ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»"

Transcript

1 . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

2 Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε Βαξύηεηαο ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ Κιηληθά Υαξαθηεξηζηηθά πξν ηεο Θεξαπείαο ηόρνη πκπηώκαηα Νπρηεξηλά πκπηώκαηα FEV 1 ή PEF Καζόινπ (ή ειάρηζηα*) ζπκπηώκαηα ΣΑΓΗΟ 4 νβαξό Δπίκνλν ΣΑΓΗΟ 3 Μέηξην Δπίκνλν πλερή Πεξηνξηζκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα Καζεκεξηλά Κξίζεηο επεξεάδνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα πρλά > 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 60% ηεο πξνβιεπόκελεο Γηαθύκαλζε> 30% 60-80% ηεο πξνβιεπόκελεο Γηαθύκαλζε > 30% Όρη πεξηνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ Καζόινπ λπθηεξηλά ζπκπηώκαηα Καζόινπ (ή ειάρηζηα) αλαθνπθηζηηθά ΣΑΓΗΟ 2 Ήπην Δπίκνλν ΣΑΓΗΟ 1 Γηαιείπνλ > 1 θνξά ηελ εβδνκάδα αιιά < 1 θνξά ηελ εκέξα < 1 θνξά ηελ εβδνκάδα Αζπκπησκαηηθόο θαη θπζηνινγηθή PEF > 2 θνξέο ην κήλα 2 θνξέο ην κήλα 80% ηεο πξνβιεπόκελεο Γηαθύκαλζε 20-30% 80% ηεο πξνβιεπόκελεο Γηαθύκαλζε < 20% Φπζηνινγηθόο ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο Καζόινπ παξνμύλζεηο *<2 θνξέο/εβδνκάδα

3 Part 4: Long-term Asthma Management Stepwise Approach to Asthma Therapy - Adults Outcome: Asthma Control Outcome: Best Possible Results Controller: None Reliever: STEP 1: Intermittent Controller: Daily inhaled corticosteroid Controller: Daily inhaled corticosteroid Daily long-acting inhaled β 2 -agonist Rapid-acting inhaled β 2 -agonist prn STEP 2: Mild Persistent STEP 3: Moderate Persistent Controller: Daily inhaled corticosteroid Daily long acting inhaled β 2 -agonist plus(if needed) -Theophylline-SR -Leukotriene -Long-acting inhaled β 2 - agonist -Oral corticosteroid STEP 4: Severe Persistent When asthma is controlled, reduce therapy Monitor STEP Down Alternative controller and reliever medications may be considered (see text).

4 Ση ίζρπε έσο ηώξα? Σαμηλόκεζε Βαξύηεηαο αλάινγα κε ηε ζεξαπεία Σξέρνλ ζεξαπεπηηθό ζηάδην Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηάδην 1 Όρη ξπζκηζηηθό ηάδην 2 <500 g BDP ηάδην ,000 g BDP + LABA ηάδην 4 >1,000 g BDP + LABA + άιιν ηάδην 1 πκπηώκαηα <1 x εβδνκάδα Νπρηεξηλά ζπκπηώκαηα ιηγόηεξα από 2 ην κήλα Φπζηνινγηθή πλεπκνληθή ιεηηνπξγία κεηαμύ ησλ επεηζνδίσλ Γηαιείπνλ Ήπην επίκνλν Μέηξην επίκνλν νβαξό επίκνλν ηάδην 2 πκπηώκαηα >1 x εβδνκάδα Νπρηεξηλά ζπκπηώκαηα <1 x εβδνκάδα Φπζηνινγηθή πλεπκνληθή ιεηηνπξγία κεηαμύ ησλ επεηζνδίσλ Ήπην επίκνλν Μέηξην επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν ηάδην 3 πκπηώκαηα θαζεκεξηλά Νπρηεξηλά ζπκπηώκαηα πεξηζζόηεξα από 1 ηελ εβδνκάδα FEV % πξνβιεπόκελνπ Μέηξην επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν ηάδην 4 πκπηώκαηα θαζεκεξηλά πρλά λπρηεξηλά ζπκπηώκαηα FEV 1 <60% πξνβιεπόκελνπ νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν νβαξό επίκνλν

5 Σαμηλόκεζε Βαξύηεηαο πκπηώκαηα ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ Κιηληθά Υαξαθηεξηζηηθά πξν ηεο Θεξαπείαο Νπρηεξηλά πκπηώκαηα FEV 1 ή PEF ΣΑΓΗΟ 4 πλερή 60% ηεο νβαξό Πεξηνξηζκέλε θπζηθή πρλά πξνβιεπόκελεο Δπίκνλν δξαζηεξηόηεηα Γηαθύκαλζε> 30% ΣΑΓΗΟ 3 Καζεκεξηλά > 1 θνξά 60-80% ηεο πξνβιεπόκελεο Δθηίκεζε ηεο βαξύηεηαο ΜΟΝΟ θαηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε Μέηξην Κξίζεηο επεξεάδνπλ ηε Δπίκνλν δξαζηεξηόηεηα ηελ εβδνκάδα Γηαθύκαλζε > 30% ΣΑΓΗΟ 2 Ήπην Δπίκνλν ΣΑΓΗΟ 1 Γηαιείπνλ ΟΔΗΓΙΕΣ GINA 2006 ηεο λόζνπ θαη ζε αζζελείο πνπ δελ ιακβάλνπλ αγσγή > 1 θνξά ηελ εβδνκάδα αιιά < 1 θνξά ηελ εκέξα Αζπκπησκαηηθόο θαη θπζηνινγηθή PEF κεηαμύ θξίζεσλ > 2 θνξέο ην κήλα 2 θνξέο ην κήλα 80% ηεο πξνβιεπόκελεο Η αξρηθή αγσγή ηνπ αζζελνύο ζρεηίδεηαη κόλν Γηαθύκαλζε κεξηθώο 20-30% < 1 θνξά κε ηελ εβδνκάδα βαξύηεηα ηνπ άζζκαηνο 80% ηεο πξνβιεπόκελεο Γηαθύκαλζε < 20% Ζ παξνπζία ελόο από ηα ραξαθηεξηζηηθά βαξύηεηαο επαξθεί γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ αζζελνύο ζε απηό ην ζηάδην.

6 Asthma severity.η ΒΑΡΤΣΗΣΑ θαη ν ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο είλαη αιιειέλδεηα ΑΛΛΑ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα good Asthma control poor mild good control severe poor control

7 Asthma severity.η ΒΑΡΤΣΗΣΑ θαη ν ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο είλαη αιιειέλδεηα ΑΛΛΑ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα good Asthma control poor mild good control Μηθξόο ν ξόινο καο! severe Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο λόζνπ poor control

8 Asthma severity.η ΒΑΡΤΣΗΣΑ θαη ν ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο είλαη αιιειέλδεηα ΑΛΛΑ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα good Asthma control poor mild good control Ο ΔΛΔΓΥΟ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο Μηθξόο ν ξόινο καο! Μπνξνύκε λα έρνπκε κεγάιν ξόιν! severe Η ΒΑΡΤΣΗΣΑ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο λόζνπ poor control

9 GINA GUIDELINES Δθηίκεζε ηεο ΒΑΡΤΣΖΣΑ Μόλν ζηελ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ αζζελνύο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο Υξήζε ηεο ηαμηλόκεζεο κε βάζε ηελ βαξύηεηα κόλν γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο Η αξρηθή αγσγή απνζπλδέεηαη από ηελ βαξύηεηα ηεο λόζνπ. (ζε αζζελείο κε επίκνλν άζζκα πνπ δελ ιακβάλνπλ αγωγή, ε ζεξαπεία πξέπεη λα μεθηλάεη ζην Βήκα 2, ή αλ είλαη πνιύ ζπκπηωκαηηθνί ζην Βήκα 3.)

10 .Ση έρνπκε πεηύρεη έσο ηώξα ζηνλ ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο? INSPIRE: Σειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο από 3405 αζζελείο ζε 11 ρώξεο (8 Δπξσπατθέο), Οθηώβξηνο 2004 Αύγνπζηνο % 30 % Καιά ειεγρόκελνη Με ειεγρόκελνη 20 % Όρη θαιά ειεγρόκελνη Τhe INSPIRE study. BMC Pulm Med. 2006

11 % αζζελώλ.ση έρνπκε πεηύρεη έσο ηώξα ζηνλ ΔΛΔΓΥΟ ηνπ άζζκαηνο? Διιάδα: Πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο από 378 αζζελείο ππό παξαθνινύζεζε από Πλεπκνλνιόγν ζε 4 θέληξα ηεο ρώξαο, Μάξηηνο Μάηνο % ησλ αζζελώλ ζεσξνύλ όηη ην άζζκα ηνπο δελ ειέγρεηαη ηθαλνπνηεηηθά % 32% % Πιήξσο ειεγρόκελν Ιθαλνπνηεηηθα ειεγρόκελν Με ηθαλνπνηεηηθά ειεγρόκελν 12% Με ειεγρόκελν Gaga M, et al, Chest 2005

12 Έιεγρνο ηνπ άζζκαηνο έσο ηώξα?

13 GINA 2006 Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνλ ΔΛΔΓΥΟ Υαξαθηεξηζηηθά Διεγρόκελν Μεξηθά ειεγρόκελν (νπνηνδήπνηε κέζα ζε κία εβδνκάδα) Με ειεγρόκελν Ζκεξήζηα ζπκπηώκαηα Καζόινπ (ή <2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) Πεξηζζόηεξεο από 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Πεξηνξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ Νπθηεξηλά ζπκπηώκαηα - αθύπληζε Αλάγθε γηα ιήςε αλαθνπθηζηηθώλ θαξκάθσλ Καζόινπ Καζόινπ Καζόινπ (ή <2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) Οπνηνζδήπνηε Οπνηαδήπνηε >2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Σξία ή πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεξηθά ειεγρόκελνπ άζζκαηνο ζε νπνηαδήπνηε εβδνκάδα PEF ή FEV 1 Φπζηνινγηθή (ή ζρεδόλ θπζηνινγηθή) <80% ηεο πξνβιεπόκελεο (ή θαιύηεξεο πξνζσπηθήο) Παξνμύλζεηο Κακία Μία ή πεξηζζόηεξεο αλά έηνο Μία νπνηαδήπνηε εβδνκάδα

14 GINA guidelines: Αλαγλώξηζε λέσλ κεζόδσλ εθηίκεζεο ηνπ ΔΛΔΓΥΟΤ ηνπ άζζκαηνο ζηελ θιηληθή πξάμε Απιά εξσηεκαηνιόγηα Asthma Control Questionnaire (ACQ) Asthma Control Test (ACT) Αμηόπηζηα, επαίζζεηα, κε ειεγκέλε επαηζζεζία πλεθηίκεζε ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο (ΠΙΡΟΜΔΣΡΗΗ ή ΡΟΟΜΔΣΡΗΗ) Ο πεξηνξηζκόο ησλ παξνμύλζεσλ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ΔΛΔΓΥΟΤ

15

16 Δξκελεία ηνπ ζθνξ ηνπ ACT Βαζκνινγία 25 αληηπξνζσπεύεη ηνλ πιήξε έιεγρν Βαζκνινγία ζεκαίλεη θαιό έιεγρν (ή κεξηθώο ειεγρόκελν άζζκα) Βαζκνινγία αληηπξνζσπεύεη ην κε ειεγρόκελν άζζκα: ζα πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηε ζεξαπεία Βαζκνινγία 15 ζεκαίλεη όηη ν αζζελήο δελ ειέγρεηαη θαη ζα πξέπεη λα απνηαζεί ζην γηαηξό ηνπ Υξήζε γηα ηελ αξρηθή εθηίκεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο

17 eno ACT score is related to biological markers of asthma control ** ** 0 TOTAL CONTROL GOOD CONTROL OUT OF CONTROL Dente FL, Paggiaro P, et al, ERS Meeting 2007

18 ACT score is related to biological markers of asthma control Log sputum eosinophils TOTAL CONTROL ** ** GOOD CONTROL OUT OF CONTROL Dente FL, Paggiaro P, et al, ERS Meeting 2007

19 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 5 βαζηθά ζεκεία 1. Καιή ζπλεξγαζία γηαηξνύ - αζζελνύο 2. Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ 3. Θεξαπεία κε βάζε ηνλ έιεγρν θαη ηαθηηθή επαλεθηίκεζε απηνύ Revised Αληηκεηώπηζε παξνμπζκώλ 5. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο

20 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 1 ν ΒΖΜΑ: πλεξγαζία γηαηξνύ/αζζελνύο πλερήο εθπαίδεπζε Παξνρή βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ην άζζκα ρέδην απηνδηαρείξηζεο ηεο λόζνπ θαη εθπαίδεπζε ζ απηό Αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κεηαμύ γηαηξνύ/αζζελνύο θαη εηιηθξηλνύο ζρέζεο

21 Ο θαθόο έιεγρνο ηνπ άζζκαηνο πνπ έρνπκε ζήκεξα νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ πξνβιεκαηηθή επηθνηλσλία γηαηξνύ-αζζελνύοαζζελνύο Αλαζθόπεζε 24 κειεηώλ πνπ έγηλαλ κεηαμύ 1994 θαη 2003 ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ σπρλά ππνεθτηκνύλ τα σπκπτώκατά τνπο σπκβηβάδνλταη κε θαθό έιεγρν τεο λόσνπ τνπο έρνπλ πεληρξέο γλώσεηο γύξω από τελ σωστή ρξήσε τωλ υαξκάθωλ εκθαλίδνπλ ρακειή ζπκκόξθωζε ζηελ αγωγή» «ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ αλεπαξθείο γλώσεηο γύξω από τελ λόσν θαθή επηθνηλωλία κε τνπο ασζελείο τνπο κε σωστή εθτίκεσε βαξύτεταο θαη ειέγρνπ τνπ άσζκατνο». Holgate ST et al, BMC Pulm Med 2006

22 Μειέηε INSPIRE:..ππνεθηίκεζε ζπκπησκάησλ, κεησκέλεο πξνζδνθίεο Πνζνζηό πνπ αλέθεξε όηη ήηαλ ζρεηηθά θαιά ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα Καιά ειεγρόκελνη κε βάζε ην ACQ Όρη θαιά ειεγρόκελνη κε βάζε ην ACQ Με ειεγρόκελνη κε βάζε ην ACQ 97% ρεηηθά θαιά 89% ρεηηθά θαιά 57% ρεηηθά θαιά Τhe INSPIRE study. BMC Pulm Med. 2006

23 (%) Μειέηε GAPP:..αλεπαξθείο γλώζεηο ειιηπήο εθπαίδεπζε Λόγοι αλλαγής ή διακοπής της αγωγής (% ασθενών) 50 45% % 18% 13% 9% 0 Ύθεζε ζπκπησκάησλ Παξελέξγεηεο Φόβνο γηα Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Αθξηβό θάξκαθν Γπζθνιία ρξήζεο Canonica GW et al Allergy 2007; GAPP survey.

24 Δηζπλεόκελα θάξκαθα

25 Δθπαίδεπζε ιήςεο εηζπλενκέλσλ θαξκάθσλ Δπίδεημε εηζπλνήο θαξκάθσλ Δπαλάιεςε θαη έιεγρνο ζε θάζε επίζθεςε

26 Δμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία θαη ΑΠΛΑ ζρήκαηα % Η ζπκκόξθσζε κε ηε ζεξαπεία βειηηώλεηαη, όζν κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ δόζεσλ εκεξεζίσο % 18 % Υ 2 δόζεηο Υ 3 δόζεηο Υ 4 δόζεηο Coutts JAP et al., Measuring compliance with inhaled medication in asthma. Arch Dis Child 1992;67:332-3

27 5. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 5 βαζηθά ζεκεία 1. Καιή ζπλεξγαζία γηαηξνύ - αζζελνύο 2. Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ 3. Θεξαπεία κε βάζε ηνλ έιεγρν θαη ηαθηηθή επαλεθηίκεζε απηνύ Revised Αληηκεηώπηζε παξνμπζκώλ

28 Απνθπγή εθιπηηθώλ παξαγόλησλ

29 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 5 βαζηθά ζεκεία 1. Καιή ζπλεξγαζία γηαηξνύ - αζζελνύο Revised Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ 3. Θεξαπεία κε βάζε ηνλ έιεγρν θαη ηαθηηθή επαλεθηίκεζε απηνύ 4. Αληηκεηώπηζε παξνμπζκώλ 5. Δηδηθέο θαηαζηάζεηο

30 ΑΤΞΖΖ ΜΔΗΩΖ GINA 2006 Πξνζαξκνγή ζεξαπείαο κε βάζε ηνλ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΜΔΡΗΚΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ Γηαηεξήζηε θαη βξείηε ην ειάρηζην επίπεδν όπνπ δηαηεξείηαη ν έιεγρνο Δμεηάζηε ηελ αύμεζε γηα λα επηηεπρζεί έιεγρνο ΜΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ Απμήζηε κέρξη λα επηηεπρζεί έιεγρνο ΠΑΡΟΞΤΝΖ Αληηκεησπίζηε ζαλ παξόμπλζε

31 GINA 2006 Θεξαπεπηηθά βήκαηα Μείσζε Αύμεζε Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Δάλ <6 εηώλ: Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δπηινγέο ξπζκηζηηθώλ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR SABA: β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο, LABA: β2-δηεγέξηεο καθξάο δξάζεο, ICS: εηζπλεόκελα θνξηηθνζηεξνεηδή, LTRA: αληαγσληζηέο ππνδνρέσλ ιεπθνηξηελίσλ, CS: θνξηηθνζηεξνεηδή, SR: βξαδείαο απνδέζκεπζεο Αλαθνπθηζηηθά: SABA, anticholinergics, formoterol, short-acting oral β 2 -agonists, short-acting theophylline

32 GINA guidelines: Απνζαθήληζε ηνπ ξόινπ ησλ θαξκάθσλ Σα ICS εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ζεξαπείαο ηνπ άζζκαηνο Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Δάλ <6 εηώλ: Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δπηινγέο ξπζκηζηηθώλ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

33 Laitinen LA et al, J Allergy Clin Immunol 1992

34 Tα α ζπκπηώκαηα είλαη «ε θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ» TITANIC πκπηώκαηα Aπόθξαμε αεξαγσγώλ Bξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθόηεηα Φιεγκνλή αεξαγσγώλ Άζζκα

35 Rate Ratio for Death from Asthma Υξήζε ICS θαη ζλεηόηεηα άζζκαηνο: Saskatchewan Health data ICS Canisters/year (N) Suissa S, N Engl J Med 2000

36 Ηζνδύλακεο δόζεηο ICS γηα ελειίθνπο Drug Low Daily Dose ( g) Medium Daily Dose ( g) High Daily Dose ( g) Beclomethasone > > Fluticasone > > Budesonide* > > Ciclesonide* > > Mometasone furoate* > > Flunisolide > >2000 Triamcinolone acet > >2000 Comparisons based upon efficacy data. Patients considered for high daily doses except for short periods should be referred to a specialist for assessment to consider alternative combinations of controllers. Maximum recommended doses are arbitrary but with prolonged use are associated with increased risk of systemic side effects. * Approved for once-daily dosing in milder patients.

37 GINA guidelines: Απνζαθήληζε ηνπ ξόινπ ησλ θαξκάθσλ LABA ΠΟΣΔ σο κνλνζεξαπεία. Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Δάλ <6 εηώλ: Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δπηινγέο ξπζκηζηηθώλ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

38 Μεηαβνιή PEF (L/min) 1994: ρξνληά ζηαζκόο πλδπαζκόο ICS + LABA 35 SALM 50 µg bd + BDP 200 µg bd BDP 500 µg bd Εβδομάδερ θεπαπείαρ Greening et al, Lancet 1994

39 Αιιειεπηδξάζεηο ICS θαη LABA ππνδνρέσλ ζε επίπεδν Corticosteroid β 2 -Agonist Υποδοσέαρ γλςκοκοπηικοζηεποειδών Ανηιθλεγμονώδηρ δπάζη β 2 -αδπενεπγικόρ ςποδοσέαρ Βπογσοδιαζηολή Κοπηικοζηεποειδή: β 2 -αδπενεπγικών ςποδοσέων Επίδπαζη ηων LABA ζηοςρ ςποδοσείρ γλςκοκοπηικοζηεποειδών P J Barnes

40 Απνηειέζκαηα (SAL vs. PL) Primary end-point πλδπαζκόο ζαλάησλ ή απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή ζπκβακάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλαπλεπζηηθό 50 vs. 36, RR 1.40 (95% 95%CI, ) [p=ns] Secondary end-points Θάλαηνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλαπλεπζηηθό 24 vs. 11, RR 2.16 (95%CI, ) [p<0.05] πλδπαζκόο ζαλάησλ ή απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή ζπκβακάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άζζκα 37 vs. 22, RR 1.71 (95%CI, ) [p<0.05] Θάλαηνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άζζκα 13 vs. 3, RR 4.37 (95%CI, ) [p<0.05] Nelson HS, Chest 2006; 129: 15-26

41 GINA guidelines: Απνζαθήληζε ηνπ ξόινπ ησλ θαξκάθσλ O ζπλδπαζκόο ICS + LABA πξνηείλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηνπ ICS. Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Δάλ <6 εηώλ: Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δπηινγέο ξπζκηζηηθώλ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

42 FEV1 (% of predicted value) Lower dose budesonide Higher dose budesonide Lower dose budesonide plus formoterol Months (Pauwels et al. NEJM 1997)

43 Estimated yearly rate of severe exacerbations Combination therapy in asthma 1 ** *** 0,75 0,5 ** 0,25 0 Bud 200 Placebo Bud 200 Form Bud 800 Placebo Bud 800 Form (Pauwels et al. NEJM 1997)

44 ICS + LABA : Καιύηεξνο έιεγρνο ηεο θιεγκνλήο (Ζσζηλόθηια ζηα πηύεια) % BUD 800 µg / day BUD 200 µg / day + FORM 24 µg / day Baseline 3κήλεο 1 ρξόλνο Kips et al. AJRCCM 2000

45 ύγθξηζε ICS+LABA έλαληη αύμεζεο ICS CONCLUSIONS: «In adult asthmatics, there was no significant difference between the combination of LABA and ICS and a higher dose of ICS for the prevention of exacerbations requiring systemic corticosteroids. Overall, the combination therapy led to greater improvement in lung function, symptoms and use of rescue beta2 agonists.» Greenstone IR., et al. Cochrane Database Syst Rev 2005

46 ηξαηεγηθή θαη επίθιεζεο ρνξήγεζεο ζπλδπαζκνύ ICS/LABA εθόζνλ απηόο πεξηέρεη θνξκνηεξόιε «If a combination inhaler containing formoterol and budesonide is selected, it may be used for both rescue and maintenance. This approach has been shown to result in reductions in exacerbations and improvements in asthma control in adults and adolescents at relatively low doses of treatment (Evidence A)» GINA 2006; page 60

47 GINA guidelines: Απνζαθήληζε ηνπ ξόινπ ησλ θαξκάθσλ Σα LTRA απνθηνύλ πην ζαθή (θπξίσο ζπκπιεξσκαηηθό) ξόιν Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Δάλ <6 εηώλ: Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δπηινγέο ξπζκηζηηθώλ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

48 ύγθξηζε ICS+LABA έλαληη ICS+LTRA Ducharme FM, et al. Cochrane Database Syst Rev 2006

49 CONCLUSIONS: «In asthmatic adults inadequately controlled on low doses of inhaled steroids, the addition of LABA is superior to LTRA for preventing exacerbations requiring systemic steroids, and for improving lung function, symptoms, and the use of rescue beta(2)-agonists.» Ducharme FM, et al. Cochrane Database Syst Rev 2006

50 GINA 2006 Ο ξόινο ησλ αληηιεπθνηξηελίσλ STEP 1: Χο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία γηα ην άζζκα από άζθεζε (Evidence A) STEP 2: Χο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία ησλ ICS, ηδίσο ζηνπο αζζελείο κε αιιεξγηθή ξηλίηηδα (Evidence A) appropriate for patients unable/unwilling to use ICS STEP 2: Χο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία ζην άζζκα πνπ επάγεηαη από ηελ αζπηξίλε STEP 3: Χο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία ηεο αύμεζεο ησλ ICS ή ηνπ ζπλδπαζκνύ ICS + LABA πξνηείλεηαη ν ζπλδπαζκόο ICS + LTRΑ (Evidence A) STEP 4: Χο πξόζζεηε ζεξαπεία ζην ζπλδπαζκό ICS + LABA (Evidence Β)

51 GINA guidelines: Απνζαθήληζε ηνπ ξόινπ ησλ θαξκάθσλ Η Anti-IgE εληάζζεηαη ζηε ζεξαπεία ηνπ ΟΒΑΡΟΤ άζζκαηνο Βήκα 1 Βήκα 2 Βήκα 3 Βήκα 4 Βήκα 5 SABA θαη' επίθιεζε β 2 -δηεγέξηεο βξαρείαο δξάζεο θαη' επίθιεζε Επηιέμηε έλα Επηιέμηε έλα Πξνζζέζηε έλα ή πεξηζζόηεξα Υακειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LABA Δάλ <6 εηώλ: Μέηξηα δόζε ICS Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS + LABA Πξνζζέζηε έλα ή θαη ηα δύν CS από ην ζηόκα (ειάρηζηε δόζε) Δπηινγέο ξπζκηζηηθώλ θαξκάθσλ LTRA Μέηξηα ή Τςειή δόζε ICS Υακειή δόζε ICS + LTRA LTRA Θενθπιιίλε SR Anti-IgE Υακειή δόζε ICS + Θενθπιιίλε SR

52 Αιιά Anti-IgE ζην άζζκα ΜΟΝΟ ζην ζνβαξό αιιεξγηθό άζζκα πνπ δελ ειέγρεηαη κε πςειέο δόζεηο ICS θαη LABAs ή ρξεηάδεηαη per os θνξηηθνεηδή ΜΟΝΟ ζε αζζελείο κε IgE κεηαμύ IU/ml Αθξηβή ζεξαπεία ππνδόξηα ελέζηκε ρνξήγεζε 1-2 θνξέο ην κήλα

53 ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΟ ΑΘΜΑ Θενθπιιίλε: πεξηνξηζκέλε θιηληθή ζεκαζία, πνιιέο παξελέξγεηεο Αληηρνιηλεξγηθά: δελ έρεη απνδεηρζεί ε δξάζε ηνπο ζην ζηαζεξό άζζκα, κειεηνύληαη ζε κεηαιιάμεηο ηνπ β2-ππνδνρέα. Έρνπλ ξόιν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξόμπλζεο ηνπ άζζκαηνο Αλνζνζεξαπεία: πεξηνξηζκέλε θιηληθή ζεκαζία. ΜΟΝΟ όηαλ ππάξρεη επαηζζεζία ζε 1 αιιεξγηνγόλν GINA: Specific immunotherapy should be considered only after strict environmental avoidance and pharmacologic intervention, including inhaled glucocorticosteroids, have failed to control a patient s asthma

54 Πόηε ζα μαλαδνύκε ηνλ αζζελή καο; Καλνληθά ν αζζελήο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη 1-3 κήλεο κεηά ηελ αξρηθή επίζθεςε, θαη θάζε 3 κήλεο ζηελ ζπλέρεηα. Μεηά από παξόμπλζε, ε επαλεθηίκεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά από 2-4 εβδνκάδεο (Evidence D). Γηα τα πεξησσότεξα ξπζκηστηθά υάξκαθα, ε βειτίωσε αξρίδεη λα γίλεταη αλτηιεπτή κετά από κεξηθέο κέξεο από τελ έλαξμε τεο αγωγήο, αιιά τν πιήξεο όυεινο από τελ ρξήσε τνπ υαξκάθνπ εκυαλίδεταη κετά από 3-4 κήλεο.

55 Πόηε θαη πώο ζα κεηώζνπκε ηα θάξκαθα; Control on ICS + LABA Control on ICS + LABA Όηαλ ν αζζελήο ειέγρεηαη κε ζπλδπαζκό ICS+LABA, ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε είλαη ε ε κείσζε ηεο δόζεο ηνπ ICS θαηά 50% ελώ ζπλερίδεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ LABA (Evidence B). Δάλ ν έιεγρνο δηαηεξείηαη, επηρεηξείηαη πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ICS ζηελ ρακειόηεξε δόζε, θαη εάλ θαη ηόηε δηαηεξείηαη ν έιεγρνο δηαθόπηεηαη ην LABA (Evidence D).

56 % of well controlled subjects Step down combination therapy or change to ICS alone? 100 Open-Label Period Double-Blind Period 80 68% Run-in SALM/FP 50/250 4 wk control assessment Weeks SALM/FP 50/100 bid Fluticasone 250 bid Bateman JACI 2006

57 Πόηε θαη πώο ζα κεηώζνπκε ηα θάξκαθα; Control on ICS alone Control on ICS alone Όηαλ ν αζζελήο ειέγρεηαη κε ICS ζε κέηξηα ή πςειή δόζε, ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε είλαη ε ε κείσζε ηεο δόζεο ηνπ ICS θαηά 50% (Evidence B). Δάλ ν έιεγρνο δηαηεξείηαη κε ρακειή δόζε ICS κόλν, πξνηείλεηαη ε αιιαγή ζε δνζνινγηθό ζρήκα άπαμ εκεξεζίσο (Evidence A).

58 Once-daily ICS as "step-down" therapy P=0.8178* P=0.6561* P=0.8241* P=0.5859* CIC 160 FP CIC 160 FP CIC 160 FP CIC 160 FP 500 Patient-Perceived Asthma Control* Nocturnal Awakenings Symptomfree Days Rescue Medication-free Days Adler M, ERS 2006

59 ρέδην Αληηκεηώπηζεο Άζζκαηνο: 5 βαζηθά ζεκεία 1. Καιή ζπλεξγαζία γηαηξνύ - αζζελνύο 2. Αλαγλώξηζε θαη απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ 3. Θεξαπεία κε βάζε ηνλ έιεγρν θαη ηαθηηθή επαλεθηίκεζε απηνύ 4. Αληηκεηώπηζε παξνμπζκώλ Revised Δηδηθέο θαηαζηάζεηο

60 Precipitants of Acute Asthma Precipitants in 52 adults requiring mechanical ventilation for severe asthma: URI (61%) Allergy or smoke exposure (13%) Compliance related problems (12%) Drug abuse / inhalation (6%) Only 3/16 BAL cultures positive for bacteria. Lin, RY, J Med 1995; 26: Lamblin, C, Am J Respir Crit Care Med 1998; 157:

61 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΑΡΟΞΤΝΔΩΝ ΑΘΜΑΣΟ Παπάμεηπορ Ήπια Μέηπια Σοβαπή Δπικείμενη Αναπνεςζηική Ανακοπή Γύζπνοια Θέζη Σηη βάδιζη Μποπεί να ξαπλώζει Ομιλία Καθιζηή θέζη Ηπεμίαρ Σκύβει μπποζηά Ομιλία Δγπήγοπζη Πποηάζειρ Φπάζειρ Σςνήθωρ ζςγσςηικόρ Λέξειρ Σςνήθωρ ζςγσςηικόρ Βςθιζμένορ ή ζε ένηονη ζύγσςζη Αναπν. Σςσνόηηηα Αςξημένη Αςξημένη Σςσνά >30/min Δπικοςπικοί μύερ Σςνήθωρ όσι Σςνήθωρ ναι Σςνήθωρ ναι Σςπιγμόρ Ήπιορ και ζςσνά μόνο ηελοεκπνεςζηικόρ Ένηονορ Σςνήθωρ ένηονορ Παπάδοξη κίνηζη θώπακα-κοιλίαρ Αποςζία ζςπιγμού Καπδ. ζςσνόηηηα < > 120 Βπαδςκαπδία Παπάδοξορ ζθςγμόρ PEF μεηά Β/Γ % πποβλ. PaO 2 (ζηον αέπα) PaCO 2 SaO 2 % (ζηον αέπα) Αποςζία <10 mmhg > 80% κ.θ. < 45 mmhg mmhg >25 mmhg Πεπίπος 60 80% > 60 mmhg < 45 mmhg <60% (100 L/min) ή ανηαπόκπιζη <2 ώπερ < 60 mmhg > 45 mmhg Αποςζία = κόπωζη αναπν/κών μςών < 60 mmhg > 45 mmhg > 95% 91-95% < 90% < 90%

62 Αληηκεηώπηζε παξόμπλζεο άζζκαηνο Αξρηθή εθηίκεζε: Ιζηνξηθό, θπζηθή εμέηαζε (ΦΔ) (αθξναζηηθά επξήκαηα, ρξήζε επηθνπξηθώλ κπώλ, θαξδηαθή θαη αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα, PEF ή FEV 1, θνξεζκόο αίκαηνο ζε Ο 2, αέξηα αίκαηνο Αξρηθή αληηκεηώπηζε: Δηζπλεόκελνη β 2 -δηεγέξηεο ηαρείαο δξάζεο θάζε 20 ιεπηά γηα ηελ πξώηε ώξα Υνξήγεζε Ο 2 ώζηε ν θνξεζκόο λα είλαη 90% Υνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ ζπζηεκαηηθά ΑΝΣΔΝΓΔΙΚΝΤΣΑΙ ε ρξήζε θαηαζηαιηηθώλ Μέηξηα παξόμπλζε PEF 60-80% κέηξηα ζπκπηώκαηα, Δηζπλεόκελνη β 2 -δηεγέξηεο θάζε 60 ιεπηά θέςνπ ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ ζπζηεκαηηθά πλέρηζε ηεο αγσγήο γηα 1-3 ώξεο, εθόζνλ ππάξρεη αληαπόθξηζε νβαξή παξόμπλζε PEF < 60%, ζνβαξά ζπκπηώκαηα αθόκα θαη ελ εξεκία, ζησπειόο πλεύκνλαο, αζζελήο πςεινύ θηλδύλνπ, ρσξίο αληαπόθξηζε ζηελ αγσγή. Δηζπλεόκελνη β 2 -δηεγέξηεο θαη αληηρνιηλεξγηθά Ομπγνλνζεξαπεία Κνξηηθνζηεξνεηδή ζπζηεκαηηθά θέςνπ ρξήζε ακηλνθπιιίλεο ελδνθιέβηα θέςνπ ρξήζε καγλεζίνπ ελδνθιέβηα

63 ΚΑΛΖ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ Αληαπόθξηζε πνπ δηαξθεί γηα >60 ιεπηά Φπζηθή εμέηαζε: θ.θ PEF: > 80%, SaO 2 : >90% Υσξίο δπζθνξία ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ * ήπηα έσο κέηξηα ζπκπηώκαηα PEF: < 70% Κνξεζκόο πνπ δελ βειηηώλεηαη Αζζελήο πςεινύ θηλδύλνπ ΦΣΩΥΖ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ * ζνβαξά ζπκπηώκαηα, ζύγρπζε ή ππλειία PEF: < 30% PaO 2 < 60 mmhg PaCO 2 > 45 mmhg ΔΞΟΓΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ πλέρηζε αγσγήο κε β 2 - δηεγέξηεο θέςνπ από ηνπ ζηόκαηνο θνξηηθνεηδή Δθπαίδεπζε αζζελνύο ** ΔΗΑΓΩΓΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ β 2 -δηεγέξηεο θαη αληηρνιηλεξγηθά Κνξηηθνζηεξνεηδή Ομπγνλνζεξαπεία θέςνπ ελδνθιέβηα ακηλνθπιιίλε ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΜΔΘ Πηζαλή δηαζσιήλσζε

64 Υνξήγεζε ηαρείαο έλαξμεο δξάζεο β2 δηεγέξηε Aerolin 2-4 εηζπλνέο ζαιβνπηακόιεο αλά 20 ιεπηά γηα ηελ 1ε ώξα 400κg ζαιβνπηακόιεο κέζσ spacer 2.5mg ζαιβνπηακόιεο κέζσ nebuliser 2.5mg θάζε 20min 7.5mg θάζε 20min Αλ δελ ππάξρεη επαξθήο αληαπόθξηζε ηόηε ε θαιύηεξε επηινγή είλαη ε ζπλερήο λεθεινπνίεζε κε β2 αγσληζηή Μέηξηνο παξνμπζκόο: 2-4 εηζπλνέο αλά 3-4 ώξεο γηα ην επόκελν 24σξν νβαξόο παξνμπζκόο: 6-10 εηζπλνέο αλά 1-2 ώξεο!! (ACCP: 10-15mg / hour or 24-36puffs / hour) (Πάληνηε ε ζεξαπεπηηθή ρνξήγεζε γίλεηαη κε ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο ηνπ αζζελή)

65 πζηεκαηηθά ζηεξνεηδή Μεηαλάιπζε δελ έδεημε επηπξόζζεην όθεινο από δόζε > 50mg πξεδληδνιόλεο ή 200mg πδξνθνξηηδόλεο ηελ εκέξα Παξόκνηα απνηειεζκαηηθόηεηα p.o θαη IV θνξηηθνεηδώλ (ηαρεία απνξξόθεζε θαη πςειή βηνδηαζεζηκόηεηα ηεο πξεδληδνιόλεο) Peak effect of oral steroids in 9 hours (έλαξμε δξάζεο ζε 4ώξεο) Μέηξηα θξίζε: Υνξήγεζε 60-80mg κεζπιπξεδληδνιόλεο ή 200mg πδξνθνξηηδόλεο νβαξή Κξίζε: Υνξήγεζε 60-80mg κεζπιπξεδληδνιόλεο ή mg πδξνθνξηηδόλεο 100mg πδξνθνξηηδόλεο αξρηθά αθνινπζνύκελε από 30-60mg πξεδληδνιόλεο (7-10 εκέξεο) Υσξίο πξννδεπηηθή κείσζε (tapering)

66 πγρνξήγεζε ζαιβνπηακόιεο + ηπξαηξνπίνπ Βειηίσζε θιηληθώλ ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ ζηα παηδηά (Evidence A) ρεηηθά γξεγνξόηεξε θαη κεγαιύηεξε βειηίσζε ζηνπο ελήιηθεο από θάζε έλα ρσξηζηά (Evidence Β) Υακειόηεξε ζπρλόηεηα λνζειεηώλ (Evidence A) Αλ δελ ππάξρεη επαξθήο αληαπόθξηζε ζηνπο β2-αγσληζηέο ηόηε 500κg ηπξαηξόπην κέζσ λεθεινπνηεηή θαη επαλάιεςε ζε 60min Γνζνινγία 500κg θάζε 6 ώξεο Πξώηεο γξακκήο ζεξαπεία ζε παξνμύλζεηο από ρξήζε β-απνθιεηζηώλ Όρη όθεινο από ρνξήγεζε > σξώλ ε ζνβαξέο παξνμύλζεηο κε FEV1<50% (Ακεξηθαληθέο νδεγίεο)

67 ΔΝΓΟΦΛΔΒΗΑ ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΑΛΣΗΚΑ ΜΑΓΝΖΗΟ ε απεηιεηηθέο γηα ηε δσή παξνμύλζεηο (ζε FEV1< 25-30%) 2g MgSO4 ζε 50ml 0.9% N/S ζε 30min (single dose) (Evidence A) Οη ηξέρνπζεο ελδείμεηο ππνζηεξίδνπλ ηε ρνξήγεζε ελδνθιέβηνπ καγλεζίνπ πεξηζζόηεξν από ηε ρνξήγεζε ελδνθιέβηνπ β2-αγσληζηή ή ακηλνθπιίλεο

68 ΛΟΗΠΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ Όρη θαηαζηαιηηθά Όρη θπζηθνζεξαπεία Όρη αληηβηνηηθά Όρη βιελλνιπηηθά Όρη αδξελαιίλε Helium?? 24 ώξεο πξηλ ηελ έμνδν αιιαγή ησλ λεθεινπνηνύκελσλ ζε MDI ή dry-powder εηζπλεόκελα βξνγρνδηαζηαιηηθά Έιεγρνο ηεο ηερληθήο ησλ εηζπλνώλ Υνξήγεζε ξνόκεηξνπ

69 Ro ζώξαθνο CXR ζε κε αληαπνθξηλόκελνπο ζηελ αξρηθή ζεξαπεία, ζε ελαιιαθηηθή δηάγλσζε (πλεπκνζώξαθαο, πλεπκνλία)

70

71 Απηόκαηνο Πλεπκνζώξαθαο Πλεύκνλαο Αέπαρ

72 Οκάδεο θηλδύλνπ (απμεκέλε ζλεηόηεηα) Ιζηνξηθό δηαζσιήλσζεο θαη λνζειείαο ζε ΜΔΘ (απμεκέλνο θαηά 19 θνξέο θίλδπλνο) Ννζειεία θαηά ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν Υξήζε από ηνπ ζηόκαηνο ζηεξνεηδώλ πρλή ρξήζε β 2 -δηεγέξηε ηαρείαο δξάζεο Φπρηαηξηθό ηζηνξηθό, ρξήζε θαηαζηαιηηθώλ Με ζπκκόξθσζε ζηελ αγσγή

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI. Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος

Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI. Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Ιστορική Αναδρομή Εισαγωγή στη Δυτική ιατρική στις αρχές του 18 ου αιώνα Φάρμακα πρώτης γραμμής για αντιμετώπιση άσθματος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ . ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ελευθέριος Ζέρβας Πνευμονολόγος, Επιμελητής A ΕΣΥ Συντονιστής Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ 7 η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Ποιες οι επίσημες ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ

Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ 1. Γιαηί και επυηημαηολόγια ζηη ΧΑΠ; 2. Δξσηεκαηνιόγηα δηαινγήο (screening) 3. Δξσηεκαηνιόγηα παξαθνινύζεζεο GOLD report 2010 Ι ΙΙ ΙΙΙ IV Ήπια Μέηπια Σοβαπή

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση Ελευθέριος Ζέρβας, Πνευμονολόγος Επιμελητής Α ΕΣΥ 7 η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Conflict of interest (Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα