ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου 2004) σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την αποζηµίωση για τις ζηµίες που προκλήθηκαν στα κτίρια και τον εξοπλισµό Κύριε υπουργέ, 1. Με την επιστολή της της 22ας Μαρτίου 2004, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 23 Μαρτίου 2004, η Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στην Επιτροπή το εν θέµατι πρόγραµµα, δυνάµει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 2. Με τις επιστολές της της 22ας Ιουνίου 2004, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 23 Ιουνίου 2004 και της 6ης Σεπτεµβρίου 2004, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 7 Σεπτεµβρίου 2004, η Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στην Επιτροπή τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που είχαν ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές µετά από ανεπίσηµες επαφές καθώς και µε τις επιστολές της 10ης Μαΐου και της 26ης Ιουλίου Κύριο G.Petros MOLYVIATIS Υπουργό Εξωτερικών Βασ. Σοφίας 5 GR ΑΘΗΝΑ Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B Brussel - Βέλγιο Τηλέφωνο: κέντρο 32 (0) Τηλέτυπο: COMEU B Τηλεγραφική ιεύθυνση: COMEUR Brussels.

2 3. Στην επιστολή τους της 6ης Σεπτεµβρίου 2004, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν τρία σχέδια υπουργικών αποφάσεων (ένα σχέδιο σχετικό µε την αποζηµίωση για τις ζηµίες που προκλήθηκαν στα κτίρια και τους εξοπλισµούς, ένα σχέδιο σχετικό µε την αποζηµίωση για τις απώλειες που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες και τις φυτείες και ένα γενικό σχέδιο στο οποίο περιέχονται οι δύο τύποι αποζηµίωσης και ως εκ τούτου οι διατάξεις των δύο άλλων αποφάσεων), δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής ήσαν ελεύθερες να επιλέξουν την προς ανάλυση απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση προόδου του φακέλου ο οποίος αναφέρεται σε µια άλλη απόφαση στόχος της οποίας είναι να ορίσει το πλαίσιο των µελλοντικών αποζηµιώσεων για τις απώλειες που οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες (φάκελος αριθ. N 123/04). 4. Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή κατάσταση προόδου του φακέλου αριθ. N 132/04, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να µελετήσουν το σχέδιο απόφασης το σχετικό µε την αποζηµίωση για τις ζηµιές που προκλήθηκαν στα κτίρια και τον εξοπλισµό. Τα δύο άλλα σχέδια απόφασης θεωρούνται άκυρα, δεδοµένου ότι από τη στιγµή κατά την οποία ο φάκελος αριθ. N 123/04 θα κλείσει, οι ελληνικές αρχές υποχρεούνται πλέον να κοινοποιούν απλώς τα σχετικά µετεωρολογικά στοιχεία και τις αποδόσεις των περιοχών που επλήγησαν, αποδεικνύοντας ότι οι τελευταίες είναι πράγµατι επιλέξιµες για ενίσχυση. 5. Βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Επιτροπή αποφάσισε να µην προβάλει αντιρρήσεις όσον αφορά τις προβλεπόµενες από το σχέδιο απόφασης που αναφέρεται στο σηµείο 4 ανωτέρω ενισχύσεις. 6. Η Επιτροπή, προκειµένου να λάβει αυτή την απόφαση, βασίστηκε στο εξής σκεπτικό: Περιγραφή 7. Το εν θέµατι σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης προβλέπει µέτρα ενίσχυσης υπέρ των γεωργών και των ιχθυοκαλλιεργητών, τα κτίρια και ο εξοπλισµός των οποίων επλήγησαν σε ποσοστό έως 10% από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου Η προβλεπόµενη ενίσχυση αντιπροσωπεύει το 70% των δαπανών επισκευής, αντικατάστασης ή ανοικοδόµησης του κτιρίου ή εξοπλισµού που επλήγη. 9. Στις περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος είναι ασφαλισµένος, η προβλεπόµενη από την παρούσα απόφαση ενίσχυση καταβάλλεται εξ ολοκλήρου υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσόν της χορηγηθείσας αποζηµίωσης, από τον ασφαλιστικό οργανισµό αφενός, και µε βάση το εν θέµατι σχέδιο απόφασης, αφετέρου, δεν υπερβαίνει το 100% των ζηµιών σε αντίθετη περίπτωση, η ενίσχυση µειώνεται αναλόγως. 10. Ο προϋπολογισµός ο προβλεπόµενος για το καθεστώς αποζηµιώσεως, ο οποίος κατανέµεται σε τέσσερα έτη, ανέρχεται σε Οι δικαιούχοι του παρόντος προγράµµατος αναλαµβάνουν τη δέσµευση να αποδεχθούν όλους τους ελέγχους ή συστάσεις των αρµοδίων κοινοτικών ή εθνικών 2

3 υπηρεσιών, ειδάλλως υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά τα οποία τους κατεβλήθησαν προσαυξηµένα κατά τους τόκους. 12. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 356/74 περί κώδικος εισπράξεων δηµοσίων εσόδων. 13. Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλουν ενδεχοµένως οι παραγωγοί που υπέστησαν ζηµία για να εισπράξουν τις προβλεπόµενες οικονοµικές ενισχύσεις γίνονται αποδεκτά µόνο εάν φέρουν ηµεροµηνία µεταγενέστερη από εκείνη της ζηµιάς. Αξιολόγηση 14. υνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, στο µέτρο στο οποίο επηρεάζουν αρνητικά τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών, οι ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη ή µέσω κρατικών πόρων υπό οιαδήποτε µορφή και οι οποίες στρεβλώνουν ή απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό, ευνοώντας ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένες παραγωγές. Το εν θέµατι µέτρο ανταποκρίνεται σ αυτόν τον ορισµό κατά την έννοια ότι αφορά ορισµένες παραγωγές και ότι µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις εµπορικές συναλλαγές λόγω της θέσης που καταλαµβάνει η Ελλάδα στις αναφερόµενες παραγωγές (παραδείγµατος χάρη, η Ελλάδα σηµείωσε το 21,6% της κοινοτικής παραγωγής ελιών το 2000, και το 17,6% το 2001). 15. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης, ορισµένα µέτρα θεωρούνται, κατά παρέκκλιση, συµβατά µε την κοινή αγορά. 16. Στην προκειµένη περίπτωση, η µόνη παρέκκλιση που µπορεί να προβληθεί είναι εκείνη που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, το οποίο ορίζει ότι θεωρούνται ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά οι ενισχύσεις στόχος των οποίων είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισµένων δραστηριοτήτων ή ορισµένων οικονοµικών περιφερειών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των εµπορικών συναλλαγών σε βαθµό που αντίκειται προς το κοινό συµφέρον. 17. Για να ισχύσει η παρέκκλιση αυτή, λαµβανοµένων υπόψη των αναφερθεισών περιστάσεων (δυσµενείς καιρικές συνθήκες), οι προτεινόµενες ενισχύσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε διάφορες διατάξεις: - στον γεωργικό τοµέα: µε τις διατάξεις του σηµείου 11.3 των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (αποκαλούµενες κατωτέρω κατευθυντήριες γραµµές «γεωργίας») 1, - στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, µε τις σχετικές διατάξεις των κατευθυντηρίων γραµµών για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον 1 ΕΕ C 232 της , σ

4 τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (αποκαλούµενες κατωτέρω κατευθυντήριες γραµµές «αλιείας») Όσον αφορά τον γεωργικό τοµέα, το σηµείο 11.3 των κατευθυντηρίων γραµµών «γεωργία» αναφέρει ότι «οι ενισχύσεις για την αποζηµίωση γεωργών για ζηµιές σε κτίρια και εξοπλισµό που προκλήθηκαν από δυσµενείς καιρικές συνθήκες θα γίνονται δεκτές σε ποσοστό έως 100% του πραγµατικού κόστους χωρίς να εφαρµόζεται όριο». Άλλωστε, «για να αποφεύγεται η υπεραποζηµίωση, πρέπει να αφαιρείται από το ποσόν των ενισχύσεων που καταβάλλονται κάθε ποσόν που λαµβάνεται βάσει προγραµµάτων ασφάλισης». 19. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το επί τοις εκατό ποσοστό της προτεινοµένης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο του 100% (βλ. σηµείο 6) και ότι, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του σηµείου 7, δεν υπάρχει κίνδυνος υπεραποζηµίωσης λόγω της παρέµβασης ασφαλιστικής εταιρίας, αφού ένας µηχανισµός µείωσης της ενίσχυσης επιτρέπει, ενδεχοµένως, την επαναφορά του σωρευτικού ανώτατου ορίου των ενισχύσεων σε 100%. 20. Όσον αφορά τον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, οι κατευθυντήριες γραµµές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αναφέρουν στο σηµείο ότι εφόσον έχει αποδειχθεί δεόντως ότι συνέβη φυσική καταστροφή ή άλλο έκτακτο γεγονός, εγκρίνονται ενισχύσεις οι οποίες µπορούν να αντιπροσωπεύουν έως το 100% του κόστους της υλικής ζηµιάς. Επιπλέον, τα ποσά που εισπράττονται στο πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψης πρέπει να αφαιρούνται. 21. Εν προκειµένω, ο έκτακτος χαρακτήρας του γεγονότος αποδείχθηκε επαρκώς από τα µετεωρολογικά στοιχεία που περιέχονται στην αρχική κοινοποίηση του προγράµµατος αποζηµίωσης. Άλλωστε, το ποσοστό της ενίσχυσης (70%) θα είναι κατώτερο από το αποδεκτό όριο του 100% και οι ενισχύσεις θα αρχίσουν να χορηγούνται µόνο µετά από ένα ορισµένο κατώτατο όριο ζηµιάς (10%). Επιπλέον, όσον αφορά το θέµα των ασφαλειών, το σκεπτικό που αναπτύσσεται στο σηµείο 17 ανωτέρω εξακολουθεί να ισχύει. Εποµένως θεωρείται ότι πληρούνται οι όροι του σηµείου των προαναφερθεισών κατευθυντηρίων γραµµών. 22. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, οι ενισχύσεις που προβλέπονται από το εν θέµατι σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης µπορούν να τύχουν της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 87, παράγραφος 3 σηµείο γ) της Συνθήκης ως ενισχύσεις µε στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ορισµένων δραστηριοτήτων ή ορισµένων οικονοµικών περιφερειών, δίχως να αλλοιώνονται οι όροι των εµπορικών συναλλαγών σε βαθµό που αντίκειται προς το κοινό συµφέρον. Απόφαση 23. Με βάση την προαναφερθείσα ανάλυση, η Επιτροπή αποφάσισε να θεωρήσει ότι οι προβλεπόµενες από το εν θέµατι σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά. 2 ΕΕ C 19 της , σ. 7. 4

5 24. Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα επιστολή περιέχει εµπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να κοινοποιηθούν σε τρίτους, καλείσθε να ενηµερώσετε σχετικά την Επιτροπή, εντός προθεσµίας δεκαπέντε εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της παρούσας. Εφόσον η Επιτροπή δεν λάβει εµπρόθεσµα αιτιολογηµένη αίτηση για το σκοπό αυτό, θα θεωρήσει ότι συµφωνείτε µε την κοινοποίηση σε τρίτους και µε τη δηµοσίευση ολόκληρου του κειµένου της επιστολής, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, στον ιστότοπο Η αίτηση αυτή πρέπει να αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή ή µε τηλεοµοιοτυπία στη διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας ιεύθυνση H. Γεωργική νοµοθεσία Μονάδα: H.2. Όροι ανταγωνισµού Γραφείο: Loi 130 5/128 B-1049 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Φαξ: Μετά τιµής, Για την Επιτροπή Franz FISCHLER Μέλος της Επιτροπής 5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0501 EL 27.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0883 EL 09.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 15.7.2003 L 176/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικάµε τους όρους πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα