Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών ,89 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Απόφαση 14/2015 Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 ήµου Πάρου. Στην Πάρο την 6 η Μαρτίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην Παροικία συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν της µε αρ.πρωτ.:2189/ έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα που έχουν περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα έξι µέλη: Παρόντες Απόντες Κωβαίος Μάρκος Πρόεδρος Ρούσσος Βατίστας Μέλος Χριστόφορος Χρήστος Μέλος Πετρόπουλος Ιωάννης Μέλος Βλαχογιάννης Χρήστος Μέλος Γκόκας Αλέξιος Μέλος Λεοντής Μικές Μέλος ιαπιστωµένης νόµιµης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την εισήγηση του 1 ου θέµατος ηµερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώµατος το µε αρ.5/ υπηρεσιακό σηµείωµα της ιεύθυνσης οικονοµικών υπηρεσιών µε θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 ήµου Πάρου, το περιεχόµενο του οποίου έχει ως εξής: 1

2 Μετά την έγκριση του προϋπολογισµού των εσόδων και δαπανών του ήµου µας οικ. έτους 2015 και λαµβάνοντας υπόψη α) την υποχρέωση για την ορθή εγγραφή του χρηµατικού υπολοίπου της 31/12/14 και β) τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του ήµου και της Οικονοµικής Υπηρεσίας και εφόσον σύµφωνα µε το Π 113/2010 δεν υφίσταται δέσµευση των µεταφερόµενων πιστώσεων, παρακαλούµε για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 όπως παρακάτω : ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5111 παρελθ.ετών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ποε 5.614, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΕΞΟ Α Υποχρεώσεις ΠΟΕ ,00 Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Εγγραφή εκ νέου των Κ.Α. εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου που αφορούν έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και αύξηση ή µείωση των υπολοίπων Κ.Α εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου για δαπάνες & επενδύσεις µε βάση τα πραγµατικά υπόλοιπα 31/12/ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών ,89 2

3 5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδύσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών ,90 Σύνολο ,97 2. Λοιπά Έσοδα ΙΚΑ Εργοδότη προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας , ΙΚΑ Εργαζοµένου προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας , Λοιπά πρόστ και χρηµ ποινές επιβαλλόµ βάσει ειδικών διατάξεων ,00 Σύνολο ,00 3. Αναλαµβάνουµε και µεταφέρουµε στο αποθεµατικό εγγεγραµµένες πιστώσεις από Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισµού 3

4 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣ ,82- Προµήθεια υλικών πυροπροστασίας ,00 Χωµατουργικές εργασίες για πυροπροστασία ,00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επισκευή συντήρηση κλιµακοστασίου µεγάρου Λευκών 4.500,00 Αποκατάσταση τάπητα γηπέδου µπάσκετ Λυκείου Παροικ ,00 Συντήρηση πλακόστρωτων οικισµού Νάουσας ,00 Αποκατάσταση τοίχου ιδιοκτησίας ρακάκη στην Αλυκή 6.800,00 Συντηρήσεις-επισκευές παιδικών χαρών 6.000,00 Πλακόστρωση από Τζάντε εως νηπιαγωγείο Προδρόµου ,00 Πλακόστρωση από την είσοδο του χωριού έως του τέλος του , ,18 δασυλίου πλατείας Κώστου ΣΑΤΑ Μελέτη σκοπιµότητας αποκαταστ ΧΑ Α Π.Λιβαδιού µε τεχνοοικονοµικ 5.000,00 & περιβαλλοντικά κριτήρια ΣΑΤΑ Επισκευή-συντήρηση µεγάρου Λευκών 5.900,00 Αγορά-απαλλοτρίωση ΥΠΕΣ οικηµάτων στην πλατεία ΕΠΕΝ Μαρµάρων ,00 4

5 ΣΑΤΑ Κατεδάφιση πρωην δεξαµενής ύδρευσης στον προαύλιο χώρο του 3.000,00 µουσείου Γλυπτικής Μάρπησσας Σύνολο ,00 Α ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,97 Β. ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αναλαµβάνουµε και µεταφέρουµε από το Αποθεµατικό κεφάλαιο συνολική πίστωση ,94 ευρώ για δηµιουργία και ενίσχυση ΚΑ Εξόδων του Προϋπολογισµού εγγράφοντας πιστώσεις ως παρακάτω: 1. από χρηµατικό υπόλοιπο α)υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. που θα εξοφληθούν από Τακτικά & έκτακτα ανειδίκευτα ( ) Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 3.778,33 ν Αµοιβές µεταφραστών 5.000,00 ν Ταχυδροµικά τέλη 164,77 ν Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2.428,18 ν απάνες προβολής δήµου Πάρου 455,00 ν Προµήθεια φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες προβ 4.000,00 ν Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 609,31 ν απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 474,15 ν Συνδροµή ενηµέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα 380,00 ν Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 47,10 ν Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 155,07 ν Απόδοση νπδδ ΚΠΠΑ (Παιδ./ Βρεφ/κοί Σταθµοί & ΚΑΠΗ) ,00 ν Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κέντρου πρόληψης κατά των εξα 9.480,20 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 2.550,00 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ 272,00 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 612,00 ν Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 128,00 ν Επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων θέρµανσης 1.995,20 ν 5

6 Εργασίες επισκευής-συντήρησης µεταφορικών µέσων 59,18 ν Εργασίες επισκευής-συντήρησης εκτυπωτών 1.297,36 ν Εργασίες επισκευής-συντήρησης φωτοαντιγραφικών 1.997,97 ν Ανταλλακτικά αναβάθµισης υπολογιστών 197,20 ν Ανταλλακτικά εκτυπωτών 799,40 ν Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών 1.484,25 ν Συντήρηση και επισκευή λοιπού µηχανογρ. Εξοπλισµού 950,00 ν Συντήρηση και επισκευή µικροφωνικής εγκατάστασης 150,00 ν Προµήθεια συσσωρευτών σε µονάδες UPS 490,10 ν Συµβόλαιο λειτουργίας-συντήρησης ασύρµατου δικτύου ,99 ν Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου ήµου 994,00 ν Εργασίες ανάκτησης δεδοµένων 850,00 ν απάνες ύδρευσης δηµοτικών κτιρίων κλπ 3.575,10 ν απάνες εκκένωσης βόθρων 299,28 ν ηµοσίευση προκυρήξεων 150,80 ν Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.008,40 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφ 20,76 ν Προµήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστά 1.046,02 ν Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 2.192,40 ν Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 5.974,00 ν Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού 4.934,64 ν Προµήθεια µονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλ. Ρεύµατος 1.081,35 ν Προµήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ 1.155,36 ν Μισθώµατα σχολικών κτιρίων (µιθσώσεις Ν.Α.Κυκλάδων) 1.857,60 ν Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.521,26 ν Σύµβαση ήµου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοιν ,58 ν Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 208,00 ν απάνες Π.Ο.Ε. ανταποδοτικών υπηρ καθαριότητ. & ηλεκτ/σµού ν Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 990,75 ν Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 260,51 ν Προµήθεια αδιάβροχων προσωπικού καθ/τας 1.374,60 ν Εξοπλισµός προσωπικού καθαριότητας 1.335,22 ν Προµήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότητας 1.797,07 ν 6

7 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 7.596,98 ν Εργασία επισκευής- συντήρησης οχηµάτων καθα/τας ,87 ν απάνες εκκένωσης βόθρων 897,84 ν Αποκοµιδή απορ/των και καθαριότητα οικισµών ήµου ,16 ν Αποµάκρυσνη εγκαταλελειµένων αυτοκινήτων 1.484,80 ν Απολυµάνσεις-απεντοµώσεις δηµ.κτιρίων-σχολείων κλπ 2.981,20 ν Εισφορά υπερ Συνδ ιαχ Στερεων Αποβλήτων Πάρου-Αντ ,40 ν Μεταφορ απορριµάτων - φυκιών από παραλίες και κλαδ 2.227,20 ν Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τµήµα Λευκών 3.132,00 ν Καθαρισµός ρεµµάτων 4.941,60 ν Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & µεταφορά ανακυ 2.090,78 ν Φόρτωση και µεταφορά µπαζών-φυτικών υπολειµµάτων 4.444,54 ν Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 910,95 ν Προµήθεια υλικού απόσµησης κάδων απορ/των & απορ/ 914,08 ν Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων ,64 ν Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 4.623,18 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφ ,84 ν Προµήθεια ενισχυτικού καυσίµων για κίνηση µεταφορι 812,00 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ 141,60 ν Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή χριστουγ. Φωτ 1.984,30 ν Ανταλλακτικά κάδων απορριµµάτων 5.319,23 ν Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών 497,64 ν Προµήθεια λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού 3.047,32 ν Προµήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φ ,62 ν Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης 991,80 ν Προµήθεια αναλώσιµων υλικών οχηµάτων 898,30 ν Προµήθεια ενηµερωτικών-πληροφοριακών πινακίδων 1.809,60 ν Σύνολο δαπ Π.Ο.Ε. ανταποδ υπηρ καθαριότητ. & ηλεκτ/σµού ,62 ν ,002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε 1.110,44 ν ,002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ 292,40 ν ,002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 425,00 ν ,002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 102,00 ν Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 976,00 ν 7

8 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 997,00 ν Εργασίες συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων 750,52 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφ 3.460,06 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ 100,80 ν Προµήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας 999,87 ν Προµήθεια µηχανηµάτων-εργαλείων 983,10 ν Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 1.084,94 ν Επισκευή-συντήρηση εργαλείων κήπων 696,00 ν Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήµατος 1.392,00 ν Εργασίες συντήρησης και κλαδονοµής δηµοτικών πάρκω ,32 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ 989,62 ν Προµήθεια ανταλλακτικών εργαλείων κήπων 974,63 ν Προµήθεια φυτοχώµατος & γλαστρών 492,25 ν Προµήθεια λιπασµάτων 473,06 ν Προµήθεια φυτοφαρµάκων 493,79 ν Προµήθεια εργαλείων κήπων 997,50 ν Αµοιβή εργολάβου για λειτουργία των δηµ. Νεκροταφε 4.133,66 ν Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 850,00 ν Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ 204,00 ν Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.257,60 ν απάνη για το πρόγραµµα αδέσποτων σκυλιών 3.001,65 ν Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 863,02 ν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2.314,02 ν Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2.770,00 ν Οδοιπορικά & έξοδα µετακίνησης δικηγορου. Πάρου 61,03 ν Επισκευή-συντήρηση µεταλλικών βάσεων πλατειών 5.220,00 ν Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 46,40 ν Προσωρινή αποθήκευση-διαχείρηση & µεταφ ανακυκλ υλ 5.834,50 ν Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µετ 11,21 ν Προµήθεια υλικών για συντήρηση δηµοτικών κτιρίων 7,64 ν Εξοδα δηµοσίευσης διαγωνισµών και λοιπών δηµοσιεύσ 1.045,39 ν λοιπές επιστροφες αχρεωστήτως καταβληθέντα 461,19 ν Μισθώµατα κτιρίων-γαιών κλπ 477,73 ν Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κεντρ πρόληψης κατά ,65 ν 8

9 ικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφασεων 7.147,44 ν Πληρωµή δηµοσιευσης διαγωνισµών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑ ΙΚΗ ΑΕ 412,38 ν Πληρωµή δηµοσιευσης διαγωνισµών ραγάτη Κων/νου 1.056,76 ν Πληρωµή δηµοσιευσης διαγωνισµών Καρανίκα Παναγιώτη 437,90 ν ηµοσίευση διαγωνισµών Μοσχανδρέου Σοφία & Σια 94,10 ν απάνες προηγουµένων χρήσεων ,28 ν Επιπλα & σκεύη 0,15 ν $Προµήθεια κλιµατιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ 40,53 ν Προµήθεια µεταλλικών κάδων ,00 ν Κουφώµατα για δηµοτικό κτίριο στη θέση Γερµανικά 0,54 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωνισµών για λογ/σµό ΤΥΠΟΚΥ 2.484,72 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό ΠΑΠΑΝΙΚ 510,45 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό ΛΕΥΚΟΦΡ 60,15 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό ΡΑΓΑΤΗ 121,80 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωισµών για λογ/σµό Καρανίκα Παναγι 1.986,50 ν ηµοσίευση διαγωνισµών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία 1.014,75 ν Πληρωµή δηµοσίευσης διαγωνισµών Ι Ρουσσουνελος-Ε 1.729,56 ν ηµοσίευση διαγωνισµών από εκδοτικό και δηµοσιογρ 202,95 ν Λοιπές επιστροφές 2.321,41 ν Σύνολο (α) υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. που θα εξοφλ από τακτικά & έκτακτα ανιδείκ ( ) ,29 β)υποχρεώσεις παρελθ οικονοµικών ετών που θα εξοφληθούν από έκτακτα έσοδα ( ) ΥΠ ΓΕΩΡΓ Κατασκευή υγροµόνωσης θερµοµόνωσης δώµατος 5.614,00 ν ΕΠΤΑ $Προµήθεια κλιµατιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ 1.310,38 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων έργων 1.858,67 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπ ανάγκες 989,62 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια µεσινέζας για θαµνοκοπτικά 1.792,20 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια χορτοκοπτικων -θαµνοκοπτικών 904,80 ν ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια αλυσοπριόνων 742,40 ν Σύνολο (β) ,07 9

10 γ)υποχρεώσεις παρελθ οικονοµικών ετών που θα εξοφλ από ΣΑΤΑ (ενίσχυση από ) Επισκευή δηµοτικών κτιρίων 1.064,05 ν Συντήρηση κτιρίου σχολής Μουσικής 8.749,68 ν Συντηρήσεις -επισκευές αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών ,32 ν Συντήρηση αθλοπαιδιών ,64 ν Προµήθεια σχιστολίθων για συντήρση αργολιθών 336,40 ν Προµήθεια σκυροδέµατος για επούλωση λακουβών ,00 ν καθαρισµοί οδών ,99 ν προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για επούλωση λακούβων 6.681,14 ν Προµήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων ,28 ν Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών 3.715,00 ν Προµήθεια κλιµατιστικών δηµοτικών κτιρίων 2.610,00 ν Κατασκευή υγροµόνωσης θερµοµόνωσης δώµατος 1.166,00 ν Μελέτη διάνοιξης Β Περιφερειακού δρόµου Παροικιάς ,83 ν Σύνολο (γ) ,33 δ)επενδυτικές δαπάνες που θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα για (5112) επισκευή πρώην ηµοτικού σχολείου Καµαρών , Αγορά-Απαλλοτρίωση έκτασης θέση ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ Π.ΛΙΒΑ Ι ,00 ν Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών κοινοχρήστων χώρων 8.000, Προµήθεια κουφωµάτων δηµοτικών κτιρίων , ιευθέτηση οµβρίων υδάτων στον Αγ Αρσένιο Παροικίας 1.900,00 ν Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας 5.000, Συντήρηση αθλοπαιδιών 5.000, Πλακοστρώσεις ήµου Πάρου , Συντηρήσεις δρόµων , Καθαρισµός-διαπλάτυνση δρόµου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας 5.000, Προµήθεια φωτιστικών συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 5.100,00 ν Σύνολο (δ) ,02 10

11 ε)ειδικές απάνες που θα καλυφθούν από τακτικά έσοδα (ανταποδοτικά) (5113 ) Αποµάκρυσνη εγκαταλελειµένων αυτοκινήτων 500, Καθαρισµός χανδακιών οδικού δικτύου 2.000, Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 878, Καθαρισµός & προστασία µονίµων εγκ/σεων από grafity 1.000, Παροχή υπηρεσιών για την υγειονοµική ταφή υπολείµµατος ,00 ν από τη διαλογή των ανακυκλώσιµων υλικών Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 5.000, Αποζηµίωση του αρθρ 204 Ν. 3584/ ,00 ν Σύνολο (ε) ,24 στ)λοιπές δαπάνες που θα καλυφθούν από από τακτικά (5119) Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000, Πρόστιµα λιµεναρχείου Πάρου 2.000, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , ηµοσίευση προκυρήξεων , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 5.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ 3.000, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 3.000, Τακτικές αποδοχές Ι ΑΧ , Αποζηµιώσεις ασκούµενων σπουδαστών ΤΕΙ 2.000, Οδοιπορικά & εξοδα µετακίνησης δικηγόρου. Πάρου 2.000, Τακτικές αποδοχές Ι ΑΧ 1.000, Τακτικές αποδοχές Ι ΑΧ 1.000, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρ 1.000, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 1.000, Εργοδοτικές εισφορές αιρετών 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 7.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ 1.000,00 11

12 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε 1.000, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 2.000, Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 5.000,00 ν Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ 1.500,00 ν Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000, Οδοιπορικά & εξοδα µετακίνησης δικηγόρου. Πάρου 2.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000, Οδοιπορικά & εξοδα µετακίνησης ειδ. συνεργάτη ,00 ν ικαστ έξοδα & έξοδα εκτέλ δικαστ αποφ ή συµβιβαστ πράξεων , Αντίτιµο ηλεκτρ ρεύµατος για φωτισµό ακινήτων διοικ υπηρεσιών ,00 ν * Αντίτιµο ηλεκτρ ρεύµ ακινήτων υπηρ πολιτ αθλητισµ & κοιν πολιτ ,00 ν ** Προµήθεια πύργων ναυαγοσωστών 6.800, Αµοιβή ελεγκτών δόµησης 1.500, Προµήθεια υλικών για την επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής ηµαρχείου 1.000,00 ν Συντήρηση επισκευή κουφωµάτων δηµοτ κτιρίων 2.000, Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 4.000, ιαχειριστική υποστήριξη για προετοιµασία και υποβολή προτάσεων ,00 ν στο πρόγραµµα "αστική αναζωογόνηση Συνδροµή για υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης 1.850,00 ν απάνες αποµαγνητοφώνησης συνεδριάσεων.σ , Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου ήµου Πάρου 1.000,00 ν Eπισκευή-συντήρηση εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών-περιφερειακών 500, Εργασίες επισκευής εξοπλισµού ασύρµατου δικτύου 1.000,00 ν Συντήρηση και επισκευή λοιπού µηχανογρ. Εξοπλισµού 1.000,00 ν Αναλώσιµα εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών - περιφερειακών συσκευών 3.000, Προµήθεια και εγκατάσταση digital signage (ψηφιακή σήµανσης) 5.000,00 ενηµέρωσης δηµοτών-επισκεπτών 12

13 Προµήθεια µοκετών δηµαρχείου 1.200, Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού δηµοτικών κτιρίων ,19 ν Ανατύπωση εντύπων τουριστ προβολής.πάρου & εκύπωση νέων ,00 αλλαγή αιτιολ Σύνολο (στ) ,19 ζ) απάνες για επενδύσεις που θα καλυφθούν από Λοιπα Εκτακτα ( ) Ταµ Συν ΧΥΤΑ Αµοιβή τεχνικού σ/λου του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητας Πάρου-Αντιπάρου 5.320,40 Εθν Συµµ ΧΥΤΑ Μέτρα δηµοσιοποίησης του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητα 1.773,48 ΥΠΕΣ ΕΠΕΝ Κατασκευή συγκοινωνιακού κόµβου στην δισταύρωση Μπαντίστα Νάουσας ,96 ΥΠΕΣ ΕΠΕΝ Μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ,88 ΥΠΕΣ ΕΠΕΝ Επέκταση γέφυρας Αλυκής ,24 ΕΣΠΑ Καντιν Αποκατασταση ΧΑ Α Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο ,67 ΕΣΠΑ Ανεµό Αποκατάσταση αναπαλαίωση ανεµόµυλων Αγ. Αννας & ηµαρχείου 1.080,97 ΕΣΠΑ Χωριου Αποκατάστ ΧΑ Α στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι ήµου Πάρου 1.327,87 ΕΣΠΑ αγρ ιατ Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτροµηχανολ εγκατ περιφ ιατρείων ,75 ΕΣΠΑ νηπ Αγκ Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ,38 ΕΣΠΑ νηπ Να Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου ,16 ΕΣΠΑ εξοικ Συµβουλ υποστ για την αξιολόγ της ολικής περιβαλ ποιότ του. Πάρου ,00 Υπ. Γεωργ Κατασκευή τεχν έργου απορροής οµβρίων υδάτων στο Πίσω Λιβάδι 100,00 Σύνολο (ζ) ,60 η) απάνες για επενδύσεις που θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ ( ) Συντήρηση µονώσεων δηµοτικών κτιρίων 1.100,00 Κατασκευή τεχν έργου απορροής οµβρίων υδάτων στο Πίσω ,00 Λιβάδι Επέκταση γέφυρας Αλυκής , Προµήθεια συστήµατος ηλιακής ενέργειας ξενώνα Λευκών ,00 ν θ) Ειδικές δαπάνες που θα καλυφθούν από έκτακτα έδοδα (5123) Σύνολο η) ,97 13

14 ΛΙΜ ΤΑΜ Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού ,00 ΛΙΜ ΤΑΜ Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού ,00 ΛΙΜ ΤΑΜ Επισκευή και συντήρησης οχηµάτων καθα/τας ,00 ΛΙΜ ΤΑΜ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 ΒΕΛΕΝΤΖ Ι Ρ απάνες για έργα ευπρεπισµού και Φιλαλληλίας(ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ) ,11 ΥΠΕΣ ΕΝ ΕΙ Υλοποίηση προγράµµατος κοινωνικής Προστασίας ενδεια(υπεσ) ,00 ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Αµοιβές γυµναστών για τα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού(υπ.υγειασ) 197,58 ΥΠΕΣ Αδελφ εξοδα αδελφοποιησεων(υπεσ) 871,94 ΥΠΕΣ Εξοπλ κεπ εξοπλισµός κεπ(υπεσ) 0,02 ΥΠΕΣ εκλ αποζ αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης 4.014,00 ΥΠΕΣ εκλ αποζ αποζηµίωση υπερωιακής απασχόλησης 2.676,00 ΥΠΕΣ εκλ αποζ αποζηµίωση υπερωιακής απασχόλησης 446,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Εργασίες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων έργων 2.000,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπ ανάγκες 2.486,58 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια µεσινέζας για θαµνοκοπτικά 1.000,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια χορτοκοπτικων -θαµνοκοπτικών 900,00 ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ Προµήθεια αλυσοπριόνων 500,00 Λειτ απ β Απόδ κατανοµής ΚΑΠ στη ΕΥΑ Πάρου (ΥΠΕΣ ΑΑ ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΕΣ Β) ,88 Υπεσδ Κεπ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ (ΥΠΕΣ ΑΑ ΜΙΣΘΟ ΚΕΠ) 1.036,05 Σύνολο (θ) ,16 ι) Λοιπές δαπάνες που θα καλυφθούν από έκτακτα έσοδα (5129) Αµοιβές γυµναστών για τα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού(υπ.υγειασ) -197, εξοδα αδελφοποιησεων(υπεσ) -871, Επισκευή και συντήρηση δικτύων αλσυλίων ,38 Σύνολο (ι) ,90 Σύνολο ,97 14

15 2. Από λοιπά έσοδα ΙΚΑ Εργοδότη προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας ,00 ν ΙΚΑ Εργαζοµένου προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας ,00 ν Σύνολο ,00 3. Από µεταφορά στο αποθεµατικό εγγεγραµµένων πιστώσεων από Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισµού Προµήθ υλικών για την αντιµετώπιση εκτ αναγκών ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ πυροπροστ-πολιτ προστασ ,00 ν Μίσθωση µηχανηµάτων για αντιµετωπ εκτ αναγκών ΠΟΛ ΠΡΟΣΤ πυροπροστ-πολιτ προστα ,00 ν ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΤΑ Προµήθεια κουφωµάτων δηµοτικών κτιρίων ,00 ΣΑΤΑ Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α Π.Λιβαδιού 5.000,00 ΣΑΤΑ Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 6.000,00 ΣΑΤΑ Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας ,00 ΣΑΤΑ Επέκταση γέφυρας Αλυκής 6.800,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση αθλοπαιδιών ,00 ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣ Πλακοστρώσεις ήµου Πάρου , Ειδική οικολογική αξιολόγηση περιβαλλοβτικής αδειοδότησης του έργου 5.600,00 ν ΣΑΤΑ συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων Λευκών Κώστου Υπογειοποιήσεις δικτύου ηλεκτρ/σµού πλατείας Προδρόµου ,00 Σύνολο , , ,18 Β ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,94 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α ,97 15

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Β ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (+/-) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛ ΤΕΛΙΚΟ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΦΑΛΑΙΟ , , , ,27 Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ-Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς , ΕΣΠΑ-Εξοικονόµηση ενέργειας Πάρου 9.000,00 Υπ Ανταπτ Ανταγ & Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ µελέτη 2ου Γυµν Ναυτ Παροικίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,74 ΕΞΟ Α ΕΣΠΑ Κατασκευή ασφ/ση οδού πρόσβ νηπιαγ Αγκαιριας ,74 Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο Μελέτη εφαρµογής επεµβασεων στο κέλυφο 1.000,00 & αξιολόγηση επεµβάσεων Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο: Υλοποίηση επεµβάσεων στο κέλυφος 1.000, Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο µελέτη εφαρµογής Η/Μ επεµβάσεων 1.000,00 επεµβ φωτισµού & ενεργ διαχείρισης, αξιολογηση επεµβάσεων Κ1-Πολυχώρος- ηµαρχείο: Υλοποίηση Η/Μ επεµβάσεων 1.000,00 φωτισµού & ενεργειακής διαχείρισης Οδοφωτισµός Πάρκου εγκατάσταση συστήµατος φωτισµού 1.000, Οδος Γ.Πάριου Μελέτη εφαρµογής βιοκλιµατ σχεδιασµού 1.000,00 16

17 Οδος-παραλία Γ. Πάριου εγκατάσταση υλικών 1.000, ηµιουργ ιστοσελίδας ενηµερ για το πρόγραµµα του ήµου Πάρου 1.000,00 που θα αναρτηθεί στην υπάρχουσα ιστοσελλίδα του ήµου Εκδοση πιστ/κού ΚΕΝΑΚ για το πρόγραµµα εξοικονοµών 1.000,00 Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ Μελέτη 2ου Γυµνασίου Παροικίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,74. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (αναµεν) & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ-Αίθουσα αθλητικών εκδηλώσεων Μάρπησσας , ΕΣΠΑ-Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς , ΕΣΠΑ-Προµήθεια & εγκατάσταση φωτοσυστηµάτων , ΕΣΠΑ - Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Καντινελιές , ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση ΧΑ Α στη θέση Χωριουδάκι-Λάκκοι , ΕΣΠΑ-Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου 3.200, ΕΣΠΑ-Βελτ κτιρ & Η/Μ εγκατ περιφ ιατρ Νάουσας & Μάρπησσας 3.000, ΕΣΠΑ-Προµήθεια εξοπλισµού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου , ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση & αναπαλαίωση ανεµόµυλων ,00 ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,72 ΕΣΠΑ Αιθουσα πολαπλ χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο ,72 του ηµ Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Σύνδεση νηπιαγ Νάουσας µε δικτ ΟΚΩ 3.200, Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς , Τσιµεντόστρωση οδού πρόσβασης νηπιαγ Αγκαιριας Ν.Πάρου , Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 3.000,00 περιφ ιατρείων Μάρπησσας & Νάουσας Πάρου Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοσυστηµάτων ,00 17

18 σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστ συγκοινωνίας Προµήθεια εξοπλισµού ΧΥΤΑ Πάρου , Παραγωγή οπτικοακουστ υλικού για την προβολή και ανάδειξη των 9.000,00 ανεµόµυλων Αγ Αννας και ηµαρχείου Προµ εξοπλισµ για τη προβολή και ανάδειξη των ανεµόµυλων 3.000,00 Αγ Αννας και ηµαρχείου Αποκατασταση ΧΑ Α Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο , Μέτρα αντ/ξης για την προστασία αγροτ οδού παραπλ ΧΑ Α Νάουσας , Αποκατάστ ΧΑ Α στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι ήµου Πάρου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ,72 Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ Τροποποίηση της περιγραφής του Κ.Α από "Προµήθεια ηχητικών συστηµάτων" µε ποσό 500,00 σε "Προµήθεια ηχητικών συστηµάτων και λοιπού εξοπλισµού" µε το ίδιο ποσό. Στον κα θα εγγράφονται οι χρεώσεις των ηµερολογιακών κινήσεων της ΕΗ από τους αρ.παροχής: , , , , , , , , , και Στον ΚΑΕ θα εγγράφονται οι χρεώσεις των ηµερολογιακών κινήσεων της ΕΗ από τους αρ.παροχής: , , , , , , , , , , , , , , , , , Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και έχοντας υπόψη: 18

19 1) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114), όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), όπως ισχύει. 3) Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του ν.4172/2013(φεκ 167/ Α), περί «Προϋπολογισµού ήµων». 4) Την µε Α.Π.:29530/ ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων οικονοµικού έτους τροποποίηση της υπ.αρ.7028/ (ΦΕΚ 253Β) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων», καθώς και των εγκυκλίων 24823/ , 30507/ και 35841/ , σχετικές µε την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. έτους ) Τις µε αρ. 292/2014 (Α Α:79Ρ ΩΞΓ-ΨΨΣ) και µε αρ αρ.304/2014(α Α:ΨΗ3ΦΩΞΓ-Ξ4Γ) αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα και ο Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2015 του ήµου Πάρου, όπως αυτές επικυρώθηκαν µε τις µε αριθ.πρωτ.: 2432/ (Α Α: 7ΓΘΧΟΡ1Ι-3Λ4) και 8262/ (Α Α:ΩΤΩΛΟΡ1Ι50Ω) αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου (αντίστοιχα). 6) Το µε αρ.5/ υπηρεσιακό σηµείωµα της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε τις προτεινόµενες αναµορφώσεις στον προϋπολογισµό και την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 του ήµου -Πάρου. 7) Τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, από τον Αντιδήµαρχο κ. Χριστόφορο Χρήστο, σε σχετικά ερωτήµατα των µελών του Σώµατος και µετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1) Εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2015 του ήµου Πάρου, εφόσον σύµφωνα µε το Π..113/2010 δεν υφίσταται δέσµευση των µεταφερόµενων πιστώσεων. Συγκεκριµένα: ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5111 παρελθ.ετών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ποε 5.614, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΕΞΟ Α Υποχρεώσεις ΠΟΕ ,00 Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 19

20 1. Εγγραφή εκ νέου των Κ.Α. εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου που αφορούν έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και αύξηση ή µείωση των υπολοίπων Κ.Α εσόδων του χρηµατικού υπολοίπου για δαπάνες & επενδύσεις µε βάση τα πραγµατικά υπόλοιπα 31/12/ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ.ετών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη επενδύσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του Π Ε , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών ,90 Σύνολο ,97 20

Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:9/-0-0 Απόσπασµα από το 3/0

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου.

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 7432/06-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 8/2014 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 3895/08-04- ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 6/ Πρακτικό ΗΜΟΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π..

Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15410/29-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΞΓ-ΖΡ6. Απόσπασµα από το 6/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΞΓ-ΖΡ6. Απόσπασµα από το 6/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 4284/10-04-2014 Απόσπασµα από το 6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/17-03-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3843 / ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 76/2013

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3843 / ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 76/2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3843 /27-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 76/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 8/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 2/4/15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:3665 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 52 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το 13/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Απόσπασµα από το 13/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 11911/22-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/25-01-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24-01-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/13 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (6) του μηνός Απριλίου του έτους 13, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους - Μυκηνών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους - Μυκηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 24 η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 178 /2016 ΘΕΜΑ : 3o ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 03-10-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 1638/07-02-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα Δήμου Βόλου»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα Δήμου Βόλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ 15-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 237/2016 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 32/18-08-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα