ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα αναπτυχθεί Ελληνικό Πρότυπο ή Τεχνική Προδιαγραφή Διαχείρισης Έργων σύμφωνα με το οποίο θα πιστοποιείται η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων που θα υλοποιήσουν συγχρηματοδοτούμενα έργα την προγραμματική περίοδο Η ανάπτυξη του προτύπου/τεχνικής προδιαγραφής θα γίνει στη βάση των κατευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) και με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωσή του. Ακολούθως παρέχεται το βασικό πλαίσιο απαιτήσεων-κριτηρίων στο οποίο θα βασιστεί η ανάπτυξη του ελληνικού προτύπου/τεχνικής προδιαγραφής και το οποίο οριστικοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες θέσεις των φορέων. 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός έργου είναι ο φορέας να έχει τη δυνατότητα υλοποίησής του με βάση το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που τον διέπει. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αδύνατη η ανάληψη δεσμεύσεων για την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον η οργανωτική δομή του φορέα θα πρέπει να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του. Σε αρχικό στάδιο εξετάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα: 1. Θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας συμβατό με την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων. Το θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο φορέα για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων. 2. Ύπαρξη εγκεκριμένου οργανογράμματος στο οποίο θα πρέπει να γίνεται σαφής αποτύπωση της οργανωτικής δομής του φορέα και των αρμοδιοτήτων κάθε διακριτής μονάδας-τμήματος ή/και οργάνου. Το οργανόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει σαφή αποτύπωση αρμοδιοτήτων, μη επικάλυψη αρμοδιοτήτων και επαρκή διάκριση. Στο οργανόγραμμα θα πρέπει να αποτυπώνονται οι οργανωτικές μονάδες ή τα όργανα του φορέα που είναι αρμόδια για τις ακόλουθες λειτουργίες: ( ) προγραμματισμό έργων/ενεργειών ( ) σχεδιασμό και ωρίμανση έργων ( ) διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση σύμβασης ή επιλογή ωφελουμένων ( ) παρακολούθηση και διαχείριση έργου/σύμβασης, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου έργων

2 ( ) οικονομική διαχείριση των έργων ( ) εσωτερικό έλεγχο (ανάλογα με το μέγεθος του φορέα) ( ) νομική κάλυψη του φορέα (ανάλογα με το μέγεθος του φορέα) Η δομή του φορέα και η άσκηση αρμοδιοτήτων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το εν ισχύ οργανόγραμμα του φορέα. 2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες Ο φορέας θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης έργων ώστε να διασφαλίζει την υλοποίηση των έργων με τους όρους της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά και τους ειδικότερους όρους που τίθενται από το κοινοτικό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Η λειτουργία του φορέα θα τεκμηριώνεται από κατάλληλο εγχειρίδιο διαδικασιών, το οποίο σε γενικές γραμμές και ανάλογα με το είδος του φορέα θα πρέπει να καλύπτει τις εξής λειτουργίες: 1. Προγραμματισμό έργων/ενεργειών 2. Σχεδιασμό και ωρίμανση έργου (εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης, αδειοδοτήσεις, κλπ) 3. Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση και διαχείριση σύμβασης ή κατά περίπτωση επιλογή ωφελούμενων 4. Παρακολούθηση και διαχείριση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου 5. Οικονομική διαχείριση έργου. Ενώ οριζόντια για το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών θα πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες που αφορούν στα εξής: 6. Εσωτερικό έλεγχο 7. Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας Προγραμματισμός έργων ενεργειών Οι διαδικασίες προγραμματισμού έργων ενεργειών αποτελούν τις διαδικασίες βάσει των οποίων οι δικαιούχοι θα πρέπει να προγραμματίζουν τουλάχιστον σε ετήσια βάση τις ενέργειές τους, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτούμενοι πόροι και να προωθούνται οι απαραίτητες ενέργειες ωρίμανσης έργων. Η επίπτωση από την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών θα είναι η ταχύτερη υλοποίηση των έργων στο συνολικό κύκλο ζωής τους (σχεδιασμός, ωρίμανση, υλοποίηση). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επανεξέταση του προγραμματισμού βάσει της πορείας υλοποίησής του, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή του. Περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες διαδικασίες: ( ) Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος. Ο προγραμματισμός αφορά στις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο δικαιούχος προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση των έργων. Οι ενέργειες αφορούν στον προσδιορισμό των έργων που πρόκειται να υλοποιήσει ο - 2 -

3 φορέας, στην εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και στον καθορισμό των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Σκοπός της διαδικασίας είναι η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων των δικαιούχων μέσω ενός λεπτομερούς προγραμματισμού του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την προώθηση νέων έργων και για την υλοποίηση των ήδη υφιστάμενων. ( ) Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος και πιθανή αναθεώρησή του. Το ετήσιο πρόγραμμα παρακολουθείται και εξετάζεται ως προς την υλοποίησή του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επανεξέταση στοχεύει τόσο στην αξιολόγηση της πορείας του ετήσιου προγραμματισμού όσο και στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων και ενεργειών για την αντιμετώπιση αποκλίσεων και αστοχιών. Στην περίπτωση που εντοπίζονται αποκλίσεις ο προγραμματισμός αναθεωρείται και προωθούνται οι απαιτούμενες ενέργειες Διαδικασίες σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων Ο σχεδιασμός και η ωρίμανση έργων αφορούν στις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζονται ο έγκαιρος και επιτυχής σχεδιασμός κάθε έργου, καθώς και η ύπαρξη των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων για την έναρξη υλοποίησής του. Ο δικαιούχος θα πρέπει βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών στη φάση σχεδιασμού και ωρίμανσης του έργου να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης του έργου. Διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου. Διασφάλιση της εκτέλεσης των απαιτούμενων μελετών είτε με ίδια μέσα είτε μέσω αναδόχου. Ο σχεδιασμός του έργου είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίησή του με βάση τις ανάγκες του φορέα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο φορέας να διασφαλίζει μέσω κατάλληλων διαδικασιών την ποιότητα των μελετών και λοιπών στοιχείων σχεδιασμού του έργου. Τυχόν αλλαγές κατά το σχεδιασμό θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να επανεξετάζονται ως προς τις επιπτώσεις τους στις διάφορες παραμέτρους υλοποίησης του έργου (κόστος, χρονοδιάγραμμα, κλπ). Διασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ανάλογα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου. Διασφάλιση έκδοσης του απαιτούμενου κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή του έργου στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Τα παραπάνω θα πρέπει να τεκμηριώνονται από κατάλληλες διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα, αλλά και τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προς υλοποίηση έργων. Στην περίπτωση που κάποια από τα στάδια σχεδιασμού και ωρίμανσης ανατίθενται σε εξωτερικό φορέα (ανάδοχο) θα πρέπει τεκμηριωμένα να τηρούνται οι διαδικασίες ανάθεσης και παρακολούθησης όπως αναφέρονται στη συνέχεια

4 2.2.3 Διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού, ανάθεσης και διαχείρισης σύμβασης /επιλογή ωφελουμένων Σημαντικό στάδιο στην πορεία υλοποίησης ενός έργου αποτελεί η ανάθεσή του σε εξωτερικό φορέα (ανάδοχο). Η ανάθεση θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής κατάλληλων διαδικασιών οι οποίες θα διασφαλίζουν την τήρηση του ισχύοντος κατά περίπτωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία και προκήρυξη του διαγωνισμού έως και την υπογραφή σύμβασης. Η εφαρμογή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την τεκμηριωμένη, κατά νόμο, ανάθεση των έργων και την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διαδικασίες: (i) Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού. Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση και τεκμηρίωση της τήρησης του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία εκτέλεσης του έργου και ειδικότερα τη λήψη απόφασης για τον τρόπο υλοποίησης του έργου καθώς και τη διενέργεια των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου. Η διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού και τους όρους διαφάνειας και ανταγωνισμού. Τα διάφορα στάδια θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τα κατάλληλα διοικητικά έγγραφα. (ii) Αξιολόγηση προσφορών. Σκοπός της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων και η επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, με βάση τους όρους της προκήρυξης. Η διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων αναδόχων πραγματοποιείται βάσει θεσμικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και τα κριτήρια επιλογής που έχουν προσδιορισθεί στα τεύχη δημοπράτησης. Η αναλυτική τεκμηρίωση της αξιολόγησης θα πρέπει να αποτυπώνεται στο Πρακτικό Αξιολόγησης. Βασική απαίτηση κατά τη φάση αξιολόγησης των προσφορών είναι η τήρηση της νομιμότητας και των αρχών της διαφάνειας ως προς την επιλογή του κατάλληλου αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. Για την τήρηση των αρχών αυτών, ο δικαιούχος πρέπει να προβεί σε μια σειρά από πράξεις διοικητικής φύσεως (ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, τήρηση πρακτικών αξιολόγησης, αξιολόγηση βάσει των δημοσιευθέντων κριτηρίων, γνωστοποίηση αποτελεσμάτων στους υποψήφιους αναδόχους κ.λπ.). (iii) Χειρισμός ενστάσεων. Σκοπός της διαδικασίας είναι η διαχείριση τυχόν ενστάσεων υποψηφίων αναδόχων οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων είναι δυνατόν να προκύψουν ενστάσεις από υποψήφιους αναδόχους ως προς τα αποτελέσματα των διαφόρων σταδίων αξιολόγησης (έλεγχος δικαιολογητικών, έλεγχος τεχνικών προσφορών κλπ.). Οι ενστάσεις των υποψήφιων αναδόχων, εξετάζονται ως προς την νομιμότητά τους και ως προς την κανονικότητά τους. Η ενδελεχής εξέταση των ενστάσεων διασφαλίζει τόσο τη νομιμότητα της ανάθεσης του έργου, όσο και τα - 4 -

5 συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την επιλογή του καταλληλότερου αναδόχου. (iv) Υπογραφή σύμβασης Ολοκλήρωση διαγωνισμού. Σκοπός της διαδικασίας είναι η υπογραφή σύμβασης με τον επιλεχθέντα ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου κατά τους όρους της προκήρυξης και της προσφοράς. Μετά την λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου και την εξέταση πιθανών ενστάσεων λοιπών υποψηφίων, η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο. Στις περιπτώσεις διαγωνιστικής διαδικασίας με στόχο την επιλογή ωφελουμένων προσαρμόζονται αναλόγως οι προαναφερθείσες διαδικασίες Διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης έργου, πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αποτελεί το πλέον κρίσιμο στάδιο στην πορεία υλοποίησης ενός έργου. Στο στάδιο αυτό ο φορέας θα πρέπει να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι το έργο θα υλοποιηθεί με βάση το σχεδιασμό του και τις απαιτήσεις του φορέα όπως αυτές τίθενται στις μελέτες, τα τεύχη δημοπράτησης και τη σύμβαση ανάθεσης του έργου. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του σχεδιασμού σε ότι αφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος. Ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει σαφείς καταγεγραμμένες διαδικασίες για: Την παρακολούθηση και διαχείριση του έργου (project management) Τον έλεγχο και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου (πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου) Την ενημέρωση της διαχειριστικής αρχής σχετικά με την εξέλιξη του έργου Παρακολούθηση και διαχείριση έργου Σκοπός είναι η συστηματική εφαρμογή από τον δικαιούχο μίας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης έργων, η οποία θα υποστηρίξει την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. Η διαχείριση έργου αφορά στο σχεδιασμό και οργάνωση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων και πόρων προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος και των λοιπών παραμέτρων σχεδιασμού (κόστος, τεχνικά χαρακτηριστικά). Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία διαχείρισης έργου μπορεί να είναι απλούστερη ή πιο σύνθετη ανάλογα με το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου. Σε έργα μικρού προϋπολογισμού η μεθοδολογία διαχείρισης έργου ενδεχομένως αφορά στα εξής: Αναλυτικό σχεδιασμό εργασιών Έλεγχο προόδου του έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών - 5 -

6 Σε πιο σύνθετα έργα απαιτείται η τεκμηριωμένη εφαρμογή μεθοδολογίας διαχείρισης έργων η οποία θα πρέπει να καλύπτει τα εξής: - Σχέδιο υλοποίησης του έργου όπου γίνεται ο λεπτομερής προγραμματισμός του έργου καθορίζονται οι αναλυτικές φάσεις υλοποίησης, τα παραδοτέα κάθε φάσης, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και τα κρίσιμα ορόσημα του έργου. Στο σχέδιο υλοποίησης καθορίζονται τα στελέχη του φορέα που θα αποτελέσουν την ομάδα επίβλεψης και παρακολούθησης του έργου. Το σχέδιο υλοποίησης θα πρέπει να υπόκειται σε τροποποιήσεις, ώστε σε κάθε φάση του έργου να αποτυπώνεται ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός. - Διαχείριση θεμάτων και αλλαγών: ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει καταγεγραμμένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου με στόχο την άμεση επίλυσή τους. Επίσης θα πρέπει να διαχειρίζεται τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στην πορεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση του έργου με βάση το σχεδιασμό. - Διαχείριση κινδύνων: Ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των παραγόντων που απειλούν ή μπορεί να απειλήσουν την επιτυχή υλοποίηση του έργου (κίνδυνοι) και τη λήψη κατάλληλων μέτρων και ενεργειών για την αποφυγή ή αντιμετώπισή τους. Η ανάλυση κινδύνων αφορά στον προσδιορισμό των κινδύνων, την ανάλυση και αξιολόγηση κάθε κινδύνου, τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων και ενεργειών για την πρόληψη των κινδύνων και τη μείωση των επιπτώσεων από την εμφάνισή τους. Η διαχείριση κινδύνων θα πρέπει να είναι δυναμική και να αναθεωρείται κάθε φορά που μεταβάλλονται οι παράμετροι υλοποίησης του έργου. - Διαχείριση ποιότητας αφορά στο σύνολο των ενεργειών προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραδοτέων του έργου. Ο σχεδιασμός ποιότητας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες και τις ικανότητες του φορέα. Σε γενικές γραμμές η διαχείριση ποιότητας αφορά στο σχεδιασμό ποιότητας, τον ορισμό του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας, τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και λήψης διορθωτικών μέτρων. - Διαχείριση εγγράφων: ο φορέας θα πρέπει να τηρεί πλήρη φάκελο έργου όπου θα αρχειοθετείται το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με το έργο. Επιπλέον θα πρέπει να κοινοποιεί τυχόν έγγραφα που σχετίζονται με το έργο στη Διαχειριστική Αρχή. Ο υπεύθυνος έργου θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα του συνόλου των εγγράφων που αφορούν το έργο, καθώς και του σημείου (οργανικής μονάδας, τμήματος) όπου τηρείται κάθε πρωτότυπο έγγραφο από το δικαιούχο. Σε γενικές γραμμές ο φορέας θα πρέπει τεκμηριωμένα να παρακολουθεί την πορεία του έργου και να διαχειρίζεται τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου Η πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου ουσιαστικά αποτελεί μέρος των διαδικασιών παρακολούθησης και διαχείρισης ενός έργου από το δικαιούχο. Ωστόσο, η επιλογή της ανάδειξής τους σε αυτόνομη ομάδα οφείλεται στη σπουδαιότητα της τήρησης των προδιαγραφών των έργων ως προς το φυσικό αντικείμενο

7 Βάσει αυτών των διαδικασιών θα ελέγχονται η πρόοδος των έργων ως προς το φυσικό αντικείμενο και τις μεταβολές του, καθώς και τα αναγκαία μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Η εφαρμογή τους έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών του φυσικού αντικειμένου που αναφέρονται στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο, στη διακήρυξη και στη σύμβαση ανάθεσης έργου. Ανάλογα με τη φύση του έργου η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου μπορεί να γίνει: με διοικητικό έλεγχο, κυρίως στην περίπτωση έργων για τα οποία η επιβεβαίωση του φυσικού αντικειμένου μπορεί να γίνει διοικητικά όπου ελέγχονται τυχόν έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα παραδοτέα του έργου (π.χ. η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου στην περίπτωση έργου μελετών γίνεται με διοικητικό έλεγχο των παραδοτέων) με επιτόπιο έλεγχο στο έργο προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ο επιτόπιος έλεγχος αφορά την πλέον συνήθη διαδικασία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου (έργα κατασκευών, προμηθειών, κλπ) με συνδυασμό των ανωτέρω. Ενδεικτικά οι απαιτούμενες διαδικασίες αφορούν στα εξής: ( ) Καθορισμός μεθοδολογίας και αρμοδίων για την πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Κατά την έναρξη υλοποίησης του έργου ο φορέας θα πρέπει να καθορίσει τον τρόπο πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου (απαιτούμενες ενέργειες και τεκμηρίωση) λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς υλοποίηση έργου, καθώς και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται οι απαιτούμενες αποφάσεις και να γίνονται οι ανάλογες διοικητικές πράξεις (κατά περίπτωση ορισμός επιβλέποντος, Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου κλπ). ( ) Διοικητικός έλεγχος φυσικού αντικειμένου Σκοπός είναι η επιβεβαίωση μέσω διοικητικών ελέγχων, της τήρησης των όρων της σύμβασης/εγκριτικής απόφασης καθώς και της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τους όρους (ποσοτικούς και ποιοτικούς) της αντίστοιχης σύμβασης ή εγκριτικής απόφασης και το ισχύον θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο. Βάσει της μεθοδολογίας ελέγχου που έχει καθορίσει ο δικαιούχος και του θεσμικού πλαισίου που διέπει το έργο θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να αξιολογούνται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του έργου στοιχεία. Η αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς με τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα. Ο διοικητικός έλεγχος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη εγγράφου στο οποίο τεκμηριώνεται το αποτέλεσμα του ελέγχου και το οποίο καταλήγει στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου ή τον προσδιορισμό τυχόν αποκλίσεων και διορθωτικών-συμπληρωματικών ενεργειών. ( ) Επιτόπιος έλεγχος φυσικού αντικειμένου Σκοπός της διαδικασίας είναι η πιστοποίηση της παραλαβής των παραδοτέων προϊόντων και υπηρεσιών του έργου σύμφωνα με τους όρους (ποσοτικούς - 7 -

8 και ποιοτικούς) της αντίστοιχης σύμβασης ή εγκριτικής απόφασης και το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, μέσω επιτόπιων ελέγχων. Ο δικαιούχος στην περίπτωση αυτή οφείλει να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο του έργου προκειμένου να πιστοποιήσει το φυσικό αντικείμενο. Ανάλογα με το είδος του έργου ο επιτόπιος έλεγχός του είναι δυνατόν να είναι τακτικός ή έκτακτος. Ο τακτικός έλεγχος των έργων αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος ελέγχου που έχει καθορίσει ο φορέας με στόχο την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και συνδέεται άμεσα με τις φάσεις πιστοποίησης των παραδοτέων προϊόντων/εργασιών και υπηρεσιών, ενώ ο έκτακτος έλεγχος είναι δυνατόν να προκύψει όταν εντοπισθούν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου. Ανάλογα με το είδος του έργου ο επιτόπιος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται κατά την υλοποίηση του έργου (έργα κατασκευών, ΕΚΤ) ή μετά την ολοκλήρωση του έργου (έργα προμηθειών, ενισχύσεων). Σε κάθε περίπτωση κατά τη φάση του ελέγχου θα πρέπει να συλλέγονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (διενέργεια επιμετρήσεων, εξέταση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, έλεγχος λειτουργίας, έλεγχος τήρησης απαιτήσεων δημοσιότητας, κλπ). Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων τεκμηρίωσης (έκθεση ελέγχου, πίνακες επιμετρήσεων, κλπ) τα οποία θα πρέπει να καταλήγουν είτε στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου είτε σε συγκεκριμένες διορθωτικές προτάσεις Ενημέρωση διαχειριστικής αρχής Η επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς αποτελεί τμήμα της διαχείρισης ενός έργου. Ειδικότερα η επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή αντιμετωπίζεται χωριστά λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ο φορέας θα πρέπει να διασφαλίζει την ενημέρωση της Διαχειριστικής Αρχής για όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, μέσω της διαβίβασης των απαιτούμενων και ορθά συμπληρωμένων εγγράφων. Η κατάρτιση των εκθέσεων και αναφορών περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης των έργων, το βαθμό συμμετοχής των προκαθορισμένων πόρων, το βαθμό τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και τις σχετικές εκτιμήσεις για την περαιτέρω πορεία. Η διαδικασία αυτή σχετίζεται με την ενημέρωση και την επικοινωνία μεταξύ του δικαιούχου και της Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Ο φορέας οφείλει να ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή: σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία (υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Έργου), σε συγκεκριμένα στάδια της πορείας υλοποίησης του έργου προκειμένου να λάβει σύμφωνη γνώμη όπως: - σημεία προληπτικού ελέγχου (έλεγχος προκήρυξης και τευχών δημοπράτησης, προσυμβατικός έλεγχος, κλπ) - τροποποίηση του έργου που απαιτεί τροποποίηση της απόφασης ένταξης με την κοινοποίηση εγγράφων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα

9 Ο φορέας θα πρέπει να εφαρμόζει τις απαιτούμενες διαδικασίες που διασφαλίζουν την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της διαχειριστικής αρχής για τα παραπάνω Διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης Η οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν την πράξη και τις απαιτήσεις που τίθενται από το πλαίσιο χρηματοδότησής της (επιλεξιμότητα δαπανών, τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας, κλπ), καθώς και από τους γενικούς κανόνες οικονομικής διαχείρισης (δημόσιο λογιστικό, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο). (i) Διαδικασία τήρησης υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργου Ο φορέας θα πρέπει να αναγνωρίζει και να τηρεί τις απαιτήσεις οικονομικής διαχείρισης που τίθενται λόγω συγχρηματοδότησης του έργου. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καθορίζονται οι απαιτήσεις και να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την ικανοποίησή τους (έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών, τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας, παρακολούθηση τόκων, κλπ) (ii) Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών Η διενέργεια πληρωμών θα πρέπει να γίνεται βάσει τεκμηριωμένης διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών του έργου. Η πληρωμή θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα απαιτούμενα παραστατικά πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα όπως αναλυτικά ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ) (iii) Διαδικασία τήρησης λογιστικού συστήματος Τα παραστατικά και στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διενέργεια πληρωμών, καθώς και τα στοιχεία χρηματοδότησης του έργου καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα του δικαιούχου. Ο φορέας θα πρέπει να παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση του έργου και να διασφαλίζει τη συμφωνία παραστατικών, λογιστικών εγγραφών και ταμειακών ροών Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Ο εσωτερικός έλεγχος συνιστά μία ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση μέσα σε ένα οργανισμό. Συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει μία ανεξάρτητη γνώμη αναφορικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση του οργανισμού, με δειγματοληπτικό έλεγχο των διαδικασιών λειτουργίας του. Τα ευρήματα και οι προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου αποτελούν την αφετηρία για τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού. Ο εσωτερικός έλεγχος υποστηρίζει τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες που διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του οργανισμού, την κατάλληλη αξιολόγηση των κινδύνων, την εγκυρότητα των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς και λογοδοσίας, τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα συμπεριφοράς και ηθικής του οργανισμού. Ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η διασφάλιση ότι οι γενικοί στόχοι του οργανισμού υλοποιούνται με επιτυχία, εντός του πλαισίου λειτουργίας του φορέα

10 Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου αποτελούν τις διαδικασίες βάσει των οποίων άτομα ανεξάρτητα από τις λειτουργίες παραγωγής έργων θα ελέγχουν δειγματοληπτικά τον τρόπο συνολικής διαχείρισής τους, κάνοντας ένα πλήρη και ολοκληρωμένο έλεγχο (π.χ. συνάφεια έργου και σχετικών λειτουργιών με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του φορέα, τήρηση νομοθετικών απαιτήσεων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου σχεδιασμός, ανάθεση, υλοποίηση τήρηση εξουσιοδοτήσεων υπογραφών και εγκρίσεων, τήρηση όρων διάκρισης αρμοδιοτήτων, ορθή λογιστική απεικόνιση έργου, ορθή συσχέτιση πληρωμών και συμβάσεων, ορθή τήρηση διαδικασιών δημοσιότητας, ορθή τήρηση διαδικασιών αντιμετώπισης τυχόν ενστάσεων, ορθή αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, κλπ.). Η εφαρμογή τους έχει ως αποτέλεσμα τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα νομιμότητας και κανονικότητας στην εκτέλεση των έργων. Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να τεκμηριώνονται σε κατάλληλο εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου. Οι βασικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου αφορούν: (i) Προγραμματισμό επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου Ο προγραμματισμός επιθεωρήσεων διασφαλίζει ότι όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του φορέα καλύπτεται με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Συνήθως, κατά τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων γίνεται και ανάλυση κινδύνων, έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε περιοχές και λειτουργίες που παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο και να καλυφθεί σε κάθε περίπτωση ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου. (ii) Διαδικασία υλοποίησης επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου Η διενέργεια επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου στοχεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών λειτουργίας του φορέα. Οι επιθεωρήσεις θεωρούνται ως επιτυχείς μόνο όταν η πρακτική της εργασίας αντιστοιχεί επακριβώς στην καταγεγραμμένη διαδικασία και όταν η ίδια η διαδικασία θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει πλήρως τις τρέχουσες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων καταγράφονται και τεκμηριώνονται. (iii) Διαδικασία αξιολόγησης αποτελεσμάτων-ανάληψης διορθωτικών ενεργειών Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αξιολογούνται προκειμένου να εντοπιστούν περιοχές απόκλισης και οι αιτίες για την εμφάνισή τους. Σκοπός είναι η διερεύνηση και ανάλυση των αιτιών των σημαντικών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές, καθώς και ο σχεδιασμός και υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου κοινοποιούνται στη διοίκηση του οργανισμού προκειμένου να λάβει γνώση της λειτουργίας του φορέα και να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Διαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας Ο φορέας, μέσω της νομικής του υπηρεσίας ή του φορέα ο οποίος του παρέχει νομική στήριξη, θα πρέπει να παρακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία, να εντοπίζει τις αλλαγές που τον αφορούν και να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στις

11 διαδικασίες διαχείρισης έργων για να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Σκοπός των διαδικασιών αυτών είναι η απάλειψη των οποιωνδήποτε νομικών προβλημάτων που σχετίζονται είτε με τη λειτουργία των δικαιούχων, είτε με την υλοποίηση των έργων. (i) Διαδικασία παρακολούθησης ισχύουσας νομοθεσίας Σκοπός της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση, το περιβάλλον και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθούνται θέματα που αφορούν στην λειτουργία του φορέα (π.χ. αλλαγές σε αρμοδιότητες, θέματα οικονομικής διαχείρισης και δημόσιου λογιστικού κλπ.). Η διαδικασία παρακολούθησης της ισχύουσας νομοθεσίας αφορά τη συγκέντρωση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων τα οποία εκδίδονται στη διάρκεια του χρόνου και τα οποία έχουν επίδραση στην υλοποίηση των έργων και τη λειτουργία του δικαιούχου. Η νομοθεσία μετά τη συλλογή της θα πρέπει να διαχέεται στις αρμόδιες μονάδες και όργανα. (ii) Παροχή νομικής υποστήριξης Σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου θα πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή της απαιτούμενης νομικής υποστήριξης ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση των υλοποιούμενων έργων των δικαιούχων με τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή Ιδιαίτερη βαρύτητα για την διαχειριστική επάρκεια του υποψήφιου δικαιούχου έχει η διατιθέμενη υλικοτεχνική υποδομή η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του φορέα, με έμφαση στις υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων θεωρείται γενικότερα ως απολύτως αναγκαία, τουλάχιστον σε ότι αφορά στην οικονομική διαχείριση και την παρακολούθηση του έργου. Σε ότι αφορά στις μηχανογραφικές εφαρμογές λογιστικής παρακολούθησης, θεωρούνται απαραίτητες για το σύνολο των δικαιούχων δεδομένου ότι με την ανάπτυξη συστημάτων μηχανογραφημένης λογιστικής θα υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα διαφάνειας, αξιοπιστίας και διευκόλυνσης τήρησης στοιχείων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις περιπτώσεις που δεν ισχύει το ΕΓΛΣ, οπότε η τήρηση στοιχείων βάσει ενός οργανωμένου και συστηματικού τρόπου θα διευκολύνει τόσο τους δικαιούχους, όσο και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους. Γενικότερα, ως προς τα συστήματα διαχείρισης λειτουργιών, είναι σημαντικό να υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης των έργων, με δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΥΠΟΙΟ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διαχείριση των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα. Κι εδώ, ωστόσο, μπορεί να γίνει προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων συστημάτων (π.χ. πληροφοριακά συστήματα Υπουργείων). Οι ελάχιστες απαιτούμενες υποδομές αφορούν στα εξής: Εφαρμογή μηχανογραφημένης λογιστικής

12 Ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης έργων Τεχνική υποστήριξη υποδομής Ύπαρξη χώρων / τρόπων ασφαλούς τήρησης φύλαξης πληροφοριών Τυποποιημένα έντυπα Εφαρμογή μηχανογραφικής λογιστικής Η συστηματική παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των έργων, μέσω κατάλληλης εφαρμογής μηχανογραφικής λογιστικής αποτελεί πιθανά την πιο σημαντική προϋπόθεση από άποψη υποδομής. Αναλυτικότερα, με τη χρήση εφαρμογής μηχανογραφικής λογιστικής κάθε έργο παρακολουθείται ξεχωριστά, βάσει μοναδικού κωδικού. Για κάθε έκδοση τιμολογίου ενημερώνεται το λογιστικό σύστημα, όπως και για κάθε πληρωμή. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός μπορεί να βλέπει ανά πάσα στιγμή για κάθε έργο τι ποσοστό έχει τιμολογηθεί και τι έχει πληρωθεί. Η μηχανογραφική λογιστική παρέχει σε γενικές γραμμές: Συνεχή και έγκαιρη παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων Δυνατότητα άμεσου ελέγχου των λογιστικών εγγραφών Παρακολούθηση των κοστολογικών υποχρεώσεων των έργων Ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης έργων Η ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης των έργων μπορεί να αποτελεί επίσης υποσύνολο μιας ευρύτερης εφαρμογής η οποία καλύπτει πλήθος δραστηριοτήτων του φορέα. Σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η ηλεκτρονική παρακολούθηση των παραμέτρων που προβλέπονται στη μεθοδολογία διαχείρισης έργων. Η συγκεκριμένη εφαρμογή πρέπει να παρέχει στοιχεία χρόνου και κόστους για κάθε έργο. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και τη διαχείριση της σύμβασης θα πρέπει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το σύστημα για την πρόοδο των εργασιών. Έτσι είναι δυνατόν να παρακολουθείται άμεσα το ποσοστό υλοποίησης και η χρονική εξέλιξη κάθε έργου, καθώς και οι υπερβάσεις του προϋπολογισθέντος κόστους. Σε γενικές γραμμές, η ηλεκτρονική παρακολούθηση των στοιχείων αυτών παρέχει: Εύκολη προσβασιμότητα σε πληροφορίες που αφορούν την πορεία των έργων Έγκαιρη πληροφόρηση Δυνατότητα άμεσης τροποποίησης και επεξεργασίας των στοιχείων Δυνατότητα άμεσου ελέγχου και παρακολούθησης των στοιχείων Τεχνική υποστήριξη υποδομής Το σύστημα διαχείρισης λειτουργιών παρέχει στον δικαιούχο μία προσέγγιση προγραμματισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης της υλοποίησης και ελέγχου των

13 πράξεων. Το σύστημα αυτό πρέπει συνεχώς να ενημερώνεται και να επικαιροποιείται, ώστε να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση. Ο φορέας πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει τεχνικά τις υποδομές του, είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη διαχείριση, είτε προχωρώντας σε εξωτερική ανάθεση εργασιών, αν ο ίδιος δεν διαθέτει την τεχνογνωσία και τις απαραίτητες υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας πρέπει να εφαρμόζει μία συστηματική προσέγγιση για: Την ανανέωση των πληροφοριών που αφορούν τα έργα Τη δημιουργία back up Τη διενέργεια επισκευών και συντηρήσεων των διαφόρων μηχανημάτων. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης υποδομής πρέπει να περιλαμβάνεται στον αρχικό προγραμματισμό των έργων. Συγκεκριμένα, στον αρχικό προγραμματισμό περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των έργων αλλά και ο τρόπος υποστήριξης των έργων αυτών. Η αποτελεσματική υποστήριξη των υποδομών των δικαιούχων είναι απαραίτητη για την εύκολη πρόσβαση εκ μέρους των φορέων που διενεργούν έλεγχο σε όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τον Καν. (ΕΚ) 1828/ Χώροι/τρόποι ασφαλούς τήρησης φύλαξης πληροφοριών Σε συνέχεια της τεχνικής υποστήριξης των υποδομών, οι φορείς πρέπει να έχουν προβλέψει χώρους, αλλά και τρόπους ασφαλούς τήρησης και φύλαξης των πληροφοριών. Η τήρηση των αρχείων και όλων των πληροφοριών που αφορούν την πορεία των έργων πρέπει να πραγματοποιείται με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν αλλαγές που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια πληροφοριών. Όλα τα στοιχεία που αφορούν τις δράσεις και τα έργα είναι σημαντικά τόσο για τη διαχείριση και παρακολούθηση, όσο και για τον έλεγχο των εργασιών. Ο τρόπος τήρησης των σχετικών αρχείων πρέπει να είναι γνωστός από όλους τους εμπλεκόμενους στον οργανισμό, ώστε να τυποποιούνται οι διαδικασίες τήρησης των πληροφοριών. Επίσης, ο χώρος φύλαξης των αρχείων πρέπει να είναι ασφαλής, ώστε να παρέχεται έγκυρη ενημέρωση και άμεση προσβασιμότητα, όποτε απαιτείται. Ο χώρος φύλαξης μπορεί να αφορά είτε φυσικό χώρο (κάποιο μέρος στην έδρα του δικαιούχου) όσον αφορά τα έντυπα αρχεία, είτε ηλεκτρονικό χώρο (ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών) όσον αφορά πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Σε κάθε περίπτωση οι χώροι πρέπει να είναι ασφαλείς και κυρίως οι φυσικές υποδομές πρέπει να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφάλειας. Εξάλλου, η διατήρηση και συντήρηση των σχετικών εγγράφων και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τις λειτουργίες των οργανισμών αποτελεί βασική προϋπόθεση της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

14 2.3.5 Τυποποιημένα έντυπα Ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών για το σύνολο των διαδικασιών που επιτελούνται για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται από τυποποιημένα έντυπα, τα οποία θα επισυνάπτονται ως παράρτημα σε κάθε διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρονται: Λίστα ελέγχου νομικών απαιτήσεων εκτελούμενου έργου Έντυπο κατάρτισης ετησίου προγράμματος Χρονοδιάγραμμα εκτελούμενων και προγραμματιζόμενων έργων Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης Πρότυπο σχέδιο Σύμβασης Περιεχόμενο φακέλου έργου Ειδική λίστα ελέγχου για τον επιτόπιο ή διοικητικό έλεγχο υλοποίησης του έργου Τυποποιημένα έντυπα επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή Τυποποιημένα έντυπα προκηρύξεων Τυποποιημένες εκθέσεις ελέγχου / αναφορών αποτελεσμάτων Ενημερωτικά έντυπα δικαιούχου και άλλο πληροφοριακό υλικό προς δυνητικούς αναδόχους/ ωφελούμενους/ κοινό

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1. Εισαγωγή Μέχρι την ανάπτυξη του Ελληνικού Προτύπου ή της Τεχνικής Προδιαγραφής Διαχείρισης Έργων και των μηχανισμών για την πιστοποίηση των φορέων θα πρέπει να αναληφθούν οι κατάλληλες δράσεις και μέτρα προκειμένου οι φορείς να αναλάβουν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, αλλά και σταδιακά να προετοιμαστούν, προκειμένου να είναι εφικτή η πιστοποίησή τους κατά το Ελληνικό Πρότυπο Διαχείρισης Έργων. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ανωτέρω Προτύπου η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα παρέχεται από την οικεία διαχειριστική αρχή με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους φορείς. 2.4 Κατηγοριοποίηση φορέων Οι φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν συγχρηματοδοτούμενα έργα κατά την προγραμματική περίοδο μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες (Α και Β) ως εξής: Στην Α κατηγορία κατατάσσονται οι φορείς της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης (Υπουργεία και Περιφέρειες), οι φορείς της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, οι ΟΤΑ Α βαθμού: πρωτεύουσες νομών και δήμοι με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατ., οι ΔΕΚΟ, οι ΑΕ του δημοσίου καθώς και τα ΝΠΔΔ Στην κατηγορία Β υπάγονται οι λοιποί ΟΤΑ Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των κατ. εκτός των πρωτευουσών νομών), καθώς και τα λοιπά ΝΠΙΔ. Η κατηγοριοποίηση των φορέων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί

16 Πίνακας 1-1: Κατηγοριοποίηση φορέων Φορέας Κατηγορία Α Κατηγορία Β Υπουργεία Περιφέρειες Νομαρχίες Δήμοι Λοιποί φορείς (ΔΕΚΟ και ΑΕ Δημοσίου, ΝΠΔΔ, λοιποί ΟΤΑ Α βαθμού, λοιπά ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, κλπ) Όλα τα Υπουργεία Όλες οι Περιφέρειες Όλες οι ΝΑ Πρωτεύουσες νομών και δήμοι με πληθυσμό άνω των κατοίκων (ΔΕΚΟ και ΑΕ Δημοσίου, ΝΠΔΔ) Λοιποί δήμοι Λοιποί φορείς (Λοιπά ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ) Οι απαιτήσεις ανά κατηγορία φορέων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 1-2: Πλαίσιο διαχειριστικής επάρκειας Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1 Πρόβλεψη σχετικής αρμοδιότητας υλοποίησης έργων 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 2.1 Οργανωτική Δομή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Ύπαρξη εγκεκριμένου οργανογράμματος Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για τον προγραμματισμό έργων/ενεργειών Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για το σχεδιασμό και ωρίμανση έργων Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για την διενέργεια διαγωνισμών και την ανάθεση συμβάσεων

17 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου έργων Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για την οικονομική διαχείριση των έργων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Ύπαρξη νομικής κάλυψης 2.2 Ελάχιστες απαιτήσεις Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων των διαφόρων μονάδων /οργάνων Επαρκής διάκριση καθηκόντων (π.χ. μεταξύ του αρμοδίου για την πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και του αρμοδίου για την διεκπεραίωση των πληρωμών) 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3.1 Γενικές απαιτήσεις εγχειριδίου διαδικασιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Ύπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών 3.2 Προγραμματισμός έργων-ενεργειών Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος Διαδικασία επανεξέτασης ετήσιου προγράμματος και πιθανής αναθεώρησής του 3.3 Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων Διαδικασία καθορισμού απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων Διαδικασίες διασφάλισης απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου Διαδικασίες διασφάλισης της εκτέλεσης και της ποιότητας των απαιτούμενων μελετών Διαδικασίες διασφάλισης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 3.4 Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης /επιλογή ωφελουμένων Διαδικασία προετοιμασίας και διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών/ ωφελουμένων Διαδικασία χειρισμού ενστάσεων Διαδικασία υπογραφής σύμβασης

18 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ /επιλογής ωφελουμένων, ολοκλήρωσης διαγωνισμού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 3.5 Παρακολούθηση και διαχείριση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου 3.5α Παρακολούθηση και διαχείριση έργου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Σχέδιο υλοποίησης έργου Έλεγχος προόδου του έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος Διαχείριση αλλαγών Διαχείριση κινδύνων Διαχείριση ποιότητας Διαχείριση εγγράφων 3.5β Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου Καθορισμός μεθοδολογίας πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου Διαδικασία διοικητικού ελέγχου φυσικού αντικειμένου Διαδικασία επιτόπιου ελέγχου φυσικού αντικειμένου 3.5γ Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών Επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής 3.6 Οικονομική Διαχείριση έργου Διαδικασίες τήρησης υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργου Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών Διαδικασία τήρησης λογιστικού συστήματος

19 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 3.7 Διαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας Διαδικασία παρακολούθησης της ισχύουσας νομοθεσίας Παροχή νομικής υποστήριξης 4. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 4.1 Μηχανογραφημένη οικονομική διαχείριση 4.2 Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων 4.3 Τεχνική υποστήριξη υποδομής 4.4 Χώροι / τρόποι ασφαλούς τήρησης φύλαξης πληροφοριών 4.5 Τυποποιημένα έντυπα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Βασικές Αρχές Προσδιορισμός κριτηρίων 3

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Βασικές Αρχές Προσδιορισμός κριτηρίων 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 3 2.1 Βασικές Αρχές 3 2.2 Προσδιορισμός κριτηρίων 3 2.3 Απαιτήσεις κάλυψης των κριτηρίων 4 3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Φορέας Υλοποίησης. αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «.», με κωδικό, συνολικής δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού

Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Κωδικός: Δ.00.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Σουλιώτης Δημήτρης Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 5Κωδικός: Δ0-01 Έναρξη Ισχύος: 12/11/2008 Σελίδα 1 από 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας 57 001 Πληροφορίες Δ. Δεληδημήτρη Τηλέφωνο 2313 321750 Θεσσαλονίκη, 29/08/2008 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Γιατί Δεδομένου ότι οι πόροι του δημοσίου τομέα προέρχονται κατά κανόνα από δημόσια κεφάλαια και η χρηση τους προς το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ICS:

ICS: 2008-07-31 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1431-3 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Οδηγός εφαρµογής του ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

578/2018 ΦΕΚ 471/Β/

578/2018 ΦΕΚ 471/Β/ 1 578/2018 ΦΕΚ 471/Β/14-02-2018 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του

Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του Δ4 Διαδικασία Κατάρτισης Ετήσιου Προγραµµατισµού Έργων και Επανεξέτασης Αναθεώρησής του Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 4 η 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Διεύθυνση: Τηλ. / Fax: E-mail: Είδος έργων Τεχνικά έργα και μελέτες Προμήθειες και Υπηρεσίες Έργα με Ίδια Μέσα Χ Χ X Κωδικός: ΕΔΙΑΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 214-22 Α.Π. 6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ATT38-6.3.1.2 Ανάπτυξη και Προβολή δημόσιων τουριστικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

1. Σημείο Ελέγχου 3: Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης

1. Σημείο Ελέγχου 3: Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Με την από 30/06/2015 Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΑΔΑ:72ΡΑ465ΦΘΘ-314), εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Ηροδότου 20 69100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση:1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων, που σχετίζονται με τις φάσεις του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας: Ενότητα Διαδικασιών: ΕΔΔΕ-04 Έκδοση: 1 η. Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Α Β Γ. Τύπος Επιβεβαίωσης

Φορέας: Ενότητα Διαδικασιών: ΕΔΔΕ-04 Έκδοση: 1 η. Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Α Β Γ. Τύπος Επιβεβαίωσης Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830/ 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 20/05/2008 Αριθμ. Πρωτ.: 8422 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Δεληδημήτρη Δήμητρα 2313 321750 2313 321701-2

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18.06.2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4788 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Δεληδημήτρη Δήμητρα 2313 321750 2313 321701-2 ddelidimitri@mou.gr 6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Μ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕ 05 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μάρτιος 2016 Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 162 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 01. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ... 11 1.1 Σκοπός... 11

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 20-07-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 819/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού και Ωρίμανσης για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 19/02/2008 Αρ. Πρ. 1998 Πληρ. Τηλ. FAX e-mail Δ/νση Τ.Κ. Φίλιππος Χανοζίδης Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Αθήνα

: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο : Γλάδστωνος 1 α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35699 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1393 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη,09/10/2017 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΣΚ-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΣΚ-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα