ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن"

Transcript

1 » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن جواد مکاري ساعی دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی شاهرود خلیل اژدري دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی صمد امامقلی زاده استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی امین ناظري دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی شاهرود چکیده کانالهاي آبیاري به عنوان یکی از مهمترین بخشهاي شبکه آبیاري و زهکشی نقش موثري در کاهش تلفات و بالابردن راندمان انتقال آب دارند. در کانالهاي پوشش شده با بتن(لاینینگ) بیشترتلفات به دلیل تبخیر و نفوذ آب از جدار کانالها میباشد. در این تحقیق براي برآورد راندمان انتقال شبکه گرمسار تعداد 22 کانال بعنوان نمونه انتخاب گردید.متوسط دبی براي هر مقطع محاسبه شد و با بدست آوردن اختلاف دبی در ورودي و خروجی هر از کانالهاي نمونه راندمان انتقال تعیین گردید نتیجه نشان داد که راندمان انتقال براي کل شبکه عدد 89 درصد میباشد. علت درصدي تلفات انتقال را میتوان در عمر بالاي شبکه تركهاي عرضی و طولی در جدارهي کانالها آببندي نشدن مناسب درزهاي انقباض رسوبگذاري و پارامترتبخیر دانست. براي بهبود راندمان انتقال میتوان به استفاده از مقطع مستطیلی دالگذاري روي مجاري روباز لایرویی منظم تعمیر و نگهداري دورهاي از کانالها اشاره نمود. واژههاي کلیدي:راندمان انتقال پتانسیل تبخیر مقطع جریان لاینینگ درزهاي انقباض تلفات انتقال مقدمه تقاضاي فزاینده مصرف آب در جهان از یک سو و محدودیت منابع آب تجدید شونده از سوي دیگر ضروري مینماید تا سیاستگذاران جهانی تعدیل عرضه و تقاضاي آب را دقیقا مورد بررسی قرار داده و قبل از بروز مشکلات جدي به آن بیندیشند. بدیهی است در این میان بخش آبیاري که به نظر سازمان جهانی فاي و( FAO ) مهمترین و مطمي نترین منبع تامین غذا در دنیا میباشد از سهم بالایی برخوردار باشد. مساي ل مربوط به بحران آب در سالهاي اخیر از گوشه و کنار جهان گزارش میشود بنا به اعتقاد کارشناسان و سیاستمداران در قرن آینده بحران آب به عنوان یک مسي له مهم اجتماعی و سیاسی بینالمللی خواهد ١

2 بود. در ایران مسي له آب و بهرهبرداري آن از دو جهت داراي اهمیت میباشد یکی از جهت تامین نیازهاي غذایی و به طور مشخص تولید محصولات کشاورزي به عنوان اصلیترین این نیازها براي جمعیت به سرعت در حال رشد کشورمان بوده و دیگرجلوگیري از به هدر رفتن آن میباشد. با توجه به اقلیم خشک و نیمهخشک کشور و همچنین کاهش منابع آب شیرین استفاده بهینه از این منابع امري ضروري و حیاتی است. یکی از راهکارهاي اساسی جهت نیل به این هدف افزایش راندمان آبیاري است. میانگین راندمان آبیاري 35 درصد در کشورمان و پایین بودن آن در مقایسه با آمارهاي جهانی نگاه جدي به مسي له افزایش راندمان را میطلبد. هدف اصلی از احداث شبکههاي آبیاري جلوگیري از تلفات آب در مسیرهاي انتقال و توزیع و همچنین کنترل و بهینهکردن مصرف آب در مزارع میباشد که لازمه این کار کنترل جریان آب در کانالهابر اساس هیدرومدول تعیین شده و نظارت بر مصرف آب در داخل مزارع میباشد. با این امید که مسي له مدیریت شبکههاي آبیاري و راندمان آبیاري و در نتیجه بهرهبرداري از منابع آب به خصوص در کشاورزي به عنوان مسي لهاي اساسی مورد توجه هرچه بیشتر قرار گیرد. قسمت قابل توجهی از تلفات آب در شبکههاي آبیاري و زهکشی مربوط به بخش انتقال و توزیع میباشد. یکی از راهکارهاي اساسی جهت بالابردن راندمان در این بخش از شبکه اجراي پوشش بتنی است. شبکه آبیاري دشت گرمسار با مساحتی بالغ بر هکتار به عنوان یکی از اولین شبکههاي مدرن ساخته شده در کشور نقش مهم و استراتژیک را در سطح اقتصاد کشاورزي منطقه داشته است. کانالهاي موجود در این شبکه عمدتا بتنی است ولی به دلایل مختلف نظیر عمر بالاي شبکه رسوبگذاري رشد علفهاي هرزدر درزهاي انقباض نشت آب از تركهاي طولی و عرضی ایجاد شده در بتن لاینینگ و از همه مهمتر عامل تبخیر میزان تلفات در برخی از قسمتهاي شبکه قابل توجه است. برخی سوابق مطالعاتی صورت گرفته در کشور در زمینه ارزیابی راندمان و بررسی علل پایین بودن آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد: سهرابی و جوادپور( 379 ) متوسط راندمان انتقال در کانالهاي درجه تا 4 را به ترتیب 86/3 95/ 96/7 و 73/8 درصد براي طول 000 متر بدست آورد. وي اظهار داشت که به علت عدم کنترل بازبینی و مرمت قسمتهاي تخریب شده سیستم خصوصا در کانالهاي توزیع بهرهوري شبکه رو به کاهش است. احتشامی و همکاران( 379 ) متوسط راندمان انتقال و توزیع را در شرق شبکه را به ترتیب 90/5 و 60/9 و براي غرب شبکه 47/4 و 45/4 درصد بدست آوردند که بدین ترتیب راندمان شبکه در قسمت شرقی 55/ درصد و در قسمت غربی 40/4 درصد میباشد. به عبارت دیگر تقریبا نیمی از آب استحصالی از سد زیاران قبل از رسیدن به محل مصرف آن یعنی مزارع تلف میشود. نامبردگان دلایل متعدد فنی و اجتماعی را براي این مسي له ذکر کردهاند. در تحقیقی که در تعدادي از شبکههاي دشتهاي خوزستان تبریز و کرمانشاه انجام شده متوسط راندمان انتقال بین 23 تا 50 درصد برآورد شده است(میرابوالقاسمی ه 373). مواد و روشها منطقه مورد مطالعه دشت گرمسار یکی از حاصلخیزترین دشتهاي استان سمنان واقع در حاشیه جنوبی رشتهکوههاي البرز و با حوضه آبریزي به مساحت 3300 کیلومتر مربع میباشد. که بین طولهاي جغرافیایی 52 5 و شرقی و عرضهاي جغرافیای ی 5 35 و 35 7 شمالی با ارتفاع متوسط 875 متر از سطح دریا میباشد. این دشت از دیرباز از مراکز عمده کشاورزي حاشیه کویر بوده و محصولات زراعی و باغی متنوعی در آن کشت میشده است شکل( ). شبکهآبیاري و زهکشی گرمسار با وسعت هکتار از رودخانهي حبلهرود با دبی متوسط سالیانه 275 میلیون متر مکعب و متوسط 2 میلیون تن رسوب در سال تامین میگردد شکل( 2 ). مطالعات انجام شده نشان داده است که دشت گرمسار داراي خصوصیات کویري بوده و میانگین درجه حرارت سالیانه آن 7/8 درجه سانتیگراد است.متوسط بارندگی سالیانه در گرمسار 9 میلی متر میباشد. متوسط سالیانه رطوبت نسبی در گرمسار 45/7 درصد بودهمتوسط ساعات آفتابی در محدوده مورد مطالعه بطور متوسط 8/5 ساعت در روز میباشد همچنین بطور سالانه در گرمسار 539 میلیمتر تبخیر از سطح آزاد آب وجود دارد در طبقهبندي اقلیمی منطقه مورد مطالعه جزء اقلیم خشک سرد و نزدیک به بیابانی معتدل طبقهبندي میگردد براي طبقهبندي اقلیمی منطقه از روش آمبرژه استفاده گردیده است مشاور آب ورزان 379. ٢

3 شکل( ): نقشه منطقه مورد مطالعه شکل( 2 ): پلان شبکه آبیاري دشت گرمسار ٣

4 اندازهگیري جریان در این تحقیق به منظور برآورد راندمان انتقال در شبکه آبیاري و زهکشی دشت گرمسار عملیات صحرایی به صورت میدانی انجام شد. در این فرایند هایی از کانالهاي درجه و 2 و 3 انتخاب گردید. براي این منظور در مرحله نخست از کل شبکه پایش جامعی توسط اکیپ برداشت انجام شد. در نهایت هایی جهت برداشت دادههاي مورد نیاز به صورت تصادفی انتخاب گردید. در مقطع ورودي و خروجی هر سرعت جریان توسط سرعتسنجدر 9 نقطه از مقطع برداشت گردید. اندازهگیري سرعت در سه عمق 0/6 0/2 و 0/8 از سطح آب (0/2y (0/8y 0/6y انجام شد شکل( 3 ). (y = عمق جریان در مقطع اندازهگیري).در جدول( ) نمونهاي از اندازهگیريهاي سرعت و مشخصات مقاطع آورده شده است.پس از برداشت دادهها محاسبات هیدرولیکی براي بدست آوردن راندمان انتقال شبکه انجام گردید. شکل( 3 ) مقطع اندازهگیري جریان جدول( ): نمونهاي از اندازهگیريهاي سرعت Y cm منطقه درجه کانال مقطع چپ مقطع 0/8Y 0/6Y 0/2Y وسط مقطع 0/8Y 0/6Y 0/2Y راست مقطع 0/8Y 0/6Y 0/2Y 0/9 / /4 / /2 /4 /5 / /2 / گرمسار C طول m بالا دست پاییندست 80 محاسبه راندمان در این مطالعه راندمان انتقال کانالهاي درجه و 2 و 3 با روش اندازهگیري دبی ورودي و خروجی محاسبه گردید بدین منظور تعداد 44 اندازهگیري جریان در کانال هاي درجه و 2 و 3 صورت پذیرفت راندمان انتقال در هر از رابطهي( ) بدست آمد (١) در معادله( E ( : درصد راندمان انتقال E = Q 00 Q Q: out دبی ورودي به (متر مکعب بر ثانیه) Q: in دبی خروجی از (متر مکعب بر ثانیه) میباشد. مقدار تلفات در 00 متر با معادله( 2 ) محاسبه گردید. (٢) = Q Q 00 L در معادله( 2 ) Δ: 00 تلفات در 00 متر (متر مکعب در ثانیه در 00 متر کانال) L: طول (متر) میباشد. ۴

5 نتایج و بحث در این تحقیق اندازهگیري در 44 مقطع جریان( 22 ي انتخابی) انجام پذیرفت. عملیات صحرایی جهت اندازهگیري جریان در ماههاي خرداد و تیر سال 392 انجام گردید. باتوجه به مشخصات اقلیمی منطقه میتوان علت مقداري از تلفات را تبخیر از سطح آب دانست. نتایج محاسبات جدول( 2 ) نشان داد که مقادیر راندمان انتقال در طول هاي انتخابی بین 75/24 تا 96/3 درصد میباشد. مقدار تلفات آب در 00 متر طولی کانالها بین 0/94 تا 8/62 لیتر در ثانیه میباشد. با توجه به مقادیر بدست آمده متوسط راندمان انتقال شبکه 89 درصد برآورد گردید. دلیل درصدي تلفات انتقال در شبکه رامیتوانبه صورت دو دسته مشکلات فنی و مساي ل مربوط به مدیریت بهرهبرداري فهرست نمود. جدول (3) مقادیر اندازهگیري شده تلفات و راندمان تلفات در 00 متر(لیتر در ثانیه) راندمان (در صد) درجه کانال طول (متر) انتخابی 8/68 9/ /00 96/ /50 9/ /62 88/ /83 84/ /85 84/ /63 93/ /9 87/ /53 9/ /83 86/ /9 79/ /53 92/ /56 90/ جدول (3) مقادیر اندازهگیري شده تلفات و راندمان تلفات در 00 متر(لیتر در ثانیه) راندمان (در صد) درجه کانال طول (متر) انتخابی 3/52 83/ /55 89/ /87 90/ /0 75/ /95 92/ /27 89/ /73 92/ /27 96/ /94 90/ میانگین راندمان مساي ل و مشکلات فنی ترك خوردگی و فرسودگی پوشش بتنی به علت عمر بالاي شبکه که هم اکنون در حدود 30 سال میباشد. آببندي ناقص و نامناسب درزهاي انقباض که سبب نشت آب از آن شده و رشد علفهاي هرز در این درزها باعث تخریب بتن و افزایش زبري گشته که در کاهش راندمان انتقال موثر میباشد. تجمع رسوب در کانالهاي آبیاري موجب کاهش ظرفیت انتقال افزایش هدر رفت از طریق سریز شدن آب از کنارهها و در نهایت تخریب کانالها و سایر ابنیه میگردد. از سوي دیگر تغییر پارامترهاي هیدرولیکی جریان در اثر انباشته شدن رسوب سبب بوجود آمدن شرایط مناسب جهت رشد علفهاي هرز در کانال خواهد شد. رشد علفهاي هرز در کانالها سبب مصرف مقداري از آب توسط گیاهان و همچنین کاهش سرعت جریان آب و متعاقبا تبخیر بیش از حد گردیده است. مساي ل و مشکلات بهره برداري تخریب بتن لاینینگ توسط برخی از بهره برداران استفاده از بند خاکی جهت بالا آوردن سطح آب در کانال هاي بتنی در بعضی از مقاطع توسط بهرهبرداران. ریختن آشغال در داخل کانال توسط بعضی از افراد ناآگاه ۵

6 نتیجه گیر ي و پیشنهادات نتایج نشان داد میزان تلفات در کانالهاي انتقال شبکه در حدود در صد میباشد و راندمان انتقال شبکه عدد 89 درصد برآورد گردید. تبخیر از سطح آب و تغییرات ضریب زبري کانال دلایل اصلی تلفات میباشد. افزایش ضریبزبري ناشی از فرسایش بتن در طی سالهاي عمر پروژه ایجاد شکستگیها در دیواره و کف کانال رسوبگذاري در کانال و رشد علف هرز در برخی نقاط شبکه میباشد. براي بالا بردن راندمان انتقال شبکه پیشنهادات زیر عنوان میگردد. انجام عملیات لایروبی فنی در زمان و مکانهاي مناسب از شبکه توسط ماشینآلات کارآمد ترمیم لاینینگهاي تخریب شده توسط کارد فنی و ماهر پرکردن درزهاي انقباض با ماستیک به طور صحیح و فنی بازنگري در حوضچههاي ترسیب در ابتداي شبکه به منظور بالا بردن عملکرد آنها در ترسیب رسوبات آب ورودي از رودخانه آموزش کشاورزان در بهرهبرداري صحیح از شبکه احتشامی م و همکاران ارزیابی راندمان انتقال و توزیع و همچنین علل افزایش زبري در کانالهاي شبکه آبیاري قزوین. مجموعه مقالات دهمین سمینار کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران صص سهرابی ت. جوادپو ا بازدههاي انتقال و توزیع شبکه آبیاري دشت قزوین. مجله پژوهش کشاورزي آب خاك گیاه.جلد 5 ش 20. گزارشات هواشناسی مشاور آب ورزان صدر آب پویا میرابوالقاسمی ه ارزیابی راندمان آبیاري در تعدادي از شبکههاي سنتی ایران. مجموعه مقالات هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران. منابع ( (2 (3 (4 ۶

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پرش هیدرولیکی روي حوضچه دندانهدار

ارزیابی پرش هیدرولیکی روي حوضچه دندانهدار مجله علمی- پژوهشی دوره 9 شماره بهار 393 ارزیابی پرش هیدرولیکی روي حوضچه دندانهدار بلوکی 3 2 محبوبه جم اسداالله مردشتی ناصر طالب بیدختی - کارشناسی ارشد سازههاي آبی بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل گرمایی کابلهاي انتقال توان به کورههاي قوس الکتریکی مطالعه موردي: مجتمع فولاد مبارکه

تحلیل گرمایی کابلهاي انتقال توان به کورههاي قوس الکتریکی مطالعه موردي: مجتمع فولاد مبارکه تحلیل گرمایی کابلهاي انتقال توان به کورههاي قوس الکتریکی مطالعه موردي: مجتمع فولاد مبارکه 2 1 سعید حسنپور محمدرضا حبیبی محمد مرتجی شرکت رایان تحلیل سپاهان شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان شرکت احیاء فرآیند اسپادانا

Διαβάστε περισσότερα

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان 1 عموما براي مسایلی که در آنها دو دسته وجود دارد استفاده میشوند اما ماشین هاي بردار پشتیبان روشهاي متفاوتی براي ترکیب چند SVM و ایجاد یک الگوریتم دستهبندي چند کلاس

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

چکیده میباشد. کلاس 105 C A است. براساس. Godec. Sarunac. Fluent. Schlabbach

چکیده میباشد. کلاس 105 C A است. براساس. Godec. Sarunac. Fluent. Schlabbach هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی مهندسی مکانیک ISME009 بررسی تجربی و عددي تاثیر تابش خورشید بر گرمایش ترانسفورماتورهاي توزیع 3 ابراهیم حاجی دولو محمد محمدیان فرد امین رضا نقرهآبادي دانشیار - دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا اسفند 9 AeroP حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد

Διαβάστε περισσότερα

2005; Lopez-Urrea et al., 2006; Gundekar

2005; Lopez-Urrea et al., 2006; Gundekar 25 فصلنامه علمی-پژوهشی خشک بوم سال اول شماره 1 پاییز 1389 برآورد تبخیر و تعر ق گیاه مرجع با استفاده از روش فاي و-پنمن- مانتیث و پهنهبندي آن در استان یزد - 1 طاهره شرقی دستیار علمی گروه کشاورزي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر شمعهاي فدا شونده طوق و شکاف بهصورت

بررسی اثر شمعهاي فدا شونده طوق و شکاف بهصورت مجله علمی- پژوهشی دوره 11 شماره تابستان 1395 «یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمعهاي فدا شونده طوق و شکاف صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان موضعی پایه پل *1 سید محمدعلی زمردیان حمیده غفاري زهرا قاسمی 1- دانشیار

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم. دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز

اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران Aero5P497 تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا 4 اسفند 9 اثر عدد رینولدز بر کاهش پساي اصطکاکی سطوح ا بر آب گریز

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

طراحی ساخت و شبيهسازی عملکرد ماشين نوين کودپاش هليسی کود دامی چکيده

طراحی ساخت و شبيهسازی عملکرد ماشين نوين کودپاش هليسی کود دامی چکيده ص) )394-205 مهندسی بيوسيستم ايران دورۀ 74 شمارۀ 2 تابستان 3195 طراحی ساخت و شبيهسازی عملکرد ماشين نوين کودپاش هليسی کود دامی 7 1 *2 3 جليل تقیزاده طامه علی جعفری حسين موسیزاده نازيال طربی 1 و 4. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

مجله دانش کشاورزي/ جلد 0 شماره / سال 389 عضو هیات علمی دانشگاه کردستان E-mail: h.golpira@uok.ac.ir هیوا گلپیرا چکیده این تحقیق به منظور در دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان در سال 383 انجام گرفت. در این

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

پیشبینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهاي استوکاستیک (مطالعه موردي: حوضه آبریز خرم آباد)

پیشبینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهاي استوکاستیک (مطالعه موردي: حوضه آبریز خرم آباد) » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان- 24 بهمن 392 پیشبینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهاي استوکاستیک (مطالعه موردي: حوضه

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانهی حرکت رسوبات غیرچسبندهی غیریکنواخت در فلومهای مستطیلی تحت شیبهای مثبت و معکوس

بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانهی حرکت رسوبات غیرچسبندهی غیریکنواخت در فلومهای مستطیلی تحت شیبهای مثبت و معکوس 94 بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانهی حرکت رسوبات غیرچسبندهی غیریکنواخت در فلومهای مستطیلی تحت شیبهای مثبت و معکوس 3 2 1 حسین خزیمهنژاد محمد حسین نجفی مود رسول مظلوم شهرکی چکیده تاریخ دریافت: 1393/99/22 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور

آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور قدرت فشارقوي پست بوي ینزهرا 1 علیرضا الماسی 1 محسن حسین خانلو 2 دکتر منصور اوجاقی 3 گروه مهندسی برق واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ایران 2 شرکت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک و انرژي مصرفی آن در روش خشک کردن ترکیبی بسترسیال- مایکروویو با کمک روش سطح پاسخ

بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک و انرژي مصرفی آن در روش خشک کردن ترکیبی بسترسیال- مایکروویو با کمک روش سطح پاسخ Iranian Food Science and Technology Research Journal Vol. 10, No. 4, Winter 2015, p. 327-336 پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی ایران نشریه 1393 ص. 327-336 زمستان شماره 4 10 جلد بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

( )= ( ) ( ) ( 1) ( d) d w و ( ) =

( )= ( ) ( ) ( 1) ( d) d w و ( ) = اراي ه روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرك (MPS) با ضریب پنالتی براي حل معادلات دیفرانسیلی بیضوي خلاصه در این تحقیق روش جدید بدون شبکه نیمه ضمنی ذرات متحرك (MPS) با ضریب پنالتی براي حل معادلاتدیفرانسیلی

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

The 3 rd National Conference on Textile and Clothing Engineering- Yazd - April 2011

The 3 rd National Conference on Textile and Clothing Engineering- Yazd - April 2011 تا ثیر متغیرهاي سهم بازار هزینههاي تحقیق و توسعه و هزینههاي تبلیغات بر سودآوري صنایع نساجی چکیده پوشاك و چرم ایران (رهیافت دادههاي تابلویی پویا ( دکتر محمدعلی مولایی مجید فشاري علی دهقانی 4 نیر قمري 5

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

مجله مهندسی مکانیک مدرس اسفند 1393 دوره 14 شماره 12 صص ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir

مجله مهندسی مکانیک مدرس اسفند 1393 دوره 14 شماره 12 صص ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir مجله مهندسی مکانیک مدرس اسفند 393 دوره شماره صص 3 ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس mme.modares.ac.ir بهینهسازي پارامترهاي مو ثر در نرخ باربرداري در ماشینکاري تخلیه الکتریکی خشک * مجید قریشی وحید

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور واحد خمینی شهر عنوان پروژه: تست و راه اندازيPT,CT و رله ها مهندس آقاي نام استاد: امیررضا رضاي ی اراي ه دهنده: یحیی پوراسفندیار شماره دانشجویی: 88415740086 بهار 91 عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور...

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

يدﻻﻮﻓ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ ﯽﺸﻤﺧ يﺎﻬﺑﺎﻗ ه يا زﺮﻟ رﺎﺘﻓر ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ ﻞﯿﻠﺤﺗ يﺮﯿﻤﺧ ﻞﺼﻔﻣ يﺎﻬﯿﮔﮋﯾو ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ

يدﻻﻮﻓ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ ﯽﺸﻤﺧ يﺎﻬﺑﺎﻗ ه يا زﺮﻟ رﺎﺘﻓر ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ ﻞﯿﻠﺤﺗ يﺮﯿﻤﺧ ﻞﺼﻔﻣ يﺎﻬﯿﮔﮋﯾو ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ تحلیل حساسیت رفتار لرزهاي قابهاي خمشی معمولی فولادي نسبت به ویژگیهاي مفصل خمیري مجید محمدي استادیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله سیده سمانه میرکاظمی دانشجوي کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

شبیهسازي جریان داخل و خارج انژکتورهاي فشاري-چرخشی

شبیهسازي جریان داخل و خارج انژکتورهاي فشاري-چرخشی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران Aero2015P297 تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره 12 تا 14 اسفند 1393 شبیهسازي جریان داخل و خارج انژکتورهاي فشاري-چرخشی

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

كﺎﮑﻄﺻا ﺐﯾﺮﺿ يور ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ

كﺎﮑﻄﺻا ﺐﯾﺮﺿ يور ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ اثر مو لفه قاي م زلزله بر تغییرات ضریب اصطکاك در پی لغزشی اثر مو لفه قاي م زلزله بر تغییرات ضریب اصطکاك در پی لغزشی مجید محمدي استادیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی الگوریتم بهینه سازي دسته جمعی ذرات براي بهینه سازي در محیط پویا با بهره گیري از الگوریتم بهینه سازي حدي

بهبود کارایی الگوریتم بهینه سازي دسته جمعی ذرات براي بهینه سازي در محیط پویا با بهره گیري از الگوریتم بهینه سازي حدي بهبود کارایی الگوریتم بهینه سازي دسته جمعی ذرات براي بهینه سازي در محیط پویا با بهره گیري از الگوریتم بهینه سازي حدي 1 3 2 1 مرضیه نخبه الفقهایی بابک نصیري و محمد رضا میبدي دانشکده مهندسی برق رایانه و

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

غیرخطی سازه ها چکیده 1. مقدمه.

غیرخطی سازه ها چکیده 1. مقدمه. ارزیابی وابستگی عملکرد سیستمهاي کنترل فعال و غیرفعال به رفتار غیرخطی سازه ها آ علی خانسفید آ* مهدي احمديزاده آ ایران تهران خیابان آزادي دانشگاه صنعتی شریف دانشکده عمران 365-55 khansefid@mehr.sharif.ir

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» »رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» نمونه هایی از شکست خمشی مقاطع بتنی * بررسی مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشی و طراحی آن مقاطع از مباحث اولیه و بسیار مهم سازه های بتنی است برای این بررسی یک تیر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

Διαβάστε περισσότερα

(Profile Projector) Shiraz Univ Dent J 2009; 9(4): Shiraz Univ Dent J 2009; 9(4)

(Profile Projector) Shiraz Univ Dent J 2009; 9(4): Shiraz Univ Dent J 2009; 9(4) مقایسهي دقت ابعادي دو گونه ماده قالبگیري سیلیکون تراکمی در روش پوتی واش * * محمد حسن کلانتري - آناهیتا صفري * استادیار گروه آموزشی پروتز دانشکدهي دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

پروتکل مسیریابی مطمي ن و کارآمد از لحاظ انرژي براي شبکههاي حسگر بیسیم

پروتکل مسیریابی مطمي ن و کارآمد از لحاظ انرژي براي شبکههاي حسگر بیسیم مجله ي علمی پژوهشی رایانش نرم و فناوري اطلاعات جلد 3 شماره 1 سال 1393 پروتکل مسیریابی مطمي ن و کارآمد از لحاظ انرژي براي شبکههاي حسگر بیسیم 3 1 3 و سید حمید حاج سید جوادي علی غفاري 1 امیر مسعود رحمانی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی مدل HYDRUS 2D در شبیهسازی حرکت آب و نیترات در آبیاری فارو ذرت

ارزیابی مدل HYDRUS 2D در شبیهسازی حرکت آب و نیترات در آبیاری فارو ذرت نشریه دانش آب و خاک / جلد 27 شماره 3 صفحههای 135 تا / 146 سال 1396 ارزیابی مدل HYDRUS 2D در شبیهسازی حرکت آب و نیترات در آبیاری فارو ذرت الناز رضائی آباجلو 1* سینا بشارت 2 وحید رضاوردینژاد 2.1.2 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version بررسی تاثیر آموزش بهداشت از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی نگرش رابطین بهداشت درباره تست پاپ اسمیر در مراکز شهري شهرستان قزوین 47 46 45 *افسانه یخ فروشها مهناز صلحی فربد عبادي فردآذر چکیده مقدمه: سرطان

Διαβάστε περισσότερα

اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند

اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند موسی مظلوم 1* سید مجتبی میری 2 1- دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ایران 2- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Διαβάστε περισσότερα

نمونهبرداري دنبالهاي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز

نمونهبرداري دنبالهاي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز Journal of Plant Protection Vol. 9, No. 4, Winter 016, P. 58-588 نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 9 شماره 4 زمستان 1394 ص 58-588. نمونهبرداري دنبالهاي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در

Διαβάστε περισσότερα

تﺎﻋﻼﻃا ير ﻊ وآ ﻤﺟ و يﺮ ﻪ ﯿﮔ ﻧﻮﻤﻧ شور

تﺎﻋﻼﻃا ير ﻊ وآ ﻤﺟ و يﺮ ﻪ ﯿﮔ ﻧﻮﻤﻧ شور نشریه مکانیزاسیون کشاورزي / جلد اول شماره 1/ سال 1392 بررسی عوامل اقتصادي اجتماعی موثر بر مالکیت ماشینهاي کشاورزي در استان خراسان رضوي 1 محمدرضا کهنسال *2 و هومن منصوري تاریخ دریافت: 91/12/14 تاریخ پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان annuus) (Helianthus بر اساس روشه يا پارامتري و روش تاي

مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان annuus) (Helianthus بر اساس روشه يا پارامتري و روش تاي پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی/ سال هشتم/ شماره / بهار... مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان annuus) (Helianthus بر اساس روشه يا پارامتري و روش تاي سحر کلاته جاري خداداد

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com تعیین نقطه عملکرد بهینه آرایه هاي خورشیدي با در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی شرایط آب و هوایی مجتبی پرتوي 1 محسن محمدیان 2 1- دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان M_prtv@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک پدرام آقاجانی فریدون مقدس نژاد

اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک پدرام آقاجانی فریدون مقدس نژاد اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک پدرام آقاجانی فریدون مقدس نژاد دانشجوي کارشناسی ارشد رشته راه ترابري دانشگاه علوم و تحقیقات تهران pedram_aghajani@yahoo.com عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک پدرام آقاجانی فریدون مقدس نژاد

اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک پدرام آقاجانی فریدون مقدس نژاد اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک پدرام آقاجانی فریدون مقدس نژاد دانشجوي کارشناسی ارشد رشته راه ترابري دانشگاه علوم و تحقیقات تهران pedram_aghajani@yahoo.com عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

استفاده از سامانه سنجش انرژي دستگاه بستهبند مکعبی علوفه

استفاده از سامانه سنجش انرژي دستگاه بستهبند مکعبی علوفه Journal of Agricultural Machinery Vol. 5, No. 1, Spring - Summer 2015, p. 199-205 199-205 نشریه ماشینهاي کشاورزي جلد 5 شماره 1 نیمسال اول 1394 ص تهیه نقشه عملکرد مزرعه با استفاده از سامانه سنجش انرژي دستگاه

Διαβάστε περισσότερα

شبیهسازي عددي انتقالحرارت جابجایی در مبدلهاي حرارتی لولهاي

شبیهسازي عددي انتقالحرارت جابجایی در مبدلهاي حرارتی لولهاي فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردي جلد 5 شماره 1 صص 3 الی 8 تابستان 1392 تاریخ دریافت: 92/02/22 تاریخ پذیرش: 92/05/22 شبیهسازي عددي انتقالحرارت جابجایی در مبدلهاي حرارتی لولهاي هممرکز پدرام مهاجري خامنه- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه

تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه تشخیص جهت خطاي سه فاز سیستمهاي توزیع شامل منابع تولید پراکنده بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه فرزاد حاجیمحمدي 1 دکتر بهادر فانی 2 1 دانشکده مهندسی برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

Διαβάστε περισσότερα

تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی

تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی تثبیت تغییرات مرکز فاز آنتنهاي متناوب لگاریتمی 3 محمد اسحاق میرزاپور سید محمد جواد رضوي سید حسین محسنی ارمکی کارشناسی ارشد برق مخابرات دانشگاه صنعتی مالک اشتر Mrmi.mirzapour@gmail.com مجتمع برق و الکترونیک

Διαβάστε περισσότερα

2 TANSIG-PURELIN-TANSIG B و C و

2 TANSIG-PURELIN-TANSIG B و C و ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزي پیشبینی چروکیدگی میکروویو-همرفتی زالزالک پس از خشککردن به کمک شبکههاي عصبی مصنوعی محمد کاوه رضا امیري چایجان و ساسان خیاطی دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی

Διαβάστε περισσότερα

چکيده مقدمه تشریح هیدرولیک آبیاری سطحی به معنی صرف وقت و هزینه

چکيده مقدمه تشریح هیدرولیک آبیاری سطحی به معنی صرف وقت و هزینه ص) )225-22 تحقيقات آب و خاک ايران دورە 74 شمارە 2 تابستان 59 بررسي تغييرات زماني ضرائب نفوذ آب در خاک درآبياري جويچهاي غزاله ضيايي فريبرز عباسي 2* حسين بابازاده فريدون کاوه 7. دانشجوی دوره دکتری مهندسی

Διαβάστε περισσότερα

بهبود الگوریتم رقابتی کلونی استعمارگران با استفاده از عملگر یادگیري استعمارگران وکاربرد آن در حل مساله فروشنده دورهگرد

بهبود الگوریتم رقابتی کلونی استعمارگران با استفاده از عملگر یادگیري استعمارگران وکاربرد آن در حل مساله فروشنده دورهگرد مجله مدیریت توسعه و تحول (394) 6-55 بهبود الگوریتم رقابتی کلونی استعمارگران با استفاده از عملگر یادگیري استعمارگران وکاربرد آن در حل مساله فروشنده دورهگرد چکیده حسن حاله دانیال اسماعیلی علی آبادي * استادیار

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی حد دینامیکی پایداري ولتاژ متناظربا انشعاب هاپف( HB ) با در نظرگرفتن پارامترهاي سیستم تحریک ومدل هاي بار

ارزیابی حد دینامیکی پایداري ولتاژ متناظربا انشعاب هاپف( HB ) با در نظرگرفتن پارامترهاي سیستم تحریک ومدل هاي بار ارزیابی حد دینامیکی پایداري ولتاژ متناظربا انشعاب هاپف( ) با در نظرگرفتن پارامترهاي سیستم تحریک ومدل هاي بار 3 1 محمد جعفري بهادر فانی مهدي مهدوي 3 1 دانشکده برق دانشگاه آزاد نجف آباد jafari.mrj33@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

شبیهسازي عددي اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال به روش شبکه بولتزمن

شبیهسازي عددي اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال به روش شبکه بولتزمن و 1 چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران Aero15P11 تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره 1 تا 14 اسفند 1393 شبیهسازي عددي اثر میدان مغناطیسی بر انتقال

Διαβάστε περισσότερα

بررسی ارتباط بین وضعیت مواجهه با صدا و استرس شغلی مو ثر بر اعمال ناایمن و حوادث رانندگی در رانندگان اتوبوسهاي شهري همدان در سال 1390

بررسی ارتباط بین وضعیت مواجهه با صدا و استرس شغلی مو ثر بر اعمال ناایمن و حوادث رانندگی در رانندگان اتوبوسهاي شهري همدان در سال 1390 دوماهنامه بررسی ارتباط بین وضعیت مواجهه با صدا و استرس شغلی مو ثر بر اعمال ناایمن و حوادث رانندگی در رانندگان اتوبوسهاي شهري همدان در سال 1390 4 3 2 1 رستم گلمحمدي نیلوفر دامیار ایرج محمدفام جواد فردمال

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور(

بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور( ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 2 شماره 4 زمستان 395 صفحات -29 227 بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور( و تورج صادقی

Διαβάστε περισσότερα

کاربرد شبکه بیزین و مدل ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی تغییرات سطح تراز ایستابی )مطالعه موردی: دشت اردبیل(

کاربرد شبکه بیزین و مدل ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی تغییرات سطح تراز ایستابی )مطالعه موردی: دشت اردبیل( نشریه علمی- پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران Iran-Watershed Management Science & Engineering Vol. 11, No. 36, Spring 2017 سال یازدهم- شماره 36- بهار 1396 سال یازدهم- شماره 36- بهار 1396 33 کاربرد شبکه

Διαβάστε περισσότερα