HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο"

Transcript

1 Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 31 Γεθεκβξίνπ 2006

2 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2006 Πεξηερφκελα Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο Γ 3 Ηζνινγηζκφο 7 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 8 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 9 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ 10 εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 11 Βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 11 Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 13 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 18 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 19 Έζνδα 19 Αλάιπζε εμφδσλ 19 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα 20 Φφξνο εηζνδήκαηνο 20 Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 21 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 22 πκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 22 Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία 23 Απνζέκαηα 23 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 23 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 24 Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 24 Μεηνρηθφ Κεθάιαην Απνζεκαηηθφ Τπέξ ην Άξηην 24 Λνηπά απνζεκαηηθά 24 Μαθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα 25 Τπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 25 Πξνκεζεπηέο 26 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 26 Δπηρνξεγήζεηο 26 Πξνβιέςεηο 26 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 27 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 27 Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο 28 Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο/ Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 28 Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 28 Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 29 (2) απφ (29)

3 Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο Γ Σνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ θαη Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο" πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ γηα ηελ ρξήζε Κχξηνη Μέηνρνη, Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ θαη Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο" ζαο ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) γηα ηελ 18ε εηαηξηθή ρξήζε, (απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2006 έσο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2006), δειαδή ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, θαη ηνλ Πίλαθα Σακεηαθψλ Ρνψλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο φπσο πιένλ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ ΓΠΥΠ παξνπζίαζε αχμεζε 37,15% ζε. 33,087, ην 2006 απφ 24,124, ην Όκσο παξά ηελ αχμεζε ηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ, ε ρξήζε παξνπζίαζε δεκίεο, ιφγσ ησλ εμήο θπξίσο παξαγφλησλ: 1) H κεηαζηξνθή ησλ πειαηψλ απφ dial-up ζπλδέζεηο ζε ADSL δεκηνχξγεζε πςειά πξφζζεηα άκεζα θφζηε γηα ηελ κίζζσζε θπθισκάησλ απφ ηελ OTE AE, ε νπνία είλαη ε κφλε πνπ δηαζέηεη ην ζρεηηθφ δίθηπν παλειιαδηθά. 2) Ζ αγνξά ραξαθηεξίζζεθε απφ πςειήο έληαζεο αληαγσληζκφ ηηκψλ, θαζψο φιεο νη εηαηξείεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο, θαζηζηψληαο ηελ ππεξεζία ADSL κέζσ θπθισκάησλ ΟΣΔ δεκηνγφλν. 3) Ζ αχμεζε ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο θαη παξνρψλ πξνζσπηθνχ νθείιεηαη ζην πιαίζην ησλ λέσλ επελδπηηθψλ πιάλσλ θαη ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία πξνδηαγξάθεθε κέζα ζην 2006, θαη επηθεληξψλεηαη θαη ζηνλ παξάγνληα αλζξψπηλν δπλακηθφ, σο έλα απφ ηα θχξηα κέζα επίηεπμεο ηεο λέσλ ζηφρσλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο θαη ηεο ξηδηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο κεραληζκνχ. 4) Οη ελέξγεηεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, νδήγεζαλ ζε αχμεζε ησλ δαπαλψλ δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο. 5) Σν επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο Δηαηξίαο γηα αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο, ιφγσ αχμεζεο βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ, θαζψο θαη ησλ απνζβέζεσλ. 6) Με ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ησλ ΓΠΥΠ, νξηζκέλα έμνδα καθξνρξφληαο θχζεο, θαηαινγίζηεθαλ νινζρεξψο σο έμνδα ηεο ρξήζεο (δηαγξαθέο αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ). 7) Δπίζεο, ε Δηαηξία πξνέβε ζε πξφζζεηεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ. Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, ε Δηαηξία παξνπζίαζε δεκίεο πξν θφξσλ 21,337, γηα ην 2006, έλαληη δεκηψλ πξν θφξσλ 4,020, γηα ην Ο κέζνο φξνο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ απμήζεθε κφλν θαηά 30% ζε 157 άηνκα ην 2006 απφ 121 άηνκα ην Οη δαπάλεο ηεο κηζζνδνζίαο θαη ινηπψλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ απμήζεθαλ θαηά 59.90% ζε 7,123, απφ ,28. Σα κεγέζε πνπ δηακφξθσζαλ ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. (3) απφ (29)

4 Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Έζνδα 33,087, ,124, Κφζηνο πσιήζεσλ (33,776,088.63) (17,344,651.57) Μηθηφ Κέξδνο (688,703.48) 6,779, Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 489, , Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (2,467,452.61) (1,765,418.23) Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ-αλαπηχμεσο (1,639,074.01) (267,424.41) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (9,209,216.63) (4,578,667.04) Απνηειέζκαηα πξν Απνζβέζεσλ, Πξνβιέςεσλ, Σφθσλ & Φφξσλ (ΔΒITDA) (13,514,872.69) 311, Πξνβιέςεηο Πεξηφδνπ (1,512,787.09) (336,421.59) Aπνζβέζεηο (5,213,448.40) (3,377,118.30) Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (1,096,265.00) (617,804.60) Εεκίεο πξν Φφξσλ (21,337,373.19) (4,020,124.34) Φφξνο εηζνδήκαηνο 4,665, , Καζαξέο Εεκίεο Πεξηφδνπ (16,671,998.07) (3,996,075.93) Όζν αθνξά ηα θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Απφ ην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θνλδχιη Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο (πεξίπνπ 8.9εθ), ηα πεξίπνπ ηα 5.27εθ. δηαηέζεθαλ γηα ηελ αγνξά ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ πειαηψλ ADSL, δεδνκέλνπ φηη ε ππεξεζία απηή απαηηεί γηα θάζε πειάηε λα παξέρεηαη θαη ηεξκαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο. Σα ππφινηπα 3.63εθ. πεξίπνπ δηαηέζεθαλ γηα επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηεο Δηαηξίαο αιιά θαη ηεο Τπνδνκήο Πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο ζηνλ ινγαξηαζκφ «Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε» ην πνζφ ησλ 3.46εθ. αθνξά επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο ζε έξγα ηερληθήο θαη δηθηπαθήο ππνδνκήο, ελφςεη ππαγσγήο ηεο εηαηξείαο ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα (Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ θαη Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο), ηα νπνία ζηαδηαθά ζα δίλνληαη ζε ιεηηνπξγία ζηελ ρξήζε πκκεηνρέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο Ζ Hellas On Line απφ ηηο 22/11/1999 ζπκκεηέρεη ζηε Safenet (αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξία) κε πνζφ ,47 Euro. θνπφο ηεο Δηαηξίαο ε αλάπηπμε ηεο αζθάιεηαο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ Internet. Μεηνρηθή χλζεζε ηηο 5 Απγνχζηνπ 2005 ππνγξάθηεθε ην πξνζχκθσλν γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο Hellas On Line απφ ηνλ ηφηε κέηνρν EFG Eurobank Δξγαζίαο ΑΔ ζηελ Intracom ΑΔ. Ζ νξηζηηθή ζχκβαζεο πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο ηνπ ζπλφινπ (100%) ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο Hellas On Line απφ ηελ EFG Eurobank ΑΔ πξνο ηελ Intracom Holdings (ηφηε Intracom ΑΔ) έγηλε ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ Μεηνρηθφ Κεθάιαην Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2005 ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλήξρεην ζε 6,000,000, δηαηξνχκελν ζε 6,000,000 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1.00 ε θάζε κία. Με απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεο Δηαηξίαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε θαηά 21,500,000 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηελ έθδνζε 21,500,000 λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 1.00 ε θάζε κία. Μεηά ηελ νινζρεξή θαηαβνιή θαη πηζηνπνίεζε ηεο αχμεζεο απηήο, ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο, αλέξρεηαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2006 ζε 27,500,000 δηαηξνχκελν ζε 27,500,000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 1.00 ε θάζε κία. Ζ πιήξεο θαηαβνιή θαη πηζηνπνίεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, έγηλε ε 1 ε ηνλ Ηνχιην 2006 ( 12,500,000) θαη ε 2 ε ην Ννέκβξην 2006 ( 9,000,000). Γαλεηζκφο Καηά ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε 2006 ε Δηαηξία απνπιήξσζε καθξνπξφζεζκα δάλεηα πνζνχ 685,597.04, ελψ αχμεζε θαηά % ηνλ δαλεηζκφ ηεο ζε βξαρππξφζεζκα δάλεηα ήηνη πνζνχ 9,701,902.66, ιφγσ (4) απφ (29)

5 Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε πάγην εμνπιηζκφ θαη έξγα ππνδνκήο ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, απφθαζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξίαο γηα ην θαη ππαγσγήο ηεο Δηαηξίαο ζε επηδνηνχκελα έξγα (Αλαπηπμηαθφο Νφκνο θαη Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο). Πξνβιεπφκελε πνξεία ηεο Δηαηξίαο Καηά ην 2006, θαηαηέζεθαλ απφ ηελ Hellas on Line, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, γηα ηελ ππαγσγή ηνπ επελδπηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο ζε ηξία έξγα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, φπσο θαη ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/2004. Σα έξγα ηεο ΚηΠ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο (πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν) ζηελ επαξρία κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηά 50% ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε πεξίπνπ ζπλδξνκεηψλ ADSL ζηε Κεληξηθή Διιάδα, ηελ Δχβνηα, ηα λεζηά ηνπ Ησλίνπ θαη ησλ Κπθιάδσλ θαζψο θαη ηε Βφξεηα Πεινπφλλεζν. Ζ έκθαζε ηνπ έξγνπ είλαη αθελφο ε θάιπςε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά κεγάιε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηελ εμππεξέηεζε κηθξψλ πφιεσλ θαη ρσξηψλ πνπ δχζθνια ζα δηθαηνινγνχζαλ ηελ απαξαίηεηε επέλδπζε απφ ηελ HOL ρσξίο ηελ αξσγή ηεο ΚηΠ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΚηΠ αθνξά επίζεο θνλδχιηα γηα ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο ψζηε λα ππάξμεη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα παξαζρεζνχλ θίλεηξα απφθηεζεο ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηερληθήο ζθνπηάο ην έξγν ηεο ΚηΠ βαζίδεηαη ζε έλα εθηελέο δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ δηθηχνπ θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) γηα ηελ αζθαιή κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο. Έλα ηζρπξφ εζληθφ δίθηπν IP αλαιακβάλεη ηε δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα ζπλδένληαο 350 πεξίπνπ θφκβνπο πξφζβαζεο ADSL. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ έρεη ιάβεη ππφςε θαη κειινληηθέο ππεξεζίεο φπσο θσλήο θαη ηειεφξαζεο κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ θνηλνχ δηθηχνπ θνξκνχ, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο. Δηδηθφηεξα αλαηέζεθαλ ζηελ Hellas on Line έξγα ζε ηξεηο κεγάιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ηα Τπνέξγα Νν1 (λνκνί Μαγλεζίαο, Βνησηίαο, Δχβνηαο, Φζηψηηδνο θαη Κπθιάδσλ), Νν 2 (λνκνί Άξηαο, Πξεβέδεο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο, Κεθαιιελίαο, Λεπθάδαο, Δπξπηαλίαο θαη Κνξηλζίαο) θαη Νν 4 (λνκνί Πηεξίαο, Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Σξηθάισλ, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ θαη Κέξθπξαο), ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ (ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαηά 50% απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο) είλαη 29.4 εθ., 28.9 εθ. θαη 30.4 εθ. αληίζηνηρα. Ζ ζπλνιηθή επηδφηεζε αλέξρεηαη ζε 42 εθ., εθ ησλ νπνίσλ 24 εθ. γηα επελδχζεηο, 8 εθ. γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη 10 εθ. γηα ηφλσζε ηεο δήηεζεο. Σν έξγν ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δλψ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε γηα ηελ επίηεπμε πιεζπζκηαθήο θαη γεσγξαθηθήο θάιπςεο φπσο ζην έξγν ηεο ΚηΠ, ε HOL απνθάζηζε ην έξγν ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ λα αθνινπζεί ηελ ίδηα λννηξνπία κε απηφ ηεο ΚηΠ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαηά 30% εμαζθαιίδεη ζηελ HOL πην βηψζηκεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ελψ επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε εηζαγσγή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πέξαλ ηεο βαζηθήο ππεξεζίαο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. Ζ ηερληθή ππνδνκή ηνπ έξγνπ είλαη θνηλή κε απηή ηνπ έξγνπ ηεο ΚηΠ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππνζηεξηδφκελεο ππεξεζίεο κε κφλε δηαθνξά ηελ δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ζπλδξνκεηψλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο θφκβσλ πξφζβαζεο ADSL αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 80. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ επελδχζεσλ ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 40 εθ., εθ ησλ νπνίσλ ηα 12 εθ. είλαη επηδνηνχκελα. Οη εγθξίζεηο γηα ηελ ππαγσγή ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δηαηξίαο ζηα παξαπάλσ έξγα πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζνχλ εληφο ησλ επφκελσλ εβδνκάδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ ζηε Βφξεηα Διιάδα (εθηφο ΚηΠ ή Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ) ζα επηηξέςνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο λένπ θαη αμηφπηζηνπ ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γεσγξαθηθήο, πιεζπζκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο επέθηαζεο. (5) απφ (29)

6 Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 Δπηπξφζζεηα εληφο ηνπ Απξηιίνπ 2007 ζα νξηζηηθνπνηεζεί ε ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο απφ ηελ Hellas On Line. Με ηελ εμαγνξά απηή ε Hellas On Line ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, απνθηψληαο ην κεγαιχηεξν ελαιιαθηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ζηελ Αζήλα, έλα ηζρπξφ εηαηξηθφ πειαηνιφγην θαζψο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ πςεινχ επηπέδνπ. Δπίζεο ζην ηέινο Απξηιίνπ 2007 πξνβιέπεηαη λα ππνγξαθεί ε επηζηνιή πξφζεζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Vodafone θαη Hellas On Line γηα ηελ απνθιεηζηηθή παξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθνχ δηθηχνπ θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζπλεξγαζίαο ε Vodafone ζα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο πξσηνπνξηαθά πξντφληα ηα νπνία ζα ζπλδπάδνπλ ηεο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ππεξεζίεο γξήγνξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (ADSL). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ κέρξη ζήκεξα πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ν θχθινο ησλ εξγαζηψλ ηεο Hellas On Line πξνβιέπεηαη γηα ην 2007 λα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία θαη λα παξνπζηάζεη αχμεζε θαηά ~45% κε ζηφρν ηα 48εθ. θαη κε ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ κε ηηο Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ζα θηάζεη ηα 57εθ. ήηνη αχμεζε 72.7% θάηη πνπ ζα βειηηψζεη αηζζεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Δηαηξίαο ζηελ αγνξά γηα ην Μαξνχζη, 26 Μαξηίνπ 2007 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΗΔΤΘ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΟΚΚΑΛΖ ΣΔΦΑΝΟ ΛΟΤΚΑΚΟ ΣΑ ΛΟΗΠΑ ΜΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΛΩΝΖ ΠΔΣΡΟ ΚΟΚΚΑΛΖ (6) απφ (29)

7 Ηζνινγηζκφο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε Με Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10 16,790, ,486, Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11 1,896, ,278, πκκεηνρέο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 12 10, , Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 13 6,857, ,974, Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 137, , ,692, ,871, Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Απνζέκαηα , , Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 15 11,087, ,929, Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 16 8,931, ,326, Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 17 6,680, , ,898, ,471, ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 52,591, ,342, IΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθφ θεθάιαην 18 27,500, ,000, Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 18 5,468, ,683, Λνηπά απνζεκαηηθά , , Απνηειέζκαηα εηο λεφ (31,453,346.71) (14,781,348.64) χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1,671, (2,941,346.98) ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 20 1,229, ,915, Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , , Δπηρνξεγήζεηο , Πξνβιέςεηο 25 1,072, ,235, Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ , , Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 234, , ,002, ,029, Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πξνκεζεπηέο 22 22,003, ,181, Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 20 19,102, ,400, Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο , , Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 23 2,391, ,647, Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 4,153, ,656, ,917, ,253, ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 50,920, ,283, ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 52,591, ,342, Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (7) απφ (29)

8 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2006 εκείσζε Έζνδα 6 33,087, ,124, Κφζηνο πσιήζεσλ 7 (37,930,259.10) (19,877,490.30) Μηθηφ Κέξδνο (4,842,873.95) 4,246, Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 6 489, , Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (3,981,709.86) (2,946,119.39) Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ-αλαπηχμεσο 7 (1,639,074.01) (267,424.41) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 7 (10,267,024.41) (4,578,667.04) Απνηειέζκαηα πξν Σφθσλ & Φφξσλ (ΔΒΗT) (20,241,108.19) (3,402,319.74) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 8 273, , Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 8 (1,369,790.31) (661,924.10) Καζαξά Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ (EBT) (21,337,373.19) (4,020,124.34) Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 4,665, , ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ (16,671,998.07) (3,996,075.93) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (8) απφ (29)

9 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 31 Γεθεκβξίνπ 2006 Μεηνρηθφ Κεθάιαην Γηαθνξέο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα Απνηειέζκαηα εηο λέν χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπφινηπν 1/1/2005 6,000, ,683, , (10,785,272.72) 1,054, Απμήζεηο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Εεκίεο Πεξηφδνπ κεηά Φφξσλ (3,996,075.92) (3,996,075.92) Λνηπέο Μεηαβνιέο Τπφινηπν 31/12/2005 6,000, ,683, , (14,781,348.64) (2,941,346.98) Τπφινηπν 1/1/2006 6,000, ,683, , (14,781,348.64) (2,941,346.98) Απμήζεηο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 21,500, ,500, Εεκίεο Πεξηφδνπ κεηά Φφξσλ (16,671,998.07) (16,671,998.07) Λνηπέο Μεηαβνιέο 0.00 (215,000.00) (215,000.00) Τπφινηπν 31/12/ ,500, ,468, , (31,453,346.71) 1,671, Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (9) απφ (29)

10 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ 31 Γεθεκβξίνπ 2006 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ Σακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Εεκίεο πξν θφξσλ (21,337,373.19) (4,020,124.34) Πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 5,213, ,377, (Κέξδε)/Εεκίεο απφ πψιεζε ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ (6,717.02) 19, Υξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα)/έμνδα 1,096, , Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο (475,880.15) (96,295.92) Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 986, Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 214, , Λνηπέο πξνβιέςεηο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 311, , (13,997,469.87) 232, Απνζέκαηα (68,431.62) 188, Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 2,841, (4,312,901.45) Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο (6,605,451.24) (1,239,055.74) Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο (14,925.35) (7,656.92) Πξνκεζεπηέο 10,822, ,979, Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 918, , Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 143, , Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ (2,503,555.19) 1,924, Σακηαθέο εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (8,464,028.53) 2,838, Πιεξσζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο (183,606.12) (837,746.78) Πιεξσζέληεο ηφθνη (1,369,790.31) (430,420.59) Δηζπξάμεηο απφ ιήςε εγγπήζεσλ , Δπηρνξεγήζεηο 106, , Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (13,513,833.53) (6,746,664.47) Πψιεζε ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 63, Πψιεζε Θπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ ζπκκεηνρψλ , Δηζπξαρζέληεο ηφθνη 273, Καζαξέο ηακηαθέο εθξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (14,623,499.99) (7,275,817.15) Σακηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (269,093.87) (363,067.00) Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 21,285, Δηζπξάμεηο δαλείσλ 11,550, ,640, Πιεξσκέο θαη έμνδα δαλείσλ (2,883,848.13) (865,843.96) Καζαξέο ηακηαθέο εηζξνέο/(εθξνέο) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 29,682, ,411, Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα 6,595, (25,729.97) Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 84, , Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 6,680, , Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (10) απφ (29)

11 2. Βάζε Παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ: 2.1 Σύνηαξη ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων HELLAS ON LINE Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο έρνπλε θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο («Γ.Π.Υ.Π.») θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα («Γ.Λ.Π.») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, κε εμαίξεζε ην ραξηνθπιάθην ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηφζν ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο επίζεο θαη ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο: ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ, αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο θαη εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 5. Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, νχηε ζπκκεηέρεη ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ή ζε θνηλνπξαμίεο. 2.2 Υιοθέηηζη ηων Διεθνών Πποηύπων Χπημαηοοικονομικήρ Πληποθόπηζηρ (Δ.Π.Χ.Π.) Ζ Δηαηξία πηνζέηεζε ηα Γ.Π.Υ.Π. γηα πξψηε θνξά κε ζθνπφ ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Νέα Ππόηςπα, διεπμηνείερ και ηποποποιήζειρ δημοζιεςμένων πποηύπων (ζε ιζσύ από 1η Ιανοςαπίος 2006). Σα παξαθάησ πξφηππα θαη νη δηεξκελείεο θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθέο γηα ηα νηθνλνκηθά έηε απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2006 θαη κεηά. - Γ.Λ.Π 19 (ηξνπνπνίεζε), «Παξνρέο πξνο Δξγαδνκέλνπο» (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006). Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ αλαγλψξηζεο ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ζηηο πεξηπηψζεηο πξνγξακκάησλ πνιιαπιψλ εξγνδνηψλ (multi employer plans) φπνπ ππάξρεη αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε γηα ηε ινγηζηηθή ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined benefit), κπνξεί λα απαηηεζνχλ επηπιένλ θξηηήξηα αλαγλψξηζεο. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή πξνζηίζεληαη επίζεο λέεο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ Δηαηξία δελ πξνρψξεζε ζε αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο αξρήο πνπ έρεη πηνζεηήζεη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ, θαη επηπιένλ δελ ζπκκεηείρε ζε πξνγξάκκαηα πνιιαπιψλ εξγνδνηψλ. - Γ.Λ.Π 39 (ηξνπνπνηεκέλν), «Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ απφ Πξνβιεπφκελεο Γηεηαηξηθέο πλαιιαγέο» (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006). χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο κίαο πνιχ πηζαλήο δηεηαηξηθήο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη α) ην λφκηζκα ηεο ζπλαιιαγήο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπλαιιαγή, θαη β) ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ζα επεξεάζεη ηα θέξδε ή δεκίεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ ζρεηίδεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο, αθνχ δελ δηελήξγεζε δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31ε Γεθεκβξίνπ (11) απφ (29)

12 - Γ.Λ.Π 39 (ηξνπνπνηεκέλν), «Δπηινγή ηεο Μεζφδνπ ησλ Δχινγσλ Αμηψλ» (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006). χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, αιιάδεη ν νξηζκφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ (financial instruments at fair value through profit and loss) θαη ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηελ έληαμε ηνπο ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη ηέηνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία/ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή - Γηεξκελεία 4, «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ κία ζχκβαζε λα πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο» (ζε ηζρχ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2006). Ζ Γηεξκελεία 4 απαηηεί φπσο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πφηε κία ζπκθσλία είλαη ή πεξηέρεη έλα ζηνηρείν κίζζσζεο, λα γίλεηαη βάζεη ηεο νπζίαο ηεο ζπκθσλίαο. Απαηηείηαη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε πφηε α) ε εθπιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη β) ε ζπκθσλία πεξηέρεη ην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ πηνζέηεζε ηεο Γηεξκελείαο 4 δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο Νέα Ππόηςπα, διεπμηνείερ και ηποποποιήζειρ δημοζιεςμένων πποηύπων πος δεν έσοςν ηεθεί ακόμη ζε ιζσύ. Σα λέα πξφηππα πνπ δεκνζηεχζεθαλ θαζψο επίζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ησλ πξνηχπσλ πνπ ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ θαη ηα νπνία ζα εθαξκνζηνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηελ Δηαηξία γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007, θαη εθεμήο, είλαη ηα αθφινπζα: - Γ.Π.Υ.Π 7, «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π 1, «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ- Γλσζηνπνηήζεηο Κεθαιαίσλ» (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007). Σν Γ.Π.Υ.Π 7 εηζάγεη λέεο γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ έθζεζε ζε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, πεξηιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο θαη ειάρηζηνλ γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο, θαζψο θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο. Αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π 30, «Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ ζπλαθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ», θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην Γ.Λ.Π 32, «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε». Δθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα Γ.Π.Υ.Π. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π 1 απαηηεί λα γίλνπλ γλσζηνπνηήζεηο γηα ην επίπεδν θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαζψο θαη γηα ην ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπ. Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη ηέηνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΠ 7 ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. - Γ.Π.Υ.Π 8, Σνκείο Γξαζηεξηφηεηαο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009). χκθσλα κε ην Πξφηππν, ν ηξφπνο επηκέηξεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηνκέσλ, ζα βαζίδεηαη ζηηο εζσηεξηθέο αλαθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ πφξσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφδνζεο ηεο. Ζ Δηαηξία ζα εθαξκφζεη ην Πξφηππν απηφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, αιιά δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. - Γηεξκελεία 8, «Δχξνο Γ.Π.Υ.Π 2 Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ», (ζε ηζρχ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηελ 1 Μαΐνπ 2006 θαη κεηά). Ζ Γηεξκελεία 8 δηεπθξηλίδεη φηη ην Γ.Π.Υ.Π 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ» ζα εθαξκφδεηαη ζε θάζε ζπλαιιαγή φπνπ ην πξνζδηνξίζηκν αληάιιαγκα πνπ έρεη ιεθζεί, θαίλεηαη λα είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππάξρεη έλδεημε φηη έρεη ιεθζεί ή πξφθεηηαη λα ιεθζεί άιιν αληάιιαγκα. Ζ Γηεξκελεία 8 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία. - Γηεξκελεία 9, «Δπαλαμηνιφγεζε Δλζσκαησκέλσλ Παξαγψγσλ», (ζε ηζρχ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηελ Ηνπλίνπ 2006). Ζ Γηεξκελεία 9 νξίδεη φηη θάζε ζχκβαζε πξέπεη λα αμηνινγείηαη εάλ εκπεξηέρεη ελζσκαησκέλν παξάγσγν ηελ εκέξα ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη απαγνξεχεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο, εθηφο (12) απφ (29)

13 θαη εάλ ππάξμεη κεηαβνιή ησλ φξσλ ε νπνία ηξνπνπνηεί ζεκαληηθά ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο ζχκβαζεο. Ζ Γηεξκελεία 9 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία. - Γηεξκελεία 10, «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε θαη Απνκείσζε», (ζε ηζρχ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2006 θαη κεηά). Ζ Γηεξκελεία 10 εμεηάδεη ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο» θαη ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο ππεξαμίαο φπσο αλαθέξεηαη ζην Γ.Λ.Π 36 «Απνκείσζε αμίαο παγίσλ» θαη ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ ραξαθηεξηζζέλησλ σο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39, «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε». Ζ Γηεξκελεία νξίδεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ησλ ΓΛΠ 36 θαη ΓΛΠ 39 ππεξηζρχνπλ ησλ γεληθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΛΠ 34, θαηά ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε απνκείσζε ηεο αμίαο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε κηα ελδηάκεζε πεξίνδν δελ δχλαηαη λα αλαζηξαθεί ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Ζ Δηαηξία ζα εθαξκφζεη ηελ Γηεξκελεία απηή ην Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο: 3.1 πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα: Ζ Δηαηξία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηηο Δηαηξίαο. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 3.2 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα: Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη επελδχζεηο ζε αθίλεηα. 3.3 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο: Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ βειηηψζεηο κηζζσκέλσλ αθηλήησλ, κεηαθνξηθά κέζα θαη εμνπιηζκφ, ηα νπνία θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξία κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο αιιά θαη γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηε αμία θηήζεο ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ έλα πάγην λα ηεζεί ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο, κεησκέλεο κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ελζψκαηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ε Δηαηξία ζρεκαηίδεη αλάινγε πξφβιεςε γηα δεκηά απφ απνκείσζε πξνθεηκέλνπ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ λα απεηθνλίδεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ελζσκαηψλνληαη ζηελ αμία ησλ παγίσλ, εθφζνλ κπνξεί λα ππνινγηζζεί αμηφπηζηα, φηη απμάλνπλ ηα κειινληηθά νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη ε Δηαηξία απφ ην πάγην. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 3.4 Απνζβέζεηο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ: Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ινγίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε. Ζ ελαπνκέλνπζα αμία, εάλ δελ είλαη αζήκαληε, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία, έρεη σο εμήο: Δηήζηνο πληειεζηήο Απφζβεζεο Δίδνο Παγίνπ Κηίξηα ηερληθά έξγα 8% Σειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο 24% Μεηαθνξηθά κέζα 20% Λνηπφο εμνπιηζκφο 24% (13) απφ (29)

14 3.5 Τπεξαμία: Ζ Δηαηξία δελ εκθαλίδεη ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία Τπεξαμία. 3.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: ην ινγαξηαζκφ «άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» πεξηιακβάλνληαη, ηα έμνδα ινγηζκηθνχ, δηάθνξεο άδεηεο θαη ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, απνζβέλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλεηαη. Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή ειέγρνληαη γηα απνκείσζε, ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν ή ζε επίπεδν κνλάδαο δεκηνπξγίαο ρξεκαηνξνψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο επί θεθαιαηνπνηεζέλησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αλαθέξνληαη. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο, εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Γαπάλεο φπσο νη δαπάλεο ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο, δαπάλεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, δαπάλεο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο θαη δαπάλεο κεηεγθαηάζηαζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ηκήκαηνο ή κέξνο ηεο Δηαηξίαο, αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνηήζεσο ηνπο. ε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εμεηάδεη ηελ αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ πθίζηαηαη πεξίπησζε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Δθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δηελεξγεί αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ηφηε δηελεξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. 3.7 Μηζζψζεηο: Μίζζσζε, θαηά ηελ νπνία, ν κηζζσηήο κεηαβηβάδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο (θηλδχλνπο) πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ελφο παγίνπ ζηνλ κηζζσηή, ζεσξείηαη σο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ινγίδεηαη σο απφθηεζε παγίνπ θαη αλάιεςε κηαο ππνρξέσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θαηαβαιιφκελα ελνίθηα δηαρσξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ηφθνη) θαη κείσζε ηεο αλαιεθζείζαο ππνρξέσζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο εκθαλίδνληαη ζην ρακειφηεξν πνζφ, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ πιεξσκψλ κηζζσκάησλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ή ηηο δεκίεο απνκείσζεο ηνπο. Aλ απφ ηε ζπκθσλία κίζζσζεο δελ κεηαβηβάδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο (θίλδπλνη) πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ελφο παγίνπ, ηφηε, ε κίζζσζε ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθή γηα ην κηζζσηή θαη ηα ελνίθηα θαηαρσξνχληαη σο έμνδα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, κε βάζε ηελ άκεζε κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 3.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. (α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα: Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε Γηνίθεζε. Σα παξάγσγα ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα γηα εκπνξία. ηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ εάλ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ Δηαηξίαο δελ δηαζέηεη ηέηνηα ζηνηρεία. (β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο: Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε (14) απφ (29)

15 πψιεζεο ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. (γ) Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε: Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε Δηαηξία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. (δ) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο, κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. ηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε. Καηά ηελ πψιεζε ή απνκείσζε, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ. Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ. Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. Γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο ζε κεηνρέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 3.9 Παξάγσγα θαη αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή: Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, νχηε θαη έρεη πεδίν εθαξκνγήο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ε αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή Απνζέκαηα: Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξίαο, ηα νπνία απνηεινχληαη θπξίσο απφ Routers - Modems, απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε (15) απφ (29)

16 εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο, κεησκέλε κε ηα εθηηκψκελα θφζηε γηα ηελ νινθιήξσζε απηψλ θαη ηα εθηηκψκελα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο θφζηε. Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην. H Δηαηξία έρεη δεκηνπξγήζεη πξφβιεςε απνκείσζεο βξαδέσο θηλνχκελσλ απνζεκάησλ γηα ην Δκπνξηθέο απαηηήζεηο: Οη ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη (βξαρππξφζεζκνη) αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρψξεζεο, απνηηκψληαη ζηελ αμία απηή κείνλ ηελ ηπρφλ ππάξρνπζα απνκείσζε. Καηά ηελ εθάζηνηε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ εθηηκάηαη βάζεη ηζηνξηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απψιεηεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαη κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη, κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. Απαηηήζεηο πνπ εθηηκψληαη σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, δηαγξάθνληαη. Σπρφλ δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο, πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο πξφβιεςεο Γηαθαλνληζκνί πξαθηνξείαο απαηηήζεσλ (Factoring): Σα πνζά πνπ έρνπλ πξνεηζπξαρζεί απφ εηαηξείεο πξαθηφξεπζεο, ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο, κεηψλνπλ ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο Πξνεμφθιεζε δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ: Ζ Δηαηξία πξνεμνθιεί ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο ηηο εηζπξάμεηο απφ πειάηεο ηεο πνπ γίλνληαη κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη δφζεσλ, ζηα πιαίζηα ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Δηαηξία EUROBANK CARDS AE. Kαηά ζπλέπεηα ηα πνζά απηά κεηψλνπλ ηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο, κε ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα ηνπ ζρεηηθνχ ηφθνπ πξνεμφθιεζεο Υξεκαηηθά δηαζέζηκα: Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. Ζ Δηαηξία δηέζεηε ζην ηέινο ηνπ 2006 ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζε κνξθή κεηξεηψλ θαη θαηαζέζεσλ φςεσο Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ: Σα έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο, ζπκςεθίδνληαη κε ην Απνζεκαηηθφ Τπέξ ην Άξηην Δπηρνξεγήζεηο: Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ αλακέλεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ε Δηαηξία ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα, θαηαρσξνχληαη ζε κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα έηζη ψζηε λα αληηζηνηρίδνληαη κε ηα έμνδα πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο επφκελσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζχκθσλα κε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πξνβιέςεηο: Οη πξνβιέςεηο, αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Αλ ε επίπησζε είλαη ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη ζε πξνεμνθιεκέλε βάζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, κε ηε ρξήζε ελφο πξν θφξνπ επηηνθίνπ, πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε. Όηαλ γίλεηαη πξνεμφθιεζε ησλ πξνβιέςεσλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο πνπ νθείιεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαηαρσξείηαη ζαλ θφζηνο δαλεηζκνχ. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο, νη πξνβιέςεηο αληηινγίδνληαη. Οη πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ. Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο δεκίεο. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη. (16) απφ (29)

17 3.18 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο: Ωο ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νξίδεηαη ην πξφγξακκα ζην νπνίν νη παξνρέο θαζνξίδνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ε ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ή ν κηζζφο. ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ε αμία ηεο ππνρξέσζεο είλαη ίζε κε ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηνχκελεο θαηά ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηά απφ πξνζαξκνγή γηα κε αλαγλσξηζζέληα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. Ζ ππνρξέσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εθηηκάηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεηνπο θαη αλαγλσξηζκέλνπο αλαινγηζηέο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο. Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο, πξνεμνθιεκέλεο κε ην επηηφθην θξαηηθψλ νκνιφγσλ κε δηάξθεηα αλάινγε ηεο ππνρξέσζεο. Ζ κεηαβνιή ηεο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν πνπ απνκέλεη σο ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο : Σα έληνθα δάλεηα, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλε κε ηα θφζηε πνπ αθνξνχλ άκεζα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Μεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο, απφ ηα ζηνηρεία απηά, αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν ή έμνδν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην Μεξίζκαηα πιεξσηέα: Σα κεξίζκαηα, πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, απεηθνλίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε, ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Δγγπήζεηο: Ζ Δηαηξία δελ παξέρεη εγγπήζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ πξνζθέξεη. Ζ Δηαηξία εθδίδεη ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο θαη ζπκκεηνρήο γηα νξηζκέλα κεγάια έξγα θπξίσο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. Οπδέπνηε ζηελ πνιπεηή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο έρεη θαηαπέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή, θαη ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςεη ηέηνηα πεξίπησζε ζην νξαηφ κέιινλ. Καηά ζπλέπεηα ε Δηαηξία δελ αλαγλσξίδεη πξφβιεςε ζε ζρέζε κε θαηάπησζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 3.22 Έζνδα: Σα έζνδα ηεο Δηαηξίαο, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, ηηο εθπηψζεηο θαη ηηο επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: - Πσιήζεηο αγαζψλ: Οη πσιήζεηο αγαζψλ, κεησκέλεο κε ηηο ρνξεγνχκελεο εθπηψζεηο, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν φηαλ νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ε ηδηνθηεζία κεηαβηβάδεηαη ζηνλ αγνξαζηή θαη ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. - Παξνρή ππεξεζηψλ: Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν ζηάδην νινθιήξσζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ζπλνιηθά θφζηε κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ππνινγηδφκελσλ θφζησλ γηα θάζε ζπκβφιαην. Σα θφζηε αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Όηαλ ην απνηέιεζκα κηαο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αμηνπηζηία, εηζνδήκαηα αλαγλσξίδνληαη κφλν ζην βαζκφ πνπ ηα έμνδα ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί είλαη πηζαλφ λα αλαθηεζνχλ. ε πεξηπηψζεηο πψιεζεο ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ, ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη νκνηφκνξθα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδξνκήο. ε πεξηπηψζεηο πψιεζεο πξνπιεξσκέλσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο (πρ κέζσ θαξηψλ ηειεθσλίαο ή πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν), ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ηε ρξήζε πνπ θαηαγξάθνπλ ηα πιεξνθνξηαθά θαη ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα ηεο Δηαηξίαο. - Έζνδα απφ ηφθνπο: Έζνδα απφ ηφθνπο, αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν ηφθνο θαζίζηαηαη δνπιεπκέλνο (κε βάζε ηε κέζνδν πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ) Κφζηνο δαλεηζκνχ: Σν θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βαζηθή κέζνδν ηνπ ΓΛΠ 23 «Κφζηνο Γαλεηζκνχ», θαη δελ θεθαιαηνπνηείηαη Έμνδα δηαθήκηζεο: Σα έμνδα δηαθήκηζεο, εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. (17) απφ (29)

18 3.25 Φφξνο εηζνδήκαηνο: Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο, απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο. Ζ επηβάξπλζε γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά ζε ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο, ππνινγίδνληαη επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη ηνπ ηζνινγηζκνχ. Αθνξνχλ ζε πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Τπνινγίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ νη ππνρξεψζεηο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, αλαγλσξίδνληαη γηα ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο κειινληηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα, έλαληη ηνπ νπνίνπ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη ζηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 4.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Κίλδπλνο αγνξάο: Ζ ΖΔLLAS ON LINE Α.Δ., σο Δηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή αγνξά, δελ εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο Αγνξάο πέξαλ απηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εμέιημε ησλ γεληθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Ζ Δηαηξία έρεη πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο, ελψ νη πςεινχ κεγέζνπο πσιήζεηο ππεξεζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξψληαο ηθαλνπνηεηηθά ειεχζεξα πηζησηηθά φξηα Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ: Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη κεδεληθή, δεδνκέλνπ φηη δελ δηαθξαηεί ηακεηαθά δηαζέζηκα, αιιά ηα ρξεζηκνπνηεί γηα κείσζε ησλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. Όζνλ αθνξά ζην δαλεηζκφ, ε πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο, είλαη λα δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαλείσλ ηεο ζε πξντφληα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ (ΔURIBOR) 3κελεο δηάξθεηαο. Ζ Δηαηξία δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο αληηζηάζκηζεο (hedging) ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ. 4.2 Πξνζδηνξηζκφο ησλ επιφγσλ αμηψλ: Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο (ρξεκαηηζηήξηα) (π.ρ. παξάγσγα, κεηνρέο, νκφινγα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή πξνζθνξάο θαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή δήηεζεο. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμίαο. Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο εκθάληζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (18) απφ (29)

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 εο Ηνπλίνπ 2012 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7365/06/Β/86/32 Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις για ηην περίοδο από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Μαρηίοσ 2011... Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Eurobank EFG Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Πεξηερόκελα ει. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2010 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2007 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ) ΜΑΡΣΗΟ 2008 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Pro forma Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο

Pro forma Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Pro forma Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο ηωλ ζπγρωλεπόκελωλ εηαηξηώλ Unibrain Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Παξαγσγήο Λνγηζκηθνχ θαη Ηιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ Hellas on Line Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ"

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ " γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθωλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η 57249304000 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πνζά ζε Δπξώ) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Πεπηεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (Πνζά ζε Δπξψ)

A.C.S ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (Πνζά ζε Δπξψ) ΑCS ΓΗΔΘΝΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ Α.Δ.Δ. Α.Μ.Α.Δ. 27890/04/Β/92/118(99) Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε 2012 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζχµθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεµαηννηθνλνµηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ. Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ. Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΡΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΩΝ ΑΡΣΟ Α.Δ.Β.Δ. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΚΡΖΣΩΝ ΑΡΣΟ Α.Δ.Β.Δ. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΖ 30 εο ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ-30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2017) ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΩΝ ΑΡΣΟ Α.Δ.Β.Δ Α.Ρ.Μ.Α.Δ. 53505/70/Β/03/03

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ)

ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ) ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ( ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓIEΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ) ΜΑΡΣΗΟ 2009 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

FIRST CALL ΑΔ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

FIRST CALL ΑΔ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ FIRST CALL ΑΔ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΓΡΑ : ΠΔΙΡΑΙΩ 40 - ΜΟΥΑΣΟ- Σ.Κ. 183 46 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 122171501000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΜΔΛΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΡΑΓΑΣΑΝΗΟΤ 6, 105 59 ΑΘΖΝΑ Σει: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΓΟΤ: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ ΑΡΜΑΔ 31774/06/Β/94/23 Δπνπηεύνπζα Αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Αξ. Αδείαο 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2539 / 15/03/2017).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2539 / 15/03/2017). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο: 210 3680749 Fax: 2103614726 E-mail: panosx1@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα