εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1160 Κ.Δ.Π. 138/2005 Αρ. 3968, Αριθμός 138 Ο ΠΕΡ! PYΘlVΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ EΠIΚOΠ~ΩNIΩN ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20 (Θ) και 108 (2) Για σκοπούς: εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της , σελ.51) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 108 (2) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις 1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Καθορισμού του πεδίου της Τηλεπικοινωνιακής Καθολικής Υπηρεσίας Απόφαση του (1) Στην παρούσα Απόφαση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. «Δικαιούχος Φορέας» σημαίνει το δεόντως αδειοδοτημένο παροχέα δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και δημόσιας φωνητικής τηλεφωνίας στη Κυπριακή Δημοκρατία. «Υπόχρεος Οργανισμός» σημαίνει τον εκάστοτε ορισμένο από τον Επίτροπο παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ο οποίος υπέχει των υποχρεώσεων παροχής μιας ή περισσότερων Ομάδων υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας όπως ορίζονται στην παρούσα Απόφαση. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σε αυτούς θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος.

2 Η παρούσα Απόφαση προσδιορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 108 (2) επ. του Νόμου, το περιεχόμενο της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. Μέρος Π. Περιεχόμενο Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας 4. Η Καθολική Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή: (α) σύνδεσης σε σταθερή θέση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβασης στις συναφείς τηλεφωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης (Ομάδα -Α υπηρεσιών Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας), (β) υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και παροχή καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα 11" της παρούσας Απόφασης (Ομάδα Β υπηρεσιών Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας), (γ) κοινόχρηστων τηλεφώνων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα ΠΙ της παρούσας Απόφασης (Ομάδα Γ υπηρεσιών Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας), (δ) υπηρεσιών ή ευκολιών για άτομα με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα IV της παρούσας Απόφασης, (ε) δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα V της παρούσας Απόφασης (Ομάδα Δ υπηρεσιών Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας). 5. Ο Επίτροπος ανά τακτά χρονικά διαστήματα επανεξετάζει το περιεχόμενο των υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας δυνάμει του άρθρου 108 (4), (5), (6), (7) του Νόμου. 6. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στα σχετικά Παραρτήματα της παρούσας Απόφασης, οι υπηρεσίες και ευκολίες που συνθέτουν την Καθολική Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας Απόφασης πρέπει να παρέχονται: (α) σε προσιτές τιμές όπως αυτές θα κρίνονται από τον Επίτροπο λαμβάνοντας υπόψη και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης, (β) σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας της μη διάκρισης και της αναλογικότητας, και

3 1162 (γ) με ποιότητα υπηρεσίας που καλύπτει τις τυχόν υποχρεώσεις που προβλέπονται στο περί Καθορισμού της Ποιότητας παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών Διάταγμα του Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης εφαρμόζονται χωρίς περιορισμό των οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων του Υπόχρεου Οργανισμού όπως αυτές απορρέουν από το Νόμο, τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις, καθώς και την άδεια ή τις άδειές του. Μέρος ill. Συμμόρφωση 8. (1) Μετά.από σχετική αίτηση του Εmτρόπου, ο Υπόχρεος Οργανισμός οφείλει να υποβάλει έκθεση στον Επίτροπο, εντός χρονικών ορίων που ορίζονται από τον Επίτροπο και που δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από τρεις (3) μήνες, ως προς τα μέτρα που έχει λάβει για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής του με την παρούσα Απόφαση και τα δυνάμει του Νόμου εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις σχετικά με την Καθολική Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία, στη μορφή που απαιτεί κατά την εύλογη κρίση του ο Επίτροπος. (2) Ο Επίτροπος δύναται να δημοσιεύσει τις πληροφορίες που του παρέχονται στην έκθεση που του υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος. 9. Δυνάμει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 του Νόμου, και χωρίς περιορισμό των τυχόν αυστηρότερων κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί Διατάγματα και Αποφάσεις ή η άδεια του Υπόχρεου Οργανισμού, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ' έφαρμογήν των Κανονισμών ή/και Διατάγματος των περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου, ως ισχύει ή τροποποιείται κάθε φορά, σε κάθε Υπόχρεο Οργανισμό που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που ορίζονται στην παρούσα Απόφαση. 10. (1) Με την επιφύλαξη των άλλων εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος και τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις, ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει οποιαδήποτε Διατάγματα ή Αποφάσεις απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και να προβαίνει σε κάθε δημοσίευση για τους ίδιους σκοπούς. (2) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Επίτροπος δύναται με έκδοση αιτιολογημένου Διατάγματος ή Απόφασης να αναφέρεται μεταξύ άλλων: (α) στην προσθήκη ή αφαίρεση υπηρεσιών που συνθέτουν την Καθολική Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία,

4 1163 (β) στην τροποποίηση των όρων παροχής μιας ορισμένης υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στο σύνολο των υπηρεσιών που συνθέτουν την Καθολική Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία. Δημόσια Διαβούλευση. 11. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του σύμφωνα με το Νόμο και τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις, ο Επίτροπος δύναται να οργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις ως προς οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση. Μέρος VI. Τελικές Διατάξεις 12. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, το Διάταγμα περί Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας του 2003 (Δ.Ε 4/2004 καταργείται, τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 161 (10) του Νόμου. 13. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

5 1164 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ! Ομάδα Α (άρθρο 4 εδάφιο α): Παροχή σύνδεσης σε σταθερή θέση με σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε συναφείς υπηρεσίες 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος ορίζεται: «Παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας» το πρόσωπο το οποίο έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως Υπόχρεος Οργανισμός παροχής του περιεχομένου των υπηρεσιών της Ομάδας Α της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. 2. Ο παροχέας Καθολη.. --ής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα και με αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ιν της παρούσης Απόφασης αναφορικά με τις Υπηρεσίες και Ευκολίες για χρήστες/συνδρομητές με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. _.3. (α) Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει σύνδεση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, έπειτα από εύλογο αίτημα οποιουδήποτε προσώπου, σε προσιτές τιμές, και με τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις, σε ολόκληρο το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. (β) Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο αιτηθεί σύνδεση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο στα πλαίσια παροχής της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας, άδεια οικοδομ.ής η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. (γ) Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Υπόχρεος Οργανισμός δεν δύναται να υλοποιήσει αίτημα για παροχή σύνδεσης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο υποχρεούται να αποστείλει στον αιτούντα έγγραφη απάντηση, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης, στην οποία: θα περιγράφονται αναλυτικά οι λόγοι για τος οποίους δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του εν λόγω αιτήματος, θα εμπεριέχεται ενημέρωση του αιτούντα ότι δύναται να προσφύγει στον Επίτροπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Ο Υπόχρεος Οργανισμός υποχρεούται να διατηρεί στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των απορριφθέντων αιτημάτων καθώς επίσης και αρχείο με τις έγγραφες απαντήσεις που απέστειλε στους αιτούντες σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, τα οποία θα πρέπει να τα κοινοποιεί άμεσα στον Επίτροπο μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα. 4. Η σύνδεση οφείλει να διασφαλίζει τη μετάδοση, μεταξύ τερματικών σημείων του δικτύου σε σταθερές θέσεις, λόγου και ακουστικών πληροφοριών εύρους ζώνης 3,1 khz, και μέσω της οποίας θα μπορούν να πραγματοποιούνται: (α) εθνικές και διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις προς και από το σημείο σύνδεσης,

6 1165 (β) επικοινωνίες τηλεομοιοτυπίας ομάδας m, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ltu) στη" σειρά Τ", (γ) μεταδόσεις δεδομένων φωνητικής ζώνης με ταχύτητα προς το χρήστη τουλάχιστον 14,4Κ bitls. 5. Η πρόσβαση στο τερματικό σημείο του αιτούντος δέον όπως γίνεται μέσω ενός αριθμού ή αριθμών του Σχεδίου Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠ Ομάδα Β (άρθρο 4 εδάφιο β): Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου και Κατάλογοι Συνδρομητών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος ορίζεται: «Παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας» το πρόσωπο το οποίο έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως Υπόχρεος Οργανισμός παροχής του περιεχομένου των υπηρεσιών της Ομάδας Β της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. 2. Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα και με αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ιν της παρούσης Απόφασης αναφορικά με τις Υπηρεσίες και Ευκολίες για χρήστες/συνδρομητές με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 3. Ο παροχέας Καθολικής ΤηλεπικοινωνΙαΊ\..--ής Υπηρεσίας έχει υποχρέωση να εκδίδει, δημοσιεύει και να κρατά ενήμερο σε ετήσια τουλάχιστον βάση, πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος καλύπτει το σύνολο των αριθμών που έχουν εκχωρηθεί σε συνδρομητές από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει του άρθρου 111 παρ. 1 του Νόμου. Ο υπόχρεος για την έκδοση τηλεφωνικού καταλόγου υποχρεούται να υποβάλει στον Επίτροπο κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος του Επιτρόπου για έγκριση της μορφής του καταλόγου που πρόκειται να εκδώσει, το αργότερο δύο μήνες πριν την ημερομηνία υποχρέωσης έκδοσής του ή ενημέρωσής του. 4. Κάθε συνδρομητής, συμπεριλαμβανομένων αυτών με σταθερούς, προσωπικούς και κινητούς αριθμούς, οποιουδήποτε Δικαιούχου Φορέα και στον οποίο έχει παραχωρηθεί τηλεφωνικός αριθμός από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα εγγραφής του στον τηλεφωνικό κατάλογο. 5. (1) Οποιοσδήποτε συνδρομητής οποιουδήποτε Δικαιούχου Φορέα έχει το δικαίωμα:

7 1166 (α) να αρνείται τη συμπερίληψή του στην Βάση Δεδομένων Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου (γνωστή ως Τηλεφωνικός κατάλογος) (β) να αρνείται οποιαδήποτε αναφορά του φύλου του στον τηλεφωνικό κατάλογο (γ) να επιτρέπει τη συμπερίληψη μέρους μόνο της διεύθυνσής του στον τηλεφωνικό κατάλογο. (2) Ο Παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ενημερώνει ατελώς τους Συνδρομητές σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης άλλων Δικαιούχων Φορέων στις πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου την οποία τηρεί, με σκοπό την παροχή πληροφοριών καταλόγου και από άλλους Δικαιούχους Φορείς, κατ' εφαρμογή του άρθρου 111 του Νόμου. (3) Η υποχρέωση του Παροχέα Καθολικής να ενημερώνει τους Συνδρομητές σύμφωνα με την παράγραφο (2) πιο πάνω ισχύει για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης. 6. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει σε 24ωρη βάση, σε προσιτή και δημοσιευμένη τιμή, υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου σε κάθε χρήστη η οποία καλύπτει όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο. 7. Η υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου θα πρέπει να επιτρέπει στο πρόσωπο που καλεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου που διατηρείται σύμφωνα με το παρών Παράρτημα, καθώς και σε. υπηρεσίες πληροφοριών ξένων τηλεφωνικών καταλόγων. 8. Εάν η υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου αφορά έναν αριθμό τηλεφωνικού δικτύου σε ξένη χώρα, στο οποίο ο παροχέας της καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν έχει απ' ευθείας πρόσβαση, ο παροχέας της καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να προσφέρει πληροφορίες ως προς τον τρόπο που ο καλών χρήστης μπορεί να κάνει ΧΡήση της σχετικής ξένης υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου. 9. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας δικαιούται να χρεώσει στους Συνδρομητές ένα εύλογο τέλος για τη χρήση της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου που αναφέρεται στο παρόν Παράρτημα, δικαιούται δε επίσης να χρεώσει ένα εύλογο τέλος για τη διάθεση του τηλεφωνικού καταλόγου που συντηρείται σύμφωνα με τοπαρόν Παράρτημα. 10. Οι πληροφορίες που περ"tλαμβάvoνται στους τηλεφωνικούς καταλόγους ή παρέχονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου είναι οι ελάχιστες αναγκαίες και συνίστανται στο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό του συνδρομητή. 11. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος παραρτήματος, υποχρεούται να ενημερώνει τον τηλεφωνικό κατάλογο τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Ο παροχέας της

8 1167 Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος παραρτήματος, υποχρεούται να ενημερώνει τη βάση δεδομένων του αμέσως μετά την κοινοποίηση σ' αυτόν οποιασδήποτε τροποποίησης στοιχείων αυτής. Οι Οργανισμοί που εκχωρούν συνδρομητικούς αριθμούς υποχρεούνται να κοινοποιούν στον παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας κάθε νέα εκχώρηση ή τροποποίηση υφισταμένης σχετικά με τα στοιχεία των συνδρομητών τους, άμεσα κατά το χρόνο ενεργοποίησης αυτής. 12. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού και οποιεσδήποτε σχετικές υποχρεώσεις προβλέπονται από το Νόμο, και τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις. 13. Οι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και καταλόγου συνδρομητών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή λειτουργούν με βάση τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, Ν.138(Ι)/2ΟΟ1και τις εκάστοτε ΤΡΟΠΟΠΟ111σεις του. 14. Ο πάροχος Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε εύλογο αίτημα Δικαιούχου Φορέα ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του τηλεφωνικού καταλόγου που κρατά ενήμερο ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας προκειμένου να παρέχει και ο ίδιος ανάλογες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του παρόντος παραρτήματος. Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υmιρεσίας υποχρεούται να παρέχει σχετική πρόσβαση στους Δικαιούχους φορείς οι οποίοι θα του κοινοποιήσουν σχετικό αίτημα, με όρους οι οποίοι θα είναι διαφανείς και αμερόληπτοι ενώ η τιμολόγηση των σχετικών υπηρεσιών θα είναι προσανατολισμένη στο κόστος. ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΠΙ Ομάδα Γ (άρθρο 4 εδάφιο γ): Παροχή Κοινόχρηστων Τηλεφώνων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος ορίζονται: (α) «Παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνίακής Υπηρεσίας» ορίζεται το πρόσωπο το οποίο έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως Υπόχρεος Οργανισμός παροχής του περιεχομένου των υπηρεσιών της Ομάδας Γ της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. (β) <<κοινόχρηστο τηλέφωνο» σημαίνει κάθε περίπτερο, θάλαμο, ακουστικό κουβούκλιο, σκέπαστρο ή ανάλογη κατασκευή που περιέχει τηλεφωνικό μηχάνημα που δεν παρέχεται από τον παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας σε ένα ορισμένο πρόσωπο, αλλά διατίθεται από αυτόν για τη χρήση του κοινού ή κατηγορίας κοινού για την παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας.

9 Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα και με αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα IV της παρούσης Απόφασης αναφορικά με τις Υπηρεσίες και Ευκολίες για άτομα με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 3. Ο παροχέας της ΚαθολΙlGις Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί τουλάχιστον ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο ανά χιλίους κατοίκους ανά Κοινότητα και τουλάχιστον ένα σε Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων (1000) κατοίκων. 4. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εκθέτει και να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ούτως ώστε να διατηρεί εμφανώς εκτεθειμένο, σε κάθε κοινόχρηστο τηλέφωνο στο οποίο παρέχει υπηρεσίες, κείμενο που αναφέρει: (α) το ελάχιστο τέλος που χρεώνεται για σύνδεση κλήσης. (β) τον τρόπο πληρωμής αυτού του τέλους με αναφορά στα αποδεκτά κέρματα και άλλους τρόπους πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ή με άλλο τρόπο, (γ) το ποσό του πληρωτέου τέλους για κλήσεις μέσα στη Κυπριακή Δημοκρατία με αναφορά στη διάρκεια της κλήσης, την απόσταση που διανύει η κλήση, και τη μέρα ή ώρα της κλήσης ή, εναλλακτικά, αριθμό ατελούς κλήσης που μπορεί να κληθεί από το εν λόγω κοινόχρηστο τηλέφωνο και το οποίο παρέχει τις σχετικές πληροφορίες χρέωσης μέσω μαγνητοφωνημένης ανακοίνωσης, (δ) τη θέση του κοινόχρηστου τηλεφώνου κατά τρόπο επαρκώς ακριβή ώστε να εmτρέπει τον εντοπισμό του όσο το δυνατό πιο γρήγορα από τις υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, (ε) βεβαίωση ότι ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ή άλλο πρόσωπο, του οποίου δίδεται το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου, θα εξετάσει οποιοδήποτε παράπονο του υποβληθεί σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας των κοινόχρτιστων τηλεφώνων, (στ) ότι η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης με χρήση του ενιαίου Ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» και με οποιονδήποτε άλλων αριθμών που χρησιμοποιούνται για κλήσεις έκτακτης ανάγκης είναι διαθέσιμες ατελώς μέσω του κοινόχρηστου αυτού τηλεφώνου και μπορούν να γίνουν χωρίς την υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής. ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ιν Υπηρεσίες ή Ευκολίες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες (Άρθρο 4 εδάφιο δ)

10 Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος ορίζονται: (α) «συνδρομητές που έχουν ανάγκη χρήσης Τηλεφώνων Πληκτρολογίου (Textphones) λόγω των ειδικών αναγκών τους» σημαίνει συνδρομητές του παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας που είναι κωφοί, κωφοί και τυφλοί ή με προβλήματα λόγου, (β) «Υπηρεσία Αναμετάδοσης» σημαίνει υπηρεσία που παρέχει ευκολίες για τη λήψη και μετατροπή μηνυμάτων φωνής σε κείμενο και τη μετάδοση αυτού του κειμένου στο Τηλέφωνο Πληκτρολογίου των συνδρομητών οποιουδήποτε φορέα και αντιθέτως, και που έχει αναγνωρισθεί ως τέτοια υπηρεσία με Απόφαση του Επιτρόπου, (γ) «Τηλέφωνο Πληκτρολογίου» σημαίνει ένα συνδυασμένο τερματικό εξοπλισμό που ενσωματώνει ένα αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και ένα μέσο παρουσίασης κειμένου, που προορίζεται για σύνδεση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και του οποίου ο μοναδικός ή κύριος σκοπός είναι η υποστήριξη ζωντανής τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους χρήστες. 2. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίζει, ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα και δημοσιεύονται ευρέως και επαρκώς. 3. Η υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, που προσφέρει ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας σύμφωνα με το Παράρτημα Π της παρούσας Απόφασης, οφείλει να περιλαμβάνει ατελή υπηρεσία τηλεφωνικών πληροφοριών που, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Επίτροπος, προσφέρεται σε μορφή που είναι κατάλληλη για τις ανάγκες προσώπων που είναι τυφλά ή έχουν άλλες ειδικές ανάγκες σε βαθμό που να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τον τηλεφωνικό κατάλογο στην κοινώς προσφερόμενη μορφή του. 4. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι συνδρομητές του, που έχουν ανάγκη χρήσης Τηλεφώνων. Πληκτρολογίου λόγω των ειδικών αναγκών τους, έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε Υπηρεσία Αναμετάδοσης. 5. Οι συνδρομητές που έχουν ανάγκη χρήσης Τηλεφώνων Πληκτρολογίου λόγω των ειδικών αναγκών τους χρεώνονται για τη μετάδοση μηνυμάτων φωνής και κειμένου που κάνουν χρήση Υπηρεσίας Αναμετάδοσης με τέλος που δεν ξεπερνά τις κανονικές τιμές ή με άλλα τέλη του παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν, στο βαθμό που αυτό είναι εύλογα δυνατό, στις τιμές αυτές, υπολογισμένα σαν η μετάδοση να είχε γίνει κατ' ευθείαν ανάμεσα στο τερματικό σημείο δικτύου του καλούντα και το τερματικό σημείο δικτύου του καλούμενου προσώπου, και σαν να μην είχε μεσολαβήσει πρόσθετο χρονικό διάστημα για την κλήση αυτή από τη χρήση της Υπηρεσίας Αναμετάδοσης.

11 Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίσει, ότι οποιοσδήποτε από τους πελάτες του χρησιμοποιεί Τηλέφωνα Πληκτρολογίου θα έχει πρόσβαση σε δημόσια υπηρεσία άμεσης ανάγκης, υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου με χρήση σύντομων κωδικών, καθώς και ότι θα μπορεί να λαμβάνει μηνύματα φωνής ως προς την πρόοδο της κλήσης σε μορφή κατάλληλη για τους χρήστες Τηλεφώνων Πληκτρολογίου. 7. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας, εφόσον ειδοποιηθεί για οποιοδήποέε πρόβλημα ή βλάβη οποιουδήποτε από τα απαραίτητα στοιχεία του δικτύου του, οφείλει να προσφέρει στους ιδιώτες συνδρομητές του με ειδικές ανάγκες που έχουν καλόπιστα ανάγκη επείγουσας διόρθωσης της βλάβης, υπηρεσία διόρθωσης βλαβών κατά προτεραιότητα, στο βαθμό που αυτό είναι εύλογα δυνατό, χρεώνοντας τέλη για την υπηρεσία αυτή που δεν μπορούν να ξεπερνούν τα συνηθισμένα τέλη. 8. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων για τη μη πληρωμή λογαριασμών, ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι ιδιώτες συνδρομητές του, που έχουν αναπηρία σε βαθμό που τους δημιουργεί εξάρτηση από το τηλέφωνο, μπορούν να κάνουν χρήση ευκολίας για τη διαδικασία εξασφάλισης της τηλεφωνικής τους υπηρεσίας, η οποία: (α) θα επιτρέπει στους πελάτες αυτούς να γνωστοποιούν από πριν στον παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στο οποίο θα αποστέλλεται κατ' 'αρχή ο λογαριασμός του πελάτη αυτού ή η σχετική αλληλογραφία ως προς την μη πληρωμή ενός τηλεφωνικού λογαριασμού, (β) θα επιτρέπει στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να πληρώνει τον τηλεφωνικό λογαριασμό του πελάτη αυτού εκ μέρους του, (γ) δεν θα απαιτεί από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να αποδέχεται την ευθύνη πληρωμής των λογαριασμών του πελάτη αυτού, (δ) θα παρέχεται ατελώς στον εν λόγω πελάτη. 9. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να διαθέτει ατελώς σε κάθε ιδιώτη συνδρομητή που είναι τυφλός ή έχει σοβαρά προβλήματα όρασης, μετά από αίτησή του, οποιαδήποτε σύμβαση (ή τροποποίησή της) με το συνδρομητή αυτό για την παροχή σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δημόσια διαθέσιμών όρων ή προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή ή την τροποποίησή της), καθώς και οποιοδήποτε λογαριασμό αποστέλλεται ως προς τις υπηρεσίες αυτές, σε μεγάλους τυπογραφικούς χαρακτήρες που να μπορούν να διαβαστούν από το συνδρομητή αυτό, ή σε γραφή Braille ή σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη ως προς τις εύλογες ανάγκες του εν λόγω συνδρομητή.

12 Ο παροχέας της Καθολικής ΤηλεπικοινωνΙα1αις Υπηρεσίας θα μεριμνά, ώστε το 75% των κοινόχρηστων τηλεφώνων ανά επαρχία και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ικανοποιείται επαρκώς η εφαρμογή του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας, που θα εγκατασταθούν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, να είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση και χρήση από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρική καρέκλα. Στα υφιστάμενα κοινόχρηστα τηλέφωνα στις περιπτώσεις που υπάρχουν τρία ή και περισσότερα συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο κοινόχρηστα τηλέφωνα ο παροχέας της καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον 30% των κοινόχρηστων τηλεφώνων ανά επαρχία και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ικανοποιείται επαρκώς η εφαρμογή του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση και χρήση από άτομα με αναπηρικές καρέκλες. Επιπρόσθετα, το αργότερο και μέχρι 6 μήνες από τη θέση ισχύος της παρούσας, ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον 70% των δημόσιων κοινόχρηστων τηλεφώνων του ανά επαρχία και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ικανοποιείται επαρκώς η εφαρμογή του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας περιέχουν τηλέφωνα με ενσωματωμένη δυνατότητα ενίσχυσης ήχου. 11. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εγκαθιστά και να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να διατηρεί εγκατεστημένο, σε κάθε δημόσιο κοινόχρηστο τηλέφωνο στο οποίο παρέχει ή εξασφαλίζει τις υπηρεσίες του, μηχανισμό που επιτρέπει σε πρόσωπα με ακουστικά που έχουν σχεδιασθεί για χρήση με τηλέφωνα τύπου 'ανάλογου με αυτόν που χρησιμοποιείται για κοινόχρηστα τηλέφωνα, να χρησιμοποιούν τα ακουστικά αυτά. 12. Δυνάμει Αποφάσεως του Επιτρόπου, ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να χρηματοδοτεί τη λειτουργία, από πρόσωπο ή φορέα που έχει συμφωνηθεί από τον Επίτροπο, τον παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη χρηματοδότηση αυτή, της υπηρεσίας Τηλεφωνικής Αναμετάδοσης για πελάτες του παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ή άλλου φορέα, που έχουν ανάγκη χρήσης Τηλεφώνων Πληκτρολογίου λόγω των ειδικών αναγκών τους. 13. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να διαθέτει στους Συνδρομητές που ζητούν την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, ένα ή περισσότερα τιμολογιακά πακέτα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι Συνδρομητές με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από τη πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιμης τηλεφωνικής υπηρεσίας. Κάθε ένα από αυτά τα τιμολόγια οφείλει να ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που θα συμφωνούνται ανάμεσα στον Επίτροπο και τον παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας, εντός τριών (3) μηνών από την παροχή από τον Επίτροπο ενός σχεδίου των κατευθυντήριων αυτών γραμμών στον παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Αρχές θα αποτελούν Απόφαση του Επιτρόπου, κατ'εφαρμογήν των άρθρων 113 και 114 του Νόμου.

13 Η mo πανω Απόφαση του Επιτρόπου οφείλει να προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από το τιμολογιακό πακέτο, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων που θα ακολουθεί ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας για να αποφασίσει ποιοι από τους ιδιώτες συνδρομητές του θα δικαιούνται να κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων των πακέτων αυτών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Ομάδα Δ (άρθρο 4 εδάφιο ε): Ατελείς κλήσεις προς ορισμένες υπηρεσίες Έκτακτης AνάΎlCllς 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, «Παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας» ορίζεται το πρόσωπο το οποίο έχει ορισθέί από τον Επίτροπο ως Υπόχρεος Οργανισμός παροχής του περιεχομένου των υπηρεσιών της Ομάδας Δ της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. 2. Ο παροχέας Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα και με αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα IV της παρούσης Απόφασης αναφορικά με τις Υπηρεσίες και Ευκολίες για Ατομα με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 3. Ο παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να προσφέρει ατελείς κλήσεις στους τελικούς χρήστες/συνδρομητές και τους χρήστες των κοινοχρήστων τηλεφώνων τα οποία παρέχει, για πρόσβαση στις εξής υπηρεσίες: 3.1. Πληροφορίες για τους αριθμούς άμεσης ανάγκης Άμεσης ανάγκης - που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον κοινό Ευρωπαϊκό αριθμό άμεσης ανάγκης «112» και το «199» Κλήσεων προς αριθμούς Κρατικών Νοσοκομείων Κλήσεων προς το Κέντρο Πληροφόρησης Φαρμάκων & Δηλητηριάσεων 3.5. Κλήσεων για Αναφορά Δασικών Πυρκαγιών Πληροφορίες για τηλέφωνα Νοσοκομείων & Κλινικών Κλήσεων προς το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης Άμεσης Δρασης Βρετανικών Βάσεων Άμεσης Ανταπόκρισης Αστυνομίας (ανά επαρχία) Αστυνομίας Βρετανικών Βάσεων.

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3587 Κ.Δ.Π. 435/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 435 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠίΚΟIΝΩΝίΩΝ ΚΑί ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ γπηρεσiων ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 136 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1173 Κ.Δ.Π. 139/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 139 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(ίβ), 70(1} και

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008)

Αριθμός οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008) Αριθμός οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008) Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 25-7-2008 ΑΡΙΘ. AΠ: 491/026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 48 του N. 3431/2006, και του τρόπου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 594/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006) Μαρούσι, 28-6-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 442/068 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006) H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της εταιρείας VELISTER LTD, ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14 Ανακοινώνεται από 29 Ιανουαρίου 2014, η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, 25, 30 και BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 105(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 679 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 Αριθμός 210 Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997 74(Ι) του 1999 94(Ι) του 2000 119(Ι) του 2003 4(Ι) του 2004 151(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα