ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)"

Transcript

1 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 3 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 4 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 5 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 6 1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 7 2. ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥ) ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΧΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ Γήισζε ζπκκφξθσζεο Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ θφζηνπο Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φνξνινγία Απνζέκαηα Κχθινο Δξγαζηψλ Απνκείσζε αμίαο παγίσλ Πειάηεο Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γάλεηα ηξαπεδψλ Κφζηνο δαλεηζκνχ Πηζησηέο Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ Πξνβιέςεηο Δπηρνξεγήζεηο Μεξίζκαηα Σνκείο Γξαζηεξηφηεηαο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οπζηψδεηο θξίζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο Γηνίθεζεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ 20

3 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 9. ΔΟΓΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΠΔΛΑΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ / ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ / ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΟΦΔΗΛΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΟΥΔ Δ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ (ΕΖΜΗΑ) / ΚΔΡΓΟ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΝ ΚΗΝΓΌΝΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΑΡΘΡΟ 48 ΚΝ 2190/ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΔΗ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΓΚΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 34

4 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο «ΖΜΔΡΖΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», πξνο ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, επί ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 Κχξηνη Μέηνρνη, To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζαο ππνβάιεη ηελ έθζεζή ηνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο εηθνζηήο πξψηεο (21εο) εηαηξηθήο ρξήζεο απφ κέρξη ηελ , θαζψο θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν απηή. Α. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Σν έηνο 2013 ήηαλ κηα αθφκε δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαζψο ε χθεζε ζπλερίδεηαη κε ακείσηε έληαζε πξνβάιινληαο δηαξθψο εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη επαλαράξαμεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ ηεο ρψξαο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλερηδφκελεο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλδπάδνληαο ηελ άλνδν ησλ ήδε απμεκέλσλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Σχπνπ, ν επεξεαζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εηαηξείαο καο ήηαλ αλαπφθεπθηνο. Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, απνηέιεζε κνλφδξνκν γηα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο καο ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη κείσζεο ησλ δαπαλψλ κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο εηαηξείαο καο. Πην αλαιπηηθά, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο καο κεηψζεθε πεξίπνπ θαηά 31% πεξίπνπ απφ ,35 ην 2012 ζε ,46 ην 2013 θπξίσο ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ εζφδνπ απφ ηελ θαηαρψξεζε θαη δεκνζίεπζε ηζνινγηζκψλ εηαηξεηψλ εμαηηίαο ηεο θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ ζε εθεκεξίδεο κέζσ ηνπ Ν. 4072/2012. Παξάιιεια, κεηψζεθε θαη ην θφζηνο πσιήζεσλ θαηά 18% πεξίπνπ απφ ,94 ην 2012 ζε ,24 ην Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ ε κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαηά 48% πεξίπνπ απφ ,41 ην 2012 ζε ,22 ην Παξάιιεια, ηα έμνδα δηάζεζεο κεηψζεθαλ θαηά 28% απφ ,16 ην 2012 ζε ,85 ην 2013 ελψ ηα έμνδα δηνίθεζεο απμήζεθαλ θαηά 6% πεξίπνπ απφ ,52 ην 2012 ζε ,73 ην 2013 αληίζηνηρα. Απηή ε κεηαβνιή ησλ εμφδσλ δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ ινηπψλ εμφδσλ εθκεηάιιεπζεο είραλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε δεκηψλ εθκεηάιιεπζεο χςνπο ,38

5 αληί δεκηψλ ,46 ην Αλάινγε ήηαλ θαη ε πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ θαζψο ε εηαηξεία θαηέγξαςε δεκηέο ρξήζεσο πξν θφξσλ χςνπο ,01 έλαληη δεκηψλ ,14 ην 2012 κε αλάινγε επηβάξπλζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Σν γεγνλφο ηεο κείσζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ζε φξηα πνπ ε ζρεηηθή λνκνζεζία επηβάιιεη ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο έρεη ιεθζεί ππ φςηλ θαη γίλνληαη νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ.. Παξαθάησ, παξαηίζεληαη ε εμέιημε αξηζκνδεηθηψλ νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο καο. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ α) ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο: Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0, , β) ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ: Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ Ίδηα Κεθάιαηα -37,87% -48,99% γ) ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ Γείθηεο Οηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο: Ίδηα Κεθάιαηα χλνιν Τπνρξεψζεσλ -0, , Γείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο : χλνιν Γαλεηαθψλ Τπνρξεψζεσλ - Ίδηα Κεθάιαηα 1, , Γείθηεο θαιχςεσο παγηνπνηήζεσλ κε δηαξθή θεθάιαηα : Ίδηα Κεθάιαηα+Μαθξνπξ. Τπνρξ. Πάγηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ -2, ,

6 Β. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Ζ εηαηξεία, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, εθηίζεηαη ζε αβεβαηφηεηεο θαη θηλδχλνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Κχξην κέιεκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαζθάιηζε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ εληνπηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Κξίλεηαη ζθφπηκν πάλησο λα επηζεκαλζεί, φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απφ ηελ θχζε ηνπο, παξέρνπλ ιεινγηζκέλε θαη φρη απφιπηε αζθάιεηα, δηφηη είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα πεξηνξίδνπλ κελ ηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη λα ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα ηνπο απνθιείζνπλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ εηαηξεία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Οηθνλνκηθή πγθπξία: Ζ ζπλερηδφκελε δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα έρεη επεξεάζεη δξακαηηθά ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, κε δεδνκέλε ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη γηα φζν δηάζηεκα ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα ζπλερίδεηαη, ζα εμαθνινπζήζεη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά καο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε ζπλέρηζε ηεο δπζκελνχο ζπγθπξίαο, ε εηαηξεία έιαβε ζεηξά κέηξσλ ην 2013, ηα νπνία ζα ζπλερηζηνχλ ην 2014, κε ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ, κέζσ ηεο ζπκπίεζεο ησλ δαπαλψλ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Ζ δηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2013 κεηαμχ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνζνχ 7 εθαη. επξψ πεξίπνπ ζπληζηά αβεβαηφηεηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ δηνίθεζε πέξαλ απφ ηελ πεπνίζεζή ηεο φηη ε αλεπάξθεηα είλαη πξφζθαηξε, ελφςεη αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο ηπρφλ αλεπάξθεηαο κέζσ 1) αλαδηάξζξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 2) ζπλέρηζεο ηεο πξνζπάζεηαο ζπκπίεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.σνχην ζα επηηεπρζεί κε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κέζσ ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ εληχπσλ θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ ηα επίπεδα θφζηνπο ιεηηνπξγίαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ (ήδε ζηε ρξήζε 2013 ηνχην επεηεχρζεη κε ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο απφ 7,5 εθαη. επξψ ην 2012 ζε 6,2 εθαη. επξψ ην 2013 ) θαη 3) ηαπηφρξνλα ζα επηδηψμεη αλαζεψξεζε ηεο πηζηνδνηηθήο θαη πηζηνιεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο κε

7 πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γεληθφηεξα. Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν επηηνθίσλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επελδχζεσλ παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή βάζε θαη δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πεξηζηαζηαθά, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επηηνθίνπ, κφλν σο κέζν γηα λα κεηξηαζζεί ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαη γηα λα αιιάμεη ν ζπλδπαζκφο ζηαζεξψλ - θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ, θαζψο θαη ηε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα, θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξψλ θαη θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε. Χο εθ ηνχηνπ, φια ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελα επηηφθηα ελψ ζε πεξίπησζε ζχλαςεο κέζνκαθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ δχλαηαη ε ρξεκαηνδφηεζε λα πεξηιακβάλεη ζηαζεξά θαη θπκαηλφκελα επηηφθηα. Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε θαη επξεία πειαηεηαθή βάζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηελ εηαηξεία. πνπ θξίλεηαη θαηάιιειν, δεηείηαη επηπιένλ αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο. Γηα εηδηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα δεκίεο απφ απαμίσζε. ην ηέινο ηνπ 2013, θξίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο ή απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο. Γ. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ε εηαηξεία παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Καηεγνξίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 1.Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.δηζπξαθηέα πνζά (πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) , ,17.Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.κφζηνο αλεηιεκκέλσλ πιεξσηέσλ πνζψλ ( πεξηιακβαλνκέλσλ δαλείσλ) , ,99

8 Γ. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ πλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο. ΠΩΛΖΔΗ ΑΓΟΡΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ , , , ,38 Η. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Τπφινηπν Πσιήζεηο Τπφινηπν Πσιήζεηο Πήγαζνο Δθδνηηθή ΑΔ (Μεηξηθή) -- 84, ,80 42,32 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS AEE , , , ,19 Μέιινλ Γθξνππ Α.Δ. 822,35 763, ,66 942,72 Πήγαζνο Τπεξεζίεο Πνιπκεζηθψλ Δθαξκνγψλ Α.Δ ,60 ΑΔ Μνπζηθψλ Δθδειψζεσλ θαη Παξαγσγψλ Άλσζε 14,01 11, ,13 11,39 Sport Plus Α.Δ.Δ ,42 Πήγαζνο Interactive Αλψλπκε Σερλνινγηθή Δηαηξεία 1.254, , , ,08 N.S.P.RADIO ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ -- 57, ,73 WORD OF MOYTH AE 3.050, ,88 734,52 Δθδφζεηο Έζλνο Α.Δ , , , ,13 Σειέηππνο ΑΔ , , Δθδνηηθή Βνξείνπ Διιάδνο ΑΔ 1.563, , Απνζηνιή ΑΔ 413,52 336, Eθηππψζεηο ΗΡΗ ΑΔ , , , , ,60 ΗΗ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΡΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Τπφινηπν Αγνξέο Τπφινηπν Αγνξέο Πήγαζνο Δθδνηηθή ΑΔ (Μεηξηθή) , , ,00 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS AEE 3.320, , , ,51 ΑΔ Μνπζηθψλ Δθδειψζεσλ θαη Παξαγσγψλ Άλσζε , , ,50 Πήγαζνο Interactive Αλψλπκε Σερλνινγηθή Δηαηξεία , , , ,00 Σειέηππνο ΑΔ , , Απνζηνιή ΑΔ , , WORD OF MOYTH AE ,28 -- Δθδφζεηο Έζλνο Α.Δ , , ,58 Eθηππψζεηο ΗΡΗ ΑΔ , , , , , , , ,01 Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ζπλήζε ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή θαη ηελ πηνζεηεκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Οη πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο δελ δηαζθαιίδνληαη απφ νπνηαδήπνηε εγγχεζε θαη εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε πηζηνδνηηθή θαη πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή.

9 Οη ακνηβέο ζηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ : ,24 Οη ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ : ,00( 0,00 απφ κηζζνχο θαη ,00 απφ ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ). Δ. ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί ππνθαηαζηήκαηα ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Αζήλα κε αξκνδηφηεηα "ζπιινγήο" Μηθξψλ Αγγειηψλ θαη Πσιήζεσλ Γηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη επνπζηψδεο ζε ζρέζε κε ηα κεγέζε ηεο εηαηξείαο. Σ. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ελερπξηαζηεί ζηνπο νκνινγηνχρνπο (ηξάπεδεο) γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ κεηξηθή εηαηξεία. Ε. ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ Σν 2013 ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ εηαηξεία καο θαζψο βξέζεθε ζηελ δχζθνιε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπλερηδφκελεο χθεζεο ε νπνία ηαιαηπσξεί ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Απηέο νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ κεγάιε πηψζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ θαη ηεο θπθινθνξίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηψζε ηνπ εζφδνπ απφ ηελ θαηαρψξεζε θαη δεκνζίεπζε ηζνινγηζκψλ εηαηξεηψλ εμαηηίαο ηεο θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ ζε εθεκεξίδεο κέζσ ηνπ Ν. 4072/2012, δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα γηα ηελ ίδηα ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο καο. Μνινλφηη νη ζπλζήθεο απηέο έρνπλ πξνθαιέζεη ζνβαξφηαηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην 2013 ήηαλ ε ηειεπηαία ρξνληά χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν νηθνλνκηθφ θαη επελδπηηθφ θιίκα δείρλεη ηάζεηο κεηαζηξνθήο κε εκθαλή ηελ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη πξνζδνθηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηαδηαθή θαη

10 ζπλερηδφκελε πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ζηνηρεηνζεηείηαη ε πίζηε φηη ην 2014 ζα είλαη κηα ρξνληά ζηαζεξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη επαλεθθίλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην πιαίζην απηφ, ην 2014 πξνβιέπεηαη εθηφο απξνφπηνπ λα είλαη έηνο ζηαζεξνπνίεζεο θαη γηα ηελ δηαθεκηζηηθή αγνξά πνπ απνηειεί θχξηα πεγή εζφδσλ γηα ηελ εηαηξεία καο. Κξίλεηαη επνκέλσο άκεζε ε αλάγθε γηα ηαρχηαηε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαζψο είλαη δεδνκέλν φηη νη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζα εληαζνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ ιφγσ ησλ δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ θπξηαξρεί ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Παξφια απηά, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο καο πηζηεχεη πσο ν εμνξζνινγηζκφο ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ πνπ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη ε αλαγλσζηκφηεηα ησλ ηίηισλ ηεο, ζα απνηειέζνπλ ηνπο ππιψλεο πνπ ζα ζηεξηρζεί ε πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο καο λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη λα επηηχρεη ζην κέιινλ ηνπο αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο. Υαιάλδξη, 21 Μαξηίνπ 2014 Σν Γ.. ηεο «ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.»

11 ειίδα 1 Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ. Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ., πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Βάζε έθθξαζεο γλψκεο ΣΑ δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηίηιν πεξηνδηθνχ έρνπλ απνηηκεζεί ζην θφζηνο θηήζεσο πνπ είλαη Δπξψ 1 εθ. θαη φρη ζηελ εχινγε αμία ε νπνία εθηηκάηαη σο επνπζηψδεο. πλεπεία ηνχηνπ νη δεκίεο ρξήζεσο είλαη κεησκέλεο θαηά Δπξψ 1 εθ. θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηζφπνζα απμεκέλα.

12 Γλψκε κε επηθχιαμε ειίδα 2 Καηά ηε γλψκε καο, ιακβάλνληαο ππφςε ην αλσηέξσ, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ. θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έκθαζε γεγνλφηνο Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην εμήο: ηε ζεκείσζε 1 «Γεληθή πιεξνθφξεζε-ζπλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο» φπνπ γίλεηαη αλαθνξά γηα αλεπάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη γηα ηα κέηξα πνχ ιακβάλεη ε Γηνίθεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη έλδεημε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο θαη κπνξεί λα ζπληζηά ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Πεηξαηάο 29 Μαξηίνπ, 2014 Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ ΓΗΟΝΤΖ ΓΑΛΑΝΖ Α.Μ. ΟΔΛ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΜΟΤΡ ΣΖΒΔΝ Α.Δ. ΑΚΣΖ ΜΗΑΟΤΛΖ 93-ΠΔΡΑΗΑ ΑΜ ΟΔΛ 119

13 ειίδα 3 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΓΟΓΖΜΑΣΟ 01 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 εκ. Έζνδα , ,35 Κφζηνο πσιήζεσλ 6 ( ,24) ( ,94) Μηθηφ θέξδνο , ,41 Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο , , , ,35 Έμνδα δηαζέζεσο 6 ( ,85) ( ,16) Έμνδα δηνηθήζεσο 6 ( ,73) ( ,52) Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο 8 ( ,81) ( ,13) ( Εεκίεο) / Κέξδε εθκεηαιιεχζεσο ( ,38) ( ,46) Έζνδα απφ κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Εεκία ) / θέξδνο επελδχζεσλ ,15 (457,15) Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 10 ( ,78) ( ,53) (Εεκίεο) / Κέξδε πξν θφξσλ ( ,01) ( ,14) Φφξνο εηζνδήκαηνο 12 0,00 ( ,13) Αλαβαιιφκελνο θφξνο 16 ( ,44) ,27 (Εεκίεο ) / Κέξδε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ ( ,45) ( ,00) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα Πνζά κε αλαηαμηλνκνχκελα κειινληηθά ζηα απνηειέζκαηα Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ Καζνξηζκέλσλ νθειεκάησλ πξνζσπηθνχ 26.1 (98.354,42) ---- Αλαβαιιφκελνο θφξνο , Λνηπά έζνδα 11 (72.782,27) ---- πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ( ,72) -- Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο ( ,72) ( ,00) Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 0,00 0,00 ( ,72) ( ,00) (Zεκίεο) / Κέξδε αλά κεηνρή 34 (0,5180) (0,3108) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

14 ειίδα 4 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 01 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,04 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,20 Δπελδχζεηο , ,14 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία , ,52 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ,10 463,10 χλνιν κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ , ,00 Απνζέκαηα , ,88 Πειάηεο , ,68 Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ , ,92 Λνηπέο απαηηήζεηο , ,06 Πξνθαηαβνιέο , ,70 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , ,81 χλνιν θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ , ,05 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ , ,05 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μεηνρηθφ θεθάιαην , ,00 Απνζεκαηηθά , ,61 Απνηειέζκαηα εηο λέν 25 ( ,56) ( ,84) χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ( ,95) ( ,23) 26 Πξνβιέςεηο , ,29 χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ , ,29 Οθεηιέο πξνο πξνκεζεπηέο , ,73 Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο , ,15 Οθεηιέο απφ θφξνπο θαη εηζθνξέο , ,84 Λνηπέο ππνρξεψζεηο , ,83 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα , ,44 χλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ , ,99 χλνιν ππνρξεψζεσλ , ,28 ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ , ,05 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

15 ειίδα 5 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 (ΔΜΜΔΖ ΜΔΘΟΓΟ) ( Πνζά ζε Δπξψ) ζεκ. Σακεηαθέο Ρνέο απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Εεκίεο) / Κέξδε πξν θφξσλ ( ,01) ( ,14) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 13, , ,34 Πξνβιέςεηο ( ,58) (40.711,68) πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (66,67) 0,00 Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 9 (1.247,15) 457,15 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , ,53 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Αχμεζε) / Μείσζε απνζεκάησλ (9.858,49) (2.946,91) (Αχμεζε) / Μείσζε απαηηήζεσλ , ,70 (Μείσζε ) / Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) ,43 ( ,10) Μείνλ : Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ,00) ( ,08) Καηαβεβιεκέλνη θφξνη 0,00 (43.649,37) χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( ,79) ,44 Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 13,14 (241,46) (238,46) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0,00 700,04 Σφθνη εηζπξαρζέληεο χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1.247, ,69 103,60 565,18 Σακεηαθέο ξνέο απφ Υξεκαηννηθνλνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα , ,71 χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ,71 Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεο ( ,35) ,33 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο , ,48 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο , ,81 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ..

16 ειίδα 6 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Μεηνρηθφ Απνζεκαηηθά Κέξδε/(δεκίεο) Ίδηα Κεθάιαηα 2012 Κεθάιαην ππέξ ην άξηην είο λέν χλνιν Τπφινηπν , ,61 ( ,84) ( ,23) (Εεκίεο) / Κέξδε ρξήζεο ( ,00) ( ,00) Τπφινηπν , ,61 ( ,84) ( ,23) Ίδηα Κεθάιαηα 2013 Τπφινηπν , ,61 ( ,84) ( ,23) Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ νθειεκάησλ πξνζσπηθνχ (72.782,27) (Εεκίεο) / Κέξδε ρξήζεο ( ,45) ( ,73) Τπφινηπν , ,61 ( ,56) ( ,95) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

17 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ 1. Γεληθή πιεξνθφξεζε ειίδα 7 Ζ «ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ» ηδξχζεθε ην 1992 (Φ.Δ.Κ. Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. 5691/2912/92). Ζ Δηαηξία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο κε αξηζκφ κεηξψνπ 27861/01/ΑΣ/Β/92/2381. Ζ δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζηεί απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζην Μεηξψν Α.Δ. ζε πελήληα (50) έηε θαη ιήγεη ην Ζ έδξα ηεο Δηαηξίαο είλαη ν Γήκνο Υαιαλδξίνπ. θνπνί Κχξηνη ζθνπνί ηεο Δηαηξίαο. φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο. είλαη: Ζ έθδνζε ηεο θαζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο «ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ». Ζ έθδνζε εθεκεξίδσλ, βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη παληφο ελ γέλεη εληχπνπ θαη ε εθηέιεζε θάζε δεκνζηνγξαθηθήο εθδνηηθήο εξγαζίαο ζηελ εκεδαπή θαη ηελ αιινδαπή. Κάζε ζπλαθήο κε ηα αλσηέξσ επηρείξεζε. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο: Φψηηνο Γ. Μπφκπνιαο-Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο Νηθφιανο Η. Γηαλλαθφπνπινο - Αληηπξφεδξνο Κσλζηαληίλνο Π. ηεξγηφπνπινο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ππξίδσλ Α. Βελέηεο-Μέινο Υξήζηνο.Παηέιεο-Μέινο πλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο Ζ δηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηαμχ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνζνχ επξψ (6,9 εθαη. ) πεξίπνπ ζπληζηά αβεβαηφηεηα γηα ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ δηνίθεζε πέξαλ απφ ηελ πεπνίζεζή ηεο φηη ε αλεπάξθεηα είλαη πξφζθαηξε, ελφςεη αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο ηπρφλ αλεπάξθεηαο κέζσ 1) αλαδηάξζξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 2) ζπλέρηζεο ηεο πξνζπάζεηαο ζπκπίεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.σνχην ζα επηηεπρζεί κε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κέζσ ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ εληχπσλ θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ ηα επίπεδα θφζηνπο ιεηηνπξγίαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ (ήδε ζηε ρξήζε 2013 ηνχην επεηεχρζε κε ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο απφ επξψ 7,5 εθαη. ην 2012 ζε επξψ 6,3 εθαη. ην 2013 ) θαη 3) Σαπηφρξνλα ζα επηδηψμεη αλαζεψξεζε ηεο πηζηνδνηηθήο θαη πηζηνιεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. πλεθηηκψληαο ηα αλσηέξσ ε δηνίθεζε έρεη ζπληάμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο.

18 ειίδα 8 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεξκελεηψλ. 2.1 Νέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηα αθφινπζα λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα ΓΠΥΑ, φπσο απηά έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε, απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013: α. ΓΠΥΑ 7 (ηξνπνπνίεζε), Γλσζηνπνηήζεηο πκςεθηζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Τπνρξεψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 7 απαηηεί επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ην ζπκςεθηζκφ ρξεκαννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε θαζαξή βάζε, θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκςεθηζηνχλ θαη πνπ ππφθεηληαη ζε ζπλνιηθνχο δηαθαλνληζκνχο ζπκςεθηζκνχ (master netting arrangements). Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο θχξηεο θαηαζηάζεηο, αιιά κφλν ηηο γλσζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηε ζεκείσζε 36. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. β. ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο. Σν λέν πξφηππν ζέηεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ φηαλ γίλεηαη επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ ησλ εχινγσλ αμηψλ. γ. ΓΛΠ 1 (ηξνπνπνίεζε) Παξνπζίαζε ησλ Κνλδπιίσλ ηνπ Λνηπνχ πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο. Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηα θνλδχιηα ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο λα δηαρσξηζηνχλ αλάκεζα ζε απηά ηα νπνία ζα αλαηαμηλνκεζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζε φζα δελ ζα αλαηημηλνκεζνχλ. Ζ επίπησζε ηεο ηξνπνπνίεζεο έρεη νδεγήζεη ζε κηα αιιαγή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, αιιά φρη ησλ θνλδπιίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. δ. ΓΛΠ 12 (ηξνπνπνίεζε), Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη κηα πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε θαηά ηελ επηκέηξεζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ φηαλ νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα παξαδνρή, ε νπνία κπνξεί λα αληηθξνπζηεί, φηη ε επέλδπζε ζε αθίλεηα αλαθηάηαη πιήξσο κέζσ πψιεζεο. H αλαβαιιφκελε θνξνινγία επί ελφο κε απνζβέζηκνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ επίζεο βαζίδεηαη ζε αλάθηεζε κέζσ πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ε. ΓΛΠ 16 (ηξνπνπνίεζε) Δλζψκαηα Πάγηα. Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε επηζθφπεζε ησλ απνζεκάησλ ψζηε λα βεβαησζεί φηη δελ πεξηιακβάλνπλ ινηπφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο πιεξνί ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Απηή ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. ζη. ΓΛΠ 19 (αλαζεσξεκέλν) Παξνρέο ζην Πξνζσπηθφ. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν ηξνπνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νθειεκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν αλαβαιιφκελν θφζηνο πξνππεξεζίαο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, ηψξα έρεη αλαγλσξηζηεί πιήξσο. Ζ απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηψξα αλαγλσξίδεηαη βάζεη ελφο επηηνθίνπ ησλ νκνιφγσλ πςειήο πνηφηεηαο, ην νπνίν είλαη ζπλεπέο κε ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Απηή ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία θαζψο νη ππνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ δελ επελδχνληαη ζε μερσξηζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.

19 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ειίδα 9 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεξκελεηψλ (ζπλ.) 2.2 Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε πθηζηάκελα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία Σα αθφινπζα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελα πξφηππα έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη ηζρχνπλ γηα ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία: α. Σν ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα είρε εθαξκνγή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ ζα μεθηλήζνπλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά. Χο απνηέιεζκα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ (ην 2009, 2011 θαη 2013), ε εκεξνκελία εθαξκνγήο έρεη δηαγξαθεί θαη ζα πξνζηεζεί φηαλ νινθιεξσζεί ην πξφηππν. Πξνο ην παξφλ ην ΓΠΥΑ 9 πεξηγξάθεη ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα θξηηήξηα απναλαγλψξηζεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα επηκεηξνχληαη είηε ζην απνζβέζηκν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, κε κηα κε ακεηάθιεηε επηινγή θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε λα αλαγλσξίδνληαη κεξηθνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηψξα κπνξεί λα επηκεηξεζεί ζην απνζβέζηκν θφζηνο κφλνλ εάλ ε Δηαηξεία έρεη έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν λα δηαθξαηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, λα εηζπξάμεη ηηο ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη νη ηακεηαθέο ξνέο πξνθχπηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηφθνπ. Καηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ, ε Δηαηξεία ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, εηδηθά γηα ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη πεξηζζφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα ινγηζηηθνπνηνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο, αιιά κεξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζα απαηηεζεί λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ (π.ρ. ηα παξάγσγα), κε ηηο αιιαγέο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ ππνρξεψζεσλ λα αλαγλσξίδνληαη ζην ινηπφ ζπλνιηθφ εηζφδεκα. Οη θαλφλεο απναλαγλψξηζεο ηνπ ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ΓΠΥΑ 9. Γελ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πξνηχπνπ. Οη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Ννέκβξην 2013 έρνπλ ειαθξπλζεί ζε ζρέζε κε φηη επηηξεπφηαλ πξνεγνπκέλσο. Οη απαηηήζεηο ζα βαζίδνληαη ζην θαηά πφζνλ ππάξρεη κηα νηθνλνκηθή αληηζηάζκηζε, κε κηθξφηεξν πεξηνξηζκφ ζην λα απνδεηρζεί θαηά πφζνλ κηα ζρέζε ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηηο παξνχζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αθφκε αμηνινγήζεη ηελ επίπησζε πνπ ζα έρεη ην πξφηππν ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Πάλησο ην πξφηππν δελ έρεη αθφκα εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ. β. ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Σν πξφηππν ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φηαλ κηα νληφηεηα ειέγρεη κηα ή πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο. Σν λέν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλε θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία δηέπεη ηελ ελνπνίεζε κηαο νληφηεηαο. Σν πξφηππν παξαζέηεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο απφ απηέο πνπ ίζρπαλ απφ ην ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Πάλησο ην ΓΛΠ 27 έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην

20 ειίδα 10 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεξκελεηψλ (ζπλ.) 2.2 Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε πθηζηάκελα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία(ζπλ.) ΓΠΥΑ 10 θαη ζα εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ εθαξκνζηεί ην ΓΠΥΑ 10. Ζ Δηαηξεία έρεη αμηνινγήζεη φηη δελ ζα ππάξρεη νπνηαδήπνηε επίπησζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. γ. ΓΠΥΑ 11 Απφ θνηλνχ Γηεπζεηήζεηο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο απφ θνηλνχ δηεπζέηεζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη εμεηάδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ επελδπηή. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 11, ην ΓΛΠ 28 ηξνπνπνηείηαη θαη κεηνλνκάδεηαη ζε πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο. Σν ΓΠΥΑ 11 δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηελ εηαηξεία θαζφζνλ δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. δ. ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε Άιιεο Οληφηεηεο. Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Σν πξφηππν απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ηεο θχζεο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπκκεηνρέο ζε άιιεο νληφηεηεο, θαζψο θαη ηελ επίπησζε ησλ ζπκκεηνρψλ απηψλ ζηηο θχξηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζρεηίδνληαη κε ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, θνηλνπξαμίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νληφηεηεο δνκεκέλεο κε εηδηθφ ηξφπν. Σν πξφηππν δελ είλαη πηζαλφ λα έρεη επίπησζε ζηνλ ζηελ Δηαηξεία. ε. Σν ΓΛΠ 19 (ηξνπνπνίεζε), Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ Δηζθνξέο απφ Δξγαδφκελνπο, ηζρχεη γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2014 θαη κεηά. Ζ ηξνπνπνίεζε απινπζηεχεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εηζθνξψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ εξγαδφκελνπο ή ηξίηνπο γηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζνλ νη εηζθνξέο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ πξνππεξεζία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Δάλ νη εηζθνξέο είλαη αλεμάξηεηεο, γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο ηνπ εξγαδνκέλνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ επί ηνπ κηζζνχ, νη εηζθνξέο απηέο κπνξεί λα αλαγλσξηζηνχλ κεησηηθά ηνπ θφζηνπο ππεξεζίαο ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία παξέρεηαη ε ππεξεζία. Δάλ ε εηζθνξά ζπλδέεηαη κε ηα έηε ηεο ππεξεζίαο, ε εηζθνξά αλαγλσξίδεηαη σο κέξνο ηνπ κηθηνχ νθέινπο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ ππάιιειν. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αμηνινγήζεη ηελ επίπησζε πνπ απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ζη. ΓΛΠ 32 (ηξνπνπνίεζε) πκςεθηζκφο Υξεκαηννηνθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη Τπνρξεψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 32 δηεπθξηλίδεη ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ζπκςεθηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη απίζαλν λα έρεη επίπησζε ζηελ Δηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε ηζρχεη γηα εηήζηεο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. δ. ΓΛΠ 36 (ηξνπνπνίεζε) Γλσζηνπνηήζεηο Αλαθηήζηκσλ Πνζψλ γηα Με ρξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη θαη πξνζζέηεη γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε

21 ειίδα 11 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ 2. Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη Γηεξκελεηψλ (ζπλ.) 2.2 Πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε πθηζηάκελα πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία(ζπλ.) νπνία ζπλδέεηαη κε γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηηο θχξηεο θαηαζηάζεηο αιιά κφλν ηηο γλσζηνπνηήζεηο. ε. ΓΛΠ 39 (ηξνπνπνίεζε), Τπνθαηάζηαζε Παξαγψγσλ θαη πλέρηζε ηεο Λνγηζηηθήο Αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ζε ζπγθεθξηκέλα παξάγσγα ππνθαζίζηαηαη απφ έλα θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν (clearing house). Ζ ηξνπνπνίεζε ζα επεξεάζεη κφλν ηηο γλσζηνπνηήζεηο. 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 3.1. Γήισζε ζπκκφξθσζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο αληίζηνηρεο δηεξκελείεο ηνπο Αξρή ηνπ Ηζηνξηθνχ Κφζηνπο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 3.3 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ α. Νφκηζκα ζπλαιιαγψλ θαη παξνπζίαζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ πνχ είλαη ην λφκηζκα πνπ επηθξαηεί ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. β. πλαιιαγέο θαη νηθνλνκηθά κεγέζε Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ινγηζηηθνπνηνχληαη αξρηθά βάζεη ηεο ηζνηηκίαο (Δπξψ πξνο μέλν λφκηζκα) ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζπλαιιαγήο. Σα ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα κεηαθξάδνληαη ζην λφκηζκα ησλ βηβιίσλ βάζεη ηεο ηζνηηκίαο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο ρξήζεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα κε ρξεκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαθξάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θηήζεο Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο αλαθχπηνπλ.

22 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο(ζπλ.) ειίδα Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά κέζα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε ηεο αμίαο.. Οη απνζβέζεηο εθηηκψληαη κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ σο αθνινχζσο: Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 5 έσο 20 έηε Έπηπια θαη ζθεχε 3 έσο 8 έηε Μεηαθνξηθά κέζα 5 έσο 6 έηε Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 3 έσο 5 έηε Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη κε ηε πψιεζε ή κε ηελ έλδεημε φηη δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νθέιε απφ ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηνπ. Κέξδνο ή δεκία φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηαγξαθή ηνπ παγίνπ (ππνινγηδφκελνπ σο ε δηαθνξά κεηαμχ θαζαξνχ πνζνχ δηάζεζεο θαη αμίαο βηβιίσλ) κεηαθέξεηαη ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία δηαγξάθεηαη Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνγηζκηθφ Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία νξίδεηαη ζηα 3 ρξφληα. Γαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη Φνξνινγία Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή. Σα θνξνινγεηέα θέξδε δηαθέξνπλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο σο απηά αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηφηη δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα ή έμνδα ηα νπνία δελ θνξνινγνχληαη ή αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά ζε άιιεο ρξήζεηο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ πνζά ηα νπνία νπδέπνηε θνξνινγνχληαη ή αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά. Ζ εηαηξεία αθνινπζεί πνιηηηθή πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη ινηπνχο θφξνπο πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ απφ έιεγρν ησλ κε θνξνινγηθά ειεγκέλσλ ρξήζεσλ. Ζ πξφβιεςε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ειεγκέλσλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ θαη ζπλεθηηκά ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κε ειεγκέλσλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ. Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ή εηεξνρξνληζκέλε θνξνινγία είλαη ν θφξνο πνπ εθάζηνηε νθείιεηαη ή απαηηείηαη ιφγσ ρξνληθήο δηαθνξάο ζηελ θνξνινγία εζφδσλ ή θνξνινγηθή ειίδα 14.

23 ειίδα 13 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ 3.Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο(ζπλ.) 3.6. Φνξνινγία (ζπλ.) αλαγλψξηζε εμφδσλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη ζην κέγεζνο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθχςεη κειινληηθά. Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη θαηά θαλφλα γηα φιεο ηηο πξφζθαηξεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ πνπ πηζαλνινγείηαη λα ππάξμνπλ θνξνινγεηέα θέξδε θαη ζπκςεθηζηεί κε ηελ αληίζηνηρε αλαθχπηνπζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Σα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ (απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο) αμηνινγνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ εθάζηνηε Ηζνινγηζκνχ θαη αλαζεσξνχληαη αλ απαηηεζεί, ζπλεθηηκψληαο λέα δεδνκέλα θαη ζπγθπξίεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηαζεζηκφηεηα κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ γηα αμηνπνίεζε ηνχησλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα πνζνζηά θνξνινγίαο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία αλαθχπηεη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή απαίηεζε. Απηφο ν θφξνο επηβαξχλεη ή πηζηψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ ζπλδέεηαη κε πνζά πνπ κεηαθέξνληαη απ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα νπφηε θαη ν θφξνο έρεη ηελ ίδηα ινγηζηηθή κεηαρείξηζε Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα απνηππψλνληαη ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεο ηνπ θάζε πξντφληνο ππνινγίδεηαη σο θάησζη ηφζν γηα ηε ηξέρνπζα πεξίνδν φζν θαη ηε πξνεγνχκελε. - Πξψηεο χιεο : Κφζηνο αγνξάο βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ ξνπ. - Σειηθφ πξντφλ θαη εξγαζία ζε εμέιημε: Κφζηνο πξψησλ πιψλ,εξγαζίαο θαη αλαινγία βηνκεραληθψλ εμφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλήζε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο εμαηξνχκελνπ ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαη εθηίκεζε ηηκή πψιεζεο αθνχ αθαηξεζνχλ φια ηα έμνδα πψιεζεο Κχθινο Δξγαζηψλ Ο θχθινο εξγαζηψλ ινγηζηηθνπνηείηαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη εληφο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη επί ρξνλνινγηθήο βάζεσο κε αλαθνξά ζην επελδεδπκέλν θεθάιαην θαη ην αληίζηνηρν επηηφθην. Σα έζνδα απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ησλ κεηφρσλ γηα πιεξσκή νξηζηηθνπνηείηαη Απνκείσζε αμίαο παγίσλ ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ γίλεηαη ζρεηηθή αμηνιφγεζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. Σπρφλ χπαξμε αλάγθεο απνκείσζεο απηή απνηηκάηαη θαη θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα εθηφο

24 ειίδα 14 3.Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο(ζπλ.) 3.9. Απνκείσζε αμίαο παγίσλ(ζπλ.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ εάλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πάγην ππάξρεη ζηελ Καζαξή Θέζε αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο, νπφηε ζπκςεθίδεηαη ην ππφινηπν ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ θαη ην αθάιππην πνζφ ηεο δεκίαο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Έλδεημε αλάγθεο απνκείσζεο δελ ππήξρε θαηά ηελ Πειάηεο Οη πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ελ ζπλερεία απνηηκψληαη ζπλεθηηκψληαο ηελ παξνχζα αμία ηνπο ππνινγηδφκελεο βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Απνκείσζε, ιφγσ δηαθνξάο κε ηελ παξνχζα αμία θαζψο θαη πξφβιεςε γηα ηπρφλ επηζθάιεηεο γίλεηαη κφλν αλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο γηα ελδερφκελε απνκείσζε κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Γηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε πξνζδηνξίζηκα δηαζέζηκα Γάλεηα Σξαπεδψλ Σα έληνθα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη νη ινγαξηαζκνί θίλεζεο θεθαιαίσλ θαηαρσξνχληαη, φηαλ εθηακηεχνληαη, ζηελ αμία έθδνζεο κεησκέλεο κε ην ζρεηηθφ θφζηνο. Δλ ζπλερεία αλαγλσξίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ πιεξσηέσλ δφζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Δλδερφκελε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηη έρεη εηζπξαρζεί σο βάζε ηνπ δαλείνπ θαη ησλ ζπλνιηθψλ δφζεσλ απνπιεξσκήο ηνπ αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε πνιηηηθή ρεηξηζκνχ ηνπ θφζηνπο δαλείσλ Κφζηνο δαλεηζκνχ Σν θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ή θαηαζθεπή παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ε νινθιήξσζε κέρξη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ή πψιεζή ηνπο εθηείλεηαη ζε ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα επαπμάλεη ην θφζηνο ησλ παγίσλ. Σπρφλ αληίζηνηρν έζνδν (ηφθνη έζνδα) απνκεηψλνπλ ην θεθαιαηνπνηεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ. Λνηπά θφζηε δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ επηζπκβαίλνπλ Πηζησηέο Ζ αξρηθή απνηίκεζε ησλ πηζησηψλ γίλεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ. Δλ ζπλερεία απνηηκψληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη εθ φζνλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία.

25 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο(ζπλ.) Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ ειίδα 15 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δξγαηηθή Ννκνζεζία ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε κε ηε ζπληαμηνδφηεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ λα θαηαβάιεη ζ απηφ ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηθή παξνρή. Ζ ρξεκαηηθή απηή παξνρή νθείιεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηζνχηαη κε ην 40% ή 70% ηνπ πνζνχ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε παξακέηξνπο α) ην ρξφλν ππεξεζίαο κε ηελ εηαηξεία β) ηελ κεληαία ακνηβή θαηά ην έηνο ζπληαμηνδφηεζεο θαη γ) ινηπνχο παξάγνληεο σο πξνζδηνξίδνληαη ππφ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Ζ ππνρξέσζε απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ηελ κέζνδν ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζηνχκελεο κνλάδνο (Projected unit credit) σο πξνβιέπεηαη απφ ην πξφηππν ΓΛΠ19(αλαζεσξεκέλν θαη ηζρχνλ απφ 01/01/2013). Ζ κέζνδνο απηή ζεσξεί θάζε πεξίνδν ππεξεζίαο σο δηθαηνινγνχζα κηα επηπξφζζεηε κνλάδα νθέινπο θαη κεηξά θάζε κνλάδα ρσξηζηά ψζηε λα δηακνξθψζεη ηελ ηειηθή ππνρξέσζε. Οη πην ζεκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: Ζκεξνκελία Δπηηφθην Αχμεζε εθηίκεζεο πξνεμφθιεζεο απνδνρψλ Πιεζσξηζκφο , 6 % 0,00% 2 % , 4 % 0,00% 2 % Κηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ ζε καθξνρξφληα βάζε Ζιηθηαθέο νκάδεο Οηθεηνζειήο απνρψξεζε Απφιπζε Δσο 35 7% 5% % 3% 51 θαη άλσ 2% 1% Ζ ππνρξέσζε (πξφβιεςε) πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο είλαη ε παξνχζα αμία ηεο εθηηκνχκελεο ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ( ) αλαινγηζηηθή κειέηε. Αλαθχπηνπζεο λέεο ππνρξεψζεηο ιφγσ δηαξξεχζαζαο πεξηφδνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ελψ ε δηαθνξά απφ επαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Ζ επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε παξαηίζεηαη ηεο εηαηξείαο απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ απφ πξνηχπνπ παξαηίζεηαη ζηε ζεκίσζε Ζ εηαηξεία δελ έρεη πηνζεηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα επέλδπζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εθάζηνηε απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ αληαπφθξηζε ηεο ζ απηή ηελ ππνρξέσζε φηαλ απηή αλαθχπηεη.

26 ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο (ζπλ ειίδα Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ : - Τπάξρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή δέζκεπζε σο απνηέιεζκα ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο. - Τπάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα αλάγθεο εθηακίεπζεο γηα αληαπφθξηζε ζηελ ππνρξέσζε. - Σν πηζαλνινγνχκελν πνζφ ηεο ππνρξέσζεο είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο γίλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία αλ απηή δηαθέξεη νπζησδψο ηεο ινγηζηηθήο Δπηρνξεγήζεηο Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο φηαλ : Τπάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Τπάξρεη βεβαίσζε φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξεγήζεσο. Καηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηηο απνζβέζεηο ηνπ θφζηνπο ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηρνξεγνχλ. Ήηνη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη σο έζνδν επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά ζηα έζνδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. ηαλ ε επηρνξήγεζε ζρεηίδεηαη κε έμνδν αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη ψζηε λα αληηζηαζκηζηεί ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ην αληίζηνηρν έμνδν Μεξίζκαηα Αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ππνρξέσζε κφλν φηαλ ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ εγθξίλεη ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνπο κεηφρνπο Σνκείο δξαζηεξηφηεηαο Χο ηνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο δπλαηφλ λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ παξαγσγή θαη παξνρή ππεξεζηψλ ππφ ζπλζήθεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη πηζαλφηεηεο απφδνζεο επελδχζεσλ πνπ δηαθέξνπλ απφ άιινπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γεσγξαθηθφο ηνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο δπλαηφλ λα ραξαθηεξηζηεί ηδηαίηεξν γεσγξαθηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο θαη πξντφληα ππφ

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 Παηαλία- Αηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΔΗ ΔΘΝΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΚΓΟΔΗ ΔΘΝΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΓΟΔΗ ΔΘΝΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ «TAXIPLON ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ «TAXIPLON ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ «TAXIPLON ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ» για ηα πεππαγμένα ηηρ 2ηρ εηαιπικήρ σπήζηρ πος έληξε ηην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα