اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:"

Transcript

1 M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری: نیره پیروز بخت خسرو معدنی پور محمدعلیاخوانبهابادی وحید مرندی مقدم علی اباذری اصغر صالح زاده ایرج حسابی هیئت تحریریه: خسرو معدنی پور فرهاد اکبرپور مهناز حشمی افشین اوحدی ویراستار: فرهاد اکبرپور مدیر اجرایی خسرو معدنی پور گرافیست و صفحه آرا : محمدرضا بزرگمهر ماهنامه در انتشار یا عدم انتشار همه یا بخشی از مقاله های رسیده و ویرایش آن آزاد است. مقاله های رسیده مسترد نخواهد شد. نقل مطلب نشریه با ذكر منبع مجاز است. ماهنامه اندازه شناسی آماده چاپ و انعکاس مقاالت و دیدگاه های كارشناسان و صاحبنظران است. لطفا مقاله های خود را بصورت فایل WORD همراه با یك قطعه عكس اسکن شده برای درج درماهنامه ارسال فرمایید. مقاله ارسالی باید شامل بخش های مقدمه شرح مقاله یافته های تحقیق نتیجه گیری و فهرست منابع باشد. سخنی با خوانندگان 2 معیارهای گزینش سیستم های میترینگ فرآورده های نفتی و بررسی خطاهای اندازه گیری 3 اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و کالیبراسیون دوره ای پرورها و نحوه رفع آنها 22 دومین همایش تخصصی اندازه گیری هیدروکربنها )میترینگ( در صنایع نفت گاز پاالیش و پتروشیمی 33 کنتورهای آب 35 عدم قطعیت تعیین ضریب تصحیح K در کالیبراسیون فلومترهای توربینی 44 نشانی: کرج شهر صنعتی میدان استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صندوق پستی: تلفن: )داخلی )2335 نمابر: پست الکترونیکی: www. metrology. isiri. org

2 سخنی با خوانندگان دکترخسرو معدنی پور رئیس مرکز ملی اندازه شناسی مرکز اندازه شناسی اوزان ومقیاس ها بعنوان یکی از ح وزه ه ای مه م در س ازمان مل ی اس تاندارد ای ران نق ش مهم ی در نظ ام تح ول اس تاندارد س ازی ب ر عه ده داش ته و ت اش میکن د ب ا تروی ج ای ن دان ش در جه ت ارتق اء سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی گام بردارد. با نگاهی هر چند گذرا به وظائف قانونی این مرکز چنین استنباط می شود که نقش اثربخش دانش اندازه گیری در تمامی ابعاد زنگی امروزین ما غیر قابل اجتناب ب وده و ارتب اط صحی ح ای ن دان ش ب ا ح وزه ه ای مرتب ط میتوان د زمین ه س از رش د و بالندگ ی تولی دات مل ی باش د. اهمی ت ای ن موض وع زمان ی احس اس میش ود ک ه بدانی م این دانش در تمامی شئون زندگی ما نقش مهمی داش ته و تأثی ر گ ذاز اس ت. بهداش ت و س امت نف ت گاز و پتروش یمی تنه ا بخش ی از موضوعات ی اس ت ک ه ب ا دان ش ان دازه گی ری عجی ن گش ته و توس عه هم ه جانب ه کش ور را در صورت ارتقاء دانش اندازه شناسی در پی خواهد داشت که در همین راستا هدف از انتشار ماهنامه اندازه شناسی فراه م آوردن فرص ت ه اي الزم ب راي نش ر دس تاوردها و ط رح مس ائل علم ي و ارتب اط می ان ای ن مرک ز ب ا کلی ه متخصصین صاحب نظران و مراکز دانشگاهی تبیین گردیده تا با افزایش مشارکت و هم افزائی با این عزیزان بتوان در ترویج دانش اندازه گیری و نهادینه ک ردن آن در صنع ت کش ور اق دام نم ود ک ه مطمئن أ ای ن نش ریه میتوان د پ ل ارتباط ی مؤث ری در ای ن زمین ه باش د. جای بسی خرسندی است که انتشار دهمین شماره این نش ریه در حال ی ص ورت میگی رد ک ه ب ه لط ف پ روردگار مهربان توفیق خدمت در این مرکز علمی تخصصی نصیب اینجانب گردید تا از این رهگذر بتوان با کمک هم ه کارشناس ان و اهال ی ف ن در راه تحق ق اه داف نظ ام تح ول اس تاندارد س ازی و ب ا تدوی ن برنام ه ری زی مناس ب و اجرای دقیق آن گام برداشت. رجاء واثق دارم تحقق اه داف پی ش گفت ار مس تلزم مش ارکت کلی ه دس تگاه ه ا و صاح ب نظ ران ب وده و قطع أ ب ا همدل ی و تعام ل ادام ه این مسیرسخت برای ما هموار می گردد. از همی ن روی در نظ ر اس ت بمنظ ور ارتق اء س طح کیف ی و کم ی ای ن نش ریه ب ا ی ک تفک ر سیس تمی و ب ا مش ارکت هم ه صاحبنظ ران تغییرات ی در نح وه انتش ار آن بوج ود آی د ک ه امی د اس ت اه داف ف وق را محق ق کن د. در پای ان فرص ت را مغتن م ش مرده فرارس یدن ای ام فاطمی ه و سالروز شهادت دخت گرامی پیامبر بزرگ اسام حضرت فاطمه )س( را تسلیت عرض نموده واز درگاه خداون د متع ال ب رای هم ه عزی زان در س ال جدی د موفقی ت و بهروزی مسئلت مینمایم. 2

3 ماهنامه معیارهای گزینش سیستم های میترینگ فرآورده های نفتی و بررسی خطاهای اندازه گیری شاپور عبدالهی کارشناس ارشد اندازه گیری - شرکت ملی پاالیش و پخش چکیده در این مقاله ابتدا به شیوه های اصلی اندازه گیری محموله های نفتی پرداخته می شود. روش های متداول اندازه گیری حجم مایعات نفتی عبارتند از: اندازه گیری سیال بدون حرکت بر روی مخزن 1 و اندازه گیری جریان پویای سیال 2. عمق یابی مخزن صرف نظر از تکنولوژی مورد استفاده که یکی از قدیمی ترین روش های اندازه گیری حجمی محسوب می گردد هنوز مورد استفاده است. یکی از مهمترین ایرادات وارده بر روش عمق یابی این است که همواره امكان راكد نمودن سیال در مخزن جهت اندازه گیری وجود ندارد. دیگر روش اندازه گیری حجمی در حالتی است كه سیال در جریان بوده و دارای حركت باشد. در این روش با اندازه گیری شدت جریان سیال و شمارش لحظه ای حجم سعی می گردد مقدار كل ارسال یا دریافت آن را نیز محاسبه کند. بطور قطع هر کدام از این روشها مزایا معایب و محدودیت های خود را دارد. در این نوشتار سعی می شود معیارهای الزم برای انتخاب بهتر روش اندازه گیری سیاالت نفتی مورد ارزیابی قرار گیرد. ابتدا روش عمق یابی مخازن بدون در نظر گرفتن تکنولوژی به صورت کلی با جریان سنج ها مقایسه شده مزایا و معایب و خطاهای احتمالی آن بررسی و سپس به بحث در 3

4 مورد نقاط قوت و ضعف جریان سنج های متداول پرداخته شده و با در نظر داشتن نوع خطاهای احتمالی این سیستم ها معیارهای انتخاب سیستم های میترینگ مطرح خواهند شد. در نهایت توصیه می شود برای هیچکدام از روشهای اندازه گیری ارجحیت قائل نشده و تنها بر اساس نیازها شرایط عملیاتی و معیارهای مورد نظر سبک و شیوه اندازه گیری گزینش شود. کلمات کلیدی: عمق یابی مخازن جریان سنج معیار دقت خطا پروفایل جریان مقدمه هدف از اندازه گیری چیست آیا اندازه گیری به منظور کنترل فرآیند می باشد آیا برای نقل و انتقال و حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد آیا سیال پاک می باشد یا سیالی است کثیف با ویسکوزیته باال انتخاب روش اندازه گیری مناسب مستلزم شناخت شرایط عملیاتی و خواص سیال است. این شرایط شامل مواردی چون تخمین دبی دما و فشار عملكرد ویسكوزیته و دانسیته می باشند. با توجه به این شرایط بهتر است از روش عمق یابی مخزن بهره ببریم و یا سیستم های میترینگ را انتخاب کنیم کارشناسان ادعا می کنند که عملکرد بیش از 75 درصد از فلومیترهای نصب شده در صنعت به صورت کامأل رضایت بخش نمی باشد و 90 درصد از این مشکات ناشی از انتخاب نامناسب است] 1 [. بنابراین بدیهی است انتخاب فلومتر یک وظیفه کامأل تخصصی بوده و نباید با این مسئله غیر حرفه ای برخورد کرد و یا این وظیفه را به افراد آماتور واگذار نمود. داشتن دانش کافی نسبت به تجهیزات و نحوه عملکرد سیستم های اندازه گیری از مهمترین نیازهای اولیه در انتخاب جریان سنج می باشد. در این مقاله برخی از پرسش های اساسی انتخاب روش اندازه گیری مورد بررسی قرار می گیرد. طبقه بندی اصلی روش های اندازه گیری جدول 1- دسته بندی اصلی روشهای اندازه گیری سیاالت مقایسه روش عمق یابی مخزن و سیستم میترینگ گرایش عمومی استفاده از جریان سنج ها می باشد اما باید توجه داشت بسته به وضعیت و شرایط می بایست توانمندی های 4

5 ماهنامه جریان سنج و ژرف سنجی مخزن 1 بررسی گردد. منظور از ژرف سنجی مخزن شامل عمق یابی دستی و کلیه روش های خودکار بوده و عبارت جریان سنج دربرگیرنده تمامی سیستم های اندازه گیری جریان می باشد. در این مرحله قصد انتخاب نوع میتر یا عمق سنج را نداشته تنها در خصوص انتخاب بین جریان سنج و یا ژرف سنجی مخزن به بحث می پردازیم. توجه داشته باشیم که دقت باالی اندازه گیری بستگی به وضعیت هر یک از این سیستم ها و نحوه کاربری آنها دارد و حداقل عدم قطعیت در تمامی شرایط و توسط کلیه کاربران قابل حصول نمی باشد. هر یک از روش های میترینگ و عمق یابی مخزن خصوصیات منحصر به فردی داشته و طرفداران خود را دارند. اما حسب نوع و تعداد پارامترهای مورد نظر یکی نسبت به دیگری ترجیح داده می شود. چنانچه می دانیم دقت و عدم قطعیت کل در تحویل و تحول مواد نفتی تنها یکی از فاکتورهای مهم و تأثیر گذار در انتخاب نوع تکنولوژی است. تصور کنید انبار نفتی از تعداد کافی مخزن برخوردار است. این مخازن کالیبره شده و مجهز به سیستم خودکار عمق یابی 3 با مجوز تحویل و تحول 2 بوده و فاقد سیستم میترینگ می باشد. حال سؤال این است آیا می توان این سیستم ها را مبنای تحویل و تحول قرار داد یا مجبور به خرید سیستم های جدید میترینگ می باشیم هزینه ساخت مخزن از پارامترهای مورد بحث نمی باشد زیرا اگر جزء پارامترهای مقایسه قرار می گرفت هرگز ساخت مخزن جهت اندازه گیری فرآورده ها قابل توجیه نبود. گذشته از فرآیند های بسیار حساس و خاص گزینه خرید سیستم میترینگ با کیفیت تنها برای کاربردهای تحویل و تحول منطقی به نظر می رسد و برای استفاده های دیگر از قبیل جابجایی های داخلی مانند انتقال از مخزنی به مخزن دیگر یا مابین واحد های عملیاتی روش عمق یابی مقرون به صرفه تر بوده و به احتمال زیاد استفاده از سیستم میترینگ باکیفیت توجیه پذیر نمی باشد. اما سیستم های میترینگ معمولی با دقت پائین در صورت وجود می توانند به منظور افزایش دقت فرآیندی و نظارت پیوسته بر شدت جریان بکار روند. ارجحیت قائل شدن برای سیستم های جریان سنج در مقایسه با عمق یابی نوعأ بر مبنای این تفکر بنیادین است که دقت سیستم میترینگ بسیار باالتر از عمق یابی فرض می شود در صورتیکه این فرض در برخی مواقع سؤال برانگیز می باشد. البته مهمترین توجیه این اندیشه که قابلیت ردیابی تا استاندارد NIST به وسیله پرووینگ میتر و کالیبراسیون پروور با آب 4 می باشد قابل دفاع است. علاوه بر آن اندازه گیری درجه حرارت سیال در مسیر جریان و اعمال اصاحات مربوطه موجب می شود درجه باالیی از قابلیت اطمینان در تحویل و تحول قابل حصول باشد و این از انعطاف پذیری های سیستم میترینگ محسوب می گردد. هرچند همان درجه دقت برای اندازه گیری مخزن میسر است اما عدم قطعیت کل بیشتری در میانگین وزنی کل دماهای نقاط مختلف مخزن وجود خواهد داشت که این مسئله ناشی از الیه بندی های عمودی و افقی در برخی از مخازن تحت شرایط خاص می باشد. این پارامترعلاوه بر عوامل دیگر ممکن است به تردید در تحویل و تحول حجم های کم فرآورده شود. دیگر پارامتری که بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار می گیرد قابلیت پروو مجدد یک میتر و کالیبراسیون پروور است در صورتیکه همواره امکان از سرویس خارج کردن یک مخزن جهت کالیبره نمودن آن میسر نمی باشد. توجه داشته باشید در صورتیکه میترها به صورت مناسب کاربری و تحت نظر نباشند و به حال خود رها شوند خطاهایی قابل ماحظه می تواند در اثر فرسودگی میتر و یا تغییرات شدت جریان بر اندازه گیری اثر گذارد. علاوه بر اینها تغییرات شدید دانسیته و گرانرویسیال عوامل محیطی نظیر نویز بر روی سیستم ارسال اطاعات و لرزش و یا انتخاب ادوات جانبی و نرم افزار نامناسب می تواند عدم قطعیت کل را به میزان قابل ماحظه ای تحت تأثیر قرار دهد. اما مخازن در معرض چنین خطاهای نبوده و جهت تحویل و تحول مناسب تر محسوب می شوند. ]1[ عمق یابی اغلب برای جابجایی محموله های بزرگ انتخاب مناسب بوده و عدم قطعیت کل مربوط به این دست محموله ها در محدوده قابل قبول برای تحویل وتحول است. همچنین وقتی فاکتورهایی از قبیل هزینه کل و هزینه کاربری قابل ماحظه شود عمق یابی گزینه بهتری برای محموله های بزرگ می باشد. وقتی اندازه گیری به روش عمق یابی جهت نقل وانتقال مطرح می گردد مهمترین عواملی که بایستی مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از: ]2[ و ]3[ و ]4[ و ]5[ 5

6 جدول - 2 مهمترین عوامل در روش عمق یابی خطاهای روش استاتیک در تحویل و تحول فرآورده : خطاهای سیستماتیک در شرایط و متغیرهای یکسان مقدار خطای ثابت و قابل پیش بینی بدست می آید. به عنوان مثال برخی مؤسسات به طور متوسط این خطا ها را مطابق جدول زیر در نظر می گیرند: جدول - 3 خطاهای سیستماتیک مخزن خطاهای جعلی این خطاها را نمی توان توسط تحلیل های آماری اندازه گیری نمود. بنابر این امکان ثبت آنها و مشخص نمودن درصد )حتی به صورت تقریبی( وجود ندارد. مثال: اشتباه در روش خطا در قرائت خطا در ثبت و... خطاهای اتفاقی تحت تأثیر عوامل جزیی مستقل ایجاد شده و در صورت تکرار اندازه گیری ها ازحصول نتایج یکسان جلوگیری می کند. ]6[ و ]7[ در صورتیکه با در نظر گرفتن توضیحات باال استفاده از جریان سنج مناسب تر تشخیص داده شد و به این نتیجه رسیدیم که بهره گیری از میتر موجب افزایش اطمینان می گردد. با انتخاب مهمتری روبرو شده ایم. چه نوع میتری می تواند بهترین کارآیی را برایمان داشته باشد در این قسمت به بررسی معیارهای مورد نیاز برای انتخاب سیستم های میترینگ می پردازیم. 2. انتخاب سیستم جریان سنج بسیار مهم است که قبل از انتخاب نهایی بدانیم یک فلومتر چه کاری را می تواند به خوبی انجام دهد و به چه وظیفه ای نمی تواند به همان خوبی عمل کند. هردستگاه دارای مزایا ومعایبی است ومیزان رضایت عملکرد به طور مستقیم مربوط به کیفیت و قابلیتهای یک ابزار و کاستیها نسبت به نیازهای مطروحه می باشد. بسیاری ازسازندگان برای کمک به مشتریان در انتخاب فلومیتر مناسب برای یک کار بخصوص از خود اشتیاق نشان می دهند. پرسشنامه ها چک لیست ها و برگه های مشخصات بسیاری طراحی شده اند تا اطاعات الزم و حیاتی جهت مطابقت با عملکرد مناسب و صحیح 6

7 ماهنامه فلومیتر بدست آید ]8[ پیشرفت های تکنولوژیک جریان سنج ها نیز باید در نظر گرفته شود. برای نمونه یک اشتباه رایج این است که اگر در گذشته برای یک کاربرد خاص نوعی میتر بهترین محسوب می گردید امروزه نیز مناسب ترین روش اندازه گیری است. برای سالیان متمادی تصور بر آن بود که می باید مابین دو نوع میتر جابجایی مثبت و توربینی یکی انتخاب شود. بنابر این با توجه به منحنی پیشنهادی ذیل تاش می شد با توجه به شدت جریان و ویسکوزیته سیال بهترین گزینه انتخاب شود. شکل 1 - منحنی انتخاب بر اساس ویسکوزیته و شدت جریان سیال هرچند این منحنی صحیح می باشد ولی سیستم ها و تکنولوژی های جدیدتر را مورد توجه قرار نمی دهد. امروزه حتی تصور آنکه برنامه و شیوه گزینش میتر می تواند ثابت و بدون تغییر باقی بماند اندیشه ای نادرست به نظر می رسد. زیرا با نوآوری ها و تغییرات بسیاری که در سال های اخیرجهت توسعه فلومیترها رخ داده است انتخاب بسیارگسترده ترشده است. از جمله توسعه های اخیر در دسترس بودن برنامه های کامپیوتری برای انجام محاسبات طوالنی و خسته کننده است] 9 [ 1 2- مقایسه توانمندی های تکنولوژی های مختلف و بررسی شرایط سیال هر نوع جریان سنج بر پایه یک قانون فیزیکی طراحی و ساخته شده است. تکنولوژی بکار رفته در میتر بستگی به جریان و بعضی وضعیتهای آن دارد لذا الزم است ضمن آشنایی با مکانیسم عملکرد هر یک از این سیستم ها مقایسه ای کلی نیز داشته باشیم تا بتوانیم میتر که حداکثر همخوانی با شرایط عملیاتی و مشخصات فرآورده را داراست نصب و مورد استفاده قرار دهیم. جداول 4 الی 7 به مقایسه اجمالی میتر ها می پردازند. جدول 4- توانمندی های میترهای اختاف فشار 7

8 جدول 5- توانمندی های میترهای جابجایی مثبت جدول 6- توانمندی های میترهای جرمی جدول 7- توانمندی های میترهای سنجش سرعت سیال تا اینجا سنجشی نسبی از میترهای مختلف صورت گرفت ولی بهتر است سیستم های مشابه در عملکرد به صورت جداگانه با یکدیگر مقایسه شوند. به عنوان مثال بررسی های صورت گرفته بر روی فرا صوتی و توربین که هر دو بر اساس سرعت سیال عمل می کنند نشان دهنده عملکرد مشابه آنها می باشد. جدول - 8 مقایسه جریان سنج های توربینی و فرا صوتی ]10[ اما چند نکته در این بررسی مورد توجه قرار نگرفته است. عدم آشنایی کارکنان با میتر فراصوتی و قابلیت اطمینان پائین محصوالت برخی از سازندگان این میترها است. این دو مسئله می توانند دقت اندازه گیری را به شدت کاهش دهند. از سوی دیگر بازة گسترده شدت جریان در میترهای آلتراسونیک نسبت به توبین موجب می شود در زمان راه اندازی جریان ارسالی میتر آلتراسونیک زودتر به بازه عملکرد خود رسیده شمارش را آغاز نماید در حالی که توربین میتر هنوز به شدت جریان 8

9 ماهنامه عملکرد خود نرسیده باشد. در نتیجه آلتراسونیک حجم باالتری را شمارش خواهد نمود. به همین ترتیب هنگام قطع جریان آلتراسونیک دیرتر شمارش خود را قطع خواهدکرد. جدول شماره 9 فهرستی از ضوابط سازندگان تهیه نمائید. این ضوابط شامل: نوع جریان سنج نحوه سرویس دهی عاقه مندی آموزش نیازهای داخلی و سایر موارد می شود. از انواع میترهای انتخاب شده در مرحله قبل سازنده ای را انتخاب نمائید كه به اهداف شما نزدیكتر است. در انتها و برای انتخاب قطعی میترهایی را كه در گام 4 در لیست شما قرار دارند را مرور كنید و فهرست سازندگانی كه مورد توجه شما می باشند مجددأ بررسی نمائید. كار برد اجرا و قیمت را برای انواع جریان سنج مرور كرده و بهترین را انتخاب كنید. به یاد داشته باشید در خوشبینانه ترین حالت انتخاب صحیح نوع جریان سنج تنها یک پنجم مسائل اندازه گیری را پوشش می دهد. تهیه لیستی از شرایطی كه در كار بردهای سیستم دخالت دارند بسیار حایز اهمیت است. جهت خاصه نمودن این نوشتار جدول 9 تهیه شده است. این جدول ضمن یادآوری پارامترهای اساسی به ارتباط آنها با میتر اشاره نموده است. احتماأل می توانیم یک یا چند نوع تکنولوژی مناسب با شرایط عملیاتی و مشخصات فرآورده مورد نظر را انتخاب نماییم. ب-اهمیت وزنی پارامترها در این روش تمامی پارامتر هایی که برایتان با اهمیت محسوب می شود را در جدولی قید نمائید. با توجه به درجه اهمیت هر کدام از پارامترها عددی مابین صفر تا 5 اختصاص دهید. نمونه زیر میانگین نظر کاربران را نشان می دهد. جدول - 10 حداکثر حداقل و میانگین وزنی اهمیت 2-2 گزینش عملی یک جریان سنج از این مرحله به بعد می توانیم به 2 صورت اقدام نمائیم: الف- انتخاب مرحله به مرحله ب- اهمیت وزنی پارامترها الف - انتخاب مرحله به مرحله تهیه لیستی از دالیل اجرائی خود شامل: قابل اطمینان بودن دقت تكرار پذیری دردسترس بودن و سایر موارد. از انواع جریان سنج های انتخاب شده كه به هدف شما نزدیكترند را انتخاب كنید. تهیه لیستی از قیمتها كه شامل: قیمت اولیه قیمت مالكیت قیمت نصب نگهداری و سایر قیمتها. از مدلهای برگزیده در مرحله قبل مدلی كه نظرتان را تأمین میكند گزینش کنید. فرض کنید دو سازنده مختلف به ترتیب میترهای A و B با مشخصات متفاوت را پیشنهاد داده اند. اکنون می بایست ضوابط شرایط و چگونگی خدمات سازند ها را مطابق لیست اهمیت خودمان وزن دهی کنیم. به عبارت دیگر کیفیت برآورده ساختن نیازهای ماست که میزان پاسخگویی هر یک از محصوالت را تعیین می کند. 9

10 جدول - 11 درجه اهمیت هر پارامتر و میزان پاسخگویی استاندارد به میزان پاسخگویی استاندارد دست خواهیم یافت. با جمع کردن ارقام حاصله مجموع پاسخگویی استاندارد هر میتر محاسبه می گردد. )1( که در این رابطه: درجه اهمیت = IDN درجه اهمیت استاندارد = IDSN با ضرب کردن IDS در میزان پاسخگویی به هر یک از معیارها پاسخگویی رقابتی میتر برای آن معیار بدست می آید. در گام مهم بعدی درجه بندی اهمیت هر یک از پارامترها را )2( به صورت استاندارد بیان می کنیم) مجموع 1 شود ) تا بتوانیم درک صحیح تری از درجه اهمیت ها داشته باشیم. سپس با ضرب میزان پاسخگویی هر یک از پارامترها در درجه اهمیت که در این رابطه: پاسخگویی رقابتی یک معیار= CRN میزان پاسخگویی یک معیار = RN جدول 12- محاسبه پاسخگویی رقابتی دو سیستم A و B 10

11 ماهنامه در پایان با مقایسه مجموع پاسخگویی های استاندارد سیستمی را گزینش می کنیم که امتیاز باالتری کسب نموده. ممکن است شما به هر دلیلی برخاف امتیازات فوق یکی را انتخاب کنید. به هر حال حق انتخاب با شماست. یکسان می باشند لیکن امکان زیادی دارد که همه آنها در یک واحد زمانی مشخص از کار نیفتند. لذا با دانستن تعداد ساعات کارکرد تا زمان از کار افتادگی مبادرت به نمایش این حاالت با " هیستوگرام " می نماییم. 3-2 بررسی معیارهای انتخاب دراكثر مواقع شرکت ها جریان سنجی را انتخاب می كنند كه تجربه استفاده از آن را دارند. دالیلی برای این امر وجود دارد از جمله وجود قطعات یدكی و گران بودن هزینه آموزش کارکنان. البته تغییر دادن نوع جریان سنج گاهی مستلزم انتخاب سازنده ای دیگر است كه مشکاتی در پی خواهد داشت. این دالیل می تواند توجیهی باشد بر اینكه چرا جریان سنجهای قدیمی هنوز كاربرد وسیعی دارند. معیارهای تأثیر گذار در انتخاب سیستم میترینگ را اندکی توضیح می دهیم قابلیت اطمینان قابلیت اطمینان عبارت است از احتمال اینکه موجود )سیستم( کار مورد نظر را تحت شرایط معین و در فاصله زمانی مشخص بدون خرابی انجام دهد. توجه شود در بحث قابلیت اطمینان منظور از یک موجود قطعه کاال و یا سیستم مورد نظر می باشد. بیشتر مردم نظری منطقی در خصوص قابلیت اطمینان دارند. بدین صورت كه بعضی دستگاه ها كه توقفی نداشته باشند و یا اختالی در عملكرد آنها رخ ندهد قابل اطمینان محسوب می شوند. بنابراین چگونه این مسئله را به جریان سنج ها تعمیم دهیم جدول شماره 10 نشان دهندة این مسئله است كه چگونه مصرف كنندگان جریان سنج در خصوص قابلیت اطمینان میاندیشند. مهمترین ایده آن است كه میتر توقف نداشته و به كار خود ادامه دهد. از نظر دیگر قابلیت اطمینان یعنی عدم بوجود آمدن نقص و توانایی انجام كار به نحو مطلوب. خراب شدن جریان سنجها یک حالت کاملا" تصادفی است. توجه داشته باشید خرابی یک میتر به مفهوم از کار افتادن کامل آن نمی باشد و باعث بروز افزایش خطاهای اندازه گیری از جمله موارد خرابی این نوع سیستم محسوب می گردد. اگر تعدادی جریان سنج یکسان را در نظر بگیریم مسلم است که همه آن ها زمانی از کار خواهند افتادو با این که همه این تجهیزات شکل شماره 2 مسلم است مساحت نشان داده شده در فاصله زمانی مشخص نمایانگر تواتر نسبی از کار افتادگی است که در این فاصله اتفاق افتاده است. اگر بخواهیم احتمال از کار افتادگی یا خرابی ماشین را بین فاصله t x و t g تعیین کنیم به سادگی می توانیم حاصل ضرب ارتفاع در فاصله زمانی t x - t g را بدست آوریم. در حقیقت شکل 2 گویای احتمال خرابی بین t و t t+ است که به ترتیب زمان اول و زمان دوم نامگذاری گردیده است. و مقدار احتمال کل برابر واحد می باشد. به عبارت دیگر با اطمینان کامل می توانیم ادعا کنیم که در این مدت زمان بطور صد در صد از کار افتادگی اتفاق خواهد افتاد. از آنجا که توابع چگالی احتمال در فرم کاسیک دارای قابلیت آنالیز خوبی می باشد لذا در بررسی مسائل نگهداری و تعمیرات نباید تنها به هیستوگرام فراوانی اکتفا نمود. تابع چگالی احتمال معموأل شبیه هیستوگرام نسبی است به جز آن که به حالت پیوسته نمایش داده می شود. شکل شماره 3 11

12 )3( با توجه به شکل 3 احتمال آنکه یک خرابی در فاصله زمانی t x و t g اتفاق بیفتد برابر با مساحت هاشور خورده زیر منحنی است. مساحت این بخش از منحنی عبارت است از: تابع قابلیت اطمینان : تابع قابلیت اطمینان از تجمع توابع چگالی احتمالی بوجود می آیدکه گاهی آنرا توابع بقاء ) Function ( Survival نیز نامیده اند. این تابع در حقیقت تعیین می کند که با چه احتمالی یک جریان سنج دارای عمر باقی مانده در مقطع معینی از زمان می باشد. قابلیت اطمینان را با R(t) نشان داده و عبارت است از: بدیهی است در یک سیستم اندازه گیر خودکار هر کدام از اجزاء دچار نقصان در عملکرد شود خطای سیستم باال رفته قابلیت اطمینان کل را کاهش می دهد. این اجزاء شامل مواردی چون اندازه گیری حجم ناخالص توسط میتر سنجش درجه حرارت فشار نمونه گیری و تست دانسیته انتقال اطاعات به اتاق کنترل تبدیل پالسها به حجم خطای انسانی)در صورت دخالت( انجام محاسبات اصلاح حجم و. می باشد. سیستمهایی موازی : )4( واضح است که f(t) R(t) = -1 بوده و اگر t به سمت بی نهایت میل کند R(t) به سمت صفر میل خواهد کرد. با توجه به آنکه مکانیزم جریان سنج سیستمی مرکب محسوب می شود بررسی قابلیت اطمینان می بایست شامل چند جزءتشکیل دهنده باشد. لذا می توان حاالت زیر را متصور بود : سیستمهای سری : شکل شماره 5 اینگونه سیستمها معموأل به عنوان سیستمهای رزرو یا اضافی نیز تعریف می شوند و در آن اجزاء بصورت موازی با یکدیگر در ارتباطند و در مواقعی بکار می روند که قابلیت اطمینان انفرادی اجزاء به خودی خود زیاد نبوده و برای داشتن دوام قابل قبول یک یا چند جزء سیستمهای جریان سنج با روش موازی با هم ارتباط می یابند تا دوام موردنیاز حاصل شود. تحت این شرایط قابلیت اطمینان کل عبارت است از: )6( شکل شماره 4 سیستمهایی که عمومأ از اجزای بسیاری تشکیل یافته و بصورت سری با یکدیگر در ارتباطند. در این نوع سیستمها اگر یکی از اجزاء از کار بیفتد باعث از کار افتادگی کل سیستم می شود و لذا در این حالت کل سیستم از قابلیت اطمینان پایینی برخوردار خواهد بود مگر اینکه تک تک اجزاء از قابلیت اطمینان باالیی برخوردار باشند تا پویایی و دوام کل سیستم حفظ شود. قابلیت اطمینان چنین سیستمهایی ( با فرض از کار افتادگی مستقل هر یک از اجزاء( از رابطه زیر بدست می آید: R_s=R_1 R_2 R_3 R_n به عبارت دیگر : الزم به ذکر است در بسیاری از موارد جهت افزایش قابلیت اطمینان در سیستم های میترینگ اقدام به نصب سیستم رزرو به صورت کامل نمایند و توصیه استانداردهای مربوطه API) (ISO - به تعداد 1+n میتر می باشد. ]11[ و ]12[ سازگاری ایده سازگاری در مورد مقایسه چگونگی کار جریان سنج ها با یکدیگر ضمن در نظر گرفتن سایر انواع تجهیزات مطرح می گردد. بهترین حالت آن است که میتر با فرآیند عملیاتی و سایر تجهیزات موجود سازگاری داشته باشد. یک پیشرفت بزرگ در چند سال اخیر این است که تولید )5( 12

13 ماهنامه )7( کنندگان میترها در تاشند تا ادوات جانبی مورد نیاز با ادوات قدیمی سازگار باشند تا آنجا که حتی احتیاج به فونداسیون جداگانه نداشته باشند تکرار پذیری یکی از مفاهیم بسیار مهم می باشد که باید آن را از دقت مجزا دانست. میزان نزدیکی ارقام اندازه گیری شده یک کمیت معلوم توسط یک شخص با یک ابزار ثابت در یک زمان نسبتا کوتاه. اختلاف بین دواندازه گیری به دست آمده تحت شرایط مشابه در سطح اعتماد 95 درصد. ]13[ جلوگیری از خطای انسانی یکی از مهمترین مزایای بهره گیری از سیستم های خودکار عدم ورود خطای انسانی است. خطا در قرائت حجم درجه حرارت فشار سیال تبدیل و اصاحات حجمی از مهمترین این دست خطا ها می باشند. با این حال برخی از سازندگان تکنولوژی های جدید میترینگ نرم افزار کامپیوتر مربوطه را وابسته به عملکرد اپراتور طراحی کرده اند واین مورد ضمن ایجاد امکان خطا موجب کاهش قابلیت اطمینان نیز خواهد شد کاربرد می توان از دو منظر به این پارامتر نگاه کرد : الف - استفاده آسان و سهولت در کاربری ب- انعطاف پذیری و مطابقت با شرایط کاربری پشتوانه علمی دانش فنی می تواند از معیارهای مهم در انتخاب باشد. این عامل می تواند نقش بیشتری درتصمیم گیری " انتخاب از میان سازندگان جریان سنجها " ایفا کند تا نسبت به تصمیم گیری راجع به نوع جریان سنج برخی از شرکت ها تلاش می کنند با ارائه پشتیبانی بهتر سعی در جلب نظر مشتریان دارند عالقه مصرف کننده می تواند نتیجه یک یا چند دلیل متفاوت باشد : جذابیت تکنولوژی - آسان سازی عملکرد - آشنایی قبلی با سیستم ( بهره بردار - تعمیرات - مهندسی ) اما این فاکتور عمومأ بعد از تصمیم گیری در خصوص نوع جریان سنج انجام می گردد دقت انطباق یا نزدیکی کمیت اندازه گیری شده با مقدار واقعی )یا مقدار استاندارد(. مقدار خطا از رابطه زیر بدست می آید : E=A-B )8( و درصد خطا : )9( که در این رابطه: مقدار اندازه گیری شده = A مقدار استاندارد = B تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های قابل كنترل: تمام این خطا ها باید تعیین شوند. نباید از مقدار خطای مجاز تجاوز نماید. خطا های تصادفی: علت این خطا ها را نمی توان مشخص کرد. اندازه گیری های بدست آمده بصورت توزیع نرمال هستند. موارد بسیاری می توانند بر روی عملکرد میترها اثر گذاشته خطای اندازه گیری را افزایش دهند اثر پروفایل سرعت و جریانهای گردابی بر روی دقت اندازه گیری برای اندازه گیری دقیق جریان نیاز است که پروفایل سرعت به طور کامل بهبود یابد به صورتیکه جریان قابل پیش بینی و بدون اعوجاج 1 باشد. در واقع پمپ ها شیرآالت و اتصاالت مانند زانویی در پروفایل سرعت سیال ایجاد اعوجاج کرده می تواند جریان های گردابی 2 ایجاد کند. برای اجتناب از این مشکل میتر باید باال دست کنترل ولو قرار گیرد. یک استراتژی برای حذف جریانهای آشفته نصب حالت دهنده جریان در باال دست میتر می باشد. در خطوط 13

14 انتقال با قطر باال خطای ناشی از آشفتگی جریان بسته به شرایط می تواند تا %4 افزایش یابد. ]14[ اثر پروفایل جریان بر اریفیس میتر یک میتر روزنه ای اختاف فشار بین دو نقطه از لوله را که با نصب یک اریفیس ایجاد می شود را اندازه گیری می کند. از آنجا که میتر با ایجاد اختلاف فشار و اندازه گیری آن عمل می کند پروفایل سرعت با شکل متداول آن متفاوت خواهد بود. تصور کنید جریانی که خود دارای پروفایل آشفته و جریانهای گردابی است وارد این اریفیس شود. مسلمأ تأثیر متقابل پروفایل جریان رودی با اریفیس رژیم جریان را تغییر خواهد داد. بنابر این جریانهای آشفته موجب تغییر شکل جریان خروجی و جریانهای چرخشی شده فشار سنج ها را تحت تأثیر قرار خواهند داد. به طبع محاسبه شدت جریان نیز دچار خطا در اندازه گیری خواهد شد. اثر پروفایل جریان بر توربین میتر با توجه به اینکه میتر توربینی شدت جریان خط را از سرعت سیال بدست می آورد تصور تأثیر پروفایل جریان آشفته راحت تر است. روتور توربین تقریبا 100 درصد حرکت چرخشی جریان را اندازه گیری می کند اما عدم تعادل جریان ورودی به دهانه توربین و وجود جریانهای گردابی بر روی روتور میتر اثر گذاشته و موجب افزایش خطای اندازه گیری تا 2/5 درصد می شود. اثر پروفایل جریان بر میتر فرا صوتی میترهای آلتراسونیک نوع ترانزیت تایم 1 مدت زمان حرکت یک پرتو فراشنوایی 2 در عرض لوله را که از یک طرف به سمت دیگر ارسال می شود را اندازه گیری کرده شدت جریان را برآورد می نماید. پرتو ارسالی حساسیت باالیی در مرکز لوله دارد و هرچه به سمت جداره لوله نزدیک می شود حساسیت کمتری از خود نشان می دهد لذا جریان های گردابی موجب خطا در محاسبه زمان حرکت پرتو خواهد شد و در پی آن سرعت حرکت سیال با خطا برآورد می گردد. ]15[ و ]16[ اثر ویسکوزیته بر روی دقت اندازه گیری ویسکوزیته یکی ازعوامل مهمی است که عملکرد فلومیتر را تحت تأثیرقرارمی دهد. مکانیسم اثر ویسکوزیته بر عملکرد میترهای توربینی هنوز به طورکامل شناخته نشده است. افزایش ویسکوزیته موجب می شود متوسط ضریب تصحیح میتر کاهش یابد درحالیکه خطای خطی افزایش خواهد یافت. ]17[ ویسکوزیته سیال بر تمام سطوح در حال حرکت میتر اعمال می شود. نیروی کششی توسط سیال در داخل یاتاقان و در فضای بین نوک پره های روتور و محفظه میتر عمل می کند. نیروی ویسکوزیته وارد بر روی سطوح تیغه ها ناشی از دو نیرو حاصل می شود یکی نیروی محوری پس ران و دیگری کند کننده گشتاور روتور. بدلیل وجود همین نیروها چرخش روتور با همان سرعت چرخش روتور در یک مایع با ویسکوزیته پایین تر نیست. در واقع روتور در جریان سیال لغزش می کند و سطح پره ها سیال را کمی منحرف می کند. انحراف مایع توسط تیغه های روتور باعث تغییر درحرکت سیال و نیروی حاصل بر روی تیغه های روتور می شود. در نتیجه موجب افزایش خطای میتر می گردد. ]18[ درجه حرارت خطای ایجاد شده در اثر درجه حرارت می تواند تا 5 درصد باشد. این خطا می تواند در اثر نصب اشتباه ترموول خطای حرارت سنج خطای استفاده از جداول اصاح حجم انتقال اطاعات به اتاق کنترل یا فلوکامپیوتر. باشد. ]19[ نصب و راه اندازی نامناسب جریان سنج درصد باالیی از خطاهای جریان سنج به دلیل نصب نادرست می باشد که باعث می شود اندازه گیری جریان نادرست و غیر قابل اعتماد گردد. برای دست یابی به بهره برداری بهینه مهمترین مرحله که اغلب نادیده گرفته می شود نصب و راه اندازی مناسب آن است. برای جلوگیری از نصب نادرست میتر مواردی چون: تراز بودن جهت میتر رعایت طول لوله باالدست و پائین دست مورد نیاز هندسه لوله کشی باالدست میتر مکان فیلتر تأثیر احتمالی ارتعاشات دسترسی تعمیراتی به میتر و. می توانند در یک چک لیست ثبت شوند. در صورت توجه مناسب به نصب و محیط اطراف می توان از خطاهای ناشی از نصب نادرست یا عوامل محیطی پرهیز کرد. ]20[ ضربان در جریان جریان ضربان دار اغلب در بخشهایی مانند صنایع پاالیشی 14

15 ماهنامه پتروشیمی و انبار نفت ها مواجه می شوند. آنها به طور کلی توسط پمپ کمپرسور موتورهای دوار تولید می شوند. در این حالت تغییرات شدیدی در فشار خط بوجود نمی آید ولی نوسانات موجی در سیال پدید می آید. حتی یک شیر آب یا ارتعاشات لوله می تواند ضربان جریان ایجاد کند. جریان ضربان دارمنبع خطاهای مختلفی دراندازه گیری جریان است. ]21[ تعمیر و نگهداری مفهومی نزدیک با قابلیت اطمینان داشته و مسئله مهم کیفیت عملکرد می باشد. ببطوریکه سیستم بدون نیاز به تعمیرات وسیع عملکردی مناسب داشته باشد. به عبارت دیگر مدت زمانی طوالنی و به صورت مستمر به کار خود ادامه دهند. عوامل متعددی بر روی طول عمر مفید یک جریان سنج و نیازمندی های تعمیر و نگهداری آن اثر می گذارند. مطمئنأ مهمترین عامل بهره گیری از ابزار صحیح برای کاربردی خاص می باشد. انتخاب نامناسب تجهیزات همواره باعث خودنمایی زودهنگام مشکات خواهد شد. جریان سنج فاقد اجزاء متحرک معموال نسبت به سیستم های متحرک نیاز کمتری به نگهداری و تعمیرات دارد. اما تمامی میترها به نوعی نیازمند تعمیرات و نگهداشت می باشند. ]22[ قیمت نكته ای جالب در جدول شماره 10 وجود دارد. در حالی كه قیمت فاكتوری مهم محسوب میگردد ولی در جدول نسبت به سایر فاكتورها وزن كمتری دارد. طی بررسی انجام شده از كاربران در سال 1994 قابلیت اطمینان و دقت دو فاكتور خیلی مهم بودند و قیمت کمترین اهمیت را داشت. عوامل تأثیر گذار بر قیمت شامل این موارد می باشد: قیمت نصب - بهای تجهیزات جانبی و نرم افزاری - هزینه آموزش کاربران- هزینه انبار داری - هزینه حمل و نقلتمامی فاکتورهای مذکور باید به هنگام تصمیم گیری خرید جریان سنج در نظر گرفته شوند و این دلیلی است که بیشتر مصرف کنندگان به مواردی فراتر از قیمت خرید اولیه میاندیشند. - 3 نتیجه گیری معیارهای زیادی برای انتخاب بهتر روش اندازه گیری سیاالت نفتی مطرح می باشند. روش عمق یابی مخازن با تکنولوژی های مختلف سطح سنجی که از قدیمی ترین روش های اندازه گیری سیاالت می باشد کماکان مورد استفاده قرار می گیرد و همواره می تواند یکی از گزینه های مطرح باشد. چنانچه با در نظر گرفتن کلیه شرایط استفاده از سیستمهای میترینگ مناسب تر شناخته شد مقایسه جریان سنج ها با یکدیگر بررسی مزایا و معایب و خطاهای احتمالی آنها مبنای انتخاب میتر قرار می گیرند. در نهایت توصیه می شود برای هیچکدام از روشهای اندازه گیری ارجحیت قائل نشده و تنها بر اساس نیازها شرایط عملیاتی و معیارهای مورد نظر سبک و شیوه اندازه گیری گزینش شود. مراجع [1] - Steward -Ken A. -The Economics of Lease Automatic Custody Transfer [2]- API - MPMS - Ch. 3 [3]- API - MPMS - Ch. 7 [4]- API - MPMS - Ch. 8 [5]- API - MPMS - Ch. 9 [6]- British Petroleum Ch. 7 [7]- API-MPMS Ch. 13 [8]- ITA. Technical Committee (Instrumentation Testing Association) Flow meters for System Applications [9]- Jones -Frank E. - Techniques & Topics in Flow Measurement ]10[ قضایی پور امینی - پژمان - مقایسه جریان سنج های توربینی و فراصوتی ]11[ طباطبایی - لیا / کرباسیان - مهدی - آشنایی با قابلیت ]12[ اطمینان مقدس - مهدی - جزءه آموزشی قابلیت اطمینان [13]- API - MPMS Ch Sec. 1 New Aspects of Flow Measurement Errors Spitzer- [14]-David w. - Furness- Richard, [15]- Rans-Rick - RANSolutions Sawchuk- Blaine, Canada Pipeline Accessories, Weiss- Marvin- Coanda Research & Development Corp, Flow Conditioning and Effects on Accuracy for Fluid Flow Measurement [16]- Salami - L. A - BTech Mech, PHD,CEng, Analysis of swirl, viscosity and temperature effects on turbine flowmeters [17]- Guo a,b, Suna, a,b,n, LijunSun, TaoZhang a,b, WenliangYang a,b, ZhenYang a,b, Analysis of viscosity effect on turbine flowmeter performance # [18]- Baker, Roger C., Flow Measurement Handbook [19]- Scheller, Gerd, Error Analysis of a Temperature Measurement System [20]- RajanBatra, Flow measurement common mistakes, corrective actions [21]- J. Berrebi, J. van Deventer, J. Delsing, Reducing the Flow Measurement Error Caused by Pulsations in Flows [22]- Flow measurements, Prof. Dr. Nabil Abdel Aziz Mahmoud 15

16 اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی صادق صالحی - علیرضا كمیزی مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز شركت ملی نفت ایران چکیده صیانت از دارایی های عمومی در مبادالت نفتی مشروط به اندازه گیری دقیق مقدار آنها است. با توجه به حجم و ارزش باالی تولیدات شركت ملی نفت ایران زیان مالی ناشی از عدم دقت در میترینگ چشمگیر خواهد بود. در این مقاله به موارد استفاده از میترها در بخش های مختلف صنعت نفت اعم از باالدست مبادالت داخلی و مبادالت fiscal پرداخته می شود. در ادامه وضعیت موجود و چشم انداز آتی این بخش بیان می گردد و پیشنهاداتی در جهت بهبود وضعیت موجود ارائه می گردد. کلمات کلیدی: میترینگ صنعت نفت چشم انداز. 1. مقدمه اهمیت میترینگ در صنعت نفت به اهمیت حفظ منافع ملی برمی گردد. از آنجا كه تولیدات شركت ملی نفت ایران مانند نفت خام گاز میعانات گازی و. متعلق به همه مردم می باشد صیانت دقیق از این داراییهای عمومی از اهمیت باالیی برخوردار است. در این راستا یكی از مهمترین اقدامات الزم اندازه گیری دقیق این محصوالت در مبادی فروش)شامل صادرات و فروش داخلی( می باشد. در گذشته میترینگ دقیق كمتر مورد توجه قرار گرفته است و اغلب تنها در مبادی صادرات به اندازه گیری دقیق مواد هیدروكربنی توجه شده كه ریشه اصلی این امر دولتی بودن اغلب مجموعه های دریافت كننده مواد نفتی بوده است. در چنین شرایطی مبادالت مواد نفتی در داخل شركت های زیرمجموعه وزارت نفت بوده و مبادالت مواد نفتی بین شركت های دولتی وابسته به وزارت نفت انجام می شده است. در شرایط كنونی و با توجه به الزامات قانونی مبنی بر تحقق خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بسیاری از واحدهای مصرف كننده مواد هیدروكربنی مانند پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها خصوصی شده اند و یا در آستانه خصوصی سازی هستند از اینرو به دلیل نیاز به حداكثر دقت و شفافیت در مبادالت مالی مواد نفتی اهمیت میترینگ دقیق نمایان می شود. 2. میترینگ و اهمیت آن در شركت ملی نفت ایران برنامه ریزی و طراحی چشم انداز آینده یك سیستم منوط به دانستن وضعیت كنونی آن سیستم است. در این بخش به بررسی اهمیت و موارد كاربرد میترها در صنعت نفت و وضعیت میترینگ در شركت ملی نفت ایران پرداخته می شود فرآیندهای باالدست و استفاده از میترها شركت ملی نفت ایران با توان تولید خود در كل زنجیره 16

17 ماهنامه تولید توزیع و صادرات به طور گسترده از میترهای مختلف و با دقتهای متفاوت استفاده میكند. مهندسی نفت و مخزن برای محاسبات میزان دبی چاه ها معموال از Mobile Separator یا Test Bank به منظور محاسبات و برآوردهای مهندسی نفت استفاده میشود. در این تسهیات معموال برای گاز از میترهای اریفیسی و برای نفت و آب از میترهای اریفیسی توربینی یا جرمیاستفاده میشود. معموال دقت این میترها در حد میترهای فرآیندی است و برای محاسبه پارامترهایی نظیر GOR LGR و Water Cut استفاده میشود. در چند سال اخیر استفاده از میترهای چندفازیPhase (Multi )ب( Meter) Flow توسعه زیادی یافته است كه برخی از شركتهای پیشرو در این زمینه عبارتند از Hallibur- FMC Technologies. وDaniel ton Roxor weatherford Schlumberger در حال حاضر میترهای سه فازی به طور همزمان مقدار سه فاز گاز نفت و آب را اندازهگیری میكنند كه در مقایسه با تسهیات Mobile Separator از نظر عملیاتی و هزینهای مناسب تر به نظر میرسد. این سیستم ها معموال به صورت in line درcluster ها روی مجموعهای از چاه ها نصب میگردد. اصول كاركردی این میترها متفاوت بوده و در تعدادی از آنها برای تشخیص فازهای مختلف از یك γ-source استفاده میشود. خطای این میترها نیز بر اساس ادعای شركتهای سازنده در بهترین حالت ±%5 میباشد. استفاده از این میترها در سطح شركتهای نفتی در حال توسعه میباشد. در شك ل 1 دو نمونه Mobile Separator و یك نمونه Mul- شكل.1 الف- Mobile Separator و ب- Multi Phase Flow Meter tiphase Flowmeter نشان داده شده است. )الف( فرآورش در واحدهای فرآورش نفت خام و گاز میترها به صورت گسترده ای استفاده می شوند. میترهای مورد استفاده از نوع ونچوری اریفیس توربینی آلتراسونیك جایجایی) PD ( و جرمی می باشد. در برخی از قسمت های فرآیندی نیز از روش های استاتیك با دقت های مختلف از فرآیندی تا fiscal استفاده می گردد. میترهای فرآیندی در قسمت های مختلف فرآیند با هدف كنترل 17

18 فرآیند استفاده می شوند و از آنجائیكه مبنای محاسبات مالی قرار نمی گیرند لزومی به دقت های باال برای این میترها نمی باشد اما به دلیل حساسیت های فرآیندی ضروری است كه از صحت عملكرد این میترها اطمینان حاصل شود. به همین دلیل بهره بردار به طور مستمر این میترها را مورد بازبینی قرار داده و كالیبره می نماید. در شكل 2 یك نمونه واحد فرآورش نفت خام و در شكل 3 یك پاالیشگاه گاز به صورت شماتیك نشان داده شده است. كاربرد میترها در هركدام از این شكل ها در قسمت های مختلف فرآیند مشخص شده است. شكل 2. كاربرد میترها در واحدهای فرآورش نفت خام شكل 3. كاربرد میترها در واحدهای فرآورش گاز 18

19 ماهنامه 2-2. مبادالت داخلی مبادالت داخلی بین واحدهای مختلف فرآیندی در باالدست یا بین شركت های بهره بردار تابعه یك شركت تولیدی یا بین دو شركت تولیدی انجام می شود. در مبادالت داخلی به طور معمول بر اساس نوع تعامل بین تحویل دهنده و تحویل گیرنده نوع مواد هیدروكربنی و روابط تعریف شده بین آنها میترهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. در مرزهای مبادالت داخلی شركت ملی نفت ایران به طور عمده از میترهای اریفیسی و در برخی از موارد نیز از اندازه گیری مخزنی استفاده می شود..3-2 مبادالت fiscal در مبادالت fiscal بسته به نوع سیال و همچنین روابط تعریف شده بین فروشنده و خریدار از میترهای مختلفی در شركت ملی نفت ایران استفاده می شود. برای گازهای سبك و غنی معموال از میترهای اریفیس و آلتراسونیك با درنظر داشتن شرایط استاندارد و custody استفاده می شود. در جدول 1 انواع میترهای مورد استفاده در شركت ملی نفت ایران ذكر شده است. از آنجا كه اغلب میترهای موجود از نوع اریفیس می باشد و طبق جدول زیر نمی تواند مبنای محاسبات مالی قرار گیرد در نقاطی كه نیاز به قرارداد و مبادالت مالی است نیاز به نصب میترهای دقیق است. جدول 1. انواع روش های اندازه گیری مورد استفاده در شركت ملی نفت ایران نوع ميتر يا اندازهگيري جابجايي توربيني فراصوتي )آلتراسونيك( عمق سنجي روزنهاي طبقه بندي جريان سنجها مي تواند مبناي محاسبات مالي قرار بگيرد مي تواند مبناي محاسبات مالي قرار بگيرد مي تواند مبناي محاسبات مالي قرار بگيرد تحت شرايطي خاص مي تواند مبناي محاسبات مالي قرار بگيرد براي سيال گاز سبك مي تواند مبناي محاسبات مالي قرار بگيرد براي سيال نفت خام نمي تواند مبناي محاسبات مالي قرار بگيرد دقت ± % 0/15 ± % 0/15 ± % 0/7 براي گاز ± % 0/15 براي مايع mm 1 دقت 1 ميليون بشكه اي 500 هزار بشكه اي 250 هزار بشكه اي 63 بشكه 31 بشكه 16 بشكه ± % 0/15 براي گاز ± % 3 براي مايع)بهترين شرايط( 4-2. وضعیت میترینگ در شركت ملی نفت ایران نفت خام خوشبختانه عمده نفت خام و میعانات صادراتی از ترمینال های صادراتی با میترهای 19

20 C.T و دقیق صادر می شوند. این میترها به طور مرتب از سوی نهاد ناظر و با حضور شركت های ناظر شخص ثالث ( third ) part مورد بررسی و نظارت قرار گرفته و عملیات پروینگ آنها معموال سالیانه انجام می شود. ترمینال های خارگ عسلویه طاهری و الوان دارای میترهای بسیار دقیق هستند و در دیگر ترمینال ها نظیر بهرگان سیری و FSU از روش های استاتیك استفاده می شود. تنها 50 درصد از نفت خام و میعانات تحویلی به شركت های پاالیشگاهی داخلی توسط میترهای C.T اندازه گیری می شود و به همین دلیل و بر اساس روابط تعریف شده بین شركت ملی نفت ایران و شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران مقادیر اندازه گیری شده در داخل مخازن پاالیشگاه ها مبنای مبادالت خوراك پاالیشگاهها است. با اجرای پروژه های ارتقاء و بهبود سیستم های اندازه گیری در سطح شركت ملی نفت ایران مرزهای اندازه گیری بر مرزهای تحویل و تحول منطبق خواهد شد. این انطباق مزایای زیادی در پی دارد و باعث كاهش هزینه های تحویل و تحول خواهد شد. نفتا و مایعات گازی تحویلی به واحدهای پتروشیمی با میترهای C.T اندازه گیری می شود. گازها عمده گاز تولیدی شركت ملی نفت ایران گاز غنی می باشد. این گاز از منابع گازی مستقل یا از مخازن نفتی به صورت گاز همراه نفت خام( gas (associated تولید می شود. گاز استخراج شده از منابع گازی مستقل طی فرآورش های اولیه و مقدماتی به شركت ملی گاز ایران و شرکت های خصوصی تحویل می شود. به دلیل ماهیت تركیبی گازهای غنی كه در اكثر موارد حامل مایعات گازی می باشند سیستم های میترینگ كنونی با قابلیت C.T امكان اندازه گیری دقیق این گازها را ندارند. از اینرو اندازه گیری گاز غنی با دقت های در حد C.T مستلزم مطالعه و بررسی در این زمینه می باشد. گازهای غنی همراه نفت خام به دلیل همراه داشتن مایعات گازی( NGL ) كه ارزش زیادی دارند در واحدهای گاز و گاز مایع فرآورش شده و گاز خروجی از این واحدها به شبكه مصرف یا واحدهای تزریق گاز Injection) (Gas تحویل می شود. شركت ملی نفت ایران توانسته است با اجرای پروژه های بهینه سازی و ارتقاء سیستم های اریفیسی موجود خروجی واحدهای NGL را به سیستم هایC.T تبدیل كند توان تولید شركت ملی نفت ایران و اهمیت میتر ینگ در جدول 2 تولیدات شركت ملی نفت ایران و ارزش سالیانه آنها ذكر شده است. با نگاهی به این ارقام می توان دید که ارزش مالی سالیانه مواد نفتی در حدود 292 میلیارد دالر است. در نتیجه مشخص است كه اندازه گیری تولیدات شركت ملی نفت ایران در مرزهای مبادالتی با شركت های پایین دستی و خصوصی از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای كه تغییر دقت میترها در مرزهای مذكور به اندازه ±1% زیان یا سودی معادل 1/8 میلیارد دالر در سال در پی دارد. با توجه به مطالب فوق مدیران ارشد وزارت نفت و سیاست نوع ماده توان توليد واحد معادل بشكه نفت خام ارزش ساليانه )میلیارد دالر( ارزش %1 ± تغییر دقت اندازه گیری در مرزهای مبادالتی داخلی )میلیارد دالر( نفت خام گاز غني ميعانات مايعات نفتا ه ب ر م م م ر ه ب ر ه ب ر ه ب ر 1/8 292/ گزاران بخش تولید باید به مقوله اندازه-گیری توجه ویژه ای داشته و با هدف گذاری و اجرای پروژه های مرتبط و از همه مهمتر تأمین مالی آنها به بهبود و ارتقای سیستم های C.T در مبادی تحویل اقدام نمایند. هرچند در حال حاضر در سطح وزارت نفت طرحهایی در این خصوص تعریف شده و در حال پیگیری است لیكن افزایش سرعت اجرای این طرح ها از ضروریات است. انتظار 20

21 ماهنامه می رود چنین طرح هایی كه سرمایه گذاری اندكی در مقایسه با رقم 1/8 میلیارد دالر)در یك سال( نیاز دارد با سرعت بیشتری اجرایی شود. 3. نتیجه گیری شركت ملی نفت ایران با آگاهی از ارزش تولیدات و مبادالت خود طی سالیان متمادی نسبت به بهبود و ارتقاء سیستم های اندازه گیری در مبادی تولید و مرزهای مبادالتی اقدام نموده است و در این راستا پروژه های متعددی را اجرایی نموده است و طرح و پروژه های بزرگی را نیز تعریف و در دست اجرا دارد اما طی چند سال اخیر و به دلیل اعمال تحریم ها و سخت شدن شرایط تهیه و تأمین كاالهای پروژه های مرتبط سرعت این پروژه ها بسیار كند گردیده که امید است با بهبود شرایط ناعادالنه حاكم اجرای آنها سرعت گیرد. طرح تجهیز مبادی تحویل و تحول تولیدات وزارت نفت به سیستم های اندازه گیری بسیار دقیق از مهمترین پروژه ها در زمینه میترینگ است. در این پروژه حدود 90 نقطه از مرزهای مبادالتی در سطح صنعت نفت به میترهای دقیق مجهز خواهند شد. در راستای افزایش دقت ها و برآوردهای مهندسی و مالی اعم از محاسبات مهندسی نفت كنترل بهتر فرآیندها و محاسبات دقیق تر مقادیر تولید با هدف شفافیت در تحویل و تحول های درون شركت ها بهبود و ارتقاء سیستم های اندازه گیری در گستره عملیات تولید مورد نیاز بوده و ضروری است شركت ملی نفت ایران نسبت به موارد ذیل اقدام نماید. 1- تدوین سیاست های کان میترینگ به طور یكپارچه در سطح شركت ملی نفت ایران. 2- ایجاد بسترهای الزم برای پیاده سازی سیاست های تدوین شده. 3- الزام شركت ها به اجرای سیاست ها. 4- حمایت و كمك به شركت های توانمند داخلی برای ساخت تجهیزات و قطعات میترها و بومی سازی تجهیزات. 5- ایجاد مراكز كالیبراسیون و مراكز صادركننده گواهی در تعامل با مراكز معتبر جهانی. 6- تاش برای عضویت نمایندگان ایرانی در كمیته های ASTM IP API AGA و.. 7- حمایت از كمیته ها و انجمن های فنی و تخصصی مرتبط با سیستم های اندازه گیری. 8- الزام مراجع تدوین كننده استانداردهای داخلی برای ارتقاء و هم سطح شدن با استانداردهای روز دنیا. 9- برگزاری دوره های كارشناسی ارشد مهندسی اندازه گیری( measurement ) در دانشگاه صنعت نفت. 10- تعاملبا مراكز دانشگاهیبرایبرگزاری سمینارهای تخصصی و دوره های آموزش میترینگ. 11- كمك به تشكیل مؤسسه مهندسین میترینگ و اندازه گیری.( measurement ) 21

22 بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و کالیبراسیون دوره ای پرورها و نحوه رفع آنها محمد زاهدی کارشناسی ارشد پژوهشی مهندسی نفت - شرکت پایانه های نفتی ایران چکیده یکی از بخشهای اصلی و اساسی سیستمهای اندازهگیری دینامیک Station) (Oil Metering پروور لوپ loop) (Prover و تجهیزات کنترلی آن میباشد. همچنین دیگر متعلقات آن عبارتند از یک یا چند میتر Run) (Meter همراه با تجهیزاتی مانند شیرهای ورودی و خروجی صافی خارج کننده هوا یکنواحت کننده جریان شیر کنترل جریانی خروجی تجهیزات الکترونکی انتقالدهنده و نشاندهنده دما فشار پالس و حجم همچنین اتاق کنترل جهت نصب کامپیوتر جریانی (FPM) و سیستم سوپروایزری (HMI) میباشد. همچنین سیستم نمونهگیری )نمونهگیر خودکار دستی( نیز جزء جدا نشدنی یک سیستم اندازهگیری میباشد. بدیهی است هدرهای ورودی وخروجی )خطوط لوله( مایع را از مخازن ذخیره دریافت و سپس آن را به مقصد ( نفت کش پتروشیمی پاالیشگاه و غیره( منتقل میکنند. به منظور انجام آزمایش پروینگ نرمال Proving) (Normal و یا خطی test) (Linearity جهت تعیین ضریب صحت سنجی (Me- ) factor ter و یا.K Factor از دستگاه پروور لوپ که بصورت سری با سیستم میترینگ متصل شده استفاده میگردد. پرور لوپها عبارتند از یکطرفه دارای or Plunger ( displacer tee - launcher tee) -Transfer Valve و پروور لوپ دو طرفه directional) (Bi دارای شیر چهار راهه با Launcher & Receiver همراه با درب فلنجی و سریع باز شو می باشد. هردو دارای سیستم های محرکه برقی- هیدرولیکی pipe (Calibrated بخش کالیبره شده( Volume Pre run Length کاشف گرهای پالس Detectors) (Pulse توپک کروی ( Sphere (Deflectors و میلههای منحرف کننده توپ درون النچر prover) Bars) شمارنده و انتقالدهنده پالس و سیستم پردازشگر کامپیوتری Computer) (Prove میباشد. همچنین جهت تعیین حجم پایه پروور اصلی Volume) (Main Prover Base از روشهای Water ( Certified measure با ظروف آزمایش استیلی کالیبره شده Draw Can) و یا دستگاه مستر پروور و یا تانک پروور استفاده میشود. در این مورد کاوی به وضعیت و مشکات آزمایش پروینگ نرمال و کالیبراسیون پروور اصلی توسط کالیبراتور اصلی Prover) ( Master در چندین ایستگاه اندازهگیری متفاوت در صنعت نفت مطالعه و تحقیق شده است. کلمات کلیدی: پروور لوپ شیر چهار راهه توپک کروی آزمایش پرووینگ کالیبراسیون سالیانه حجم پایه پرور تکرارپذیری دقت عملکرد میتر فاکتور Water Draw مستر پرور خالصه این مبحث مورد کاوی به شرح زیر خواهد آمد : 1 -در آمدی بر پروینگ عادی میترها و کالیبراسیون دورهای پروور لوپها و روشهای کلی کالیبراسیون سالیانه 2- مشکل پرووینگ در حداکثر شدت جریان بارگیری میترها پروور لوپ میترینگ دایم آذرپاد- پایانه نفتی خارگ - )راه اندازی- 77( 22

23 ماهنامه 3 -بررسی دالیل ترکیدگی ( پاره شدن توپک پروور 36 اینچ در یکی از پروور لوپ های اصلی اسکله شرقی ) پایانه نفتی خارگ - سال بررسی دالیل عدم دوام و آدامسی شدن توپک های کروی نوع پلی اورتان در مقابل میعانات گازی / فرآورده های نفتی )مستر پروور شرکت خط لوله مخابرات ری- پروور لوپ پایانه عسلویه( 5 -مشکل کالیبراسیون سالیانه تعیین حجم پایه پروور لوپ دو طرفه میترینگ دوم عسلویه سال مشکات کالیبراسیون پروور اصلی و ترکیدگی توپک کروی پروور لوپ میترینگ نفت خام اروندان )سال 92( مقدمه بطور کلی اندازه گیری (measurement) عبارت است از فرآیند مقایسه ای که در آن یک کمیت مجهول با یک کمیت معلوم یا استاندارد مقایسه می شود. این مقایسه بوسیله ابزاری که نشان دهنده تفاوتهای بین کمیت مجهول و استاندارد می باشد صورت می گیرد. آزمایشات پروینگ جهت تعیین ضریب صحت سنجی میترها نقش اساسی در تعیین دقت عملکرد سیستم های اندازه گیری برای نقل و انتقال محموله های نفتی را به مشتری بر عهده دارد. ابزارهای اندازه گیری به دالیل متعددی نیاز به کالیبراسیون مجدد دارند. ابزارهای اندازه گیری معموال از طرف کارخانه های سازنده کالیبره می شوند جابجایی و حمل ونقل آنها اغلب باعث از تنظیم خارج شدن دستگاهها می شود. همچنین در زمان کارکرد ادواتی مانند میتر و یا پروور بدلیل تغییرات شرابط فرآیندی و فیزیکی سیال کالیبراسیون دوباره آنها الزم است. همچنین پس از انجام عملیات تعمیری و اصاحی بر روی ابزارهای اندازه گیری مجدد کالیبره دوباره آنها ضروری است. اهمیت عملیات پروینگ و پروور لوپ آنستکه که یک میتر مطابق رویه جاری هر پایانه و تاسیسات و همچنین تغییرات دما فشار و دانسیته نفت خام و یا فرآورده نفتی با این دستگاه پروور میگردد و ضرایب K و یا.M F جدید بدست می آید. و این ضرایب مهم ارقام عبوری را تصحیح میکنند. فرمول های کلی محاسبات حجم ارقام عبوری در زیر آورده شده است. طی یک دوره زمانی چند ماهه ضرایب صحت سنجی بدست آمده با هم مقایسه و مطابق روش های محاسبات آماری دامنه عملکرد 23

24 درست میتر بدست می آید curve) ( Meter performance به طور نمونه برای هر اندازه گیر Meter) (Flow 25 تا 30 میتر فاکتور طبق فرمول انحراف معیار استاندارد deviation) ( Standard آن محاسبه و Sigma آنها محاسبه و کارکرد آن تحلیل می شود. انحراف استاندارد نشان دهنده پراکندگی مقادیر اندازه گیری شده یا دقت آنها می باشد. بدیهی است داده های خارج از دامنه مجاز در این محاسبات منظور نخواهند شد. اصوال میزان دامنه مجاز تلورانس میتر فاکتور برابر با معدل میتر فاکتور باعاوه - منهای یک دو و یا سه سیگما می باشد. ببطوریکه حدود 65 درصد ضریب های تصحیح.M) For (F.K باید در دامنه یک سیگما 80 تا 90 درصد در دامنه دو سیگما و 100 درصد در دامنه سه سیگما باشند. این مهم در تأیید و رد یک میتر فاکتور جدید کاربری دارد بطوریکه اپراتور میداند که آیا فاکتور بدست آمده جزء شخصیت میتر است یا خیر pulse) (Hi گیر کردن ناخالصی در تیغه های میتر کثیفی صافی اشکال در نشتی داخلی شیر چهارراهه و یا از شیرهای پروور و یا خروجی پالس کاذب و دالیل دیگر میتوانند در تعیین درستی میتر فاکتور دخیل باشند. ممکن است که پالس ها تکرار شوند ولی غلط باشند. Accuracy) ( Good repeatability but Bad در صورتیکه پالس های بدست آمده هم باید تکرار پذیر و هم دقیق باشند Accuracy) Good )همچنین repeatability & good پروور لوپ اصلی بایستی ساالنه و یا دو ساالنه حجم پایه اصلی Volume) (Base آن بروش های آزمایشات استانداردی Water Draw و یا Master Prover method در محل پروور بدست آورده شود.آزمایش تعیین حجم سالیانه نقش اساسی در دقت کارکرد یک سیستم اندازه گیری دارد. بدین معنی که هر خطایی در تعیین دقت آن در دقت محاسبات نفت عبوری آن سیستم میترینگ در طول یکسال تأثیر گذار است. همچنین دستگاه مستر پروور دارای یک لوپ پروور و ادوات مشابه پروور اصلی و همراه با یک مستر میتر( Meter (Master با دقت بسیار باال )1% (Linearity.0, و همچنین 50 to 100pulse / lit. = K. factor با تکرار پذیری Repeatability=0. 02% می باشد..K Factor میترهای معمولی Meters) (Duty عموما بسته به نوع آنها 5 1. تا 5 7. پالس بر لیتر است )105 تا 350 پالس بر بشکه( که با مقایسه میتوان پی برد که دقت میترهای مستر به مراتب ده ها برابر بیشتر از میترهای معمولی می باشد. بنابراین تعیین حجم سالیانه با دقتی فوق العاده انجام می پذیرد. همچنین در محاسبات پروینگ نرمال دقت محاسبات عموما 4 تا 5 رقم اعشار می باشد ولی در کالیبراسیون سالیانه دقت محاسبات تا 6 رقم اعشار است. در همین راستا الزم است برای درک بهتر موضوع و بررسی مورد کاوی ها ابتدا خاصه ای در مورد آزمایشات نرمال پروینگ و تعیین حجم پایه پرورها و همچنین ساختار مکانیکی و نحوه کارکرد پروور لوپ ها توضیحاتی داده شود. روش کار آزمایشات سالیانه تعیین حجم پایه : بطور کلی هر اندازهگیری دارای سه مشخصه زیر میباشد : ریز نگری (resolution) صحت( accuracy ) و تکرار پذیری است( repeatability ). ریزنگری:یکی از مهمترین ماحظات در اندازهگیری ریزنگری وسیله اندازهگیری میباشد ریز نگری عبارتست از حداقل تغییر در مقداری که وسیله اندازهگیری میتواند نشان دهد. درستی: به معنی نزدیک بودن به واقعیت میباشد. تکرار پذیری: اولین نیازمندی هر سیستم اندازهگیری این است که دارای تکرار پذیری کافی باشد. تکرار پذیری گروهی ازاندازهگیریهای تکراری عبارت است ازمیزان یا حدی که این اندازهها نزدیک به هم قرارمیگیرند. این میزان عموما بر حسب اصطاحات آماری بیان میگردد. در شرایط عادی مقادیر اندازهگیری شده از توزیع نرمال تبعیت میکنند. توزیع نرمال دارای دو مشخصه میانگین و انحراف استاندارد است که مقدار میانگین عبارت است از معدل ریاضی مقادیراندازهگیری شده است. آزمون تعیین حجم پایه مستر پروور : ابتدا حجم پایه دستگاه مستر پروور در کارگاه پروینگ بروش Water draw بوسیله ظروف کالیبره شده مورد تأیید استاندارد Can) NIST (Seraphin Measure توسط آب در دمای تقریبا ثابت انجام میگیرد. این مهم در دو مرحله اصلی و نشتیابی با حضور شرکتهای بازرسی بین المللی و ناظر داخلی انجام و بدست میآید. توضیح اینکه در مرحله اصل ی( Test (Main آزمای ش س ه ب ار تک رار و ب رای تأییدی ه Test) (Confirmation or Leak با کاهش و یا افزایش شدت جریان تا 25% انجام و در پایان معدل نتایج حاصله Runs به عنوان حجم پایه مستر پروور محسوب خواهد گردید. تعداد run مورد قبول باید دارای شرایط تکرار پذیری 02%.0 و پشت 24

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب - 1-5063186A Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are

Διαβάστε περισσότερα

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي ( ) - : : 1386 : معادل ب رسي افضا م ىذسی داوشکذي داوشج مشخصات سيذاحمذگلچ بيان وامخاو ادگي: وام 1:8928:8 داوشج ئي: شماري افضايي( اي )سازي افضا م ىذسی تحصيلی: رشت آزاد داوشج ي ت دشكي حسيىي حسيه را ىما: استاد

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΕΣ. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων

ΓΕΦΥΡΕΣ. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων ΓΕΦΥΡΕΣ Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων Α Έκδοση: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε., Ιούλιος 2016 3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32, Αθήνα Τηλ. 210 5218700 www.kanepgsee.gr/ Εmail: info@kanepgsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ

MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ واژه ﻧﺎﻣﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ - ﻓﺎرﺳﯽ for e f re Έκδοση Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2016 ISBN 978-618-82846-4-7 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Standard Arabic / English [ ر. ] / Farsi / Greek phonetic / Greek alphabet / Kurdish (Kurmancî) / Urdu These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

LIMDEP 7.0. (Bakhshoodeh & Salami, دشاب.2005 ; Emadi, 2005) Bhaduri (1980)

LIMDEP 7.0. (Bakhshoodeh & Salami, دشاب.2005 ; Emadi, 2005) Bhaduri (1980) :هد یمرک ما يسر...ييسر قطانم ريقف ياههرگ ۱۳۳ هلجم تاقيقحت داصتقا هعست يزراشك نيا هرد ۴ ۲ هرامش ۱۳۸۸ ۴ (۱۳۱ ۱۳۷) يسر اي ههرگ ما ريقف قطانم ييسر هيليگ نا دمحيب تيا یمرک هلا ۱ دمحم هد ۲* ۱ ۲ رايدا هرگ تيريدم

Διαβάστε περισσότερα

راهبردهای بیان مخالفت در بین

راهبردهای بیان مخالفت در بین )س( فصلنامة علمي- پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا سال ششم شمارة 3 زمستان 393 راهبردهای بیان مخالفت در بین دانشجویان دختر و پسر سیدمحمد حسینی مجید عامریان تاریخ دریافت: 90/8/ تاریخ تصویب: 9//0 چکیده تحقیق

Διαβάστε περισσότερα

المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي. محمد واورير Mohamed OUAOURIR. أحمد عزيز بوصفيحة Ahmed Aziz Bousfiha

المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي. محمد واورير Mohamed OUAOURIR. أحمد عزيز بوصفيحة Ahmed Aziz Bousfiha Dictionary English French Arabic terms of PID Dictionnaire Anglais Français Arabe des termes des DIP المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي محمد واورير Mohamed OUAOURIR أحمد عزيز بوصفيحة

Διαβάστε περισσότερα

اإلسكندرية:منارة الثقافة

اإلسكندرية:منارة الثقافة مركز مصر للعالقات الثقافوة والتعلوموة سفارة مجهورية مصر العربوة بأثونا ΣΟ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ηης ΠPEΒΔΙΑ ηης AΡΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ηης ΑΙΓΤΠΣΟΤ ζηην ΑΘΗΝΑ تروامج األسثىع انثقايف ادلصري اخلامس 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π8/2011 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π8/2011 : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) CH 3 CH 2 Cl + CH 3 O 3) + Br 2 4) CH 3 CHCH 3 + KOH.. 2- CH 3 CH = CH 2 + HBr CH 3 - C - CH C 2 H 5 - C CH CH 3 CH 2 OH + HI

2) CH 3 CH 2 Cl + CH 3 O 3) + Br 2 4) CH 3 CHCH 3 + KOH.. 2- CH 3 CH = CH 2 + HBr CH 3 - C - CH C 2 H 5 - C CH CH 3 CH 2 OH + HI اكتب الناتج العضوي في كل من التفاعلات الا تية : 5 مساعد (400-300) س C + 2H عامل 2. ضوء CH 4 + Cl 2 CH 3 NH 2 + HCl أكتب صيغة المركب العضوي الناتج في كل من التفاعل الا تية : 2) CH 3 CH 2 Cl + CH 3 3) +

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications.

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ ilters & Dosers Description: Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. Pressure Rating & Materials: The equipment is suitable

Διαβάστε περισσότερα

Electricity and Energy

Electricity and Energy Electricity and Energy - 1 - Standards: 22.1: Distinguish alternating current (AC) from direct current (DC) and know why household electricity is AC and not DC. 22.2: Know that household electrical energy

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός χρήστη maine base user guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ style number: G0165

οδηγός χρήστη maine base user guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ style number: G0165 maine base user guide οδηγός χρήστη руководство пользователя ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК ВАЖНО! style number: G0165 2465 Read these instructions carefully

Διαβάστε περισσότερα

14 ح ر وجع ومطابق لألصل اليدوى وي طبع على مسئولية اللجنة الفنية. a b x a x b c. a b c

14 ح ر وجع ومطابق لألصل اليدوى وي طبع على مسئولية اللجنة الفنية. a b x a x b c. a b c ر وجع ومطابق لألصل اليدوى وي طبع على مسئولية اللجنة الفنية ا االسم التوقيع التاريخ االسم التوقيع التاريخ 4 ح ث.ع.ج / أول ARAB REPUBLIC OF EGYPT Ministry of Education General Secondary Education Certificate

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG Technical Information T-410A ENG DuPont Suva refrigerants Thermodynamic Properties of DuPont Suva 410A Refrigerant (R-410A) The DuPont Oval Logo, The miracles of science, and Suva, are trademarks or registered

Διαβάστε περισσότερα

: : :. AEM 5514 : 2014

: : :. AEM 5514 : 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΑΕ- ΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ : ΚΙΟΣΣΕΣ. Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ AEM 5514 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν Αριθμός έκθεζης δοκιμών / Test report number Σειριακός αριθμός οργάνοσ / Instrument serial No T Πελάηης / Customer TOTAL Q Επγαζηήπια Διακπιβώζεων A.E. Κοπγιαλενίος 20, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 20 Korgialeniou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ 30RH 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ 30RH 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ 30RH 040-240 Γενικά Αντλία θερμότητος Αέρος Nερού Aquasnap: Μοντέλο 30RH. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 38 έως 213 kw. Ονομαστική θερμική απόδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-03-02 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 03 Στεγανοποιήσεις Λιµνοδεξαµενών - ΧΥΤΑ 02 Υπόστρωµα

Διαβάστε περισσότερα

Bible Passages for Arabic Readers. This arrangement of the Arabic, and Greek texts, and the English translation is in the Public Domain.

Bible Passages for Arabic Readers. This arrangement of the Arabic, and Greek texts, and the English translation is in the Public Domain. Bible Passages for Arabic Readers. This arrangement of the Arabic, and Greek texts, and the English translation is in the Public Domain. The Arabic text is from the translation of 1865 by Smith & Van Dyke.

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

نئے عہد نامہ کی سنہری آیات ہر روز کے لئے متی 21:1 اسکےبیٹاہوگا اسکا نامیسوعرکھنا وہیاپنے لوگوںکو انکے گناہوں سےنجاتدے گا

نئے عہد نامہ کی سنہری آیات ہر روز کے لئے متی 21:1 اسکےبیٹاہوگا اسکا نامیسوعرکھنا وہیاپنے لوگوںکو انکے گناہوں سےنجاتدے گا 1 Matthew 1:21 i τεξεται δε υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων Matthew 3:2 λεγων μετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων 1 January 2 January

Διαβάστε περισσότερα

την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 20-22

την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 20-22 Περιεχόμενα Σελίδες Ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργού Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν Γενικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα 3 Έκθεση Προόδου 3-11 Στόχοι του υλοποιηθέντος προγράμματος 3-4 Memorandum of

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Επαναληπτικής Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ελασμάτων/Σιδηρικών για κάλυψη αναγκών ΤΠΚ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 28210 / 82496 Φ. : 900 / 02 / 13 Σ. : 152 Σούδα : 31 Μαΐου 2013 Συνημμένα : Μία Τεχνική Προδιαγραφή ( Φ. 12

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH

KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH Diterbitkan oleh Jamiyah Singapura Percuma 2 Kandungan Mukadimah 5 Surah Al Fatihah dengan terjemahannya 9 Masa dan Tempat turunnya 10 Keagungan Surah Al-Fatihah 11 Kesimpulan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Liturgia Verbi. Παπα βενεδικτου 16ου. a Papa Benedicto XVI in Maronita cathedrale peracta Τελεση της ακολουθιας του θειου λογου

Liturgia Verbi. Παπα βενεδικτου 16ου. a Papa Benedicto XVI in Maronita cathedrale peracta Τελεση της ακολουθιας του θειου λογου Liturgia Verbi a Papa Benedicto XVI in Maronita cathedrale peracta Τελεση της ακολουθιας του θειου λογου Χοροστατουντος της αυτου αγιοτητας Παπα βενεδικτου 16ου die 6 Iunii 2010 6 Ιουνίου 2010 Ecclesia

Διαβάστε περισσότερα

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006)

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006) J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp. 29 38 (2006) Microsoft Excel, 184-8588 2-24-16 e-mail: yosimura@cc.tuat.ac.jp (Received: July 28, 2005; Accepted for publication: October 24, 2005; Published on

Διαβάστε περισσότερα

Project: Brimsmore, Ye... Job no: C08127 Designed By kristian Checked By Network W.12.5. Network Design Table for OUTFALL B.SWS

Project: Brimsmore, Ye... Job no: C08127 Designed By kristian Checked By Network W.12.5. Network Design Table for OUTFALL B.SWS Page 9 Network Design Table for OUTFALL B.SWS Length Fall Slope (1:X) Area (ha) T.E. (mins) DWF k (mm) HYD SECT DIA (mm) 21.004 38.358 0.192 199.8 0.389 0.00 0.0 0.600 o 900 21.005 24.228 0.121 200.2 0.051

Διαβάστε περισσότερα

FEATURES HOW TO ORDER SWH - G03 - C2 - A LS SOLENOID OPERATED DIRECTIONAL VALVE SWH-G03 SERIES 1/10

FEATURES HOW TO ORDER SWH - G03 - C2 - A LS SOLENOID OPERATED DIRECTIONAL VALVE SWH-G03 SERIES 1/10 SOLENOID OPERATED DIRECTIONAL VALVE FEATURES The indicating lights are the standard equipment. Coil screws are especially designed to prevent shocks. Electrical connections are with joint box type and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC) Αθήνα, 7-9/4/2014 (24 Δ.Ω.) Ένα σεμινάριο για κάθε επιχείρηση και κλάδο Course Director Lean six sigma trainer Black Belt ήmaster Black Belt Σεμινάριο πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEAN - SIX SIGMA YELLOW BELT (IASSC) 40 Δ.Ω. Ένα σεμινάριο για κάθε επιχείρηση και κλάδο Course Director Lean six sigma trainer Black Belt ή Master Black Belt Σεμινάριο πιστοποίησης Lean Six

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

34208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

34208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην παρούσα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρούνται, εκ μέ ρους του φορέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

http://talos.stef.teiher.gr/nsak

http://talos.stef.teiher.gr/nsak ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΑΓΝΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΑΡΚΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines

Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines Tetsuharu MATSUO Yukio SAWADA Yukio TOMIITA This report describes the technology of Fuel Injectors a critical part of the Electronic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN 6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN Φίλτρα πλαστικά - Σίτες / Plastic filters - Screen ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm 1-146-01 1-142-01 1-14-01

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836.

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.01.080 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010915205000000014 Sikalastic -612 ETAG 005 12 0836 Sikalastic -612 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

RDA of Vitamins and Minerals

RDA of Vitamins and Minerals RDA of Vitamins and Minerals Nutrient/ Ingredient RDA Life Stage Group 5 0-6 mo 50% - - 6 7-12mo 50% - - 8 12 4-8y 250% 500% - 20 9-13y 250% 500% - 25 14-18y 250% 500% - 30 19-30y 250% 500% 30 31-50y 250%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-06-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 06 ίκτυα από Λοιπά Υλικά 02 ίκτυα βαρύτητος οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. o C 55 - EN 22719

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. o C 55 - EN 22719 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

الا شتقاق و تطبيقاته

الا شتقاق و تطبيقاته الا شتقاق و تطبيقاته سيدي محمد لخضر الفهرس قابلية ا شتقاقدالةعددية.............................................. قابلية ا شتقاق دالة في نقطة................................. المماس لمنحنى دالة في نقطة..............................

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

نموذج دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع صغير

نموذج دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع صغير نموذج دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع صغير اسم مقدم الطلب:... اسم المشروع ونوعه:... أ/ 1 : بيانات صاحب المشروع: أ البيانات الشخصية الاسم:... الجنس:... العنوان:... رقم الهوية:...محل ورقم القيد:... مكان وتاريخ

Διαβάστε περισσότερα

SÉ``````«```b h á```````ñ```bgô````e á````«``fé`hô`` ``μ`dg äé``````μ```ñ` û``dg

SÉ``````«```b h á```````ñ```bgô````e á````«``fé`hô`` ``μ`dg äé``````μ```ñ` û``dg 2 SÉ``````«```b h á```````ñ```bgô````e á````«``fé`hô`` ``μ`dg äé``````μ```ñ` û``dg Power Monitoring and Metering 1 / 2 Sô```` ```Ø```dG ص فهة ٨ ٨ ٨ ٩ ١٠ ١٠ ١٠ ١١ نظام مراقبة الش بكات الكهربية الفكرة الا

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL Νερό ψύξης εµβόλων µηχανής 0.2-0.58 bar 0.62-1.0 bar T X Μ.V. D.V. P+I 1 2 Επιστόµιο προθερµαν τήρα Επιστόµιο ψύξης Τοσήµα εξόδου οδηγείται στους δύο τοποθετητές.

Διαβάστε περισσότερα

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test LBNL 5021E Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test Kayje Booker, Tae Won Han, Jessica Granderson, Jennifer Jones, Kathleen Lask, Nina Yang, Ashok Gadgil

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 2 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. 1. Στρογγυλοποίηση Γενικά Κανόνες Στρογγυλοποίησης... 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. 1. Στρογγυλοποίηση Γενικά Κανόνες Στρογγυλοποίησης... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Στρογγυλοποίηση.... 2 1.1 Γενικά.... 2 1.2 Κανόνες Στρογγυλοποίησης.... 2 2. Σημαντικά ψηφία.... 2 2.1 Γενικά.... 2 2.2 Κανόνες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

SPIN DUO. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : compact radio wind control for 2 motors (90.421.111) www.mastermotion.eu. 433,42 MHz ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 1

SPIN DUO. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : compact radio wind control for 2 motors (90.421.111) www.mastermotion.eu. 433,42 MHz ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 1 R 4,42 MHz ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : compact radio wind control for 2 motors SPIN DUO (0.421.111) ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2 ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟ 1 ( προαιρετικά) ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟ 2 ( προαιρετικά) ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παίζοντας με τις φυσαλίδες: εμβάθυνση σε ένα απλό πείραμα μελέτης της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

Παίζοντας με τις φυσαλίδες: εμβάθυνση σε ένα απλό πείραμα μελέτης της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης Παίζοντας με τις φυσαλίδες: εμβάθυνση σε ένα απλό πείραμα μελέτης της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης Αναστάσιος Νέζης Όλοι όσοι διδάσκουμε Φυσική είτε στη Β Γυμνασίου είτε στην Α Λυκείου, είμαστε λίγο πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 Έλεγχος παραγωγής ΙΙ

ΗΜΥ 445 Έλεγχος παραγωγής ΙΙ ΗΜΥ 445 Έλεγχος παραγωγής ΙΙ Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 007 Ηλίας Κυριακίδης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (CHROMATOGRAPHY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (CHROMATOGRAPHY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (CHROMATOGRAPHY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Σύνολο μεθόδων διαχωρισμού ανόργανων, οργανικών ή οργανομεταλλικών ενώσεων. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα