به نام خداوند جان و خرد

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "به نام خداوند جان و خرد"

Transcript

1 قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به ترتیب حروف الفبا(: مدیر اجرایی: مهندس سمیرا محمودی امور تبلیغات: عاطفه بنائی امور مشترکین: الناز سعیدی افشار طرح جلد: شیرین غزالی زاده صفحه آرایی: عاطفه بنائی مهندس صابر درویش دکترسعید شیری مهندس رضا صادقی لیتوگرافی: صبا تلفن: دکتر علیرضا فریدونیان مهندس هدایت گلکار مهندس چاپ: خاتم نو تلفن: آدرس: خیابان تهران نو محمدحسن موحدی مهندس آرتور هوسپیان نبش ارباب مهدی کد پستی: همکاران این شماره )به ترتیب حروف الفبا(: مهندس ص..ادق اکبری جالل آبار مرحوم مهن..دس جلیل بصیریان جهرمی مهن..دس مه..دی توحیدیان مهن..دس وحید تیموری مهن..دی وحید جاللی محمدعل..ی دیانت..یزاده مهن..دس هادی س..یار مهندس سیدحسین)حس..ام الدی..ن( صادقی مهندس رضا عباس..ینژاد مهندس حمیدرض..ا فیلی هومن ف..رج اللهی مهندس محمدرضا گله داری مهندس محس..ن گرایی مهندس س..ید موسی میرقربانی گنجی مهندس س..ید محمدعلی میرطالیی مهندس علیرضا مقدم جو مهندس محمدحسن موحدی سال 15 / شماره 5 / پیاپی 135 / شهریور 91 سال 15 / شماره / 5 پیاپی / 135 شهریور فهرست سرمقاله خبر معرفی محصول مصاحبه مدیریت فناوری اطالعات فرآیند کنترل فیلد دریچه بازار کار اتوماسیون میدانهای المپیک را هم فتح کرد برای آیندهی نامعلوم هم باید برنامه داشت بهبود مستمر و کایزن طراحی و شبیهسازی هم زمان سامانهی WCS سامانهی خبره جهت انتخاب بستهی فنی- اقتصادی اتوماسیون و باالنس فرآیند تولید در معادن شن و ماسه معرفی معماری سامانه های کنترل DCS مطرح دنیا ريزالور و مبدل ديجيتال ریزالور اندازه گیری جریان سیاالت در صنعت بررسی اثر پدیدههای گذرا بر روی شبکهی زمین تجهیزات ابزاردقیق سفر به مریخ صنعت هوشمند در انتخاب ویرایش و کوتاه کردن مطالب مجاز و از باز پس فرستادن آن ها معذور است. خوانندگان محترم در صورت نیاز به متن اصلی مقاالت می توانند با دفتر نشریه تماس بگیرند. مقاله ها و تحلیل های اشخاص لزوما نظر صنعت هوشمند نیست. برای مشاهده ی فهرست شرکت های عضو انجمن به پایگاه اطالع رسانی مراجعه فرمایید. نشانی: تهران میدان ونک خیابان مالصدرا خیابان پردیس کوچه زاینده رود شرقی پالک 5 واحد 6 تلفن: نمابر: کد پستی: صندوق پستی:

2 سرمقاله برای خودکار ابزار از»اس..تفاده مفهوم به اتوماس..یون انجام انس..ان توس..ط این از پیش که کارهای..ی انج..ام نیز و است انجام قابل انس..ان توس..ط بالقوه یا ش..د می به انس..ان توس..ط ها آن اج..رای ک..ه کارهای..ی انج..ام ممکن غی..ر کلی به جان..ی خطرات ایج..اد ی واس..طه زندگی ش..ئون تمامی در اخی..ر های دهه طی اس..ت«این حذف ک..ه كرد ادعا میت..وان و کرده نفوذ بش..ری امروزی انس..ان زندگی از فن..اوری و صنعت از ش..اخه تصور. غیرقابل و محال است امری گرفته لباسش..ویی ماش..ین و مایکروف..ر س..از چای از و تولی..دی عظی..م فرآینده..ای و کارخانج..ات ت..ا از نوعی ب..ه خود ظرفیت ب..ه بس..ته همگی صنعتی در اتوماسیون متخصصان و برند می بهره اتوماس..یون ب..ا ت..ا تالش..ند در هم..واره مختل..ف ه..ای عرصه فناوری این حدوحصر بی های پتانس..یل از گیری بهره و بخشند ارتقا را بش..ر زندگی امنیت و رفاه س..و یک از در را تولید طریق از ثروت ایجاد فرآیند دیگر س..وی از محیط حال عین در و کنند تس..هیل و تس..ریع جوامع فرآیند مخرب آث..ار ش..ر از امکان حد تا را وی زیس..ت دارند. مصون شدن صنعتی و خانهه..ا در امنیت..ی و رفاه..ی تأسیس..ات خانگ..ی ل..وازم مس..کونی ه..ای مجتمع و کش..اورزی نق..ل و حم..ل وس..ایل و ها زیرس..اخت معدن و صنعت ان..رژی تولید پزش..کی دامپروری س..یارات دیگر س..طح حتی و فضا و هوا نبرد میادی..ن خودنمایی و تاز و تاخت برای جوالنگاهی به اکنون هم مب..دل اتوماس..یون مختل..ف تجهی..زات و ه..ا فناوری حضور به مربوط خبرهای رفته رفته که جایی تا اند شده و خودكار آزمایش و برداری نمونه جس..تجو تجهیزات خارج حال در مریخ ای افسانه ی سیاره سطح بر رباتیک هستند. العاده خارق اخبار فهرست از شدن اتوماس..یون تأثیرگذار ورود و نف..وذ توصی..ف ای..ن ب..ا از دور ی پدی..ده ورزش همچ..ون عرص..های در های رش..ته عالقمن..دان چ..ه چنان نیس..ت انتظ..اری گاهی از ه..ر گذش..ته س..ال چند طی ورزش..ی مختلف ی پیش..رفته های فناوری از یک..ی بکارگی..ری ش..اهد مورد ورزشی ی رش..ته در پایش و کنترل گیری اندازه اند. ه بود خود ی عالقه می..ان تنگاتن..گ و س..نگین رقاب..ت بین..ی پیش مس..ابقاتی در لن..دن المپی..ك کنندگان ش..ركت عملك..رد س..رعت و زم..ان ب..ه ه..ا آن نتیج..هی ك..ه از حاص..ل تج..ارب و اس..ت وابس..ته کنندگان ش..ركت هاي ميدان اتوماسیون کرد فتح هم را المپیک برگزاری مس..ؤوالن خصوص این در قبلی مس..ابقات ها مدت از ك..ه داش..ت آن بر را لندن در اخی..ر المپی..ك و دقیق های س..امانه تأمین مسابقات ش..روع از پیش را ثانیه هزارم ی..ك دقت با س..نجی زمان اطمینان قابل دهند. قرار خود كار دستور در دقی..ق بس..یار تش..خیص س..رعت دو مس..ابقات در اس..تفاده ب..ا پای..ان خ..ط از ه..ا دونده عب..ور زم..ان ه..ای دوربین و لی..زری تجهی..زات از تركیب..ی از در تصوی..ر 2000 ثب..ت ت..وان ب..ا قدرتمن..د اپتیك..ی ثبت ب..ر عالوه ترتی..ب بدین ش..د. محق..ق ثانی..ه ه..ر ثبت براس..اس پای..ان خ..ط از ه..ا دونده عب..ور زم..ان نقص و عیب بی تشخیص لیزر شعاع شدن قطع ی لحظه پردازش های فناوری آخرین از اس..تفاده با برتر نف..رات عالوه به ش..د. میس..ر خودكار كامال صورت به تصویر حس..گرهایی به مس..ابقات این در اس..تارت های بلوك فرمان به ها دونده عكسالعمل زم..ان كه بودند مجهز صورت در و كرده ثبت ثانیه صدم یك دقت با را ش..روع پیش از زمان..ی ه..ای محدوده از ورزش..كاران تخط..ی از خودكار صورت به مسابقه توقف فرمان شده تعیین شد. می صادر نظارتی سامانهی سوی از ش..نا مس..ابقات در زم..ان ثب..ت منظ..ور ب..ه تماس تش..خیص های پانل همراه به فوق دوربینهای شد. استفاده استخر ی دیواره با ورزشكاران دست حس..گر صدها از ای آرایه ب..ه مجهز مذكور پانله..ای ش..ناگر دس..ت برخورد صورت در ك..ه بودن..د تماس..ی یك دقت ب..ا را برخورد زم..ان دی..واره از نقطه ه..ر ب..ا در اس..تارت س..كوهای نمودند. می ثب..ت ثانیه ه..زارم دو در اس..تارت های بلوك همچون نیز ش..نا مس..ابقات اس..تارت خطای خودكار تش..خیص منظور به میدانی عكسالعمل ی لحظه تشخیص حس..گرهای به مجهز بودند. شروع فرمان به ورزشكاران و روی پی..اده مارات..ون دو همچ..ون رش..تههایی در ش..ركتکنندگان تع..داد ك..ه ج..اده دوچرخهس..واری در و اس..ت مس..ابقات س..ایر از..تر بیش بس..یار آنه..ا ص..ورت ب..ه اف..راد از زی..ادی تع..داد اوق..ات اغل..ب یا پای..ان خ..ط از ان..دك زمان..ی فواص..ل ب..ا و متراك..م عبور مس..ابقه مس..یر طول در تش..خیصی نقاط دیگ..ر لیزر همچون هایی فناوری از اس..تفاده امكان میکنند پذیر امكان رشتهها دیگر س..ادگی به تصویر پردازش و اتوماس..یون متخصصان ه..م باز وجود ای..ن با نب..ود. و كردند عرضه كنن..دگان برگزار ب..ه را مناس..ب حل راه ها دوچرخه روی ب..ر RFID های برچس..ب ی تعبیه ب..ا دقیق ثبت و پایش ام..كان ورزش..كاران های كفش یا نمودند. فراهم داوران برای را زمان مختلف نقاط در تکواندوکاران الکترونیک..ی هوگوهای فراهم با و بودن..د فش..ار و ضربه حس..گرهای به مجهز نیز و ضربه برخ..ورد ی نقطه تش..خیص امكان آوردن رشته این مسابقات داوران كمك به آن ش..دت تعیین حداقل به را امتیازات تخصیص در خطا امكان و آمدند دادند. كاهش ممكن تماشاچیان برای مس..ابقات تماش..ای جذابیت افزایش تلویزیونی تماش..اگران نیز و ورزش..ی میادین در حاضر ی واس..طه ب..ه ك..ه ب..ود دیگ..ری دس..تاورد المپی..ك و tele-operation ه..ای فناوری آخری..ن بكارگیری حاصل تصویربرداری های س..امانه در حركت كنت..رل و س..رعت دوندگان ك..ه متحركی دوربینه..ای ش..د. لحظه مسابقه پایان تا استارت ی لحظه از را ش..ناگران معلق های دوربین همچنین و كردند همراهی لحظه به با مش..هورند spider cam به كه ورزش..گاهها فراز ب..ر های تیم ب..ه خود ی ش..ده حس..اب حركات و چاالك..ی تصاویری كه كردند كمك كارگردان..ی و تصویربرداری اختیار در المپیك مس..ابقات از را كامل جزییات با و زیبا دهند. قرار بینندگان ثبت و برگ..زاری روند در تنه..ا نه ام..روز اتوماس..یون تعیین نقشی از ورزشی مسابقات تصاویر و نتایج دقیق تمرینات انج..ام حین در بلکه ش..ده برخوردار كنن..ده امکانات گذاردن اختیار در ب..ا نیز ورزش..کاران ای حرفه در را ه..ا آن و آمده مربی..ان کم..ک به نظارت..ی دقی..ق پیش..رفت و تمری..ن رون..د ت..ر دقیق هرچ..ه پیگی..ری جدید های فناوری نفوذ روند میکند. یاری ورزشکاران که اس..ت ای گونه به ورزش..ی تمرینات در اتوماس..یون میادین در موفقیت کس..ب پس این از رس..د می نظر به همچون مت..داول و س..نتی عوامل تابع تنه..ا ورزش..ی باید و بود نخواه..د ممارس..ت و تمرین اراده ق..درت از گیری بهره نام به را دیگری عامل مجموعه این ب..ه نمود. اضافه اندازهگیری و نظارت ی پیشرفته فناوری از هم را لن..دن المپی..ک نظ..ران صاحب از بس..یاری از قبل ورزش..کاران اختیار در تمرینی تجهیزات حی..ث حین استفاده مورد تجهیزات هم و مسابقات برگزاری فناوری بکارگی..ری اوج ی نقطه مس..ابقات برگ..زاری راحتی به و دانن..د می ورزش عرص..هی در اتوماس..یون حیث این از ژانیرو ریودو المپیك كه نمود ادعا میت..وان روند این و ربود خواهد لندن المپیك از را س..بقت گوی داشت. خواهد ادامه همچنان سردبیر 91 شهریور / 135 پیاپی / 5 شماره سال 15 / 2

3 خبر سال 15 / شماره / 5 پیاپی / 135 شهریور 391 خبر عدم برخورداری بخش صنعت از ارز با نرخ مرجع بناب..ر اع..الم دفت..ر ام..ور اقتص..ادی وزارت صنع..ت مع..دن و تج..ارت از این پس تخصی..ص ارز مرجع به تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات و ماش..ینآالت صنعتی به کلی منتفی اس..ت. کریمی معاون دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت در جلس..های که در روز چهارش..نبه اول ش..هریور ماه در س..اختمان ش..هید الهی وزاتخانهی صنعت مع..دن و تجارت و با حضور جمع..ی از اعضای هی..أت مدی..ره و دبیران 28 تش..کل صنعتی و تولیدی کش..ور و نی..ز نمایندگانی از س..ازمان حمایت از تولیدکنن..دگان و مصرفکنندگان برگزار ش..د ضمن اعالم این مطل..ب افزود:»از این به بع..د ارز مرج..ع با قیم..ت ریال فق..ط در اختیار واردکنن..دگان م..واد غذایی و دارویی ک..ه از الویتهای اول و دوم در نظ..ام الویتبن..دی دهگان..هی واردات برخوردارن..د ق..رار خواهد گرف..ت و الویته..ای بعدی شانس..ی برای دریاف..ت این نوع ارز نخواهند داش..ت.«وی همچنی..ن از نماین..دگان تش..کلهای حاض..ر در جلس..ه خواس..ت ت..ا ضم..ن انع..کاس این موض..وع به واحده..ای زیرمجموع..هی خ..ود به ایش..ان پیش..نهاد کنن..د که از این پس تمامی برنامهریزیهای خود را در زمین..هی واردات مواد اولیه تجهیزات و ماش..ینآالت تنها براس..اس ارز آزاد صورت دهند ت..ا در آینده از این منظ..ر دچار ضرر و زیان احتمالی نش..وند. این در حالی اس..ت که طی ماههای گذش..ته و در پی افزایش شدید قیم..ت ارز اظهار نظرهای متف..اوت و بعضا متناقضی از سوی مسؤوالن اقتصادی و صنعتی کشور در ارتباط با تخصیص ارز مرجع و گروههای برخوردار از این نوع ارز ش..ده اس..ت و در آخرین اظهارات مسؤوالن اعالم ش..ده بود که الویتهای یک تا پن..ج میتوانند از ارز با نرخ مرجع برای ثبت سفارشات خود استفاده کنند. نمایندگیهای جدید شرکت برگ شركت برگ با بیش از بیس..ت سال سابقهی درخشان در ارایهی محصوالت و خدمات اتوماس..یون صنعتی و ابزاردقیق و س..ابقهی عضویت هفده س..اله در انجمن صنفی ش..رکتهای اتوماسیون صنعتی در حال جذب نمایندگی از سراس..ر كشور میباشد. هدف برگ از این اقدام دسترس..ی راحتتر مش..تریان ب..ه محصوالت و خدم..ات این ش..ركت و نیز افزایش رضایت مش..تریان است. مهن..دس مس..عود مه..رداد مدیرعامل ش..رکت برگ با اع..الم این خبر گفت که فعالی..ت نمایندگیهای جدید در استانهای خوزستان خراسان رضوی آذربایجان تهران اصفهان و فارس آغاز شده است. ای..ن ش..ركت ب..ه زودی اس..امی و اطالع..ات تم..اس نمایندگان خود را اعالم خواهد نمود تا مشتریان بتوانند از خدمات این شركتها استفاده نمایند. س رویس خبری صنعت هوش مند با اختصاص بخش ی از صفحه ی خبر این ماهنامه به اخبار ش رکت های فعال در زمینه ی اتوماس یون به ویژه اعضای محترم انجمن صنفی ش رکت های اتوماسیون صنعتی سعی دارد فرصتی را در اختیار این شرکت ها قرار دهد تا از این طریق نسبت به انعکاس اهم وقایع و اخب ار خود اقدام نمایند. از همین رو از تمامی ش رکت های محترم دعوت م ی گ ردد اخب ار مربوط به م واردی همچ ون دریاف ت گواهینام ه اعم از استاندارد رتبه بندی و غیره دریافت جوایز و نشان های ملی ثبت اختراع و مالکیت معنوی اخذ نمایندگی های جدید تولیدات جدید ادغام و تغییرات عمده ی ش رکت و دعاوی حقوقی به همراه نتایج حاصله را به دفتر ماهنامه ارسال نمایند. گفتنی اس ت اخبار واصله پس از بررسی و اخذ تأییدیه از شورای سردبیری و ویرایش جهت انطباق با استانداردهای نشریه به چاپ خواهند رسید. شرکت های متقاضی استفاده از این بخش می توانند درخواست خود را با سرویس خبری صنعت هوشمند از طریق نمابر به شماره ی: و یا پست الکترونیک به آدرس در میان بگذارند. راه اندازی بخش اتوماسیون ساختمان در شرکت درنا صنعت مهر در پ..ی راه ان..دازی بخ..ش اتوماس..یون س..اختمان در شرکت درنا صنعت مهر ارایهی محصوالت تخصصی اتوماس..یون س..اختمان ش..امل س..امانههای کنت..رل هوشمند موتورخانه و چیلر و محصوالت شرکت DEI تایوان توسط این شرکت آغاز شد. همچنی..ن ای..ن ش..رکت اخی..را موف..ق ب..ه اخ..ذ نمایندگ..ی انحص..اری از ش..رکت LINCONTEK چین در زمنیهی HMI با نام تجاری LINCON و نمایندگی ش..رکت ComAp در ارتباط با کنترل کنن..دهی جامع InteiGen NT جهت س..نکرون س..ازی دیزل ژنراتور شده است. این در حالی است که فروش تجهیزات ساخت ش..رکت FATEK از سالها پیش در دستور کار این شرکت قرار دارد. گفتنی اس..ت ش..رکت درنا صنعت مهر چندی پیش به دلیل ارای..هی خدمات و محصوالت مناس..ب و درخور توج..ه ب..ه ش..رکت ای..ران خ..ودرو موفق ب..ه دریافت تقدیرنامه از گروه مونتاژ این شرکت شد. تولید مجموعهی آموزشی انرژیهای نو در شرکت قشم ولتاژ ش..رکت قش..م ولت..اژ در ابت..کاری جدی..د ب..ه تولی..د و عرض..هی مجموعهی آموزش..ی انرژیهای ن..و اقدام کرد. این مجموعهی که در غرفهی ش..رکت قشم ولتاژ در نمایش..گاه انرژیهای تجدیدپذی..ر از 6 تا 9 تیرماه به نمایش گذاشته شد ش..امل کیف آموزشی سامانهی جس..تجو گر خورشید کیف آموزشی انرژی خورشیدی و نیروگاه خورشیدی قابل حمل است. خبر آقای اصغر بارزی رییس هیأت مدیرهی ش..رکت قشم ولتاژ با اش..اره ب..ه هزین..هی زیاد تجهی..زات تولیدی انرژیهای خورشیدی گفت:»این شرکت با شبیهسازی مجموعههای آموزش..ی نمونههای خارجی تجهیزات آموزش..ی روز را برای مراکز آموزشی و فنی و حرفهای طراحی کرده و ساخته است. مهندس ب..ارزی با ذکر مزایای مهم اس..تفاده از انرژی خورش..یدی از جمله نامحدود ب..ودن قابلیت اطمینان بسیار باال و همچنین پاکی گفت:»با توجه به هزینههای هنگف..ت پروژهه..ای ان..رژی خورش..یدی و همچنین حساس..یت بس..یار باالی این پروژهها امکان آزمون و خطا برای مهندس..ان و دانش..جویان ای..ن حوزه فراهم نیس..ت. بنابراین ب..ا عرضهی مجموعههای آموزش..ی که مانند ماکت کاملی از دس..تگاهها و تجهیزات اصلی کار میکنن..د فرآین..د آموزش در ح..وزهی انرژیهای ن..و بس..یار آس..انتر و ارزانتر ش..ده اس..ت. وی افزود:»به عنوان نمونه کیف آموزش..ی س..امانهی جستجوگر خورش..ید یک مجموعهی آموزش..ی شبیهساز نیروگاه خورش..یدی ب..ا قابلی..ت دنبال کردن مس..یر خورش..ید است که این س..امانه قابلیت جستجوی تک محورهی خورش..یدی با کنت..رل PLC و قابلی..ت مانیتورینگ از طریق HMI را داراست. همچنین توس..ط مجموعهی نیروگاه خورشیدی قابل حمل اس..اس تب..ادل قدرت الکتریکی توس..ط ش..ارژ انرژی براساس سامانهی خورشیدی مستقل از شبکه آم..وزش داده میش..ود. گفتن..ی اس..ت از مدت..ی قبل برگ..زاری دورههای آموزش..ی فتوولتایی..ک نیز در این شرکت آغاز شده است.

4 محصول معرفی گش..ودن با هوش..مند صنع..ت تبلیغ..ات و آگهیه..ا بخ..ش ای..ن در محص..ولمعرف..ی عن..وان تح..ت صفح..های برای را مناس..ب فرصتی س..و یک از تا دارد س..عی ماهنامه محصوالت جدیدترین تبلی..غ برای داخلی کنن..دگان تأمی..ن و آورد فراه..م ممکن هزین..هی تری..ن کم ب..ا اتوماس..یونی اتوماس..یونی اقالم مناس..بترین و بهترین دیگ..ر س..وی از در تجهیزات ای..ن کنن..دگان مصرف ب..ه را ب..ازار در موج..ود بخش این نماید.تفاوت معرفی صنعت..ی مختلف بخشهای در مندرج مطالب که اس..ت این در آگهی معمول صفحات با هس..تند محور محصول بودن محور ش..رکت جای ب..ه آن اندازهی به حداکثر فضایی محص..ول هر به که ترتیب بدی..ن تصویر و نام آن در ک..ه میش..ود داده تخصیص صفحه یک مش..خصات از خالصهای و آن خاص ویژگیهای محصول ش..رکت مش..خصات و نام انتها در و ش..ده درج مربوطه فنی شد. خواهد ذکر کننده تأمین بخ..ش ای..ن از اس..تفاده متقاض..ی ش..رکتهای س..ازمان ب..ا را خ..ود درخواس..ت میتوانن..د ب..ه نماب..ر طری..ق از هوش..مند صنع..ت آگهیه..ای ب..ه الکترونی..ک پس..ت ی..ا و ی: ش..ماره بگذارند. میان در آدرس محصول معرفی 1 2 Siemens ساخت Sitop PSU100 ی تغذیه منبع Sitop PSU100L ی تغذی..ه منب..ع Siemens Industry ش..رکت 2012 فوری..هی بس..یار ف..از ت..ک اتص..االت ب..رای تغذی..ه منب..ع ای..ن ک..رد. ب..ازار وارد را آمپر 10 یا 5 2/5 جریانهای با شده کنترل 24 V تغذیه این خروجی است. آل ایده ورودیهای تمامی با و است گسترده بسیار PSU100L Sitop ورودی ی اس..ت.دامنه و 50 32/5 عرضهای در که سوییچینگ ی تغذیه منبع این دارد. سازگاری استاندارد نصب DIN ریل روی بر است حجم کم و کوچک بسیار و است ش..ده ارایه میلیمتر 70 کرده تحمل را س..انتیگراد درجهی 60 دمای تا فن به نیاز بدون دس..تگاه این میش..ود. کنترل تابلوی به را اندک..ی گرمای دلیل همین به و اس..ت % 89 از بی..ش ب..ازده دارای و میکند. تحمیل الکترونیکی م..دارات دهد. می نش..ان را دس..تگاه کارکرد وضعیت نش..انگرLED یک تأمین دس..تگاه این برای را باالیی ایمنی ب..ار اضافه و کوتاه اتصال براب..ر در محاف..ظ میباشد. 1 culus و CE گواهینامهی دو هر دارای Sitop PSU100L میکنند. 1. Underwriters Laboratories certification for Canada and the United States 91 شهریور / 135 پیاپی / 5 شماره سال 15 / محدودیتهای از فراتر را خود شبکهی دهید گسترش اترنت است متقارن DSL فناوری G.SHDSL یا SHDSL مخابرات جهان..ی انجمن توس..ط 2001 س..ال در ک..ه دریاف..ت و ارس..ال ب..رای آن از و ش..د مط..رح )ITU( میگردد. استفاده سیم زوج یک روی بر اطالعات مختلف فناوریهای ک..ردن یکپارچه ب..ا فناوری ای..ن ق..ادر و ش..د اب..داع SDSL و ADSL نظی..ر DSL و IP ATM E1 T1 س..یگنالهای انتق..ال ب..ه ارس..ال س..رعت ADSL خالف بر باش..د. می ISDN از و اس..ت یکس..ان فناوری این در اطالعات دریافت و برایکد ADSL به نس..بت مؤثرتر روش..ی از که آنجا سودمندی فناوری میکند اس..تفاده اطالعات کردن م..یرود. ش..مار ب..ه اطالع..ات س..ریع انتق..ال ب..رای )Ethernet Extenders( اترن..ت اکس..تندرهای س..یم زوج روی بر SHDSL فن..اوری از ک..ه وس..ترمو اس..تفاده اترنت ش..بکهی دو بین س..ریع ارتباط ب..رای عرض..ه مختلف..ی دس..تهبندیهای در مینماین..د ش..ما که اینس..ت آنها مش..ترک نقطهی میش..وند. اترنت مرس..وم محدودیتهای ب..ر میس..ازند ق..ادر را را خ..ود ش..بکهی و کنید غلب..ه مس..ی س..یم روی ب..ر یک دهید. گس..ترش اترنت معمول مرزه..ای از فرات..ر ارس..ال محدودیت دارای اس..تاندارد اترن..ت ش..بکهی UTP مس..ی کاب..ل روی ب..ر مت..ر 100 ت..ا اطالع..ات امکان وس..ترمو اترن..ت اکس..تندرهای ام..ا میباش..د روی ب..ر و بیش..تر فاصلهه..ای در اطالع..ات ارس..ال از اس..تفاده با میس..ازد. فراهم را مختل..ف کابله..ای لینکهای ی..ا فیبرن..وری ج..ای به محص..والت ای..ن اطالعاتی انتق..ال نرخ با میتوانید هزین..ه پر رادیوی..ی معادل مس..افتی پش..تیبانی و 15.3 Mbit/s ب..ا براب..ر عمر با س..یمهایی روی بر حتی را اطالع..ات 15km نمائید. ارسال سال 100 از بیش وس..ترمو( محصوالت اختصاصی نرماف..زار ( WeOS و دارد ق..رار س..ری این محصوالت از برخ..ی روی ب..ر روی بر موج..ود روتینگ و س..وییچینگ ویژگیه..ای OSFP, RIP, IPSec نظی..ر وس..ترمو س..وییچهای را VPN, Firewall,NAT, VLAN,SNMP V3 مینماید. فراهم اکستندرها این برای صورت به میتوان را وسترمو محصوالت از سری این رینگ حالت در نم..ود. اس..تفاده رینگ یا نظیر به نظیر از کمتر در پش..تیبان مس..یر FRNT پروت..کل تح..ت میشود. ایجاد 20 ms رس می نماینده پارس ارتباط ایزی ش رکت ای ران در WESTERMO و MOXA تلفن: 4

5 4 3 پانلهای اپراتور ذاتأ ایمن ساخت Pepperl+Fuchs کنترل کننده ی موتور محصول Rockwell Automation معرفی محصول سال 15 / شماره / 5 پیاپی / 135 شهریور 91 5 ژانویه ش..رکت Pepperl+Fuchs خانوادهی پانله..ای گرافیکی و متن..ی ذاتا ایمن 1 خ..ود را تحت ن..ام تج..اری TERMEX ب..ه ب..ازار عرض..ه نم..ود. پانله..ای اپرات..ور TERMEX دارای صفح..هی نمای..ش LC تکرنگ هس..تند و از همی..ن رو به عنوان یک راهحل مناس..ب انعطافپذیر و مقرون به صرفه میتوانن..د در کاربردهای..ی چ..ون پای..ش و نظ..ارت بر ماش..ینآالت و فرآینده..ای مس..تقر در محیطه..ای پرخط..ر در کنار رایانه و PLC به کار گرفته ش..وند. این پانله..ا دارای گواهینامهی ATEX ب..رای بکارگیری در Zone 1 منطق..هی پرخط..ر ب..وده و ب..ه زودی گواهینامهی آمریکایی ش..مالی را نیز در این خصوص اخذ خواهد کرد. TERMEX برای اس..تفاده به صورت ثابت یا متحرک در کاربردهای نفت و گاز بسیار مناسب است. نرماف..زار واس..ط گرافیک..ی TERMEX Pro کلیهی پروژههای کنترل نمایش و بصریس..ازی را تس..هیل میکن..د. در صورت تمایل میت..وان از امکانات برنامه نویسی C نیز در این وسیله بهره گرفت. دس..تگاه TERMEX از تمام..ی پروتکله..ای رایج ارتب..اط صنعت..ی ش..امل از جمل..ه Profibus-DP و Modbus یپش..تیبانی مینمای..د. اس..تفاده از این پانل ب..ه عنوان یک پان..ل متعارف از طری..ق اتصال به یک رایان..هی host و با اس..تفاده از ی..ک پروتکل ASCII ام..کان پذی..ر اس..ت. پانله..ای TERMEX که یک واس..ط س..طح ماش..ین هس..تند معموال به یک PLC متصل میشوند. ژانوی..هی ش..رکت Rockwell Autođ mation خان..وادهی کنت..رل کننده ه..ای موت..ور Allen-Bradley ArmorStart LT را ب..ه ب..ازار ارای..ه نم..ود. ای..ن کنت..رل کنندهه..ا س..ازندگان ماش..ین آالت صنعت..ی را ق..ادر می س..ازند ک..ه بخش کنت..رل موتوره..ا را ب..ه ش..کلی کام..ال فش..رده و جم..ع و ج..ور و در قال..ب ی..ک معم..اری توزیع ش..ده پیاده س..ازی کنن..د. کنترل کننده ه..ای مذک..ور نی..از به محفظه ی مجزا نداش..ته و به سادگی به شبکه ی سطح بنگاه متصل می شوند. کنترل کنندهه..ای توزی..ع ش..ده ی ArmorStart LT ب..رای عملی..ات هماهنگ س..ازی موت..ور در س..امانه های نقال..ه ک..ه در کابرده..ای جابه جای..ی م..واد و بس..ته بندی و دیگر ان..واع س..امانه های توزیع انب..ار بس..یار مناس..ب هس..تند. ای..ن خان..واده ی جدید کنترل کننده ه..ای موت..ور امکان پیاده س..ازی معماری On-Machine را ک..ه دارای مزایایی همچون کاهش حجم سیم کشی تس..ریع در زمان راه اندازی و کاهش فضای مورد نیاز است فراهم می نماید. س..امانه ی ArmorStart LT با امکان اتصال Ethđ ernet/ip قابلی..ت تب..ادل اطالع..ات مه..م در مورد عملک..رد و س..المتی ماش..ین را ارتقا می بخش..د و در عین حال به اپراتورها امکان دسترس..ی به پارامترها و اطالع..ات مربوط به عیب یابی ماش..ین را از هر مکانی می دهد. ArmorStart LT از نظ..ر ان..دازه و وزن ب..رای اکثر کاربرده..ای جابه جای..ی م..واد مطل..وب ب..وده حجم کوچکش آن را برای یکپارچه س..ازی ی..ا قرارگیری در کنار تسمه نقاله و ماشین مناسب می سازد. برخ..ورداری از فن..اوری س..وییچ EtherNet/IP دو درگاه..ه و معماری کنترل توزیع ش..ده که اس..تفاده از توپول..وژی ش..بکه یDLR 1 امکانپذیر میس..ازد کار نصب این کنترلکننده را ساده می سازد. شبکه های مبتنی بر DLR زمان و هزینه ی پیکربندی را از طریق به حداقل رساندن تعداد کلیدهای مدیریت ش..ده و کاهش کابل کش..ی کاهش می دهن..د. کاربران میتوانن..د یک ش..بکهی DLR منف..رد را ایجاد کنند ک..ه تم..ام قطع..ات را در س..طح دس..تگاه ب..ه ص..ورت محل..ی به هم متصل کند. در ای..ن صورت بدون ایجاد پیچیدگیهای اضاف..ی اطالعات به صورت بیدرنگ بین س..طوح مختلف بنگاه تبادل خواهند ش..د. بدست آوردن اطالعات بیدرنگ در زمان مناس..ب و در سطح درس..ت از محیط س..اخت میتواند به چاالکی کسب و کار بیافزاید. ای..ن کنترلکنندهه..ای موت..ور میتوانن..د ب..ا نرماف..زار RSLogix 5000 ک..ه ب..رای برنامهری..زی کنترلکنندهه..ای قاب..ل برنامهری..زی Allen-Bradley CompactLogix و Allen-Bradley ControlLogix از ش..رکت Rockwell Automation ارای..ه ش..دهاند برنامهریزی شوند. ArmorStart LT از ی..ک پال..س س..اعت ترانس..پرنت ب..رای همگامس..ازی راهاندازه..ای موتور در معم..اری EtherNet/IP ک..ه ب..رای تأخی..رات ایجاد ش..ده توس..ط دیگر وس..ایل در ش..بکه سازگاری ایج..اد میکن..د پش..تیبانی مینمای..د. ب..رای کم..ک ب..ه افزای..ش ایمن..ی ای..ن کنترلکنندهه..ا دارای مش..خصهی اس..تاندارد قط..ع محل..ی هس..تند ک..ه به اپراتوره..ا ام..کان میدهد ت..ا موتور را خام..وش کرده و رویهه..ای قفل ک..ردن دس..تگاهها را در حین اجرای عملیات نگهداری و تعمیر جاری سازند. Paul Gieschen رییس بخش توسعهی بازار شرکت Rockwell Automation میگوید:»ماش..ین سازان بای..د راهحله..ای کنترل موتوری را ارای..ه نمایند که با بودجههای مشتریان و معماری شبکهی موجود تطبیق داشتهباشند.کنترلکنندههایموتورتوزیعشدهیجدید ArmorStart LT کنت..رل موتور ب..ا کارایی باالتر قیم..ت پایینت..ر و حجم کمتر نس..بت ب..ه محصوالت موجود در بازار را عملی میسازند.«www.ba.rockwellautomation.com 1. Device-Level Ring 1. intrinsically safe

6 5 PalletPack 460 بندی پالت ربات ABB شرکت محصول رب..ات ABB Robotics ش..رکت 2012 م..ارس - ای..ن نم..ود. معرف..ی ب..ازار ب..ه را PalletPack 460 قبلی شدهی آزمایش محصول براساس که مجموعه اس..ت ش..ده س..اخته و طراحی IRB 460 ربات یعنی در محصوالت س..ریع پالتبندی جه..ت ویژه بهط..ور دارای رب..ات این اس..ت. ش..ده ارایه تولید خط انتهای یکپارچه سختافزار ش..امل جمعوجور پیکربندی یک هزینههای ک..ه اس..ت مربوطه مس..تندات هم..راه به کاهش توجهی قابل حد تا را نصب زمان و پروژه کل..ی ام..کان یکپارچهس..ازها ب..ه س..امانه ای..ن میده..د. ار پالتبندی س..امانههای راحتتر طراح..ی و تعری..ف مزایای به نهایی کارب..ران که میش..ود باعث دهد می ببرند. پ..ی رباتیک پالتبن..دی در اتوماس..یون واقع..ی ک..ه PalletPack 460 رباتی..ک مجموع..هی بس..تهبندی ی..ا کیس..ه س..ریع بس..تهبندی ب..رای هم گرفته کار ب..ه میتواند تولی..د خ..ط انتهای فش..ردهی یک IRB 460 پالتبن..دی رب..ات یک ش..امل ش..ود پانل ی..ک Flex-Gripper ن..وع از انتهای..ی عملگ..ر پشتیبانی افزار نرم Jokab ایمنی پانل ABB کنترل ی..ک ک..ه ABB FlexPendant و PalletWare میباشد. است آسان کاربری با گرافیکی HMI بازار به پیش..رفته و هزینه کم پالتبن..دی راهحله..ای PalletPack مجموعهی اس..ت. بس..تهبندی وس..یع مواد جابهجایی س..امانههای یکپارچهس..ازان به 460 باال کارایی با پالتبندی س..امانهی یک ی ارایه امکان شده مهندسی پیش از پیکربندی یک قالب یک در را میدهد. آسان کاربری و نصب دارای انعطافپذیر برنامهنویس..یPLC در زب..ان ک..ه دارد عقی..ده وی ی..ک لجس..تیکی و تولی..دی بخشه..ای اکث..ر س..امانهی رو همی..ن از و اس..ت ارج..ح زب..ان ب..رای وی..ژه دان..ش ب..ه نی..از PalletPack 460 کامل کنترل امکان و داده کاهش ربات برنامهنویس..ی فراهم عملکردی بستهی یک طریق از را کاری سلول است. نموده IRB 460 رب..ات ی..ک PalletPack قل..ب ش..ناخته بندی پالت رب..ات س..ریعترین ک..ه باش..د می محور چه..ار دارای رب..ات این اس..ت. ب..ازار در ش..ده و مت..ر 2/4 ش..عاع ب..ه دسترس..ی فض..ای ب..ا حرکت..ی دلی..ل ب..ه و اس..ت 110 کیلوگ..رم مع..ادل ظرفیت..ی یکپارچ..ه ب..رای میکن..د اش..غال ک..ه اندک..ی حج..م اس..ت. مناس..ب بس..یار بس..تهبندی خطوط ب..ا ش..دن چگونگی PalletPack اساس..ی ویژگیهای از یکی روش به ش..بیه بس..یار که میباش..د آن برنامهنویس..ی ای..ن اس..ت. متع..ارف PLCه..ای در برنامهنویس..ی بدون تا میسازد قادر را PLC نویس..ان برنامه ویژگی مورد برنامهی رباتیک زمینهی در تجربه از برخوداری پیچیدگی đ بر و دهند توس..عه س..امانه این برای را نظر شوند. فایق دارد باال مهارت به نیاز آنها رفع که هایی طری..ق از س..امانه ای..ن ب..ا کار و برنامهنویس..ی کاربر و ساده استاندارد HMI یک که FlexPendant اس..ت ABB رباتیک س..امانههای به مربوط و پس..ند چهار با گرافیکی واسط یک وسیله این میشود. انجام انتخاب و پال..ت نصب ش..امل کاربرپس..ند صفح..هی ویرایش و مس..یر پروفایل ویرایش پالت الگوی نصب است. حرکت اجرای..ی مدی..ر John Bubnikovich ش..رکت تج..ارت توس..عهی و بازاریاب..ی توس..عهی ارایهی به متعهد ABB«میگوی..د: ABB Robotics محصول معرفی 91 شهریور / 135 پیاپی / 5 شماره سال 15 / 6 در برخوردارن..د. 2012( م..واد از آنه..ا س..اخت استفاده RoHS با س..ازگار اس..ت.راهاندازهای ش..ده ب..ا Z1000 Bypass Bypass از اس..تفاده BAS راب..ط و هوش..مند مدلها این ش..دهاند. بهینه خود نوبهی ب..ه منافع و مزای..ا عملکرد زمین..هی در اگر میش..وند. محس..وب بازار در رک..وردی و ن..وآوری خروجی به صورتیکه در شود فعال هوشمند Bypass سازد. خارج خط از را موتور میتواند باش..د نیاز 60Hz مصرف اوج مواقع در HVAC س..امانههای بیشتر در است نیاز 60Hz خروجی به تابس..تان( روزهای )مانند با میشود. تأمین هوش..مند bypass از اس..تفاده با که انرژی در هم 60Hz بس..امد در خط از راهان..داز ح..ذف خود حداقل به اخت..الالت هم و میش..ود صرفهجویی 1 اس..می توان دارای NEMA 1 مدلهای میرس..ند. بخار اس..ب 500 تا 1 و ولت( )208 بخار اس..ب 150 تا هستند. ww.yaskawa.com Yaskawa محصول Z1000 راهاندازهای Yaskawa America ش..رکت ژانوی..ه را خ..ود HVAC راهاندازه..ای از Z1000 خان..وادهی راهاندازهای ش..امل خانواده ای..ن کرد. عرضه ب..ازار به قابلیت ب..ا راهاندازه..ای و Z1000 متغی..ر س..رعت ب..ا کاربردهای ب..رای وی..ژه ط..ور به ک..ه ب..وده Bypass شدهاند. طراحی HVAC تجاری کاربردهای برای Z1000 متغیر سرعت با راهاندازهای و پمپها فنه..ا کنترل مانند س..اختمان اتوماس..یون طراحی بخار اس..ب 500 توان تا کننده خنک برجهای هب میت..وان راهاندازه..ا ای..ن قابلیته..ای از ش..دهاند. اش..اره آنها روی ب..ر اپراتور LCD صفح..هی وج..ود این همچنین اس..ت. خواندن قابل س..ادگی به که کرد اس..ت. Hand-Off-Auto کاربردهای دارای راهان..داز زمان/ ثبت قابلیت با داخلی س..اعت دارای فوق راهانداز ابزار به نیاز بدون درنتیجه و اس..ت زمان کنترل و تاریخ س..امانه این داد. تغییر را آن س..رعت میتوان خارج..ی کاهش س..بب که اس..ت درصد 5 خط امپدان..س دارای داشتن س..ویی از میش..ود. ورودی هارمونیک اختالل سبب پویا نویز کنترل همراه به 5 khz حامل فرکانس باشد. داش..ته کمی صدای کار زمان در موتور میش..ود IEC اس..تاندارد با مطابق آن EMI/RFI درونی فیلتر اثری اطراف محیط نوی..ز نتیجه در و ب..وده Z1000 س..ری راهاندازهای تمام ندارد. آن عملکرد بر BACnet ش..بکهی طریق از ارتباطاتی قابلیت دارای هس..تند. Modbus/Memobus و )BTL تأیی..د )ب..ا این از استفاده تسهیل و راهاندازی برای نیز ماکروهایی است. شده تعبیه آن در سامانه و دما تنظیم ب..رای پمپها و فنها بس..ته حلقه کنترل درنتیجه و میشود انجام Z1000 در PI توس..ط فش..ار س..یگنال به نی..ازی بس..ته حلقه کنت..رل ب..رای دیگ..ر وسیله کنترل برای همچنین نیس..ت. BAS از خروجی است. موجود نیز مستقلی PI سامانه در خارجی 150 تا 3 اس..می توان از موجود NEMA 1 مدله..ای )480 بخار اس..ب 500 تا 3 و ولت( )208 بخار اس..ب آن نصب امکان سامانه Heatsink برخوردارند. ولت( خارجی heatsink با NEMA 12 پوش..شهای در را رتبهبن..دی از Z1000 محرکه..ای تم..ام میده..د. )م..ارس ل..رزه و ارتع..اش و )UL )1995 Plenum 6

7 7 معرفی محصول سال 15 / شماره / 5 پیاپی / 135 شهریور ارتقای Allen Bradley OPC Server توسط MatrikonOPC ژوئ..ن ش..رکت MatrikonOPC ب..ا اضاف..ه کردن قابلیت هایی از قبیل پش..تیبانی از کارت ارتباطی Rockwell EN2T نوش..تن بی..ت و بهب..ود راب..ط گرافیکی کاربر به گس..ترش و ارتقای سرورهای OPC خ..ود برای Allen Bradley پرداخته اس..ت. با اضافه ش..دن این موارد کاربران از قابلیت های ارتباطی کامل و جام..ع و جری..ان کاری بهینه برای تم..ام PLCهای Al len Bradley برخ..وردار خواهن..د ش..د که همگی در قالب یک س..رور OPC عرضه می ش..وند. درنتیجه پیکربن..دی و نگه..داری س..امانه س..ریع تر و راحت ت..ر خواهد بود. با اس..تفاده از قابلیت نوش..تن بیت امکان دسترسی در س..طوح بس..یار پایین و جزیی س..امانه برای مهندسان فراهم می شود و آن ها قادر به کنترل تمام اجزا خواهند ب..ود. همچنین این س..رور OPC دارای ویژگی امنیتی مبتنی بر نقش حتی در سطح برچسب است. درنتیجه برای هر کاربر دسترس..ی در سطح هر برچست تعریف ش..ده و فقط کارب..ران مجاز قادر به انج..ام کار برروی داده های مرتبط هستند. به همین دلیل کارکرد صحیح کل داده های سامانهی اتوماسیون تضمین می شود. ویژگی های کلیدی این سرور عبارتند از: قابلیت ارتب..اط جامع و کامل ب..ا SLC500 PLC5 وControlđ )Micrologix (1100A, 1400, 1200 Allen Bradđ شناس..ایی خودکار PLCهای Logix ley که کار راه اندازی و ادغام را بس..یار س..اده می کند سرور OPC با قدرت باال که برای فعالیت های ترتیبی فرآین..د تحری..ک و کنت..رل حرکت مناس..ب اس..ت و بسیاری قابلیت های دیگر. Darek Kominek مدی..ر بازاریاب..ی MartikonOPC می گوید:»ش..رایط اقتصادی کنونی سبب شده تا شرکت ها مجبور به پیدا کردن روشی برای انج..ام س..اده تر و ارزان تر کارها باش..ند وگرنه از رقابت خارج خواهند شد. محصول شرکت MatrikonOPC از قابلیت های گس..ترده و س..ادگی بی نظیری برخوردار است که سبب می ش..ود راه اندازی و بهره برداری از آن امری س..اده و بدون دردس..ر باش..د و در زمان و انرژی کاربر صرفه جویی شود.«8 ترانسمیتر کوریولیس Micro Motion محصول Emerson ژوئ..ن بخ..ش مدیری..ت فرآین..د ش..رکت Emerson محفظ..ه ای از جن..س ف..والد ضد زنگ به بازار عرضه کرده اس..ت که از آن برای ترانس..میترهای Micro Motion مدل ه..ای 1700 و 2700 اس..تفاده می ش..ود. جن..س ای..ن محفظهه..ا ب..رای محیط های خطرن..اک طراح..ی ش..ده و طول عم..ر زی..ادی دارد و می ت..وان از آن ه..ا ب..رای محیط ه..ای س..ایت های فراساحلی استفاده کرد. در صنای..ع نف..ت و گاز ب..ه ط..ور گس..ترده ای از محفظه های س..اخته ش..ده از فوالد ضد زنگ استفاده می شود. زیرا به دلیل وجود رطوبت و امالح بسیاری که در محیط ه..ای کاری به ویژه در س..ایتهای فراس..احلی وجود دارد محفظه های معمولی به تدریج خورده ش..ده و تجهیزات داخلی آن ها آسیب می بینند. ترانس..میترهای Micro Motion م..دل 1700 و 2700 هم به صورت بخش..ی مجزا از ش..بکه و هم به ص..ورت جزیی از تجهی..زات دیگر مورد اس..تفاده قرار میگیرن..د و ب..ا ان..واع فلومتره..ای Micro Motion Colioris از قبی..ل ELITE س..ری F س..ری H و س..ری T سازگار هس..تند. این ترانس..میترها از فناوری پردازش..ی MVD )دیجیت..ال چن..د متغی..ره( اس..تفاده می کنند که س..بب افزای..ش دقت پای..داری و صحت عملکرد در ش..رایط دش..وار مانند وجود گاز نویز باال و حرکت زیاد می شود. ترانس..میتر هایی که بدنه ی آن ها از جنس 316L است م..ورد تأیی..د IECEx NEPSI ATEX CSA و IMETRO می باش..ند. ترانس..میترهای م..دل 1700 و 2700 ب..رای ف..روش نفت و س..ایر مش..تقات Transfer( )custody تأیید ش..دهاند. آنها همچنین تأییدی..ه ی SIL2 و SIL3 را دارند و قابل اس..تفاده در محیطهای خطرناک Division I Class I یا Zone I هستند.

8 معرفی محصول 9 حسگر AS5132 محصول AMS برای حرکتهای سریع ژوئن ش..رکت AMS حسگر AS5132 را برای س..نجش سرعت زاویه ای در چرخش های بسیار سریع به بازار عرضه کرد. این س..امانه به صورت تراشه است و عناص..ر اث..ر ه..ال front end آنال..وگ و پردازش سیگنال دیجیتال را با هم ادغام کرده است. این حسگر ب..رای موتوره..ای Brushless DC صنعتی و خودرو بس..یار مناس..ب اس..ت زیرا با اس..تفاده از آن طراحان می توانند یک حس..گر موقعیت کوچک قوی و آس..ان برای نصب داش..ته باشند. مقاومت این حسگر در برابر تداخل های میدان های مغناطیسی بسیار باالست. برتری این س..ری بر س..ری های قبلی این است که به طور پویا خطای زاویه ی ناش..ی از تأخیر انتشار را که در سرعت های باال بس..یار متداول است تصحیح می کند. تصحیح خطا با استفاده از توابع داخلی حسگر و قبل از تبدیل س..یگنال انجام می شود. این توابع به سادگی در حس..گر تنظیم شده و نیازی به نرم افزار خارجی ندارند. در نتیجه ب..ار کاری میکروکنترلرها و واحدهای کنترل الکترونیک..ی )ECU( را کاهش می ده..د. تنظیمات را می ت..وان حتی در زمان کار س..امانه و به خاطر تغییرات پیش آمده از قبیل تغییر در سرعت چرخش تغییر داد. عالوه بر آن بخش پردازش س..یگنال AS5132 بسیار پیش..رفته بوده و تأخیر انتشار آن کمتر از 22µS است. درنتیجه حتی قبل از تبدیل نیز خطای س..یگنال خیلی کوچک است. به دلیل موارد فوق این حس..گر از دقت بس..یار باالیی حتی در سرعت های تاRPM برخوردار است. دق..ت اندازهگیری زاویهای تا 3 درجه اس..ت. در نتیجه تولیدکنن..دگان موتوره..ای BLDC می توانند حتی در س..رعت های باال س..طح ثابت و باالیی از گشتاور را در یک بازه ی پویای کامل به دست آورند. مزایای دیگر این حسگر عبارتند از: افزایش حساسیت ک..ه ام..کان کار در میدان های مغناطیس..ی به کوچکی 20 mt را می ده..د س..ادگی محی..ط کارب..ر ب..رای راه اندازی س..اده تر وجود حالتی برای س..اعت خارجی ک..ه س..بب همزمان..ی حس..گر و س..امانه های کنترلی می شود وجود حالت 3 ولت عالوه بر 5 ولت که سبب می شود دیگر به تغییر ولتاژ نیازی نباشد. اگر حس..گر با یک آهنربای دوقطبی جفت شود دقت تفکیک اندازه گیری زاویه ای مطلق آن 8/5 بیت یا 360 موقعیت در هر چرخش خواهد بود. می توان خروجی را به صورت سریال و یا سیگنال PWM داشت. می ت..وان از خروج..ی U V W ب..رای تبدیل بلوکی در موت..ور BLDC اس..تفاده ک..رد. همچنین س..یگنال افزایش..ی )ABI( نیز موجود اس..ت. عالوه بر موقعیت زاویه ای ش..دت میدان مغناطیسی نیز به صورت یک داده ی 5 بیتی منتشر می شود. نقط..ه ی صف..ر را می ت..وان به ص..ورت نرماف..زاری در خط تولید تنظیم کرد. این مس..أله کار را س..اده می کند چون الزم نیس..ت آهنربا به دق..ت با یک نقطه ی ثابت تنظیم شود. حس..گر AS5132 برای سنجش موقعیت چرخش..ی بدون تماس س..وییچ های چرخش..ی )رابط انس..ان ماش..ین( کنت..رل موقعیت موت..ور AC/DC و کنترل موقعیت موتور BLDC در صنایع خودروس..ازی )مانند موتوره..ای BLDC پمپ و موتورهای BLDC محور فرمان( قابل استفاده است. همچنین این حسگر برای تش..خیص موقعیت در موتوره..ای BLDC با دو کالچ هم مناس..ب است. این حسگر در یک محفظه ی SSOP 20 تعبیه شده است. 10 سامانهی ماژوالر جمعآوری داده قابل اتصال به درگاه USB 2.0 ژانوی..ه س..امانه ی inet-400 ی..ک card cage ارزان قیم..ت اس..ت ک..ه از طری..ق درگاه USB-2.0 ب..ه رایانه ه..ای ب..ا سیس..تم عام..ل card cage متص..ل می ش..ود. مزی..ت Windows این اس..ت ک..ه ش..ما می توانی..د ماژول ه..ای ورودی/ خروج..ی را ب..ر حس..ب نی..از خودت..ان نص..ب ک..رده و س..امانه را پیکربندی کنی..د. InstruNet card cage معم..وال دارای یک درگاه A/D و م..اژول اضافی برای تنظیمات سیگنال است. سیگنال تنظیم شده از طریق backplane به ماژول A/D ارس..ال می شود. درنتیجه این س..امانه تفاوتی قابل توجه با س..امانه های دیگری دارد ک..ه در آن ه..ا برای هر ماژول یک م..دار A/D نیز قرار داده می شود. مزیت اصلی سامانه ی inet-400 هزین..ه ی آن اس..ت. پ..س از نص..ب اولی..ن م..اژول کانال ه..ای اضافی با هزین..ه ای بس..یار پایین نصب و تنظی..م می ش..وند. ماژولهای س..نجش inet-400 دارای ورودی های عمومی هس..تند که از طریق آن ها هر کان..ال می تواند با ابزار متعددی از قبیل ترموکوپل ترمیس..تور کرن..ش س..نج حس..گر وزن ش..مارنده/ زمانس..نج RTD ولتاژ جریان مقاومت و شتابسنج ارتباط داش..ته باش..د. دق..ت مطلق انواع حس..گرها نیز مشخص شده اس..ت. برخی مواقع کاربر ممکن است مقاومت شانت خارجی به مدار اضافه کند. مزیت اصلی ورودی عمومی نیز هزینه ی پایین اس..ت. inet-400 card cage دارای 4 ش..کاف توسعه اس..ت ولی کاربر می تواند چند س..امانه را به هم متصل کرده و درنتیجه 12 8 یا 16 شکاف داشته باشد. البته برای بسیاری از کاربردها 4 شکاف کافی است. inet-400 دارای ابعاد ارتفاع 15 عرض 11 و ارتفاع 14 سانتیمتر است. کارت ها به شکلی قرار گرفته اند که بتوان آن ها را با پیچ س..ر جای خود محکم کرد. شکاف شماره 1 متفاوت با بقیه بوده و از آن برای ارتباط با رایانه اس..تفاده می ش..ود.کارت inet-410 داخل شکاف 1 قرار گرفته و از طریق کابل DB25 که به کنترلکننده ی instrunet متصل می ش..ود با رایانه مرتبط می شود. اگر به سنجش سیگنال آنالوگ نیاز است inet-400 inet-430 AD ب..ه حداقل ی..ک کارت card cage نی..از دارد. کارت ه..ای inet-430 دارای مبدل A/D ب..رای این منظور هس..تند. کارت ه..ای inet-423 و inet-420 دارای مداره..ای فرم دهندهی س..یگنال هس..تند و س..یگنال را برای س..نجش به inet-430 ارس..ال می کنن..د. ه..ر ش..بکه ی instrunet توس..ط کنترلکنن..ده ی instrunet DSP کنت..رل می ش..ود. کارت inet-240 ب..ه درگاه آزاد USB 2.0 متص..ل می شود. هر کنترل کننده در واقع خود رایانه ای مستقل است که از پردازشگر قوی 32 DSP بیتی استفاده کرده و دارای RAM اس..ت و می توان..د تمام امور اخذ داده را در طول ش..بکه کنترل کند. تمام فرآیندهای بی درنگ توس..ط این پردازشگر انجام شده و درنتیجه سرور خود را درگیر این مس..ایل نمی کند. در صورت داش..تن فضا میت..وان بین 1 تا 4 کنترل کنن..ده را نصب کرد. در هر ش..بکه ی instrunet میت..وان ت..ا 8 ع..دد inet-400 card cage داش..ت. ابزاره..ای ف..وق در ش..بکه ای daisy ش..کل به هم متصل می ش..وند. هر ش..بکه می توان..د ت..ا 300 متر طول داش..ته باش..د. هر ش..بکه توس..ط یک تمام کنن..ده instrunet در انتها و ی..ک کنترلکنن..ده ی instrunet در ابت..دا مج..زا می ش..ود. در نتیج..ه instrunet روش..ی ارزان برای طراحی س..امانه های جم..ع آوری دادهی س..ریع چند کاناله و بزرگ اس..ت. نرم افزار instrunet ویرایش 3.0 ب..ه بعد به حداقل Windows XP یا Visat یا 7 با 256 مگابای..ت RAM و 256 مگابایت فضای خالی بر روی هارد دیسک سخت نیاز دارند. سال 15 / شماره / 5 پیاپی / 135 شهریور 91 8

9 ترانسمیتر فشار PX5100 محصول OMEGA فلومترهای الکترومغناطیسی FMG1000 Prosoft جدید محصول Hotspotهای معرفی محصول سال 15 / شماره / 5 پیاپی / 135 شهریور 991 م..ارس PX5100 محص..ول OMEGA یک ترانس..میتر فش..ار کوچک مطاب..ق با اس..تانداردهای صنعت..ی اس..ت ک..ه دارای قابلی..ت تغیی..ر گس..تره ی اندازه گی..ری می باش..د و ب..رای س..نجش فش..ار در کاربرده..ای اتوماس..یون فرآین..د س..امانه های هیدرولیک..ی کمپرس..ورها پمپ ه..ا و تعیین س..طح مخ..ازن و به ط..ور کل..ی تمام..ی کاربردهای..ی ک..ه س..نجش فش..ار در آن ه..ا بای..د از س..ازگاری و قابلیت اطمینان باالیی برخوردار باش..د بس..یار مناس..ب است. در س..اخت حس..گر ای..ن ترانس..میتر از فن..اوری فیلم ن..ازک ک..ه کارای..ی آن در عم..ل ب..ه اثب..ات رس..یده استفاده ش..ده اس..ت. به همین دلیل می توان از آن در اندازه گیری فش..ار محیط های مختلف اعم از خشک و مرطوب اس..تفاده نمود. این ترانسمیتر در بازه های 0 تا 50 و 0 تا 7500 psi تولید و عرضه ش..ده اس..ت. این وس..یله می تواند حداقل حداکثر بیش..ترین و کم ترین مقدار مقدار فش..ار را ثبت کند. محفظه ی ترانسمیتر از جنس آلومینیوم مقاوم با درجه ی حفاظت NEMA 4X IP65 می باش..د. بر روی این محفظه که قطر آن فقط 2/65 این..چ اس..ت یک LCD ب..رای نمایش اطالعات تعبیه ش..ده اس..ت. خروجی ترانسمیتر فش..ار مذکور به ص..ورت دوس..یمه و از ن..وع 4-20 ma اس..ت. قابلیت تغییر صفر و ب..ازه ی اندازه گیری بین 10 تا 110 درصد FS URL )محدوده ی باالی بازه( از دیگر ویژگی های این وس..یله اس..ت. یعنی یک مبدل 100 psi می تواند نقط..ه ی صفری بین 10- تا 110psi داش..ته باش..د. می ت..وان صفر را در 30 psi و مقدار حداکثر را در psi 90 تنظی..م ک..رد. در این صورت در فش..ار 30 خروجی 4 در فش..ار 60 خروج..ی 12 و در فش..ار 90 خروجی 20 میلی آمپ..ر خواه..د بود. ای..ن ترانس..میتر منطبق با اس..تاندارد EN , A1/1998 :CE A2/2001 برای صنایع سنگین است و بر روی مایعات و گازه..ای س..ازگار ب..ا 316SS و 4-17 ph SS قابل استفاده می باشد. س..ری FMG1000 محصول شرکت Omega شامل فلومترهای الکترومغناطیس..ی فلنجی درسایزهای ی..ا 10 اینچی برای انتقال آب یا فاضالب صنعتی و ش..هری اس..ت. ای..ن فلومتر ه..ای جدی..د می توانند جایگزین انواع توربینی که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند شوند. مزیت این نوع فلومتر نسبت به انواع توربینی در عدم وجود قطعات متحرک و در نتیجه نیاز کمتر به عملی..ات تعمیر و نگهداری به ویژه در مواقعی اس..ت که س..یال عبوری دارای ناخالصی ه..ای جامد و خش..ن اس..ت چراکه نه پرهای وج..ود دارد که گیر کند و ن..ه یاتاقانی که زنگ زده و مش..کل ایج..اد نماید. به دلیل نیاز به حداقل طول لوله ی مس..تقیم جهت نصب فلومتره..ای FMG1000 این فلومترها برای مواقعی ک..ه فضای زی..ادی برای نصب موجود نیس..ت بس..یار مناسبند. این سامانه توسط منبع تغذیه ی خارجی 12 یا 24 ولت تغذیه می ش..ود. به دلیل توان مصرف..ی کم می توان از منابع خورش..یدی ی..ا دیگر مناب..ع ان..رژی تجدیدپذیر ب..ه عن..وان تغذی..ه ی ای..ن فلومت..ر اس..تفاده ک..رد. به واس..طه ی بهره گیری از المان ه..ای الکترونیک حالت جامد در خروجی این وس..یله می توان آن را به صورت مستقیم به ثبتکننده ی داده متصل نمود. اگر به س..یگنال ma نیاز باش..د می توان از یک مبدل پالس به آنالوگ در خروجی این فلومتر اس..تفاده نمود. از کابل های با پوشش محافظ و استاندارد DIN برای تغذیه و سیگنال پالس خروجی استفاده شده است. نمایش..گری نیز با قابلیت های tamper-evident بر روی این فلومترها تعبیه ش..ده است. فشار قابل تحمل این دس..تگاه psi150 اس..ت گس..تره ی دمایی آن از 12- ت..ا 54 درج..هی س..انتیگراد و بدن..ه ی آن دارای استاندارد IP65 می باشد. ش..رکت Prosoft خان..وادهی جدی..د Hotspotه..ای صنعت..ی مبتن..ی ب..ر n Ethernet/IP را ب..ه ب..ازار عرضه کرد. ای..ن محصول برای کاربرانی اس..ت ک..ه خواهان ابزارهای تش..خیصی پیش..رفته به منظور افزایش قابلیت اعتماد س..امانه های خود هس..تند. ابزار تش..خیصی این محصول به صورت بی درنگ وضعیت ش..بکه های بی س..یم را ارزیابی کرده و زمان عیب یابی و هزینه ه..ای مربوط به از کارافتادن س..امانه را کاهش می دهد. ش..ی ء های مبتن..ی ب..ر Ethernet/IP ب..ه س..ادگی ب..ا اس..تفاده از ی..ک دس..تور ) AOI (در Add on ControlLogix PLC ی..ا CompactLogix در دس..ترس هس..تند. AOI به طور خودکار برچسب های کنترل کننده را که ش..امل داده های تش..خیصی هستند تولی..د می کن..د. داده ها توس..ط روال نرماف..زای اصلی تح..ت نظر ب..وده و درنتیجه برنام..ه ی اصلی از صحت کارکرد ش..بکه ی بی سیم ارتباطات بی سیم و برقراری شبکه مطلع می شود. یک..ی از مزای..ای اصل..ی ای..ن وس..یله ام..کان یکپارچه س..ازی س..طح ب..االی آن ب..ا معماری ه..ای ControlLogix و CompactLogix اس..ت. درنتیجه مش..کالت ارتباطی سریع تر تش..خیص داده می شوند. وقتی مشکالت ارتباطی س..ریع تشخیص داده شوند برنام..هی کنترل کنن..ده می توان..د تولی..د و اس..تفاده از مناب..ع مازاد را بهتر مدیریت ک..رده و در صورت نیاز به تعمیر به س..رعت ای..ن موضوع را اطالع ده..د. مزایای دیگر این س..امانه عبارتند از کاهش زمان برنامه ریزی ب..ه دلیل اس..تفاده از برچس..ب های خ..ودکار بهبود و افزایش س..رعت کار اپراتور ب..ا صفحه نمایش )صفحه نمایش پارامترهای اصلی و وضعیت ش..بکه ی بی سیم را نش..ان می دهد( نمای..ش Hotspotه..ای صنعتی ب..ه ص..ورت درخ..ت RSWho ک..ه س..بب تس..ریع در برنامه ریزی و تشخیص می شود. با استفاده ازFactođF ry Talk View Faceplate امکان تعبیه و استفاده ی سریع از اطالعات تشخیصی در رابط کاربر وجود دارد. associatestandardelectricsupply.com

10 داشت برنامه باید هم نامعلوم آیندهی برای مصاحبه فستوایران شرکت مدیرعامل الموتینیا محمدتقی مهندس با گفتوگو 91 شهریور / 135 پیاپی / 5 شماره سال 15 / دیانتیزاده کننده:محمدعلی تهیه از مختص.ری ابت.دا در لطف.ا هوش.مند: صنع.ت فرمایید ارایه فستوپنیوماتیک شرکت تاریخچهی دهید. شرح را آن فعالیت زمینههای و توسط میالدی 1925 سال در آلمان فستو الموتینی.ا: ش..د تأس..یس Stoll و Fezer نامهای به کارآفرین دو مؤس..س دو این اس..امی نخس..ت حروف براس..اس و زمینهی در ابتدا در ش..رکت این گرفت. ن..ام FESTO در بعدها ام..ا داش..ت فعالیت چوب برش اب..زار تولی..د سال در رس..ید. جهانی ش..هرت به اتوماس..یون صنعت از یکی بهعنوان ایران فس..تو ش..رکت شمس..ی 1353 کرد. کار به آغاز تمام قدرت با آلمان فستو ش..عبهی 60 ش..رکت در که 1357 س..ال در که دارم خاط..ر به م..ن )تولیدکنندهی س..ابق جنرالموت..ورز ی..ا پارسخ..ودرو اولین ب..ودم ش..ورلت( تجاری نام با ا پل خودروه..ای و بستم قرارداد فستو همین با را خودم پنوماتیکی مدار میشد. تأمین خوبی به ما مصرف مورد محصول سیستمهای ارایهی ایران فستو شرکت تأسیس از هدف پنوماتیکی سیس..تمهای با آشنایی بهویژه اتوماس..یون همگام ش..رکت عملکرد دامنهی که نپایید دیری بود. کیفی کمی بردن باال راس..تای در و کش..ور نیازهای با فستو شد. گس..تردهتر صنعتی فعالیتهای بهرهوری و افزایش و فنی وابس..تگیهای کاهش بهمنظور ای..ران ی زمینه دو در را خود فعالیت متخصص پرسنل دانش صنعتی اتوماس..یون آموزش و تجهیزات توزیع و تهیه است. کرده پایهریزی و هیدرولیک پنوماتی..ک قبل..ی دورههای ب..ر اف..زون اجرای برای برنامهریزی 1387 س..ال در الکترونیک Process AutođP فرآین..د کنت..رل جدید ددورهه..ای تعمی..رات و Closed Loop Hydraulic mation قرار کار دس..تور در نیز الکتروپنوماتیکی سیس..تمهای فس..تو دورههای از بس..یاری همچنین اس..ت. گرفت..ه مش..هد ش..هرهای در مجاز نمایندگی هفت در اکنون نیز اصفه..ان و یزد کرم..ان تبری..ز رش..ت قزوین بینالمللی مدارک دوره ه..ر پایان در و میش..ود برگزار میشود. اعطا فستو کشور داخل به ایران آموزش..ی فس..تو فعالیت دامنهی کشورهای در است توانسته بهحال تا و نش..ده خالصه بحرین مالت..ا ام..ارات س..نگاپور اتریش آلم..ان و کند برگزار س..مینار یمن و تایلند پاکس..تان قبرس برای ملل سازمان طرف از که نیز آموزشی دورهی یک اجرا تهران در بود شده برنامهریزی افغانس..تان کشور تجهیز به میتوان بخش این تواناییهای دیگر از شد. باالترین براس..اس مؤسس..ات آموزش..ی البراتوارهای کرد. اشاره دنیا روز کیفی و فنی سطح جایگاه گف.ت میت.وان پ.س هوش.مند: صنع.ت نیست. تولید جایگاه از کم فستو در آموزش مناسب سرویسهای ارایهی کنار در ما بله الموتینیا: در شركت فعال نیروهای مداوم آموزش مش..تریان به از پس خدم..ات فروش س..اخت طراحی زمین..هی لجس..تیكی و س..تادی نیروهای آموزش نیز و ف..روش كار دستور در را اداری اتوماس..یون سطوح باالترین در مهندسی آموزشهای انجام فستو در همچنین داریم. مهندس..ان برای مكاترونیك ت..ا مقدمات..ی از كنت..رل كشور كارخانجات و شركتها فنی نفرات و تكنسینها گستردهتر علمی مراكز و دانش..گاهها با همكاری نیز و دارد. ادامه گذشته از آنها تای 13 که دارد دوره 121 فس..تو آموزش بخش ایران در حرفهای و فنی آموزش سازمان پوشش تحت دورهی ازجمله هم دوره س..ه الی دو و میش..ود برگزار که ش..د خواهد راهاندازی 2013 س..ال پایان تا رباتیک در کردهایم. کار آنها روی بر نیم و س..ال س..ه تاکنون ایران فستو سوی از گواهینامههایی دورهها این پایان زا صادره گواهینامههای اندازهی به که میشود صادر کجای هر در فس..تو شعب دیگر یا آلمان فس..تو س..وی فنی سازمان اتفاق به نیز حاضر حال در دارد. اعتبار دنیا یک برگزاری مقدمات آوردن فراهم مشغول حرفهای و منطقهی داوطلب..ان برای ای..ران در آموزش..ی دورهی هستیم. فارس خلیج 10

11 ... آیندهی برای مصاحبه 91 شهریور / 135 پیاپی / 5 شماره سال 15 / 11 در تاکنون که نیروهایی مجموع هوش.مند: صنعت نفرند چند بر بالغ دیدهاند آموزش ایران هزار 38 تاکنون 1353 سال از ایران فس..تو الموتینیا: نیروی حجم ب..ه توجه با البته ک..ه داده آموزش را نف..ر باید ما نیس..ت. باالیی چن..دان رقم کش..ور این ج..وان را کشور جوان نیروهای از باالتری بس..یار بسیار حجم باید همچنین بدهیم. کاربردی و مهارتی آموزشهای خود تجارب کنیم اعتم..اد آموزشدیده جوانهای ب..ه میدان کار ب..رای آنها به و بگذاری..م اختیارش..ان در را talent همینmanđt فستو در واجبات از یکی ددهیم. و شناسایی یعنی اس..ت. جانش..ین تربیت و agement براس..اس که مجموعه مدیریت برای نخبگان پرورش از باید سالگی 62 در فستو بازنشس..تگی دستورالعمل گیرد انجام تعیینشده پالنهای مبنای بر قبل سال دو کردهایم. بسیاری سرمایهگذاریهای آن روی نیز ما و ش.رایط در کار تجرب.هی آی.ا هوش.مند: صنع.ت ی.ا داش.تهاید نی.ز را نش.ده پیشبین.ی و دش.وار پیش از مس.یری چش.ماندازها براس.اس همواره مش.خص نش.یبهایی و فراز ب.ا را ش.ده تعیین پیمودهاید انجام برس..د نظر به ناممکنتر هرچه کار الموتینی.ا: ریس..کپذیری نیازمند زیرا اس..ت لذتبخشتر آن را کار ش..رایط دشوارترین ما اس..ت. درایت و ش..هامت آمدیم. بی..رون موفق و کردیم تجربه جن..گ زم..ان در کارخان..هی در م..ن ک..ه 1363 و 1362 س..الهای در مهن..دس داش..تم فعالی..ت پارسمت..ال ریختهگ..ری ایام در حتی کارخانه این وقت مدیرعامل اس..کویی بر ایشان تأکید نمیکاست. کار حجم از هم رمضان ماه تولید»اگر میگفت: و ب..ود تولید تنی 110 حجم حف..ظ میتوانید برس..انید انجام به کمتری زمان در را روزانه بروید.«خانه به زودتر میانداختیم راه ماش..ین درجه 49 دمای در اهواز در ما لولهس..ازی و ریختهگ..ری درج..ه 55 گرم..ای در و دستکش..م بودم اپراتور زمان آن در که من میکردیم. در نمیماندیم. باز کار از ام..ا میچس..بید پنل داغی به 4:20 س..اعت یعنی صبح اذان با همزمان ما روزها آن تحویل را کار هم صبح 10:30 ساعت و میزدیم کارت که اس..ت حالی در این میکردیم. تعطیل و میدادی..م انگلیس در ک..ه زمانی یعنی آن از پی..ش س..الها من میرفتم. کارم محل به 9:30 ساعت تازه بودم شاغل که اس..ت انعطافپذیر موجودی انس..ان بیتردید پس دارد. را شرایطی هر با سازگاری قابلیت هم 2014 سال در و شدم فستو وارد 1989 سال از من موفقیت بودهام شاهد که آنجا تا و میشوم بازنشسته آرامش در هم..واره که اس..ت تدابیری مره..ون فس..تو اینکه بهج..ای و اس..ت اندیش..یده طوفانها از پی..ش و سیل از اگر هم نوح اس..ت. س..اخته قایق بردارد چتر سونامی هر با ما بود. شده غرق بود بیخبر س..ونامی نیز ما البته کردهایم. شدیدتری سونامی آمادهی را خود مشکالت حل برای کشور صنایع که میکنیم احساس خصوصی بخش با دولت بیشت..ر رفاقت نیازمند خ..ود خود مسیر از نیز نشد حاصل مهم این اگر اما هس..تند جهانی جنگ از پس س..الهای در»بنز«نمیمانیم. باز تولید با بود آش..فته بس..یار آلمان اقتصادی وضعیت که باشد الزم اگر هم ما داشت. نگه سرپا را خود دوچرخه بدهیم. ادامه است شده که ترتیبی هر به بتوانیم باید باشید دیده را ژاپن 2011 سال س..ونامی فیلمهای اگر دیگر برخالف ک..ه آورد خواهید خاطر به را کش..تیای و بودند حرک..ت در س..احل س..مت به که کش..تیهایی سونامی دل به رفتند بین از و شکس..تند درهم همگی باال آب س..طح از مت..ر 15 را آن ام..واج گرچ..ه و رف..ت چارهی پس ماند. سالم کردند پرتاب پایین به و بردند نیست. آنها از فرار در مشکالت با دولت رفاق.ت از منظورت.ان هوش.مند: صنع.ت است دولت حمایتی نقش خصوصی بخش نخس..ت وهلهی در رفاقت از م..ن منظ..ور الموتینی..ا: باید کشور اجرایی مدیر بهعنوان دولت است. ش..فافیت شرایط فعلی اقتصادی شرایط اگر باشد. صادق مردم با اگر و بگوید مردم به را آن ویژگیهای اس..ت ویژهای برای را م..ردم اس..ت وخامت به رو اقتصادی اوض..اع ش..رایط هم اگر کند. آماده اوضاعی چنین با رویاروی..ی هم باز اس..ت بهبودی به رو ی..ا اس..ت خوب اوضاع و سرمایه زندگی برای بتوانند مردم تا سازد آگاه را مردم باش..ند. داش..ته بهتری برنامهریزی خود کس..بوکار و سیاسی عرصهی در فقط نه آگاهسازی و اطالعرسانی هم اقتصادی عرص..هی در بلکه فرهنگی و اجتماع..ی که هواشناسی اخبار مثل درست است. دولت وظیفهی یا بپوش..ید چه که میگیرید تصمیم آن براس..اس ش..ما کنید. تنظیم چگونه را سفرتان برنامهی یا و ببرید چتر تحریم یعن..ی 1973 س..ال در نفت..ی ش..وک اولی..ن از جریان در اع..راب توس..ط اس..رائیل حامی کش..ورهای دسترسی رویای اس..رائیل به مصر و س..وریه حملهی کشورهای در فسیلی س..وختهای به مطمئن و ارزان مشکالت انگلیس در ش..وک این ش..د. فراموش غربی بود. برق قطع..ی آنها از یکی ک..ه زد رق..م را فراوان..ی در اقداماتی و ک..رد بح..ران اعالم دول..ت که ش..د این کنار در ام..ا ش..د. آغاز بحران مهار برای کالن س..طح گرفت انجام خرد س..طوح در نیز کارهایی اقدامات این مردم اینکه ب..رای مث..ال بود. جالب خ..ود نوع در ک..ه نکنند فرام..وش را مصرف الگ..وی اصالح ض..رورت مردم اختیار در کنخاموش عبارت با برچس..بهایی از من و کنن..د نصب برق کلیده..ای روی ت..ا گذاش..تند گسترده شکلی به مردم همهی که بودم ش..اهد نزدیک میکردند. همکاری و استقبال اس..ت روز بحث اکنون که را energy saving یعنی اینجا در اما کردن..د. آغاز میالدی 70 دههی از آنه..ا در که میخواه..د مردم از تع..ارف ب..ا دولت هم هن..وز را موضوع هم مردم و کنند صرفهجویی انرژی مصرف بیتعارف را تورم مردم درمقابل میکنند! تلقی شوخی روند و نرخ اعالم از دولت و درمییابند ملموس کامال و دارد! ابا آن واقعی فعالیت چش.مانداز و برنامهها هوش.مند: صنع.ت کردهاید ترسیم سالی چه تا را فستو تمامی پنجس..اله برنامهی یک قالب در ما الموتینیا: مش..خص 2017 س..ال تا را خود برنامههای و اه..داف الزم فکری کمکهای و کاف..ی آموزشهای و نم..وده درصد 9 کردهایم. پیشبین..ی مس..یر این پیمودن برای آن توس..عه( و )تحقیق R4D بخ..ش در فس..تو درآمد دو بر همواره فستو توفیقات واقع در میش..ود. هزینه کاربلد مدیران بهکارگیری و فراگی..ر برنامهریزی اصل است. بوده استوار دلسوز و متخصص یعنی متوجه بیندازی..د فس..تو مدیران ب..ه نگاهی ش..ما اگر رد بلکه هیأتمدی..ره س..طح در نهتنه..ا که میش..وید مبنای و دارن..د دکت..را همه نی..ز ارش..د مدیران س..طح نیس..ت. فامیلی و خانوادگی روابط هیچک..دام انتص..اب بحران تمامتر هرچه بهخوبی که هستند کس..انی اینها پشت 2009 و 2008 س..الهای در را اقتصادی عظیم رو پیش بحرانه..ای از باک..ی اکنون و گذاش..تند س..ر بحران این از رهایی برای نیز آلمان دولت البته ندارند. فستو همچون شرکتهایی به فوقالعادهای کمکهای در را فس..تو کارکنان حقوق درصد 30 که جایی تا کرد بود. کرده تقبل دولت دوران آن خود مشکالت حل برای کش.ور صنایع بخش و دولت بیش.تر رفاقت نیازمن.د هستند. خصوصی بهصورت نیز ایران فس.تو برای هوشمند: صنعت دارد وجود مدون و تفصیلی برنامهی مجزا درخواست به ایران فستو امسال ژانویهی از الموتینیا: فستو آسیایی منطقهی از آلمان فس..تو موافقت با و ما قرار آن اروپایی منطقهی زیرمجموعهی و ش..د منتقل و زحمت و دارد را خ..ود خاص ویژگیهای ک..ه گرف..ت تحقق برای ما میطلبد. کار در را بیشتری عمل دقت چه و دادیم ارایه راه نقش..هی و تجاری طرح مهم این مهارتی آموزشه..ای بحث در چ..ه و تولی..د بح..ث در پیشبینی برنامهریزیه..ا مبن..ای ب..ر خوبی آین..دهی بر را بخشه..ا از بس..یاری فونداس..یون من کردهای..م. است بوده همیشگیام سیاست که جوانگرایی مبنای باش..م داش..ته حضور که آنجا تا و ریختهام آینده برای رش..د تا کرد خواهم را اینکار نیز بخشها دیگر ب..رای کند. حفظ را خود تداوم فعلی متوازن مصاحبه برای من که 2003 سال از ایران فس..تو برای است شده نوشته س..الهای 20 برنامهی رفتم آلمان به

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی 3 فهرست 5 پیشگفتار فصل اول - سیستم سوخت رسانی 9 اقدامات احتیاطی 10 ابزار مخصوص 13 بررسی سیستم سوخت 14 انژکتور و ریل سوخت 18 فیلتر سوخت 23 باک سوخت 27

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی X100RM1H/2/2 بسمه تعالی پراید 132 با پلتفرم جدید راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی 3 فهرست پیشگفتار... 5 ابزارهای عیب یابی سیستمهای الکتریکی... 7 دسته چراغ وبرف پاک کن... 10 کلیدهای پشت صفحه

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

Key words: Organizational culture, Knowledge sharing, Passive defense, Denison model, Crisis management.

Key words: Organizational culture, Knowledge sharing, Passive defense, Denison model, Crisis management. ایجاد و تسهیم بر فرهنگ تأثیرگذاری مدل طراحی غیرعامل پدافند رویکرد با بحرانی شرایط مهار در چابکی اصفهان گاه اقتصاد و اداری علوم کدهی مدیریت گروه -استادیار دولتآبادی رضایی حسین Khazaei110@gmail.com اصفهان

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرائی 5 فرزاد نوبخت 1 ناهید اتقیاء 2 مجتبی امیری 3 حسن قره خانی 4 نگار اشرفی ص ص: 103-123 تاریخ دریافت: 92/2/6 تاریخ تصویب: 92/9/10

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene سلولهای آلی خورشیدی تودهای اتصاالت پایه بر فولرین پلیمر- از نامتجانس رفیعی محمد مترجم: رهای پلیم از که خورشیدیای لهای سلو راندمان اخیر سال ده در درصد ۹ به درصد ۱ از شدهاند ساخته فولرین مشتقات با مخلوطشده

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری و 2 و 2 مهسا خرمي و همکاران نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي جلد پنجم شماره اول 19 19-991 http://ejfpp.gau.ac.ir بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه

بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی شماره پیاپی سال سوم شماره 4 زمستان 394 (گزارش کوتاه) بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه Ledeb. Helichrysum pallasii (Spreng.) در رویشگاه طبیعی استان

Διαβάστε περισσότερα

چکیده: در محیط کس بوکار جدید که مش خصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است توانایی یک شرکت در

چکیده: در محیط کس بوکار جدید که مش خصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است توانایی یک شرکت در بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری... 105 بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته 1* صفورا اللهی 2 عباس

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

مولف تحت نظارت و سرپرستی: مهندس یاسر جعفری جوزانی

مولف تحت نظارت و سرپرستی: مهندس یاسر جعفری جوزانی طراحی مبدلهای حرارتی به همراه آموزش نرمافزار Aspen B-JAC مهندسیار مولف علی مصطفیزاده ابوالمعالی شرکت مهندسی سینوس 90 درجه تحت نظارت و سرپرستی: مهندس یاسر جعفری جوزانی سخنی با خوانندگان بشر قرن 21 بیوقفه

Διαβάστε περισσότερα

تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 )مطالعه موردی بانک انصار(

تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 )مطالعه موردی بانک انصار( تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده مدیریت نوآوری نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری سال چهارم شماره 4 زمستان 1394 صفحه 61-80 بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده 4 سیدمهدی حسینیسرخوش

Διαβάστε περισσότερα

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391 فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري 17 سال هجدهم شماره 62 صفحات 17 تا 22 پاییز 92 الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري

Διαβάστε περισσότερα

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه رفتار حرکتی شماره. پاییز و زمستان 93. صص -3 تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه بهنام ملکی حسن محمدزاده اکبر قوامی 3 تاریخ دریافت مقاله: 93//9 تاریخ پذیرش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( گروه فنی و مهندسی

مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( گروه فنی و مهندسی مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( عمران گروه فنی و مهندسی مصوب جلسه -------------- شورای عالی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی مورخ ------------ 1 فهرست مطالب: فصل

Διαβάστε περισσότερα

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه بهینهسازی کربوکسیمتیل سلولز) CMC ( در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی چڪیده علیاصغر آریافر کورس سامانیان مریم

Διαβάστε περισσότερα

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method سنتز پروسکایت نانو بلورین (یک خط فاصله اندازه 6) Sr 0.895 Y 0.07 TiO 3±δ (یک خط فاصله اندازه 6) (یک خط فاصله اندازه 6) 3 2* زهرا رجایی محمدرضا محمدي احمد ساعتچی (یک خط فاصله اندازه 6) جلد 3 شماره 2 تابستان

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα