ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου αποδίδεται ως "CITIZENS' MOVEMENT FOR AN OPEN SOCIETY (GREECE)". 2. ΕΔΡΑ Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 3.1. Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία αποτελεί ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Σκοποί της είναι: (α) Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα η υπεύθυνη φωνή όλων των πολιτών πρέπει να διατυπώνεται και να ακούγεται συνεχώς και η θέληση τους πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και την Κυβέρνηση. (β) Να αναπτύσσει διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και την Κυβέρνηση για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν την οικοδόμηση μιας ελεύθερης, ειρηνικής και σύγχρονης, δημοκρατικής κοινωνίας με βιώσιμη και ισχυρή οικονομία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διεθνές επίπεδο.. (γ) Να παρέχει σε μη κομματική βάση πληροφορίες, αναλύσεις, εκθέσεις, σε τοπικά και εθνικά θέματα για τη διαφώτιση και την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά που αφορούν το εσωτερικό και τη διεθνή θέση της χώρας καθώς και να προτείνει σχέδια για την προαγωγή του συνόλου των πολιτών. (δ) Να αναπτύσσει συνεργασία με πρόσωπα και εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις, να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε 1

2 δραστηριότητα η οποία ενδυναμώνει και επεκτείνει τις ατομικές ελευθερίες Η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία» ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σε άλλες πόλεις της Χώρας, προκειμένου να προωθηθούν γενικότερα, ιδίως με τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, την ανταλλαγή σκέψεων και την κοινή ή παράλληλη δράση, οι πιο πάνω σκοποί της. Για τη συγκρότηση και την ανάπτυξη τέτοιων αδελφών οργανώσεων θα έρχεται σε επικοινωνία με πρόσωπα και φορείς που έχουν όμοιους ή συναφείς στόχους και θα μεριμνά για την υποβοήθηση κάθε σχετικής πρωτοβουλίας ή προσπάθειας Μέλη του σωματείου που κατοικούν έξω από την έδρα του μπορούν, ύστερα από απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, να συγκροτούν τοπικές ομάδες-επιτροπές, χωρίς νομική προσωπικότητα, με ειδικότερο στόχο την προώθηση των σκοπών της «Κίνησης» σε σχέση με τοπικά θέματα της περιφέρειας όπου κατοικούν. 4. ΜΕΛΗ 4.1. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα, έχει την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου Για την εισδοχή μέλους απαιτείται: α) Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και β) Αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα, είτε έγινε δεκτός στο Σωματείο είτε όχι, με σχετική επιστολή Τα μέλη δικαιούνται να ζητήσουν αντίγραφο του καταστατικού και θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση των διατάξεών του και τις έχουν αποδεχθεί Λόγοι παύσης της ιδιότητας του μέλους: α) Παραίτηση, με έγγραφη δήλωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσής της στο Σωματείο. β) Διαγραφή, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής τριών τουλάχιστον ετήσιων συνδρομών, είτε λόγω του ότι το μέλος επέδειξε συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του ως μέλους του Σωματείου. 5. ΠΟΡΟΙ 5.1. Πόροι του Σωματείου είναι: - Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, που καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου. 2

3 - Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες ή άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήμα, από μέλη ή από τρίτους, οι οποίες έγιναν αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Η οικoνoμική χρήση του Σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 6.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά μία φορά κατ έτος, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία καθορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης : α) το ένα τρίτο (1/3) του όλου αριθμού των μελών του Σωματείου, και β) το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται, σε κάθε περίπτωση, επιστολή (πρόσκληση ) από τον Πρόεδρο του Σωματείου προς όλα τα μέλη του, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα σύγκλησης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αποστέλλεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία. Αν έχει ζητηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6.2., αυτή συγκαλείται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την αίτηση. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συνδυαστεί με την Τακτική, εφόσον η τήρηση των ως άνω προθεσμιών είναι εφικτή Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα ταμειακώς ενήμερα μέλη τα οποία έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή και του τρέχοντος έτους. Αυτή μπορεί να εξοφληθεί και μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Μέλη τα οποία δεν είναι ταμειακώς εντάξει δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται ως σύμβουλοι Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή ή αντιπροσωπεύονται τα δύο τρίτα (2/3) του αριθμού των ταμειακώς ενήμερων μελών. Κάθε μέλος δύναται να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση που μνημονεύεται στα πρακτικά. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με φαξ ή ηλεκτρονικό μήνυμα. Κάθε παριστάμενο μέλος έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση έως δύο (2) το πολύ μέλη Σε περίπτωση ματαίωσης της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας, αυτή επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, οπότε υφίσταται 3

4 απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται. Αν η αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας είναι επίσημη αργία, η λόγω ελλείψεως απαρτίας ματαιωθείσα συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς πρόσκληση, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σωματείου Στην Τακτική Γεν.Συνέλευση χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο Ειδικός Γραμματέας του Σωματείου. Μετά από τη διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τήρησης των διατυπώσεων σύγκλησης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της Ειδικό Γραμματέα και Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που διεξάγουν την ψηφοφορία Σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης προηγείται εισήγηση από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει ανατεθεί η εισήγηση. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των παριστάμενων μελών και στη συνέχεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τίθενται σε ψηφοφορία Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αν υπάρχει μειοψηφούσα γνώμη μέλους ή μελών, αυτή καταχωρίζεται επίσης στα πρακτικά Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Σωματείου εκθέτει τα πεπραγμένα του Σωματείου, τα οποία καταθέτει και εγγράφως σε έκθεσή του. Ο Ταμίας εκθέτει την ταμειακή κατάσταση, καταθέτει τον ισολογισμό και τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν έκθεση ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση των πεπραγμένων του Σωματείου, την έγκριση της διαχείρισης της προηγούμενης χρήσης και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Ακολούθως συζητεί και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης. 7. ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7.1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ανά τριετία και έκτακτα όταν αυτό δεν μπορεί να συγκροτηθεί λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού συμβούλων Η εκλογή διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία, βάσει ψηφοδελτίων, υπό την εποπτεία της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και διενεργείται ως εξής : 4

5 (α) Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 6.4., δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως μέλους του Διοικ. Συμβουλίου. Τρία (3) τουλάχιστον μέλη μπορούν να προτείνουν εκλόγιμο μέλος ως υποψήφιο για το Διοικ. Συμβούλιο. (β) Η υποβολή ή η πρόταση υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως προς τον Γενικό Γραμματέα, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Αν ζητηθεί σχετική βεβαίωση, ο Γραμματέας οφείλει να τη χορηγήσει. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του καταρτίζει το ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα όλων των μελών που υπέβαλαν έγκυρα την υποψηφιότητά τους ή προτάθηκαν έγκυρα ως υποψήφιοι. Το ψηφοδέλτιο αυτό παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέλους του Σωματείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής. (γ) Υποψήφιος ή μέλος του Σωματείου που έχει αντιρρήσεις ως προς την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, δικαιούται να υποβάλει ένσταση το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής. Για την ένσταση αποφαίνεται οριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο. (δ) Νέοι υποψήφιοι μπορεί να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πριν όμως από την έναρξη της ψηφοφορίας, μόνο αν προταθούν από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και δεν προβληθεί καμία αντίρρηση. (ε) Κατά την ώρα της ψηφοφορίας τοποθετείται μέσα στην αίθουσα, όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση, μία ψηφοδόχος. Κάθε μέλος δηλώνει την προτίμησή του με σταυρό δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων. Οι σταυροί προτίμησης στα ψηφοδέλτια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον αριθμό των συμβούλων ( δηλ. 12 και 3 ως αναπληρωματικών ). Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους σταυρούς είναι έγκυρο, λαμβάνονται όμως υπόψη μόνο οι κατά σειράν πρώτοι σταυροί έως τη συμπλήρωση του ως άνω αριθμού. (στ) Μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταρτίζει πίνακα επιτυχίας. Οι δώδεκα (12) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης εκλέγονται σύμβουλοι και οι τρεις (3) επόμενοι αναπληρωματικοί. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διαλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς. (ζ) Η Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί μέσα σε σάκο τα ψηφοδέλτια, τον πίνακα των ψηφισάντων, τους πίνακες διαλογής των σταυρών και το πρακτικό της ψηφοφορίας, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδει τον σάκο στον Γενικό Γραμματέα έναντι απόδειξης. 5

6 (η) Η ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου εκλέγει, για το διάστημα της θητείας του, και δύο Ελεγκτές, μεταξύ των μελών του Σωματείου. Οι Ελεγκτές ελέγχουν την οικονομική διαχείριση της διοίκησης του Σωματείου και υποβάλλουν σχετική έκθεση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 8. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8.1. Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δώδεκα (12) τακτικά μέλη. Αυτά εκλέγονται μαζί με τρία (3) αναπληρωματικά, μεταξύ των μελών του Σωματείου, από τη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικ.. Συμβουλίου κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, τις κενές θέσεις καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί με τη σειρά που έχουν στον πίνακα κατάταξης. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας εκείνου τον οποίο αναπλήρωσε. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα αναπληρωματικά μέλη, το Διοικ. Συμβούλιο λειτουργεί με όσα υπολείπονται, εκτός αν δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις κατά την προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία, οπότε η θητεία του Συμβουλίου λήγει και συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Το Διοικ. Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία, τον Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Σωματείου, η θητεία των οποίων διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 8.5 Σε περίπτωση παραίτησης από το αξίωμα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα, του Ταμία, του Αναπληρωτή Ταμία ή του Υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων πριν από τη λήξη της θητείας τους, εκλέγεται στη θέση τους αντικαταστάτης κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Το ίδιο γίνεται και σε κάθε άλλη περίπτωση οριστικής έκλειψης οποιουδήποτε των ανωτέρω Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου κατά τις ημέρες και ώρες που αποφασίζει, τουλάχιστον όμως μια φορά το μήνα Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο να πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις έχουν δικαίωμα να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με φαξ ή ηλεκτρονικό μήνυμα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει δύο το πολύ απόντες Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή 6

7 αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον έξι (6) σύμβουλοι Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεος πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων σε κάθε συνεδρίαση μελών Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η γνώμη τυχόν μειοψηφούντων μελών, καταχωρίζονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου ή τη διαχείριση της περιουσίας του, με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Συμβούλιο: α) Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Σωματείου και παρακολουθεί την εκτέλεσή του. β) Συστήνει ειδικές επιτροπές για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, ιδίως σε θέματα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, επιστημονικά. γ) Ψηφίζει για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει τον πίνακα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μεριμνά για κάθε άλλη σχετική προετοιμασία ή διατύπωση η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. δ) Αποφασίζει για την εισδοχή νέων μελών και για τη διαγραφή μέλους. Έχει επίσης όσες άλλες αρμοδιότητες του απονέμονται από το παρόν καταστατικό Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και, σε ειδικές περιπτώσεις, σε τρίτους. Οι μελέτες που γίνονται στο όνομα του Σωματείου αποτελούν ιδιοκτησία του. Πριν εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να δημοσιευθούν, αναγνωρίζεται όμως το "ηθικό δικαίωμα του δημιουργού" σε οποιονδήποτε συνετέλεσε στη σύνταξή τους Το Διοικ.Συμβούλιο διενεργεί την εκκαθάριση σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου Το Δικοικ.Συμβούλιο εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και οποιωνδήποτε τρίτων, διορίζει και παύει το υπαλληλικό προσωπικό του Σωματείου, καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές του, διορίζει και ανακαλεί τους εκπροσώπους και τυχόν πληρεξουσίους δικηγόρους, συνάπτει συμβάσεις παροχής επιστημονικών υπηρεσιών προς το Σωματείο, κανoνίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, προσδιορίζει τις δαπάνες του Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί αφού ενημερώσει, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως, εγγράφως, τον Γενικό 7

8 Γραμματέα για την πρόθεσή του αυτή. Ο Γεν. Γραμματέας ενημερώνει τον Πρόεδρο. Η δήλωση παραίτησης του Γενικού Γραμματέα γίνεται προς τον Πρόεδρο, τηρουμένης της ως άνω προθεσμίας. 9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο Πρόεδρος του Σωματείου έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Κατευθύνει και παρακολουθεί τις εργασίες του Σωματείου και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικ. Συμβουλίου. β) Συγκαλεί το Διοικ.Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. γ) Μεριμνά για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6.3. Επίσης ο Πρόεδρος έχει όσες άλλες αρμοδιότητες τού παρέχονται από το παρόν καταστατικό ή του ανατίθενται από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικ. Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία προσωρινή αναπλήρωση, προεδρεύει κατά σειρά ο Α Αντιπρόεδρος, ο Β Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και τούτων, προεδρεύει ο κατά ηλικία μεγαλύτερος από τους παρόντες συμβούλους ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στα εν γένει καθήκοντά του. Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ α ) Κατευθύνει και ελέγχει τη γραμματεία και γενικά το προσωπικό και την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου. β) Προϊσταται των διαφόρων ειδικών επιτροπών και συντονίζει τις δράσεις τους. γ) Ασκεί τα καθήκοντα του Α Αντιπροέδρου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α. Ο Γενικός Γραμματέας α) Τηρεί το αρχείο του Σωματείου και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις εγγραφής και παραιτήσεως μελών και τις 8

9 υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες. γ) Είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Δελτίου, το οποίο εκδίδεται από το Σωματείο. δ) Τον Γενικό Γραμματέα, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραμματέας και τούτον ένα από τα λοιπά μέλη Δ. Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Β. Ο Ειδικός Γραμματέας α) Αναπληρώνει τον Γενικό γραμματέα στα εν γένει καθήκοντά του. β) Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των μελών και την προσέλκυση νέων. γ) Είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική επικοινωνία των μελών με τα όργανα του Σωματείου ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ Α. Ταμίας α) Διαχειρίζεται το Ταμείο του Σωματείου β) Μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα των χρημάτων του Ταμείου τα οποία μπορεί να αναλαμβάνει με συνυπογραφή του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα ή άλλου ειδικά εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) 'Έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της περιουσίας του Σωματείου. δ) Προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές. ε) Φροντίζει για τη σύνταξη και υποβολή στο Διοικ. Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση του ετήσιου απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης στ) Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια για λογαριασμό του Σωματείου ως εκδότη, αποδέκτη ή οπισθόγραφου. ζ) Στο τέλος κάθε έτους ο Ταμίας συντάσσει τον ισολογισμό του Σωματείου με ανάλυση της μερίδας εσόδων - εξόδων, όπως επίσης και προτάσεις για το επόμενο έτος και τα υποβάλλει μαζί με τις αναγκαίες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Β. Αναπληρωτής Ταμίας α) Αναπληρώνει τον Ταμία στα εν γένει καθήκοντά του β) Μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών των μελών του Σωματείου ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ α) Ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δυνατότητες ανάπτυξης σχέσεων με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση των σκοπών του Σωματείου και την προβολή τους. Αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις και συντάσσει σχέδια συμφωνιών του Σωματείου με τρίτους. 9

10 β) Μαζί με τον Πρόεδρο εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις εκδηλώσεις που κρίνεται ότι πρέπει να εκπροσωπηθεί το Σωματείο. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου να τον εκπροσωπήσει, ύστερα από απόφαση του Διοικ.Συμβουλίου. γ) Είναι υπεύθυνος για τη διάδοση των σκοπών του Σωματείου και την προβολή του έργου του. 10.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου λαμβάνεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση το ήμισυ τουλάχιστον των ταμειακώς ενήμερων μελών του Σωματείου και ψηφίσουν υπέρ αυτής τα τρία τέταρτα ( 3/4 ) τουλάχιστον των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών Μετά την απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου, αυτό τελεί υπό εκκαθάριση μέχρι την αποπεράτωση των απαιτούμενων διαδικασιών. Η εκκαθάριση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που υπήρχε όταν πάρθηκε η απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση έχει ορίσει ειδικούς εκκαθαριστές Η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη διάλυση του Σωματείου προσδιορίζει και την τύχη των τυχόν περιουσιακών στοιχείων που απομένουν μετά την εκκαθάριση Διαφορετικά αυτά παραχωρούνται σε άλλο μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο με παρόμοιους σκοπούς κατά την κρίση των εκκαθαριστών. 11. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Το παρόν καταστατικό αποτελεί τροποποίηση ( αναμόρφωση ) του αρχικού καταστατικού της «Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία». Εφόσον η τροποποίηση αυτή εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί κατά το έτος 2004 ( 29 Ιανουαρίου ή άλλη, μετ αναβολή, ημέρα ), σύμφωνα με το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα, θα ζητηθεί η δικαστική αναγνώριση και η εγγραφή της στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84,79,81 και 82 του Αστικού Κώδικα. Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στο παρόν αναμορφωμένο καταστατικό θα ισχύουν μετά την εγγραφή στο βιβλίο του Πρωτοδικείου. Τα μέλη που θα εκλεγούν κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση για το Συμβούλιο που προβλέπεται στο ισχύον ήδη καταστατικό, θα απαρτίσουν, από την εγγραφή της παρούσας τροποποίησης στο βιβλίο, το προβλεπόμενο από το νέο καταστατικό Διοικητικό Συμβούλιο, καταλαμβάνοντας τις 12 και 3, αντιστοίχως, 10

11 θέσεις τακτικών και αναπληρωματικών μελών, κατά τη σειρά της επιτυχίας τους, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που θα έχουν λάβει. 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα