Τροποποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 3/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 59 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τροποποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής Στη Μάνδρα,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3792/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 27 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15. Βασιλείου Μάριος 16. Χανιώτης Γεώργιος 17. Κριεκούκη Ιωάννα 18. Γιάννου Γεώργιος 19. Κυδώνης Αθανάσιος 20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 21. Μαρούγκα Μαρία 22. Κώνστας Ευάγγελος 23. Λιώρης Αθανάσιος 24. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 25. Μαρούγκας Μελέτιος 26. Κώνστα Αγλαΐα 27. Μονοχολιάς Μιχαήλ Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Στη συνεδρίαση συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου και η πρόεδρος της Τ.Κ. Μάνδρας κα Ρεντούμη Φλώρα

2 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω, τα οποία έχει αποδεχτεί πλήρως και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση, στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις και ώρα : ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν του Ρ.Σ.Α. για θέματα που αφορούν στη ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ και στο ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ : Δεν υπάρχουν τα επίπεδα Σχεδιασμού και Εφαρμογής, Χρονικός Προγραμματισμός, Χρηματοδοτικά εργαλεία και πόροι. Παρατηρείται ασάφεια ακόμη και «σαρδάμ» πχ βλ άρθρο 9 παρ 5 α ΧΩ- ΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ( οι αναπτυξιακές κατευθύ νσεις στην επιλεκτική αποκεντρωμένη συγκέντρωση ) Προβλέπει την υπερδιόγκωση των αρνητικών επιπτώσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον και στην οικονομία της Δυτικής Αττικής Θριασίου ως αποτέλεσμα μιας σειράς ελλείψεων, όπως : 1. Δεσμευτικών χαρτών χρήσεων γής 2. Μεταβατικών διατάξεων για τη προστασία των περιοχών 3. Συγκεκριμένων μέτρων και έργων για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της περιοχής 4. Συγκεκριμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων 5. Αποκεντρωμένων διοικητικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών για την υποστήριξη των τελικών επιλογών του ΡΣΑ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ : Παρατηρείται μια χωρική εμμονή στην χωροθέτηση και νέων οχλουσών δραστηριοτήτων, η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη υποβάθμιση. Στην πραγματικότητα ακολουθείται η αρχή της χωροθέτησης νέας υποβάθμισης εκεί όπου ήδη υπάρχει. Ειδικότερα το Θριάσιο ( και η Ελευσίνα Μαγούλα ) σύμφωνα με το ΡΣΑ αξιολογείται ως : «περιοχή με πολύ υψηλή προτεραιότητα ( ανάπτυξη 3 ) άσκησης χωρικής πολιτικής για την μεταποίηση Προτείνεται ως περιοχή ανάπτυξης με χαρακτήρα ολοκληρωμένων συμπλεγμάτων Θεωρείται ως : Η περιοχή που αποτελεί το ισχυρότερο στοιχείο της βάσης της μεταποίησης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας ( ισχυρός πόλος ολοκλ η- ρωμένου χαρακτήρα ) Περιοχή ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χωροθέτηση πολυτομεακών υποδοχέων και χωροθετούνται εννέα νέοι υποδοχείς Χονδρεμπορίου και ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ, χωροθετείται σε ε- παφή με το νοσοκομείο. 2

3 Διαπιστώνεται ότι αποτελεί : 3 Περιοχή με «πολύ μεγάλη ανάγκη πολεοδομημένων υποδοχέων και των τριών βαθμίδων όχλησης για νέες μονάδες και για μετεγκαταστάσεις» Προτείνεται σαν περιοχή : Υψηλής ανάγκης στρεμματικής αύξησης οργανωμένων υποδοχέων διαφόρων δραστηριοτήτων. Πολύ υψηλές ανάγκες σχετικής αύξησης ως ποσοστού των υφιστάμενων υποδοχέων. Γίνεται διαπίστωση ότι πρόκειται για περιοχή με εξαιρετικά έντονες περιβαντολλογικές επιπτώσεις και επικινδυνότητας λόγω των δραστηριοτήτων που υ- πόκεινται στην οδηγία SEVEZO. Συμπέρασμα : Το Θριάσιο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ θα πλημμυρίσει με υποδομές Βιομηχανίας και Βιομηχανίας αποθήκευσης μεταφόρτωσης και επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων, που θα εγκατασταθούν υποχρεωτικά στους υποδοχείς που προβλέπονται στα άρθρα 9, 12, 15, 31. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ότι στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ άρθρο 21 η ρύπανση του Θριασίου Πεδίου θεωρείται τόσο δεδομένη (και στο μέλλον), ώστε προβλέπεται : ΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ, σε ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑ- ΝΩ : Tα θέματα της περιοχής του Θριασίου Πεδίου είναι γνωστά σε όλη την έκταση τους και έχουν επισημανθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από όλους τους φορείς συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι απλά «θέματα» είναι «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» τα οποία δεδομένης της σημαντικής τους θέσης, αλλά και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, κυρίως του δευτερογενούς τομέα, όπως επίσης τη τελευταία δεκαετία και του τριτογενούς τομέα ( χονδρε μπόριο ), έχουν δημιουργήσει πολλαπλές δυσεπίλυτες καταστ ά- σεις με επιπτώσεις : 1. Στο περιβάλλον ( φυσικό οικιστικό πολιτιστικό ) 2. Στην αντιοικονομική και στρεβλή ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων παραγωγής. 3. Στην αύξηση της επικινδυνότητας που δεν αφήνει αλώβητο ούτε το Δυτικό Λεκανοπέδιο της Αθήνας 3

4 4 Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 25 χρόνια έχουν εκπονηθεί συνολικά περισσότερες από 170 μελέτες που αφορούν το Θριάσιο πεδίο. Οι μελέτες αυτές ερευνούν, αποτυπώνουν, αναλύουν τα οξύτατα προβλήματα της περιοχής και προτείνουν τρόπους, μεθόδους, μέσα και παρεμβάσεις αντιμετώπισης τους, με στόχο την άμβλυνση και άρση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την βελτίωση της υποβάθμισης που παρατηρείται, η οποία λόγω έλλειψης πολιτικής κυρίως βούλησης, πολύ λίγο έχει βελτιωθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων (που κατά καιρούς και με πολλούς τρόπους έχουν επισημανθεί ), έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο ανθρωπογενές και φυσικό πολιτιστικό κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και στην ίδια την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, την οποία υποτίθεται ότι εξυπηρετεί, αλλά και χάριν της οποίας τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται, προς όφελος των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία έχουν υπηρετήσει όλες οι κυβερνήσεις, από την δεκαετία του 1960 και κυρίως από την εποχή της χούντας, που άρχισε η συστηματική καταστροφή της περιοχής μας. Aντίθετα, τα προβλήματα διαιωνίζονται και επίλυσή τους (δημαγωγικά και σκ ό- πιμα) μετατίθενται στο προσεχές μέλλον και έτσι διογκώνονται. Η οικονομική κρίση, το κλείσιμο των επιχειρήσεων, η ανεργία,στην οποία κάποιοι οδήγησαν τη χώρα, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει άλλοθι για τους ίδιους, ώστε η περιοχή μας να επωμιστεί μια επί πλέον υποβάθμιση. ΣΕ ΣΧΕΣΗ με την από απόφαση της Ε.Ε. του Ο.Ρ.Σ.Α. για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον «Καθορισμό Ζωνών Προστασίας των ορεινών όγκων Κιθαιρώνα, Πάστρας, Πατέρα και Γερανείων της Δυτικής Αττικής και όρων και περιορισμών δόμησης αυτών». Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του Δημάρχου, αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και μετά από διαλογική συζήτηση Ομόφωνα αποφασίζει Προτείνει να γίνει τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, με αποκλεισμό του ορεινού όγκου των Γερανείων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας από χώρο διαχείρισης υγρών, στερεών, οικιακών και όλων των αποβλήτων. 4

5 Η απόφαση πήρε αα 59 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τα μέλη: Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Λιώρης Αθανάσιος 23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 24. Μαρούγκας Μελέτιος 25. Κώνστα Αγλαΐα 26. Μονοχολιάς Μιχαήλ 5

6 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 3/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 60 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προτάσεις επί του σχεδίου Π.Δ. Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/ Αττικής 2021 που προτείνει ο Ο.Ρ.Σ.Α.» ΜΕΛΕΤΑΝΙ υγρά και στερεά απόβλητα Δυνατότητα εγκατάστασης και άλλων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων Επί της πρότασης του Ρυθμιστικού Σχεδίου για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Επί της πρότασης του Οργανισμού της Αθήνας για την εξειδίκευση του Λιμένα Ελευσίνας στη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων. Επί της πρότασης του Ο.Ρ.Σ.Α. στο σχέδιο νόμου για τις συνεκτικές πόλεις (απαγόρευση οποιασδήποτε επέκτασης σχεδίου πόλης ή οικισμών). Επί των λοιπών προτάσεων του σχεδίου νόμου που αφορούν στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Στη Μάνδρα,σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3792/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 27 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10.Φλώρου Καλομοίρα 11.Σαμπάνης Γεώργιος 12.Ρόκας Περικλής 13.Λινάρδος Ιωάννης 14.Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15.Βασιλείου Μάριος 16.Χανιώτης Γεώργιος 17. Κριεκούκη Ιωάννα 18. Γιάννου Γεώργιος 19. Κυδώνης Αθανάσιος 20. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 21. Μαρούγκα Μαρία 22. Κώνστας Ευάγγελος 23. Λιώρης Αθανάσιος 24.Πανωλιάσκος Αθανάσιος 25. Μαρούγκας Μελέτιος 26. Κώνστα Αγλαΐα 27. Μονοχολιάς Μιχαήλ Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Στη συνεδρίαση συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου και η πρόεδρος της Τ.Κ. Μάνδρας κα Ρεντούμη Φλώρα

7 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω, τα οποία έχει αποδεχτεί πλήρως και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση, στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις και ώρα : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν του Ρ.Σ.Α. για θέματα που αφορούν στη ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ και στο ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ : Δεν υπάρχουν τα επίπεδα Σχεδιασμού και Εφαρμογής, Χρονικός Προγραμματισμός, Χρηματοδοτικά εργαλεία και πόροι. Παρατηρείται ασάφεια ακόμη και «σαρδάμ» πχ βλ άρθρο 9 παρ 5 α ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ( οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις στην επιλεκτική αποκεντρωμένη συγκέντρωση ) Προβλέπει την υπερδιόγκωση των αρνητικών επιπτώσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον και στην οικονομία της Δυτικής Αττικής Θριασίου ως αποτέλεσμα μιας σειράς ελλείψεων, όπως : 1. Δεσμευτικών χαρτών χρήσεων γής 2. Μεταβατικών διατάξεων για τη προστασία των περιοχών 3. Συγκεκριμένων μέτρων και έργων για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της περιοχής 4. Συγκεκριμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων 5. Αποκεντρωμένων διοικητικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών για την υποστήριξη των τελικών επιλογών του ΡΣΑ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ : Παρατηρείται μια χωρική εμμονή στην χωροθέτηση και νέων οχλουσών δραστηριοτήτων, η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη υποβάθμιση. Στην πραγματικότητα ακολουθείται η αρχή της χωροθέτησης νέας υποβάθμισης εκεί όπου ήδη υπάρχει. Ειδικότερα το Θριάσιο ( και η Ελευσίνα Μαγούλα ) σύμφωνα με το ΡΣΑ αξιολογείται ως : «περιοχή με πολύ υψηλή προτεραιότητα ( ανάπτυξη 3 ) άσκησης χωρικής πολιτικής για την μεταποίηση Προτείνεται ως περιοχή ανάπτυξης με χαρακτήρα ολοκληρωμένων συμπλεγμάτων Θεωρείται ως : Η περιοχή που αποτελεί το ισχυρότερο στοιχείο της βάσης της μεταποίησης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας ( ισχυρός πόλος ολοκληρωμένου χαρακτήρα ) Περιοχή ιδιαίτερα κατάλληλη για τη χωροθέτηση πολυτομεακών υποδοχέων και χωροθετούνται εννέα νέοι υποδοχείς Χονδρεμπορίου και ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ, χωροθετείται σε επαφή με τονοσοκομείο. Διαπιστώνεται ότι αποτελεί : Περιοχή με «πολύ μεγάλη ανάγκη πολεοδομημένων υποδοχέων και των τριών βαθμίδων όχλησης για νέες μονάδες και για μετεγκαταστάσεις» Προτείνεται σαν περιοχή : Υψηλής ανάγκης στρεμματικής αύξησης οργανωμένων υποδοχέων διαφόρων δραστηριοτήτων. Πολύ υψηλές ανάγκες σχετικής αύξησης ως ποσοστού των υφιστάμενων υποδοχέων. Γίνεται διαπίστωση ότι πρόκειται για περιοχή με εξαιρετικά έντονες περιβαντολλογικές επιπτώσεις και επικινδυνότητας λόγω των δραστηριοτήτων που υπόκεινται στην οδηγία SEVEZO. 2

8 3 Συμπέρασμα : Το Θριάσιο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ θα πλημμυρίσει με υποδομές Βιομηχανίας και Βιομηχανίας αποθήκευσης μεταφόρτωσης και επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων, που θα εγκατασταθούν υποχρεωτικά στους υποδοχείς που προβλέπονται στα άρθρα 9, 12, 15, 31. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ότι στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ άρθρο 21 η ρύπανση του Θριασίου Πεδίου θεωρείται τόσο δεδομένη (και στο μέλλον), ώστε προβλέπεται : ΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ, σε ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : Tα θέματα της περιοχής του Θριασίου Πεδίου είναι γνωστά σε όλη την έκταση τους και έχουν επισημανθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από όλους τους φορείς συμπεριλαμβανομένων των Υ- πουργείων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι απλά «θέματα» είναι «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» τα οποία δεδομένης της σημαντικής τους θέσης, αλλά και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, κυρίως του δευτερογενούς τομέα, όπως επίσης τη τελευταία δεκαετία και του τριτογενούς τομέα ( χονδρεμπόριο ), έχουν δημιουργήσει πολλαπλές δυσεπίλυτες καταστάσεις με επιπτώσεις : 1. Στο περιβάλλον ( φυσικό οικιστικό πολιτιστικό ) 2. Στην αντιοικονομική και στρεβλή ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων παραγωγής. 3. Στην αύξηση της επικινδυνότητας που δεν αφήνει αλώβητο ούτε το Δυτικό Λεκανοπέδιο της Αθήνας Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 25 χρόνια έχουν εκπονηθεί συνολικά περισσότερες από 170 μελέτες που αφορούν το Θριάσιο πεδίο. Οι μελέτες αυτές ερευνούν, αποτυπώνουν, αναλύουν τα οξύτατα προβλήματα της περιοχής και προτείνουν τρόπους, μεθόδους, μέσα και παρεμβάσεις αντιμετώπισης τους, με στόχο την άμβλυνση και άρση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την βελτίωση της υποβάθμισης που παρατηρείται, η οποία λόγω έλλειψης πολιτικής κυρίως βούλησης, πολύ λίγο έχει βελτιωθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων (που κατά καιρούς και με πολλούς τρόπους έχουν επισημανθεί ), έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο ανθρωπογενές και φυσικό πολιτιστικό κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και στην ίδια την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, την οποία υποτίθεται ότι εξυπηρετεί, αλλά και χάριν της οποίας τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται, προς όφελος των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία έχουν υπηρετήσει όλες οι κυβερνήσεις, από την δεκαετία του 1960 και κυρίως από την εποχή της χούντας, που άρχισε η συστηματική καταστροφή της περιοχής μας. Aντίθετα, τα προβλήματα διαιωνίζονται και επίλυσή τους (δημαγωγικά και σκ ό- πιμα) μετατίθενται στο προσεχές μέλλον και έτσι διογκώνονται. 3

9 4 Η οικονομική κρίση, το κλείσιμο των επιχειρήσεων, η ανεργία, στην οποία κάποιοι οδήγησαν τη χώρα, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει άλλοθι για τους ίδιους, ώστε η περιοχή μας να επωμιστεί μια επί πλέον υποβάθμιση. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ άρθρων του Σ/Ν για το ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για τον Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ και ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕ- ΡΙΟΧΗ Α ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο Β : Χωροταξική Οργάνωση - Χωρικές Ενότητες Σελίδα 49 : α. Χωρική Υποενότητα Θριασίου Πεδίου Ότι αναφέρεται στην αρχή και αφορά στα συγκεκριμένα προβλήματα του Θριασίου έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τις προτεινόμενες χρήσεις και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα η πρόταση οργάνωσης ΙΣΧΥΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΜΑΤΙΚΟΥ πόλου δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και η διακηρυσσόμενη ταυτόχρονα ισότιμη ανάπτυξη, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών πόρων σε συνδυασμό με την ενίσχυση επιλεκτικών μορφών τουρισμού και συμπληρωματικές δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης, ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ειδικά για τη περίπτωση του Θριασίου. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : να τροποποιηθεί ως εξής : To Θριάσιο πεδίο διατηρεί τα χαρακτηριστικά του, ως ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ του Δευτερογενούς και Τριτογενούς τομέα στον βαθμό και στην έ- κταση που υφίστανται οι μέχρι τώρα θεσμοθετημένες περιοχές στις οποίες προβλέπεται οργάνωση, εξυγίανση και κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, οι οποίες θα εξυπηρετούν την λειτουργία των επιχειρήσεων. ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ και χαρακτηρισμός, του ως περιβαλλοντικά κορεσμένης περιοχής. Σελίδα 50 : Στο σ/ν προβλέπεται : περιορισμός οποιαδήποτε επέκτασης βιομηχανικής ανάπτυξης παράλληλη προς την ακτή, με εξαίρεση αυτές που αποδεδειγμένα λειτουργούν σε άμεση σχέση με τη θάλασσα. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να τροποποιηθεί ως εξής : Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα στο παραθαλάσσιο μέτωπο είτε υπό μορφή επέκτασης εκσυγχρονισμού, είτε ως νέα βιομηχανική δραστηριότητα, Εάν επιτραπεί αυτό είτε για επέκταση εκσυγχρονισμό, είτε ως νέα εγκατάσταση, θα γίνει ή σε βάρος ελεύθερων ακόμα τμημάτων της ακτής, ή με επιχώσεις. 4

10 5 Και στις δύο περιπτώσεις η ήδη κακή κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος του κόλπου της Ελευσίνας θα επιβαρυνθεί επί πλέον και ακυρώνεται εκ των προτέρων ότι αναφέρεται αμέσως μετά ( και αφορά στην ενίσχυση του πολιτιστ ι- κού τουρισμού ) αγ. Ανάδειξη του τοπίου της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς : ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Εξυγίανση του βυθού του κόλπου Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας - Ειδυλλίας και διαχρονική παρακολούθηση της αναβάθμισης του (δυτικού ). Σαρωνικού Κεφάλαιο Γ : Προστασία του Περιβάλλοντος Σελίδα 67 : ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Να συμπεριληφθεί η εκτροπή του ρεύματος του Αγ. Ιωάννη στον Σαρανταπόταμο όπως έχει προβλεφθεί σε σχετική αντιπλημμυρική μελέτη. Υπάρχει ήδη μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης. Η συχνή κατάκλιση από πλημμυρικά φαινόμενα της ΝΕΟΑΚ στο ύψος της Χαλυβουργικής και τη διακοπή της κυκλοφορίας, καθιστά αναγκαίο και επιτακτικό το έργο αυτό. Σελίδα 79 : Η αναφορά περί χωροθέτησης χρήσεων γής αε σχέση με την υφιστάμενη επικινδυνότητα σε συνδυασμό με την οδηγία SEVEZO έχει ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝ- ΔΙΑΦΕΡΟΝ για την περιοχή και πρέπει να ληφθεί υπ όψη σε όλες τις υφιστάμενες και προτεινόμενες δράσεις και χρήσεις ειδικά σε εκείνες που θα επιβαρύνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. Είναι επίσης ισχυρό επιχείρημα ώστε να μη επιτραπούν νέες δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων όπως προτείνεται και επιπλέον να μη χωροθετηθούν νέοι υποδοχείς. Παράρτημα ΣΤ. Π 11 Παράρτημα Σελίδα 198 : Παράγραφος 1 Άρθρου 28 Λιμένας Ελευσίνας (στη νέα θέση ) : ΠΡΟΤΑΣΗ Πλήρης αντίθεση με τον χαρακτηρισμό του και τη συμπληρωματική λειτουργία και εξειδίκευση στη διακίνηση επικινδύνων αποβλήτων. Η ΑΜΕΣΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ (στα όρια) της περιοχής ε γκατάστασης του νέου λιμανιού με τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ ( πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ) και η π ι- θανή διακίνηση επικινδύνων φορτίων καθιστούν την περιοχή και όχι μόνο τη πόλη μια εν δυνάμει βραδυφλεγή βόμβα. Η διακίνηση από και προς το λιμάνι των επικινδύνων φορτίων, δεν είναι δυνατόν να γίνεται εκτός οικιστικού ιστού αφού η περιοχή είναι κατοικημένη, ιδιαίτερα στον κόμβο της ΠΕΟΑΘ με τη ΝΕΟΑΘ και την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ). 5

11 6 Επομένως η επικινδυνότητα από τη διακίνηση των επικινδύνων αποβλήτων δεν περιορίζεται μόνο στο λιμάνι, αλλά διαχέεται στον δυτικό οικιστικό ιστό της Ε- λευσίνας, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των συγκροτημάτων Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας. Κεφάλαιο Γ ( προστασία περιβάλλοντος ) σε συνδυασμό με το κεφάλαιο Ε (οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων ) : Διαφωνούμε με την πρόταση του ΟΡΣΑ την για την δυνατότητα εγκατάστασης νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων στη περιοχή. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Η απαγόρευση εγκατάστασης νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και χαρακτηρισμός, του ως περιβαλλοντικά κορεσμένης περιοχής. Το ΘΡΙΑΣΙΟ, λόγω της έκτασης, της συγκρότησής του, του έντονου χαρακτήρα ανάμειξης μη συμβατών χρήσεων και κυρίως της ύπαρξης 16 επιχειρήσεων που διέπονται από την οδηγία SEVEZO δεν επιτρέπει τέτοιου είδους προτάσεις και σκέψεις. Εξ άλλου η μεγαλύτερη τέτοια δραστηριότητα, η χωματερή Άνω Λιοσίων Φυλής, είναι ήδη εγκατεστημένη στα όρια της περιοχής εδώ και δεκαετίες, είναι ο μοναδικός χώρος διαχείρισης απορριμμάτων όλης της Αττικής και θα εξακολουθεί δυστυχώς να λειτουργεί ακόμα και τις ε- πόμενες δεκαετίες. Β ΜΕΡΟΣ Αν εστιάσουμε τώρα σε μια συνοπτική ανάλυση τα χαρακτηριστικά του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας παρατηρούμε τα εξής κυρίαρχα ζητήματα: O Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» με τη συνένωση των Δήμων Μάνδρας Βιλλίων Ερυθρών και της Κοινότητας Οινόης έχει πλέον συνολική έκταση 426,26 τετρ.χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός του νέου Δήμου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. του 2011 ανέρχεται σε κατοίκους, έναντι κατοίκους που ήταν βάσει της απογραφής του Παρατηρείται δηλαδή μείωση του πληθυσμού κατά κατοίκους. Στην συνολική έκταση του Δήμου, εκτός των τεσσάρων (4) κύριων οικισμών (Δημοτικών Ενοτήτων), υπάρχουν συνολικά και 27 οικισμοί οι οποίοι κατανέμονται: Δημοτική Ενότητα Μάνδρας: 15 καταγεγραμμένοι Οικισμοί (2001) : Άγιος Γεώργιος (Ερένια) Άγιος Σωτήρ Άγιος Χαράλαμπος Διόδια Θέα Λεύκα Λούτσα Μονή Οσίου Μελετίου Νέα Ζωή Παλαιοχώρι Πουρνάρι Βίλλιζα Κιάφα Αγ. Ανάργυροι 6

12 7 Επίσης οι οικισμοϊ : Φίχθι Όσιος Δαυίδ Δημοτική Ενότητα Βιλλίων : 12 Οικισμοί Αγία Παρασκευή Άγιος Κωνσταντίνος Άγιος Νεκτάριος Αιγόσθενα Άνω Αλεποχώρι Βένιζα Κάτω Αλεποχώρι Κρύο Πηγάδι Λούμπα Μύτικας Προφήτης Ηλίας Ψάθας Στο σύνολο της έκτασης του Δήμου υπάρχει σημαντικό πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα, κυρίως στους ορεινούς όγκους του Κιθαιρώνα και των Γερανείων, ενώ παράλληλα έχουν αναπτυχθεί όλοι οι τομείς παραγωγής, δηλαδή ο Πρωτογενής, και ο Δευτερογενής και ο Τριτογενής Τομέας. Η ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα εντοπίζεται στις Δημοτικές Ενότητες κυρίως των Ερυθρών, των Βιλίων και της Οινόης και δευτερευόντως στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας. Η ανάπτυξη του Δευτερογενούς και του Τριτογενούς Τομέα παρατηρείται μόνο στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας εντός των ορίων του Θριασίου. Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου η Μάνδρα χαρακτηρίζεται Διαδημοτικό Κέντρο. Οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις για τις προτάσεις του Σχεδίου Νόμου του ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021, που έγιναν παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση της ανάλυσης των δράσεων και του σχεδιασμού του Δήμου μας. Επιγραμματικά υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την πρόταση: Δεν εξυπηρετείται η ισόρροπη ανάπτυξη των ενοτήτων και υποενοτήτων της Αττικής Δεν αμβλύνονται οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, αντίθετα (π.χ. στην περί πτωση του Θριασίου), ενισχύονται. Προστίθενται επί πλέον δραστηριότητες και χωροθετούνται νέοι υποδοχείς. Δεν αναφέρονται χρηματοδοτικά μέσα και πόροι υλοποίησης του Σχεδίου Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Υπάρχει αοριστολογία και ασάφεια με τις δράσεις. Εξειδικεύοντας τις προτάσεις για το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας και αγνοώντας τις σημαντικές παρατηρήσεις που σε περίληψη αναφέραμε, παρατηρούμε επίσης σημαντικές προτάσεις,τις ποίες παρά τις ασάφειες που υπάρχουν θεωρούμε θετικές, όπως π.χ., Η ανάπλαση ανάπτυξη των κεντρικών περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων και Η ενίσχυση του αστικού κέντρου Μάνδρας, ως προς τον λειτουργικό του ρόλο και τις δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (εμείς βέβαια εννοούμε τις υφ ι- στάμενες ζώνες). Η οργάνωση δικτύου οικολογικού και περιβάλλοντικού χαρακτήρα με στόχο την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με ανάπτυξη πολιτιστικών - οικοτουριστικών διαδρομών. Η διατήρηση των κηπευτικών καλλιεργειών στη Μάνδρα και η διατήρηση των λοιπών καλλιεργειών στην Οινόη και τις Ερυθρές Η πρόβλεψη Γεωργικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Διαχείρησης στις Ερυθρές. Η οργανωμένη βιολογική και λοιπή κτηνοτροφία 7

13 8 Η προώθηση καθετοποίησης της αγροτικής παραγωγής και η πρόβλεψη δυνατότητας πρωτογενούς επεξεργασίας και τυποποίησης των τοπικών προϊόντων στις ζώνες αγροτικής παραγωγής και προστασίας Η Πολεοδομική οργάνωση και περιβαλλοντική εξυγίανση των θεσμοθετημένων παραγωγικών υποδοχέων και χονδρεμπορίου στη Μάνδρα Η χωροθέτηση ζώνης χονδρεμπορίου και διαμετακομιστικού εμπορίου στις Ερυθρές Η ανάδειξη ενίσχυση της αρχιτεκτονικής παραδοσιακής φυσιογνωμίας των Βιλλίων και αισθητική βελτίωση των λοιπών κέντρων των οικισμών Η κατασκευή των υποδομών, των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικών καθαρισμών. Σε γενικά σημεία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με κάποια εξαίρεση που αφορά (λόγω διαφορετικών χαρακτηριστικών) την περιοχή της Μάνδρας επειδή εντάσσεται χωρικά στο Θριάσιο και παρά τον αόριστο και ευχολογικό χαρακτήρα, οι προτάσεις του Σχεδίου Νόμου έχουν αρκετά θετικά στοιχεία για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες (των Ερυθρών, των Βιλλίων και της Οινόης). Ο κυρίως οικισμός της Μάνδρας εντασσόμενος σε μια διαφορετική χωρική ενότητα και λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών των υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων (όπω ς αναφέραμε στην αρχή) αντιμετωπίζεται διαφορετικά στα πλαίσια του Θριασίου και όσον αφορά στο χερσαίο τμήμα και όσον αφορά στον Κόλπο της Ελευσίνας (υποενότητα Θριασίου). ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ στο ΣΥΝΟΛΟ του ΔΗ- ΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΙΟ Γ. Προστασία Περιβάλλοντος Άρθρο 13: Παρ. 3γ Διαχείριση Υδάτων Υγρότοποι Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, το Έλος Ψάθας Βιλλίων χαρακτηρίζεται ως Υγρότοπος. Για όσους γνωρίζουν, στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα κανάλι συλλογής υδάτων και προστασίας των παράκτιων γεωργικών κυρίως δραστηριοτήτων. Ουδέποτε στην περιοχή αυτή αναπτύχθηκε σημαντική πανίδα και χλωρίδα και προφανώς δεν ενδημούν ζώα και πτηνά. Επιπλέον στην ίδια περιοχή έχουν παραχωρηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες ιδιοκτησίες σε δικαιούχους από το τότε Υπουργείο Γεωργίας Στην ίδια περιοχή έχει αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες ένας από τους 12 οικισμούς των Βιλλίων, ο Οικισμός «Ψάθας», Δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε με τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως υγροτόπου για ουσιαστικούς και πραγματικούς λόγους. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Να αποχαρακτηριστεί το «Έλος Ψάθας» από υγρότοπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Πολιτισμός και Αττικό Τοπίο Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται για την περιοχή να δημιουργηθούν πολιτιστικές διαδρομές οποίες θα διέρχονται από σημαντικά μνημεία. Για τον λόγο αυτό τα μνημεία αυτά θα πρέπει να αναφερθούν, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Σωστικές και αναστηλωτικές εργασίες στο κάστρο των Αιγοσθένων, με την παράλληλη ανάδειξη του και την διαμόρφωση - ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. 8

14 9 Ανάπλαση, ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ερένιας Ανάπλαση ανάδειξη του κάστρου των Ελευθερών. Ανάδειξη του αρχαίου πύργου στην Οινόη. Στα πλαίσια ανάπτυξης του οικοτουρισμού και της αναψυχής αλλά και στην κατεύθυνση διεξόδου των κατοίκων του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας στις ακτές ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και την δυνατότητα ανάπτυξης συμβατών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : α) Ανάπλαση ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Πόρτο Γερμενό, Ψάθας, Αλεποχωρίου. β) Ανάπλαση ανάδειξη του αλιευτικού καταφυγίου στο Πόρτο Γερμενό και στο Αλεποχώρι, με μεικτή χρήση αλιευτικού και τουριστικού χαρακτήρα. γ) Χωροθέτηση λιμενίσκου μεικτού χαρακτήρα (αλιευτικού τουριστικού στη Ψάθα. ε) Ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου 305 στη Μάνδρα και χωροθέτηση πρασίνου,τα ων συνεργείων του δήμου, συνεδριακού κέντρου, διοικητικών υπηρεσιών του δήμου, αναψυχη, και ήπιων αθλητικών χώρων. στ)ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου 350 Σ/Ν στις Ερυθρές και χωροθέτηση περιβαλλοντικού πάρκου, χώρων πολιτισμου,αναψυχής, αθλητισμού και τουριστικών περιπτέρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. οργάνωση παραγωγικών Δραστηριοτήτων. Διαφωνούμε με την χωροθέτηση ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ στις Ερυθρές. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : προτείνεται να επε- Η ζώνη Εφοδιαστικού Εμπορίου, Χονδρεμπορίου κταθεί και στην ζώνη ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Μεταφορές Μετακινήσεις Δίκτυα. Συμπληρωματικά δίκτυα οδικών αξόνων και οδικών συνδέσεων : Πρέπει να ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ : Η ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και βελτώσης χάραξης της ΠΕΟΑΘ, μέχρι τα όρι της Περιφέρειας. Η ολοκλήρωση της Βόρειας περιφερεικής οδού στην Μάνδρα. Η ολοκλήρωση του δρόμου της «Κεραμιδέζας», με παράλληλη πρόβλεψη κόμβου στην συμβολή της με την ΠΕΟΑΘ. Η ολοκληρωση του έργου είναι σημαντική γιατί αποτελεί εναλλακτική διαδρομή εκτροπής της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από την οδό Θριασίου, η οποία διέρχεται μέσα από τον οικιστικό ιστό της Μαγούλας. Ο λεγόμενος SR 9. Πρόκειται για σύνδεση της Αττικής Οδού και της ΝΕΟΑΚ με υπογειοποίηση της ΠΕΟΑΘ στο τμήμα που διέρχεται από τις Εργατικές Κατοικίες και τη Σιδηροδρομική Γραμμή (υπάρχει σχετική μελέτη από το 2000 ). Το έ ρ- 9

15 10 γο αυτό με τις κατάλληλες συνδέσεις, οι οποίες προβλέπονται για την ε- παρκή και ασφαλή σύνδεση των εκατέρωθεν περιοχών και τις κατάλληλες συνδέσεις, εκτός από την αποσυμφόρηση (με δεδο μένο τα ατυχήματα που έχουν γίνει), θα άρει την επικινδυνότητα στη διακίνηση των κατοίκων. Στη συνέχεια ο άξονας αυτός συνδέεται με την οδό Πλάτωνος, η οποία πρέπει να διανοιχθεί, και καταλήγει με κόμβο στην ΝΕΟΑΚ. Πρόβλεψη κόμβου στην συμβολή της περιφεριακής Ερυθρών με την ΠΕΟΑΘ στην έξοδο προς Θήβα. (η πρόβλεψη αυτή είναι απαραίτητη και τώρα αλλά ιδιαίτερα μετά την χωροθέτηση ζώνης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και χονδρεμπορίου στις Ερυθρές). Προστασία της παραλιακής οδόυ Ψάθας Αλεποχωρίου Δευτερεύων άξονας, διαπλάτυνση άνω σύνδεσης Ψάθας Αλεποχωρίου (στα πλαίσια ανάπλασης και προστασίας του παραλιακού μετώπου βλ. παρακάτω, προτάσεις) Χωροθέτηση οδικού άξονα παράλληλα με τον Μόρνο, από Καμάρι μέχρι Οινόη. Ο οδικός αυτός άξονας σε συνδυασμό με την Λ. ΝΑΤΟ αποτελεί σημαντική εναλλακτική διαδρομή, η οποία θα αποφορτίσει κυκλοφοριακά μεγάλο τμήμα της ΠΕΟΑΘ. Επισημαίνουμε ότι η πλήρης λειτουργία του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου στον Ασπρόπυργο, η λειτουργία της ΠΑΕΓΑ στο Κατερίνη και η κατασκευή της λεωφόρου Ε- λευσίνας Θήβας, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αυτής της χωροθέτησης, προκειμένου να συμπληρωθεί και να αντιμετωπισθεί η λειτουργική εξυπηρέτηση των οδικών μεταφορών σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο Δυτικής Αττικής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Άρθρα 34, 35 και 36 Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών και ειδικότερα του άρθρου 36 στην πραγματικότητα αποκλείεται οποιαδήποτε δυνατότητα επέκτασης οικισμών ή ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης. Με τον τρόπο αυτό θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε εκκρεμότητα και ομηρία δεκάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι για όποιους λόγους και με την ανοχή της Πολιτείας, προέβησαν σε αυθαίρετες κατασκευές που ήδη έχουν γίνει, είτε αυτές αφορούν σε πρώτη είτε σε δεύτερη κατοικία. Επιπλέον η έννοια της συνεκτικής πόλης πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε ολιγοπώλια γης, εκτινάσσοντας τις τιμές των ακινήτων και θα καταστήσουν αδύνατη την απόκτηση κατοικίας από τους πολίτες που προφανώς θα είναι και νεότερης ηλικίας. Αν μάλιστα αυτά συνδυαστούν με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 4014/2011 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων, που αναφέρεται ότι προκειμένου ένα αυθαίρετο να τακτοποιηθεί οριστικά, θα πρέπει η περιοχή εντός της οποίας βρίσκεται να έχει πολεοδομηθεί μέσα σε μια δεκαετία. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται και πάλι πρόστιμα, αγορές όμορων οικοπέδων για την α- πόκτηση αρτιότητας ή σε άλλο σημείο, προκειμένου να υπάρξει «περιβαλλοντικό ισοζύγιο» χωρίς δικαίωμα οικοδόμησης κ.λ.π. Προβλέπονται δηλαδή όροι και προϋποθέσεις οι οποίες αντικειμενικά και με δεδομένη την σημερινή και για μια τουλάχιστον δεκαετία οικονομική κατάσταση, είναι αδύνατο να υλοποιηθούν, δημιουργώντας έτσι τεράστια κοινωνικά προβλήματα με οικονομικές και άλλες συνέπειες για τους πολίτες και τις περιοχές. 10

16 11 Παρά τα στοιχεία της απογραφής, τα οποία ελέγχονται Ως προς την αξιοπιστία τους, παρατηρούνται οικιστικές πιέσεις στην δημοτική ενότητα Βιλλίων η οποία απαιτείται να αντιμετωπισθεί..η προστασία του αστικού και του εξωαστικού χώρου, όπως περιγράφεται στα παραπάνω άρθρα, μπορεί να προβλεφθεί και με άλλους τρόπους και όχι μόνο με τον παντελή αποκλεισμό της κατοικίας σε νέες περιοχές. Προκύπτει όμως και ένα πολύ σοβαρό ερωτηματικό. Πως είναι δυνατό για κάθε είδους δραστηριότητες όπως π.χ. για βιομηχανίες, χονδρεμπόριο να επιτρέπονται και οι επεκτάσεις και η χωροθέτηση νέων ζωνών και να απαγορεύεται στη πραγματικότητα, με του όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται, η ίδια πολιτική γης για περιοχές κατοικίας ; Η επέκταση δηλαδή των ζωνών βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα και η χωροθέτηση νέων προστατεύει τον εξωαστικό χαρακτήρα των περιοχών και η αντίστοιχη πολιτική, έστω και περιορισμένη, για την κατοικία όχι ; Με βάση τα παραπάνω ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: O αυστηρός προσδιορισμός των ορίων των υφιστάμενων οικισμών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ο προσδιορισμός του αριθμού των κατοικιών εντός των ορίων αυτών και η χωροθέτησή τους ως ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΘΥΛΑΚΩΝ πρώτης και δεύτερης κατοικίας. Επίσης προτείνουμε να χωροθετηθεί περιμετρική ζώνη κατοικίας στον οικισμό των Βιλλίων σε βάθος π χ 300 μ. ανάλογα με την διαμόρφωση του εδάφους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Π7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 19 Θεωρούμε ότι οι επιφάνειες δόμησης που προτείνονται στην γεωργική γη κατηγορίας Γ3, Καθώς και στα γεωργικά πάρκα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι ανεπαρκείς. Ειδικώτερα : για τις παραγωγικές δραστηριότητες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων προβλέπονται 270 τμ. (από τα οποία τα 100 τμ. μπορούν να είναι κατοικία), ενώ για δραστηριότητες πολιτισμού εστίασης προβλέπεται μέγιστη επιφάνεια 150 τμ. Προφανώς στις εκτιμήσεις για τον καθορισμό των αναγκαίων επιφανειών, δεν έχουν ληφθεί υπ όψη οι σύγχρονες απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση και την βιωσιμότητα τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, ακόμα και οικογενειακού χαρακτήρα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι ανεπαρκείς επιφάνειες δόμησης που προτείνονται, (εξαιρουμένης της κατοικίας), ακυρώνουν τον επιδιωκόμενο στόχο, ο οποίος προφανώς είναι η ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας και του οικοτουρισμού. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : Να επανεξεταστούν οι επιτρεπόμενες επιφάνειες δόμησης οι οποίες αφορούν : Τις παραγωγικές δραστηριότητες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων Τις δραστηριότητες εστίασης και πολιτισμού. Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του Δημάρχου, αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και μετά από διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθανάσιος, Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευγγ. εξέθεσαν τα παρακάτω: «Για εμάς το ζητούμενο είναι η ανατροπή του Ρυθμιστικού Σχεδιασμού της Αττικής, καθώς και η διαγραφή της διάταξης του προωθούμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία των ορεινών όγκων, και όχι η τροποποίηση συγκεκριμένων σημείων αυτού. Η ισόρροπη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί 11

17 12 με βελτιωτικές κινήσεις επί ενός κακώς κείμενου συνολικού σχεδιασμού. Πιστεύουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας πρέπει άμεσα να προβεί στον σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων και στην υλοποίηση αυτών. Συγκεκριμένα προτείνουμε: Ενημερωτική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Μάνδρας και προγραμματισμός μαζικών κινητοποιήσεων. Κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Δυτικής Αττικής με την παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη, των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Ε.Δ.Α. και των βουλευτών, έτσι ώστε με την δέσμευση όλων να πραγματοποιηθεί ο κοινός συντονισμός των δράσεων. Όποιος διαφοροποιείται από την κοινή θέση να έχει το σθένος να το δηλώσει. Όποιος αποτελεί συνεργάτη συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων να ε- κτεθεί οριστικά και να απομονωθεί από τους πολίτες της Δυτικής Αττικής. Προγραμματισμός άμεσης συνάντησης Δημάρχων, Αντιπεριφερειάρχη και επικεφαλής συνδυασμών με Υπουργό ΠΕ.Κ.Α., κο Παπακωνσταντίνου. Ανάκληση από την Δημοτική Αρχή Μάνδρας Ειδυλλίας της υποβολής πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Μην ανοίγετε την κερκόπορτα που οι Δήμοι του Λεκανοπεδίου περιμένουν. Θα διαχειριστούμε τα δικά μας απορρίμματα όταν και αν εκείνοι διαχειριστούν τα δικά τους. Αποστολή του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του συνόλου των βουλευτών, των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα κόμματα, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αποφασίζει ΟΙ 16 ΔΣ της πλειοψηφίας ο ΔΣ της μειοψηφίας Λιώρης Αθ. και η πρόεδρος της Τ.Κ. Μάνδρας Ρεντούμη Φλώρα ψηφίζουν υπέρ όλων των προτάσεων Οι ΔΣ: Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθανάσιος, Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευγγ., ψηφίζουν υπέρ εκτός της πρότασης για τον υγρότοπο. ΟΙ ΔΣ Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκας Μελ., ψηφίζουν υπέρ, εκτός της πρότασης για τον υγρότοπο Ο ΔΣ της μειοψηφίας Μονοχολιάς Μιχάλης απορρίπτει συνολικά όλο το Ρυθμιστικό Σχέδιο και ψηφίζει κατά. Εγκρίνει τις παραπάνω προτάσεις για το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και την ευρύτερη περιοχή για τις τροποποιήσεις άρθρων του Σ/Ν για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/ Αττικής

18 Η απόφαση πήρε αα 60 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τα μέλη: Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Λιώρης Αθανάσιος 23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 24. Μαρούγκας Μελέτιος 25. Κώνστα Αγλαΐα 26. Μονοχολιάς Μιχαήλ 13

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 240 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 270 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκατάσταση ΑΤΜ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας οικονομικού έτους 2009.

Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας οικονομικού έτους 2009. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 169 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 1-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών των γεωργικών αποθηκών, διαμέσου των λογαριασμών της ΔΕΗ

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών των γεωργικών αποθηκών, διαμέσου των λογαριασμών της ΔΕΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 262 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 246 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)»

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 61 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 127 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή Πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 192 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 87 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις

Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19-1-2011 1. Έγκριση ή μη εξουσιοδότησης Δημάρχου για την ανάθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 86 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 126 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή αναπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 255 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καταβολή επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 3-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.53 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός µελών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 31/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιχορήγηση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 107 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διενέργεια εκσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.37 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκδοση ψηφίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αριθμ.Αποφ: 170 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Χαλκίδα αριθ. πρωτ. 29055 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Νο 20/17 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμ. Αποφ. 143/2017 Στην Χαλκίδα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 173 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Αχαρνών. ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης

Ο Δήμος Αχαρνών. ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης Ο Δήμος Αχαρνών ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης 2 Ανάλυση SWOT Δυνατά σημεία (S) Αδυναμίες (W) Ευκαιρίες (O) Απειλές (T) Γεωγραφική θέση Μεταφορικό δίκτυο Στρατηγική θέση στο Λεκανοπέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 91 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 20/2012 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 20/2012 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. ΛΛΝΙΚ ΔΟΚΑΤΙΑ ΝΟΟΣ ΑΤΤΙΚΣ ΔΟΣ ΑΝΔΑΣ ΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου άνδρας ιδυλλίας Αρ. Αποφ. ΠΙΛΨ Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.31 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παραχώρηση ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής: Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός σχεδιασμός και Υλοποίηση

Στρατηγικός σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικός σχεδιασμός και Υλοποίηση 1 2 Αναπτυξιακό Όραμα Αττικής «Η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Αττικής, ως Περιφέρεια της Ευρώπης, με μοχλούς ανάπτυξης την πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2015 από 29/4/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 68/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 68/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 8 / 6 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 31630 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.Π.Ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 212 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 Σ ) ΠΕ6: ΔΥΤΙΚΗΣ 61.595.824,76 26.570.000,00 ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ. 420. 9733.06.001 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2016 από 23/11/2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 1/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 1/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη, 11 Ιουλίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αρ. Απόφασης: 2/2017 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Σαφρά Μαρία 19005, Νέα Μάκρη Τηλ.: 22943 20529 - Fax: 22943 20808 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2016 από 23/11/2016.

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ 238 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -22-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 / 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 / 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 / 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα Αρ. Πρωτ.: 429

Πάτρα Αρ. Πρωτ.: 429 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------------------- - Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 16/2013 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 16/2013 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 3/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης για έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.12/13-7-2016 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές 05/02/2018. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών

Αχαρνές 05/02/2018. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4 ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 5 ης /02/2018 Αριθμ.Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, εξετάστηκαν τρεις (3) εναλλακτικές δυνατότητες ως προς τη χωρική οργάνωση της Δ.Ε. Λάρισας. Αυτές οι τρεις (3) εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση: Γρηγόρης Καυκαλάς

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση: Γρηγόρης Καυκαλάς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 9 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Αστικό περιβάλλον Εισήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΗΜΟΥ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 1-2015 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας-

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 05-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 32 ο /20-10-2015 συνεδριάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Καραΐσκος Περικλής Υποψήφιος Διδάκτορας ΣΑΤΜ/ΕΜΠ Msc Γεωπληροφορικής Επιστημονικά - Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16 ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚΙ- Τ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 194 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 194 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΚΙ- ΖΚ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα