Διαγωνισμός SNAME. Γιεπεύνηση τπατηγικών Έγσςσηρ Καςσίμος για Καύση Μεπικώρ Ομογενοποιημένος Μίγματορ σε Γίσπονοςρ Ναςτικούρ Κινητήπερ Diesel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαγωνισμός SNAME. Γιεπεύνηση τπατηγικών Έγσςσηρ Καςσίμος για Καύση Μεπικώρ Ομογενοποιημένος Μίγματορ σε Γίσπονοςρ Ναςτικούρ Κινητήπερ Diesel"

Transcript

1 Διαγωνισμός SNAME Γιεπεύνηση τπατηγικών Έγσςσηρ Καςσίμος για Καύση Μεπικώρ Ομογενοποιημένος Μίγματορ σε Γίσπονοςρ Ναςτικούρ Κινητήπερ Diesel ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Η. ΠΑΝΑΝΑΚΖ Δξεταστική Δπιτποπή Δπηβιέπωλ: Λ. ΚΑΪΚΣΖ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Μέιε: Ν. ΚΤΡΣΑΣΟ, Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. ΥΡ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, Λέθηνξαο Δ.Μ.Π.

2 ΓΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΓΗΥΡΟΝΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ DIESEL Καύζε Μεξηθώο Οκνγελνπνηεκέλνπ Μίγκαηνο ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΚΑΗ ΘΔΩΡΗΑ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ Κηλεηήξαο Κώδηθαο KIVA-3 Λνγηζκηθό EASY ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Παξακεηξηθή Γηεξεύλεζε Καηεύζπλζεο Έγρπζεο Βειηηζηνπνίεζε Πξνθίι Έγρπζεο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΔΗ

3 ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΡΑ Μόιπλζε πεξηβάιινληνο Θέζπηζε πεξηνξηζκώλ από EU γηα ηε λαπηηιία - NO X - Αηζάιε Κύξηνη ξππαληέο από θηλεηήξεο Diesel Αύμεζε θόζηνπο ιεηηνπξγίαο Annex VI - MARPOL 73/78 n < 130 RPM Ημερομηνία Εγκατάστασης NO X [g/kwh] Tier I 01/ Tier II 01/ Tier III (ECA) 01/ % 80%

4 ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΟΠΟ Γεκηνπξγία Μεξηθώο Οκνγελνπνηεκέλνπ Μίγκαηνο κε Δθαξκνγή Σερληθώλ Πξνέγρπζεο Καπζίκνπ (Πξνέγρπζε «Πξνο ην Έκβνιν») Βειηίωζε ρεδηαζηηθώλ Παξακέηξωλ Πξνθίι Πξνέγρπζεο ζπγθξηηηθά κε Πξνγελέζηεξεο Μειέηεο Δπίδξαζε Πξνθίι Έγρπζεο κε Πξνέγρπζε ζε: - Δθπνκπέο NOx, Αηζάιεο - Δηδηθή Καηαλάιωζε Καπζίκνπ

5 ΓΙΥΡΟΝΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ DIESEL ΚΑΤΖ ΜΔΡΗΚΩ ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ Δπαξθήο Υξόλνο γηα Αλάκημε Καύζε Πξναλάκημεο Δπίηεπμε κε Σερληθέο Πξνέγρπζεο

6 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΚΑΙ ΘΔΩΡΙΑ ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΗΥΡΟΝΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ Wärtsilä Switzerland ΣΤΠΟ ΓΙΑΜΔΣΡΟ ΔΜΒΟΛΟΤ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΔΜΒΟΛΟΤ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΠΔΡΙΣΡΟΦΗ ΜΔΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΜΒΟΛΟΤ RT-flex58T-B 580 mm 2416 mm 105 RPM 8.46 m/s ΔΝΑΡΞΖ ΤΜΠΗΔΖ (από ΑΝ) -96 ΠΔΡΑ ΔΚΣΟΝΩΖ (από ΑΝ) ΤΣΗΜΑ ΔΓΥΤΗ 120 Common Rail ΑΡΙΘΜΟ ΔΓΥΤΣΗΡΩΝ 3 ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ: Υξήζε ηνπ θώδηθα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο KIVA-3 ΔΝΑΡΞΖ ΔΓΥΤΖ 2 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΓΥΤΖ 15.2 ΜΔΖ ΔΝΓΔΗΚΝΤΜΔΝΖ ΠΗΔΖ 19 bar ΜΔΓΗΣΖ ΗΥΤ ΠΔΓΖ ΑΝΑ ΚΤΛΗΝΓΡΟ 2125 KW

7 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΚΑΙ ΘΔΩΡΙΑ ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΓΚΑΡΗΑ ΣΟΜΖ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΤΖ - Spray - Έλαπζεο - Καύζεο Πνιπηερλείν Επξίρεο (ΔΣΖ), - ρεκαηηζκνύ NO ΔΜΠ X Καύζηκν C 14 H 30 KIVA-3 Δγθάξζηνο ζηξνβηιηζκόο πλάξηεζε Bessel ππoινγηζηηθά θειηά

8 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΚΑΙ ΘΔΩΡΙΑ ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ Cylinder Pressure [bar] Mass Injection Rate ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Συμμετρικι τοποκζτθςθ τριών εγχυτιρων ανά Προφίλ Έγχυςθσ dm 100 d m tot Crank Angle [deg.] Χαρακτθριςτικά Εγχυτιρα Αξηζκόο νπήο Γωλία α Γωλία β Καμπφλθ Πίεςθσ Experiment Computation Crank Angle [deg.]

9 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΚΑΙ ΘΔΩΡΙΑ ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΔΛΙΚΣΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Βαζηζκέλνη ζηε ζεωξία ηεο εμέιημεο ηωλ εηδώλ, ηνπ Γαξβίλνπ F 2 Με Κπξηαξρνύκελεο Λύζεηο Κπξηαξρνύκελεο Λύζεηο x 2 Κωδηθνπνίεζε κεηαβιεηώλ ζρεδίαζεο κε δπαδηθή κνξθή - άηνκα x 1 Γεκηνπξγία γεληάο πνιιώλ αηόκωλ Αμηνιόγεζε γεληάο θαη δεκηνπξγία ζπλόινπ επηιέθηωλ-ειίη Μεταβλητζς Σχεδίασης Μέτωπο Pareto Προ-επεξεργαςία F 1 KIVA-3 αρχεία εισόδου Από ην ζύλνιν επηιέθηωλ, επηιέγνληαη νη γνλείο ηεο επόκελεο γεληάο EASY (Βελτιςτοποιθτισ) KIVA-3 (Αξιολογθτισ) Στόχοι & Περιορισμοί Μετ-επεξεργαςία KIVA-3 αρχεία εξόδου

10 ΠΑΡΑΜΔΣΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Καζνξηζκόο Πξνθίι Έγρπζεο Προέγχυση Κύρια Έγχυση Μεταβλητζς Σχεδίασης (Design Variables) Έναρξθ Προζγχυςθσ, SOPI [ o CA atdc] Έναρξθ Κφριασ Έγχυςθσ, SOMI [ o CA atdc] Ποςοςτό Προζγχυςθσ, PMF [% τθσ ςυνολικισ εγχυόμενθσ μάηασ] Μείωςθ Μάηασ, MR [% τθσ περίπτωςθσ αναφοράσ] Eφρος Min Max Γωλία α Γωλία β Μεηαβνιή ηωλ Γωληώλ α θαη β ΜΟΝΟ Πξνέγρπζεο Πξνέγρπζε Κύξηα Έγρπζε Γωλία α Γωλία β Γωλία α Γωλία β Μειέηε Δπίδξαζεο Γωλίαο β, θαηά ηελ Πξνέργπζε Οπή 1-4.8? Προέγχυση: Γωλία α Βάζεη Πξνγελέζηεξεο Μειέηεο (L. Kaiktsis, 2001) Οπή 2-4.6? Οπή 3-4.4? Κύρια Έγχυση: Γωλίεο α θαη β ηεο Πεξίπηωζεο Αλαθνξάο Οπή 4-4.2? Οπή 5-4.0? Δγρπηήξεο γηα Πξνέγρπζε Τινπνίεζε κε 6 εγρπηήξεο 3 Δγρπηήξεο γηα Κύξηα Έγρπζε

11 ΠΑΡΑΜΔΣΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Καιύηεξεο Λύζεηο: PMF =16% Γεληθή Tάζε Μείωζε ΝOx & SFOC κε Aύμεζε ηεο Μάδαο ηεο Πξνέγρπζεο Κξηηήξην NOx & SFOC Δπηινγή Γωληώλ ηεο Πεξίπηωζεο Α

12 ΠΑΡΑΜΔΣΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Α C (Andreadis et al., 2011)

13 ΠΑΡΑΜΔΣΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Α C (Andreadis et al., 2011) Δθκεηάιιεπζε ζεκαληηθνύ δηαζέζηκνπ όγθνπ Σν θαύζηκν δελ πξνζθξνύεη ζην ρηηώλην Δπηθαζήζεηο πγξνύ θαπζίκνπ ζηα ηνηρώκαηα Μεγάιε δηαζπνξά ζηαγνληδίωλ θαπζίκνπ Καιή αλάκημε θαπζίκνπ αέξα θαηά ηελ πξνέγρπζε

14 ΠΑΡΑΜΔΣΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ Α Έλαξμε θαύζεο καθξηά από ηα ηνηρώκαηα C (Andreadis et al., 2011) Μηθξή ζεξκηθή θόξηηζε Οκνηόκνξθε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο Έλαξμε θαύζεο πάλω ζηα ηνηρώκαηα Μεγάιε ζεξκηθή θόξηηζε ηωλ ηνηρωκάηωλ

15 ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ Πολυκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ Στόχοι (Objective Functions): min F x NOX x, SFOC x Ειδικι κατανάλωςθ καυςίμου x SOPI, SOMI, PMF, MR Εκπεμπόμενθ μάηα ΝΟ Χ ανθγμζνθ ςτο ςυνολικό ωφζλιμο ζργο Μεταβλητζς Σχεδίασης (Design Variables) Eφρος - Πρόβλθμα χωρίσ περιοριςμοφσ Πξνέγρπζε Κύξηα Έγρπζε Γωλία α Γωλία β Γωλία α Γωλία β Οπή Οπή Οπή Οπή Οπή Γωλία β πξνέγρπζεο από Παξακεηξηθή Γηεξεύλεζε Min T Max Έναρξθ Προζγχυςθσ, SOPI [ o CA atdc] Έναρξθ Κφριασ Έγχυςθσ, SOMI [ o CA atdc] 1 5 Ποςοςτό Προζγχυςθσ, PMF [% τθσ ςυνολικισ εγχυόμενθσ μάηασ] 4 20 Μείωςθ Μάηασ, MR [% τθσ περίπτωςθσ αναφοράσ] 0 4

16 ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΛΤΔΙ - ΜΔΣΩΠΟ PARETO Σύνολο βέιηηζηωλ ιύζεωλ Βειηηωκέλεο Λύζεηο ζε ζρέζε κε ηηο Παξακεηξηθέο

17 ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ Πεξίπηωζε Δ NOx : -27 % SFOC : -1.5 % ύγθξηζε κε Andreadis et al. (2011) Βειηηωκέλεο Λύζεηο Σειηθή πγθέληξωζε NOx Πεξίπηωζε F NOx : -20 % SFOC : -2.6 %

18 ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ Δ: ΑΝΑΛΤΗ ΡΟΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΛΟΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΝΟx ΠΔΡΗΠΣΩΖ Δ ΔΝΑΡΞΖ ΠΡΟΔΓΥΤΖ [ κεηά ην ΑΝ] ΔΝΑΡΞΖ ΚΤΡΗΑ ΔΓΥΤΖ [ κεηά ην ΑΝ] 4.65 ΠΟΟΣΟ ΜΑΕΑ ΠΡΟΔΓΥΤΖ [% ] 14.18% ΤΝΟΛΗΚΖ ΜΔΗΩΖ ΜΑΕΑ 3.25%

19 ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ Δ Soot ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΛΗ Πεξίπηωζε Δ Πεξίπηωζε Αλαθνξάο Πξνέγρπζε Μεδεληθή παξαγωγή soot θαηά ηελ θαύζε θαπζίκνπ πξνέγρπζεο Λόγνο θ Οξηνζέηεζε πεξηνρώλ παξαγωγήο αηζάιεο Κύξηα Έγρπζε Ίδηα επίπεδα παξαγωγήο αηζάιεο

20 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΥΟ : Μείωζε NΟx, SFOC ( θαη δηεξεύλεζε soot) ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ: Υξήζε θαύζεο κεξηθώο νκνγελνπνηεκέλνπ κίγκαηνο Δπηπιένλ εγρπηήξεο γηα ηελ πξνέγρπζε Πξνέγρπζε «πξνο ην έκβνιν», αλαδήηεζε θαηάιιειωλ γωληώλ β Παξακεηξηθή κειέηε ηεο επίδξαζεο ηωλ ηηκώλ β ζε NOx θαη SFOC Βειηηζηνπνίεζε πξνθίι έγρπζεο Βειηηζηνπνίεζε: Μέηωπν Pareto, ιύζεηο κε βέιηηζηα πξνθίι έγρπζεο Μείωζε ΝΟx: %, Μείωζε SFOC: % Παξόκνηα επίπεδα παξαγωγήο αηζάιεο Ηθαλνπνίεζε θαλνληζκώλ 2011 (Tier II) Μηθξή αύμεζε ηεο κέγηζηεο πίεζεο (4 bar) Μηθξή κείωζε ωθέιηκνπ έξγνπ αλά θύθιν ιεηηνπξγίαο Αύμεζε θόζηνπο θαηαζθεπήο & ζπληήξεζεο ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ: Βειηηζηνπνίεζε κε πεξηνξηζκνύο ( P max, W) Βειηηζηνπνίεζε ηωλ γωληώλ α θαη β Βειηηζηνπνίεζε θαί ωο πξνο ηειηθέο ζπγθεληξώζεηο αηζάιεο Βειηηζηνπνίεζε πξνθίι έγρπζεο ζε κεξηθό θνξηίν Υξήζε κνληέινπ βαξένο θαπζίκνπ (HFO)

21 Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ 2011 Περιεχόμενα Θεζκηθό πιαίζην Μειέηε απόδνζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΘΔΜΑ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: "Μειέηε Γηεγέξζεσλ ζηε ρξήζε καγλεηνκέηξνπ SQUID κε εθαξκνγή ζε Με Καηαζηξνθηθνύο Διέγρνπο" ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΓΑΚΣΩΡ: Υαξίθιεηα-Υαξηηίλε Βνπιγαξάθε ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/154/800044/.3925/10Οθη14/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν, ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ/ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 3 ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 4 ΓΙΑΡΚΗ ΣΡΑΓΓΙΗ 5 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 6 ΤΝΣΗΡΗΗ 7 ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ/ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡ/ΚΑ 8 ΟΓΗΓΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα