Α. Χαρακτηρισµός πράξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Χαρακτηρισµός πράξης"

Transcript

1 Σε συνέχεια της υπ αριθµό πρωτ / εγκυκλίου της ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ, µε θέµα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το οµαλό κλείσιµο της περιόδου και κατά την µεταβατική περίοδο» και ειδικότερα των ενεργειών που αφορούν στα έργα κατηγορίας: 3.1 Μεγάλα Έργα Phasing και 3.2 Έργα µε συνολικό κόστος άνω των 5 εκ. ευρώ (και έως 50 εκ. ευρώ) που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο Προγραµµατικές Περιόδους (phasing) αποστέλλονται οδηγίες για την αποτύπωσή τους στο ΟΠΣ κατά τη µεταβατική περίοδο, πριν την έγκριση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και τη δηµιουργία των νέων εναρίθµων στο Π Ε. Α. Χαρακτηρισµός πράξης Στο Τεχνικό δελτίο πράξης έχει προστεθεί πεδίο «Συσχέτιση µε ΕΣΠΑ », όπου επιλέγεται Συσχέτιση µε ΕΣΠΑ Phasing A +B φάση (µεταβατική περίοδος) Phasing A φάση (ΕΣΠΑ ) Σχόλια εάν το Τ Π αφορά σε έργο phasing πριν την προσαρµογή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου στην Α φάση του εάν το Τ Π αφορά σε έργο phasing που έχει προσαρµοστεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο στην Α φάση του για την περίοδο [1]

2 Β. Συµπλήρωση Τ Π (πλην ΚΕ) για έργο phasing κατά τη µεταβατική περίοδο πριν την έγκριση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και τη δηµιουργία των νέων εναρίθµων στο Π Ε (Phasing A +B φάση (µεταβατική περίοδος)) Η πράξη παραµένει ως έχει ως προς το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο και η συνολική δηµόσια δαπάνη αφορά στο σύνολο της πράξης (Α και Β φάση) πλην της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης. Συγκεκριµένα η νέα έκδοση Τ Π συµπληρώνεται ως εξής: Στο πεδίο «Συσχέτιση µε ΕΣΠΑ » επιλέγεται το Phasing A+B φάση (µεταβατική περίοδος) και αποθηκεύεται. Εµφανίζεται το πεδίο «Στοιχεία έγκρισης/δέσµευσης», όπου συµπληρώνεται η τεκµηρίωση της.α (στοιχεία πρωτόκολλου υποβολής φακέλου, έγκρισης κλπ) για την επιλογή του πεδίου «Συσχέτιση µε ΕΣΠΑ ». Το Φυσικό Αντικείµενο, η Μεθοδολογία και τα Παραδοτέα της πράξης αναγράφονται για το σύνολο του µε ανάλυση ανά φάση Α και Β. Αποτυπώνονται οι συµβάσεις στην καρτέλα Υποέργα του Τ Π ως έχουν για το σύνολο του αντικειµένου της πράξης. Η συνολική δηµόσια δαπάνη αφορά στο σύνολο της πράξης (Α και Β φάση) στην καρτέλα Κατηγορίες απανών του Τ Π. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από ΕΠ µειώνεται στον επιλέξιµο Π/Υ των εργασιών που αντιστοιχούν στην Α φάση που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θα πρέπει να ενηµερωθούν κατάλληλα τα ποσά στην καρτέλα: Κατηγορίες απανών και στην ανάλυση ανά έτος στο Χρηµατοδοτικό Σχέδιο. Στο Χρηµατοδοτικό Σχέδιο του Τ Π έχει προστεθεί η δυνατότητα εισαγωγής ετών µετά το 2015, για να συµπληρωθούν τα εκτιµώµενα ποσά Π/Υ1 και Π/Υ2, ώστε στο σύνολό τους να αφορούν στο σύνολο της πράξης (Α και Β φάση). Στο Χρηµατοδοτικό Σχέδιο του Τ Π έχουν προστεθεί τα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία : i. Π/Υ (1)_Α φάση: ο Προϋπολογισµός 1 που αντιστοιχεί στις εργασίες της Α φάσης του ii. Π/Υ (2)_Α φάση: ο Προϋπολογισµός 2 που αντιστοιχεί στις εργασίες της Α φάσης του iii. Συνολική ηµόσια απάνη Α φάσης: η Συνολική ηµόσια απάνη που αντιστοιχεί στις εργασίες της Α φάσης του iv. Συνολική επιλέξιµη (Α+Β φάση): η Συνολική ηµόσια απάνη που αντιστοιχεί στο σύνολο της πράξης και είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση. Προσοχή: Τα πεδία µηδενίζονται, εάν ο χρήστης αλλάξει τον κωδικό Συσχέτισης µε ΕΣΠΑ στα Γενικά Στοιχεία στο τρέχον Τ Π. Εάν η αλλαγή γίνει εκ παραδροµής, θα πρέπει να συµπληρωθούν εκ νέου. Τα πεδία αυτά δεν µπορούν να αλλάξουν σε ελεγµένο Τ Π. Επίσης, έχουν προστεθεί έλεγχοι επικύρωσης για την εξασφάλιση της ορθής συµπλήρωσής τους. [2]

3 Ακολουθεί η οθόνη µε συµπληρωµένα ενδεικτικά τα πεδία αυτά : Για όλες τις εκδόσεις των Τ Π που είναι ήδη καταχωρισµένες στο ΟΠΣ, το πεδίο «Συσχέτιση µε ΕΣΠΑ » έχει την τιµή Όχι. Τα ανωτέρω ενεργοποιούνται σταδιακά και στην Ηλεκτρονική Υποβολή. [3]

4 Γ. Τροποποίηση καταχωρισµένων Τ Υ, εάν απαιτείται Εάν υπάρχουν ελεγµένα Τ Υ για την πράξη, µε συνολική Επιλέξιµη ηµόσια απάνη µεγαλύτερη της νέας επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης στο Τεχνικό ελτίο Πράξης (Τ Π) µε κωδικό Συσχέτισης 1, εµφανίζεται υποχρεωτικός έλεγχος επικύρωσης στο Τ Π µε το ακόλουθο µήνυµα: "TDY_BUDGET_05 " Η Επιλέξιµη ηµόσια απάνη της Πράξης (.) θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το Σύνολο Επιλέξιµης ηµόσιας απάνης των Υποέργων της Πράξης Τ Υ. (.) καθώς και ο αντίστοιχος έλεγχος TDY_BUDGETD_03 ανά κατηγορία δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή καθώς κι εάν η επιλέξιµη δαπάνη ελεγµένου Τ Υ δεν αφορά µόνο στη φάση Α, θα πρέπει πρώτα να µειωθούν τα ποσά της Επιλέξιµης ηµόσιας απάνης στα ποσά της Α φάσης, στα ελεγµένα Τεχνικά ελτία Υπο, πριν ελεγχθεί το αντίστοιχο Τεχνικό ελτίο Πράξης (Τ Π). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει: Γ1) να καταχωρισθεί στο ΟΠΣ νέα έκδοση προέγκρισης τροποποίησης σύµβασης για τεχνικούς λόγους, που δεν θα αντιστοιχεί σε τροποποίηση της υφιστάµενης σύµβασης. Στις παρατηρήσεις της έκδοσης αυτής, θα αναφέρεται ότι αφορά στη µείωση της Επιλέξιµης απάνης του Τ Υ στον επιλέξιµο Π/Υ των εργασιών που αντιστοιχούν στην Α φάση που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρεται η τεκµηρίωση της.α. για την υλοποίηση της πράξης σε φάσεις (στοιχεία πρωτοκόλλου υποβολής φακέλου, έγκρισης κλπ). Γ2) να καταχωρισθεί στο ΟΠΣ νέα έκδοση Τ Υ, συνδεδεµένη µε την έκδοση προέγκρισης της προηγούµενης παραγράφου. Η νέα αυτή έκδοση Τ Υ θα αποτελεί επικαιροποίηση της ήδη καταχωρισµένης σύµβασης. ηλαδή δεν θα αντιστοιχεί σε τροποποίηση της υφιστάµενης σύµβασης και δεν θα περιλαµβάνει καµία αλλαγή ως προς το τρέχον Τ Υ, πλην της προσαρµογής της Επιλέξιµης ηµόσιας απάνης στον επιλέξιµο Π/Υ των εργασιών που αντιστοιχούν στην Α φάση που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ , στις καρτέλες: Γενικά, Κατηγορίες απανών και Εξαµηνιαία κατανοµή. Επιπλέον, θα πρέπει να καταχωρισθεί το µέρος της Συνολικής ηµόσιας απάνης που αντιστοιχεί αποκλειστικά στην Α' φάση στο ειδικό νέο πεδίο που έχει µπει στη φόρµα του Τ Υ. Το νέο πεδίο ηµόσια απάνη Α' φάσης θα συµπληρώνεται αποκλειστικά για τα υποέργα των έργων Phasing A+B φάσης (Μεταβατικά έργα) και η τιµή του θα πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση µε τη ηµόσια απάνη και µεγαλύτερη ή ίση µε την Επιλέξιµη.. Σε περίπτωση που για κάποιο υποέργο δεν είναι συµπληρωµένο το πεδίο αυτό, θα χρησιµοποιείται για την έκδοση αναφορών ολόκληρο το ποσό της ηµόσιας απάνης. ηλαδή θα θεωρείται ότι όλο το ποσό της ηµόσιας απάνης αφορά στην Α' φάση του. [4]

5 . Έκδοση τροποποίησης Απόφασης ένταξης για έργο phasing, κατά τη µεταβατική περίοδο, πριν την έγκριση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και τη δηµιουργία των νέων εναρίθµων στο Π Ε (Phasing A+B φάση (µεταβατική περίοδος)) Η διασύνδεση του ΟΠΣ µε το Π Ε, στην περίπτωση έκδοσης Απόφασης ένταξης συνδεδεµένης µε Τ Π «phasing α+β µεταβατικής περιόδου», λειτουργεί όπως και σήµερα, δηλ. στην περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση τίτλου, δικαιούχου ή Π/Υ εναρίθµου, προκαλείται πρόταση τροποποίησης εναρίθµου στο σύστηµα του Π Ε. εδοµένου ότι τα ποσά Π/Υ1 και Π/Υ2 του Τ Π αφορούν στο σύνολο του, οι σχετικοί Π/Υ των εναρίθµων στο Π Ε συνεχίζουν να αντιστοιχούν στο σύνολο της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (Α και Β φάση). Στην εκτύπωση Απόφασης ένταξης που συνδέεται µε Τ Π «phasing α+β µεταβατικής περιόδου», έχουν προστεθεί οι ακόλουθες διευκρινιστικές αναφορές: α. στο σηµείο 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ µετά τον πίνακα: Η Συνολική ηµόσια απάνη της Α φάσης της πράξης που συγχρηµατοδοτείται στο ΕΣΠΑ ανέρχεται σε.. Ευρώ β. στο τµήµα Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ στο Π Ε, µετά τον πίνακα: Oι ανωτέρω Π/Υ θα προσαρµοστούν σε αυτούς της Α φάσης του, µετά την δηµιουργία των νέων εναρίθµων Π..Ε. του ΕΣΠΑ , µέσω νέας τροποποίησης της απόφασης ένταξης του. Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που αφορά την Α φάση του και συγχρηµατοδοτείται στο ΕΣΠΑ αναλύεται σε Π/Υ(1).. Ευρώ και Π/Υ(2).. Ευρώ Υπενθυµίζεται ότι η.α. µπορεί να προσθέσει στο τέλος του τµήµατος Γ της Απόφασης ένταξης επιπρόσθετες παρατηρήσεις, καταχωρίζοντας το σχετικό κείµενο στο πεδίο «Πρόσθετο κείµενο/τµήµα Γ». [5]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013

Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013 Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013 Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 34148/ΕΥΘΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Απένταξη Έργων

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Απένταξη Έργων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Απένταξη Έργων Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Αιτία Τροποποίησης 0.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΣΚΕ Με την πληκτρολόγηση του ονόματος χρήστη και του κωδικού και κάνοντας κλικ στο πεδίο «ΕΙΣΟΔΟΣ» εισέρχεστε στην επόμενη οθόνη και κάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης)

Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης) Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης) ΠΡΟΣΟΧΗ Το νέο σύστηµα θα λειτουργήσει ΑΡΧΙΚΑ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος Εισαγωγή Το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας ως δικαιούχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα