Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών ,89 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Απόφαση 14/2015 Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 ήµου Πάρου. Στην Πάρο την 6 η Μαρτίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην Παροικία συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν της µε αρ.πρωτ.:2189/ έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα που έχουν περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα έξι µέλη: Παρόντες Απόντες Κωβαίος Μάρκος Πρόεδρος Ρούσσος Βατίστας Μέλος Χριστόφορος Χρήστος Μέλος Πετρόπουλος Ιωάννης Μέλος Βλαχογιάννης Χρήστος Μέλος Γκόκας Αλέξιος Μέλος Λεοντής Μικές Μέλος ιαπιστωµένης νόµιµης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την εισήγηση του 1 ου θέµατος ηµερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώµατος το µε αρ.5/ υπηρεσιακό σηµείωµα της ιεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών µε θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 ήµου Πάρου, το περιεχόµενο του οποίου έχει ως εξής: 1

2 Μετά την έγκριση του προϋπολογισµού των εσόδων και δαπανών του ήµου µας οικ. έτους 2015 και λαµβάνοντας υπόψη α) την υποχρέωση για την ορθή εγγραφή του χρηµατικού υπολοίπου της 31/12/14 και β) τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του ήµου και της Οικονοµικής Υπηρεσίας και εφόσον σύµφωνα µε το Π 113/2010 δεν υφίσταται δέσµευση των µεταφερόµενων πιστώσεων, παρακαλούµε για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 όπως παρακάτω : ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5111 παρελθ.ετών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ποε 5.614, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΕΞΟ Α Υποχρεώσεις ΠΟΕ ,00 Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Εγγραφή εκ νέου των Κ.Α. εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου που αφορούν έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και αύξηση ή µείωση των υπολοίπων Κ.Α εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου για δαπάνες & επενδύσεις µε βάση τα πραγµατικά υπόλοιπα 31/12/ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών ,89 2

3 5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδύσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών ,90 Σύνολο ,97 2. Λοιπά Έσοδα ΙΚΑ Εργοδότη προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας , ΙΚΑ Εργαζοµένου προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας , Λοιπά πρόστ και χρηµ ποινές επιβαλλόµ βάσει ειδικών διατάξεων ,00 Σύνολο ,00 3. Αναλαµβάνουµε και µεταφέρουµε στο αποθεµατικό εγγεγραµµένες πιστώσεις από Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισµού 3

4 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣ ,82- Προµήθεια υλικών πυροπροστασίας ,00 Χωµατουργικές εργασίες για πυροπροστασία ,00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επισκευή συντήρηση κλιµακοστασίου µεγάρου Λευκών 4.500,00 Αποκατάσταση τάπητα γηπέδου µπάσκετ Λυκείου Παροικ ,00 Συντήρηση πλακόστρωτων οικισµού Νάουσας ,00 Αποκατάσταση τοίχου ιδιοκτησίας ρακάκη στην Αλυκή 6.800,00 Συντηρήσεις-επισκευές παιδικών χαρών 6.000,00 Πλακόστρωση από Τζάντε εως νηπιαγωγείο Προδρόµου ,00 Πλακόστρωση από την είσοδο του χωριού έως του τέλος του , ,18 δασυλίου πλατείας Κώστου ΣΑΤΑ Μελέτη σκοπιµότητας αποκαταστ ΧΑ Α Π.Λιβαδιού µε τεχνοοικονοµικ 5.000,00 & περιβαλλοντικά κριτήρια ΣΑΤΑ Επισκευή-συντήρηση µεγάρου Λευκών 5.900,00 Αγορά-απαλλοτρίωση ΥΠΕΣ οικηµάτων στην πλατεία ΕΠΕΝ Μαρµάρων ,00 4

5 ΣΑΤΑ Κατεδάφιση πρωην δεξαµενής ύδρευσης στον προαύλιο χώρο του 3.000,00 µουσείου Γλυπτικής Μάρπησσας Σύνολο ,00 Α ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,97 Β. ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αναλαµβάνουµε και µεταφέρουµε από το Αποθεµατικό κεφάλαιο συνολική πίστωση ,94 ευρώ για δηµιουργία και ενίσχυση ΚΑ Εξόδων του Προϋπολογισµού εγγράφοντας πιστώσεις ως παρακάτω: 1. από χρηµατικό υπόλοιπο α)υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. που θα εξοφληθούν από Τακτικά & έκτακτα ανειδίκευτα ( ) Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 3.778,33 ν Αµοιβές µεταφραστών 5.000,00 ν Ταχυδροµικά τέλη 164,77 ν Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2.428,18 ν απάνες προβολής δήµου Πάρου 455,00 ν Προµήθεια φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες προβ 4.000,00 ν Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 609,31 ν απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 474,15 ν Συνδροµή ενηµέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα 380,00 ν Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 47,10 ν Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 155,07 ν Απόδοση νπδδ ΚΠΠΑ (Παιδ./ Βρεφ/κοί Σταθµοί & ΚΑΠΗ) ,00 ν Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κέντρου πρόληψης κατά των εξα 9.480,20 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 2.550,00 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ 272,00 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 612,00 ν Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 128,00 ν Επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων θέρµανσης 1.995,20 ν 5

6 Εργασίες επισκευής-συντήρησης µεταφορικών µέσων 59,18 ν Εργασίες επισκευής-συντήρησης εκτυπωτών 1.297,36 ν Εργασίες επισκευής-συντήρησης φωτοαντιγραφικών 1.997,97 ν Ανταλλακτικά αναβάθµισης υπολογιστών 197,20 ν Ανταλλακτικά εκτυπωτών 799,40 ν Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών 1.484,25 ν Συντήρηση και επισκευή λοιπού µηχανογρ. Εξοπλισµού 950,00 ν Συντήρηση και επισκευή µικροφωνικής εγκατάστασης 150,00 ν Προµήθεια συσσωρευτών σε µονάδες UPS 490,10 ν Συµβόλαιο λειτουργίας-συντήρησης ασύρµατου δικτύου ,99 ν Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου ήµου 994,00 ν Εργασίες ανάκτησης δεδοµένων 850,00 ν απάνες ύδρευσης δηµοτικών κτιρίων κλπ 3.575,10 ν απάνες εκκένωσης βόθρων 299,28 ν ηµοσίευση προκυρήξεων 150,80 ν Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.008,40 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφ 20,76 ν Προµήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστά 1.046,02 ν Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 2.192,40 ν Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 5.974,00 ν Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού 4.934,64 ν Προµήθεια µονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλ. Ρεύµατος 1.081,35 ν Προµήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ 1.155,36 ν Μισθώµατα σχολικών κτιρίων (µιθσώσεις Ν.Α.Κυκλάδων) 1.857,60 ν Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.521,26 ν Σύµβαση ήµου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοιν ,58 ν Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 208,00 ν απάνες Π.Ο.Ε. ανταποδοτικών υπηρ καθαριότητ. & ηλεκτ/σµού ν Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 990,75 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 260,51 ν Προµήθεια αδιάβροχων προσωπικού καθ/τας 1.374,60 ν Εξοπλισµός προσωπικού καθαριότητας 1.335,22 ν Προµήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότητας 1.797,07 ν 6

7 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 7.596,98 ν Εργασία επισκευής- συντήρησης οχηµάτων καθα/τας ,87 ν απάνες εκκένωσης βόθρων 897,84 ν Αποκοµιδή απορ/των και καθαριότητα οικισµών ήµου ,16 ν Αποµάκρυσνη εγκαταλελειµένων αυτοκινήτων 1.484,80 ν Απολυµάνσεις-απεντοµώσεις δηµ.κτιρίων-σχολείων κλπ 2.981,20 ν Εισφορά υπερ Συνδ ιαχ Στερεων Αποβλήτων Πάρου-Αντ ,40 ν Μεταφορ απορριµάτων - φυκιών από παραλίες και κλαδ 2.227,20 ν Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τµήµα Λευκών 3.132,00 ν Καθαρισµός ρεµµάτων 4.941,60 ν Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & µεταφορά ανακυ 2.090,78 ν Φόρτωση και µεταφορά µπαζών-φυτικών υπολειµµάτων 4.444,54 ν Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 910,95 ν Προµήθεια υλικού απόσµησης κάδων απορ/των & απορ/ 914,08 ν Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων ,64 ν Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 4.623,18 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφ ,84 ν Προµήθεια ενισχυτικού καυσίµων για κίνηση µεταφορι 812,00 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ 141,60 ν Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή χριστουγ. Φωτ 1.984,30 ν Ανταλλακτικά κάδων απορριµµάτων 5.319,23 ν Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών 497,64 ν Προµήθεια λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού 3.047,32 ν Προµήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φ ,62 ν Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης 991,80 ν Προµήθεια αναλώσιµων υλικών οχηµάτων 898,30 ν Προµήθεια ενηµερωτικών-πληροφοριακών πινακίδων 1.809,60 ν Σύνολο δαπ Π.Ο.Ε. ανταποδ υπηρ καθαριότητ. & ηλεκτ/σµού ,62 ν ,002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε 1.110,44 ν ,002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ 292,40 ν ,002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 425,00 ν ,002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 102,00 ν Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 976,00 ν 7

8 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 997,00 ν Εργασίες συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων 750,52 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφ 3.460,06 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ 100,80 ν Προµήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας 999,87 ν Προµήθεια µηχανηµάτων-εργαλείων 983,10 ν Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 1.084,94 ν Επισκευή-συντήρηση εργαλείων κήπων 696,00 ν Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήµατος 1.392,00 ν Εργασίες συντήρησης και κλαδονοµής δηµοτικών πάρκω ,32 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ 989,62 ν Προµήθεια ανταλλακτικών εργαλείων κήπων 974,63 ν Προµήθεια φυτοχώµατος & γλαστρών 492,25 ν Προµήθεια λιπασµάτων 473,06 ν Προµήθεια φυτοφαρµάκων 493,79 ν Προµήθεια εργαλείων κήπων 997,50 ν Αµοιβή εργολάβου για λειτουργία των δηµ. Νεκροταφε 4.133,66 ν Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 850,00 ν Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ 204,00 ν Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.257,60 ν απάνη για το πρόγραµµα αδέσποτων σκυλιών 3.001,65 ν Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 863,02 ν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2.314,02 ν Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2.770,00 ν Οδοιπορικά & έξοδα µετακίνησης δικηγορου. Πάρου 61,03 ν Επισκευή-συντήρηση µεταλλικών βάσεων πλατειών 5.220,00 ν Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 46,40 ν Προσωρινή αποθήκευση-διαχείρηση & µεταφ ανακυκλ υλ 5.834,50 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µετ 11,21 ν Προµήθεια υλικών για συντήρηση δηµοτικών κτιρίων 7,64 ν Εξοδα δηµοσίευσης διαγωνισµών και λοιπών δηµοσιεύσ 1.045,39 ν λοιπές επιστροφες αχρεωστήτως καταβληθέντα 461,19 ν Μισθώµατα κτιρίων-γαιών κλπ 477,73 ν Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κεντρ πρόληψης κατά ,65 ν 8

9 ικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφασεων 7.147,44 ν Πληρωµή δηµοσιευσης διαγωνισµών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑ ΙΚΗ ΑΕ 412,38 ν Πληρωµή δηµοσιευσης διαγωνισµών ραγάτη Κων/νου 1.056,76 ν Πληρωµή δηµοσιευσης διαγωνισµών Καρανίκα Παναγιώτη 437,90 ν ηµοσίευση διαγωνισµών Μοσχανδρέου Σοφία & Σια 94,10 ν απάνες προηγουµένων χρήσεων ,28 ν Επιπλα & σκεύη 0,15 ν $Προµήθεια κλιµατιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ 40,53 ν Προµήθεια µεταλλικών κάδων ,00 ν Κουφώµατα για δηµοτικό κτίριο στη θέση Γερµανικά 0,54 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωνισµών για λογ/σµό ΤΥΠΟΚΥ 2.484,72 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό ΠΑΠΑΝΙΚ 510,45 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό ΛΕΥΚΟΦΡ 60,15 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό ΡΑΓΑΤΗ 121,80 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό Καρανίκα Παναγι 1.986,50 ν ηµοσίευση διαγωνισµών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία 1.014,75 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωνισµών Ι Ρουσσουνελος-Ε 1.729,56 ν ηµοσίευση διαγωνισµών από εκδοτικό και δηµοσιογρ 202,95 ν Λοιπές επιστροφές 2.321,41 ν Σύνολο (α) υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. που θα εξοφλ από τακτικά & έκτακτα ανιδείκ ( ) ,29 β)υποχρεώσεις παρελθ οικονοµικών ετών που θα εξοφληθούν από έκτακτα έσοδα ( ) ΥΠ ΓΕΩΡΓ Κατασκευή υγροµόνωσης θερµοµόνωσης δώµατος 5.614,00 ν ΕΠΤΑ $Προµήθεια κλιµατιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ 1.310,38 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων έργων 1.858,67 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπ ανάγκες 989,62 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια µεσινέζας για θαµνοκοπτικά 1.792,20 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια χορτοκοπτικων -θαµνοκοπτικών 904,80 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια αλυσοπριόνων 742,40 ν Σύνολο (β) ,07 9

10 γ)υποχρεώσεις παρελθ οικονοµικών ετών που θα εξοφλ από ΣΑΤΑ (ενίσχυση από ) Επισκευή δηµοτικών κτιρίων 1.064,05 ν Συντήρηση κτιρίου σχολής Μουσικής 8.749,68 ν Συντηρήσεις -επισκευές αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών ,32 ν Συντήρηση αθλοπαιδιών ,64 ν Προµήθεια σχιστολίθων για συντήρση αργολιθών 336,40 ν Προµήθεια σκυροδέµατος για επούλωση λακουβών ,00 ν καθαρισµοί οδών ,99 ν προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για επούλωση λακούβων 6.681,14 ν Προµήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων ,28 ν Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών 3.715,00 ν Προµήθεια κλιµατιστικών δηµοτικών κτιρίων 2.610,00 ν Κατασκευή υγροµόνωσης θερµοµόνωσης δώµατος 1.166,00 ν Μελέτη διάνοιξης Β Περιφερειακού δρόµου Παροικιάς ,83 ν Σύνολο (γ) ,33 δ)επενδυτικές δαπάνες που θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα για (5112) επισκευή πρώην ηµοτικού σχολείου Καµαρών , Αγορά-Απαλλοτρίωση έκτασης θέση ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ Π.ΛΙΒΑ Ι ,00 ν Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών κοινοχρήστων χώρων 8.000, Προµήθεια κουφωµάτων δηµοτικών κτιρίων , ιευθέτηση οµβρίων υδάτων στον Αγ Αρσένιο Παροικίας 1.900,00 ν Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας 5.000, Συντήρηση αθλοπαιδιών 5.000, Πλακοστρώσεις ήµου Πάρου , Συντηρήσεις δρόµων , Καθαρισµός-διαπλάτυνση δρόµου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας 5.000, Προµήθεια φωτιστικών συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 5.100,00 ν Σύνολο (δ) ,02 10

11 ε)ειδικές απάνες που θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα (ανταποδοτικά) (5113 ) Αποµάκρυσνη εγκαταλελειµένων αυτοκινήτων 500, Καθαρισµός χανδακιών οδικού δικτύου 2.000, Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 878, Καθαρισµός & προστασία µονίµων εγκ/σεων από grafity 1.000, Παροχή υπηρεσιών για την υγειονοµική ταφή υπολείµµατος ,00 ν από τη διαλογή των ανακυκλώσιµων υλικών Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 5.000, Αποζηµίωση του αρθρ 204 Ν. 3584/ ,00 ν Σύνολο (ε) ,24 στ)λοιπές δαπάνες που θα καλυφθούν από από τακτικά (5119) Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000, Πρόστιµα λιµεναρχείου Πάρου 2.000, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , ηµοσίευση προκυρήξεων , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 5.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ 3.000, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 3.000, Τακτικές αποδοχές Ι ΑΧ , Αποζηµιώσεις ασκούµενων σπουδαστών ΤΕΙ 2.000, Οδοιπορικά & εξοδα µετακίνησης δικηγόρου. Πάρου 2.000, Τακτικές αποδοχές Ι ΑΧ 1.000, Τακτικές αποδοχές Ι ΑΧ 1.000, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρ 1.000, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 1.000, Εργοδοτικές εισφορές αιρετών 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 7.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ 1.000,00 11

12 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε 1.000, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 2.000, Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 5.000,00 ν Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ 1.500,00 ν Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000, Οδοιπορικά & εξοδα µετακίνησης δικηγόρου. Πάρου 2.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000, Οδοιπορικά & εξοδα µετακίνησης ειδ. συνεργάτη ,00 ν ικαστ έξοδα & έξοδα εκτέλ δικαστ αποφ ή συµβιβαστ πράξεων , Αντίτιµο ηλεκτρ ρεύµατος για φωτισµό ακινήτων διοικ υπηρεσιών ,00 ν * Αντίτιµο ηλεκτρ ρεύµ ακινήτων υπηρ πολιτ αθλητισµ & κοιν πολιτ ,00 ν ** Προµήθεια πύργων ναυαγοσωστών 6.800, Αµοιβή ελεγκτών δόµησης 1.500, Προµήθεια υλικών για την επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής ηµαρχείου 1.000,00 ν Συντήρηση επισκευή κουφωµάτων δηµοτ κτιρίων 2.000, Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 4.000, ιαχειριστική υποστήριξη για προετοιµασία και υποβολή προτάσεων ,00 ν στο πρόγραµµα "αστική αναζωογόνηση Συνδροµή για υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης 1.850,00 ν απάνες αποµαγνητοφώνησης συνεδριάσεων.σ , Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου ήµου Πάρου 1.000,00 ν Eπισκευή-συντήρηση εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών-περιφερειακών 500, Εργασίες επισκευής εξοπλισµού ασύρµατου δικτύου 1.000,00 ν Συντήρηση και επισκευή λοιπού µηχανογρ. Εξοπλισµού 1.000,00 ν Αναλώσιµα εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών - περιφερειακών συσκευών 3.000, Προµήθεια και εγκατάσταση digital signage (ψηφιακή σήµανσης) 5.000,00 ενηµέρωσης δηµοτών-επισκεπτών 12

13 Προµήθεια µοκετών δηµαρχείου 1.200, Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού δηµοτικών κτιρίων ,19 ν Ανατύπωση εντύπων τουριστ προβολής.πάρου & εκύπωση νέων ,00 αλλαγή αιτιολ Σύνολο (στ) ,19 ζ) απάνες για επενδύσεις που θα καλυφθούν από Λοιπα Εκτακτα ( ) Ταµ Συν ΧΥΤΑ Αµοιβή τεχνικού σ/λου του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητας Πάρου-Αντιπάρου 5.320,40 Εθν Συµµ ΧΥΤΑ Μέτρα δηµοσιοποίησης του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητα 1.773,48 ΥΠΕΣ ΕΠΕΝ Κατασκευή συγκοινωνιακού κόµβου στην δισταύρωση Μπαντίστα Νάουσας ,96 ΥΠΕΣ ΕΠΕΝ Μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ,88 ΥΠΕΣ ΕΠΕΝ Επέκταση γέφυρας Αλυκής ,24 ΕΣΠΑ Καντιν Αποκατασταση ΧΑ Α Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο ,67 ΕΣΠΑ Ανεµό Αποκατάσταση αναπαλαίωση ανεµόµυλων Αγ. Αννας & ηµαρχείου 1.080,97 ΕΣΠΑ Χωριου Αποκατάστ ΧΑ Α στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι ήµου Πάρου 1.327,87 ΕΣΠΑ αγρ ιατ Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτροµηχανολ εγκατ περιφ ιατρείων ,75 ΕΣΠΑ νηπ Αγκ Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ,38 ΕΣΠΑ νηπ Να Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου ,16 ΕΣΠΑ εξοικ Συµβουλ υποστ για την αξιολόγ της ολικής περιβαλ ποιότ του. Πάρου ,00 Υπ. Γεωργ Κατασκευή τεχν έργου απορροής οµβρίων υδάτων στο Πίσω Λιβάδι 100,00 Σύνολο (ζ) ,60 η) απάνες για επενδύσεις που θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ ( ) Συντήρηση µονώσεων δηµοτικών κτιρίων 1.100,00 Κατασκευή τεχν έργου απορροής οµβρίων υδάτων στο Πίσω ,00 Λιβάδι Επέκταση γέφυρας Αλυκής , Προµήθεια συστήµατος ηλιακής ενέργειας ξενώνα Λευκών ,00 ν θ) Ειδικές δαπάνες που θα καλυφθούν από έκτακτα έδοδα (5123) Σύνολο η) ,97 13

14 ΛΙΜ ΤΑΜ Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού ,00 ΛΙΜ ΤΑΜ Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού ,00 ΛΙΜ ΤΑΜ Επισκευή και συντήρησης οχηµάτων καθα/τας ,00 ΛΙΜ ΤΑΜ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 ΒΕΛΕΝΤΖ Ι Ρ απάνες για έργα ευπρεπισµού και Φιλαλληλίας(ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ) ,11 ΥΠΕΣ ΕΝ ΕΙ Υλοποίηση προγράµµατος κοινωνικής Προστασίας ενδεια(υπεσ) ,00 ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Αµοιβές γυµναστών για τα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού(υπ.υγειασ) 197,58 ΥΠΕΣ Αδελφ εξοδα αδελφοποιησεων(υπεσ) 871,94 ΥΠΕΣ Εξοπλ κεπ εξοπλισµός κεπ(υπεσ) 0,02 ΥΠΕΣ εκλ αποζ αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης 4.014,00 ΥΠΕΣ εκλ αποζ αποζηµίωση υπερωιακής απασχόλησης 2.676,00 ΥΠΕΣ εκλ αποζ αποζηµίωση υπερωιακής απασχόλησης 446,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων έργων 2.000,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπ ανάγκες 2.486,58 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια µεσινέζας για θαµνοκοπτικά 1.000,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια χορτοκοπτικων -θαµνοκοπτικών 900,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια αλυσοπριόνων 500,00 Λειτ απ β Απόδ κατανοµής ΚΑΠ στη ΕΥΑ Πάρου (ΥΠΕΣ ΑΑ ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΕΣ Β) ,88 Υπεσδ Κεπ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ (ΥΠΕΣ ΑΑ ΜΙΣΘΟ ΚΕΠ) 1.036,05 Σύνολο (θ) ,16 ι) Λοιπές δαπάνες που θα καλυφθούν από έκτακτα έσοδα (5129) Αµοιβές γυµναστών για τα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού(υπ.υγειασ) -197, εξοδα αδελφοποιησεων(υπεσ) -871, Επισκευή και συντήρηση δικτύων αλσυλίων ,38 Σύνολο (ι) ,90 Σύνολο ,97 14

15 2. Από λοιπά έσοδα ΙΚΑ Εργοδότη προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας ,00 ν ΙΚΑ Εργαζοµένου προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας ,00 ν Σύνολο ,00 3. Από µεταφορά στο αποθεµατικό εγγεγραµµένων πιστώσεων από Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισµού Προµήθ υλικών για την αντιµετώπιση εκτ αναγκών ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ πυροπροστ-πολιτ προστασ ,00 ν Μίσθωση µηχανηµάτων για αντιµετωπ εκτ αναγκών ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ πυροπροστ-πολιτ προστα ,00 ν ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΤΑ Προµήθεια κουφωµάτων δηµοτικών κτιρίων ,00 ΣΑΤΑ Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α Π.Λιβαδιού 5.000,00 ΣΑΤΑ Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 6.000,00 ΣΑΤΑ Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας ,00 ΣΑΤΑ Επέκταση γέφυρας Αλυκής 6.800,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση αθλοπαιδιών ,00 ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣ Πλακοστρώσεις ήµου Πάρου , Ειδική οικολογική αξιολόγηση περιβαλλοβτικής αδειοδότησης του έργου 5.600,00 ν ΣΑΤΑ συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων Λευκών Κώστου Υπογειοποιήσεις δικτύου ηλεκτρ/σµού πλατείας Προδρόµου ,00 Σύνολο , , ,18 Β ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,94 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α ,97 15

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Β ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (+/-) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛ ΤΕΛΙΚΟ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΦΑΛΑΙΟ , , , ,27 Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ-Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς , ΕΣΠΑ-Εξοικονόµηση ενέργειας Πάρου 9.000,00 Υπ Ανταπτ Ανταγ & Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ µελέτη 2ου Γυµν Ναυτ Παροικίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,74 ΕΞΟ Α ΕΣΠΑ Κατασκευή ασφ/ση οδού πρόσβ νηπιαγ Αγκαιριας ,74 Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο Μελέτη εφαρµογής επεµβασεων στο κέλυφο 1.000,00 & αξιολόγηση επεµβάσεων Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο: Υλοποίηση επεµβάσεων στο κέλυφος 1.000, Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο µελέτη εφαρµογής Η/Μ επεµβάσεων 1.000,00 επεµβ φωτισµού & ενεργ διαχείρισης, αξιολογηση επεµβάσεων Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο: Υλοποίηση Η/Μ επεµβάσεων 1.000,00 φωτισµού & ενεργειακής διαχείρισης Οδοφωτισµός Πάρκου εγκατάσταση συστήµατος φωτισµού 1.000, Οδος Γ.Πάριου Μελέτη εφαρµογής βιοκλιµατ σχεδιασµού 1.000,00 16

17 Οδος-παραλία Γ. Πάριου εγκατάσταση υλικών 1.000, ηµιουργ ιστοσελίδας ενηµερ για το πρόγραµµα του ήµου Πάρου 1.000,00 που θα αναρτηθεί στην υπάρχουσα ιστοσελλίδα του ήµου Εκδοση πιστ/κού ΚΕΝΑΚ για το πρόγραµµα εξοικονοµών 1.000,00 Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ Μελέτη 2ου Γυµνασίου Παροικίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,74. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (αναµεν) & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ-Αίθουσα αθλητικών εκδηλώσεων Μάρπησσας , ΕΣΠΑ-Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς , ΕΣΠΑ-Προµήθεια & εγκατάσταση φωτοσυστηµάτων , ΕΣΠΑ - Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Καντινελιές , ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Χωριουδάκι-Λάκκοι , ΕΣΠΑ-Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου 3.200, ΕΣΠΑ-Βελτ κτιρ & Η/Μ εγκατ περιφ ιατρ Νάουσας & Μάρπησσας 3.000, ΕΣΠΑ-Προµήθεια εξοπλισµού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου , ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση & αναπαλαίωση ανεµόµυλων ,00 ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,72 ΕΣΠΑ Αιθουσα πολαπλ χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο ,72 του ηµ Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Σύνδεση νηπιαγ Νάουσας µε δικτ ΟΚΩ 3.200, Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς , Τσιµεντόστρωση οδού πρόσβασης νηπιαγ Αγκαιριας Ν.Πάρου , Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 3.000,00 περιφ ιατρείων Μάρπησσας & Νάουσας Πάρου Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοσυστηµάτων ,00 17

18 σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστ συγκοινωνίας Προµήθεια εξοπλισµού ΧΥΤΑ Πάρου , Παραγωγή οπτικοακουστ υλικού για την προβολή και ανάδειξη των 9.000,00 ανεµόµυλων Αγ Αννας και ηµαρχείου Προµ εξοπλισµ για τη προβολή και ανάδειξη των ανεµόµυλων 3.000,00 Αγ Αννας και ηµαρχείου Αποκατασταση ΧΑ Α Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο , Μέτρα αντ/ξης για την προστασία αγροτ οδού παραπλ ΧΑ Α Νάουσας , Αποκατάστ ΧΑ Α στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι ήµου Πάρου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ,72 Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ Τροποποίηση της περιγραφής του Κ.Α από "Προµήθεια ηχητικών συστηµάτων" µε ποσό 500,00 σε "Προµήθεια ηχητικών συστηµάτων και λοιπού εξοπλισµού" µε το ίδιο ποσό. Στον κα θα εγγράφονται οι χρεώσεις των ηµερολογιακών κινήσεων της ΕΗ από τους αρ.παροχής: , , , , , , , , , και Στον ΚΑΕ θα εγγράφονται οι χρεώσεις των ηµερολογιακών κινήσεων της ΕΗ από τους αρ.παροχής: , , , , , , , , , , , , , , , , , Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και έχοντας υπόψη: 18

19 1) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114), όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), όπως ισχύει. 3) Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του ν.4172/2013(φεκ 167/ Α), περί «Προϋπολογισµού ήµων». 4) Την µε Α.Π.:29530/ ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων οικονοµικού έτους τροποποίηση της υπ.αρ.7028/ (ΦΕΚ 253Β) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων», καθώς και των εγκυκλίων 24823/ , 30507/ και 35841/ , σχετικές µε την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. έτους ) Τις µε αρ. 292/2014 (Α Α:79Ρ ΩΞΓ-ΨΨΣ) και µε αρ αρ.304/2014(α Α:ΨΗ3ΦΩΞΓ-Ξ4Γ) αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα και ο Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2015 του ήµου Πάρου, όπως αυτές επικυρώθηκαν µε τις µε αριθ.πρωτ.: 2432/ (Α Α: 7ΓΘΧΟΡ1Ι-3Λ4) και 8262/ (Α Α:ΩΤΩΛΟΡ1Ι50Ω) αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου (αντίστοιχα). 6) Το µε αρ.5/ υπηρεσιακό σηµείωµα της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε τις προτεινόµενες αναµορφώσεις στον προϋπολογισµό και την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 του ήµου -Πάρου. 7) Τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, από τον Αντιδήµαρχο κ. Χριστόφορο Χρήστο, σε σχετικά ερωτήµατα των µελών του Σώµατος και µετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1) Εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 του ήµου Πάρου, εφόσον σύµφωνα µε το Π..113/2010 δεν υφίσταται δέσµευση των µεταφερόµενων πιστώσεων. Συγκεκριµένα: ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5111 παρελθ.ετών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ποε 5.614, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΕΞΟ Α Υποχρεώσεις ΠΟΕ ,00 Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 19

20 1. Εγγραφή εκ νέου των Κ.Α. εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου που αφορούν έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και αύξηση ή µείωση των υπολοίπων Κ.Α εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου για δαπάνες & επενδύσεις µε βάση τα πραγµατικά υπόλοιπα 31/12/ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδύσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών ,90 Σύνολο ,97 20

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Μελέτη ανάπλασης ορεινού ογκού Ελικώνα στη θέση 1.1.1 "πέντε πηγάδια" Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από 1.1.2 πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 8 η Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 ύστερα από την υπ

Διαβάστε περισσότερα