ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου αποδίδεται ως "CITIZENS' MOVEMENT FOR AN OPEN SOCIETY (GREECE)". 2. ΕΔΡΑ Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 3.1. Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία αποτελεί ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Σκοποί της είναι: (α) Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα η υπεύθυνη φωνή όλων των πολιτών πρέπει να διατυπώνεται και να ακούγεται συνεχώς και η θέληση τους πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και την Κυβέρνηση. (β) Να αναπτύσσει διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και την Κυβέρνηση για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν την οικοδόμηση μιας ελεύθερης, ειρηνικής και σύγχρονης, δημοκρατικής κοινωνίας με βιώσιμη και ισχυρή οικονομία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διεθνές επίπεδο.. (γ) Να παρέχει σε μη κομματική βάση πληροφορίες, αναλύσεις, εκθέσεις, σε τοπικά και εθνικά θέματα για τη διαφώτιση και την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά που αφορούν το εσωτερικό και τη διεθνή θέση της χώρας καθώς και να προτείνει σχέδια για την προαγωγή του συνόλου των πολιτών. (δ) Να αναπτύσσει συνεργασία με πρόσωπα και εθνικές ή διεθνείς οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις, να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε 1

2 δραστηριότητα η οποία ενδυναμώνει και επεκτείνει τις ατομικές ελευθερίες Η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία» ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σε άλλες πόλεις της Χώρας, προκειμένου να προωθηθούν γενικότερα, ιδίως με τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, την ανταλλαγή σκέψεων και την κοινή ή παράλληλη δράση, οι πιο πάνω σκοποί της. Για τη συγκρότηση και την ανάπτυξη τέτοιων αδελφών οργανώσεων θα έρχεται σε επικοινωνία με πρόσωπα και φορείς που έχουν όμοιους ή συναφείς στόχους και θα μεριμνά για την υποβοήθηση κάθε σχετικής πρωτοβουλίας ή προσπάθειας Μέλη του σωματείου που κατοικούν έξω από την έδρα του μπορούν, ύστερα από απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, να συγκροτούν τοπικές ομάδες-επιτροπές, χωρίς νομική προσωπικότητα, με ειδικότερο στόχο την προώθηση των σκοπών της «Κίνησης» σε σχέση με τοπικά θέματα της περιφέρειας όπου κατοικούν. 4. ΜΕΛΗ 4.1. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα, έχει την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου Για την εισδοχή μέλους απαιτείται: α) Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και β) Αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα, είτε έγινε δεκτός στο Σωματείο είτε όχι, με σχετική επιστολή Τα μέλη δικαιούνται να ζητήσουν αντίγραφο του καταστατικού και θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση των διατάξεών του και τις έχουν αποδεχθεί Λόγοι παύσης της ιδιότητας του μέλους: α) Παραίτηση, με έγγραφη δήλωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσής της στο Σωματείο. β) Διαγραφή, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής τριών τουλάχιστον ετήσιων συνδρομών, είτε λόγω του ότι το μέλος επέδειξε συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του ως μέλους του Σωματείου. 5. ΠΟΡΟΙ 5.1. Πόροι του Σωματείου είναι: - Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, που καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου. 2

3 - Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες ή άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήμα, από μέλη ή από τρίτους, οι οποίες έγιναν αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Η οικoνoμική χρήση του Σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 6.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά μία φορά κατ έτος, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτηση που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία καθορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης : α) το ένα τρίτο (1/3) του όλου αριθμού των μελών του Σωματείου, και β) το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται, σε κάθε περίπτωση, επιστολή (πρόσκληση ) από τον Πρόεδρο του Σωματείου προς όλα τα μέλη του, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα σύγκλησης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αποστέλλεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία. Αν έχει ζητηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6.2., αυτή συγκαλείται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την αίτηση. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συνδυαστεί με την Τακτική, εφόσον η τήρηση των ως άνω προθεσμιών είναι εφικτή Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα ταμειακώς ενήμερα μέλη τα οποία έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή και του τρέχοντος έτους. Αυτή μπορεί να εξοφληθεί και μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Μέλη τα οποία δεν είναι ταμειακώς εντάξει δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται ως σύμβουλοι Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή ή αντιπροσωπεύονται τα δύο τρίτα (2/3) του αριθμού των ταμειακώς ενήμερων μελών. Κάθε μέλος δύναται να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση που μνημονεύεται στα πρακτικά. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με φαξ ή ηλεκτρονικό μήνυμα. Κάθε παριστάμενο μέλος έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση έως δύο (2) το πολύ μέλη Σε περίπτωση ματαίωσης της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας, αυτή επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, οπότε υφίσταται 3

4 απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται. Αν η αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας είναι επίσημη αργία, η λόγω ελλείψεως απαρτίας ματαιωθείσα συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς πρόσκληση, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σωματείου Στην Τακτική Γεν.Συνέλευση χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο Ειδικός Γραμματέας του Σωματείου. Μετά από τη διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τήρησης των διατυπώσεων σύγκλησης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της Ειδικό Γραμματέα και Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που διεξάγουν την ψηφοφορία Σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης προηγείται εισήγηση από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει ανατεθεί η εισήγηση. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των παριστάμενων μελών και στη συνέχεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τίθενται σε ψηφοφορία Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αν υπάρχει μειοψηφούσα γνώμη μέλους ή μελών, αυτή καταχωρίζεται επίσης στα πρακτικά Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Σωματείου εκθέτει τα πεπραγμένα του Σωματείου, τα οποία καταθέτει και εγγράφως σε έκθεσή του. Ο Ταμίας εκθέτει την ταμειακή κατάσταση, καταθέτει τον ισολογισμό και τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν έκθεση ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση των πεπραγμένων του Σωματείου, την έγκριση της διαχείρισης της προηγούμενης χρήσης και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Ακολούθως συζητεί και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης. 7. ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7.1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ανά τριετία και έκτακτα όταν αυτό δεν μπορεί να συγκροτηθεί λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού συμβούλων Η εκλογή διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία, βάσει ψηφοδελτίων, υπό την εποπτεία της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και διενεργείται ως εξής : 4

5 (α) Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 6.4., δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως μέλους του Διοικ. Συμβουλίου. Τρία (3) τουλάχιστον μέλη μπορούν να προτείνουν εκλόγιμο μέλος ως υποψήφιο για το Διοικ. Συμβούλιο. (β) Η υποβολή ή η πρόταση υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως προς τον Γενικό Γραμματέα, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Αν ζητηθεί σχετική βεβαίωση, ο Γραμματέας οφείλει να τη χορηγήσει. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του καταρτίζει το ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα όλων των μελών που υπέβαλαν έγκυρα την υποψηφιότητά τους ή προτάθηκαν έγκυρα ως υποψήφιοι. Το ψηφοδέλτιο αυτό παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέλους του Σωματείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής. (γ) Υποψήφιος ή μέλος του Σωματείου που έχει αντιρρήσεις ως προς την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, δικαιούται να υποβάλει ένσταση το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής. Για την ένσταση αποφαίνεται οριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο. (δ) Νέοι υποψήφιοι μπορεί να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πριν όμως από την έναρξη της ψηφοφορίας, μόνο αν προταθούν από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και δεν προβληθεί καμία αντίρρηση. (ε) Κατά την ώρα της ψηφοφορίας τοποθετείται μέσα στην αίθουσα, όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση, μία ψηφοδόχος. Κάθε μέλος δηλώνει την προτίμησή του με σταυρό δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων. Οι σταυροί προτίμησης στα ψηφοδέλτια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον αριθμό των συμβούλων ( δηλ. 12 και 3 ως αναπληρωματικών ). Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους σταυρούς είναι έγκυρο, λαμβάνονται όμως υπόψη μόνο οι κατά σειράν πρώτοι σταυροί έως τη συμπλήρωση του ως άνω αριθμού. (στ) Μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταρτίζει πίνακα επιτυχίας. Οι δώδεκα (12) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης εκλέγονται σύμβουλοι και οι τρεις (3) επόμενοι αναπληρωματικοί. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διαλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς. (ζ) Η Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί μέσα σε σάκο τα ψηφοδέλτια, τον πίνακα των ψηφισάντων, τους πίνακες διαλογής των σταυρών και το πρακτικό της ψηφοφορίας, υπογεγραμμένα από όλα τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδει τον σάκο στον Γενικό Γραμματέα έναντι απόδειξης. 5

6 (η) Η ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου εκλέγει, για το διάστημα της θητείας του, και δύο Ελεγκτές, μεταξύ των μελών του Σωματείου. Οι Ελεγκτές ελέγχουν την οικονομική διαχείριση της διοίκησης του Σωματείου και υποβάλλουν σχετική έκθεση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 8. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8.1. Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δώδεκα (12) τακτικά μέλη. Αυτά εκλέγονται μαζί με τρία (3) αναπληρωματικά, μεταξύ των μελών του Σωματείου, από τη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικ.. Συμβουλίου κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, τις κενές θέσεις καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί με τη σειρά που έχουν στον πίνακα κατάταξης. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας εκείνου τον οποίο αναπλήρωσε. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα αναπληρωματικά μέλη, το Διοικ. Συμβούλιο λειτουργεί με όσα υπολείπονται, εκτός αν δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις κατά την προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία, οπότε η θητεία του Συμβουλίου λήγει και συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Το Διοικ. Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία, τον Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Σωματείου, η θητεία των οποίων διαρκεί όσο και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 8.5 Σε περίπτωση παραίτησης από το αξίωμα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα, του Ταμία, του Αναπληρωτή Ταμία ή του Υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων πριν από τη λήξη της θητείας τους, εκλέγεται στη θέση τους αντικαταστάτης κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Το ίδιο γίνεται και σε κάθε άλλη περίπτωση οριστικής έκλειψης οποιουδήποτε των ανωτέρω Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου κατά τις ημέρες και ώρες που αποφασίζει, τουλάχιστον όμως μια φορά το μήνα Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο να πάρουν μέρος στις συνεδριάσεις έχουν δικαίωμα να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με φαξ ή ηλεκτρονικό μήνυμα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει δύο το πολύ απόντες Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή 6

7 αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον έξι (6) σύμβουλοι Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεος πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων σε κάθε συνεδρίαση μελών Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η γνώμη τυχόν μειοψηφούντων μελών, καταχωρίζονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου ή τη διαχείριση της περιουσίας του, με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Συμβούλιο: α) Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Σωματείου και παρακολουθεί την εκτέλεσή του. β) Συστήνει ειδικές επιτροπές για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, ιδίως σε θέματα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, επιστημονικά. γ) Ψηφίζει για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει τον πίνακα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μεριμνά για κάθε άλλη σχετική προετοιμασία ή διατύπωση η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. δ) Αποφασίζει για την εισδοχή νέων μελών και για τη διαγραφή μέλους. Έχει επίσης όσες άλλες αρμοδιότητες του απονέμονται από το παρόν καταστατικό Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και, σε ειδικές περιπτώσεις, σε τρίτους. Οι μελέτες που γίνονται στο όνομα του Σωματείου αποτελούν ιδιοκτησία του. Πριν εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να δημοσιευθούν, αναγνωρίζεται όμως το "ηθικό δικαίωμα του δημιουργού" σε οποιονδήποτε συνετέλεσε στη σύνταξή τους Το Διοικ.Συμβούλιο διενεργεί την εκκαθάριση σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου Το Δικοικ.Συμβούλιο εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και οποιωνδήποτε τρίτων, διορίζει και παύει το υπαλληλικό προσωπικό του Σωματείου, καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές του, διορίζει και ανακαλεί τους εκπροσώπους και τυχόν πληρεξουσίους δικηγόρους, συνάπτει συμβάσεις παροχής επιστημονικών υπηρεσιών προς το Σωματείο, κανoνίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, προσδιορίζει τις δαπάνες του Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί αφού ενημερώσει, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως, εγγράφως, τον Γενικό 7

8 Γραμματέα για την πρόθεσή του αυτή. Ο Γεν. Γραμματέας ενημερώνει τον Πρόεδρο. Η δήλωση παραίτησης του Γενικού Γραμματέα γίνεται προς τον Πρόεδρο, τηρουμένης της ως άνω προθεσμίας. 9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο Πρόεδρος του Σωματείου έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Κατευθύνει και παρακολουθεί τις εργασίες του Σωματείου και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικ. Συμβουλίου. β) Συγκαλεί το Διοικ.Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. γ) Μεριμνά για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6.3. Επίσης ο Πρόεδρος έχει όσες άλλες αρμοδιότητες τού παρέχονται από το παρόν καταστατικό ή του ανατίθενται από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικ. Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία προσωρινή αναπλήρωση, προεδρεύει κατά σειρά ο Α Αντιπρόεδρος, ο Β Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και τούτων, προεδρεύει ο κατά ηλικία μεγαλύτερος από τους παρόντες συμβούλους ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, στα εν γένει καθήκοντά του. Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ α ) Κατευθύνει και ελέγχει τη γραμματεία και γενικά το προσωπικό και την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου. β) Προϊσταται των διαφόρων ειδικών επιτροπών και συντονίζει τις δράσεις τους. γ) Ασκεί τα καθήκοντα του Α Αντιπροέδρου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α. Ο Γενικός Γραμματέας α) Τηρεί το αρχείο του Σωματείου και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις εγγραφής και παραιτήσεως μελών και τις 8

9 υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες. γ) Είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Δελτίου, το οποίο εκδίδεται από το Σωματείο. δ) Τον Γενικό Γραμματέα, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραμματέας και τούτον ένα από τα λοιπά μέλη Δ. Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Β. Ο Ειδικός Γραμματέας α) Αναπληρώνει τον Γενικό γραμματέα στα εν γένει καθήκοντά του. β) Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των μελών και την προσέλκυση νέων. γ) Είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική επικοινωνία των μελών με τα όργανα του Σωματείου ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ Α. Ταμίας α) Διαχειρίζεται το Ταμείο του Σωματείου β) Μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα των χρημάτων του Ταμείου τα οποία μπορεί να αναλαμβάνει με συνυπογραφή του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα ή άλλου ειδικά εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) 'Έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της περιουσίας του Σωματείου. δ) Προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές. ε) Φροντίζει για τη σύνταξη και υποβολή στο Διοικ. Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση του ετήσιου απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης στ) Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια για λογαριασμό του Σωματείου ως εκδότη, αποδέκτη ή οπισθόγραφου. ζ) Στο τέλος κάθε έτους ο Ταμίας συντάσσει τον ισολογισμό του Σωματείου με ανάλυση της μερίδας εσόδων - εξόδων, όπως επίσης και προτάσεις για το επόμενο έτος και τα υποβάλλει μαζί με τις αναγκαίες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Β. Αναπληρωτής Ταμίας α) Αναπληρώνει τον Ταμία στα εν γένει καθήκοντά του β) Μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών των μελών του Σωματείου ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ α) Ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δυνατότητες ανάπτυξης σχέσεων με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση των σκοπών του Σωματείου και την προβολή τους. Αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις και συντάσσει σχέδια συμφωνιών του Σωματείου με τρίτους. 9

10 β) Μαζί με τον Πρόεδρο εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις εκδηλώσεις που κρίνεται ότι πρέπει να εκπροσωπηθεί το Σωματείο. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου να τον εκπροσωπήσει, ύστερα από απόφαση του Διοικ.Συμβουλίου. γ) Είναι υπεύθυνος για τη διάδοση των σκοπών του Σωματείου και την προβολή του έργου του. 10.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου λαμβάνεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση το ήμισυ τουλάχιστον των ταμειακώς ενήμερων μελών του Σωματείου και ψηφίσουν υπέρ αυτής τα τρία τέταρτα ( 3/4 ) τουλάχιστον των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών Μετά την απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου, αυτό τελεί υπό εκκαθάριση μέχρι την αποπεράτωση των απαιτούμενων διαδικασιών. Η εκκαθάριση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που υπήρχε όταν πάρθηκε η απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση έχει ορίσει ειδικούς εκκαθαριστές Η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη διάλυση του Σωματείου προσδιορίζει και την τύχη των τυχόν περιουσιακών στοιχείων που απομένουν μετά την εκκαθάριση Διαφορετικά αυτά παραχωρούνται σε άλλο μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο με παρόμοιους σκοπούς κατά την κρίση των εκκαθαριστών. 11. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Το παρόν καταστατικό αποτελεί τροποποίηση ( αναμόρφωση ) του αρχικού καταστατικού της «Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία». Εφόσον η τροποποίηση αυτή εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί κατά το έτος 2004 ( 29 Ιανουαρίου ή άλλη, μετ αναβολή, ημέρα ), σύμφωνα με το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα, θα ζητηθεί η δικαστική αναγνώριση και η εγγραφή της στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84,79,81 και 82 του Αστικού Κώδικα. Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στο παρόν αναμορφωμένο καταστατικό θα ισχύουν μετά την εγγραφή στο βιβλίο του Πρωτοδικείου. Τα μέλη που θα εκλεγούν κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση για το Συμβούλιο που προβλέπεται στο ισχύον ήδη καταστατικό, θα απαρτίσουν, από την εγγραφή της παρούσας τροποποίησης στο βιβλίο, το προβλεπόμενο από το νέο καταστατικό Διοικητικό Συμβούλιο, καταλαμβάνοντας τις 12 και 3, αντιστοίχως, 10

11 θέσεις τακτικών και αναπληρωματικών μελών, κατά τη σειρά της επιτυχίας τους, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που θα έχουν λάβει. 11

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS.

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Καταστατικό Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Άρθρο 2 Περιοχή, έδρα και έμβλημα Η Ένωση έχει έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1ο: Όνομα, έδρα Άρθρο 2ο: Σκοποί του συλλόγου Άρθρο 3ο: Mέλn του συλλόγου Άρθρο 4ο: Όργανα του συλλόγου Άρθρο 5ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ Γ Ε Ν Ι Κ Α Άρθρο 1 ο Ίδρυση- Έδρα Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Ανακοίνωση 08 Φεβρουαρίου 2017 Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοποί και δραστηριότητες Συνδέσμου Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: H εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ένωση με την Επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ, και με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών (Cyprus Chemical Engineers

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού Άρθρο 4: Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 15 Σεπτεμβρίου 2033 2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/06/2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/06/2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/06/2010 Σήµερα στις 30 Μαΐου 2010, συγκροτείται Περιφερειακή Οργάνωση Αττικής που καλύπτει όλη τη διοικητική περιφέρεια Αττικής. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

Section of the American Society of Civil Engineers

Section of the American Society of Civil Engineers Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών» και

Διαβάστε περισσότερα

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του.

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Επωνυμία: Η επωνυμία του Σωματείου είναι ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Άρθρο 2 ΕΔΡΑ: Έδρα του Σωματείου θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα