كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي"

Transcript

1 كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1

2 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين مورفين هپارين وارفارين پتاسيم کلرايد ديگوگسين فرآيند شناسايی داروهای پرخطر فرايند نحوه استفاده از داروهای مخدر ثبت شبا هت های داروئی اشتباهات ديداري وشنيداري در نسخه خواني آنتی دوت بعضی از داروهای مورد استفاده شرايط نگهداری داروهای تزريقی مدت زمان نگهداری داروها بعد از رقيق شدن دستورالعمل استفاده از سفترياکسون فرآيند شرايط محل نگهداری ونحوه چيدمان داروها طريقه افزايش غلظت سرم قندی %5 اهميت محاسبات کلينيکی داروهادر بخشهای ويژه قلب محاسبات رايج داروها در بخش های ويژه پروتکل تزريق TNG در انفارکتوس و آنژين ناپايدار پروتکل هپارين ( آنتی کواگوالنت( پروتکل استرپتوکيناز ( ترمبوليتيک( پروتکل آميودارون ( ضد آريتمی( دارو های ترالی اورژانس عالمت اختصاری مربوط به واحدهای اندازه گيری سيستم اندازه گيری خانگی جدول الکتروليتها و سرم های مصرفی در بخش راهنمای سرعت انفوزيون نيتروگليسيرين راهنمای سرعت انفوزيون دوبوتامين راهنمای سرعت انفوزيون دوپامين مراجع صفحه

3 پروتکل دارو دادن هدف: تجویزصحیح داروبه منظورپیشگیری و به حداقل رساندن شدت عوارض دارویی معرفی پروتکل: پروتکل های پرستاری توافق هایی هستند که جهت سنجش فعالیت ها به کار می روند و موجب تعیین انتظارات برای مراقبت های پرستاری موثروایمن می شوند ودر جهت حفظ حقوق مددجویان وارتقاءکیفیت خدمات پرستاری موثرمی باشند. پروتکل دارو : جهت تجویزصحیح دارو و به منظور پیشگیری و به حداقل رساندن شدت عوارض دارویی برای پرستاران وبهیاران تدوین شده است. روش کار: دستورات پزشکی را از نظرصحت و کامل بودن اجزاء آن شامل: نام مددجو نام دارو دوز دارو راه مصرف دارو و زمان آن بازنگری نمایید. بیماردرست Right Patient داروی درست Right Drug روش درست Right Rute زمان درست Right Time دوز درست Right Dse دستورات پزشکی را ازنظرصحت درج در کاردکس دارویی بازنگری نمایید. 3

4 اصول آسپتیک و ایمنی را قبل از شروع کار رعایت نمایید )شستن دست ها و پوشیدن دستکش(. مژرها وکارت دارویی را روی ترالی دارو مرتب نمایید.کاپ دارویی را طوری روی کارت دارویی قرار دهید که نام بیمار خوانده شود. به منظور پیشگیری وبه حداقل رساندن خطا داروها را برای هر بیمار به صورت انفرادی آماده نمایید. داروی دستور داده شده را از قفسه یا محل مربوطه بردارید. برچسب دارو را از نظر نام دارو تاریخ انقضاء روش مصرف دوز دارو و هشدارهای ثبت شده روی آن بررسی نمایید. در زمان دارو دادن برچسب روی شیشه دارو) قرص مایع پودر...( باید 3 بار)قبل حین و بعد( کنترل شود. ظاهر دارو را از نظر شفافیت وجود ذرات خارجی و تغییررنگ بررسی نمایید. دوز دارو را محاسبه نمایید.)در صورتی که دارو نیاز به انفوزیون داشته باشد مقدار دارو غلظت الزم محلول مناسب و سرعت انفوزیون هر دوز را به دقت محاسبه نمایید.( داروها را بدون خارج نمودن از پوشش خارجی آنها در مژر بگذارید. داروهای تزریقی پودری را حداکثر نیم ساعت قبل از تزریق حل نمایید.)بعضی داروها را پس ازحل کردن در دمای خاص و به مدت معین می توان نگهداری نمود.در این موارد به بروشور دارو یا کتاب دارویی مراجعه شود( داروها را براساس روش مصرف آنها آماده نمایید.)در صورت شک روش صحیح را پرسیده و اختصارات مربوط به آنها را یاد بگیرید(. اگر در مورد دارو اطالعاتی ندارید به کتب دارویی بروشور یا برچسب دارو مراجعه نمایید. دارو را بعد از آماده نمودن مستقیما به اتاق مددجو ببرید. دارو را بدون مسئول رها نکنید. هنگام حضور بر بالین مددجو و قبل از دادن دارو از وی بخواهید خود را معرفی نمایید.)چک کردن هویت مددجو باعث اطمینان از دادن دارو به مددجوی صحیح می گردد.( درصورت عدم هوشیاری وآگاه نبودن بیمار دستبند مشخصات شامل : نام و نام خانوادگی تشخیص بخش و شماره پرونده جهت وی آماده و روی مچ دست نصب شود. پس از شناسایی بیمار هدف از دادن دارو و اثرات مورد انتظار آن را برای وی شرح دهید. بررسی های الزم قبل دادن داروهای خاص را انجام داده و نتیجه را ثبت کنید.)نظیر کنترل فشارخون نبض قند خون و...( 4

5 بعضی از داروها به دلیل تأثیر بر وضعیت همودینامیک بدن باید قبل از خواب به بیمار داده شوند مانند اولین دوز پرازوسین به اثرات تداخلی داروها با تغذیه بیماران توجه شود)مرکبات با وارفارین...( زمان تجویز دارو را طوری انتخاب کنید که حتی المقدور با خواب بیمار تداخل نداشته باشد یا مانع خواب بیمار نشود.)به طور مثال دیورتیک ها( تجویز دارو رأس زمان مقرر به ویژه در مورد آنتی بیوتیک ها حائز اهمیت است تا سطح درمانی دارو در خون ثابت نگهداشته شود. داروها را به دست بیمار داده و تا زمان مصرف کامل دارو بیمار را ترک نکنید )به ویژه در مورد بیماران روانی کم بینا و نابینا افراد پیر و سالخورده و بیمارانی که تعدد دارویی دارند( و در موارد مشکوک دقیقه پس از مصرف دارو بیمار را تحت نظارت دقیق قرار دهید. عالئم و نشانه های عوارض دارویی را به بیمار آموزش داده وکنترل نمایید. چنانچه عالئم و نشانه های مسمومیت دارویی بروز نمایید از ادامه مصرف دارو اجتناب کنید و به پزشک اطالع دهید. مداخالت پرستاری و موارد خاص از قبیل امتنان بیمار از خوردن دارو به هر دلیلی یا شکایت وی را ثبت نمایید. در صورتی که چند دارو برای بیمار تجویز شده است هر کدام را به طور جداگانه به وی دهید. به هشدار بیمار در مورد تفاوت داروی وی توجه کنید. درصورتی که داروی مخدر استفاده می شود بالفاصله پس از برداشتن دارو از قفسه مشخصات الزم را در برگه مخصوص داروی مخدر از نظر نوع و مقدار دارو نام بیمار تشخیص بیمار و نام پرستار یادداشت کنید. چنانچه دارو دارای طعم نامطبوعی است )داروی شیمی درمانی( از بیمار بخواهید پیش از خوردن دارو مقداری خرده یخ را در دهان نگهدارد یا مقداری ازنوشیدنی مورد عالقه خود را میل کند. 5

6 روش های مختلف تجویز دارو: A. داروهای خوراکی: توجه داشته باشید اگر بیمار قادر به بلع دارو نباشد پس از مشورت با پزشک معالج می توان قرص ها را خرد یا کپسول ها را باز وآن ها را با مایع مناسب حل کرد و بالفاصله از طریق دهان یا ( NGT ابتدا ازمحل صحیح قرار گیری لوله در معده مطمئن شوید( به بیمار داد. برای این کار می توانید محتویات معده را آسپیره نموده و یا میلی لیتر هوا به داخل معده پوش نمایید و با گوشی صدای ورود هوا به داخل معده را بشنوید.در صورت امکان دارو را مخلوط یا حل کنید وبا سرنگ گاواژ وارد لوله نمایید وسپس مسیر NGT رابا 31cc آب شستشو دهید.کالمپ کردن لوله بین هر دو نوبت گاواژ الزم است. توجه داشته باشید در مورد داروهای زیر زبانی )SL( بیمار باید تا پایان حل شدن دارو آن رازیر زبان خود نگهدارد.بهتر است بیمار در تخت بماند. برای دادن داروهای مایع و پودری بایستی نکات ذیل را مد نظر داشت : - A 1 داروهای مایع : دارو را بدرستی تکان دهید. شیشه دارو به گونه ای در دست نگهداشته شود که برچسب آن به طور کامل قابل خواندن باشد. جهت دادن دارو از کاپ های مدرج استفاده شود به گونه ای که سطح دارویی در کاپ هم سطح با چشم باشد. حجم های کمتر از 51 میلی لیتر را با سرنگ اندازه گیری نمایید. به جز ترکیبات آنتی اسید و شربت سینه برای جذب بهتر دارو را با 51cc محلول مناسب رقیق کنید. سر شیشه را با یک گاز مرطوب پاک کرده و درب آن را ببندید. 6

7 - A 2 داروهای پودری : به وسیله قاشق بیشتر از گنجایش آن ریخته و سطح آن را با چوب زبان صاف کنید. درب ظرف محتوی داروی پودری را ببندید.. B داروهای تزریقی : B1 تزریقات زیر جلدی و عضالنی : توجه داشته باشید برای تزریق زیر جلدی )SC( از سرنگ یک میلی لیتری ( سرنگ انسولین ) و سرسوزن کوتاه شماره برای تزریق عضالنی ( )IM از سرنگ 1-3 میلی لیتری و سرسوزن بلندتر شماره ( بالغین ) و ( کودکان ) استفاده می گردد. چنانچه الزم است محلول آماده داخل ویال برای تزریقات بعدی مورد استفاده قرار گیرد. تاریخ ساعت مقدار دارو در هر میلی لیتر و نام خود را به صورت برچسب روی آن بنویسید. توجه داشته باشید در تزریق هپارین سرسوزن قبل از تزریق عوض شود. همچنین نبایستی آسپیرایسون انجام شود و سرسوزن را در حالی که پنبه الکل روی ناحیه قرار دارد خارج و برای چند ثانیه روی ناحیه فشار مالیمی اعمال نمایید. در تزریق عضالنی پس از کشیدن دارو به داخل سرنگ سرسوزن را تعویض و سپس به مقدار 1.0 ml هوا به داخل سرنگ بکشید. پس از تزریق دارو هوا را هم تزریق نمایید. به این ترتیب هوا مانع خروج دارو به زیر جلد می گردد. - تزریقات وریدی : B2 قبل از تزریق باید از محل صحیح قرار گیری آنژیوکت در رگ بیمار اطمینان حاصل نمود. سرنگ های با حجم بیشتر جهت آماده سازی داروهای IV و رقیق کردن اولیه آنها به کار می روند. در تزریق وریدی مستقیم ( بولوس ) باید کنترل دقیقی قبل از تجویز دارو به عمل آید. زیرا دارو با تزریق وارد گردش خون بیمار شده و هرگونه خطای رخ داده قابل تصحیح نمی باشد ( مدت بولوس 1-3 دقیقه( 7

8 غلظت و سرعت تزریق دارو و ناحیه تزریق از نظر صحت و عالئم نشت دارو بایستی حتما" کنترل شود. در انفوزیون وریدی برای تزریق محلول های هایپرتونیک از وریدهای کوچک سطحی استفاده نشود. در هنگام وقفه در جریان مایع بافت اطراف آنژیوکت را از نظر تورم آسیب دیدگی و عالئم نشت دارو بررسی کنید. روی ظرف محتوی محلول برگه مشخصات که شامل نوع و حجم سرم نام بیمار شماره اتاق و تخت تعداد قطرات تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان قطع و نام پرستار میباشد چسبانده شود. در صورت اضافه کردن دارو به ظرف حاوی محلول مشخصات دارو ( نام ومقدار دارو( به برچسب اضافه شده و یا برچسب تغییر داده شود. در مورد انفوزیون با میکروست برگه مشخصات کامل شامل : نام بیمار شماره اتاق و تخت تعداد قطرات تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان قطع و نام پرستار روی میکروست نصب شود. تاریخ و زمان انفوزیون محل IV نوع و اندازه کاتتر در گزارش پرستاری شیفت مربوطه ثبت شود و در صورت رخداد هر گونه عارضه تزریق وریدی ( اعم از فلبیت و...( در گزارش پرستاری ثبت شود. قبل از رگ گیری در صورت لزوم موهای ناحیه ای که چسب روی آن قرار دارد را بتراشید. ( بیمار را از اهمیت کار آگاه نموده و سپس اقدام به شیو ناحیه می نماییم (. پانسمان محل کات دان را هر 02 ساعت تعویض نمایید. در صورتی که چسب آنژیوکت خیس یا خونی شده باشد بایستی تعویض شود. محل کاتتر هر ساعت تغییر یابد. در صورتی که ظرف محتوی محلول سالم باشد نیاز به تعویض آن نمی باشد. ولی در صورت هرگونه آسیب دیدگی ( اعم از سوراخ شدن پارگی ) بالفاصله تعویض شود. هپارین الک هر ساعت باید تعویض گردد. میکروست به شرط عدم وجود رسوب هر 20 ساعت تعویض گردد. برای باز نگهداشتن مسیر آنژیوکت هر 4 ساعت یکبار کاتتر را با 5.1 سی سی نرمال سالین شستشو دهید. 8

9 N.S Bed: Ward: D/W%5 Ringer Name: Type f Baxfer 1/3.2/3 Aminf D.S D/W%10 Ring.Lact Manitl Vlum ml Diurate: Free hr K.V.O Speed: Gtt/Min Fluhd & Meicatin add 1 2 Date f Start Clck AM Date f dispacharge MD PM MN AM MD PM MN Nurse C. داروهای موضعی - C1 داروهای پوستی : بهتر است استعمال کرم پماد یا لوسیون پوستی در محیط خصوصی صورت گیرد. بعضی از پمادهای موضعی به علت ایجاد اسپاسم در موضع به گرم شدن نیاز دارند. پوست ناحیه را به خوبی تمیز و از داروهای موضعی قبلی پاک نمایید. اگر آسیب پوستی یا زخم باز وجود داشته باشد استریلیتی را رعایت و دستکش و آبسالنگ استفاده نمائید. 9

10 - C2 داروهای بینی : در این روش بایستی بیمار به پشت خوابانده شود و برای رسیدن دارو به پشت حلق باید سر بیمار را به عقب خم کنید. قبل از استعمال دارو از بیمار بخواهید بینی خود را تخلیه کند.) به جز موارد افزایش ICP و خونریزی بینی و...( قطره چکان را حدود 5 cm باالتر از سوراخ بینی بگیرید و قطره ها را به قسمت میانی استخوان اتموئید بریزید. بیمار باید 1 دقیقه در وضعیت خوابیده باقی بماند. برای تجویز اسپری بینی باید بیمار به پشت خوابیده و سر را به عقب خم کند. نوک اسپری در داخل بینی قرار گیرد و حین اسپری کردن از بیمار بخواهید نفس را به داخل بکشد. - C3 داروهای چشمی : در این روش بیمار را به پشت خوابانده یا بنشانید و سر را به عقب خم کنید. ترشحات چرکی چشم ها را با پنبه و آبگرم از داخل به خارج چشم بشویید. قطره چکان را حدود 5-0 cm باالتر از گوشه داخلی چشم بگیرید. پس از ریختن دارو با انگشت فشار مالیمی به مدت یک دقیقه روی گوشه داخلی چشم وارد آورید تا از ورود دارو به بینی یا حلق و جذب سیستمیک آن جلوگیری شود. 10

11 - C4 داروهای گوشی: در این روش بیمار باید به طرف گوش سالم به پهلو بخوابد. در بالغین الله گوش را به طرف باال و عقب و در کودکان به پایین و عقب بکشید. اگر مجرای گوش با سرومن یا درناژ چرکی بسته شده است به آرامی با پنبه اپلیکاتور آن را به بیرون آورید. ولی مراقب باشید که به داخل کانال گوش فرو نرود و مجرا را به طور کامل مسدود نکند. قطره چکان را 5 cm باالتر از کانال گوش بگیرید و بیمار 0-3 دقیقه در همان وضعیت بماند. C5- داروهای مقعدی : در این روش بیمار باید به یک پهلو شود. شیاف را از روکش جدا کرده و سر آن را لوبریکانت کنید. با نفس عمیق بیمار می تواند اسفنگتر مقعد را شل نماید. با دست آزاد دو طرف باسن را گرفته و شیاف را تا یک انگشت در بالغین و نیم انگشت در کودکان به آرامی در داخل مقعد قرار دهید. بیمار 1 دقیقه به پشت بخوابد. C6- اسپری دهانی : قبل از تجویز اسپری بیمار باید یک دم و بازدم عمیق انجام دهد. سپس با یک دم آهسته ذرات اسپری را به داخل بکشد سپس به مدت 51 ثانیه نفس خود را نگه دارد. اگر تکرار دوز اسپری نیاز بود بین دو دوز بایستس 31 ثانیه 11 زمان وقفه وجود داشته باشد. ( باالخص در تجویز برونکودیالتورها ) این زمان وقفه جهت رسیدن دارو به قسمت های تحتانی تر برونش ها الزامی است. اگر از دو نوع آئروسل یا بیشتر استفاده میشود بایستی بین آنها 1-51 دقیقه فاصله زمانی وجود داشته باشد. به دلیل جلوگیری از عفونت های دهانی به بیمار آموزش دهیم بعد از استفاده از اسپری ها دهان خود را بشوید.

12 فرآیند نحوه دادن دارو به بیمار رعایت نکات ذیل در دارو درمانی بیماران الزامی است. 5- توجه به: - نام و نام خانوادگی بیمار و شماره تخت او -نوع دارو و شکل دارویی -دوز صحیح دارو -طریقه مصرف دارو -تاریخ شروع مصرف دارو -نام پرستار و پزشک 0- ساعت مصرف دارو را با توجه به نوع دارو عوارض دارویی و مراقبت های پرستاری ویژه آن تعیین میگردد. 3- قبل از شروع بکار حتما دستها شسته شود. 2- ترالی دارو را با ماده ضد عفونی کننده ضد عفونی نمایید. هنگام آماده کردن داروها به دوز دارو و شکل دارویی توجه شود. پس از آماده کردن داروها روی ترالی دارو ظرف دارو را در جای خود گذاشته و کمد دارویی را مرتب نمایید. در صورت موجود نبودن دارو حتما موضوع را به پزشک اطالع دهید و با رنگ قرمز در پرونده بیمار ثبت نمایید. در تمام مراحل حل کردن و تزریق کردن دارو نکات استریل را رعایت کنید. هنگام دارو دادن یک بار دیگر مشخصات بیمار را با کارت دارویی مطابقت دهید. هنگام دارو دادن حتما" بیمار را با نام و نام خانوادگی مخاطب قرار دهید )وی را به اسم می خواند( هنگام دارو دادن نوع دارو دوز دارو و... را مجددا با کارت دارویی مطابقت نمایید. 12

13 50- هنگام تجویز داروی خوراکی آب آشامیدنی در دسترس بیمار قرار دهید. 53 -داروهای تزریقی وریدی را بسیار آهسته تزریق نمایید )از تزریق سریع داروهای وریدی خودداری می کند(. 52 -در صورت انسداد مسیر رگ به هیچ عنوان اقدام به تزریق دارو نکنید )راه حل شستشو یا تعویض محل آنژیو کت می باشد(. 51 -در صورت نیاز به هپارینه بودن مسیر رگ نکات هپارین الک را رعایت نمایید. 56 -محل آنژیو کت را از نظر سالم بودن مسیر رگ )عدم تورم و التهاب عدم نشت دارو و سرم و...( کنترل نمایید. 52 -محل آنژیو کت را از نظر تاریخ و پاکیزه بودن ظاهری ( چسبها ) بررسی نمایید. 54 -هرگز دارو را در کنار تخت نگذارید تا بیمار آن را دیرتر مصرف کند )ممکن است بیمار مصرف دارو را فراموش کند یا فرد دیگری آن را مصرف نماید(. 51 -تا پایان مصرف داروهای خوراکی بر بالین بیمار بمانید و بر مصرف دارو نظارت نمایید. 01 -وقتی بیمار چندین دارو می گیرد داروها را جداگانه به وی دهید تا اگر دارویی زمین افتاد یا بیمار آن را رد کرد بتوانید آن دارو را شناسایی کرده و دوباره به بیمار بدهید. 05 -در زمان استفاده از میکروست جهت انفوزیون دارو تعداد قطرات و زمان انفوزیون را بطور دقیق تنظیم نمایید. در صورت عدم حضور بیمار یا امتناع وی از خوردن و مصرف دارو دارو را به ترالی دارویی بر گردانید و مراتب )مورد و موضوع( را در گزارش پرستاری قید نمایید. 13

14 نحوه تکمیل کاردکس پرستاری هدف از تشکیل کاردکس مراقبتی بیماران در بخش بستری هدف اصلی از در نظر گرفتن کاردکس برای هر بخش ایجاد سرعت عمل در مراقبت از بیمار و به حداقل رساندن اشتباهات احتمالی است. همچنین استفاده از کاردکس امکان مالحظه مجموعه اطالعات یک بیمار در بخش را در کنار هم به ما می دهد. مجموعه اطالعاتی که در کاردکس قابل دسترسی می باشد شامل موارد ذیل می باشد: اطالعات دموگرافیک بیمار نام پزشک معالج تشخیص پزشکی شماره تخت بستری اقدامات تشخیصی یا درمانی مورد نیاز بیمار که در ساعات آینده باید انجام گیرد مانند : مشاوره رادیوگرافی تاریخ عمل جراحی و... نحوه ثبت اطالعات در کاردکس مراقبتی: برای ثبت در کاردکس از سه قلم ( خودکار قرمز خودکار آبی مداد ) استفاده می شود. خودکار قرمز : برای ثبت موارد مهم مانند حساسیت دارویی خطر احتمال خودکشی وجود زخم یا هر گونه آسیب پوستی ممنوعیت تزریق عضالنی قطع نمودن دارو ( )DC ثبت ERROR و بطور کلی اطالعات خاص و هشدار دهنده در مورد بیمار می باشد. خودکار آبی : برای ثبت موارد ثابت در کاردکس مانند : نام و نام خانوادگی سن ( در بخش نوزادان تاریخ تولد ) شماره پرونده کد کامپیوتری نام پزشک معالج جراح تاریخ و ساعت پذیرش عالئم حیاتی زمان بستری نوع بیمه درمانی تاریخ و نوع عمل و داروها و سرم های تجویز شده درخواست آزمایشات و رادیوگرافی های تشخیصی مراقبتهای پرستاری و... می باشد. مداد : برای ثبت موارد متغیر مانند زمان درخواست آزمایشات تکراری ساعات انجام انجام عالئم حیاتی تغییر پوزیشن و...می باشد. 14

15 نکات مهم که در ثبت کاردکس می بایست مورد توجه قرارداد : مراقبتهای پرستاری به ترتیب ذیل در صورت وجود rder با ذکر تاریخ و ساعت انجام در کاردکس باید ثبت گردند: کنترل عالئم حیاتی کنترل وضعیت هوشیاری نحوه گرفتن اکسیژن همراه با نام وسیله و مقدار فلوی اکسیژن نوع راه هوایی مصنوعی و نحوه تزریق ونتیالسیون بیمار ( مد تنفسی ) راه تغذیه بیمار در صورت داشتن NGT گاستروستومی و یا ژژونوستومی نوع لوله ادراری ( فولی کاتتر F/C یا اکسترنال کاتتر ) E/C کنترل I&O ثبت با ساعت محاسبه مانند در ردیفهای بعدی مواردی مانند : چست تیوپ وریدهای مرکزی آرترالین دستور تغییر پوزیشن و ماساژ فیزیوتراپی و نوع آن در موارد دیگر نوشته می شود. آزمایشات روزانه بیماران و مواردیکه چندبار در روز و برای مدتی انجام می شود با مداد در اولین سطر قسمت آزمایشات و دستورات با ذکر تاریخ و به صورت مدادی باقی می ماند. هر گونه درخواست رزرو فراورده های خونی در ستون آزمایشات ثبت گردد. XRay سونو و...( در ستون سایر اقدامات پاراکلینیکی درج گردد. MRI C.T.Scan ( ثبت کلیه موارد گرافی ها ثبت زمان درخواست انجام اقدامات درمانی ( مانند همودیالیز تعویض خون LP و...( در ستون مراقبتهای پرستاری درج PRN Stat در فضای اختصاص یافته به داروهای تزریقی و غیر تزریقی ثبت گردد. گردد. داروهای کاردکس بصورت پشت و رو و در یک برگه A4 چاپ گردد. 15

16 نحوه ثبت دستورات دارویی در کاردکس مراقبتی : کاردکس دارویی بصورت ذیل طراحی شده که دو نمونه فرضی آن براساس استاندارد آورده شده است. نام پرستار ساعت راه مصرف دوز دارو نام داروی تزریقی تاریخ شروع تاریخ DC 15/2/6 Amp ceftriaxn mg011 IV محمدی 15/2/50 نام پرستار تاریخ DC ساعت تعداد قطرات سرم در دقیقه دوز دارو نام داروی اضافه شده مقدار سرم نوع سرم تاریخ شروع 15/2/6 D/W 500cc Aminphilhn mg011 gtt/ min محمدی 15/2/6 مواردی که دارو Hld میشود بامدادکلمه Hld و تاریخ آن در ستون دارویی نوشته می شود. داروهای Stat به مدت 02 ساعت با مداد در کاردکس باقی می ماندو بعد از آن پاک میشود. داروهایی که تغییر می یابند و یا قطع می شوند با خودکار قرمز روی آنها یک خط صاف کشیده و کلمه DC روی آن نوشته شده و تاریخ DC در ستون مربوطه قید گردد. در خصوص داروهایی که تغییر دوز دارند بعد از DC نمودن دارو در کاردکس دوز جدید نوشته شود. ثبت رژیم غذایی و نوع فعالیت با خودکار آبی و در صورت تغییر مورد قبلی با ذکر تاریخ با خودکار قرمزDC و مورد جدید در کنارآن نوشته شود. ( مثال رژیم غذایی: - NPO91/9/25 91/1/06 مایعات معمولی ) ( نوع فعالیت 91/1/01: )RBR 91/9/27- OOB CBR نکته : در صورت پاکنویس کاردکس در بخش کاردکس قبلی پانچ و در فایل مخصوص نگهداری و پاکنویس کننده نام و مشخصات خود را بایستی قید نماید. 16

17 خطاهای داروییMedicatin Errrs خطای دارویی : عبارت است از هرگونه رویداد قابل پیشگیری که ممکن است باعث یا منجر به مصرف نامناسب فرآورده دارویی یا ایجاد اثرات زیان آور در بیمار گردد. جمله خطای دارویی ممکن است به نحوه ی عملکرد شاغلین حرف پزشکی فرآورده های دارویی سیستم ها و فرآیند ها از ) Prescribing ( نسخه نویسی ) rder cmmunicatin دستور دارویی ( بر چسب فرآورده های دارویی ( labeling ) بسته بندی ( packaging ) نامگذاری ( nmenclature ) ترکیب نمودن داروها ( Cmpunding ) نسخه پیچی ( dispensing ) توزیع ( distributin ) تجویز دارو ( administratin ) آموزش ( educatin ) پایش ( mnitring ) مصرف فرآورده) )use باشد. مربوط طبق تعریف هر حادثه قابل جلوگیری که ممکن است سبب مصرف نامناسب دارو در بیمار شود ( در حالی که درمان بیمار تحت کنترل مراقبین سالمت است ) را خطای دارویی می گویند. بررسی های دیگر در بخش بستری در بیمارستان نشان داده اند که به طور متوسط روزانه یک اشتباه دارویی برای هر یک از بیماران اتفاق می افتد و بیشترین علت آن به زمان تحویل دارو مربوط می شود. 17

18 موارد دیگر نیز به دلیل مسائلی نظیر اشتباه در نام دارو ارائه دوز نادرست و عدم تحویل میزان دقیق داروها و استفاده از داروهای مشابه ایجاد شده بود. شلوغی بیمارستان ها و کمبود پرسنل بیمارستان نیز از جمله دالیل این مسئله می باشد. بر اساس یافته های تحقیقاتی بیشترین خطاهای دارویی توسط پرستاران و درهنگام تجویز دارو به بیماران صورت می گیرد. از راهکارهای کاهش این خطاء : به شک خود احترام بگذارید دست نگهدارید و همه چیز را یکبار دیگر مرور کنید. در دسترس قراردادن منابع به روز نظیر کتاب های معتبر فارماکولوژی آموزش کافی پرستاران توجه دقیق به تاریخ انقضاء اجتناب از عدم استفاده از عالئم اختصاری و نوشتن کامل و دقیق نام داروها. توجه به دستورات بر چسب دارویی بررسی حساسیت دارو ایجاد امکانات و تجهیزات مناسب جهت آماده سازی داروها از قبیل نور کافی و نظارت صحیح بر نحوه ی توزیع داروها Prednislne Digxin همیشه با داروهایی نظیر Warfarin و داروهای ضد افسردگی سه حلقه ایی که بالقوه خطرات زیادی دارند با احتیاط بیشتر برخورد کنید. چرا خطاهای دارویی اتفاق می افتند خطاهای دارویی اغلب بعلت چند درمانی اتفاق می افتند که این مسئله نه تنها سبب آسیب به بیمار می شود بلکه سیستم و نظام سالمت را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. خطاها به دو دسته خطاهای فعال و خطاهای غیر فعال تقسیم می شوند. خطاهای فعال یک اثر فوری ایجاد می کنند مانند تزریق انسولین خطاهای غیر فعال یا تاخیری ( حادثه ای که منتظر وقوع آن هستیم ) خطاهایی هستند که نتایج آنها در دراز مدت ایجاد می شود. بیشتر خطاهای دارویی از نوع تاخیری هستند. 18

19 شایع ترین علل اشتباهات دارویی خوانا نبودن نسخه پزشکان : علل بیشتر خطاهای دارویی ناشی از بد خطی استفاده از اختصارات دارویی غیر معمول در نسخه است. متاسفانه ناخوانا بودن خط پزشکان میتواند منجر به اشتباه پرسنل داروخانه یا بیمارستان در خواندن صحیح نسخه ی پزشک و اشتباه در ارائه داروی صحیح یا دوز مناسب شود. تشابه اسمی داروها : تحویل داروی اشتباه به دلیل شباهت های اسمی داروها که لیست پیوست می باشد. وجود داروهای مشابه و اشکال در شکل و بسته بندی داروها : بسیاری از داروها بسته بندی یا اشکال مشابهی دارند. حتی در برخی موارد دیده شده که این مسئله میتواند منجر به ارائه ی اشتباه داروبه ویژه در بیمارستان ها یا به هنگام مصرف داروتوسط بیمار شود. مثال : سرم ها ویالهای تزریقی شرکت داروسازی ثامن آمپولها طبق گزارشات داروهایی که هر گونه اشتباه در ارائه ی آنها میتواند صدمات جبران ناپذیری را ایجاد نماید. انسولین مورفین هپارین وارفارین پتاسیم کلراید دیگوگسین 19

20 انسولین نکات کاربردی داروی انسولین انسولین باید در 0-4 درجه سانتیگراد نگهداری شود. از تزریق انسولین خنک باید خود داری گردد. دقیق بودن مقدار مصرف اهمیت بسیاری دارد. از لفظ واحد یا Unit استفاده شود و به اختصار "u" نوشته نشود. انسولین معمولی ( Insuin ) Regular را می توان با انسولین های NPH یا کند اثر به هر نسبتی مخلوط کرد. تعویض یک انسولین تنها با مخلوط تهیه شده نیز ممکن است پاسخ بیمار را تغییر دهد. ترتیب مخلوط کردن انسولین ها یا روش یا نوع سرنگ یا سوزن را نباید تغییر داد. در هنگام تزریق همزمان انسولین رگوالر و NPH همیشه اول باید انسولین رگوالر در سرنگ کشیده شود و پس از اختالط باید بال فاصله مصرف شود. انسولین باید در جای خنک نگهداری شود ( 0-4 درجه سانتیگراد ). در صورت تغییر رنگ یا وجود ذرات در انسولین باید از مصرف آن خودداری شود. تاریخ انقضاء دارو بر روی ویال را باید در نظر گرفت. تزریق انسولین به صورت زیر جلدی انجام می گیرد زیرا این راه جذب دارو آهسته تر و درد آن کمتر از تزریق عضالنی است. محل های تزریق را باید تغییر داد. برای مخلوط کردن سوسپانسون انسولین ویال را به آرامی تکان داده یا بین دو کف دست می غلطانند. از تکان شدید ویال باید خودداری کرد زیرا موجب ایجاد حباب و هوا در سرنگ می شود. 20 مسمومیت ودرمان : تظاهرات بالینی : عالئم و نشانه های کمی قند خون ( تاکیکاردی طپش قلب اضطراب گرسنگی تهوع تعریق بیش از حد لرزش رنگ پریدگی بی قراری سر درد اختالل گفتاری و حرکتی ) داد. درمان : کمی قند خون باید درمان شود اگر بیمارهوشیار باشد گرم کربوهیدرات خوراکی با شروع اثر سریع تجویز می شود. اگر بیمار هوشیار نباشد باید تزریق وریدی و یکباره محلول دکستروز 11 درصد گلوکز خون را بالفاصله افزایش

21 مورفین ( شبه تریاک ضد درد مخدر ) نکات کاربردی داروی مورفین مورفین در رفع درد ناشی از انفارکتوس میوکارد داروی انتخابی است این دارو ممکن است فشار خون را به صورت گذرا کاهش دهد. مصرف دارو در وقت معین برای درمان درد مزمن و شدید موثر است. تزریق 51 تا 01 میلی گرم در میلی لیتر مورفین سولفات به صورت میکروانفوزیون تزریق می شود. جهت استفاده وریدی 01 میلی گرم / میلی لیتر مورفین با 5-1/5 میلی گرم / میلی لیتر دکستروز %1 رقیق می شود. شود. درمان طوالنی مدت در بیماران با نارسایی کلیه به علت تجمع متابولیت های فعال ممکن است منجر به بروز سمیت مورفین به صورت اپیدورال اثر ضد دردی خوبی در دردهای پس از جراحی داشته است. تا 02 ساعت بعد بعد از تزریق بیمار را از نظر دپریسون تنفسی بررسی کنید. بیماران سالخورده نسبت به اثرات درمانی و عوارض جانبی مورفین حساس تر هستند و مقادیر کمتر در آنها توصیه می شود. مسمومیت و درمان : انتقال سریع وریدی دارو ممکن است به علت تاخیر در حداکثر اثر CNS دارو ( 31 دقیقه ) ایجاد اوردوز می کند. تظاهرات بالینی آن ضعف تنفس با یا بدون ضعف CNS میوز ( مردمک ته سنجاقی ) سایر عوارض کمی فشار خون برادی کاردی کاهش حرارت بدن شوک آپنه ایست قلبی ریوی کالپس گردش خون ادم ریوی و تشنجات درمان : ابتدا باید مبادالت گازهای تنفسی را از طریق یک راه تنفسی باز و تهویه برقرار کرد ( درصورت لزوم ).و آنتاگونیست مخدر ( نالوکسان ) برای رفع اثرات مضعف تنفسی الزم است. 21

22 هپارین ( ضد انعقاد ) نکات کاربردی داروی هپارین دوز هپارین کامال شخصی می باشد و بر اساس وضعیت بیماری سن بیمار وزن و وضعیت کبدی و کلیوی برای هر بیمار مشخص می شود. زمان ترومبین INR و PTT باید قبل از درمان برای تعیین مقدار اولیه آن ها اندازه گیری شوند. PTT به طور منظم اندازه گیری شود. خون هپارینه شده برای اندازه گیری ESR شمارش پالکتی نباید استفاده شود. برای جلوگیری از هماتوم یا به حداقل رساندن احتمال بروز آن ازتزریق عضالنی بیش از حد داروهای دیگر و در صورت امکان از هرگونه تزریق عضالنی خودداری شود. قطع ناگهانی مصرف دارو ممکن است قابلیت انعقاد خون را افزایش دهد. درمان با هپارین معموال با مصرف خوراکی داروهای ضد انعقاد دنبال می شود. مسمومیت و درمان تظاهرات بالینی : خونریزی درمان : قطع فوری مصرف دارو معموال موجب کنترل خونریزی می شود ولی در صورت خونریزی شدید ممکن است به پروتامین سولفات احتیاج باشد. یک میلی گرم پروتامین سولفات 11 واحد از هپارین را خنثی می کند. 22

23 وارفارین نکات کاربردی داروی وارفارین قبل از دادن دارو سابقه بیمار ( از جمله حساسیت به هر نوع دارو ) سوال شود. زمان پرو ترمبین و یا INR بیمار در ضمن درمان کنترل گردند. ادرار و مدفوع بیمار باید از نظر خون مخفی آزمایش گردند. این دارو در موارد ذیل باید با احتیاط مصرف شود : دیابت شدید زایمان اخیر عیب شدید کار کلیه ضایعات دستگاه تنفسی یا ادراری کارسنیوم احشاء سیروزکبدی کمبود ویتامین K, درصورت بریدگی اتفاقی )عمیق( پانسمان تمیز بر روی زخم گذاشته محکم فشار دهید و فورا به بیمارستان مراجعه نمائید. از مصرف زیاد غذاهای حاوی ویتامین K )ماهی روغن ماهی سبزیجات پیاز جگر گل کلم اسفناج باقال لوبیا قهوه و کاهو( ویتامینC بستنی و دخانیات بپرهیزید. درصورت تغییر مهم و اساسی در رژیم غذایی تغییر نحوه زندگی روزانه مسافرت به نقاط با آب و هوای متفاوت ابتال به بیماری هر چند خفیف از قبیل اسهال و استفراغ درمورد میزان مصرف داروی وارفارین مشورت نمائید. استفاده از مسواک نرم جهت جلوگیری از خونریزی لثه ها. استفاده از ریش تراش برقی به جای تیغ ریش تراش. پرهیز از فعالیت های خطرناک )فوتبال اسکی و کارهای خطرناک(. هرگونه تزریق عضالنی فقط با دستور پزشک معالج صورت پذیرد. خواهران گرامی: در مورد پیشگیری از بارداری با پزشک خود مشورت نمائید. درصورت افزایش زیاد خونریزی زمان قاعدگی به پزشک خود مراجعه نمائید. درصورتی که تمایل به حاملگی دارید حتما قبال با پزشک خود مشورت نمائید. درصورت مصرف وارفارین از شیر دادن به نوزاد خودداری نمائید. 23

24 مصرف داروی زیر همراه با داروی وارفارین اثر دارو را کاهش و خطر ایجاد لخته را افزایش می دهد: کلومیپیرامین- ریفامپین- ( اسپیرونوالکتون ) آلداکتون- باربیتورات ها- ویتامین K -آنتی اسید- استروژن لیست فوق اسامی کلیه داروها نمی باشد. بنابراین درمورد شروع هر دارو با پزشک خود یا کلینیک وارفارین یا پزشک داروساز مشورت نمائید. مصرف داروهای زیر همراه با داروی وارفارین اثر دارو را تشدید کرده و خطر خونریزی را افزایش می دهد: آلوپورینول-آمیودارون- آسپرین- آنتی بیوتیک- بتامتازون- سایمتیدین-کلوفیبرات- دیپریدامول- هپارین- ایندومتاسین- لووتیروکسین- پیروکسیکام - جم فیبروزیل- متی مازول- کوئینیدین- مفنامیک اسید لیست فوق اسامی کلیه دارو ها نمی باشد. بنابراین در مورد هر دارو با پزشک و یا کلینیک وارفارین یا پزشک داروساز مشورت نمائید. پتاسیم کلراید ( chlrid ) Ptassium جانشین الکترولیت نکات کاربردی داروی پتاسیم کلراید در درمان ) هایپو کالمی ) کمی پتاسیم خون پیشگیری از کمی پتاسیم خون مصرف دارد شود. در بیمارانی که دیژیتال مصرف می کنند خارج کردن سریع پتاسیم از بدن ممکن است به مسمومیت با دیژیتال منجر غلظت سرمی پتاسیم ازت اوره خون ( BUN ) و کراتینین PH و میزان مصرف مایعات و دفع آنها پیگیری می شود. بالفاصله بعد از عمل جراحی نباید برای بیمار پتاسیم تجویز شود این کار هنگامی صورت میگیرد که جریان ادرار وی برقرار گردد. 24

25 پتاسیم تزریقی باید فقط به صورت انفوزیون آهسته تجویز شود. این دارو نباید هرگز به صورت ناگهانی تزریق عضالنی یا وریدی شود. برای تزریق فرآورده های پتاسیم باید آنها را با مقادیر زیاد محلولهای تزریقی رقیق کرد. مسمومیت و درمان ST T ECG افزایش غلظت سرمی پتاسیم و تغییرات از جمله موجهای بلند و قله ای پایین افتادن قطعه از خط ایزوالکتریک ناپدید شدن موج P طوالنی شدن فاصله QT و پهن شدن کمپلکس QRS عالئم بالینی ضعف فلج عضالت ارادی زجر تنفسی و اشکال در بلع این عالئم ممکن است قبل بروز مسمومیت شدید یا کشنده قلبی بروز کنند. زیادی پتاسیم خون به طور متناقضی نشانه های شبیه به نشانه های کمی پتاسیم خون ایجاد میکند. درمان : شامل قطع مصرف مکمل پتاسیم و درصورت لزوم شستشوی دستگاه گوارش است. در بیمارانی که غلظت پتاسیم آنها بیش از 6/1 meq/ l است درمان حمایتی ممکن است شامل تزریق وریدی داروهای زیر شود. طی 1 دقیقه مقدار میلی اکی والدن بیکربنات سدیم انفوزیون وریدی می شود. در صورت تداوم اختالالت ECG باید مصرف آن طی دقیقه تکرار شود. مقدار میلی لیتر دکستروز درصد طی یکساعت انفوزیون می شود. انسولین ( 1-51 ) واحد به ازای هر 01 گرم دکستروز ) به محلول اضافه شده و یا به طور جداگانه تزریق شود. در صورت نبود موج P پایین شدن کمپلکس QRS و عدم مصرف گلیکوزید ها باید بال فاصله مقدار 1-5/. گرم گلوکوکنات کلسیم یا امالح دیگر کلسیم طی 0 دقیقه با پیگیری مداوم ECG تزریق وریدی شود تا اثر سمی پتاسیم بر روی قلب را خنثی سازد. نکته : مصرف همزمان با داروهای مدر حفظ کننده پتاسیم با مکملهای نمکی حاوی امالح پتاسیم میتواند. موجب بروز زیادی پتاسیم شود. برای برداشت پتاسیم از بدن می توان از رزین سدیم پلی استیرن سولفانات ( آ ونکس ) همودیالیز یا دیالیز صفاتی استفاده کرد. در صورت بروز کمی پتاسیم خون همراه با کاهش آب بدن مایعات فاقد پتاسیم تزریق وریدی کرد. خط مشی: 25

26 نگهداری پتاسیم کلراید در محل جداگانه از باکس دارویی بیمار عدم تزریق محلول رقیق نشده روش اجرایی: از نگهداری پتاسیم کلراید در باکس دارویی بیماران خودداری شود. ذخیره پتاسیم کلراید باید در باکس داروپرخطر در هربخش جداگانه نگهداری شود. دستور تزریق پتاسیم کلراید باید در پرونده بیمار توسط پزشک معالج ثبت گردد. در صورت دستور تلفنی پزشک معالج طبق دستور العمل دستورات تلفنی عمل شود. تزریق پتاسیم کلراید رقیق نشده به بیمار ممنوع می باشد. حداکثرسرعت انفوزیون پتاسیم کلراید 51 میلی مول در ساعت می باشد. در صورت دستور انفوزیون پتاسیم کلراید 01 میلی مول در ساعت بیمار باید مانیتورینگ قلبی شود. از اضافه کردن سایر الکترولیت ها به سرم حاوی پتاسیم کلراید خودداری نمائید. قبل از تزریق محلول آماده شده حداقل 51 بارسرم حاوی پتاسیم کلراید تکان داده شود. ترجیحا" درتزریق پتاسیم کلراید کمتر ویا مساوی با 01 میلی مول در 5111 میلی لیتر از انفوزیون پمپ استفاده کنید. در صورت تزریق پتاسیم کلراید بیش از 01 میلی مول در 5111 میلی لیتر بایداز انفوزیون پمپ استفاده کنید. توسط دو پرستارباید دوز وسرعت انفوزیون بررسی وتأئید ودرپرونده بیمار ثبت گردد. شود. هنگام تزریق پتاسیم کلراید از بر چسب قرمز که شامل دوز سرعت نام پرستار و ساعت شروع و اتمام محلول نوشته حداکثرسرعت انفوزیون پتاسیم کلراید 51 میلی مول در ساعت می باشد. حداکثردوز انفوزیون پتاسیم کلراید 21 میلی مول در لیتر می باشد. دوز باالتر و سرعت بیشترانفوزیون محلول باید از طریق رگ مرکزیCVP مانیتورینگ قلبی شود. باشد در اینصورت بیمار باید بطور مداوم هشدار : هرگز پتاسیم کلراید را از طریق IV مستقیم و یا IV بلوس تجویز نکنید زیرا تجویز پتاسیم کلراید با سرعت زیاد می تواند کشنده باشد. کلرور پتاسیم را در محلول قندی تجویز نکنید چون دکستروز با تحریک ترشح انسولین باعث کاهش گذرای پتاسیم سرم می شود. وضعیت تنفسی بیمار مبتال به هیپوکا لمی را ارزیابی کنید. زیرا هیپوکالمی میتواند عضالت تنفسی را ضعیف یا فلج کند و لذا آمبوبگ و ست احیا ی قلبی را قبال" کنار تخت بیمار آماده نگهدارید. 26

27 دیگوگسین : نکات کاربردی داروی دیگوگسین ضد آریتمی اینوتروپیک ( گلیکوزید دیژیتال ) میباشد. قبل از مصرف اولین مقدار دارو باید تعداد ضربان قلب فشار خون و غلظت سرمی الکترولیتها تعیین گردد. قبل از تجویز مقادیر سرشار گلیکوزیدهای قلبی باید در مورد مصرف این داروها طی 0-3 هفته قبل از بیمار سوال کرد. مقدار مصرف دارو باید براساس وضعیت بالینی و کارکرد بیماری تنظیم گردد. وضعیت الکترودیوگرام وغلظت سرمی دیگوکسین کلسیم پتاسیم منیزیم باید پیگیری شوند. غلظت درمانی دیگوکسین در سرم 1-0 /. نانو گرم در میلی لیتر است قبل از بروز پتاسیم خون باید اقدامات حمایتی برای جایگزینی آن بعمل آید. حاالت بالینی بیمار باید پیشگیری شود نبض بیمار باید به دقت تمام اندازه گیری شود. تغییرات قابل توجه ( افزایش یا کاهش ناگهانی ضربان قلب کمبود نبض ضربانهای نامنظم قلب به خصوص منظم شدن ریتمهای نامنظم سابق ) باید تحت نظر گرفته شود. فشار خون باید کنترل شده و در صورت وقوع تغییراتی در ECG تمام لیدهای قلبی بیمار ( 50 لید ) گرفته شود. نکته : در صورت مصرف همزمان دیگوکسین با آمیودارون نیفیدیپین وراپامیل مقدار مصرف دیگوکسین باید کاهش یابد و غلظت سرمی دارو تعیین شود. در بیمارانی که عالئم مسمومیت با دیگوکسین دارند باید دادن شوک الکتریکی انتخابی به قلب به تعویق افتد. در بیمارانی که دیگوکسین مصرف می کنند نباید امالح کلسیم به صورت وریدی سریع تجویز گردد. کلسیم به همان اندازه دیگوکسین بر انقباض و تحریک پذیری قلب اثر می گذارد و مصرف توام آنها ممکن است به آریتم های وخیم منجر شود. بیماران مبتال به کم کاری تیروئید به گلیکوزیها بسیار حساس هستند. بیماران مبتال به پرکاری تیروئید ممکن است به مقادیر زیادتری از دارو نیاز داشته باشند. مصرف دیگوکسین در بیماران سالخورده باید با احتیاط همراه باشد. مسمومیت و درمان تظاهرات بالینی عمدتا به صورت واکنشهای قلبی CNS و دستگاه گوارش می باشد. مسمومیت شدید ممکن است موجب زیادی پتاسیم خون شود که میتواند به سرعت ایجاد شده و به تظاهرات مخاطره آمیز قلبی منجر شود. 27

28 دیگوکسین تقریبا موجب بروزانواع آریتمی ها شده است انواع مختلف بروز انواع آریتمی ها ممکن است در یک بیمار بروز کند. معموال آریتمی بطنی یا اختالل در انتقال الکتریکی گره AV دارند. میزان مرگ ومیر در اثر تاکیکاردی بطنی ناشی از دیگوکسین زیاد است زیرا ممکن است فیبریالسیون بطنی یا آسیتول بروز کند. درمان : در صورت شک به مسمومیت با دیگوکسین مصرف دارو باید قطع و غلظت سرمی دارو اندازه گیری شود. معموال 6 ساعت الزم است تا غلظت دارو در بافت یا پالسما برابر شود. اقدامات درمانی دیگر عبارتند از : وا داشتن فوری بیمار به استفراق شستشوی معده و تجویز ذغال فعال برای کاهش جذب داروی باقیمانده در روده مصرف مقادیر مکرر ذغال فعال ( مثال 11 میلی گرم هر 6 ساعت ) ممکن است به کاهش بیشتر جذب دارو بخصوص آن مقدار دارو که وارد چرخه کبدی روده ای شده است کمک کند. آریتمی بطنی را میتوان با تزریق وریدی پتاسیم ( مقادیر مصرف جانشین شونده در بیماران که دچار بلوک قابل توجه گره AV هستند توصیه نمی شود. تزریق وریدی فنی توئین تزریق وریدی لیدوکائین یا تزریق وریدی پروپرانولول درمان کرد. پروکائین آمید ممکن است برای درمان آریتمی های بطنی که به درمانهای باالپاسخ نمی دهند به کار رود. در بلوک شدید گروه AV آسیستولی و برادیکاردی قابل توجه سینوس با منشاء همودینامیک مصرف آتروپین ضربان طبیعی را بر می گرداند. تجویز آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین درمان تازه و نوید بخشی برای مسمومیت مخاطره آمیز با دیگوکسین است هر 21 میلی گرم از دیگوکسین ایمون ( Fab آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین ) با تقریبا 6/. میلی گرم دیگوکسین موجود در جریان خون پیوند می یابد. این کمپلکس پس از تشکیل از طریق ادرار دفع می شود و غلظت سرمی دیگوکسین را سریعا کاهش داده و بنابراین غلظت قلبی دارو را کم می کند. 28

29 فرآیند شناسایی داروهای پرخطر کلیه بخش های درمانی می بایست لیستی از داروهایی که اسامی مشابه دارند و احتمال بروز خطا در آنها وجود دارد)چه از نظر نام و چه از نظر شکل و ظاهر آنها( تهیه و در دسترس کارکنان قرار دهند. در داروخانه سرپایی بیمارستان می بایست لیستی از مشابهت های دارویی از دست خط پزشکان و اشتباهات رایج در نسخه نویسی را تهیه و دردسترس کارکنان قرار دهند. پرستار شاهد در برگ گزارشات پرستاری در ستون دارو ها تزریق داروهای پرخطر را با مهر و امضاء تائید می نماید پروتکل قابل اجرا دارو های پرخطر ( انسولین هپارین دیگوکسین KCL سولفات منیزیم آمیودارون استرپتوکیناز نیتروگلیسیرین و تست پنی سیلین ) تهیه و در اختیار بخش ها قرار داده می شود. در صورت استفاده از اولین دوز آنتی بیوتیک وریدی برای بیمار پرستار مسئول تزریق بایستی به مدت 1-51 دقیقه بیمار را مشاهده و ارزیابی نماید. در صورت مشاهده هر گونه عالیم حساسیت به دارو می بایست مراحل زیر انجام گردد : قطع جریان دارو اطالع به پزشک معالج نگهداری ویال دارو جهت بررسیهای تکمیلی تکمیل فرم ADR ( کارت زرد( و ارسال به سازمان غذا و دارو مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها صورت گیرد. ثبت مشاهدات پرستار در پرونده بالینی بیمار درخصوص دارو های باغلظت باال وخطرناک حتما باید نام دارو با برچسب جداگانه مشخص شده باشد. 29

30 فرایند نحوه استفاده از داروهای مخدر داروهای مخدر در داروخانه بیمارستان باید در صندوق نسوز یا کمد آهنی قفل دار و مطمئن نگهداری شود و مسئولیت نظارت بر تحویل و توزیع صحیح و نگهداری آن بعهده مسئول فنی داروخانه می باشد. داروهای مخدر باید به ترتیب تاریخ مصرف در دفتر مخصوص داروهای مخدر ثبت شود به طوریکه هر زمان مورد بازدید بازرسان قرار گیرد موجودی داروهای مخدر بیمارستان مشخص و با مندرجات دفتر مطابقت نماید. ( مسئول نظارت بر ثبت مواد مخدر در دفتر مسئول فنی داروخانه می باشد. در صورت عدم مصرف داروهای مخدر باید حداقل دو ماه قبل از انقضای تاریخ مصرف با صدور فاکتور موجودی تحویل انبار داروهای مخدر اداره واحد نظارت بر داروهای اعتیاد آور دانشگاه گردد.) مسئولیت تهیه فاکتور موجودی به عهده مسئول فنی داروخانه می باشد.( داروهای مخدر در دفتر پرستاری اتاق عمل CCU اورژانس ودر کمد قفل دار مخصوص و جدا از داروهای دیگر بخش نگهداری شود. در خصوص داروهای مخدر نسخ درخواستی باید بر اساس فرمی با مشخصات ذیل باشد: نام و نام خانوادگی بیمار شماره پرونده بیمار کدملی تاریخ صدور نام پزشک و شماره نظام پزشکی اندیکاسیون مصرف نام داروی مخدر شکل دارو دوز دارو امضاء مترون بیمارستان امضاء و مهر پزشک معالج امضاء و مهر داروساز امضاء پرستار تزریق کننده و امضاء و مهر رئیس بیمارستان نسخه باید دارای شماره ردیف بوده و این شماره با شماره ردیف ثبت در دفتر مطابقت داشته باشد. داروی مخدر در مرکز درمانی باید صرفا به مصرف بیماران بستری در بخش ها برسد.) در صورتیکه دستورالعمل جدیدی جهت بیماران سرپایی اورژانسی صادر شود قابل اجرا خواهد بود.( 30

31 داروخانه بیمارستان فقط نیاز دو روزه بخش ها و یا اتاق عمل را میتواند بعنوان استوک در اختیار سرپرستار بخش مربوطه و یا مسئول اتاق عمل قرار دهد.) این استوک نباید از موجودی کسر و در دفتر مخصوص عمل شود.( ضمنا" در صورت هر گونه تغییر در دستورالعمل مواد مخدر متعاقبا" ارسال خواهد شد. تبصره: الزم است صورت اقالم داروهای مخدر در سه نسخه تنظیم شده و یک نسخه در داروخانه و یک نسخه در دفتر پرستاری و نسخه دیگر در امور مالی نگهداری شود. نیاز داروهای مخدر در اورژانس باید از دفتر پرستاری تامین شده و پس از مصرف پوکه و نسخه مواد مخدر تحویل دفتر پرستاری شود. نسخه درخواست استوک باید به امضاء پزشک مسئول بخش یا متخصص بیهوشی و یا مسئول اتاق عمل برسد.) موجود بودن هر نوع نسخه سفید جهت دریافت مواد مخدر در بخشها ممنوع میباشد.( در مقابل هر آمپول یک برگ نسخه باید نوشته شود و در یک نسخه بیش از یک نوع از این مواد نباید تجویز گردد. با هر نسخه یک عدد پوکه خالی باید تحویل داروخانه شود و داروخانه نمی تواند نسخ فاقد پوکه را دریافت نماید. ( در موارد آن دسته از داروهای مخدر که به صورت ویال توزیع می شود. برای بیماران بر حسب سی سی محاسبه خواهد شد. ضمنا" وجود پوکه خالی بدون نسخه در بخش ها توجیه پذیر نیست.( سوپروایزر دفتر پرستاری سرپرستار اطاق عمل سرپرستار CCU در پایان نوبت کارخود باید داروهای مخدر و پوکه خالی و نسخ را دقیقا" شمارش و پس از ثبت در گزارش روزانه بخش بانضمام کلید قفسه مخصوص به مسئول شیفت بعدی تحویل دهد به طوریکه روز و ساعت وقوع هر گونه اتفاقی قابل رسیدگی باشد. نظارت و اعمال مراقبت ویژه در امر مصرف داروهای مخدر و همچنین اجرای دستورالعمل فوق بعهده رئیس مترون بیمارستان و دکتر داروساز مسئول فنی داروخانه خواهد بود. 31

32 ثبت شبا هت های داروئی آمپول ها ویال ها ردیف نام دارو شباهت با داروی : شکل مورد شباهت رنگ دوز نام دارو دیازپام فوروزماید متوکلوپرامید 5 آمینوفیلین متوکاربامول 0 سفتریاکسون سفتازیدیم- سفتی زوکسیم 3 سایمتدین رانیتیدین 2 آمپی سیلین پنی سیلین 1 آمینوفیلین کلسیم گلوکونات 6 جنتامایسین کلماستین 2 دیازپام دگزامتازون 4 ویال هپارین 01111u ویال هیدروکورتیزون 1 آمپول EPREX 2000 EPREX آمپول هپارین 1111IU پتدین 511 میلی گرم پتدین 11 میلی گرم 55 آمپول پتدین آمپول رانیتدین 50 ویال پتاسیم کلراید ویال مترونیدازول 53 ویال پتاسیم کلراید ویال سدیم بیکرنات 52 آمپول ترانس آمین آمپول ویتامین C mg ویال سفازولین 5 گرم ویال سفازولین 56 آمپول آتروپین آمپول فنوباربیتال 52 آب مقطر 54 ویال KCL 10 CC سایمتدین 011 جنتامایسین سایمتدین 011 کلیندامایسین آمپول هپارین جنتامایسین ویال مترونیدازول ویال گلوکز %11 00 گلوکز %11 پتاسیم کلراید 03 32

33 گلوکز %11 سدیم کلراید 02 ویال پتاسیم کلراید ویال سدیم کلراید 01 ویال لیدوکائین گلوکز %11 26 دیکلوفناک دگزامتازون 02 ویال سیپروفلوکساسین ویال مترونیدازول 04 آمیکاسین کلیندامایسین 01 متیل پردنیزولون هیدروکورتیزون 31 آمپی سیلین وانکومایسین 35 انسولین رگوالر انسولین ان پی اچ 30 سفازولین سفتریاکسین 33 هپارین اکسی توسین 32 هپارین هالوپریدول 31 آمینوفیلین فنی توئین 36 ویال سدیم بیکربنات ویال لیدوکائین 32 مترژین میدازوالم 38 آتروپین هپارین 31 فورسماید متوکلروپرامید 21 اپی نفرین متوکلروپرامید و فورسماید 25 اکسی توسین میدازوالم و مترژین 20 33

34 قرص ها کپسول ها ردیف نام دارو شباهت با داروی: شکل مورد شباهت رنگ دوز نام دارو قرص کلونازپام قرص کلیدینیوم سی 5 قرص کلرفنیرآمین قرص سایمتدین 0 قرص فنازوپریدین قرص برم هگزین 3 قرص پردنیزولون قرص ایزوسورباید 2 قرص آتروواستاتین قرص لووستاتین 1 قرص بیزاکودیل قرص برم هگزین 6 قرص دیازپام 1 قرص دیازپام 0 2 قرص اگزازپام قرص متوکلوپرامید 4 قرص آمی تریپتیلین 51 قرص آمی تریپتیلین 01 1 قرص ایمی پرامین 01 قرص آمی تریپتیلین کپسول فلوکستین 51 کپسول فلوکستین قرص ایمی پرامین 51 قرص ایمی پرامین قرص سفکسیم 211 قرص سفکسیم قرص مولتی ویتامین قرص ویتامین c قرص هیدروکلرتیازید 11 قرص ASA قرص فولیک اسید 5 قرص فولیک اسید 1 56 قرص رانیتدین قرص سایمتدین 52 قرص ASA قرص وارفارین ASA قرص هیدروکلرتیازید 11 قرص 51 قرص آمیودارون قرص استامینوفن 01 قرص متورال قرص کاپتوپریل 05 قرص متوکاربامول قرص استامینوفن 00 قرص آسپیرین قرص پردنیزولون 03 قرص استامینوفن قرص سرماخوردگی بزرگساالن 02 آتروواستاتین mg21 آتروواستاتین mg01 01 قرص متوکلوپرامید قرص گلی بن گالمید 26 قرص فروزماید قرص تریامترن H 02 قرص سدیم والپرات قرص کاربامازپین 04 قرص آتروواستاتین کپسول کلسیم 01 34

35 شربت ها قطره ها پمادها ردیف نام دارو شباهت با داروی شکل مورد شباهت رنگ دوز نام دارو شربت آلومینیوم ام جی اس 5 شربت MOM شربت کوآموکسی کالو 516 شربت کوآموکسی کالو شربت سفکسیم شربت سفالکسین 3 قطره سولفاستامید %51 قطره سولفاستامید %01 2 قطره نفازولین قطره نفازولین+ آنتازولین 1 قطره متوکلوپرامید قطره استامینوفن 6 قطره سولفاستامید %51 قطره نفازولین بینی 2 قطره بتامتازون قطره جنتامایسین 4 قطره تتراکائین قطره جنتامایسین 1 پماد کلوتریمازول پماد هیدروکورتیزون 51 پماد کلوتریمازول جلدی پماد کلوتریمازول واژینال 55 پماد کاالمین پماد کاالندوال 50 سرم ها ردیف نام دارو شباهت با داروی: شکل مورد شباهت رنگ دوز نام دارو سرم مانیتول % 51 دکستروز واتر % 51 5 نرمال سالین شستشو دکستروز سالین تزریقی 0 دکستروز سالین 3 سرم ⅓ ⅔ سرم ⅓ ⅔ cc سرم نمکی 5111cc 35

36 اشتباهات دیداری وشنیداری در نسخه خوانی ) شباهت دیداری( Alike Sight Acetazlamide Acetaminphen 1 Adult cld Adult ctrimxazle 2 Adult cld Acetaminphen Cdeine 3 Adult cld Aldactn 4 Allpurinl Halperidl 5 Allpurinl Alprenll 6 Aminfusin Aminphylline 7 Ampicillin Asprin 8 Ampicillin Amitriptyline 9 Amp. Citiclin Ampicillin 10 Amp.penicillin Ampicillin 11 ASA ACA 12 ASA children ASA cdeine 13 Beclmethazne Betamethazne 14 Brmhexine Brmcriptine 15 Calcium glucnate Calcium Dbesilate 16 Carbamazepine Carbimazle 17 Chlramphenicl Chlrpheniramine 18 Chlramphenicl Chlrambucil 19 Chlrprmazine Chlrprpamide 20 Chlrprpamide Chlrdiazepxide 21 Clidinium C Clindamycine 22 Clbetazle Cltrimazle 23 Clmiphen Clmipramine 24 Clmipramine Chlestyramine 25 36

37 Clmipramine Chlrprmazine 26 Clnidine Quinidine 27 Crdipin/crgard Carnitin 28 Diazepam Digxine 29 Digestive Digxine 30 Digestive Diazepam 31 Dihydrergtxin Dihydrergtamin 32 Dimenhydrinate Diphenxylate 33 Flrazepam Lrazepam 34 Flic Acid Flinic Acid 35 Fsamax Flmax(tamsulsin) 36 (Alendrnate ) Hydrquinne Hydrcrtizne 37 Hydralazine Hydrxyzine 38 Iscarbxazide Issrbide 39 Lsar Lasix 40 Lvastatin Levthyrxine 41 Lasix Librax 42 Lminalet-lumina Lmtil 43 Lratadine Lvastatine 44 Mebendazle Metrnidazle 45 37

38 شباهت شنیداری( Alike ) Sund Ampicillin Asprin 1 Allpurinl Halperidl 2 Beclmethazne Betamethazne 3 Brmhexine Brmcriptine 4 Chlramphenicl Chlrpheniramine 5 Chlramphenical Chlrambuclie 6 Clnidine Quinidine 7 Calcium glucnate Calcium Dubesylate 8 Adult cld Adult ctrimxazle 9 Digestive Digxine 10 Clidinume C Clindamycine 11 Clmipramine Chlestyramine 12 Amp. Citiclin Ampicilline 13 Lmtil Lminalet-luminal 14 Librax Lasix 15 ASA ACA 16 Methimazle Metrnidazle 17 Hydrguinne Hydrcrtizne 18 Aminfusin Aminphylline 19 Valiume Warfarine 20 Flrazepam Lrazepam 21 Levthyrxine Lvastatin 22 Acetazlamide Acetaminphen 23 Dimenhydrinate Diphenexylate 24 Mebendazle Metrnidazle 25 Iscarbxazide Issrbide 26 Tetracsactide Teststrne 27 Carbamazepine Carbimazle 28 Primidne Prednisln 29 38

39 Clbetazle Cltrimazle 30 Lratadine Lvastatine 31 Hydrxyzine Hydralazine 32 Amp.penicillin Ampicilline 33 Methimazle Metrnidazle 34 Myalgin Metergin 35 Naltrexne Naprxen 36 Nitrfurazne Nitrfurantin 37 Nystatin ral Nystatinvul 38 Piracetam Pirxicam 39 Prazsin Presantine 40 Priactin Pancreatin 41 Primidne Prednisln 42 Quinidin Clindamycin 43 Salbutaml Srbitl 44 Syrup Alminium Syrup Mm 45 Tegretl Tavagyl 46 Terbutaline Tetabline 47 Tetracsactide Teststrne 48 Valium Warfarin 49 Zarntin Zaditen 50 39

40 آنتی دوت بعضی از داروهای مورد استفاد ردیف نام دارو آنتی دوت سیستئین ( انفوزیون در DW 5% Nاستیل 5 استامینوفن آمپول نالوکسان 1mg/ml 0 اپیوم ( مشتقات تریاک و مواد مخدر( 3 هپارین پروتامین سولفات ویتامین K وارفارین سدیم ( کومادین ) 2 1 آهن دفروکسامین 6 الکل دی سولفیرام 2 آرسنیک ترکیبات شالت کننده 4 سرب طال آرسنیک و جیوه سوکسیمر 1 حشره کش های کشاورزی و خانگی آنتی کولینرژیک TCA 51 )ضدافسردگی های سه حلقه ایی( آنتی کولینرژیک گلوکونات کلسیم سولفات منیزیوم 55 فلومازنیل بنزودیازپین ها ( دیازپام( 50 فنتوالمین دوپامین ( اینوتروپیک + آلفا و بتا آدرنرژیک( 53 فنی توئین ( دیالنتین ) دیگوگسین 51 آتروپین نئوستیگمین ( مهار کننده های کولین استراز ) 56 بیکربنات سدیم کینیدین 52 اسملول کافئین تئوفیلین متوپروترنول 54 اتانول متانول اتیلن گلیکول 51 فومپیرازول اتیلن گلیکول 01 گلوکاگون بتا بالکرها 05 EDTA سرب 00 اکسیژن منوکسید کربن 03 پرالیدوکسیم ارگانوفسفره ها 02 پنی سیالمینD 01 ترکیبات مس 40

41 شرایط نگهداری داروهای تزریقی آمیکاسین: حداکثر 02 ساعت پس از رقیق کردن در درجه حرارت اتاق پایدار است. آمینوفیلین: در درجه حرارت 51 و 31 درجه سانتیگراد و دور از نور و سرما نگهداری شود. آمیودارون: در درجه حرارت اتاق باید نگهداری شود و محلولهای رقیق شده آن اگر در ظروف با جنس PVC باشد ظرف 0 ساعت و اگر در ظروف با جنس شیشه باشد ظرف مدت 02 ساعت باید مصرف شوند. آمپی سیلین: قبل از رقیق کردن د رحرارت اتاق نگهداری شود و پس از رقیق کردن حداقل 0 ساعت پایدار است. آسکوربیک اسید:در معرض تابش مستقیم نور و سرما قرار نگیرد. آتراکوریوم:محلول رقیق شده آن برای 02 ساعت در یخچال پایدار است. اریترومایسین: محلول آماده تزریق و یا رقیق شده آن در درجه حرارت کنترل شده اتاق برای حداکثر 02 ساعت پایدار است محلول رقیق شده آن برای حداکثر 2 روز در یخچال پایدار میباشد. اپی نفرین: در صورت تغییر رنگ آن به رنگ قهوهای و یا تشکیل رسوب نباید مورد مصرف قرار گیرد و در معرض مستقیم نور قرار نگیرد. انسولین:ویالهای آن باید در یخچال نگهداری شود و ویالهای آماده تزریق باید در اتاق تاریک و سرد نگهداری شود و ویال- های آماده تزریق چند هفته پس از آماده سازی باید دور انداخته شوند. ایمونوگلوبولین:ویالها باید در یخچال نگهداری شود ولی نبایستی یخ بزند ویالهای آماده تزریق آن باید در یخچال نگهداری شود و ظرف مدت 2 ساعت پس از آماده سازی مورد مصرف قرار گیرد. استرپتوکیناز: بعد از رقیق کردن باید در یخچال نگهداری شود و محلول آماده تزریق آن 02 ساعت پس از آماده سازی باید دور انداخته شود. است. استرپتومایسین:آمپولها در یخچال نگهداری شود و محلول رقیق شده آن در درجه حرارت اتاق برای 02 ساعت پایدار بلئومایسین: محلول رقیق شده آن برای حداکثر 02 ساعت در درجه حرارت اتاق پایدار است. پنتازوسین:در درجه حرارت کنترل شده اتاق باید نگهداری شود و نباید یخ بزند. 41

42 پرفنازین:در درجه حرارت اتاق باید نگهداری شود و تغییر رنگ به زرد کمرنگ تأثیری بر روی استریل وبا آب استریل رقیق شود قدرت داروئی ندارد و در صورت تغییر شدید باید دور انداخته شود. پروکائین آمید:حساس به نور است لذا در معرض تابش مستقیم نور نبایست قرار گیرد و در درجه حرارت کنترل شده اتاق نگهداری شود. پروپوفول: در درجه حرارت زیر 00 درجه سانتیگراد و دور از نور باید نگهداری شود و نباید یخ بزند و مقادیر باقیمانده دارو پس از 50 ساعت دور انداخته شود. پروتامین:قبل از رقیق کردن در یخچال نگهداری شود و بعد از رقیق کردن باید فورا مورد مصرف قرار گیرد. دفروکسامین:در صورتیکه در شرایط استریل و با آب استریل رقیق شود برای مدت یک هفته در درجه اتاق میتوان نگهداری نمود و در معرض تابش مستقیم نور قرار نگیرد. دیازوکساید:در معرض نور و یخ زدگی نباید قرار گیرد و در درجه حرارت کنترل شده اتاق باید نگهداری شود. دی هیدروارگوتامین:آمپولهای آن در معرض نور و حرارت نباید قرار گیرد. دیلتیازم:ویالهای آن برای مدت حداکثر یک ماه در درجه حرارت اتاق میتوان نگهداری کرد و پس از این مدت باید دور انداخته شوند بعد از رقیق کردن در یخچال نگهداری شود و نبایست یخ بزند و 02 ساعت پس از رقیق کردن باید مورد مصرف قرار گیرد و مقادیر باقیمانده از دارو بایستی دور انداخته شود. دوبوتامین:در محلولهای انفوزیون باید حداکثر پس از 02 ساعت مورد مصرف قرار گیرد و اگر محلول آن تغییر رنگ دهد تأثیری بر روی قدرت داروئی آن ندارد و اگر یخ بزند تشکیل کریستال خواهد داد. دوپامین:مقادیر باقیمانده محلول رقیق شده آن پس از 02 ساعت باید دور انداخته شود. رمی فنتانیل:در درجه حرارت بین 0 تا 01 درجه سانتیگراد نگهداری شود محلول آماده تزریق و رقیق شده آن 02 ساعت پس از آماده سازی و درجه حرارت اتاق پایدار است. سفازولین:محلول آماده تزریق حداکثر 02 ساعت پس از آماده سازی مورد مصرف قرار گیرد و اگر در یخچال نگهداری شود حداکثر 16 ساعت روز پایدار پس از آماده سازی مورد مصرف قرار گیرد. سفتی زوکسیم:محلول آماده تزریق آن باید حداکثر 02 و اگر در یخچال نگهداری شود حداکثر 16 ساعت روز پایدار پس از آماده سازی مورد مصرف قرار گیرد. 42

43 سفتریاکسون:در درجه حرارت اتاق برای حداقل 02 ساعت و در یخچال برای حداکثر 51 روز پایدار باقی میماند پایداری و ثبات رنگ آن بستگی به غلظت و رقت دارد مقادیر باقیمانده از دارو بایستی دور انداخته شود و از انجماد مجدد محلول باید خودداری شود. سایمتیدین:محلول رقیق شده آن در درجه حرارت کنترل شده اتاق برای 24 ساعت پایدار است سیکلوفسفامید:محلول رقیق شده و بدون پرزرواتیو آن ظرف مدت 02 ساعت باید مورد استفاده قرار گیرد اگر در یخچال نگهداری شود برای مدت بیش از 6 روز پایدار است و درجه حرارت بیش از 32 درجه سانتیگراد قابل نگهداری نمیباشد. سیکلوسپورین: مقادیر باقیمانده از محلول رقیق شده آن پس از 02 ساعت بایستی دور انداخته شود. فنتانیل:در درجه حرارت اتاق و دور از نور نگهداری شود. فنتوالمین: در درجه حرارت 21 درجه سانتیگراد نگهداری شود. کلرامفنیکل:محلول آماده تزریق آن باید حداکثر 02 ساعت پس از آماده سازی مورد مصرف قرار گیرد. کلیندامایسین:در محلولهای انفوزیون و حاللها در درجه حرارت اتاق حداکثر 02 ساعت پایدار است. مانیتول: در درجه حرارت زیر 31 درجه سانتیگراد پایدار است. مترونیدازول: قبل و بعد از رقیق کردن در درجه حرارت اتاق نگهداری شود و محلولهای رقیق شده آن بعد از 02 ساعت دور انداخته شود و در صورتیکه در یخچال نگهداری شود رسوب تشکیل خواهد گردید. نالوکسان:در درجه حرارت زیر 21 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود. نیتروگلیسیرین: در معرض تابش مستقیم نور قرار نگیرد و محلول آن برای حداکثر 02 ساعت پایدار است. وراپامیل:در معرض تابش مستقیم نور قرار نگیرد و در صورت تغییر رنگ و تشکیل ذرات در آن نباید مورد مصرف قرار گیرد. هالوپریدول:در درجه حرارت زیر 21 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود و نباید یخ بزند. 43

44 مدت زمان نگهداری داروها بعد از رقیق شدن ردیف نوع دارو مدت نگهداری در یخچال مدت نگهداری در دمای اتاق 02 ساعت - AmikacinSulfath 5 5 ساعت - Ampicillin 0 02 ساعت 20 ساعت Carbenicillin Sdium 3 02 ساعت 16 ساعت) 2 روز( Cefazlin 2 02 ساعت 20 ساعت Keflin 1 54 ساعت 2 روز Ceftazidim 6 4 ساعت 24 ساعت Ceftizxim 2 6 ساعت 02 ساعت Ceftriaxn Sdium 4 24 ساعت - Cimetidin 1 - نیم ساعت Clxacillin Sdium ساعت 2 روز Nafeillin Sdium ساعت 2 روز PG. Ptassium دقیقه - Phenbarbital روز Vancmycin Hydrchlride ساعت 02 ساعت CeftaximEeftxim 51 44

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی 3 فهرست 5 پیشگفتار فصل اول - سیستم سوخت رسانی 9 اقدامات احتیاطی 10 ابزار مخصوص 13 بررسی سیستم سوخت 14 انژکتور و ریل سوخت 18 فیلتر سوخت 23 باک سوخت 27

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی X100RM1H/2/2 بسمه تعالی پراید 132 با پلتفرم جدید راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی 3 فهرست پیشگفتار... 5 ابزارهای عیب یابی سیستمهای الکتریکی... 7 دسته چراغ وبرف پاک کن... 10 کلیدهای پشت صفحه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391 فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري 17 سال هجدهم شماره 62 صفحات 17 تا 22 پاییز 92 الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری و 2 و 2 مهسا خرمي و همکاران نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي جلد پنجم شماره اول 19 19-991 http://ejfpp.gau.ac.ir بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه بهینهسازی کربوکسیمتیل سلولز) CMC ( در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی چڪیده علیاصغر آریافر کورس سامانیان مریم

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه

بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی شماره پیاپی سال سوم شماره 4 زمستان 394 (گزارش کوتاه) بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه Ledeb. Helichrysum pallasii (Spreng.) در رویشگاه طبیعی استان

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

دوره 4 شماره 4 زمستان 1394

دوره 4 شماره 4 زمستان 1394 ص نا تاری دا خ ی و ا ی دوره 4 شماره 4 زمستان 1394 آدرس سایت مجله: http://www.ijmsn.ir صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان دانشکده پرستاري و مامایی داراي رتبه علمی پژوهشی از یکصد

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

Repitability of a molecular marker linked with rhizomania resistance gene and screening for resistant homozygote genotypes in sugar beet

Repitability of a molecular marker linked with rhizomania resistance gene and screening for resistant homozygote genotypes in sugar beet مجله زارعت و اصالح نباتات جلد 8 شماره 2 تابستان 1391 صفحات 173-183 بررسی تکرارپذیری یک نشانگر مولکولی پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا و غربال ژنوتیپهای مقاوم هموزیگوت در چغندرقند Repitability of a molecular

Διαβάστε περισσότερα

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method سنتز پروسکایت نانو بلورین (یک خط فاصله اندازه 6) Sr 0.895 Y 0.07 TiO 3±δ (یک خط فاصله اندازه 6) (یک خط فاصله اندازه 6) 3 2* زهرا رجایی محمدرضا محمدي احمد ساعتچی (یک خط فاصله اندازه 6) جلد 3 شماره 2 تابستان

Διαβάστε περισσότερα

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene سلولهای آلی خورشیدی تودهای اتصاالت پایه بر فولرین پلیمر- از نامتجانس رفیعی محمد مترجم: رهای پلیم از که خورشیدیای لهای سلو راندمان اخیر سال ده در درصد ۹ به درصد ۱ از شدهاند ساخته فولرین مشتقات با مخلوطشده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

کمیته فنی تدوین راهنما صميمانه سپاسگزاري مي گردد. - عنوان گایدالین: راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران ساختماني - تعداد صفحات: 126

کمیته فنی تدوین راهنما صميمانه سپاسگزاري مي گردد. - عنوان گایدالین: راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران ساختماني - تعداد صفحات: 126 < راهنما و دستور ا لع م ل جامع بهدا شت كارگران ساختماني الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت بهار 1392 - عنوان گایدالین: راهنما

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen Polymerization Quarterly, 2013 Volume 2, Nunber 4 Pages 16-27 ISSN: 2252-0449 Hydrogels as Controlled Drug Delivery Carriers Sepideh Khoee *, Maryam Kardani Faculty of Science, Department of Chemistry,

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα