Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Αντικείμενο: Λογιστική. Νικόλαος Καρανάσιος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Αντικείμενο: Λογιστική. Νικόλαος Καρανάσιος"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Αντικείμενο: Λογιστική Νικόλαος Καρανάσιος

2 Εταιρίες Προσώπων Ενώσεις δύο ή περισσοτέρων προσώπων Τα πρόσωπα είναι Αμοιβαία υπόχρεα σε συνεισφορά Επιδιώκουν κοινό σκοπό Ο σκοπός είναι νόμιμος Ο σκοπός είναι ιδίως οικονομικός Τα μέλη προσδοκούν, με τη συνεισφορά τους, να αποκομίσουν κέρδη Τα κέρδη μοιράζονται ανάλογα με τη συνεισφορά Νικόλαος Καρανάσιος 2

3 Νομική Προσωπικότητα Η εταιρία είναι μια σύμβαση μεταξύ των μελών της Το Δίκαιο που τη διέπει επιτρέπει οποιαδήποτε «δίκαια» και «νόμιμη» συμφωνία μεταξύ των μελών Το Δίκαιο που τη διέπει συμπληρώνει τη συμφωνία των μελών σε όσα δεν έχουν προβλέψει και δεν κατέγραψαν Η συμφωνία είναι γραπτή Η γραπτή συμφωνία ονομάζεται «Καταστατικό» και ισχύει εφόσον υπογραφεί από τα μέλη Νικόλαος Καρανάσιος 3

4 Συμφωνία Δίκαιη Εάν ένα μέλος αποκλείεται από τα κέρδη ή την ευθύνη για τις ζημίες, δεν είναι έγκυρη Εάν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία, όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις Εάν για ένα ή περισσότερα μέλη δεν τηρούνται όσα έχουν συμφωνηθεί, μπορεί να «καταγγείλει» την εταιρία, με αποτέλεσμα τη διάλυσή της Μολονότι δεν απαιτείται, η διαβούλευση των μελών με Νομικό είναι σημαντική Νικόλαος Καρανάσιος 4

5 Συμφωνία Νόμιμη Ο σκοπός της εταιρίας πρέπει να συμφωνεί με τα χρηστά ήθη, διαφορετικά η εταιρία άκυρη Εάν ο σκοπός της εταιρίας επιτευχθεί, δεν είναι νόμιμη η συνέχιση της εταιρίας Εάν αποδειχθεί ότι ο σκοπός της είναι ανέφικτος, η εταιρία διαλύεται υποχρεωτικά Η συμφωνία ισχύει για ορισμένο χρόνο, δεν ισχύει μετά τη λήξη της Τα μέλη είναι «ικανά για δικαιοπραξία» Νικόλαος Καρανάσιος 5

6 Μεταβολές της συμφωνίας Όλα τα στοιχεία της σύμβασης μπορούν να αλλάξουν. Αυτό σημαίνει νέα συμφωνία, ανεξάρτητα αν αποκαλείται «τροποποίηση». Συνήθως αλλάζουν: Κάποια μέλη Οι σκοποί Ανανεώνεται η διάρκεια Τα ποσοστά συμμετοχής των μελών Οι εκπρόσωποι της εταιρίας Τα χρήματα που τα μέλη διαθέτουν σ αυτή (κεφάλαιο). 12/09/13 Νικόλαος Καρανάσιος 6

7 ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

8 Διακρίσεις Εταιριών Προσώπων Κερδοσκοπικές Μη κερδοσκοπικές Αστικές Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Κερδοσκοπικοί Συνεταιρισμοί Κοινωνία Νικόλαος Καρανάσιος 8

9 Κερδοσκοπικές Ομόρρυθμες Εταιρίες Ετερόρρυθμες Εταιρίες Αστικοί Συνεταιρισμοί Έννοια του Κέρδους Προκύπτει από την αντιπαράθεση όλων των εσόδων με όλα τα έξοδα Προκύπτει από την άσκηση επαγγέλματος σε ένα χρονικό διάστημα, συνήθως ένα έτος Τα έξοδα υπολογίζονται με την ιστορική τους αξία και όχι τη τρέχουσα Το κέρδος μπορεί να είναι διαφορετικό από το φορολογητέο εισόδημα Νικόλαος Καρανάσιος 9

10 Μη κερδοσκοπικές Ο σκοπός της εταιρίας δεν έχει περιορισμούς Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν προκύπτει από το αντικείμενο της εταιρίας Τα μέλη συμφωνούν να μη διανέμουν, μεταξύ τους, τα κέρδη, πράγμα που καθιστά μια εταιρία μη κερδοσκοπική Τα κέρδη που είναι ενδεχόμενο να προκύψουν από την άσκηση του επαγγέλματος της εταιρίας, παραμένουν στην εταιρία και μπορούν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή της Νικόλαος Καρανάσιος 10

11 Αστικές Είναι μη κερδοσκοπικές Ο επιδιωκόμενος κοινός σκοπός δεν ανήκει στις κατηγορίες άσκησης επαγγέλματος Για την είσοδο νέων μελών δεν απαιτείται νέα συμφωνία (τροποποίηση του καταστατικού) Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία τους δεν μεταβιβάζεται στα μέλη, αλλά σε: Άλλη μη κερδοσκοπική Δημόσιο Ίδρυμα Νικόλαος Καρανάσιος 11

12 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Μπορεί να συσταθεί μόνο από αγρότες Ο κάθε συνεταίρος μπορεί να συμμετέχει με μία μόνο συνεταιριστική μερίδα Η συνεταιριστική μερίδα έχει ατομικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατό να μεταβιβαστεί σε άλλον ή να διαιρεθεί Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ελέγχονται από τις υπερκείμενες Συνεταιριστικές Οργανώσεις Δεν μοιράζουν κέρδη στους Συνεταίρους Νικόλαος Καρανάσιος 12

13 Κερδοσκοπικοί Συνεταιρισμοί Το κεφάλαιο συγκεντρώνεται από τις Συνεταιριστικές μερίδες Κάθε μέλος δικαιούται, πέρα από τη βασική, την κατοχή περιορισμένου αριθμού προαιρετικών μερίδων Οι προαιρετικές μερίδες είναι μεταβιβάσιμες Τα κέρδη διανέμονται στους συνεταίρους, όπως και στις εταιρίες προσώπων Περιορισμένη η εισδοχή νέων μελών, με κριτήριο την ιδιότητά τους Νικόλαος Καρανάσιος 13

14 Κοινωνία Είναι η από κοινού εκμετάλλευση κινητού ή ακινήτου πράγματος (ακόμη και άυλου, όπως τα πνευματικά δικαιώματα και η βιομηχανική ιδιοκτησία) Δεν είναι νομικό πρόσωπο, έχει όμως τη δυνατότητα να εκπροσωπείται (χωρίς ειδικότερη πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση) Διανέμει στα μέλη της το υπόλοιπο που προκύπτει από τα έσοδα, μετά την αφαίρεση των εξόδων Νικόλαος Καρανάσιος 14

15 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

16 Δικαιώματα Συμμετοχής στα κέρδη και τις ζημίες, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους (αν δεν ορίζεται ποσοστό, ισομερώς) Στη διοίκηση συμμετέχουν όλα τα μέλη, εκτός και αν συμφωνηθεί η διοίκηση και εκπροσώπηση να ανατεθεί σε ένα από τα μέλη Άσκηση ελέγχου Αποχώρησης Καταγγελίας Συνεισφοράς σε εργασία, εφόσον προβλέπεται από τη συμφωνία Ιδιοκτησία, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, ανάλογα με το ποσοστό τους, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την εταιρία. Νικόλαος Καρανάσιος 16

17 Υποχρεώσεις Καταβολής του Κεφαλαίου Κάλυψης των ενδεχόμενων ζημιών Προσφοράς της εργασίας που έχει συμφωνηθεί Μη συμμετοχή σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις Τήρηση των καταστατικών υποχρεώσεων Μη καταγγελία, αν δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος Ενημέρωσης των λοιπών μελών για την κτήση περιουσίας Νικόλαος Καρανάσιος 17

18 Ευθύνη Οι εταίροι ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για την κάλυψη των υποχρεώσεών της Οι εταίροι ευθύνονται «εις ολόκληρον» (όσοι έχουν απαιτήσεις μπορούν να διεκδικήσουν ολόκληρη την πληρωμή από οποιονδήποτε από τους εταίρους) Οι μεταξύ των εταίρων απαιτήσεις δεν μεταβιβάζονται, σε περίπτωση μεταβίβασης του μεριδίου σε άλλον ή λύσης της εταιρίας Νικόλαος Καρανάσιος 18

19 Εκπροσώπηση - Διαχείριση Εάν δεν υπάρχει στο καταστατικό, τη διαχείριση και εκπροσώπηση ασκούν όλοι οι εταίροι μαζί Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων με τη διαδικασία της ψηφοφορίας, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό Είναι δυνατή η μόνιμη εκπροσώπηση και διαχείριση από έναν από τους εταίρους, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό Νικόλαος Καρανάσιος 19

20 Πλεονεκτήματα Μεγάλη ευκολία στη σύσταση (ακόμη και αν δεν ακολουθηθεί ο προβλεπόμενος τύπος δημοσιότητας, η εταιρία ισχύει) Αθροίζεται η φερεγγυότητα των μελών και διευκολύνεται η πιστοληπτική ικανότητα Η καταστατική ανάθεση της διαχείρισης καθιστά τη λήψη αποφάσεων εξαιρετικά ταχεία Οι μεταξύ των μελών σχέσεις και δοσοληψίες ρυθμίζονται καθαρά από το Αστικό Δίκαιο Η μειοψηφία προστατεύεται Νικόλαος Καρανάσιος 20

21 Παγίδες Εμπράγματες διασφαλίσεις που αναλαμβάνονται από το διαχειριστή (εκπρόσωπο) είναι δυνατό να βαρύνουν και τα υπόλοιπα μέλη Συμμετοχή σε εγγυήσεις, εκ μέρους μελών που δεν ασκούν διοίκηση, εξακολουθούν και ισχύουν, ακόμη και μετά τη λύση της εταιρίας, αν δεν αρθούν Όλα τα μέλη θεωρούνται έμποροι Οι αποφάσεις του εκπροσώπου δεσμεύουν τα μέλη, ακόμη και αν διαφωνούν Αδυναμία λήψης αποφάσεων, όταν δεν προβλέπεται η καταστατική ανάθεση σε διαχειριστή Νικόλαος Καρανάσιος 21

22 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

23 Έννοια Είναι εμπορική εταιρία με διακριτό τίτλο Ένας ή περισσότεροι εταίροι είναι ομόρρυθμοι Ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται μόνο για το ποσό της συνεισφοράς τους για τη δημιουργία του εταιρικού κεφαλαίου Ιδρύεται μόνο εφόσον το καταστατικό της κατατεθεί και εγκριθεί από το Πρωτοδικείο. Μέχρι τότε θεωρείται ομόρρυθμη Νικόλαος Καρανάσιος 23

24 Δικαιώματα -Υποχρεώσεις Οι Ετερόρρυθμοι εταίροι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν δικαιούνται να διοικούν και να εκπροσωπούν την εταιρία Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν δικαιούνται να εργάζονται στην εταιρία Σε περίπτωση ζημιών που ξεπερνούν το κεφάλαιο που έχει καταθέσει, δεν υποχρεούται σε κάλυψή τους με πρόσθετη εισφορά Έχει δικαίωμα στα κέρδη, κατά το ποσοστό της συμμετοχής του Νικόλαος Καρανάσιος 24

25 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Οι ετερόρρυθμοι εταίροι είναι απλοί χρηματοδότες. Δίνεται η δυνατότητα σε μικρούς επιχειρηματίες να δημιουργούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις από τις δυνατότητές τους να συγκεντρώσουν ίδιο κεφάλαιο Οι ετερόρρυθμοι εταίροι διαθέτουν το κεφάλαιο της συνεισφοράς τους στην απόλυτη διάκριση των ομορρύθμων Παρά το γεγονός ότι είναι απλοί χρηματοδότες, η αποχώρησή τους από την εταιρία οδηγεί στη λύση της Νικόλαος Καρανάσιος 25

26 Παγίδες Οποιαδήποτε ανάμειξη των ετερορρύθμων εταίρων στη διαχείριση, τους εξομοιώνει με τους ομορρύθμους Η άσκηση ελέγχου από ετερόρρυθμο εταίρο, προσωπικά και όχι με εκπρόσωπό του, είναι δυνατό να θεωρηθεί ανάμειξη στη διοίκηση και να τον μετατρέψει σε ομόρρυθμο, για υποχρεώσεις έναντι τρίτων Η διεκδίκηση των κερδών που αναλογούν στους ετερόρρυθμους μπορεί να θεωρηθεί ανάμειξη στη διοίκηση Νικόλαος Καρανάσιος 26

27 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

28 Δικαιώματα των μελών Να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού Να εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο και την εξελεγκτική επιτροπή Να εκλέγονται Να ζητούν τη διενέργεια ελέγχου Να ασκούν ανταγωνιστικό επάγγελμα Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, με ψήφο Νικόλαος Καρανάσιος 28

29 Υποχρεώσεις Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμών, οι συνεταίροι ευθύνονται για το τριπλάσιο της συνεταιριστικής τους μερίδας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιστωτές Η ευθύνη αυτή ισχύει και για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν πριν από την είσοδο του μέλους και συνεχίζει να υπάρχει μετά την έξοδό του Ο συνεταίρος υποχρεούται να παραμείνει μέλος για μια πενταετία Νικόλαος Καρανάσιος 29

30 Εκπροσώπηση Ο Συνεταιρισμός Διοικείται από πενταμελές τουλάχιστον Διοικητικό Συμβούλιο και από τη Γενική Συνέλευση όλων των μελών Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό προς όλους τους τρίτους Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τον Ισολογισμό και την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα καταστατικά θέματα Νικόλαος Καρανάσιος 30

31 Πλεονεκτήματα Μείωση των εξόδων των μελών (με προμήθεια φθηνότερων εφοδίων) και αύξηση των εσόδων (οργανωμένη διάθεση των προϊόντων ή υπηρεσιών) Πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που διαφορετικά θα ήταν απροσπέλαστες Συμμετοχή σε οργανώσεις ευρείας κλίμακας Κρατική αρωγή Συναδελφική αλληλεγγύη Νικόλαος Καρανάσιος 31

32 Παγίδες Θεώρηση του Συνεταιρισμού ως Συλλόγου, ενώ οι οικονομικές συνέπειες μπορεί να γίνουν σοβαρές Θεώρηση του Συνεταιρισμού ως οργάνου έκφρασης πολιτικής, ενώ είναι μορφή εταιρίας Δυσκολία στην κατανόηση ότι τα χρέη του Συνεταιρισμού είναι χρέη των μελών Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σημαίνει ανάληψη των ευθυνών Νικόλαος Καρανάσιος 32

33 Αστικοί και Κερδοσκοπικοί Συνεταιρισμοί

34 Δικαιώματα Στη διανομή κερδών, ανάλογα με τον αριθμό των Συνεταιριστικών Μερίδων που κάθε μέλος κατέχει Του εκλέγειν, με βάση την υποχρεωτική μερίδα Του εκλέγεσθαι Της πρόκλησης ελέγχου Της χρήσης των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, απεριόριστα Της άσκησης ανταγωνιστικού επαγγέλματος Νικόλαος Καρανάσιος 34

35 Υποχρεώσεις Καταβολής της υποχρεωτικής Συνεταιριστικής Μερίδας και των προαιρετικών Να μη συμμετέχει σε άλλο Συνεταιρισμό με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό Να μη διαθέτει προαιρετικές μερίδες σε πρόσωπα που δεν εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο Να μη θέτει ως εγγύηση τις Συνεταιριστικές του μερίδες Νικόλαος Καρανάσιος 35

36 Εκπροσώπηση Εκλεγόμενο, τουλάχιστον πενταμελές, Διοικητικό Συμβούλιο Τριμελές, τουλάχιστον, εκλεγόμενο εποπτικό συμβούλιο Δυνατότητα εξουσιοδότησης σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για ρητή εκπροσώπηση Δυνατότητα εξουσιοδότησης σε υπαλλήλους να εκπροσωπούν το Συνεταιρισμό για ρητώς προσδιορισμένα θέματα Νικόλαος Καρανάσιος 36

37 Πλεονεκτήματα Οικονομία κλίμακας Βελτίωση του ανταγωνισμού Clustering Ανάπτυξη υπηρεσιών που τα μέλη δεν θα ήταν σε θέση από μόνα τους να οργανώσουν, από κοινού, όμως, χρησιμοποιούν Μεταβίβαση της πιστοδοσίας και πιστοληψίας Δυνατότητα δημιουργίας παραγωγικών επιχειρήσεων με εξασφαλισμένη πελατεία Νικόλαος Καρανάσιος 37

38 Παγίδες Συνολική λειτουργία για λογαριασμό ενός, έστω και ιδιαίτερα ικανού, υπαλλήλου Λειτουργία με τυπικώς έντιμο τρόπο, ουσιαστικώς όμως για προσωπικά οφέλη ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι απαραίτητα του προέδρου Διαχωρισμός των μελών σε όσους ψήφισαν το Διοικητικό Συμβούλιο και σε όσους ψήφισαν τους μη εκλεγέντες Αποφυγή των πλεονεκτημάτων του Συνεταιρισμού, επειδή δεν εξελέγησαν οι επιθυμητοί Νικόλαος Καρανάσιος 38

39 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

40 Περιεχόμενο Επωνυμία Έδρα Ιδρυτικά μέλη Κεφάλαιο Εκπροσώπηση Έλεγχος Τρόπος λήψης αποφάσεων Τρόπος ή και χρόνος λύσης Τρόπος και αιτιολογία καταγγελίας Τόπος και χρόνος υπογραφής Νικόλαος Καρανάσιος 40

41 Δημοσιότητα Κατάθεση στο αρμόδιο όργανο Έγκριση Εγγραφή Συνέπειες της έλλειψης δημοσιότητας Θεώρηση της εταιρίας ως Ομόρρυθμης Θεώρηση της εταιρίας ως άτυπης Θεώρηση της εταιρίας ως ανύπαρκτης (ευθύνη του διαχειριστή) Ποινική ευθύνη του προσωρινού διαχειριστή για «απιστία περί την διοίκηση» Νικόλαος Καρανάσιος 41

42 Τροποποίηση Είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Είναι απαραίτητη η έγκριση από τα αρμόδια όργανα (Ειρηνοδικείο και δευτεροβάθμια οργάνωση) Μόνο με διαφύλαξη των δικαιωμάτων της μειοψηφίας Χαριστικές εισδοχές μελών καθιστούν την τροποποίηση ακυρώσιμη Μετά την τροποποίηση το καταστατικό είναι νέο Νικόλαος Καρανάσιος 42

43 Εγκυρότητα Εξασφαλίζεται με την τήρηση των καταστατικών διαδικασιών Κάθε μέλος δικαιούται να προσφύγει στην Αστική ή Διοικητική απονομή του δικαίου, εφόσον: Θίγονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας Δημιουργούνται υποχρεώσεις στα μέλη, που δεν προβλέπονται από το καταστατικό Παραβιάζονται οι αρχές της εντολής Οι αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί από τα αρμόδια συλλογικά όργανα Νικόλαος Καρανάσιος 43

44 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

45 Έννοια Είναι νομικά πρόσωπα με διακριτή επωνυμία, έδρα και σκοπούς, ανεξάρτητα από τους μετόχους ή εταίρους Υπάρχουν μόνο εφόσον ολοκληρωθεί ο τύπος που προβλέπεται για την ίδρυσή τους Η ευθύνη των εταίρων φτάνει μόνο μέχρι το ποσό της συνεισφοράς τους για τη δημιουργία του κεφαλαίου Η διοίκησή τους είναι δημοκρατική, με βάση το ποσοστό συμμετοχής Νικόλαος Καρανάσιος 45

46 Διοίκηση Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος έχει ψήφους που αναλογούν στο ποσοστό του κεφαλαίου που κατέχει Διοικητικό Συμβούλιο που προκύπτει από εκλογές, ή το καταστατικό Άσκηση ελέγχου από εξωτερικούς ελεγκτές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία Υποχρεωτική δημοσίευση του ετήσιου Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων από τη Γενική Συνέλευση Νικόλαος Καρανάσιος 46

47 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα Μέγιστη προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας Σχετικά υψηλή διαφάνεια Μεγέθη που εμπνέουν φερεγγυότητα Αποσύνδεση από τα πρόσωπα Εύκολη μεταβολή των προσώπων της ιδιοκτησίας (εταίροι ή μέτοχοι) Μεγάλη γραφειοκρατία Εκτεταμένος κρατικός έλεγχος Μεγάλο κόστος λειτουργίας, ακόμη και όταν βρίσκονται σε «ύπνωση» Νικόλαος Καρανάσιος 47

48 Παγίδες Εμπράγματες διασφαλίσεις που ζητούνται από την προσωπική περιουσία αυτών που ασκούν διοίκηση Παγίδευση της μειοψηφίας όταν συνολικά αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο από 25%, ενώ το υπόλοιπο συγκεντρώνεται σε μια και μόνο οικογένεια Παράβαση των τύπων στη διοίκηση ή και τη διαχείριση οδηγεί σε απεριόριστη ευθύνη Κατά την άσκηση της διοίκησης παρουσιάζεται το φαινόμενο, είτε της προσωποποίησης, είτε της εκμετάλλευσης των εταίρων / μετόχων Νικόλαος Καρανάσιος 48

49 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

50 Έννοια Έχει ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα, έδρα, τίτλο, σκοπούς και την ένδειξη «Ε.Π.Ε.» Το κεφάλαιό της διαιρείται σε ισότιμα μερίδια, τα οποία δεν είναι δυνατό να παρασταθούν με μετοχές Οι εταίροι ευθύνονται μόνο με το ποσό που έχουν καταθέσει για το σχηματισμό του κεφαλαίου Νικόλαος Καρανάσιος 50

51 Όργανα Διοίκησης Γενική Συνέλευση των εταίρων Διαχειριστές ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο από τους διαχειριστές. Εάν παραλείψουν, κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Πρωτοδικείο τη σύγκληση από τον πρόεδρο Πρωτοδικών Αποφασίζει για όλα τα θέματα που δεν ανατίθεται από το καταστατικό στους διαχειριστές Αναδεικνύει τους διαχειριστές για το επόμενο έτος, εφόσον αυτοί δεν ορίζονται από το καταστατικό Η ανάδειξη των Διαχειριστών υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ (ΑΕ & ΕΠΕ). Ομοφωνία απαιτείται για θέματα σημαντικής μεταβολής της εταιρίας, όπως αλλαγή εθνικότητας, αύξηση του κεφαλαίου ή άλλων ευθυνών των εταίρων Δεν ερευνάται η απαρτία Συνδυάζεται το κεφάλαιο με τα πρόσωπα. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων αρκούν τα μισά συν ένα πρόσωπα που πρέπει να εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό κεφάλαιο Νικόλαος Καρανάσιος 51

52 Ισολογισμός - Κέρδη Ο Λογιστής είναι συνυπεύθυνος για την ακρίβεια του Ισολογισμού Ο Ισολογισμός αποκτά νομική ισχύ μετά την ψήφισή του από τη Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διανομή των κερδών και το σχηματισμό αποθεματικών Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να απαλλάξει από κάθε ευθύνη τους διαχειριστές και να διορίσει τους ελεγκτές.γενική Συνέλευση αποφασίζει να απαλλάξει από κάθε ευθύνη τους διαχειριστές και να διορίσει τους ελεγκτές. Νικόλαος Καρανάσιος 52

53 Δημοσιότητα Δημοσίευση του Καταστατικού (σε περίληψη στο ΦΕΚ) Δημοσίευση Ισολογισμών στο ΦΕΚ και σε εφημερίδες Δημοσίευση των ονομάτων των διαχειριστών στο ΦΕΚ Δημοσιεύονται επειδή: Η εταιρική περιουσία είναι ανεξάρτητη από την περιουσία των εταίρων και των διαχειριστών, οπότε η φερεγγυότητα εκτιμάται από την περιουσιακή κατάστασή της Η εκπροσώπηση αποκτά νομιμότητα και εγκυρότητα Νικόλαος Καρανάσιος 53

54 Διοικητικά βιβλία Βιβλίο Εταίρων Καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των εταίρων, οι καταβολές τους και οι μεταβολές Βιβλίο Συνελεύσεων Καταχωρούνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών και εκτάκτων) Για κάθε γενική συνέλευση αναφέρονται ο τρόπος και ο χρόνος πρόσκλησης των εταίρων, ή αν είναι όλοι παρόντες, ότι δεν έχουν αντίρρηση για την έλλειψη πρόσκλησης Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης Καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή Νικόλαος Καρανάσιος 54

55 Εταιρικό Μερίδιο Αποτελεί την αξία συμμετοχής κάθε εταίρου Δεν είναι δυνατό να διαιρεθεί. Αν βρεθεί σε χέρια περισσότερων του ενός δικαιούχων, πρέπει αυτοί να υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους Μεταβιβάζονται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη Είναι δυνατό να προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή Είναι δυνατό να ζητηθεί συμπληρωματική καταβολή για την κάλυψη ζημιών Η ίδια η εταιρία δεν έχει το δικαίωμα να κατέχει δικές της εταιρικές μερίδες Ως νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι εταίρος ή μέτοχος σε άλλες εταιρίες κάθε μορφής Νικόλαος Καρανάσιος 55

56 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

57 Έννοια Είναι η νομική προσωπικότητα με την εμπορική ιδιότητα της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα και μεταβιβάσιμα μέρη (μετοχές) και της οποίας οι κάτοχοι (μέτοχοι) ευθύνονται μέχρι του ποσού που έχουν καταβάλλει. Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίζεται από την «ανάληψη μετοχών» από τα ιδρυτικά μέλη και συμπληρώνεται, ενδεχομένως, από δημόσια εγγραφή Νικόλαος Καρανάσιος 57

58 Καταστατικό Συντάσσεται με συμβολαιογραφική πράξη Δημοσιεύεται αρχικά με την καταχώρησή του στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας και στη συνέχεια, αφού ελεγχθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο ΦΕΚ. Περιλαμβάνει, εκτός των συνηθισμένων στοιχείων, τον τρόπο ανάδειξης και λειτουργίας των διοικητικών οργάνων και των ελεγκτών Νικόλαος Καρανάσιος 58

59 Εκπροσώπηση Η εταιρία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο Μέλη του μπορούν να είναι πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και κατά πλειοψηφία, για ορισμένο χρόνο Νικόλαος Καρανάσιος 59

60 Διοικητικά Βιβλία Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Αντίγραφό του κατατίθεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας, στο τέλος του έτους Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Αντίγραφό του κατατίθεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας, στο τέλος του έτους Βιβλίο Μετόχων Σ αυτό καταχωρούνται όλες οι μεταβιβάσεις μετοχών. Εάν η εταιρία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, μόνο των ονομαστικών, διαφορετικά όλων Νικόλαος Καρανάσιος 60

61 Δημοσιότητα Το καταστατικό δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τώρα στο Γενικό Μητρώο - ΓΕΜΗ) Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται και στις εφημερίδες Ο ετήσιος Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης, ο πίνακας διανομής κερδών και η έκθεση των ελεγκτών, δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ και την ιστοθέση της εταιρίας. Νικόλαος Καρανάσιος 61

62 Διοικητικό Συμβούλιο Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Έχει απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά συν ένα μέλη Συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το μήνα Εκλέγει τον πρόεδρο Αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας στον πρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που δεν αποτελούν το αντικείμενο της εταιρίας, όπως ανάθεση αντιπροσώπευσης, λήψη δανείων, εκχώρηση δικαιωμάτων, ανάληψη υποχρεώσεων μεγάλου μεγέθους, ουσιώδη μεταβολή της τιμολογιακής ή πιστωτικής πολιτικής, διακοπή συνεργασίας, μεταβολή του αριθμού των εργαζομένων, πρόσληψη ειδικών στελεχών, ανάθεση έργων σε τρίτους και αγορά ή πώληση ακινήτων ή πάγιου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων Νικόλαος Καρανάσιος 62

63 Γενική Συνέλευση Τακτική Γενική Συνέλευση Έκτακτη Γενική Συνέλευση Καταστατική Γενική Συνέλευση Ειδικές ρυθμίσεις: Η απαρτία προκύπτει από την εκπροσώπηση του κεφαλαίου και όχι του αριθμού των μετόχων Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, εκτός ειδικών περιπτώσεων Οι αποφάσεις είναι άκυρες όταν είναι αντίθετες από το Νόμο Είναι ακυρώσιμες, όταν δεν έχει τηρηθεί ο τύπος της πρόκλησης ή η ουσία, από όσους έχουν έννομο συμφέρον Αποφάσεις που αφορούν ουσιώδη μεταβολή (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μεταβολή της έδρας, της επωνυμίας, των σκοπών, του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) απαιτούν ενισχυμένη πλειοψηφία (συνήθως ¾ του μετοχικού κεφαλαίου). Νικόλαος Καρανάσιος 63

64 Μετοχές Κοινές Μετοχές Προνομιούχες μετοχές με ψήφο Προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο Ιδρυτικοί τίτλοι Μετοχές επικαρπίας Νικόλαος Καρανάσιος 64

65 Έλεγχος Από την ίδια την εταιρία Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση διορίζονται δύο Ελεγκτές Λογιστές (εάν η επιχείρηση είναι μεγάλη, οι ελεγκτές είναι ορκωτοί) Από το Κράτος Τακτικοί έλεγχοι Ασκούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορούν στη διαπίστωση της νομιμότητας αλλά και της πλήρους καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου Έκτακτοι έλεγχοι Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εάν ζητηθούν από μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου Νικόλαος Καρανάσιος 65

66 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα

67 Είδη Κοιν.Σ.Επ. (1) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης η δράση των οποίων στοχεύει στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Με βάση τα του νόμου οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Ε.π σε ποσοστό 40% θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Όσον αφορά στους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) θεωρούνται αυτοδικαίως Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 4019/2011.

68 Ποιες θεωρούνται ευάλωτες ομάδες πληθυσμού άτομα με σωματική, αισθητηριακή, ψυχική ή νοητική αναπηρία άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα οροθετικά φυλακισμένοι ή αποφυλακισμένοι ανήλικοι παραβάτες.

69 Είδη Κοιν.Σ.Επ. (2) Κοιν.Σ.Επ. Φροντίδας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και παροχής προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικούπρονοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις.

70 Είδη Κοιν.Σ.Επ. (3) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

71 Γενικά χαρακτηριστικά των Κοιν.Σ.Επ. μια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή επτά μέλη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. Σ.Επ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

72 Γενικά χαρακτηριστικά των Κοιν.Σ.Επ. (2) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από τον φορέα που εποπτεύει το ΝΠΔΔ κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης

73 Γενικά χαρακτηριστικά των Κοιν.Σ.Επ. (3) μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δε δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει έδρα στον ίδιο Δήμο και τον ίδιο καταστατικό σκοπό τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή, ως πριμ (επίδομα αποδοτικότητας) και μόνο μέχρι του 40% των κερδών.

74 Διανομή Κερδών 5% για το σχηματισμό αποθεματικού έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας και το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ. και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Νικόλαος Καρανάσιος. ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Νικόλαος Καρανάσιος. ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επίκουρος καθηγητής Λογιστική και Οικονομικά Μαθηματικά Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Η επιχείρηση αποτελεί Νομικό Πρόσωπο, δηλαδή η περιουσία του ανεξαρτητοποιείται από αυτές των συνεταίρων (έστω και όταν ο επιχειρηματίας είναι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε μια νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 6: Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Τι είναι οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» του Ν. 4430/2016; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι φορείς της δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Η εταιρική ιδιότητα είναι ενσωματωμένη σε μετοχές, οι οποίες μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. )

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. ) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker

Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker 1 Στέλλα Γαμβρέλλη Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Πιστοποιημένη & Διαπιστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η Νικόλαος Καρανάσιος Εταιρίες Κεφαλαίων Εταιρίες Κεφαλαίου (Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης). Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Αστικοί Συνεταιρισμοί Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις 1. Πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας και ποια τα αποτελέσματα έως τώρα;... 2 2. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΕΣ Το πρώτο θέμα που απασχολεί κάθε επιχειρηματία πριν ιδρύσει μία εταιρία είναι η επιλογή του σωστού εταιρικού τύπου. Η ευθύνη που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οι εταίροι/μέτοχοι για τα εταιρικά

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματιών. Υπάρχει, όμως, μια βασική προϋπόθεση: Να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να σκεφτόμαστε με το «εμείς» και όχι με το «εγώ».

επιχειρηματιών. Υπάρχει, όμως, μια βασική προϋπόθεση: Να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να σκεφτόμαστε με το «εμείς» και όχι με το «εγώ». ΟΜΙΛΙΑ Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Αποστολίδου Ελισάβετ, είμαι δικηγόρος και συνεργάτης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ, η οποία υλοποιεί στην Θεσσαλονίκη το έργο «Τοπικό σχέδιο δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό. Για τα χρέη της ευθύνονται τουλάχιστον ένας από τους εταίρους, έναντι των εταιρικών δανειστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

FAQ Ποια νομική μορφή να επιλέξουμε για να μπορούμε να θεωρηθούμε φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας;

FAQ Ποια νομική μορφή να επιλέξουμε για να μπορούμε να θεωρηθούμε φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας; FAQ Ποια νομική μορφή να επιλέξουμε για να μπορούμε να θεωρηθούμε φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας; Σύμφωνα με το νόμο η νομική μορφή του εγχειρήματος δε συνδέεται με την αναγνώριση του ως

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης

Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ, ΔΑΣΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 11 Δεκεμβρίου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΕΩΡΜΑΣ Δρ. Κοινωνιολογίας Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Έναρξη - Φορολογικά Ασφαλιστικά- Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής MBA, Bsc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόμος 4019/2011 Νόμος 4430/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Φορολογικά Λογιστικά Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής MBA, Bsc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόμος 4019/2011 ΟΡΙΣΜΟΣ κοιν.σ.επ. Η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» Άρθρο 1. Σύσταση Εταιρείας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» Άρθρο 1. Σύσταση Εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Οι συμβαλλόμενοι συστήνουν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Το θέμα της λειτουργίας του Γηροκομείου Ικαρίας αποζητά μια άμεση λύση, η οποία θα προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες:

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες: Συνεταιρισμός είναι εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα της οποίας ο αριθμός των συνεταίρων και το κεφάλαιο είναι μεταβλητά. Σκοπός είναι η συνεργασία των μελών η πρόοδος της ιδιωτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Αθήνα, 2016 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Μάθηµα 2ο: Διακρίσεις των επιχειρήσεων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Μάθηµα 2ο: Διακρίσεις των επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μάθηµα 2ο: Διακρίσεις των επιχειρήσεων Γιατί µας ενδιαφέρουν? Κριτήρια για την διάκριση των επιχειρήσεων είναι: (α) ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίον δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ) Ενότητα 2: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ONTOTHTA Ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Έννοια της εταιρείας. Οι εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου (Διακρίσεις των Εμπορικών εταιρειών). Το κεφάλαιο των εταιρειών (Αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου). Το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Το εμπορικό δίκαιο διακρίνεται σε: Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσωπικές εταιρείες: οι εταιρείες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό στοιχείο, τα πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα. του έτους..., οι : 1)...... του... και της...,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ανώνυμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ανώνυμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ανώνυμη εταιρεία Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. Σύσταση της Ο.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ο.Ε. Η λογιστική παρακολούθηση της

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX : 210-5229840

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 10/04/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/41/28207 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η Νικόλαος Καρανάσιος Προσωπικές Εταιρίες Προσωπικές Εταιρίες Ο.Ε., Ε.Ε., Κατά μετοχάς Ε.Ε. Ομόρρυθμη Εταιρία Υπάρχει, από την ώρα που τα μέλη υπογράφουν το καταστατικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ διαδίκτυο κ)η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ 999734284 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 043798006000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 15/09/2016, οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό 1) Κυριακίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ στις 30 Ιουνίου 2015 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54325/01ΑΤ/Β/03/181. Στη Κηφισιά Αττικής, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».

Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Επιτυχή χαρακτηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το θεσμό της Ι.Κ.Ε., με βάση τη διείσδυση που έχει στον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Το 39% εταιρειών που συστήνονται είναι ΙΚΕ και υπερισχύει ακόμη και των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 10: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Γνήσιοι καταχρηστικοί Συγχώνευση Διάσπαση Μετατροπή Εξαγορά 79 2190/20 Απόσχιση κλάδου Πηγές ΚΝ. 2190/20 (και 3190/55 για ΕΠΕ) Φορολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη 2

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη 2 Λογιστική Εταιρειών Ομόρρυθμη 2 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Συνήθεις τρόποι: Νέα εισφορά εταίρων Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή αδιανέμητων κερδών προηγουμένων χρήσεων Κεφαλαιοποίηση περιουσιακών προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΟΙΑΣ Α.Μ.Κ.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΟΙΑΣ Α.Μ.Κ.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΟΙΑΣ Α.Μ.Κ.» ΟΙΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ Άρθρο 1 ο Ο παρών κανονισμός είναι υποχρεωτικός για όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού. Άρθρο 2 ο Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

967 Ν. 105(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2760,

967 Ν. 105(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2760, Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2760, 23.12.92 967 Ν. 105(I)/92 Ο περί Συνδέσμων Γονέων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων. Δεν είναι, κατ ακριβολογίαν, εταιρεία. Σωματειακή μορφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ 800523009 ΑΡ. ΓΕΜΗ 127249004000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 21

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι, ένας δημοφιλής προορισμός για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ντουμπάι, ένας δημοφιλής προορισμός για τις ελληνικές επιχειρήσεις Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση επιχειρήσεων στο Ντουμπάι Όροι & Προϋποθέσεις λειτουργίας οικονομικών - επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο Εμιράτο του Ντουμπάι

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2016 Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης.

Σεπτέμβριος 2016 Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης. Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης. Τι είναι Κοινωνική οικονομία Κοινωνική Οικονομία (ή τρίτος τομέας) Συνολική οικονομία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ομόρρυθμη εταιρεία Ομόρρυθμος εταιρία Είναι ένωση δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων με σκοπό την από κοινού εμπορία με εμπορική επωνυμία και τα οποία ευθύνονται εξ ολοκλήρου, προσωπικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ

Διαβάστε περισσότερα