Κουτσούγερα Φωτεινή Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κουτσούγερα Φωτεινή Πανεπιστήμιο Κύπρου"

Transcript

1 Πώς η αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης στη Γ1 επηρεάζει την ανάπτυξη και κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας στη Γ2: Η περίπτωση της Ελληνικής (Γ1) και Αγγλικής (Γ2) Κουτσούγερα Φωτεινή Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Το παρόν άρθρο μελετά με συστηματικό τρόπο τα ορθογραφικά λάθη μαθητών πρώτου επιπέδου της αγγλικής με Γ1 την ελληνική (και συγκεκριμένα την κυπριακή), και επιχειρεί να εξηγήσει πώς και με ποιους τρόπους η αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης στη Γ1 επηρεάζει την ανάπτυξη και περαιτέρω κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας στη Γ2, επικεντρωνόμενο στην περίπτωση της διαφανούς ορθογραφίας στη Γ1 (ελληνική) και της αδιαφανούς στη Γ2 (αγγλική). Επίσης επιχειρεί να εξηγήσει το πώς ο μαθητής της αγγλικής με Γ1 την ελληνική συνάγει μια λανθασμένη φωνολογία για τη Γ2 αγγλική από την ορθογραφία της και μόνο, δηλαδή αντιμετωπίζοντας την αδιαφανή ορθογραφία της αγγλικής ως διαφανή. Το γεγονός αυτό υποστηρίζουμε ότι έχει σοβαρές συνέπειες στην κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος της Γ2. 1. Εισαγωγή Η απλοϊκή θέση ότι η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας στη Γ2 (δεύτερη γλώσσα) είναι όμοια με αυτήν στη Γ1 (μητρική γλώσσα) διέπει το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Γι αυτό το λόγο και η διδασκαλία της ανάγνωσης (και γραφής) στην ξένη γλώσσα ανάγεται απλώς στο να μάθουν οι μικροί μαθητές το τυπολογικά διαφορετικό αλφάβητο της Γ2 1. Επομένως, λαμβάνεται ως δεδομένο ότι, εφόσον οι μικροί μαθητές ξέρουν ήδη να διαβάζουν (και να γράφουν) στη μητρική τους, η απλή διδασκαλία του αλφαβήτου της Γ2, χωρίς καμία μεθοδολογία εκμάθησης της ανάγνωσής της, αρκεί. Αυτό που φαίνεται να αγνοείται είναι το γεγονός ότι παρόλο που η εκάστοτε Γ1 και Γ2 μπορεί να έχουν αλφαβητική γραφή, ενδέχεται να διαφέρουν στο ορθογραφικό βάθος των ανάλογων ορθογραφικών τους συστημάτων. Με τον όρο ορθογραφικό βάθος εννοούμε το κατά πόσο υπάρχει αντιστοιχία 1-1 ανάμεσα στα φωνήματα (φθόγγους) και τα γραφήματα (ορθογραφικούς χαρακτήρες) μιας γλώσσας. Μια τέλεια αντιστοιχία (δηλ. ίδιος αριθμός φωνημάτων και γραφημάτων) κάνει ένα ορθογραφικό σύστημα πλήρως διαφανές. Ανάλογα με το βαθμό της απόκλισης ανάμεσά τους (δηλ. ύπαρξη περισσότερων φωνημάτων απ ότι χαρακτήρων και/ή περισσότερων χαρακτήρων απ ότι φωνημάτων) έχουμε απομάκρυνση από τη έννοια της διαφάνειας. Πρόσφατη σχετική έρευνα (Seymour et al 2003) έχει δείξει ότι ένα αδιαφανές ορθογραφικό σύστημα στη Γ1 είναι πιο δύσκολο να κατακτηθεί από το μαθητή σε σύγκριση με ένα διαφανές. Κατά δεύτερο λόγο, οι Γ1 και Γ2 είναι πολύ πιθανόν να διαφέρουν όσον αφορά τη συλλαβική τους δομή. Μια περίπλοκη συλλαβική δομή είναι ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το χρόνο που απαιτείται για την εκμάθηση της ανάγνωσής της (Seymour et al 2003). 1 Αναφερόμαστε σε όσες γλώσσες έχουν αλφαβητικό σύστημα γραφής (σε αντίθεση με γλώσσες όπως π.χ. Κινεζική, Αραβική κτλ. που έχουν μη αλφαβητικά συστήματα γραφής), οι οποίες είναι αυτές που ούτως ή άλλως διδάσκονται ως επί το πλείστον στην Κύπρο. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 579

2 Αν και υπάρχει μικρό ποσοστό έρευνας στο χώρο της κατάκτησης της ανάγνωσης της ελληνικής ως Γ1 την τελευταία δεκαετία, δεν υπάρχει ουσιαστικά καθόλου έρευνα στο χώρο της κατάκτησης της ανάγνωσης στη Γ2 από μαθητές με Γ1 την ελληνική, με εξαίρεση ελάχιστες 2 και κυρίως μικρής κλίμακας εργασίες. Στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε λοιπόν την προσοχή μας στην κατάκτηση της ανάγνωσης της Γ2 αγγλικής από αρχάριους μαθητές με Γ1 την ελληνική. Οι δύο γλώσσες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της απόκλισής τους όσον αφορά τη συλλαβική τους δομή και το ορθογραφικό βάθος των συστημάτων τους. Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει την ταξινόμηση δεκατριών (13) ευρωπαϊκών γλωσσών, όπως έχει προταθεί από τους Seymour et al (2003: 146), η οποία έχει γίνει ανάλογα με α) τη συλλαβική τους δομή (απλή, περίπλοκη) και β) το ορθογραφικό τους βάθος (διαφανείς, αδιαφανείς 3 ). Ο πίνακας έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά: Ορθογραφικό βάθος Συλλαβική Δομή Απλή Περίπλοκη Διαφανείς αδιαφανείς Φινλανδική Ελληνική Πορτογαλική Γαλλική Ιταλική Ισπανική Γερμανική Ολλανδική Δανέζικη Αγγλική Νορβηγική Σουηδική Ισλανδική Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το μόνο ορθογραφικό σύστημα που είναι πιο διαφανές από αυτό της ελληνικής είναι της φινλανδικής. Αντιθέτως, το ορθογραφικό σύστημα της αγγλικής βρίσκεται στο δεξιό άκρο του πίνακα, όπου καταχωρούνται τα αδιαφανή συστήματα. Συγκεκριμένα μάλιστα το ορθογραφικό σύστημα της αγγλικής είναι το πιο αδιαφανές από όλα τα συστήματα των δεκατριών υπό μελέτη γλωσσών. Επομένως, η μεν ελληνική έχει απλή συλλαβική δομή και διαφανές ορθογραφικό σύστημα, η δε αγγλική έχει περίπλοκη συλλαβική δομή και αδιαφανές ορθογραφικό σύστημα. 2. Το ορθογραφικά συστήματα της ελληνικής και αγγλικής Το ορθογραφικό σύστημα της ελληνικής είναι ιστορικό (όπως άλλωστε και των περισσοτέρων γλωσσών αφού κάθε φορά που αλλάζει κάποιο στοιχείο στη φωνολογία μιας γλώσσας δεν αλλάζει και στη γραφή της) και συνεπώς αποκλίνει εκ των πραγμάτων από μια τέλεια 1-1 αντιστοιχία μεταξύ των γραφημάτων του και των φωνημάτων της ελληνικής. Συγκεκριμένα, ο ίδιος φθόγγος μπορεί να διαβαστεί με παραπάνω από έναν τρόπους, όχι όμως και το αντίστροφο, δηλ. το κάθε γράφημα έχει σταθερή ανάγνωση (constant reading). Υπάρχει επομένως πλεόνασμα γραφημάτων (και διγραμμάτων 4, δηλ. συνδυασμών συμβόλων), και συγκεκριμένα αυτών που αντιπροσωπεύουν τα φωνήεντά της ελληνικής. Παραδείγματος χάριν, ο φθόγγος /i/ μπορεί να γραφεί με έξι διαφορετικούς τρόπους (ι, η, υ, ει, οι, υι), ενώ οι φθόγγοι /ε/ και /ο/ μπορούν να γραφούν με δύο διαφορετικούς τρόπους ο καθένας (ε, αι και ο, ω 2 Η Κκεσέ (2006) μελέτησε Κύπριους μαθητές της αγγλικής των επιπέδων elementary και intermediate, κατά τη διάρκεια μίας ολόκληρης ακαδημαϊκής χρονιάς. Η πλειοψηφία των πρώτων είχε δηλώσει ότι βασίζεται στο κριτήριο γράφω όπως ακούγεται. 3 Στην αγγλική ισχύουν οι όροι διαφανείς/αδιαφανείς καθώς και αβαθείς/βαθιές (shallow, deep). 4 Με τον όρο δίγραμμα μεταφράζω τον όρο digraph της αγγλικής. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 580

3 αντίστοιχα). Η αντιστοιχία μεταξύ φωνημάτων και γραφημάτων που αντιστοιχούν στα σύμφωνα της ελληνικής παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις, οι οποίες όμως διευθετούνται από συγκεκριμένους, απλούς κανόνες ορθογραφίας. Παρά την ύπαρξη αποκλίσεων, το κάθε γράφημα ή δίγραμμα μπορεί να διαβαστεί αποκλειστικά με έναν και μόνο τρόπο. Επομένως οποιαδήποτε λέξη της ελληνικής μπορεί να διαβαστεί από τον αναγνώστη ανά πάσα στιγμή με ακρίβεια στον γραπτό λόγο, είτε αυτή του είναι γνωστή είτε όχι. Αντιθέτως δεν είναι πάντα βέβαιο ότι ο ομιλητής της ελληνικής θα προβλέψει τη σωστή ορθογραφία μιας λέξης που δεν γνωρίζει και που του έχει δοθεί προφορικά. Εν κατακλείδι, το ορθογραφικό σύστημα της ελληνικής παραμένει διαφανές παρά το γεγονός ότι είναι ιστορικό. Αντιθέτως το ορθογραφικό σύστημα της αγγλικής είναι ιστορικό και αδιαφανές. Το γεγονός ότι είναι αδιαφανές έγκειται στο ότι το ίδιο γράφημα μπορεί να αντιπροσωπεύσει παραπάνω από έναν φθόγγους, ενώ, αντιστρόφως, ο ίδιος φθόγγος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από παραπάνω από ένα γραφήματα. Συγκεκριμένα, η αγγλική έχει πάνω από 40 φθόγγους και μόνο 26 γράμματα στο αλφάβητό της. Αυτό σημαίνει ότι έχει έλλειμμα γραφημάτων (δηλ. το αντίθετο από την ελληνική). Γι αυτό το λόγο, το ίδιο γράφημα συχνά αντιπροσωπεύει παραπάνω από έναν φθόγγους, καθώς επίσης γίνεται και συχνή χρήση διγραμμάτων. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον με τα γραφήματα που αντιπροσωπεύουν τα φωνήεντα της γλώσσας. Παραδείγματος χάριν, το γράφημα <a> 5 μπορεί να αντιστοιχεί σε εννέα διαφορετικούς φωνηεντικούς φθόγγους της αγγλικής, όπως φαίνεται από τα παρακάτω παραδείγματα: bd, f ther, p rent, lne, c ll, w s, mny, imge, leg l 6. Βέβαια πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιες αποδόσεις από αυτές είναι πολύ συνηθισμένες (bd) και κάποιες άλλες πολύ σπάνιες (mny). Επίσης το ορθογραφικό περιβάλλον μπορεί να αποκαλύψει την ποιότητα του φωνήεντος (π.χ. η παρουσία διπλού συμφωνικού γραφήματος δηλώνει συνήθως βραχύ φωνήεν, όπως π.χ. bitten κτλ., ή η παρουσία σιωπηρού <e> στο τέλος της λέξης δηλώνει την ύπαρξη διφθόγγου στην προηγούμενη συλλαβή 7, όπως π.χ. όπως π.χ. bite κτλ.). Τα διγράμματα επίσης υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τα μονά γραφήματα. Παραδείγματος χάριν με το δίγραμμα <ou> μπορεί να αντιστοιχεί σε εννέα διαφορετικούς φωνηεντικούς φθόγγους της αγγλικής, όπως φαίνεται από τα παρακάτω παραδείγματα: c gh, cld, s thern, sth, cu pon, b ght, c rteous, d gh, danger s. Αντιστρόφως, ο ίδιος φθόγγος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από παραπάνω από ένα σύμβολα. Για παράδειγμα ο μακρός φθόγγος /i/ της αγγλικής μπορεί να γραφεί με έντεκα διαφορετικούς τρόπους, όπως στα παρακάτω παραδείγματα: me, machine, week, weak, field, conceive, key, quay, people, Phoebe, Caesar. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιες αποδόσεις από αυτές είναι πολύ συνηθισμένες (week) και κάποιες άλλες σπάνιες (Phoebe). Ως αποτέλεσμα, δεν είναι και τόσο σπάνιο να υπάρχουν πάνω από ένας τρόποι να διαβαστεί μια λέξη 8. Η μέχρι τώρα περιγραφή του ορθογραφικού συστήματος της αγγλικής έχει γίνει έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρότυπο του διαφανούς ορθογραφικού συστήματος. 5 Οι παρενθέσεις < > περικλείουν γραφήματα. 6 Στην κοινή Βρετανική αγγλική, που είναι και το σημείο αναφοράς του παρόντος άρθρου. 7 Υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις (π.χ. give, live, have κτλ.) στις οποίες όμως δε θα αναφερθούμε στο παρόν άρθρο. 8 Σημειωτέον εδώ δεν αναφερόμαστε σε διαφορετικές προφορές και διαλέκτους αλλά στην ίδια προφορά. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 581

4 Θα ήταν ανεπαρκές ή ακόμα και παραπλανητικό να σταματούσαμε την περιγραφή μας εδώ, διότι έτσι θα παραλείπαμε να αναφερθούμε στο βασικό ρόλο της μορφοφωνολογικής αρχής, η οποία διέπει το ορθογραφικό σύστημα της αγγλικής. Το σύστημα γραφής της αγγλικής λοιπόν δεν έχει αποκλειστικά ένα ρόλο, δηλ. την αντιστοίχηση φωνημάτων και γραφημάτων (βλ. Carney 1994). Ένας άλλος βασικός ρόλος του είναι η σταθερή οπτική αντιπροσώπευση του μορφήματος. Στην αγγλική, οι πυρήνες (δηλ. τα φωνήεντα) των συλλαβών του κάθε μορφήματος μεταβάλλονται σε ποιότητα ανάλογα με το αν τονίζονται ή όχι. Αυτό συμβαίνει για λόγους ρυθμού 9. Οι άτονες λοιπόν συλλαβές ενός μορφήματος δεν περιέχουν πλήρες φωνήεν αλλά ένα μειωμένης διάρκειας, ελάχιστο φωνήεν (ή πιο σπάνια βραχύ ) που ονομάζουμε schwa ( ), σε αντίθεση με τις τονισμένες συλλαβές οι οποίες περιέχουν πλήρες φωνήεν. Για παράδειγμα το υπογεγραμμένο φωνήεν των λέξεων history και historic ( στην αμερικανική αγγλική) προφέρεται ως στην πρώτη περίπτωση όπου είναι άτονο και ως στη δεύτερη όπου είναι τονισμένο. Παρολαυτά το εν λόγω μόρφημα έχει σταθερή ορθογραφία, δηλ. και τα δύο υπογεγραμμένα φωνήεντα αποδίδονται με το γράφημα <ο> στο γραπτό λόγο για να δειχτεί η μορφολογική και σημασιολογική σχέση μεταξύ των δύο λέξεων. Εξάλλου ο φυσικός ομιλητής της αγγλικής εφαρμόζει αυτόματα τον κανόνα αυτό και δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση τη βοήθεια της ορθογραφίας για να ξέρει πού και ποιων φωνήεντων θα μειώσει τη διάρκεια (βλ. Chomsky & Halle 1968). Επομένως ο κανόνας αυτός της φωνολογίας της αγγλικής, καθώς και όλοι οι άλλοι κανόνες τέτοιου τύπου, εσωτερικεύονται από το φυσικό ομιλητή της γλώσσας και χρησιμοποιούνται αυτόματα. Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η ορθογραφία είναι συνυφασμένη με τη φωνολογία της γλώσσας που αντιπροσωπεύει. Γι αυτό το λόγο μάλιστα η φωνολογική δομή της εκάστοτε γλώσσας υπεισέρχεται ως παράγοντας στην εκμάθηση του ορθογραφικού της συστήματος και επομένως στην εκμάθηση της ανάγνωσής της. Έτσι εξηγείται και το ότι μια περίπλοκη συλλαβική δομή επηρεάζει αρνητικά το χρόνο που απαιτείται για την εκμάθηση της ανάγνωσης της γλώσσας αυτής (Seymour et al 2003). Γενικότερα όμως οι δύο γλώσσες της ελληνικής και της αγγλικής έχουν δύο πολύ διαφορετικά φωνητικά / φωνολογικά συστήματα. Διαφέρουν κατά πολύ στον αριθμό και την πολυπλοκότητα των συμφωνικών και κυρίως των φωνηεντικών τους συστημάτων, με την ελληνική να έχει 5 φωνήεντα έναντι των περίπου 20 και πλέον της αγγλικής, η οποία επιπλέον τα διακρίνει σε μακρά και βραχέα καθώς και σε διφθόγγους και μονοφθόγγους. Όπως προαναφέραμε, οι δυο γλώσσες έχουν επιπλέον διαφορετικά συστήματα τονισμού, διαφορετική συλλαβική δομή, ρυθμό, επιτονισμό κτλ. Η συλλαβική δομή τους μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα λόγω της επίπτωσης που έχει στην ανάγνωση. Η ελληνική έχει κυρίως ανοιχτές συλλαβές, δηλ. συλλαβές που δεν έχουν έξοδο (ή αλλιώς που λήγουν σε φωνήεν). Με εξαίρεση έναν αριθμό δανείων κυρίως από την αγγλική - ο οποίος σημειωτέον αυξάνεται τα τελευταία χρόνια - η ελληνική 9 Ο ρυθμός (ή χονδρικά η μελωδία) της γλώσσας αλλοιώνεται πλήρως όταν τα φωνήεντα π.χ. της λέξης local [ λ Υκ λ ] προφερθούν με την ίδια διάρκεια από κάποιο μη φυσικό ομιλητή, τη στιγμή που το μεν πρώτο είναι δίφθογγος με μέγιστη διάρκεια, το δε δεύτερο είναι ελάχιστης διάρκειας που μάλιστα συχνά απαλείφεται πλήρως. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 582

5 επιτρέπει ουσιαστικά μόνο τα σύμφωνα /n/ και /s/ στο τέλος της λέξης, τα οποία επιπλέον δηλώνουν και γραμματική κατηγορία. Αυτό ισχύει και για το τέλος και για το μέσο της λέξης. Επίσης η ελληνική έχει απλό συλλαβικό πυρήνα εφόσον δεν έχει διφθόγγους 10, ούτε μακρά φωνήεντα. Η είσοδος της συλλαβής της παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά κυρίως λόγω των συνδυασμών συμφώνων που επιτρέπει (δηλ. τη φωνοτακτική της δομή) και όχι τόσο την πολυπλοκότητά της. Η αγγλική αφετέρου επιτρέπει σχεδόν όλη τη γκάμα των συμφώνων της στην έξοδο της συλλαβής της, όπου επίσης επιτρέπει πάνω από ένα σύμφωνα, η διάταξη των οποίων χαρακτηρίζεται από πτωτική αντηχητικότητα. Επιπλέον έχει περίπλοκο συλλαβικό πυρήνα εφόσον έχει διφθόγγους και μακρά φωνήεντα. 3. Η κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας στη Γ1 και Γ2 Σύμφωνα με τους Seymour et al (2003), η κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας στη Γ1 αναπτύσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς στις διάφορες γλώσσες και εξαρτάται από α) τις διαφορές ορθογραφικού βάθους των ανάλογων ορθογραφικών συστημάτων τους και β) την πολυπλοκότητα της συλλαβικής τους δομής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι επίδοξοι αρχάριοι αναγνώστες γλωσσών με αδιαφανές ορθογραφικό σύστημα και περίπλοκη συλλαβική δομή χρειάζονται το διπλάσιο χρόνο για να αναπτύξουν στοιχειωδώς την αναγνωστική τους ικανότητα σε σχέση με τους αντίστοιχους αναγνώστες γλωσσών με διαφανές ορθογραφικό σύστημα και απλή συλλαβική δομή. Οι Ziegler & Goswami (2005) έχουν ερευνήσει ορθογραφικά συστήματα διαφορετικών γλωσσών σε σχέση με την ανάπτυξη στρατηγικών και μεθόδων αποκωδικοποίησης της ανάγνωσης στα πλαίσια της Γ1 και έχουν βρει ότι ορθογραφικά συστήματα που διαφέρουν θεμελιωδώς μεταξύ τους ωθούν στην ανάπτυξη διαφορετικών στρατηγικών αποκωδικοποίησης (psycholinguistic grain theory). Για παράδειγμα, παιδιά με Γ1 την αγγλική αναπτύσσουν πάνω από μια στρατηγικές αποκωδικοποίησης για να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση της ανάγνωσης της αγγλικής. Σύμφωνα με τους Brown & Deavers (1999) και Goswami et al (2003), οι εν λόγω μαθητές αναπτύσσουν στρατηγικές αποκωδικοποίησης που αφορούν την αντιστοίχηση γραφήματος-φωνήματος ( small grain size strategies) και επιπλέον στρατηγικές αποκωδικοποίησης που αφορούν την αναγνώριση της ρίμας και ολόκληρης της λέξης ( large grain size strategies). Σε αντίθεση με τους μικρούς αναγνώστες με Γ1 την αγγλική, υπολογίζεται ότι τα παιδιά με Γ1 την ελληνική έχουν ολοκληρώσει την κατάκτηση της ανάγνωσης πριν από το τέλος της Πρώτης τάξης του δημοτικού. Επομένως οι μικροί Κύπριοι μαθητές της Τετάρτης τάξης δημοτικού, οι οποίοι ξεκινούν την εκμάθηση της αγγλικής, έχουν ήδη κατακτήσει την ανάγνωση στην ελληνική. Επίσης γνωρίζουμε ότι η μόνη στρατηγική αποκωδικοποίησης που αναπτύσσουν οι μικροί μαθητές με Γ1 την ελληνική 11 είναι αυτή της αντιστοίχησης φωνήματος-γραφήματος: Children who are 10 με εξαίρεση κάποιους αδύναμους διφθόγγους (light diphthongs), όπως π.χ. τους υπογραμμισμένους διφθόγγους στις λέξεις γάιδαρος, κοροϊδεύω κτλ. 11 Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός ότι οι μικροί Κύπριοι μαθητές είναι διαλεκτόφωνοι, που η εκπαίδευσή τους λαμβάνει χώρα στην κοινή νέα ελληνική. Επομένως ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών αποκωδικοποίησης της ανάγνωσης σε σχέση με τους μικρούς μαθητές με Γ1 την κοινή νέα ελληνική (π.χ. ενδεικτικά αναφέρω ότι ο Κύπριος μαθητής θα διαβάσει πάντα [ξτι μα] είτε έχει μπροστά του κτήμα είτε χτήμα στο γραπτό λόγο, σε αντίθεση με το 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 583

6 learning to read more orthographically consistent languages, such as Greek, German, Spanish or Italian, rely heavily on the type of grapheme phoneme recoding strategies encapsulated in synthetic phonics. These strategies are highly effective, because grapheme phoneme correspondences are relatively consistent. Ziegler & Goswami (2005: 277). Επιπλέον, μια πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στην κατάκτηση της ανάγνωσης της Γ1 και της Γ2 είναι το γεγονός ότι ο μικρός μαθητής που ξεκινάει την εκμάθηση της ανάγνωσης στη μητρική του είναι φωνολογικά ενήμερος για τη γλώσσα του. Με το όρο φωνολογική ενημερότητα (παρά τις κάποιες διαφωνίες όσον αφορά τον ορισμό της, βλ. Chard & Dickson 1999) εννοούμε την ενσυνείδητη γνώση των φθόγγων μιας γλώσσας (φωνηματική ενημερότητα) καθώς και την κατανόηση της ιεραρχικής οργάνωσής τους σε διάφορα επίπεδα (οργάνωση φωνημάτων σε συλλαβές, συλλαβών σε μετρικούς πόδες, μετρικών πόδων σε λέξεις κτλ.). Έμπρακτα αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να απομονώνουν και να αντικαθιστούν φθόγγους σε συγκεκριμένες συλλαβικές θέσεις (π.χ. στην έξοδο ή την είσοδο της συλλαβής) στη γλώσσα τους. Επίσης μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της ρίμας ή ομοιοκαταληξίας (δηλ. ουσιαστικά να χωρίσουν τη συλλαβή στα μέρη της και να απομονώσουν τον πυρήνα και την έξοδο τα οποία συμμετέχουν στη ρίμα) ή ακόμα και να κάνουν τα ίδια απόπειρες δημιουργίας ρίμας με επιτυχή ή ανεπιτυχή τρόπο. Η έρευνα των τελευταίων τριών δεκαετιών δείχνει ότι η φωνολογική ενημερότητα είναι βασική για την κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας. Μάλιστα σύμφωνα με κάποιους ερευνητές (βλ. Liberman, Shankweiler & Liberman 1989), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξή της. 4. Η μελέτη Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης συγκεντρώθηκαν από γραπτές ασκήσεις δεκατεσσάρων (14) μαθητών της Τετάρτης δημοτικού (κατά μέσο όρο εννέα χρονών), οι οποίοι φοιτούν σε δημόσιο, αστικό σχολείο της Κύπρου. Επειδή η άσκηση της ορθογραφίας (dictation) δεν αποτελεί πλέον μέρος του σχολικού προγράμματος, επελέγησαν γραπτές ασκήσεις που δεν απαιτούσαν μονολεκτικές απαντήσεις. Μιας και η φύση κάποιων ασκήσεων έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές να μη δώσουν κατ ανάγκη την ίδια απάντηση, όπως είναι φυσικό δεν επελέγησαν παντού οι ίδιες λέξεις από όλους τους μαθητές. Επίσης ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν τα χρώματα, τους αριθμούς μέχρι το δώδεκα, είδη φρούτων καθώς και κάποιες οικείες λέξεις που είχαν ήδη συναντήσει αρκετές φορές στο βιβλίο τους. Όλες οι ασκήσεις οι οποίες μελετήθηκαν στο παρόν άρθρο έλαβαν χώρα μέσα στην τάξη και οι μαθητές δεν ήταν προετοιμασμένοι από πριν. Πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα Φεβρουαρίου, ούτως ώστε να έχει περάσει κάποιος χρόνος από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 4.1 Μεθοδολογία Συνολικά καταγράφηκαν 261 λέξεις που περιείχαν ένα ή περισσότερα από ένα λάθη. Τα ορθογραφικά λάθη που μελετήθηκαν χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: μαθητή με Γ1 την κοινή νέα ελληνική, ο οποίος θα διαβάσει χτήμα [ξτι μα] και κτήμα [κτι μα] αντίστοιχα). Δυστυχώς ο τομέας αυτός δεν έχει ερευνηθεί καθόλου. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 584

7 α) γράφω όπως ακούγεται 12 (μαύρα) - 88 λέξεις β) λάθη που δείχνουν την παρεμβολή της κυπριακής φωνολογίας (πλάγια) - 13 λέξεις γ) λάθη που περιλαμβάνουν και τις δύο παραπάνω κατηγορίες λαθών (σκιασμένα) - 25 λέξεις δ) άλλα λάθη λέξεις Οι περισσότερες λέξεις (συνολικά 135) από αυτές που περιείχαν λάθη περιήλθαν στην κατηγορία άλλα λάθη διότι αποδείχτηκε δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν. Σ αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι οι μαθητές υπό εξέταση είναι αρχάριοι και οι επιδόσεις τους στη γραφή δεν είναι ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Λάθη που δείχνουν την παρεμβολή της ορθογραφίας της ελληνικής στο καθαρά τυπολογικό της μέρος (8 λέξεις), είναι υπογραμμισμένα. Δυσανάγνωστες λέξεις δεν συμπεριελήφθησαν. Pitter Pitter Pites perpol perpol perbor berbuel perple derbol perbe purport pupil botol botol botol bot?l bottol potol putol bothorl casol casol casttl catsowl c?asro castro ubrella ubrella Peter purple bottle castle umbrella flaoures flaouers flawers flauer flaours flaurs flouwers flouirs fluers fwelrs wach wach wach oush oush watsh woche whath raber raber rabers rader rubers ruber rupers ruper clok clok clok clok clok clook telefon telefon flowers watch rubber(s) clock telephone 12 Εδώ παρεμβαίνει και το πώς τα αντιλαμβάνεται ο Κύπριος μαθητής. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 585

8 ubrello umprella umprella umprela omprela umbrela umbrela ombrella scool back scool backs scool dags skoolbaks scoll bag scoll baks sholl dags skoul bag sckool shcool tomedo tomeetos tomeitos tomeitos tometos tometos tometos cuccarpes cucable cucamels ciou,cambel quokampers cucaber cucamper twoelf twoelve twilve twellve twolve pensills pencsil pencels penill pincil apols appole appalls apuells appel wuate wite wint school(bag) tomatoes cucumber(s) twelve pencil(s) apples white telefon telefone telefone telefone telefoun telefoun telefwoon telepwon hous hous hous hous hou hoos hows hos how how boteitos poteit(r?)os poteatos poteetos botetos potetos pataits carots carots carots carot caros rouler rouler ruller ruller bannanas bannanas bannanas pananas pananas oreges oraing oraings orenges orenges charpener charbener sharbener who s potatoes carrots ruler bananas oranges sharpener 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 586

9 whit pik ping ping ping pinq gessing gkessing guessiq gussing wots wat whas wah cais kais keys cesi boll boll boll boll stroderis sroberis strobepu compiouter compiouter comiouter eitg eigt ei?t sneks sneux snas yu yoy brawou brun boog boog ret pink guessing what s case ball strawberries computer eight snakes you brown book red sharpner blou dlou bluw blen hallow hellow haloo holle bik bik baek baik haw hau ha?ou yires yeurs hiars here nams nams nems plack bluck redio ret?o reibio elefan elepna foor poure coreckt corect yelwo blue hello bike how years name s black radio elephant four correct yellow ret yelloy haouzes houses basketbol basketball tager tiger parot parrot no know Mery Mary crocodail crocodile ar are may my moustash moustache peopol people thet that 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 587

10 san sun claan clown fise fish roat road donts dots thre three ballon balloon doggs dogs heve have an t aren t ruddit rabbit gren green ole old rapert rabbit? pat rat Παράλληλα παρακολουθήσαμε 6 μαθητές του ιδίου επιπέδου, ιδιωτικού αστικού σχολείου (φροντιστηρίου), κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Στο σχολείο αυτό η ορθογραφία αποτελούσε μέρος του προγράμματος και έτσι μας δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την πορεία των μαθητών αυτών σε άσκηση για την οποία ήταν προετοιμασμένοι από το σπίτι. Ο αριθμός των λαθών ήταν δραστικά μικρότερος και ήταν πολύ σύνηθες το φαινόμενο να μην υπάρχει κανένα λάθος σε καμία από τις λέξεις στις οποίες εξεταζόταν ο μαθητής. Οι ορθογραφίες που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια των δύο παραπάνω μηνών περιείχαν συνολικά 624 λέξεις. Δυσανάγνωστες λέξεις δεν συμπεριελήφθησαν. Καταγράφηκαν τα ακόλουθα λάθη (25 λέξεις): danse ntas donky ndoky tuenty tooentee heand hedy teil jin kaet hoos shows chicen kichen dake noce lengs pookes detroo trety zedra raddit smon fourty dance donkey twenty head tail jeans kite whose shoes chicken kitchen duck nose legs bookcase bedroom thirty zebra rabbit swan forty 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 588

11 α) γράφω όπως ακούγεται (μαύρα) - 11 λέξεις β) λάθη που δείχνουν την παρεμβολή της κυπριακής φωνολογίας (πλάγια) - 7 λέξεις γ) λάθη που περιλαμβάνουν και τις δύο παραπάνω κατηγορίες λαθών (σκιασμένα) 2 λέξεις δ) άλλα λάθη - 5 λέξεις 4.2 Συζήτηση Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τουλάχιστον πάνω από το ένα τρίτο των λέξεων που μελετήθηκαν γράφονται από τον αρχάριο Κύπριο μαθητή όπως ακούγονται. Η παρεμβολή της κυπριακής φωνολογίας επίσης είναι αρκετά έντονη. Αυτό μεταφράζεται στο ότι ο μαθητής αυτός νοιώθει την ανάγκη να προβαίνει συνεχώς σε αντιστοίχηση φωνημάτων-γραφημάτων. Αν υποθέσουμε ότι η γραφή δεν προηγείται της ανάγνωσης ούτε στην περίπτωση της Γ1, ούτε της Γ2, υποστηρίζουμε ότι ο μαθητής που γράφει σαν να επρόκειτο να έγραφε σε διαφανές ορθογραφικό σύστημα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι διαβάζει κατά τον ίδιο τρόπο. Είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι οι λέξεις που μελετήθηκαν παραπάνω όχι μόνο γράφονται αλλά και διαβάζονται έτσι από τον Κύπριο μαθητή. Όλες αυτές οι ενδείξεις μαρτυρούν άγνοια του φωνολογικού συστήματος της Γ2 αγγλικής. Το συστατικό όμως μέρος της φωνολογίας αποτελεί κεντρικό κομμάτι της γραμματικής μιας γλώσσας και η άγνοιά του συνεπάγεται άγνοια μέρους της γλώσσας αυτής. 5. Η διδακτική της ανάγνωσης στη Γ2 Η διδακτική της ανάγνωσης της Γ2 συνήθως σταματάει στη διδασκαλία του διαφορετικού αλφαβήτου της εκάστοτε Γ2. Στο σημείο αυτό θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να συνοψίσουμε τα προβλήματα που επιφέρει η απουσία της διδακτικής της ανάγνωσης στη Γ2 αγγλική. Κατ αρχάς η απουσία αυτή ωθεί το μικρό μαθητή, ο οποίος ήδη γνωρίζει να διαβάζει και να γράφει στη μητρική του, στο να συναγάγει το λανθασμένο συμπέρασμα ότι τα δύο ορθογραφικά συστήματα είναι στη βάση τους ίδια και ότι απλώς διαφέρουν τυπολογικά. Υποθέτοντας όμως ότι το κάθε γράφημα έχει σταθερή ανάγνωση είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος που σε μεγάλο βαθμό συμβάλλει στο να συναγάγει ο μαθητής ένα λάθος φωνολογικό σύστημα για την αγγλική από την ορθογραφία της και μόνο. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει εδώ είναι απλή μεταφορά στη Γ2 των στρατηγικών αποκωδικοποίησης της Γ1, πράγμα που έχει υποστηριχθεί από την Koda (1988, 2005), η οποία γενικότερα υποστηρίζει ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ ορθογραφίας και γνωστικών λειτουργιών. Όπως είδαμε παραπάνω, οι αναγνώστες με Γ1 την ελληνική βασίζονται αποκλειστικά στην αντιστοίχηση φωνήματος-γραφήματος και επομένως αυτή είναι η στρατηγική που είναι φυσικό να χρησιμοποιήσουν και στη Γ2 αγγλική. Έχει άλλωστε υποστηριχθεί ότι οι αρχάριοι αναγνώστες γενικώς τείνουν να βασίζονται περισσότερο σ αυτή τη στρατηγική, η οποία επομένως αναπτύσσεται πρώτη. Η διαφορά είναι ότι τα παιδιά με μητρική την αγγλική αναμένεται να συνειδητοποιήσουν αρκετά ενωρίς ότι η στρατηγική αυτή είναι ανεπαρκής, λόγω του ότι συστηματικά προβλέπει λανθασμένη προφορά, και να προβούν στην ανάπτυξη άλλων στρατηγικών. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούνται λόγω του ότι είναι φωνολογικά ενήμεροι, δηλ. γνωρίζουν πώς προφέρονται οι λέξεις της γλώσσας τους και έχουν αίσθηση των μηχανισμών της εσωτερικής φωνομορφολογικής δομής της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 589

12 φτάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας πριν ξεκινήσουν το σχολείο. Αντιθέτως, ο μικρός μαθητής που αρχίζει την εκμάθηση της ανάγνωσης στην ξένη/δεύτερη γλώσσα, και συγκεκριμένα στην αγγλική, δεν αναμένεται να έχει απολύτως καμία φωνολογική ενημερότητα στη γλώσσα αυτή. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι η διδασκαλία της ανάγνωσης και γραφής στην αγγλική αρχίζει από την αρχή της πρώτης χρονιάς φοίτησης του μαθητή και προτού αυτός προλάβει να αποκτήσει οποιαδήποτε φωνολογική ενημερότητα της αγγλικής γλώσσας, η οποία ούτως ή άλλως θα αναμενόταν να διαρκέσει αρκετό καιρό. Ένας άλλος αρνητικός παράγοντας είναι τα δύο πολύ διαφορετικά φωνολογικά συστήματα των δύο γλωσσών, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα κάποιες βασικές φωνολογικές παράμετροι της αγγλικής να είναι εντελώς άγνωστες στους αρχάριους Κύπριους μαθητές. Όταν επιπλέον αυτές οι παράμετροι δεν αντανακλώνται στη γραφή, το πρόβλημα επιτείνεται. Για παράδειγμα, η μείωση της διάρκειας του φωνήεντος της άτονης συλλαβής δεν σημειώνεται στη γραφή (για τους λόγους που προαναφέραμε). Ο μόνος τρόπος για να ενημερωθεί ο μαθητής επαρκώς για την συγκεκριμένη σχέση φωνολογίας και ορθογραφίας, αλλά και γενικότερα για όλα τα προαναφερόμενα σημεία στο παρόν άρθρο, είναι η κατάλληλη διδασκαλία. Συμπεράσματα Στο επίκεντρο του άρθρου αυτού ήταν η θέση της ανάγνωσης στην Γ2 αγγλική. Επισημάνθηκαν τα προβλήματα που επιφέρει η απουσία της διδακτικής της και το γεγονός ότι ο μαθητής με Γ1 την ελληνική καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ανάγνωσης της αγγλικής απροετοίμαστος και χωρίς τα κατάλληλα εφόδια. Δεδομένου ότι οι αρχάριοι αναγνώστες με Γ1 την αγγλική χρειάζονται το διπλάσιο χρόνο για να αναπτύξουν στοιχειωδώς την αναγνωστική τους ικανότητα σε σχέση με αρχάριους αναγνώστες γλωσσών με διαφανές ορθογραφικό σύστημα, οι Κύπριοι μαθητές της Γ2 αγγλικής θα έπρεπε να χρειάζονται ακόμα περισσότερο χρόνο, εφόσον οι τελευταίοι επιπλέον στερούνται και της φωνολογικής ενημερότητας της Γ2. Η διδασκαλία όμως της ξένης γλώσσας γενικότερα, και της αγγλικής ειδικότερα, δεν δείχνει να λαμβάνει υπ όψη της το γεγονός ότι η αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης στη Γ1 αναπτύσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς στις διάφορες γλώσσες ανάλογα με α) τις διαφορές ορθογραφικού βάθους των ανάλογων ορθογραφικών συστημάτων και β) την πολυπλοκότητα της συλλαβικής τους δομής. Όσον αφορά τα είδη των λαθών, οι Κύπριοι μαθητές αυτού του επιπέδου της αγγλικής τείνουν σε μεγάλο βαθμό να γράφουν τις διάφορες λέξεις όπως ακούγονται. Τα δεδομένα επίσης αποκαλύπτουν ότι υπάρχει έντονη παρεμβολή της κυπριακής φωνολογίας. Τα παραπάνω είναι σύμφωνα και με αποτελέσματα έρευνας στο χώρο της κατάκτησης της ανάγνωσης, όπου υποστηρίζεται ότι οι στρατηγικές αποκωδικοποίησης της ανάγνωσης της Γ1 μεταφέρονται στην αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης της Γ2. Παρολαυτά, οι μαθητές της αγγλικής με Γ1 την ελληνική χρησιμοποιούν ως βάση τους τη διαφανή ορθογραφία της ελληνικής (γλώσσας με σχετικά απλή συλλαβική δομή, συμπεριλαμβανομένης και της κυπριακής) για να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν μια γλώσσα με αδιαφανή ορθογραφία και περίπλοκη συλλαβική δομή, όπως είναι η αγγλική. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 590

13 Βιβλιογραφικές αναφορές Brown, G.D.A., & Deavers, R.P. (1999). Units of analysis in nonword reading: Evidence from children and adults. Journal of Experimental Child Psychology, 73, Carney, E. (1994). A Survey of English Spelling. London: Routledge. Chard, D. J., & Dickson, S. V. (1999). Phonological awareness: Instructional and assessment guidelines. Intervention in School and Clinic, 34(5), Chomsky, N. & Halle, M. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row. Goswami, U., Ziegler, J., Dalton, L., & Schneider, W. (2003). Nonword reading across orthographies: How flexible is the choice of reading units? Applied Psycholinguistics, 24, Κkese, E. (2006). Issues in L2 Acquisition of spelling: When spelling tests are simply not enough. Unpublished MA dissertation, University of Cyprus. Koda, K. (2005). Insights into second language reading: A cross-linguistic approach. NY: Cambridge University Press. Koda, K. (1988). Effects of L1 orthographic representation on L2 phonological coding strategies, Journal of Psycholinguistics, 18(2), Liberman, I. Y., Shankweiler, D., & Liberman, A. M. (1990). The Alphabetic Principle and Learning to Read. In D. Shankweiler & I. Y. Liberman (Eds.), Phonology and Reading Disability: Solving the Reading Puzzle. (1989). IARLD Research Monograph Series. Ann Arbor: University of Michigan Press. Seymour, P. H. K., Aro, M. & Erskine, J. M. (2003). Foundation literacy acquisition in European orthographies, British Journal of Psychology, 94(2), (32). Ziegler, J., & Goswami, U. (2005). Reading Acquisition, Developmental Dyslexia, and Skilled Reading Across Languages: A Psycholinguistic Grain Size Theory. Psychological Bulletin, 131 (1), o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 591

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υπ. Δρ. Παν/μίου Γενεύης

Ουρανία Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υπ. Δρ. Παν/μίου Γενεύης ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ουρανία Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Υπ. Δρ. Παν/μίου Γενεύης Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ BRAILLE Η εκπαίδευση βρίσκεται σε εποχή αλλαγών και προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα

Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 31-53, 2014 Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα Γιώργος Κόσυβας gkosyvas@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014 για την απόκτηση Επάρκειας και Ετοιμότητας στη Διδακτική και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 791 Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Καρασαββίδης Ηλίας Δρ., Δάσκαλος -

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα