ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2004, οι υπογεγραμμένοι αφενός: Ιωάννης Πεχλιβανίδης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Αβραάμ Τριανταφυλλίδης Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ως εκπρόσωποι της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθμ. 86 και αφετέρου: Σταύρος Κούκος και Σταυρούλα Δημητριάδου, Πρόεδρος και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.], που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους αριθ. 15, νομίμως εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης έτους 2004 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και στο άρθρο 4 του Ν. 1876/90. Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και αφού αντηλλάγησαν εκατέρωθεν επιχειρήματα, προτάσεις και αντιπροτάσεις επί οικονομικών θεμάτων του προσωπικού σε σχέση με τη δραστηριότητα της Τράπεζας, τα μέρη συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν, ως ρυθμίσεις της παρούσας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., τα ακόλουθα: Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕ- ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ Η Διοίκηση της Τράπεζας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του προσωπικού στην επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων κατά τη χρήση 2003 για την Τράπεζα, αλλά και στην προώθηση των εργασιών των θυγατρικών της εταιρειών, χορηγεί στο προσωπικό της έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (bonus) εκ του ποσού των Ευρώ ,00, που έχει εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής της και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης. 2. Η εν λόγω έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (bonus) θα καταβληθεί στο προσωπικό της Τράπεζας, ανάλογα με την ιδιότητα και τον κατεχόμενο (ή κατά λογιστική αντιστοιχία) βαθμό, κατά τον ισχύοντα την Κανονισμό Εργασίας, για όσους δεν κατέχουν θέση ευθύνης, ή με την κατεχόμενη θέση ευθύνης, ως εξής:

2 2 Α. Για όσους δεν κατέχουν θέση ευθύνης α. Προσωπικό Κλάδου Υποστηρικτικού Προσωπικού (Κατηγορίες Φροντιστών, Φυλακών και Προσωπικού Καθαριότητας) και Υποστηρικτικό Προσωπικό μη ενταγμένο στον Κανονισμό Εργασίας (Κλητήρες, Φύλακες, Καθαρίστριες, Εργάτες, Φύλακες Ακινήτων κ.λ.π.). Ευρώ 195,00 β. Προσωπικό μέχρι και το βαθμό του Υπολογιστή Β του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και των αντίστοιχων βαθμών των Κατηγοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού, καθώς και Βοηθητικό Προσωπικό του πρώην Ταμιακού Κλάδου μέχρι και το βαθμό του Εισπράκτορος Α και του πρώην Τεχνικού Κλάδου μέχρι και το βαθμό του Τεχνίτη Α του προϊσχύοντος Οργανισμού Υπηρεσίας, καθώς επίσης και μη ενταγμένο στον Κανονισμό Εργασίας υπαλληλικό προσωπικό. Ευρώ 230,00 γ. Υπολογιστές Α του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και αντίστοιχοι βαθμοί των Κατηγοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού, καθώς και Βοηθητικό Προσωπικό του πρώην Ταμιακού Κλάδου με βαθμούς Αρχιεισπράκτορος και Διαχειριστή και του πρώην Τεχνικού Κλάδου με βαθμούς Εργοδηγού και Αρχιεργοδηγού του προϊσχύοντος Οργανισμού Υπηρεσίας. Ευρώ 265,00 δ. Λογιστές Β του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και αντίστοιχοι βαθμοί των Κατηγοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού. Ευρώ 305,00 ε. Λογιστές Α, Υποτμηματάρχες, Τμηματάρχες Β του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και αντίστοιχοι βαθμοί των Κατηγοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού, καθώς και Δημοσιογράφοι, Ιατροί και έμμισθοι Νομικοί Σύμβουλοι Καταστημάτων της Τράπεζας. Ευρώ 375,00 στ. Τμηματάρχες Α του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και αντίστοιχοι βαθμοί των Κατηγοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού, Ειδικοί Συνεργάτες και Σύμβουλοι Διοίκησης: Ευρώ 410,00

3 3 ζ. Υποδιευθυντές Β, Υποδιευθυντές Α, Διευθυντές του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και αντίστοιχοι βαθμοί των Κατηγοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού: Ευρώ 450,00 Β. Για όσους κατέχουν θέση ευθύνης α. Κλιμάκιο ευθύνης 1-3 Ευρώ 935,00 β. Κλιμάκιο ευθύνης 4-5 Ευρώ 780,00 γ. Κλιμάκιο ευθύνης 6-7 Ευρώ 675,00 δ. Κλιμάκιο ευθύνης 8-9 Ευρώ 560,00 ε. Κλιμάκιο ευθύνης Ευρώ 480,00 3. Για όσα Στελέχη της Τράπεζας χορηγείται, στα πλαίσια της εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης, με ειδική απόφαση της Διοίκησης εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ως "ειδικό bonus Στελεχών", το προβλεπόμενο στο παραπάνω Κεφάλαιο Β ποσό θα συνυπολογίζεται και θα συμψηφίζεται με το εν λόγω "ειδικό bonus Στελεχών". 4. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση δεν θα καταβληθεί σε όσους από το προσωπικό: α. έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία της Τράπεζας το διάστημα από μέχρι και σήμερα: α1) κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους εκ μέρους της Τράπεζας ή α2) κατόπιν παραιτήσεως χωρίς να έχουν συμπληρώσει χρόνο πραγματικής υπηρεσίας τουλάχιστον 3 μηνών εντός του 2003, ή α3) καθ' οιονδήποτε τρόπο χωρίς να έχουν δικαιωθεί συντάξεως. β. έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά τελεσιδίκως εντός του 2003 με ποινή προστίμου Ευρώ 15,00 και άνω. γ. έχουν απουσιάζει εντός του 2003 σε Μονάδες εξωτερικού. ε. έχουν προσληφθεί ως τακτικό προσωπικό εντός του 2003 και δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο πραγματικής υπηρεσίας τουλάχιστον 6 μηνών εντός του στ. υπηρέτησαν εντός του 2003 με ιδιότητα προσωρινού ή "εποχιακού" προσωπικού 5. Η οικονομική ενίσχυση της παρούσης συμφωνίας θα καταβληθεί ως ακολούθως: α. Όσοι κατά τη διάρκεια του 2003, ανέλαβαν ή άσκησαν προσωρινά καθήκοντα ανώτερου κλιμακίου ευθύνης για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων μηνών, θα λάβουν αναλογία του προβλεπόμενου με την παρούσα ποσού, αντίστοιχη με το χρόνο άσκησης των ανωτέρων καθηκόντων.

4 4 β. Όσοι ενταχθούν ή μεταταγούν, μετά την υπογραφή της παρούσας αλλά με valeur μέχρι και εντός του 2004 θα δικαιούνται την επί πλέον διαφορά μέχρι το ποσό που προβλέπεται από τις ανωτέρω ρυθμίσεις για το νέο βαθμό τους. γ. Όσοι προαχθούν από το βαθμό του Τμηματάρχη Β στον βαθμό του Τμηματάρχη Α και των αντίστοιχων βαθμών των λοιπών Κλάδων μετά την υπογραφή της παρούσας, με valeur μέχρι και , θα δικαιούνται την επιπλέον διαφορά μέχρι το ποσό που προβλέπεται από τις ανωτέρω ρυθμίσεις για το νέο βαθμό τους. δ. Όσοι έχουν απουσιάσει εντός του 2003, λόγω αδείας άνευ αποδοχών, θα λάβουν αναλογία του προβλεπόμενου με την παρούσα ποσού αντίστοιχη με τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας τους εντός του 2003, και εφόσον είναι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών. ε. Όσοι έχουν προσληφθεί και έχουν συμπληρώσει πραγματική υπηρεσία άνω των έξι (6) μηνών εντός του 2003, θα λάβουν αντίστοιχη με το χρόνο υπηρεσίας τους αναλογία του προβλεπόμενου με την παρούσα ποσού. στ. Όσοι έχουν αποχωρήσει εντός του 2003 από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν δικαιωθεί συντάξεως, θα λάβουν αναλογία του προβλεπόμενου με την παρούσα ποσού αντίστοιχη με το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας εντός του 2003 και εφόσον είναι άνω των τριών (3) μηνών. ζ. Όσοι έχουν υπηρετήσει εντός του 2003 σε Μονάδες του Εξωτερικού και στην Ελλάδα, θα λάβουν αναλογία του προβλεπομένου με την παρούσα ποσού αντίστοιχη με τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας τους στην Ελλάδα, εφόσον είναι άνω των τριών (3) μηνών. η. Όσοι ασκούσαν κατά το2003 καθήκοντα Επόπτη Ασφαλείας ή Επικεφαλής Τεχνικών Συνεργείων και Συνεργείων Καθαριότητας θα λάβουν το προβλεπόμενο για τους κατέχοντες το βαθμό του Λογιστή Β του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού ποσό, εκτός και αν κατέχουν βαθμό ανώτερο του Λογιστή Β θα λάβουν το προβλεπόμενο στο βαθμό τους. 2. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Τα ακόλουθα, ήδη χορηγούμενα, ποσοστοποιημένα και μη, επιδόματα, όπως έχουν διαμορφωθεί, αυξάνονται και αναδιαμορφώνονται ως εξής:

5 5 Ποσό σε από Βαθμού Διευθυντή ή Θέσης Διευθυντή Διεύθυνσης Διοίκησης 192,40 Βαθμού Υποδιευθυντή Α - ή Θέσης Υποδιευθυντή Διεύθυνσης Διοίκησης 166,00 Βαθμού Υποδιευθυντή Β 159,20 Θέσης Προϊστ. Τμήματος Διεύθυνσης Διοίκησης 140,00 Βαθμού Τμηματάρχη Α 130,00 Βαθμού Τμηματάρχη Β 124,00 Βαθμού Υποτμηματάρχη 100,70 Βαθμού Λογιστή Α 77,90 Βαθμού Λογιστή Β - Διαχειριστή - Αρχιεργοδηγού 52,80 Βαθμού Υπολ/στή Α - Αρχιεισπράκτορα - Εργοδηγού 49,60 Βαθμού Υπολ/στή Β - Εισπρ. - Τεχνίτη Α 47,60 Βαθμού Υπολογιστή Γ 43,20 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΥ 243 Ποσό σε ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ από Κύριο Προσωπικό 30,20 Μηχανικοί - Υπομηχανικοί - Τεχν. Βοηθοί ΔΙΚΤΥΟΥ 234 Τεχνίτες - Συντηρητές - Εισπράκτορες 21,70 Φροντιστές - Φύλακες - Καθαρίστριες 17,40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ποσό σε από Β ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ,10 ΕΞΕΙΔ/ΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,00 TELLER KENTΡIKOY ,60 TAMIA ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ MARKETING ΜΗ ΕΞΕΙΔ/ΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Μ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ,00 Υποδιευθυντής - Επιλογέας 259, Εισηγητής - Επιλογέας 237,80 Επιλογέας 170,20 Δόκιμος Επιλογέας 104,00 Διευθυντής 272,90 Υποδιευθυντής 259, Προϊστ. Εισηγητής - Μελετητής 237,80 Εισηγητής - Μελετητής 237,80 Δόκιμος Εισηγητής - Μελετητής 104,00 Κύριο Προσωπικό 52, Υποστηρικτικό Προσωπικό 41, Διευθυντής 557,60 Αναπλ. Διευθυντή - Υποδιευθυντής 529,70 Προϊστ. Προγραμμαναλυτής 481,30

6 6 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ποσό σε από Προγραμμαναλυτής Α 481,30 Προγραμμαναλυτής Β 320,90 Προγρ. Αναλυτής 215,90 Δόκιμος Προγραμμαναλυτής 118,90 Βοηθός Προγραμμαναλυτής 84,40 Μαθ. Προγραμμαναλυτής 69,70 Υποδιευθυντής 529,70 Αρχιχειριστής 481,30 Χειριστής Α 383,70 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 333 Χειριστής Β 320,90 Χειριστής Γ 215,90 Δόκιμος Χειριστής 118,90 Βοηθός Χειριστής 84,40 Μαθ. Χειριστής 69,70 Διευθυντής Μηχανικός 204,40 Αρχιμηχανικός - Υπομηχανικός 1ου Βαθμού 177,60 Επιμηχανικός - Υπομηχανικός 2ου Βαθμού 163,70 Μηχανικός Α - Υπομηχανικός 3ου Βαθμού 149,90 ΤΕΧΝΙΚΟ Μηχανικός Β - Υπομηχανικός 4ου Βαθμού 136,90 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 249 Μηχανικός Γ - Υπομηχανικός 5ου Βαθμού 122,90 ΥΠΟΜΗΧ/ΚΩΝ Μηχανικός Δ - Υπομηχανικός 6ου Βαθμού 109,50 Μηχανικός Ε - Υπομηχανικός 7ου Βαθμού 96,40 Μηχανικός ΣΤ - Υπομηχανικός 8ου Βαθμού 82,50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ και ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μηχανικός Ζ - Υπομηχανικός 9ου Βαθμού 68,20 Τεχνικός βοηθός 1ου Βαθμού 163,60 Τεχνικός βοηθός 2ου Βαθμού 149,80 Τεχνικός βοηθός 3ου Βαθμού 136,80 Τεχνικός βοηθός 4ου Βαθμού 122,90 Τεχνικός βοηθός 5ου Βαθμού 109,50 Τεχνικός βοηθός 6ου Βαθμού 96,40 Τεχνικός βοηθός 7ου Βαθμού 82,50 Τεχνικός βοηθός 8ου Βαθμού 68,20 Τεχνικός βοηθός 9ου Βαθμού 51,70 Αρχιεργοδηγός 91,50 Εργοδηγός 78,00 Τεχνίτης Α 65,00 Τεχνίτης Β 51,40 Τεχνίτης Γ 39, , ,80 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ,00 ΕΥΠΡΕΠΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,90

7 7 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ποσό σε από Διευθυντής Διευθύνσεως Διοίκησης 314,20 Διευθυντής Κατ/τος 2ης κατηγορίας 280,10 Διευθυντής Κατ/τος 3ης κατηγορίας 244,10 Διευθυντής Κατ/τος 4ης και 5ης κατηγορίας 210,10 Διευθυντής Κατ/τος 6ης και 7ης κατηγορίας 175,10 Αναπλ. Διευθυντή Διευθύνσεως Διοίκησης 280,10 Αναπλ. Διευθυντή Κατ/τος 2ης κατηγορίας 244,10 Υποδιευθυντής Διευθύνσεως Διοίκησης 244,10 Υποδ/ντής Κατ/τος 2ης και 3ης κατηγορίας 210,10 Υποδιευθυντής Κατ/τος 4ης κατηγορίας 175,10 Υποδιευθυντής Κατ/τος 5ης κατηγορίας 139,60 Υποδιευθυντής Κατ/τος 6ης κατηγορίας 118,50 Προϊστάμενος Τμήματος Διευθύνσεως Διοίκησης 210,10 ΕΜΠΛΟΚΩΝ 267 Εντεταλμένος Κατ/τος 2ης και 3ης κατηγορίας 175,10 Εντεταλμένος Κατ/τος 4ης κατηγορίας 139,60 Εντεταλμένος Κατ/τος 5ης κατηγορίας 118,50 Εντεταλμένος Κατ/τος 6ης κατηγορίας 107,30 Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διευθύνσεως Διοίκησης 175,10 Προϊστ. Υπηρεσίας Κατ/τος 2ης και 3ης κατηγορίας 139,60 Προϊστ. Υπηρεσίας Κατ/τος 4ης κατηγορίας 118,50 Προϊστ. Υπηρεσίας Κατ/τος 5ης κατηγορίας 107,30 Προϊστ. Υπηρεσίας Κατ/τος 6ης κατηγορίας 97,20 Υπάλληλος Διευθύνσεως Διοίκησης και Κατ/τος 2ης και 3ης κατηγ. 105,10 Υπάλληλος Κατ/τος 4ης κατηγορίας 99,10 Υπάλληλος Κατ/τος 5ης κατηγορίας 93,90 Υπάλληλος Κατ/τος 6ης κατηγορίας 87,50 ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,10 Τα ανωτέρω επιδόματα, εκτός των επιδομάτων με κωδ. 719 και 722, καθώς και τα νέα χορηγούμενα με κωδ. 340, 364 και 839, μετά από τις ως άνω αυξήσεις επαναποσοστικοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Λογιστικού Κλάδου Προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-Τραπεζών ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ Αυξάνεται από το επίδομα υπηρεσιακών στολών κατά 10%.

8 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Κ.Α. 330) Το ως άνω επίδομα θα χορηγείται από και σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται στις Υποδιευθύνσεις Παρακολούθησης Διαθεσιμότητας Ηλεκτρονικών Δικτύων και Εξυπηρέτησης Πελατείας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κ.Α. 364) Α. Καθιερώνεται, από , Ειδικό Επίδομα το οποίο χορηγείται αποκλειστικά και πέραν των άλλων επιδομάτων που χορηγούνται, σε στελέχη και υπαλλήλους του κλάδου Κύριου Προσωπικού που υπηρετούν στη Διεύθυνση Προσωπικού ως εξής: ΘΕΣΗ ΠΟΣΟ ΣΕ ΑΠΟ Διευθυντής Αναπλ. Διευθυντή - Υποδιευθυντής 259,20 Προϊστάμενος Τμήματος 237,80 Προϊστάμενος Υπηρεσίας 170,20 Υπάλληλος 104,00 Από τη χορήγηση του παραπάνω επιδόματος εξαιρούνται οι υπάλληλοι και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της Διεύθυνσης Προσωπικού. Β. Το ως άνω επίδομα και με τις ίδιες προϋποθέσεις θα χορηγείται και στα στελέχη και τους υπαλλήλους του κλάδου κύριου προσωπικού που υπηρετούν στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού των Διευθύνσεων Δικτύου. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥ- ΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΚΑΙ Β (Κ.Α. 340) Καθιερώνεται, από , Ειδικό Επίδομα το οποίο χορηγείται αποκλειστικά σε στελέχη και υπαλλήλους του κλάδου κύριου προσωπικού που υπηρετούν στις παραπάνω Διευθύνσεις και δεν λαμβάνουν άλλο ειδικό επίδομα εκτός του επιδόματος εισαγωγής στοιχείων (Κ.Α. 336), ως εξής:

9 9 ΘΕΣΗ ΠΟΣΟ ΣΕ ΑΠΟ Προϊστάμενος Διεύθυνσης 300,00 Υποδιευθυντής 250,00 Προϊστάμενος Τμήματος 200,00 Προϊστάμενος Υπηρεσίας 150,00 Υπάλληλος 100,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Μ. (Κ.Α. 839) Καθιερώνεται, από , Επίδομα Νυκτερινής Εργασίας που χορηγείται σε όσους από το Προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής απασχολούνται σε νυκτερινές βάρδιες στο MACHINE ROOM, ως εξής: - Στους επικεφαλής ομάδων ισόποσο με το εκάστοτε επίδομα βαθμού του προϊσταμένου Τμήματος Διοικήσεως 140,00 - Στο εξειδικευμένο προσωπικό ισόποσο με το εκάστοτε επίδομα βαθμού του Τμημ. Β 124,00 - Στο μη εξειδικευμένο κύριο προσωπικό ισόποσο με το εκάστοτε επίδομα βαθμού του Λογ. Α 77,90 - Στο υποστηρικτικό προσωπικό ισόποσο με το εκάστοτε επίδομα βαθμού του Υπολογ. Β 47,60 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΜΠΛΟΚΩΝ (Κ.Α. 267) Σε στελέχη και υπαλλήλους του κλάδου κύριου προσωπικού των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης Περιουσίας, που ασχολούνται με υποθέσεις εμπλοκών οι οποίες αναφέρονται σε Μισθώσεις Βιομηχανικών, Ξενοδοχειακών, Αστικών και λοιπών ακινήτων, θα χορηγείται, από , το επίδομα εμπλοκών (Κ.Α. 267). ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (Κ.Α. 360) Επεκτείνεται, από , η χορήγηση Επιδόματος θεματοφυλακής στο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Ελλήνων Θεσμικών (017 -Στ) της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών.

10 10 Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ Α. Στεγαστικά δάνεια προσωπικού (Σ.Σ.Ε.) Α1. Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας οκτώ (8) ετών που προβλέπεται από τον Κανονισμό Στέγασης Προσωπικού, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων μειώνεται σε τέσσερα (4) χρόνια υπηρεσίας. Η Τράπεζα θα εγκρίνει το ποσό που θ' απαιτείται, ώστε να καλύπτονται ετησίως όλες οι σχετικές αιτήσεις των εργαζομένων. Α2. Αντί της χορήγησης στεγαστικού δανείου προσωπικού για εξόφληση άλλου δανείου που έχει συναφθεί με δυσμενέστερους όρους με την Τράπεζά μας για απόκτηση πρώτης κατοικίας, και για να μην επιβαρύνεται ο υπάλληλος με έξοδα εγγραφής νέας υποθήκης - προσημείωσης, το ήδη συναφθέν δάνειο θα μετατρέπεται, σε στεγαστικό δάνειο προσωπικού, που χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό στέγασης. Α3. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγων στην ΕΤΕ το ύψος του δανείου προσωπικού που δικαιούται να λάβει ο ένας εξ αυτών θα ανέρχεται μέχρι το ποσό του αθροίσματος των δανείων που βάσει του Κανονισμού Στέγασης θα εδικαιούτο καθένας σύζυγος ξεχωριστά. Β. Στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται στο προσωπικό από ίδια διαθέσιμα Β1. Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται στο προσωπικό από τα καταστήματα για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας καθώς επίσης και για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση κατοικίας πέραν της πρώτης ή για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας ή επισκευή κατοικίας ορίζεται σε 3% σταθερό. Το αυτό ισχύει και για τα δάνεια που χορηγούνται για την αποπληρωμή άλλου δάνειου, που είχε συναφθεί με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, για τους παραπάνω λόγους. Το επιτόκιο αυτό θα ισχύσει και για τα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα.

11 11 Β2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους συνταξιούχους εφ' όσον το δάνειο αφορά αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση α κατοικίας. Β3. Δάνειο για απόκτηση β κατοικίας (αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση), θα χορηγείται και σε συνταξιούχους υπαλλήλους, με το ίδιο ως άνω επιτόκιο και με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στα δάνεια που χορηγούνται από την Διεύθυνση Κτηματικής Πίστης. Β4. Για τη μείωση του επιτοκίου των δανείων που προβλέπεται στους ανωτέρω όρους απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και το μειωμένο επιτόκιο θα ισχύσει από την ημερομηνία υποβολής αυτής. Γ. Ατομικά δάνεια προσωπικού Γ1. Το εκάστοτε ύψος ατομικών δανείων που χορηγούνται από τη Τράπεζα στο Προσωπικό δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών πέντε (5) μηνών με ανώτατο όριο τα Γ2. Το επιτόκιο των ατομικών δανείων προσωπικού θα είναι 2,50% και θα ισχύει και για τα ήδη υφιστάμενα δάνεια. 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ OVERDRAFT Η έκπτωση που ισχύει για τους εργαζόμενους στην ΕΤΕ στο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών ορίζεται σε 40% από , ενώ του overdraft ορίζεται σε 40% από ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Το επίδομα προσχολικής μέριμνας που καταβάλλει η Τράπεζα, μέσω του ΤΥΠΕΤ, στους υπαλλήλους για κάθε τέκνο τους προσχολικής ηλικίας, αυξάνεται από 76,30 στο ποσό των 100,00 από

12 12 4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Α. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου που οφείλει υπόλοιπο στεγαστικού δανείου που είχε λάβει από τη Δ/νση Προσωπικού σύμφωνα με τον Κανονισμό Στέγασης Προσωπικού, και εφόσον οι κληρονόμοι του στο συγκεκριμένο ακίνητο που αφορά το δάνειο είναι ο/η σύζυγος ή τα τέκνα, η Τράπεζα δεν θα έχει καμία απαίτηση κατά των ως άνω κληρονόμων εκ του εν λόγω δανείου και θα φροντίζει για τη διαγραφή της οφειλής του θανόντα εν ενεργεία υπαλλήλου και την εξάλειψη της σχετικής προσημείωσης υποθήκης. Β. Στο άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας προστίθεται, παράγραφος 12, που έχει ως εξής: "Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου, η Τράπεζα θα προσλαμβάνει υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου ένα τέκνο του εντάσσοντάς το στον εισαγωγικό βαθμό του οικείου Κλάδου με βάση τα τυπικά προσόντα του. Το τέκνο που θα προσλαμβάνεται, θα υποδεικνύεται στην Τράπεζα με ομόφωνη πρόταση όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας. Σε περίπτωση μη ομόφωνης πρότασης, η Τράπεζα δικαιούται κατά την κρίση της, να προσλάβει οιοδήποτε από τα τέκνα, που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας διάταξης, ισχύουν όπως προβλέπονται σχετικά στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2004". Γ. Στην περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, η προβλεπόμενη στην παρ. 12 του άρθρου 3 του Κανονισμού Εργασίας υπόδειξη δήλωση, είτε με ομόφωνη πρόταση είτε όχι, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τον θάνατο του υπαλλήλου. Αν το τέκνο που θα υποδειχθεί για πρόσληψη είναι ανήλικο, οφείλει το ίδιο να μεριμνήσει για την επανάληψη της γνωστοποίησης εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της ενηλικίωσής του. Δ. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

13 13 5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΡ- ΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Η προϋπηρεσία που είχαν στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ οι εργαζόμενοι που προέρχονται από αυτήν, εξομοιώνεται με προϋπηρεσία σε συγγενείς οργανισμούς και αναγνωρίζεται, από , για την βαθμολογική εξέλιξη αυτών. 6. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με Πράξη Διοικήσεως θα ενταχθούν εντός του 2004 στον Κανονισμό Εργασίας ΕΤΕ, οι εργάτες - μεταφορείς που προσλήφθηκαν στην Τράπεζα με την διαδικασία της 5/5Κ/2000 προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Οι ανωτέρω θα ενταχθούν στον Κλάδο Υποστηρικτικού Προσωπικού - Κατηγορία Φροντιστών, σε βαθμό ανάλογο με το χρόνο προϋπηρεσίας τους στην Τράπεζα. 7. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Όλες οι καθαρίστριες που εργάζονται στην Τράπεζα, με σύμβαση αορίστου χρόνου, ολικής ή μερικής απασχολήσεως, καθώς και οι φύλακες μη ιδιοχρησιμοποιουμένων ακινήτων θα αμείβονται από βάσει του ενιαίου μισθολογίου και των λοιπών όρων των Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. - Τραπεζών. 8. ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συμφωνείται, ότι εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας, θα συσταθεί με Πράξη Διοικήσεως, ομάδα έργου με σκοπό την εξέταση όλων των ειδικών επιδομάτων (ποσοστοποιημένων και μη) που καταβάλλονται στο προσωπικό της Τράπεζας, προκειμένου αυτά να ομοδοποιηθούν και προσαρμοσθούν κατάλληλα, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και προτεραιότητες της Τράπεζας και των εργαζομένων. 9. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ Α. Άδεια εργαζομένων σε περίπτωση νοσηλείας παιδιών ή συζύγων: Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική των παιδιών ή των συζύγων τους οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια με πλήρεις αποδοχές μέχρι και τριών (3) εργασίμων ημερών πέραν και επιπλέον της ετήσιας κανονικής τους άδειας.

14 14 Β. Άδεια παρακολούθησης σχολικής προόδου παιδιών: Η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 Ν. 1483/1984 άδεια με αποδοχές για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου παιδιών, θα χορηγείται ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού καθ' όλη τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής του, μέχρι και την ολοκλήρωσή της. 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Το ποσό που θεσπίσθηκε με την Επιχειρησιακή Σύμβαση 1998, και χορηγείται μέσω ΤΥΠΕΤ, ως οικονομική ενίσχυση στους υπαλλήλους που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, αυξάνεται από 58,69 στο ποσό των 100,00 από Ισόποση ενίσχυση, από την ίδια ημερομηνία, θα χορηγείται και σε όσους συνταξιούχους, με αντίστοιχη κατηγορία παιδιών, την κατέβαλλε η Τράπεζα κατά την ενεργό υπηρεσία και διακόπηκε κατά την συνταξιοδότησή τους. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται μέχρι το 40% έτος της ηλικίας του παιδιού και εφόσον αυτό παραμένει προστατευόμενο μέλος. 11. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - "ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ" Η Τράπεζα θα καταβάλλει, στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο - "Συλλογικό" που θεσπίσθηκε με την Επιχειρησιακή Σύμβαση 1996, εφάπαξ και μόνο για το έτος 2004, το ποσό των ,00, επί πλέον των μέχρι σήμερα συμφωνηθέντων. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκτός από τις περιπτώσεις που από τις επιμέρους διατάξεις ρητώς ορίζεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, καθώς και αυτές που αφορούν τροποποίηση ή συμπλήρωση διατάξεων του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας, που ισχύουν από της υπογραφής της παρούσας, η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. ισχύει από Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και λοιπές πάσης φύσεως παροχές που έχουν θεσπισθεί για το υπαγόμενο στην παρούσα προσωπικό της ΕΤΕ με διατάξεις νόμων, Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας μεταξύ ΟΤΟΕ - Τραπεζών, Επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε., Διαιτητικών Αποφάσεων, Οργανισμών και Κανονισμών Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας, Πράξεων της Διοίκησης, Ειδικών Κανονισμών ή

15 15 με έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν. 3. Η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα, και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1) το δε τρίτο θα κατατεθεί αρμοδίως. Για την ΕΤΕ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον ΣΥΕΤΕ Ι. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤ. ΚΟΥΚΟΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε.

Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ ΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ ΕΗ Α.Ε. Στην Αθήνα σήμερα την 27.02.2015 στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30), μεταξύ αφενός του κ. Α. ΖΕΡΒΟΥ Προέδρου & Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα