13SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13SYMV"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ Ε Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς Α Θ Η Ν Α Τηλ. : , Pol : , Fax : Α. Φ. Μ. : Δ. Ο. Υ. : Ι Β Α Θ Η Ν Ω Ν «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» 13SYMV ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8036 / 1 / 48 - στ ΠΟΣΟ : 5.000,00 ΕΙΔΟΣ : Ανταλλακτικά οχημάτων ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ :NAVICAR Ε.Π.Ε. Στην Αθήνα, σήμερα την 11 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, στα γραφεία της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής, Λ. Αλεξάνδρας 173, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον Ταξίαρχο Δημήτριο Κ.ΖΑΓΚΑ, Διευθυντή της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αγοραστής» και β) Η εταιρεία με την επωνυμία NAVICAR Ε.Π.Ε., Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. : ΚΗΦΙΣΙΑΣ, που εδρεύει στην οδό Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , Αθήνα, Τ.Κ. : Τηλ. : και, Fax: νομίμως εκπροσωπούμενη από τoν ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟ Λεωνίδα του Αλεξάνδρου και της Μαρίας με Α.Δ.Τ.: ΑΚ εκδ. 03/08/2011 από Τ.Α. : Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ.: της Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Προμηθευτής», κατόπιν της υπ αριθ / 1 / 13 / από Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α. / Κ.Ο.Τ.Π. / Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 3 ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 1. Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο «Προμηθευτή», την προμήθεια των ανταλλακτικών που απαιτούνται, για να καταστούν εύχρηστα και λειτουργικά 20 υπηρεσιακών οχημάτων μάρκας BMW, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Το είδος των προμηθειών και η τιμή αυτών ορίζεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. 2. Τα είδη συντήρησης-επισκευής στα υπηρεσιακά οχήματα να πταγματοποιούνται πάντα εντός των οικονομικών ορίων της παρούσας σύμβασης-τόσο κατά την προγραμματισμένη συντήρηση τους (όποτε αυτό απαιτηθεί) και σε ποσότητες ανάλογες με αυτές που ορίζει το πρόγραμμα συντήρησης επισκευής έκαστου κατασκευαστή, όσο και κατά τις έκτακτες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται βλάβες- φθορές, οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν,προκαλούν όμως την ακινητοποίηση των οχημάτων ως συνέπεια την επιβάρυνση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας μας. 3.Το έργο δεσμεύεται να παραδώσει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτάσσουν παράταση της υφιστάμενης σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί εντός της εγκεκριμένης πίστωσης. 4. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές έως την και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, εντός του συμφωνηθέντος ποσού και σύμφωνα με τον κατάλογο προσφερομένων τιμών που έγινε αποδεκτός και εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 5. Τα προς προμήθεια είδη να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή έκαστου οχήματος, να είναι άριστης ποιότητας, καινούργια και γνήσια αντιπροσωπείας ή εφάμιλλης ποιότητας με πιστοποίηση I.S.O., CE. 6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 43_110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και Κ.Α.Ε Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. σε ποσοστό 6,4% ( Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% ) της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%, 2% επι των κρατήσεων (του 6,4% ), 3% επί των κρατήσεων ( του 0,10% ) για τέλη χαρτοσήμου και 20% επ αυτών (2% & 3% ) υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και φορολογία 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ. 8. Ο προμηθευτής βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της σύμβασης. 9. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

2 10. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Περί Δημοσίου Λογιστικού Α 247) και του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Α -150). 11. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει ΣΥΝΟΛΙΚΑ, αφού προσκομισθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να αναγράφουν «για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο»). Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας μας. Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, το ένα κατατέθηκε στην Δ.Α.Δ.Α., το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νόμιμου εκπροσώπου του, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του και το τρίτο επισυνάπτεται στην δαπάνη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: ΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ο- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΖΑΓΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ N A V I C A R E.Π.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΚ/ΜΑ: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΕΔΡΑ:Π.Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘ.1Τ.Κ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Τηλ.: FAX: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : NAVICAR Ε.Π.Ε.

3 Από : NAVICAR EΠΕ Συνεργείο Οχημάτων Α.Φ.Μ: ΔΟΥ :ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09/12/2013 Προς :ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ : Οικονομική προσφορά για ανταλλακτικά & Παροχή υπηρεσιών δικύκλών οχηματων μάρκας BMW και μοντέλων, G650GS-F650GS-F800GS-F800R της Ελληνικής Αστυνομίας Κύριοι, Η εταιρία μας εμπορεύεται μοτοσικλέτες BMW ανταλλακτικά BMW διαθέτει επίση υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (service) αποτελώντας έτσι μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου εμπόρων και επισκευαστών της BMW HELLAS ΑΕ. Το κατάστημα μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο υλικό εξοπλισμό για τη διάγνωση και επισκευή των μοτοσικλετών BMW καθώς εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την BMWHELLASπροσωπικό. Η προσφορά μας διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις τιμές των Ανταλλακτικών αναλυτικά για κάθε μοντέλο με έκπτωση 20%.Το δεύτερο μέρος αφορά τις τιμές για την παροχή υπηρεσιών με έκπτωση 20%. Στα ανταλλακτικά παρέχεται εγγύηση ενός έτους. 1.Τιμές ανταλλακτικών 1.1 Μοντέλό BMW G650GS Κωδικος αντ/κου Περιγραφή αντ/κου Τιμη χωρις Φ.Π.Α. Τιμή με εκπτωση 20% Τελικη τιμη με Φ.Π.Α ΒΙΔΑ 0,97 0,77 0, ΒΙΔΑ 1,95 1,56 1, ΒΙΔΑ 1,95 1,56 1, ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1,95 1,56 1, ΛΑΜΠΑ 3,30 2,64 3, ΛΑΜΠΑ 12V 21/5W 5,33 4,27 5, ΒΙΔΑ 1,97 1,58 1, Lock Ring 4,37 3,49 4, ΒΙΔΑ 18,52 14,82 18, ΒΙΔΑ 18,52 14,82 18,23

4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 0,60 0,48 0, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 0,64 0,52 0, ΡΟΔΕΛΛΑ 0,64 0,52 0, ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 11,14 8,92 10, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 14,50 11,60 14, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 39,72 31,77 39, ΒΙΔΑ 1,95 1,56 1, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,55 1,24 1, ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 01 1,04 0,83 1, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 33,19 26,56 32, Cylinder 684,94 547,95 673, ΦΛΑΝΤΖΑ 9,02 7,21 8, ΒΙΔΕΣ 0,97 0,77 0, ΒΙΔΑ 6Χ47,9 9,53 7,63 9, ΒΑΣΗ 95,62 76,50 94, ΦΛΑΝΤΖΑ F-GS 22,72 18,18 22, ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦ.F-GS 42,98 34,38 42, Hex nut 1,37 1,10 1, ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑ 1.545, , , Cover 76,34 61,07 75, ΒΙΔΑ Μ8χ53,5 3,22 2,58 3, ΒΙΔΑ 20,38 16,31 20, ΛΑΣΤΙΧΟ 2,17 1,74 2, ΡΟΥΛΕΜΑΝ F 5,98 4,78 5, ΡΟΥΛΕΜΑΝ F 8,16 6,53 8, ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 6,68 5,34 6, ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΣΤ 47,53 38,02 46, Screw plug 4,55 3,64 4, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑ 1,20 0,96 1, ΚΕΛΥΦΟΣ ΣΥΜΠ 223,62 178,90 220, BΙΔΑ 6χ85 1,95 1,56 1, ΚΑΠΑΚΙ 176,62 141,30 173, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΠ 8,11 6,48 7, ΒΙΔΑ 6χ40 1,37 1,10 1, ΒΙΔΑ 6χ30 1,43 1,14 1, ΚΑΠΑΚΙ ΚΙΝΗΤ 251,73 201,39 247, ΦΛΑΝΤΖΑ F-GS 24,21 19,36 23, ΦΛΑΝΤΖΑ F-GS 17,30 13,84 17, ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 1.013,39 810,71 997, ΕΜΒΟΛΟ 277,72 222,17 273, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,95 1,56 1, ΣΕΤ ΕΛΑΤΗΡΙΑ 85,02 68,02 83, ΠΕΙΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ 53,02 42,41 52, ΓΡΑΝΑΖΙ 264,11 211,29 259, WOODRUFF KEY 1,13 0,91 1, ΚΑΔΕΝΑ 106,41 85,13 104, ΡΟΔΕΛΛΑ ΤΑΠ 0,64 0,52 0, ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΚΑΔΕΝΑΣ 9,25 7,40 9, ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ 8,48 6,79 8, ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ 4,80 3,84 4, ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΚΚΕ 40,46 32,37 39, ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ 206,28 165,02 202, ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ 206,28 165,02 202, ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΕΚΚΕΝΤΡ 51,46 41,17 50, ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ Κ 75,57 60,46 74, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2,30ΜΜ 6,99 5,59 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2,35ΜΜ 6,99 5,59 6,87

5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2,40ΜΜ 6,99 5,59 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2,45ΜΜ 6,99 5,59 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2,50ΜΜ 6,65 5,32 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2,55ΜΜ 6,65 5,32 6, ΚΑΠΕΛΟΤΟ 2,60 6,65 5,32 6, ΚΑΠΕΛΟΤΟ 2,65 6,65 5,32 6, ΚΑΠΕΛΟΤΟ 2,70 6,65 5,32 6, ΚΑΠΕΛΟΤΟ 2,75 6,65 5,32 6, ΚΑΠΕΛΟΤΟ 2,80 6,65 5,32 6, ΚΑΠΕΛΟΤΟ 2,85 6,65 5,32 6, ΚΑΠΕΛΟΤΟ 2,90 6,65 5,32 6, ΚΑΠΕΛΟΤΟ 2,95 6,65 5,32 6, ΚΑΠΕΛΟΤΟ 3,00 6,65 5,32 6, ΚΩΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕ 2,23 1,78 2, ΤΣΙΜΟΥΧ.ΒΑΛΒ 5,99 4,79 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑ 46,91 37,53 46, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓ 81,28 65,03 79, ΚΑΠΑΚ.ΑΝΤ.F 28,34 22,67 27, ΓΡΑΝΑΖΙ F 8,68 6,94 8, ΓΡΑΝΑΖΙ F 10,22 8,18 10, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔ. F650 15,19 12,15 14, ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ 51,66 41,33 50, ΡΟΤΟΡΑΣ 54,17 43,33 53, ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1,82 1,46 1, ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ 2,69 2,15 2, ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 3,36 2,69 3, ΚΑΡΤΕΡ 181,22 144,97 178, ΤΣΙΜ.ΑΝΤΛ.F 51,66 41,33 50, ΣΩΛΗΝΑΣ 16,84 13,47 16, ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΝΤΛΙΑΣ 10,14 8,11 9, ΦΛΑΝΤΖΑ 4,33 3,46 4, ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣ.F/GS 117,75 94,20 115, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ λ 245,00 196,00 241, ΓΡΑΝΝΑΖΙ 283,65 226,92 279, ΓΡΑΝΑΖΙ F650GS 129,12 103,30 127, ΜΠΟΥΖΙ 12ΝGK DR8 11,73 9,39 11, ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤ 127,23 101,79 125, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣ 127,23 101,79 125, ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΟΜΠ 71,04 56,83 69, Gear wheel 149,28 119,43 146, ΓΡΑΝΑΖΙ 255,64 204,51 251, Alternator 851,93 681,54 838, ΦΛΑΝΤΖΑ 2,16 1,72 2, MIZA 412,86 330,29 406, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 18,86 15,09 18, ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 134,95 107,96 132, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 96,52 77,21 94, Housing 501,12 400,89 493, Control unit 707,64 566,12 696, ΒΑΛΒΙΔΑ 20,80 16,64 20, ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡ 24,47 19,58 24, ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧ 565,15 452,12 556, ΒΑΛΒΙΔΑ 76,96 61,57 75, ΜΠΕΚ 162,74 130,19 160, ΛΑΣΤΙΧΟ 1,37 1,10 1, ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ6 3,23 2,59 3, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ. 14,50 11,60 14,27

6 ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΑΝΤΖΑΣ 7,07 5,66 6, ΤΑΠΑ ΑΝΤΛ 14,13 11,30 13, ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 485,80 388,64 478, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚO 69,45 55,56 68, ΦΛΑΝΤΖΑ 9,18 7,35 9, ΦΛΑΝΤΖΑ 6,27 5,02 6, ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 152,60 122,08 150, Center. ring 8,18 6,54 8, ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧ 20,23 16,18 19, ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 1,95 1,56 1, ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖ. 385,83 308,66 379, ΒΑΛΒΙΔΑ 40,47 32,38 39, ΤΑΠΑ 6,12 4,89 6, ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 14,48 11,58 14, ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 14,48 11,58 14, ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡ.F-GS 436,97 349,57 429, ,23 31,38 38, ΤΑΠΑ 30,04 24,04 29, ΣΩΛΗΝΑΣ 8,97 7,18 8, ΣΩΛΗΝΑΣ 16,27 13,01 16, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΞΑΤΜΙΣ. 9,17 7,34 9, ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤ 252,45 201,96 248, KΑΛΥΜΜΑ ΕΞΑ 52,93 42,35 52, ΚΑΛΥΜΜΑ 52,93 42,35 52, ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΞΑ 46,40 37,12 45, CATALYZER 1.031,53 825, , ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΥΜ.GS 19,49 15,59 19, ΡΟΥΛΕΜ 25Χ29Χ13 16,87 13,50 16, ΡΟΥΛΕΜ 25Χ29Χ17 16,87 13,50 16, ΔΙΣΚΟΣ ΚΙΒ.ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 29,27 23,42 28, ΡΟΥΛΕΜΑΝ F 13,06 10,45 12, ΤΣΙΜΟΥΧΑ F 0,60 0,48 0, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 6,02 4,82 5, ΓΡΑΝΑΖΙ 86,39 69,12 85, ΑΞΟΝΑΚΙ 72,77 58,22 71, ΕΛΑΤΗΡΙΟ 5,53 4,42 5, ΔΙΣΚΟΙ 235,62 188,50 231, ΚΑΛΥΜΜΑ 453,39 362,71 446, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 63,67 50,94 62, ΓΡΑΝΑΖΙ 2ΗΣ 60,70 48,56 59, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 107,67 86,14 105, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 124,38 99,50 122, ΓΡΑΝΑΖΙ 116,96 93,56 115, ΓΡΑΝΑΖΙ 124,38 99,50 122, ΓΡΑΝΑΖΙ 5ΗΣ 107,67 86,14 105, ΓΡΑΝΑΖΙ 4ΗΣ 124,38 99,50 122, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 0,78 0,63 0, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 8,71 6,97 8, ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 6,16 4,93 6, ΡΟΥΛΕΜ.22χ26 7,98 6,38 7, ΡΟΥΛΕΜ.22χ26 7,98 6,38 7, ΕΛΑΤΗΡΙΟ 6,73 5,39 6, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 4,66 3,73 4, ΕΛΑΣΜΑ 4,07 3,26 4, ΜΥΛΛΟΣ ΣΑΣΜ 122,47 97,98 120, ΑΞΟΝΑΣ 15,08 12,06 14,84

7 ΜΟΧΛΟΣ 11,69 9,35 11, ΑΞΟΝΑΣ F650 68,36 54,69 67, ΦΟΥΡΚΕΤΑ 76,22 60,97 75, ΦΟΥΡΚΕΤΑ ΣΑ 76,22 60,97 75, ΦΟΥΡΚΕΤΑ 76,22 60,97 75, ΒΑΛΒΙΔΑ 22,26 17,81 21, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 10,93 8,75 10, MAINSHAFT 254,79 203,83 250, Gear wheel 95,73 76,59 94, Gear wheel 123,41 98,73 121, ΑΞΟΝΑΣ 315,95 252,76 310, ΡΟΔΕΛΑ 1,76 1,41 1, ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ 31,05 24,84 30, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 19,04 15,23 18, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 12,63 10,10 12, ΓΡΑΝΑΖΙ 49,70 39,76 48, ΒΙΔΑ 10χ35 1,95 1,56 1, ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝ. 40,10 32,08 39, ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΥΣ. 15,08 12,06 14, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4,97 3,98 4, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 3,77 3,01 3, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 1,95 1,56 1, ΑΛΥΣΙΔΑ 100,76 80,61 99, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 3,89 3,11 3, ΠΑΞΙΜΑΔΙ 6,87 5,50 6, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 14,99 12,00 14, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12,88 10,30 12, ΓΕΦΥΡΑ F-GS 357,52 286,01 351, ΠΛΑΚΑ ΑΝΩ F- 291,91 233,53 287, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 48,27 38,62 47, ΣΩΛΗΝ ΜΠΟΥΚΑ 11,51 9,21 11, ΚΑΛΑΜΙΑ FGS 338,45 270,76 333, ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΡΙ 702,94 562,35 691, Fork leg 704,05 563,24 692, ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΡ.F/GS 396,80 317,44 390, ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 396,80 317,44 390, ΚΑΛΥΜΜΑ 22,08 17,66 21, ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΤΩ 100,55 80,44 98, ΛΑΔΙ ΥΔΡ. 21,64 17,32 21, ΛΑΔΙ ΥΔΡ. 21,64 17,32 21, ΑΝΤΙΒΑΡΟ F-GS 30,70 24,56 30, ΤΙΜΟΝΙ F-GS 146,65 117,32 144, ΒΙΔΑ 6,92 5,53 6, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 8,40 6,72 8, ΝΤΙΖΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 12,89 10,32 12, ΜΑΝΕΤΑ ΔΕΞ. 39,93 31,94 39, ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 26,24 20,99 25, Screw 7,45 5,96 7, Nut 5,63 4,50 5, ΜΑΝΕΤΑ ΑΡΙΣΤ 113,33 90,66 111, ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΤΛΙ 23,51 18,80 23, ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΟ 275,16 220,12 270, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 35,64 28,52 35, ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 40,95 32,76 40, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 12,17 9,73 11, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 12,17 9,73 11, ΒΑΣΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 11,83 9,46 11,64

8 ΦΛΑΝΤΖΑ 2,67 2,14 2, ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ 24,49 19,59 24, ΒΙΔΑ 23,02 18,41 22, ΚΑΠΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 17,40 13,92 17, Swing arm 779,24 623,39 766, ΡΕΓΟΥΛΑΤ.ΑΜΟ 19,31 15,44 19, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔ 7,62 6,09 7, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 11,61 9,28 11, ΡΟΥΛΕΜΑΝ18χ2 5,98 4,78 5, ΦΛΑΝΤΖΑ 4,80 3,84 4, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 22χ 6,68 5,34 6, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 18,13 14,50 17, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 10,51 8,41 10, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 13,79 11,03 13, N.M.DLIVring 10,15 8,12 9, ΒΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 22,65 18,12 22, ΓΟΝΑΤΟ ΑΝΑΡΤ 839,40 671,52 825, ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝ 305,37 244,29 300, ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡ.F 432,98 346,38 426, ΠΕΙΡΟΣ 19,71 15,77 19, ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 22,27 17,82 21, ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕ 69,99 55,99 68, ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝ.C1 48,58 38,86 47, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 1,13 0,91 1, ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΝ 69,24 55,40 68, ΤΑΚΑΚΙΑ 66,86 53,49 65, ΚΑΠΑΚΙ 4,34 3,47 4, ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ 8,23 6,59 8, ΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣ 8,23 6,59 8, ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΩ 14,06 11,24 13, ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝ 263,72 210,97 259, ΤΑΚΑΚIA F650 41,65 33,32 40, ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 41,54 33,23 40, ΤΑΚΑΚΙΑ 59,54 47,63 58, ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝ 43,97 35,18 43, Brake calip. 399,10 319,28 392, Fastening 20,89 16,71 20, ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΟΥ F/GS 126,74 101,39 124, ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 11,42 9,14 11, ΒΙΔΑ 7,50 6,00 7, ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 34,99 27,99 34, ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΝ 68,12 54,50 67, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 51,98 41,59 51, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 51,98 41,59 51, Modulator 940,27 752,21 925, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 74,03 59,23 72, ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΤ 4,27 3,42 4, ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝOY 60,52 48,42 59, ΣΤΕΦΑΝΙ ,43 274,75 337, ΑΚΤΙΝΑ ΖΑΝΤΑΣ 3,44 2,76 3, ΠΑΞΙΜΑΔΙ 1,65 1,32 1, Spacer sleev 11,07 8,86 10, ΑΚΤΙΝΑ ΖΑΝΤΑΣ 3,44 2,76 3, ΑΚΤΙΝΑ ΖΑΝΤΑΣ 229 3,44 2,76 3, ΓΡΑΝΑΖΙ 353,26 282,61 347, ΜΟΥΑΓΙΕ 391,24 313,00 384, ΑΞΟΝΑΣ 63,63 50,90 62,61

9 ΣΤΕΦΑΝΙ ΖΑΝΤΑΣ 361,52 289,22 355, ΣΤΕΦΑΝΙ ΖΑΝTΑΣ 834,58 667,67 821, ΖΑΝΤΑ 3,00Χ1 775,80 620,64 763, ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 299,88 239,90 295, ΒΙΔΑ Μ6Χ20 1,95 1,56 1, ΑΞΟΝΑΣ 65,90 52,72 64, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 16,77 13,42 16, ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΩ 757,41 605,93 745, ΕΛΑΤΗΡΙΑ 9,91 7,93 9, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 5,42 4,33 5, ΣΤΑΝΤ ΚΕΝΤΡ 187,19 149,76 184, ΒΙΔΑ 7,07 5,66 6, ΣΤΗΡΙΓΜΑ 4,17 3,34 4, ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΑNT 8,41 6,73 8, ΕΛΑΤΗΡΙΟ 7,85 6,28 7, ΚΑΛΥΜΜΑ 33,67 26,94 33, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 6,34 5,07 6, ΒΑΣΗ 107,67 86,14 105, ΠΛΑΙΣΙΟ 250,61 200,49 246, ΠΛΑΙΣΙΟ 250,61 200,49 246, ΚΑΛΥΜΜΑ 87,49 69,99 86, ΚΑΛΥΜΜΑ 79,97 63,97 78, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 205,46 164,37 202, ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΞI 25,98 20,79 25, ΦΤΕΡΟ 162,57 130,05 159, ΒΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ 103,74 82,99 102, ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ 18,72 14,97 18, ΚΑΛΥΜ.ΣΠ.ΔΕ 69,43 55,54 68, ΣΤΗΡΙΓΜΑ 20,05 16,04 19, ΒΑΣΗ 27,29 21,83 26, ΡΟΔΕΛΛΑ 1,18 0,94 1, ΛΑΣΤΙΧΟ 1,55 1,24 1, ΛΑΣΤΙΧΟ 0,60 0,48 0, ΒΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ 0,97 0,77 0, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 1,92 1,53 1, ΚΑΛΥΜΑ ΑΡΙΣ 25,98 20,79 25, ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΞI 25,98 20,79 25, ΠΑΞΙΜΑΔΙ 1,37 1,10 1, ΚΑΛΥΜΜΑ 163,62 130,89 161, ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΡΟ ΑΡΙΣΤ 170,87 136,70 168, ΦΕΡΙΝΓΚ ΠΙΣΩ ΔΕΞ 170,87 136,70 168, ΚΑΛΥΜΜΑ 23,58 18,86 23, ΠΑΡΜΠΡΙΖ 152,26 121,81 149, ΠΑΡΜΠΡΙΖ DUNKEL 186,30 149,04 183, ΣΧΑΡΑ 35,64 28,52 35, ΣΧΑΡΑ 35,64 28,52 35, ΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 187,50 150,00 184, ΚΑΛΥΜΜΑ 269,82 215,86 265, ΚΑΛΥΜΜΑ 269,82 215,86 265, ΒΑΣΗ ΦΑΝΟΥ 61,24 48,99 60, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 6,17 4,94 6, ΛΑΣΤΙΧΟ 10,96 8,77 10, ΛΑΣΤΙΧ.ΣΤΗΡ 10,96 8,77 10, ΣΤΗΡΙΓΜΑ 44,27 35,41 43, ΣΤΗΡ.ΠΟΔΙΟΥ 44,27 35,41 43, ΒΑΣΗ ΜΑΣΠΙΕ 42,59 34,07 41, ΜΑΣΠΙΕ ΑΡΙΣ 49,98 39,98 49,18

10 ΜΑΣΠΙΕ ΔΕΞΙ 49,98 39,98 49, ΒΑΣΗ ΜΑΣΠΙΕ 42,59 34,07 41, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2,30 1,84 2, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2,30 1,84 2, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ 9,56 7,65 9, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ 9,56 7,65 9, ΣΗΜΑ 34,44 27,55 33, ΒΙΔΑ 17,26 13,81 16, ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 64,65 51,72 63, ΘΗΚΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 120,64 96,51 118, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 22,06 17,65 21, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ CO 68,38 54,70 67, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 25,19 20,15 24, ΒΙΔΑ 1,95 1,56 1, ΚΛΕΙΔΙ CODE 30,84 24,67 30, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 0,35 0,28 0, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Ε 3,89 3,11 3, ΠΡΟΣΤ/ΚΟ ΜΠΑ 182,70 146,16 179, ΣΕΛΛΑ LOW F/GS 214,75 171,80 211, ΡΕΛΕ 43,51 34,81 42, ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΛ 915,67 732,54 901, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 54,95 43,96 54, Wrng harness 45,16 36,13 44, ΤΑΙΝΙΑ 1,41 1,13 1, TAINIA AΣΦΑΛΕΙΑΣ 12,43 9,95 12, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 77,64 62,12 76, ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 165,91 132,73 163, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 54,87 43,89 53, ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ 68,94 55,15 67, Holder 6,92 5,53 6, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 35,63 28,50 35, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 143,14 114,51 140, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 54,96 43,97 54, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Θ 84,83 67,86 83, ΧΕΙΡΟΛ.ΘΕΡΜ 92,54 74,03 91, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΝΤ 137,19 109,75 134, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 74,82 59,85 73, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 149,58 119,66 147, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 62,19 49,75 61, ΚΟΡΝΑ 42,36 33,89 41, ΡΕΛΕ 18,80 15,04 18, ΡΕΛΕ 26,78 21,43 26, ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ 503,27 402,62 495, ΚΑΛΥΜΜΑ 40,18 32,14 39, ΛΑΜΠΑ Η4 18,97 15,18 18, ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 2,83 2,26 2, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 0,60 0,48 0, ΦΑΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣ 231,34 185,07 227, ΦΛΑΣ ΕΜΠΡ.Α 28,46 22,77 28, ΦΛΑΣ ΕΜΠΡ.Δ 28,46 22,77 28, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ Φ 12,03 9,62 11, ΛΑΣΤΙΧΟ 2,90 2,32 2, ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ Φ 10,79 8,64 10, ΛΑΜΠΑ 12V 5W 4,27 3,42 4, ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ 68,01 54,41 66, LAMP LENS 29,20 23,36 28, ΦΛΑΣ ΠΙΣ.ΑΡ 28,46 22,77 28,01

11 ΦΛΑΣ ΠΙΣ.ΔΕ 28,46 22,77 28, ΑΠΟΣΒΕΣΤ.ΚΡ 4,79 3,83 4, ΚΑΛΥΜΜΑ 27,55 22,04 27, ΦΤΕΡΟ ΜΠΡΟΣ 51,46 41,17 50, ΚΑΛΥΜΜΑ 27,55 22,04 27, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 250 8,33 6,66 8, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 11,05 8,84 10, ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 43,34 34,68 42, ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ε 22,55 18,04 22, ΕΡΓΑΛΕΙΟ Σ 20,52 16,42 20, ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 18,86 15,09 18, ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓ 20,34 16,27 20, ΠΡΙΖΑ 19,28 15,42 18, ΦΙΣΑ ΥΠΟΔΟ 21,27 17,01 20, ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛ 46,17 36,94 45, ΛΑΔΙ 10W-40 16,88 13,51 16, Μοντέλό BMW F650GS Κωδικος αντ/κου Περιγραφή αντ/κου Τιμη χωρις Φ.Π.Α. Τιμή με εκπτωση 20 % Τελικη τιμη με Φ.Π.Α ΛΑΣΤΙΧΟ 11,14 8,92 10, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 15,60 12,48 15, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 47Χ1,75 1,33 1,06 1, ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ 0,31 0,25 0, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 14,50 11,60 14, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 39,72 31,77 39, ΒΙΔΑ 1,95 1,56 1, ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 01 1,04 0,83 1, Engine 9.916, , , ΤΣΙΜΟΥΧΑ 24,47 19,58 24, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 6,68 5,34 6, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 16,23 12,98 15, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑ 1,15 0,92 1, ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑ 25,58 20,46 25, ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗ 2.324, , , ΕΛΑΤΗΡΙΟΤΕΝΤ.ΚΑΔ. 4,07 3,26 4, ΜΟΥΦΑ ΛΑΣΤΙΧ 26,36 21,09 25, Switch 26,40 21,12 25, ΕΛΑΣΤ.ΔΑΧΤ.1 1,08 0,86 1, ΚΑΛΥΜΑ ΚΥΛΙΝ 165,79 132,63 163, ΚΕΦΑΛΗ ΚΥΛΙΝ 1.863, , , ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 75,74 60,59 74, ΚΑΡΤΕΡ 256,40 205,12 252, ΒΙΔΑ 20,38 16,31 20, ΡΟΥΛΕΜΑΝ F 8,16 6,53 8, ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 6,68 5,34 6, ΦΛΑΝΤΖΑ 15,89 12,71 15, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΡΤΕ 94,85 75,88 93, ΚΑΠΑΚΙ 248,79 199,04 244, ΚΑΠΑΚΙ ΑΡΙΣΤ 349,45 279,56 343, ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 1.162,08 929, , N.M.DLIV 166,95 133,56 164, ΔΙΩΣΤΗΡΑΣ 176,08 140,86 173, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,99 1,59 1,96

12 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣ 88,68 70,94 87, ΠΕΙΡΟΣ ΕΜΒΟΛ 26,03 20,82 25, Piston 270,56 216,45 266, NEEDL SLEEVE 22,53 18,02 22, Gear wheel 109,75 87,80 107, Gear wheel 57,34 45,88 56, ΓΡΑΝΑΖΙ 134,99 107,99 132, ΣΦΗΝΑ 1,34 1,08 1, Bal. conrod 563,85 451,08 554, ΡΟΔΕΛΛΑ ΤΑΠ 0,64 0,52 0, ΓΛΙΣΤΡΑ 4,05 3,24 3, ΒΑΣΗ 2,77 2,22 2, ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΕΚΚ 112,32 89,86 110, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 1,65 1,32 1, ΓΛΥΣΤΡΑ 12,33 9,87 12, ΤΕΝΤΩΤ.ΚΑΔΕΝ 63,04 50,43 62, Gear wheel 48,37 38,70 47, Camshaft 330,19 264,15 324, Camshaft 330,19 264,15 324, ΒΙΔΑ 11,59 9,27 11, ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ 75,18 60,14 73, Guide rail 8,69 6,96 8, ΖΥΓΩΘΡΟ ΒΑΛΒ 110,15 88,12 108, ΤΣΙΜΟΥΧ.ΒΑΛΒ 5,99 4,79 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓ 102,56 82,05 100, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑ 51,28 41,03 50, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΛ 2,23 1,78 2, ΑΞΟΝΑΣ 19,66 15,72 19, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,6 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,6 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,75 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,8 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,9 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,9 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5,0 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5,1 7,04 5,63 6, ΑΠΟΘΕΜΑ 5,15 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ 51,66 41,33 50, ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1,82 1,46 1, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑ 2,30 1,84 2, ΣΕΤ ΑΝΤΛ.ΛΑΔ 53,02 42,41 52, ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΤΛ. 50,32 40,25 49, Gear wheel 29,15 23,32 28, ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΝΤΛ 14,27 11,41 14, OIL STRAINER 9,09 7,27 8, O-Ring 2,09 1,67 2,05

13 Cover 6,58 5,26 6, Cover 28,20 22,56 27, ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΤΛΙ 58,03 46,42 57, Gear wheel 14,00 11,20 13, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 15,15 12,12 14, ΕΛΑΣΤ.ΔΑΧΤΥΛ 1,15 0,92 1, ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑΔΙ 22,75 18,20 22, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 8,36 6,69 8, MIZA 494,24 395,39 486, ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΤΛ 13,20 10,56 12, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 7,24 5,79 7, ΦΛΑΤΖΑ 1,97 1,58 1, O-Ring 2,18 1,75 2, ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΤΛ. ΝΕΡΟΥ 89,17 71,33 87, ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 227,71 182,17 224, ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 156,16 124,92 153, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Λ 245,00 196,00 241, ΓΡΑΝΑΖΙ F650GS 129,12 103,30 127, ΜΠΟΥΖΙ DCPR8 8,93 7,15 8, ΑΚΡΟΔΕΚ.ΜΠΟΥ 147,74 118,19 145, ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 980,55 784,44 964, Free wheel 158,94 127,15 156, ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΙ 319,19 255,35 314, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 116,62 93,30 114, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 60,73 48,59 59, ΛΑΣΤΙΧΟ 1,41 1,13 1, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 2,63 2,11 2, O-Ring 6,80 5,44 6, ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 2,86 2,28 2, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Π 161,20 128,96 158, ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑ 13,10 10,48 12, ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 161,20 128,96 158, ΕΙΣΑΓΩΓΗ 176,47 141,18 173, ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 162,74 130,19 160, ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧ 967,16 773,73 951, ΑΙΣΘΗΤ ΘΕΡΜ F1 15,79 12,63 15, ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡ 24,47 19,58 24, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 3,49 2,79 3, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 8,3 3,88 3,10 3, ΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡ.Α 197,11 157,68 193, Switch 90,89 72,71 89, ΛΑΣΤΙΧΟ 14,60 11,68 14, ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΣ. 20,45 16,36 20, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 30,39 24,32 29, ΦΛΑΤΖΑ 8,65 6,92 8, ΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣ 53,58 42,86 52, ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟ 152,60 122,08 150, ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΑΠΑ 3,18 2,54 3, ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 929,19 743,36 914, ΔΑΚΤΥΛ.ΑΝΤΛ. 7,08 5,67 6, ,43 122,74 150, ΑΝΤΛΙΑ 500,15 400,12 492, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 85,96 68,77 84, ΒΑΛΒΙΔΑ 40,47 32,38 39, ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 21,66 17,33 21, ΨΥΓΕΙΟ 461,24 369,00 453, ΔΟΧΕΙΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 32,91 26,33 32,39

14 ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟ 9,56 7,65 9, ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 30,04 24,04 29, ΣΕΤ ΕΠΙΣ.ΒΑΣ 24,14 19,31 23, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 242,59 194,07 238, ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 1,99 1,59 1, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑ 1.141,99 913, , ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΞΑ 6,89 5,51 6, ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ 907,37 725,89 892, ΦΛΑΤΖΑ 6,51 5,21 6, ΡΟΥΛΕΜ 25Χ29Χ13 16,87 13,50 16, ΤΣΙΜΟΥΧΑ F 0,60 0,48 0, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 6,02 4,82 5, NEEDL SLEEVE 11,63 9,31 11, ΕΛΕΤΗΡΙΟ 5,05 4,04 4, ΒΑΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚ 77,48 61,98 76, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 20Χ 23,76 19,01 23, ΓΡΑΝΑΖΙ 87,29 69,83 85, ΘΗΚΗ ΡΟΥΛΕΜΑ 12,15 9,72 11, ΜΟΧΛΟΣ ΣΥΜΠΛ 88,79 71,03 87, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 33,60 26,88 33, ΕΛΑΤΗΡΙΟ 6,43 5,14 6, ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΜΠΛ 346,29 277,03 340, ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΩΝ 617,61 494,09 607, ΜΑΝΕΤΑΣ ΣΥΜΠ 153,54 122,83 151, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 170,31 136,25 167, Lock Ring 2,49 1,99 2, Needle cage 16,90 13,52 16, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 38,05 30,44 37, Shiftng fork 44,51 35,60 43, Shift rod 17,92 14,34 17, Tens. spring 1,89 1,51 1, Support 3,96 3,17 3, Tool 29,86 23,89 29, Torx bolt 0,94 0,75 0, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 33,38 26,70 32, Roller brg. 33,84 27,07 33, Shift rod 17,92 14,34 17, Repair kit 254,79 203,83 250, Shiftng fork 48,76 39,01 47, ΦΟΥΡΚΕΤΑ 2ης 47,81 38,25 47, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 29,02 23,22 28, ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΒΩΤ 90,55 72,44 89, MAINSHAFT 223,43 178,74 219, ΜΥΛΟΣ ΑΛ.ΤΑΧ 210,20 168,16 206, ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡ 164,56 131,64 161, Gear wheel 58,31 46,65 57, Spring 10,56 8,44 10, Spring 6,17 4,94 6, Roller brg. 178,01 142,41 175, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 56,04 44,83 55, Repair kit 405,06 324,05 398, Repair kit 161,66 129,33 159, Repair kit 366,91 293,53 361, Repair kit 232,50 186,00 228, ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΕΒ 4,70 3,76 4, SHIFT LEVER 48,97 39,18 48, ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝ. 44,21 35,37 43,50

15 ΒΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ 179,93 143,94 177, ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ 73,51 58,81 72, ΓΡΑΝΑΖΙ 73,51 58,81 72, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 3,89 3,11 3, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12,88 10,30 12, ΠΑΞΙΜΑΔΙ 11,89 9,51 11, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 49,50 39,60 48, ΚΟΛΑΡΟ 22,08 17,66 21, ΡΟΔΕΛΑ 2,24 1,79 2, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 20,43 16,34 20, ΤΑΠΑ 16,16 12,92 15, ΒΙΔΑ10Χ70 6,55 5,24 6, ΚΟΛΑΡΟ 29,55 23,64 29, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 25,73 20,59 25, ΚΑΠΑΚΙ 3,89 3,11 3, ΓΕΦΥΡΑ 467,35 373,88 459, Fork leg 1.038,65 830, , Fork leg 1.038,65 830, , ΚΑΛΑΜΙ ΜΠΟΥΚ 529,20 423,36 520, ΓΕΦΥΡΑ ΕΜΠ 53,07 42,46 52, ΤΙΜΟΝΟΠΛΑΚΑ 426,79 341,43 419, ΓΕΦΥΡΑ ΕΜΠΡΟ 311,14 248,91 306, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 5,01 4,01 4, ΜΠΟΥΚΑΛΑ 785,64 628,51 773, ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΙΡ 785,64 628,51 773, ΜΠΟΤΑ ΑΡΙΣΤ. 496,02 396,82 488, ΜΠΟΤΑ ΠΗΡΟΥΝ 496,02 396,82 488, ΓΕΦΥΡΑ 397,25 317,80 390, ΚΑΛΑΜΙ ΑΡΙΣΤ 565,28 452,22 556, ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΛ. 565,28 452,22 556, ΚΑΛΑΜΙ 376,05 300,84 370, ΛΑΔΙ ΥΔΡ. 21,64 17,32 21, ΤΙΜΟΝΙ 176,36 141,09 173, ΤΙΜΟΝΙ 284,03 227,23 279, ΑΝΤΙΒΑΡΟ 34,17 27,34 33, ΒΙΔΑ 7,81 6,25 7, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 5,81 4,65 5, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΟΧ 12,15 9,72 11, ΡΟΔΕΛΑ 2,83 2,26 2, ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟ 72,31 57,85 71, ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩ 2,63 2,11 2, ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΝ 12,49 9,99 12, ΜΑΝΕΤΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 72,31 57,85 71, ΚΑΛΥΜΜΑ 32,10 25,68 31, ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΩ 372,88 298,30 366, ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΩ 392,98 314,38 386, ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΛ. 132,94 106,36 130, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 9,10 7,28 8, ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟ 44,79 35,83 44, ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕ 42,04 33,63 41, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡ 10,93 8,75 10, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡ 11,35 9,08 11, ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΤΡ 19,64 15,71 19, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 16,69 13,35 16, Pivot 29,61 23,69 29, ΨΑΛΙΔΙ ΠΙΣΩ 968,76 775,01 953, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔ 7,62 6,09 7,49

16 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 1.025,93 820, , ΑΛΥΣΙΔΑ 123,90 99,12 121, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5,50 4,40 5, ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝ 305,37 244,29 300, ΠΕΙΡΟΣ 19,71 15,77 19, ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 22,27 17,82 21, ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕ 69,99 55,99 68, ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝ.C1 48,58 38,86 47, ΤΑΚΑΚΙΑ 66,86 53,49 65, ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΟ 386,79 309,43 380, ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡΕΝ 397,42 317,93 391, ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡΕΝ 377,54 302,03 371, ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡΕΝ 377,54 302,03 371, ΚΑΠΑΚΙ 4,34 3,47 4, ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ 8,23 6,59 8, ΕΜΒΟΆΛΚΙ 27,41 21,93 26, ΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣ 8,23 6,59 8, ΤΑΚΑΚIA F650 41,65 33,32 40, ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 22,27 17,82 21, ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 277,61 222,08 273, ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 41,54 33,23 40, ΤΑΚΑΚΙΑ 59,54 47,63 58, ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΟ 169,58 135,67 166, ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΩΝ 23,37 18,69 22, ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝ 43,97 35,18 43, ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡΕΝ 359,58 287,66 353, ΣΕΤ ΣΤΕΡ.ΤΑΚ 19,71 15,77 19, ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΝ 76,48 61,19 75, ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΝ 81,87 65,50 80, Hose 168,92 135,14 166, Hose 79,74 63,80 78, ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡ 172,65 138,12 169, ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΝ 189,35 151,48 186, Hollow bolt 16,52 13,22 16, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 51,98 41,59 51, ΜΟΝΑΔΑ ABS 1.329, , , ΔΙΑΜΟΡΦ.ΠΙΕΣ 1.329, , , ΔΑΚΤ.ΑΙΣΘ.ΦΡ 58,48 46,78 57, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 74,03 59,23 72, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 3,32 2,65 3, BUMP BRCKT 4,27 3,42 4, ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ 116,96 93,56 115, ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ 116,96 93,56 115, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ R 141,75 113,40 139, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 141,53 113,22 139, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 8,86 7,09 8, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 8,86 7,09 8, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 9,62 7,69 9, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ.ΑΞ.ΤΡ. 32,00 25,60 31, ΖΑΝΤΑ ΕΜΠΡ 880,95 704,76 866, ΚΈΝΤΡΟ ΤΡΟΧΟ 341,87 273,49 336, ΑΞΟΝΑΣ 65,90 52,72 64, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 16,77 13,42 16, ΑΞΟΝΑΣ 93,06 74,45 91, ΖΑΝΤΑ 4,25χ1 905,09 724,07 890, ΖΑΝΤΑ 2,15Χ2 924,98 739,98 910, ΖΑΝΤΑ ΕΜ.2,1 400,71 320,57 394,30

17 Wheel hub 406,88 325,51 400, ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΟ 94,77 75,81 93, ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΟ 94,77 75,81 93, Rear wheel 783,20 626,56 770, ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙ 17,23 13,79 16, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 14,53 11,63 14, ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ 980,18 784,15 964, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑ 147,06 117,64 144, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 8,16 6,53 8, ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 5,63 4,50 5, ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΛ. 22,08 17,66 21, ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΝΗ 136,44 109,16 134, ΣΧΑΡΑ ΑΠΟΣΚΕ 68,05 54,44 66, ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ 61,26 49,01 60, ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ 171,58 137,27 168, ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ 171,58 137,27 168, ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 67,58 54,06 66, ΠΑΞΙΜΑΔΙ 4,68 3,74 4, ΒΑΣΗ 107,67 86,14 105, ΚΑΛΥΜΑ ΨΥΓΕΙ 33,42 26,73 32, Prot. bar 235,87 188,70 232, Prot. bar 235,87 188,70 232, ΣΗΜΑ F800GS 41,78 33,42 41, ΣΗΜΑ F800GS 41,78 33,42 41, ΚΑΛΥΜΑ ΡΕΖΕΡ 181,79 145,43 178, ΚΑΛΥΜΑ ΑΡΙΣΤ 169,74 135,79 167, ΚΑΛΥΜΑ ΑΡΙΣΤ 169,74 135,79 167, ΚΑΛΥΜΑ ΦΕΡΙΝ 169,74 135,79 167, ΚΑΛΥΜΑ ΦΕΡΙΝ 169,74 135,79 167, Trim panel 441,84 353,47 434, ΚΑΛΥΜΑ ΑΡΙ 433,51 346,81 426, Lateral trim 424,19 339,35 417, Lateral trim 424,19 339,35 417, ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΣΠΙΕ 11,70 9,36 11, ΕΛΑΤΗΡΙΟ 2,97 2,37 2, ΜΑΣΠΙΕ ΑΡ. 49,98 39,98 49, ΜΑΡΣΠΙΕ 49,98 39,98 49, ΜΑΡΣΠΙΕ 44,27 35,41 43, ΜΑΡΣΠΙΕ 44,27 35,41 43, ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΣΠΙΕ 26,87 21,49 26, ΣΗΜΑ 7,80 6,24 7, Lettering 33,78 27,03 33, Lettering 33,78 27,03 33, ΣΗΜΑ 34,44 27,55 33, DΚcor, left 53,41 42,73 52, Dekor 51,59 41,27 50, Decor. trim 52,85 42,28 52, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 52,16 41,73 51, Lettering 81,00 64,80 79, Lettering 81,00 64,80 79, ΒΙΔΑ 17,26 13,81 16, ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΔΑΣ 5,05 4,04 4, ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 79,62 63,69 78, ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 79,62 63,69 78, ΚΛΕΙΔΙ CODE 50,89 40,71 50, ΒΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡ 126,67 101,34 124, bolt 2,56 2,05 2,52

18 ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΑΡΙ 1.190,49 952, , Locking 1.074,71 859, , ΣΕΛΑ 323,53 258,82 318, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Σ 83,85 67,08 82, ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 790,80 632,64 778, Wrng.harness 270,65 216,52 266, ΤΑΙΝΙΑ 1,41 1,13 1, ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 155,26 124,21 152, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΡΕΝΟΥ 56,77 45,42 55, ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 165,91 132,73 163, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΝΤ 137,19 109,75 134, ΚΑΛΥΜΜΑ 12,63 10,10 12, ΚΑΛΥΜΑ 12,63 10,10 12, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 31,81 25,45 31, ΒΙΔΑ 0,97 0,77 0, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 264,42 211,53 260, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 264,42 211,53 260, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 265,66 212,53 261, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 278,32 222,66 273, Switch 250,33 200,27 246, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙ 96,39 77,11 94, ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 123,38 98,71 121, ΛΑΒΗ ΑΡΙΣΤΕΡ 89,11 71,29 87, ΚΟΡΝΑ 42,36 33,89 41, ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ 37,13 29,70 36, ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧ 512,71 410,17 504, Control unit 525,49 420,39 517, ΡΕΛΕ 82,05 65,64 80, ΟΡΓΑΝΑ 961,49 769,19 946, ΦΑΝΑΡΙ 423,93 339,15 417, ΚΑΠΑΚΙ 34,94 27,96 34, ΦΑΝΟΣ LED 51,46 41,17 50, ΛΑΜΠΑ Η7 19,43 15,55 19, ΛΑΜΠΑ 12V 5W 4,27 3,42 4, ΦΑΝΟΣ ΠΙΣΩ L 147,69 118,15 145, ΦΛΑΣ ΛΕΝΤ 51,46 41,17 50, ΛΑΜΠΑ 27,41 21,93 26, Sensor 43,47 34,78 42, ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ 44,11 35,29 43, ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 44,11 35,29 43, ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑ 178,21 142,56 175, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 250 8,33 6,66 8, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 11,05 8,84 10, ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 43,34 34,68 42, ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ε 22,55 18,04 22, ΕΡΓΑΛΕΙΟ Σ 20,52 16,42 20, ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 18,86 15,09 18, ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓ 20,34 16,27 20, ΠΡΙΖΑ 19,28 15,42 18, ΦΙΣΑ ΥΠΟΔΟ 21,27 17,01 20, ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛ 46,17 36,94 45, ΛΑΔΙ 10W-40 16,88 13,51 16, Μοντέλό BMW F800GS

19 Κωδικος αντ/κου Περιγραφή αντ/κου Τιμη χωρις Φ.Π.Α. Τιμή με εκπτωση 20% Τελικη τιμη με Φ.Π.Α ΛΑΣΤΙΧΟ 11,14 8,92 10, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 15,60 12,48 15, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 47Χ1,75 1,33 1,06 1, ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ 0,31 0,25 0, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 14,50 11,60 14, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 39,72 31,77 39, ΒΙΔΑ 1,95 1,56 1, ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 01 1,04 0,83 1, ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ F , , , ΤΣΙΜΟΥΧΑ 24,47 19,58 24, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 6,68 5,34 6, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 16,23 12,98 15, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑ 1,15 0,92 1, ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑ 25,58 20,46 25, ΕΛΑΤΗΡΙΟΤΕΝΤ.ΚΑΔ. 4,07 3,26 4, ΜΟΥΦΑ ΛΑΣΤΙΧ 26,36 21,09 25, Switch 26,40 21,12 25, ΕΛΑΣΤ.ΔΑΧΤ.1 1,08 0,86 1, ΚΑΛΥΜΑ ΚΥΛΙΝ 165,79 132,63 163, ΚΕΦΑΛΗ ΚΥΛΙΝ 1.863, , , ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 75,74 60,59 74, ΚΑΡΤΕΡ 256,40 205,12 252, ΒΙΔΑ 20,38 16,31 20, ΡΟΥΛΕΜΑΝ F 8,16 6,53 8, ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 6,68 5,34 6, ΦΛΑΝΤΖΑ 15,89 12,71 15, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΡΤΕ 94,85 75,88 93, ΚΑΠΑΚΙ 248,79 199,04 244, ΚΑΠΑΚΙ ΑΡΙΣΤ 349,45 279,56 343, ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 1.162,08 929, , N.M.DLIV 166,95 133,56 164, ΔΙΩΣΤΗΡΑΣ 176,08 140,86 173, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,99 1,59 1, ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣ 88,68 70,94 87, ΠΕΙΡΟΣ ΕΜΒΟΛ 26,03 20,82 25, Piston 270,56 216,45 266, NEEDL SLEEVE 22,53 18,02 22, Gear wheel 109,75 87,80 107, Gear wheel 57,34 45,88 56, ΓΡΑΝΑΖΙ 134,99 107,99 132, ΣΦΗΝΑ 1,34 1,08 1, Bal. conrod 563,85 451,08 554, ΡΟΔΕΛΛΑ ΤΑΠ 0,64 0,52 0, ΓΛΙΣΤΡΑ 4,05 3,24 3, ΒΑΣΗ 2,77 2,22 2, ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΕΚΚ 112,32 89,86 110, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 1,65 1,32 1, ΓΛΥΣΤΡΑ 12,33 9,87 12, ΤΕΝΤΩΤ.ΚΑΔΕΝ 63,04 50,43 62, Gear wheel 48,37 38,70 47, Camshaft 330,19 264,15 324, Camshaft 330,19 264,15 324, ΒΙΔΑ 11,59 9,27 11,41

20 ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ 75,18 60,14 73, Guide rail 8,69 6,96 8, ΖΥΓΩΘΡΟ ΒΑΛΒ 110,15 88,12 108, ΤΣΙΜΟΥΧ.ΒΑΛΒ 5,99 4,79 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓ 102,56 82,05 100, ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑ 51,28 41,03 50, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΛ 2,23 1,78 2, ΑΞΟΝΑΣ 19,66 15,72 19, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,6 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,6 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,75 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,8 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,9 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4,9 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5,0 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5,1 7,04 5,63 6, ΑΠΟΘΕΜΑ 5,15 7,04 5,63 6, ΠΡΟΣΘΗΚΗ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΜΙΣΗ ΣΦΑΙΡΑ 7,04 5,63 6, ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ 51,66 41,33 50, ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1,82 1,46 1, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑ 2,30 1,84 2, ΣΕΤ ΑΝΤΛ.ΛΑΔ 53,02 42,41 52, ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΤΛ. 50,32 40,25 49, Gear wheel 29,15 23,32 28, ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΝΤΛ 14,27 11,41 14, OIL STRAINER 9,09 7,27 8, O-Ring 2,09 1,67 2, Cover 6,58 5,26 6, Cover 28,20 22,56 27, ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΤΛΙ 58,03 46,42 57, Gear wheel 14,00 11,20 13, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 15,15 12,12 14, ΕΛΑΣΤ.ΔΑΧΤΥΛ 1,15 0,92 1, ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑΔΙ 22,75 18,20 22, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 8,36 6,69 8, MIZA 494,24 395,39 486, ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΤΛ 13,20 10,56 12, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 7,24 5,79 7, ΦΛΑΤΖΑ 1,97 1,58 1, O-Ring 2,18 1,75 2, ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΤΛ. ΝΕΡΟΥ 89,17 71,33 87, ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 227,71 182,17 224, ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 156,16 124,92 153, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Λ 245,00 196,00 241, ΓΡΑΝΑΖΙ F650GS 129,12 103,30 127, ΜΠΟΥΖΙ DCPR8 8,93 7,15 8, ΑΚΡΟΔΕΚ.ΜΠΟΥ 147,74 118,19 145,38

21 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 980,55 784,44 964, Free wheel 158,94 127,15 156, ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΙ 319,19 255,35 314, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 116,62 93,30 114, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 60,73 48,59 59, ΛΑΣΤΙΧΟ 1,41 1,13 1, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 2,63 2,11 2, O-Ring 6,80 5,44 6, ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 2,86 2,28 2, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Π 161,20 128,96 158, ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑ 13,10 10,48 12, ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 161,20 128,96 158, ΕΙΣΑΓΩΓΗ 176,47 141,18 173, ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 162,74 130,19 160, ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧ 967,16 773,73 951, ΑΙΣΘΗΤ ΘΕΡΜ F1 15,79 12,63 15, ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡ 24,47 19,58 24, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 3,49 2,79 3, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 8,3 3,88 3,10 3, ΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡ.Α 197,11 157,68 193, Switch 90,89 72,71 89, ΛΑΣΤΙΧΟ 14,60 11,68 14, ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΣ. 20,45 16,36 20, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 30,39 24,32 29, ΦΛΑΤΖΑ 8,65 6,92 8, ΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΩΣ 53,58 42,86 52, ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟ 152,60 122,08 150, ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΑΠΑ 3,18 2,54 3, ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 929,19 743,36 914, ΔΑΚΤΥΛ.ΑΝΤΛ. 7,08 5,67 6, ,43 122,74 150, ΑΝΤΛΙΑ 500,15 400,12 492, ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 85,96 68,77 84, ΒΑΛΒΙΔΑ 40,47 32,38 39, ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 21,66 17,33 21, ΨΥΓΕΙΟ 461,24 369,00 453, ΔΟΧΕΙΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 32,91 26,33 32, ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟ 9,56 7,65 9, ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 30,04 24,04 29, ΣΕΤ ΕΠΙΣ.ΒΑΣ 24,14 19,31 23, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 242,59 194,07 238, ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 1,99 1,59 1, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑ 1.141,99 913, , ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΞΑ 6,89 5,51 6, ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ 907,37 725,89 892, ΦΛΑΤΖΑ 6,51 5,21 6, ΡΟΥΛΕΜ 25Χ29Χ13 16,87 13,50 16, ΤΣΙΜΟΥΧΑ F 0,60 0,48 0, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 6,02 4,82 5, NEEDL SLEEVE 11,63 9,31 11, ΕΛΕΤΗΡΙΟ 5,05 4,04 4, ΒΑΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚ 77,48 61,98 76, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 20Χ 23,76 19,01 23, ΓΡΑΝΑΖΙ 87,29 69,83 85, ΘΗΚΗ ΡΟΥΛΕΜΑ 12,15 9,72 11, ΜΟΧΛΟΣ ΣΥΜΠΛ 88,79 71,03 87, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 33,60 26,88 33,06

22 ΕΛΑΤΗΡΙΟ 6,43 5,14 6, ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΜΠΛ 346,29 277,03 340, ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΩΝ 617,61 494,09 607, ΜΑΝΕΤΑΣ ΣΥΜΠ 153,54 122,83 151, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 170,31 136,25 167, Lock Ring 2,49 1,99 2, Needle cage 16,90 13,52 16, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 38,05 30,44 37, Shiftng fork 44,51 35,60 43, Shift rod 17,92 14,34 17, Tens. spring 1,89 1,51 1, Support 3,96 3,17 3, Tool 29,86 23,89 29, Torx bolt 0,94 0,75 0, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 33,38 26,70 32, Roller brg. 33,84 27,07 33, Shift rod 17,92 14,34 17, Repair kit 254,79 203,83 250, Shiftng fork 48,76 39,01 47, ΦΟΥΡΚΕΤΑ 2ης 47,81 38,25 47, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 29,02 23,22 28, ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΒΩΤ 90,55 72,44 89, MAINSHAFT 223,43 178,74 219, ΜΥΛΟΣ ΑΛ.ΤΑΧ 210,20 168,16 206, ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡ 164,56 131,64 161, Gear wheel 58,31 46,65 57, Spring 10,56 8,44 10, Spring 6,17 4,94 6, Roller brg. 178,01 142,41 175, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 56,04 44,83 55, Repair kit 405,06 324,05 398, Repair kit 161,66 129,33 159, Repair kit 366,91 293,53 361, Repair kit 232,50 186,00 228, ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΕΒ 4,70 3,76 4, SHIFT LEVER 48,97 39,18 48, ΓΡΑΝΑΖΙ 44,21 35,37 43, ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝ. 44,21 35,37 43, ΒΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ 179,93 143,94 177, ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ 73,51 58,81 72, ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΕΤ ΠΙΣΩ 73,51 58,81 72, ΓΡΑΝΑΖΙ 73,51 58,81 72, ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 73,51 58,81 72, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 3,89 3,11 3, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12,88 10,30 12, ΠΑΞΙΜΑΔΙ 11,89 9,51 11, ΡΟΥΛΕΜΑΝ 49,50 39,60 48, ΚΟΛΑΡΟ 22,08 17,66 21, ΡΟΔΕΛΑ 2,24 1,79 2, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 20,43 16,34 20, ΤΑΠΑ 16,16 12,92 15, ΒΙΔΑ10Χ70 6,55 5,24 6, ΚΟΛΑΡΟ 29,55 23,64 29, ΤΣΙΜΟΥΧΑ 25,73 20,59 25, ΚΑΠΑΚΙ 3,89 3,11 3, ΓΕΦΥΡΑ 467,35 373,88 459, Fork leg 1.038,65 830, ,03

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός : 1 η Πάροδος Γεωργίου Πιτταρά Ο. Α. Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002551243 2015-01-31 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Α Α: ΒΛ4ΞΙ-75Φ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛEIΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000700387 A0000700487 A0000700752 A00007480 A0000755 A0000765 A00007265 A00007580 A00007746 A000078280 A00007297 A000072467 A0000780456

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛEIΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Α.Δ.Α.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Κωδικός Ανταλλακτικού Περιγραφή Ανταλλακτικού Αξία Μονάδας Απόθεµα A0000531026 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 18 A0000531126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 20 A0000700387 ΒΕΛΟΝΑ 40,16 1 A0000700487

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Σ.Α.Ν. ΤΜ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Βοτανικός, 01-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000531026 A0000707175 A0000742014 80 A0000780080 A0000780180 A0000780280 A0000780281 A0000788323 A0000789123 A0000910840 A0000940685 A0000944055

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500 0-6189 50,00 0-5275 50,00 0-6137 50,00 0-5303 50,00 G2000 G3800 G4500 G5200 Κύλινδρος Φ 30,5 mm Κύλινδρος Φ 39 mm Κύλινδρος Φ 43 mm Κύλινδρος Φ 45 mm 0-6176 16,00 0-6282Α 12,50 0-5269A 13,50 0-6125Α 15,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας).1.βαση ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.S (453772)ΤΜΧ 1 2. ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ6ΙΚΗ (7804Ρ8)

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6612 72,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 Ανήκει στην Προκήρυξη 12/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 46 Τ.Κ. 8545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ανθυπ.

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΓΕ ΝΙΚ Η Α ΣΤΥ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΔΙΕ ΥΘ Υ ΝΣ Η ΑΤΤ ΙΚ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ Ε Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 33Ε/15

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 33Ε/15 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.: 600/33E/15 Σ.: 33E Αμφιάλη, 13 Μαρτίου 2015 Συνημμένα: 1. Παράρτημα «Α»: «Γενικοί» & «Ειδικοί» Όροι (σελ. 5) 2. Παράρτημα «Β»: Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TM 1800 SPARE PARTS LIST A EUROMEK

TM 1800 SPARE PARTS LIST A EUROMEK TM 800 SPARE PARTS LIST A EUROMEK 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 9 0 4 5 6 7 ΣΤΡΟΦΑΛΟΜΠΙΕΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΤΟΝΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΙΚΡΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΠΙΠΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα Ανταλλακτικά με έκπτωση 40%

Ακίνητα Ανταλλακτικά με έκπτωση 40% Ακίνητα Ανταλλακτικά με έκπτωση 40% Κωδικός Περιγραφή Τιμή Λιανικής Πώλησης Μονάδος Απόθεμα A0099972648 ΛΑΣΤΙΧΟ 1,01 1 N910002004118 ΒΙΔΕΣ 1,01 7 N910002004124 ΒΙΔΑ 1,01 4 N912010010000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,01 6

Διαβάστε περισσότερα

A/A A/O ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ Ποσότητα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015 B-1-

A/A A/O ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ Ποσότητα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 2015 B-1- ΕΤΟΣ 2015 1 1-25-255-157 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ EA 54 2 182001000 ΘΥΡΑ ΟΠΙΣΘΙΑ EA 10 3 2510231114968 ΠΕΙΡΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ EA 1000 4 2510231114988 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΟΥΣΤΑ ΠΛΗΡΗΣ EA 40 5 2510231115036 ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ EA 60

Διαβάστε περισσότερα

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 601/04-09-2014 14SYMV002280027 2014-09-09 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Κωδικός Ανταλλακτικού Περιγραφή Ανταλλακτικού Αξία Μονάδας Απόθεµα A0000531026 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 13 A0000531126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 22 A0000707175 ΝΤΙΖΑ 5,97 2 A000074201380

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VWN ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VWN ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Προδιαγραφές Ειδικών Εργαλείων 'Εκδοση 3/2008 Αντικαθιστά την έκδοση 1/2007 ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3-2008 VW192 NF Σωλήνας τοποθέτησης X 13,55 x x VW195 NF Δαχτυλίδι πίεσης X 13,55 x VW204B NF Γέφυρα

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY NTUA - MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY Th. Costopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 887039 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 9,70 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΔΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 887039 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 9,80 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΔΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Έδεσσα, 20 Ιουνίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ..ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε ΕΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5475 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006 8197196200 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΒΟΗΘ ΑΡ 300 ΗΜ 8197196201 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΒΟΗΘ ΔΕΞ 300 ΗΜ 8197196100 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΞ-ΑΡ ΗΜ 8197101201 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΝΩ ΠΟΡΤΑΣ ΘΕΡΜ ΑΡ-ΔΕΞ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 591/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 19o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA 0-5250 29,00 0-5651 29,00 0-5259 25,00 0-5600 25,00 G200 GX120 GX160 GX160 Πιστόνι πλήρες Φ67mm Πιστόνι πλήρες Φ60mm Πιστόνι πλήρες Φ68mm Πιστόνι πλήρες Φ68,25mm oversize 0-5615 27,00 0-5640 30,00 0-4456

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 290 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟ, 2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OMNIplus. Ο συνεργάτης που διατηρεί την επιχείρησή σας εν κινήσει.

OMNIplus. Ο συνεργάτης που διατηρεί την επιχείρησή σας εν κινήσει. OMNIplus Ο συνεργάτης που διατηρεί την επιχείρησή σας εν κινήσει. Είμαστε οι μοναδικοί που αναλαμβάνουμε τα πάντα σχετικά με το λεωφορείο σας και είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο! 24h SERVICE OMNIplus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 377 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ ΕΞΙ (ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ), 1 2. ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΟΠ ΠΙΣΩ ΑΡ ΠΟΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21 22 23 24 25 26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΚΗΙ-6240 CITROEN JUMPER, ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ BS5501 BS5501 ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 110ΤΕΜ BS9839 BS9839 Κωδικός: 17403015 Barcode: 17403015 Κωδικός: 52602007 Barcode: 52602007 ΒΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΕΙΣΑΓΩ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BS3701 BS3701 ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδ Λιανική με Κωδικός Περιγραφή Πακέτο ΦΠΑ GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00

Ενδ Λιανική με Κωδικός Περιγραφή Πακέτο ΦΠΑ GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 1 74,00 884293 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 1 10,00 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ACTROS MERCEDES ACTROS ΣΕΛΙΔΑ 33

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ACTROS MERCEDES ACTROS ΣΕΛΙΔΑ 33 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ACTROS MERCEDES ACTROS ΣΕΛΙΔΑ 33 **4078125024 ΜΑΣΚΑ ΜΕΣΑΙΑ ACTROS 64,00 9417511018 ACTROS **4078165023 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΩ ΜΑΣΚΑΣ ACTROS 60,90 9417500009 4078120522 9418840522 ΜΑΣΚΑ ΑΚΡΑΙΑ ΔΕΞ (ΔΙΑΚΟΣΜ/ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

OMNIplus. Ο συνεργάτης που διατηρεί την επιχείρησή σας εν κινήσει.

OMNIplus. Ο συνεργάτης που διατηρεί την επιχείρησή σας εν κινήσει. OMNIplus Ο συνεργάτης που διατηρεί την επιχείρησή σας εν κινήσει. Είμαστε οι μοναδικοί που αναλαμβάνουμε τα πάντα σχετικά με το λεωφορείο σας και είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο! 24h SERVICE Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011.

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. 81.30725 6065 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.F2000 ΜΑΝ F2000 237,50 538,50 126,74% 81.30725 6084 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.TGA ΦΟΡΤΗΓΑ TGA,TGS,TGX TOURLINER 275,00 769,00 179,64% LION COACH 81.32560 6092 ΨΥΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000

Αξεσουάρ Νέου GSX-R1000 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Page 1/10 Ζελατινα Bubble Η διπλή διάφανη ζελατίνα προσθέτει στυλ και αεροδυναµική στην µοτοσυκλέτα σας και µειώνει σηµαντικά την πίεση του αέρα στον αναβάτη (+37 mm). 990D0-17K50-CLE 82,40

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: Α.Δ.Α.Μ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 19 Ιανουαρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ποσού ,45 με ΦΠΑ 23%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ποσού ,45 με ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ποσού 14.801,45 με ΦΠΑ 23%) Σήμερα την 16/06/2014 και ώρα 11:00 π.μ στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου μεταξύ των: Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αρμόδιος: Αρχ/κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑ CHEROKEE KJ 3,7L & 2,4L ΕΙ ΟΣ

ΟΧΗΜΑ CHEROKEE KJ 3,7L & 2,4L ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑ CHEROKEE KJ 3,7L & 2,4L 04781452BB FILTER OIL 05018777AB FILTER AIR Φ.ΒΕΝΖΙΝΗΣ 52100402AF FUEL FILTER Φ.ΣΑΣΜΑΝ 68059549AA AYT.GEARBOX FILTER 05096349AA FRONT BRAKE PADS TAKAKIA EMΠ. AFTER MARKET

Διαβάστε περισσότερα

BMW ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020. info@megapart.gr

BMW ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020. info@megapart.gr BMW ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5584020 E-MAIL info@megapart.gr ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΜΑΞΩΜΑ 12 ΑΜΑΞΩΜΑ/ΚΑΜΠΙΝΑ>ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΕΝΤΑΛ ΑΜΑΞΩΜΑ>ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΑΚΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑ>ΠΑΡΑΘΥΡΑ>ΓΛΥΣΤΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ V II RACER ABS 0 0 V GU V GU - V II RACER ABS 0 0 Πίνακας περιεχομένων Τελειωμένα προϊόντα... Αλφαριθμητικός δείκτης...... 0 Πίνακας.0 - I... 0 Πίνακας.0 - II... Πίνακας.0 - Πλαϊνό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία Αναφοράς ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 0218 ΕΛΓΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κ.Δημήτριος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 07/10/2016 Γενικά στοιχεία Οχήματος Εργοστάσιο κατασκευής Audi Πόρτες 2 Τύπος/Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Atlantic 00 00-0 Πρόθεμα πλαισίου: ZDSPG00 - Atlantic 00 00-0 Πρόθεμα πλαισίου: ZDSPG00 Πίνακας περιεχομένων Τελειωμένα προϊόντα... Αλφαριθμητικός δείκτης...... 0 Πίνακας.0 -...

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ECOΚΙΝΗΣΗ που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης (Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα αρ. 14), με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ V II SPECIAL ABS 0 Πρόθεμα πλαισίου: ZGULW00 V GU V GU - V II SPECIAL ABS 0 Πρόθεμα πλαισίου: ZGULW00 Πίνακας περιεχομένων Τελειωμένα προϊόντα... Αλφαριθμητικός δείκτης...... 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου

Διαβάστε περισσότερα