«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 4/15 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,13 χωρίς Φ.Π.Α. ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Προϋπ/σμός: ,13 ευρώ ΦΠΑ 23%: 5.048,30 ευρώ ΔΑΠΑΝΗ: ,43 ευρώ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 A.M 4/2015 Τ.Y ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,43 συμπ. Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από τα με αρ. πρωτ. ΔΥΚΠ 298/ , ΔΥΚΠ 394/6-2-13, ΔΥΚΠ 423/ έγγραφα του Δ/ντη Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής- συντήρηση επισκευή (service) μηχανημάτων κηπουρικής έτους 2015, που θα καλύψουν τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πεντέλης. Ισχύουσες διατάξεις: Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α. N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. β. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/ ): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων γ. Ν. 2470/14. δ. Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»,(ΦΕΚ 185/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93, καθώς και 53/93, που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της. ε. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/ ) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. στ. Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α / ) : Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. ζ. Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. η. Υ.Α Αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. θ. Υ.Α. Αριθμ. Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). ι. Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. κ. Όλοι οι σχετικοί νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα που προσάρμοσαν την Ελληνική Νομοθεσία προς το Κοινοτικό Δίκαιο. λ. Η με αριθμό.απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της σχετικής προμήθειας, μ. Η Διακήρυξη της παρούσας προμήθειας. και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Η ποιότητα του εξοπλισμού και των ανταλλακτικών κηπουρικής θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη που αναγράφεται στα αντίστοιχα τεύχη της παρούσας μελέτης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων του προϋπολογισμού ή για κάθε ομάδα ξεχωριστά: ΟΜΑΔΑ Α: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E. Ο Δήμος Πεντέλης διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές ανά ομάδα. Καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Πεντέλης, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιμούμενη ποσότητα της μελέτης. Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη ποσοτήτων - για κάθε είδος - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Δήμο Πεντέλης. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από το Δήμο για το σύνολο του εξοπλισμού και των ανταλλακτικών κηπουρικής που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος κατά το έτος 2015

3 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Για την παρούσα εκτέλεση εργασιών προμηθειών υπερισχύουν οι διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» σχετικά με τις διαδικασίες του διαγωνισμού, διότι το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής- συντήρηση επισκευή (service) μηχανημάτων κηπουρικής, υπερισχύει του οικονομικού αντικειμένου των εργασιών επισκευής των οχημάτων. Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α (Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων κηπουρικής), Κ.Α (Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος), Κ.Α (Προμήθεια αναλώσιμων εργαλείων) και Κ.Α (Εργασία για την συντήρηση και επισκευή (service), με τα απαραίτητα ανταλλακτικά των μηχανημάτων κηπουρικής) του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος Η συνολική δαπάνη της προμηθείας εκτιμάται στο ποσό των ,13 χωρίς Φ.Π.Α. και με το Φ.Π.Α. 23% στο ποσό των ,43. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/03/2015 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/03/2015 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/03/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με βαθμό Δ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. με βαθμό Β ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 A.M 4/2015 T.Y ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,43 συμπ. Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης. ΟΜΑΔΑ Α: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ 1.ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,3kw/3,2hp: Μηχανή κοπής γκαζόν Βενζινοκίνητη ενδεικτικού τύπου ΜΒ650Τ, ισοδύναμου ή ανώτερου κατ ελάχιστον, πλάτους κοπής περίπου 48cm, ύψος κοπής περίπου 30-85mm, ταχύτητα 3,5km/h και χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη τουλάχιστον 75lt. 2. ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,0kw/2,7hp:, Θαμνοκοπτικό, συνολικού μήκους περίπου 1,69m, χωρητικότητας ρεζερβουάρ 0,75lt. 3. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΙΣΧΥΟΣ 5,2kw/7,1hp:, κυβισμού 91,6cm3, βάρους ανά μονάδα ισχύος 1,4kg/kw και μήκος λάμας που θα καθοριστεί από την υπηρεσία κήπων. 4.ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΙΣΧΥΟΣ 0,75kw/1,0hp:, κυβισμού 27,2cm3, βάρους 4,7kg, συνολικού μήκους περίπου 110cm, μήκος κοπής 60cm, απόσταση δοντιών 30mm. 5. ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,8kw/1,1hp:, κυβισμού 27,2cm3, βάρους 4,5kg. 6. ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 2,2kw/3,0hp:, κυβισμού 45,6cm3, συνολικό μήκος περίπου 1,79m, χωρητικότητα ρεζερβουάρ 0,75lt και με κοπτικό μηχάνημα μαχαίρι δενδρυλλίων. 7. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ 7.1 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 7.2 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 7.3 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 7.4 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 100cm: Όλα τα ανταλλακτικά για την συντήρηση των μηχανημάτων κηπουρικής του Δήμου Πεντέλης θα είναι άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής, θα εναρμονίζονται στις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι συμβατά με τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί ο Δήμος (CPMBI, STIHLFS450, EFCO 8530, KAWASAKI κλπ). ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1.ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ: Αλκαλική μπαταρία. 9V, τετράγωνη. 2.ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 4,6M: Μακρύς βραχίονας, ρυθμιζόμενος στατικός εκτοξευτήρας (1ο - 360ο) σε δύο μεγέθη, ακτίνα εκτόξευσης 4,6m, υποδοχή ½'' θηλυκή, πίεση λειτουργίας 1,4-2,8 atm, παροχής lt /ώρα. 3. ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 3,7Μ: Κοντός βραχίονας, ρυθμιζόμενος στατικός εκτοξευτήρας (1ο - 360ο) σε δύο μεγέθη, ακτίνα εκτόξευσης 3,7m, υποδοχή ½'' θηλυκή, πίεση λειτουργίας 1,4-2,8 atm, παροχής lt /ώρα. 4. ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΚΤΙΝΑΣ

5 ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 4,6Μ: Κοντός βραχίονας, ρυθμιζόμενος στατικός εκτοξευτήρας (1ο - 360ο) σε δύο μεγέθη, ακτίνα εκτόξευσης 4,6m, υποδοχή ½'' θηλυκή, πίεση λειτουργίας 1,4-2,8 atm, παροχής lt /ώρα. 5. ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΚΤΙΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 3,7Μ: Μακρύς βραχίονας, ρυθμιζόμενος στατικός εκτοξευτήρας (1ο - 360ο) σε δύο μεγέθη, ακτίνα εκτόξευσης 4,6m, υποδοχή ½'' θηλυκή, πίεση λειτουργίας 1,4-2,8 atm, παροχής lt /ώρα. 6. ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ POP UP ΑΚΕΤΑΛΗΣ: Φ16Χ1/2: Γωνία φις με αρσενικό σπείρωμα (1/2'' ή 3/4'') από την άλλη πλευρά για σωλήνες Φ16 και Φ20. Συνήθως χρησιμοποιείται για να μετακινήσουμε POP-UP(μπέκ ποτίσματος) σε σημεία που μας εξυπηρετεί για το πότισμα του γκαζόν και παρτεριών, γι αυτό και λέγεται και ''πίπα για pop-up''. Για κάθε μετακίνηση (προέκταση) χρειαζόμαστε δύο γωνίες φις αρσενικές (πίπες), μία για την σέλλα και μία για το μπέκ (pop-up). 7. ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ POP UP ΑΚΕΤΑΛΗΣ Φ16Χ3/4: Γωνία φις με αρσενικό σπείρωμα (1/2'' ή 3/4'') από την άλλη πλευρά για σωλήνες Φ16 και Φ20. Συνήθως χρησιμοποιείται για να μετακινήσουμε POP-UP(μπέκ ποτίσματος) σε σημεία που μας εξυπηρετεί για το πότισμα του γκαζόν και παρτεριών, γι αυτό και λέγεται και ''πίπα για pop-up''. Για κάθε μετακίνηση (προέκταση) χρειαζόμαστε δύο γωνίες φις αρσενικές (πίπες), μία για την σέλλα και μία για το μπέκ (pop-up). 8 ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ POP UP ΑΚΕΤΑΛΗΣ Φ20Χ1/2: Γωνία φις με αρσενικό σπείρωμα (1/2'' ή 3/4'') από την άλλη πλευρά για σωλήνες Φ16 και Φ20. Συνήθως χρησιμοποιείται για να μετακινήσουμε POP-UP(μπέκ ποτίσματος) σε σημεία που μας εξηπηρετεί για το πότισμα του γκαζόν και παρτεριών, γι αυτό και λέγεται και ''πίπα για pop-up''. Για κάθε μετακίνηση (προέκταση) χρειαζόμαστε δύο γωνίες φις αρσενικές (πίπες), μία για την σέλλα και μία για το μπέκ (pop-up). 9 ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ POP UP ΑΚΕΤΑΛΗΣ Φ20Χ3/4: Γωνία φις με αρσενικό σπείρωμα (1/2'' ή 3/4'') από την άλλη πλευρά για σωλήνες Φ16 και Φ20. Συνήθως χρησιμοποιείται για να μετακινήσουμε POP-UP(μπέκ ποτίσματος) σε σημεία που μας εξηπηρετεί για το πότισμα του γκαζόν και παρτεριών, γι αυτό και λέγεται και ''πίπα για pop-up''. Για κάθε μετακίνηση (προέκταση) χρειαζόμαστε δύο γωνίες φις αρσενικές (πίπες), μία για την σέλλα και μία για το μπέκ (pop-up). 10. ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ Φ ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ Φ ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ Φ25: Διόφθαλμα-τερματικά πλαστικά για σωλήνες ποτίσματος Φ16, Φ20, Φ25, τα οποία χρησιμοποιούνται για να κλείσουμε τους σωλήνες στο τελείωμα τους. Είναι μαύρου χρώματος, έχουν σχήμα οκτώ, και εσωτερική διατομή ανάλογα με το σωλήνα που θέλουμε να κλείσουμε. Η τοποθέτηση τους είναι απλή. Περνάμε τον σωλήνα ποτίσματος από την μία τρύπα του διόφθαλμου, τον τσακίζουμε και την άκρη του την περνάμε από την άλλη τρύπα αντίθετα, έτσι ώστε ο σωλήνας να μείνει τσακισμένος. Έτσι το νερό σταματάει στο σημείο που είναι τσακισμένος ο σωλήνας. 13. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝA ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ.ΣΩΜΑ ΑΠΟ PVC: Σώμα από PVC ενισχυμένο με νήματα υάλου (10bar πίεση), χειροκίνητο άνοιγμα, εσωτερική εκτόνωση/ με PL. Control, παροχή 0,23-6,8 κυβικά ανά ώρα. 14. ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ 1/2Χ1/2: Μαστός (νίπελ) συστολικός για εύκολη και γρήγορη σύνδεση Η/Β και για άλλα εξαρτήματα φρεατίου. Έχει καλή στεγανοποίηση και στις δύο πλευρές, ώστε να αποφεύγονται διαρροές νερού με τη χρήση τεφλόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπου πρέπει να μονταριστούν εξαρτήματα διαφορετικής διατομής. 15. ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ 1Χ1: Μαστός (νίπελ) συστολικός για εύκολη και γρήγορη σύνδεση Η/Β και για άλλα εξαρτήματα φρεατίου. Έχει καλή στεγανοποίηση και στις δύο πλευρές, ώστε να αποφεύγονται διαρροές νερού με τη χρήση τεφλόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπου πρέπει να μονταριστούν εξαρτήματα διαφορετικής διατομής. 16. ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ 3/4Χ3/4: Μαστός (νίπελ) συστολικός για εύκολη και γρήγορη σύνδεση Η/Β και για άλλα εξαρτήματα φρεατίου. Έχει καλή στεγανοποίηση και στις δύο πλευρές, ώστε να αποφεύγονται διαρροές νερού με τη χρήση τεφλόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπου πρέπει να μονταριστούν εξαρτήματα διαφορετικής διατομής. 17. ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1Χ3/4: Μαστός (νίπελ) συστολικός για εύκολη και γρήγορη σύνδεση Η/Β και για άλλα εξαρτήματα φρεατίου. Έχει καλή στεγανοποίηση και στις δύο πλευρές, ώστε να αποφεύγονται διαρροές νερού με τη χρήση

6 τεφλόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπου πρέπει να μονταριστούν εξαρτήματα διαφορετικής διατομής. 18. ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 3/4Χ1/2: Μαστός (νίπελ) συστολικός για εύκολη και γρήγορη σύνδεση Η/Β και για άλλα εξαρτήματα φρεατίου. Έχει καλή στεγανοποίηση και στις δύο πλευρές, ώστε να αποφεύγονται διαρροές νερού με τη χρήση τεφλόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπου πρέπει να μονταριστούν εξαρτήματα διαφορετικής διατομής. 19. ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1/2'': Πλαστικό εξάρτημα συνδεσμολογίας, για υλικά αυτόματου ποτίσματος με εσωτερικές βόλτες διατομής από 1/2'' έως 3''. Είναι από σκληρό πλαστικό για να αντέχει στις καταπονήσεις και τις μεγάλες πιέσεις νερού. Συνδέει μαστούς ή αρσενικά ρακόρ και για καλύτερη στεγανοποίηση χρειάζεται πάντα τεφλόν. 20. ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1'': Πλαστικό εξάρτημα συνδεσμολογίας, για υλικά αυτόματου ποτίσματος με εσωτερικές βόλτες διατομής από 1/2'' έως 3''. Είναι από σκληρό πλαστικό για να αντέχει στις καταπονήσεις και τις μεγάλες πιέσεις νερού. Συνδέει μαστούς ή αρσενικά ρακόρ και για καλύτερη στεγανοποίηση χρειάζεται πάντα τεφλόν. 21. ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ¾ : Πλαστικό εξάρτημα συνδεσμολογίας, για υλικά αυτόματου ποτίσματος με εσωτερικές βόλτες διατομής από 1/2'' έως 3''. Είναι από σκληρό πλαστικό για να αντέχει στις καταπονήσεις και τις μεγάλες πιέσεις νερού. Συνδέει μαστούς ή αρσενικά ρακόρ και για καλύτερη στεγανοποίηση χρειάζεται πάντα τεφλόν. 22. ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 1Χ1/2'' Πλαστικό εξάρτημα συνδεσμολογίας συστολικό, για υλικά αυτόματου ποτίσματος με εσωτερικές βόλτες διατομής από 1/2'' έως 4''. Είναι ελληνικής κατασκευής, από σκληρό πλαστικό για να αντέχει στις καταπονήσεις και τις μεγάλες πιέσεις νερού και έχει διαφορετική διατομή στις δύο πλευρές. Συνδέει μαστούς ή αρσενικά ρακόρ με διαφορετική διατομή και για καλύτερη στεγανοποίηση χρειάζεται πάντα τεφλόν 23. ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 1Χ3/4 : Πλαστικό εξάρτημα συνδεσμολογίας συστολικό, για υλικά αυτόματου ποτίσματος με εσωτερικές βόλτες διατομής από 1/2'' έως 4''. Είναι ελληνικής κατασκευής, από σκληρό πλαστικό για να αντέχει στις καταπονήσεις και τις μεγάλες πιέσεις νερού και έχει διαφορετική διατομή στις δύο πλευρές. Συνδέει μαστούς ή αρσενικά ρακόρ με διαφορετική διατομή και για καλύτερη στεγανοποίηση χρειάζεται πάντα τεφλόν. 24. ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 3/4Χ1/2: Πλαστικό εξάρτημα συνδεσμολογίας συστολικό, για υλικά αυτόματου ποτίσματος με εσωτερικές βόλτες διατομής από 1/2'' έως 4''. Είναι ελληνικής κατασκευής, από σκληρό πλαστικό για να αντέχει στις καταπονήσεις και τις μεγάλες πιέσεις νερού και έχει διαφορετική διατομή στις δύο πλευρές. Συνδέει μαστούς ή αρσενικά ρακόρ με διαφορετική διατομή και για καλύτερη στεγανοποίηση χρειάζεται πάντα τεφλόν. 25. ΜΠΕΚ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ ΣΥΝΔΕΣΗ 1/2'': Γραναζωτός αυτοανυψούμενος ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με σύνδεση 1/2'' θηλυκή. Ακτίνα εκτόξευσης: 4,3-11,6m. Πίεση λειτουργίας: 1,4,1-6,9 bar. Παροχή: lt/h. 8 ακροφύσια. Ρυθμιζόμενο τόξο μοίρες (εύκολη ρύθμιση από την κορυφή της κεφαλής είτε βρίσκεται σε λειτουργία είτε όχι). Υδρολιπαινόμενα γρανάζια για αξιόπιστη και μακροχρόνια χρήση. Λαστιχένιο κάλυμμα εργοστασιακής τοποθέτησης. 26. ΜΠΕΚ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ ΣΥΝΔΕΣΗ 3/4'': Γραναζωτός αυτοανυψούμενος ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με σύνδεση 3/4'' θηλυκή. Ακτίνα εκτόξευσης: 8,5-16,0m. Πίεση λειτουργίας: 2,1-3,8 atm. Παροχή: lt/h. 12 ακροφύσια. Ρυθμιζόμενο τόξο μοίρες (εύκολη ρύθμιση από την κορυφή της κεφαλής είτε βρίσκεται σε λειτουργία είτε όχι). Υδρολιπαινόμενα γρανάζια για αξιόπιστη και μακροχρόνια χρήση. Μεγάλο φίλτρο για μεγαλύτερη συγκράτηση των σκουπιδιών. Κάλυμμα από καουτσούκ. 27. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ Φ16ΧΦ16: Πλαστική γωνία η ταφ φις (σπαρωτό) μαύρου χρώματος για να συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου απο Φ12 έως Φ25. Κουμπώνουν εύκολα πιέζοντας τα με το χέρι και σφηνώνουν στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχουν 28. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ Φ20ΧΦ20: Πλαστική γωνία η ταφ φις (σπαρωτό) μαύρου χρώματος για να συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου απο Φ12 έως Φ25. Κουμπώνουν εύκολα πιέζοντας τα με το χέρι και σφηνώνουν στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχουν. Υπάρχουν επίσης και ταφ φίς με διαφορετική διατομή στις τρείς πλευρές για να ενώνουμε λάστιχα διαφορετικής διατομής. 29. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ Φ25ΧΦ25: Πλαστική γωνία η ταφ φις (σπαρωτό) μαύρου χρώματος για να συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου απο Φ12 έως Φ25. Κουμπώνουν εύκολα πιέζοντας τα με το χέρι και σφηνώνουν στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχουν. Υπάρχουν επίσης και ταφ φίς με διαφορετική διατομή στις τρείς πλευρές για

7 να ενώνουμε λάστιχα διαφορετικής διατομής. 30. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ ΦΙΣ Φ16Χ16: Πλαστική γωνία η ταφ φις (σπαρωτό) μαύρου χρώματος για να συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου από Φ12 έως Φ25. Κουμπώνουν εύκολα πιέζοντας τα με το χέρι και σφηνώνουν στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχουν. Υπάρχουν επίσης και ταφ φίς με διαφορετική διατομή στις τρείς πλευρές για να ενώνουμε λάστιχα διαφορετικής διατομής 31. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ ΦΙΣ Φ20Χ20: Πλαστική γωνία η ταφ φις (σπαρωτό) μαύρου χρώματος για να συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου απο Φ12 έως Φ25. Κουμπώνουν εύκολα πιέζοντας τα με το χέρι και σφηνώνουν στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχουν. Υπάρχουν επίσης και ταφ φίς με διαφορετική διατομή στις τρείς πλευρές για να ενώνουμε λάστιχα διαφορετικής διατομής 32. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ ΦΙΣ Φ25Χ25: Πλαστική γωνία η ταφ φις (σπαρωτό) μαύρου χρώματος για να συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου απο Φ12 έως Φ25. Κουμπώνουν εύκολα πιέζοντας τα με το χέρι και σφηνώνουν στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχουν. Υπάρχουν επίσης και ταφ φίς με διαφορετική διατομή στις τρείς πλευρές για να ενώνουμε λάστιχα διαφορετικής διατομής. 33. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ ΦΙΣ Φ32Χ32: Πλαστική γωνία η ταφ φις (σπαρωτό) μαύρου χρώματος για να συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου απο Φ12 έως Φ25. Κουμπώνουν εύκολα πιέζοντας τα με το χέρι και σφηνώνουν στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχουν. Υπάρχουν επίσης και ταφ φίς με διαφορετική διατομή στις τρείς πλευρές για να ενώνουμε λάστιχα διαφορετικής διατομής. 34. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 12'' ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ: Φρεάτιο ορθογώνιο για την τοποθέτηση 2 ηλεκτροβάνων κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής. Σχεδιασμένο για εύκολη πρόσβαση σε χειροκίνητες βάνες και ηλεκτροβάνες. Το καπάκι θα διαθέτει απλό μηχανισμό κουμπώματος για την στερέωσή του. 35. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 14'' ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ: Φρεάτιο παραλληλόγραμμο για την τοποθέτηση 1 έως 6 ηλεκτροβάνων κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής. Σχεδιασμένο για εύκολη πρόσβαση σε χειροκίνητες βάνες και ηλεκτροβάνες. Το καπάκι θα διαθέτει απλό μηχανισμό κουμπώματος για την στερέωσή του. 36. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 10'' ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ: Φρεάτιο στρογγυλό για την τοποθέτηση 2 ηλεκτροβάνων κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής. Σχεδιασμένο για εύκολη πρόσβαση σε χειροκίνητες βάνες και ηλεκτροβάνες. Το καπάκι θα διαθέτει απλό μηχανισμό κουμπώματος για την στερέωσή του. 37. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ16ΧΦ16: Πλαστικός σύνδεσμος φις (σπαρωτός) μαύρου χρώματος για να συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου από Φ16 έως Φ75. Κουμπώνει εύκολα πιέζοντας τον με το χέρι και σφηνώνει στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχει. Υπάρχουν και σύνδεσμοι με διαφορετική διατομή στις δύο πλευρές για να ενώνουμε λάστιχα διαφορετικής διατομής (Φ16ΧΦ12, Φ16ΧΦ20 κλπ.). Στους σωλήνες μεγάλης διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια καλό θα ήταν να χρησιμοποιούνται και μεταλλικοί σφικτήρες 38. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ20ΧΦ20: Πλαστικός σύνδεσμος φις (σπαρωτός) μαύρου χρώματος για να συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου από Φ16 έως Φ75. Κουμπώνει εύκολα πιέζοντας τον με το χέρι και σφηνώνει στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχει. Υπάρχουν και σύνδεσμοι με διαφορετική διατομή στις δύο πλευρές για να ενώνουμε λάστιχα διαφορετικής διατομής (Φ16ΧΦ12, Φ16ΧΦ20 κλπ.). Στους σωλήνες μεγάλης διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια καλό θα ήταν να χρησιμοποιούνται και μεταλλικοί σφικτήρες 39. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ25ΧΦ25: Πλαστικός σύνδεσμος φις (σπαρωτός) μαύρου χρώματος για να συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου από Φ16 έως Φ75. Κουμπώνει εύκολα πιέζοντας τον με το χέρι και σφηνώνει στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχει. Υπάρχουν και σύνδεσμοι με διαφορετική διατομή στις δύο πλευρές για να ενώνουμε λάστιχα διαφορετικής διατομής (Φ16ΧΦ12, Φ16ΧΦ20 κλπ.). Στους σωλήνες μεγάλης διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια καλό θα ήταν να χρησιμοποιούνται και μεταλλικοί σφικτήρες 40. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ32ΧΦ32: Πλαστικός σύνδεσμος φις (σπαρωτός) μαύρου χρώματος για να

8 συνδέουμε εκεί που θέλουμε, λάστιχα πολυεθυλενίου από Φ16 έως Φ75. Κουμπώνει εύκολα πιέζοντας τον με το χέρι και σφηνώνει στο λάστιχο χάρις στις εγκοπές που έχει. Υπάρχουν και σύνδεσμοι με διαφορετική διατομή στις δύο πλευρές για να ενώνουμε λάστιχα διαφορετικής διατομής (Φ16ΧΦ12, Φ16ΧΦ20 κλπ.). Στους σωλήνες μεγάλης διατομής για μεγαλύτερη ασφάλεια καλό θα ήταν να χρησιμοποιούνται και μεταλλικοί σφικτήρες 41. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΦΛΟΣ 6ΑΤΜ Φ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΦΛΟΣ 6ΑΤΜ Φ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΦΛΟΣ 6ΑΤΜ Φ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΦΛΟΣ 6ΑΤΜ Φ6: Πλαστικός σωλήνας, διαφόρων διατομών (Φ6,Φ16,Φ20,Φ25,Φ25) τυφλός, 6 atm, κατάλληλος για εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος. 45. ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9V ME ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΜΙΑΣ ΙΝΤΣΑΣ -ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΕΩΣ: Προγραμματιστής μπαταρίας αδιάβροχος της εταιρείας Galcon 7101 D από το Ισραήλ. Έχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα με 4 ενάρξεις την ημέρα ή κυκλικό πρόγραμμα με 8 επαναλήψεις την ημέρα, και διάρκεια ποτίσματος από 1 λεπτό έως 12 ώρες. Λειτουργεί με 1 μπαταρία αλκαλίκη 9volt και είναι πλήρως αδιάβροχο (τοποθετείται και σε φρεάτιο στο έδαφος). Η μπαταρία μπορεί να διαρκέσει έως 2 χρόνια. Διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων με ειδική σιλικόνη αδιαβροχοποίησης και εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας 3 ετών. Έχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας η παύσης ποτίσματος σε περίπτωση βροχής. Η εταιρεία μας διαθέτει GALCON 7101 D μπαταρίας με βάνα 1''(ίντζα), καθώς και GALCON 7101 D με ηλεκτροβάνες Galcon απο 1 1/2'' και 2''. 46. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ) ΕΞΙ ΣΤΑΣΕΩΝ: Προγραμματιστής (κομπιούτερ) ηλεκτρικός CEPEX CRC ΙΣΠΑΝΙΑΣ 4 ή 6 ή 8 στάσεων εσωτερικού χώρου, με εξωτερικό μετασχηματιστή και κυλιόμενο διακόπτη προγραμματισμού. Διαθέτει 3 προγράμματα, 4 ημερήσιες ενάρξεις ανά πρόγραμμα, διάρκεια ποτίσματος κάθε στάσης από 1 λεπτό έως 4 ώρες, μνήμη προγράμματος χωρίς ρεύμα και εγγύηση ενός έτους. Μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε ηλεκτροβάνα έχουμε στον κήπο μας. 47. ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΔΙΠΛΟ: Πλαστικό, με διακόπτες. Παρέχει δύο ταχυσυνδεσμικές παροχές από την ίδια βρύση. Κάθε παροχή με δικό της διακόπτη ροής για μέγιστη ευελιξία. Εφαρμογή χωρίς διαρροές. Από σκληρό πλαστικό ανθεκτικό στον ήλιο και την κακομεταχείριση. 48. ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΧΗ: Παροχή lt/h, καρφωτός χωρίς λόγχη. 49. ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ16 ΜΕ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗ ΑΝΑ 30cm: Μαύρος σωλήνας σταλακτηφόρος αυτορυθμιζόμενος διατομής 16mm, με ενσωματωμένους σταλάκτες που απέχουν μεταξύ τους cm. Διατίθεται σε κουλούρες των 400m. Ιδανικός για πότισμα φυτών σε μπορντούρες και κωνοφόρων, στις περιπτώσεις που θέλουμε την ίδια ποσότητα νερού σε όλους τους σταλάκτες 50. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΘΥΛ-ΑΡΣ 1Χ1: Πλαστική βάνα σφαιρική (θηλυκή-θηλυκή) η (αρσενικήθηλυκή) από PVC για λάστιχα ποτίσματος πολυεθηλενίου. Την χρησιμοποιούμε στα αρδευτικά δίχτυα σε λάστιχα 6 η 10 ατμ. εκεί που θέλουμε να διακόπτουμε το νερό στο λάστιχο μας η όταν θέλουμε να χωρίσουμε το δίκτυο ποτίσματος και αντέχουν μέχρι 10 ατμ. πίεση. Συνδέονται με τα λάστιχα βιδώνοντας το αντίστοιχο ρακόρ lock η κοχλιωτό. Διατίθενται σε διαστάσεις από 3/4'' έως 2''. Επίσης υπάρχει και βάνα σφαιρική θηλυκή-κοχλιωτη για λάστιχα Φ40, Φ50 και Φ ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡ-ΘΗΛ 1Χ1/2: Πλαστικό εξάρτημα με αρσενικό και θηλυκό σπείρωμα στις δύο πλευρές για να συνδέουμε ρακόρ πλαστικά σε ηλεκτροβάνες η σε άλλα σημεία του ποτίσματος μας. Το αρσενικό σπείρωμα είναι πάντα μεγαλύτερης διατομής από το θηλυκό και χρειάζεται πάντα τεφλόν για καλύτερη στεγανοποίηση. Υπάρχουν όμως και συστολές αμερικής με το αρσενικό σπείρωμα μικρότερης διατομής από το θηλυκό. 52. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡ-ΘΗΛ 1Χ3/4: Πλαστικό εξάρτημα με αρσενικό και θηλυκό σπείρωμα στις δύο πλευρές για να συνδέουμε ρακόρ πλαστικά σε ηλεκτροβάνες η σε άλλα σημεία του ποτίσματος μας. Το αρσενικό σπείρωμα είναι πάντα μεγαλύτερης διατομής από το θηλυκό και χρειάζεται πάντα τεφλόν για καλύτερη στεγανοποίηση. Υπάρχουν όμως και συστολές αμερικής με το αρσενικό σπείρωμα μικρότερης διατομής από το θηλυκό. 53. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡ-ΘΗΛ 3/4Χ1/2: Πλαστικό εξάρτημα με αρσενικό και θηλυκό σπείρωμα στις δύο πλευρές για να συνδέουμε ρακόρ πλαστικά σε ηλεκτροβάνες η σε άλλα σημεία του ποτίσματος μας. Το αρσενικό

9 σπείρωμα είναι πάντα μεγαλύτερης διατομής από το θηλυκό και χρειάζεται πάντα τεφλόν για καλύτερη στεγανοποίηση. Υπάρχουν όμως και συστολές αμερικής με το αρσενικό σπείρωμα μικρότερης διατομής από το θηλυκό. 54. ΤΑΦ LOCK ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16Χ3/4Χ16: Ταφ lock θηλυκό (βιδωτό) για λάστιχα πολυαιθυλένιου Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 με θηλυκό σπείρωμα στη μέση, διαφορετικής διατομής. Είναι εύκολο στη χρήση και αντέχει σε πίεση μέχρι 6 atm. Ενώνει το λάστιχο στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε διακλάδωση χωρίς διαρροές. Μπορούμε να ενώσουμε λάστιχο ίδιας η διαφορετικής διατομής βιδώνοντας στη μέση το αντίστοιχο ρακόρ γρήγορα και σταθερά. Για να ξεχωρίζουμε τα ταφ μεταξύ τους υπάρχει διαφορετικό χρώμα στο φις-βίσμα του ταφ λοκ, (πράσινο για Φ16, μπλε για Φ20, κόκκινο για Φ25 και μαύρο για Φ32). 55. ΤΑΦ LOCK ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20Χ1/2Χ20: Ταφ lock θηλυκό (βιδωτό) για λάστιχα πολυαιθυλένιου Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 με θηλυκό σπείρωμα στη μέση, διαφορετικής διατομής. Είναι εύκολο στη χρήση και αντέχει σε πίεση μέχρι 6 atm. Ενώνει το λάστιχο στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε διακλάδωση χωρίς διαρροές. Μπορούμε να ενώσουμε λάστιχο ίδιας η διαφορετικής διατομής βιδώνοντας στη μέση το αντίστοιχο ρακόρ γρήγορα και σταθερά. Για να ξεχωρίζουμε τα ταφ μεταξύ τους υπάρχει διαφορετικό χρώμα στο φις-βίσμα του ταφ λοκ, (πράσινο για Φ16, μπλε για Φ20, κόκκινο για Φ25 και μαύρο για Φ32). 56. ΤΑΦ LOCK ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20Χ1Χ20: Ταφ lock θηλυκό (βιδωτό) για λάστιχα πολυαιθυλένιου Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 με θηλυκό σπείρωμα στη μέση, διαφορετικής διατομής. Είναι εύκολο στη χρήση και αντέχει σε πίεση μέχρι 6 atm. Ενώνει το λάστιχο στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε διακλάδωση χωρίς διαρροές. Μπορούμε να ενώσουμε λάστιχο ίδιας η διαφορετικής διατομής βιδώνοντας στη μέση το αντίστοιχο ρακόρ γρήγορα και σταθερά. Για να ξεχωρίζουμε τα ταφ μεταξύ τους υπάρχει διαφορετικό χρώμα στο φις-βίσμα του ταφ λοκ, (πράσινο για Φ16, μπλε για Φ20, κόκκινο για Φ25 και μαύρο για Φ32). 57. ΤΑΦ LOCK ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20Χ3/4Χ20: Ταφ lock θηλυκό (βιδωτό) για λάστιχα πολυαιθυλένιου Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 με θηλυκό σπείρωμα στη μέση, διαφορετικής διατομής. Είναι εύκολο στη χρήση και αντέχει σε πίεση μέχρι 6 atm. Ενώνει το λάστιχο στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε διακλάδωση χωρίς διαρροές. Μπορούμε να ενώσουμε λάστιχο ίδιας η διαφορετικής διατομής βιδώνοντας στη μέση το αντίστοιχο ρακόρ γρήγορα και σταθερά. Για να ξεχωρίζουμε τα ταφ μεταξύ τους υπάρχει διαφορετικό χρώμα στο φις-βίσμα του ταφ λοκ, (πράσινο για Φ16, μπλε για Φ20, κόκκινο για Φ25 και μαύρο για Φ32). 58. ΤΑΦ LOCK ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25Χ1Χ25: Ταφ lock θηλυκό (βιδωτό) για λάστιχα πολυαιθυλένιου Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 με θηλυκό σπείρωμα στη μέση, διαφορετικής διατομής. Είναι εύκολο στη χρήση και αντέχει σε πίεση μέχρι 6 atm. Ενώνει το λάστιχο στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε διακλάδωση χωρίς διαρροές. Μπορούμε να ενώσουμε λάστιχο ίδιας η διαφορετικής διατομής βιδώνοντας στη μέση το αντίστοιχο ρακόρ γρήγορα και σταθερά. Για να ξεχωρίζουμε τα ταφ μεταξύ τους υπάρχει διαφορετικό χρώμα στο φις-βίσμα του ταφ λοκ, (πράσινο για Φ16, μπλε για Φ20, κόκκινο για Φ25 και μαύρο για Φ32). 59. ΤΑΦ LOCK ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25Χ3/4Χ25: Ταφ lock θηλυκό (βιδωτό) για λάστιχα πολυαιθυλένιου Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 με θηλυκό σπείρωμα στη μέση, διαφορετικής διατομής. Είναι εύκολο στη χρήση και αντέχει σε πίεση μέχρι 6 atm. Ενώνει το λάστιχο στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε διακλάδωση χωρίς διαρροές. Μπορούμε να ενώσουμε λάστιχο ίδιας η διαφορετικής διατομής βιδώνοντας στη μέση το αντίστοιχο ρακόρ γρήγορα και σταθερά. Για να ξεχωρίζουμε τα ταφ μεταξύ τους υπάρχει διαφορετικό χρώμα στο φις-βίσμα του ταφ λοκ, (πράσινο για Φ16, μπλε για Φ20, κόκκινο για Φ25 και μαύρο για Φ32). 60. ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 1Χ1Χ1 ΑΡ-ΘΗΛ-ΘΗΛ: Πλαστικά εξαρτήματα για φρεάτια, που συνδέουν εύκολα και γρήγορα τις ηλεκτροβάνες στο αυτόματο πότισμα. Είναι διατομής 1", έχουν παξιμάδι που γυρίζει και βιδώνει γρήγορα, ενώ εσωτερικά, διαθέτουν λάστιχα στεγανoποίησης. Αντέχουν σε πίεση μέχρι 10 atm και δεν χρειάζεται τεφλόν ή κανάβι στο βίδωμα. Οι Η/Β βιδώνονται στο θηλυκό μέρος των εξαρτημάτων, ενώ εάν είναι θηλυκές, μεσολαβεί μεταξύ Η/Β και εξαρτήματος πλαστικός μαστός 1", με λάστιχο στεγανοποίησης. Κάθε εξάρτημα διατίθεται σε αρσενικό-θηλυκό(αθ) η θηλυκό-θηλυκό(θθ), ώστε να υπάρχει ευχέρεια επιλογής ανά περίπτωση. 61. ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 1Χ1Χ1 ΘΗΛ-ΘΗΛ-ΘΗΛ: Πλαστικά εξαρτήματα για φρεάτια, που συνδέουν εύκολα και γρήγορα τις ηλεκτροβάνες στο αυτόματο πότισμα. Είναι διατομής 1", έχουν παξιμάδι που γυρίζει και βιδώνει γρήγορα, ενώ εσωτερικά, διαθέτουν λάστιχα στεγανoποίησης. Αντέχουν σε πίεση μέχρι 10 atm και δεν χρειάζεται τεφλόν ή κανάβι στο βίδωμα. Οι Η/Β βιδώνονται στο θηλυκό μέρος των εξαρτημάτων, ενώ εάν είναι θηλυκές, μεσολαβεί μεταξύ Η/Β και εξαρτήματος πλαστικός μαστός 1", με λάστιχο στεγανοποίησης. Κάθε εξάρτημα διατίθεται σε αρσενικό-θηλυκό(αθ) η θηλυκό-θηλυκό(θθ), ώστε να υπάρχει ευχέρεια επιλογής ανά περίπτωση. ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1. ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 4mm/122m: Μεσινέζα (κλωστές, πετονιά) για χορτοκοπτικά (θαμνοκοπτικά) μηχανήματα, τετράγωνη, 4mm/122m.

10 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ: Όλα τα παρακάτω ανταλλακτικά για την συντήρηση των μηχανημάτων κηπουρικής του Δήμου Πεντέλης: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΑΛΥΣΙΔΑ COMBI ΑΛΥΣΙΔΑ DOLMAR ( ) 3 ΑΛΥΣΙΔΑ HUQSVARNA ΑΛΥΣΙΔΑ HUQSVARNA ΑΛΥΣΙΔΑ HUQSVARNA 55 / JONSERED ΑΛΥΣΙΔΑ HUQSVARNA ΑΛΥΣΙΔΑ MAKITA DCS 6401 (45cm 325 1,5mm, ) 8 ΑΛΥΣΙΔΑ OREGON (9,9 56 3/8" 1,3) 9 ΑΛΥΣΙΔΑ SHINDAIWA ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL (44, 3/8 1,1) (61 3/8 1,3) (84 3/8 1,6) ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL 192 T ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL MS ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL MS 192 T ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL MS ΑΛΥΣΙΔΑ STIHL MS ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΑΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ & ΜΑΧΑΙΡΙ MB 545 OT ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 21 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ 22 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΕΡΕΣ FS ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 24 ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25 ΛΑΜΑ HUQSVARNA ΛΑΜΑ HUQSVARNA 55 / JONSERED ΛΑΜΑ HUQSVARNA ΛΑΜΑ STIHL ΛΑΜΑ STIHL ΛΑΜΑ STIHL ΛΑΜΑ STIHL MS ΛΑΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΟΥΖΙ 34 ΣΧΟΙΝΑΚΙ STIHL ΣΧΟΙΝΑΚΙ STIHL ΣΧΟΙΝΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΕΡΕΣ FS ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 38 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ FS ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ θα είναι άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής, θα εναρμονίζονται στις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι συμβατά με τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί ο Δήμος (STIHL FS450, EFCO 8530, KAWASAKI κλπ). ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ: Ο Δήμος διαθέτει έναν αριθμό μηχανημάτων και εργαλείων για την Υπηρεσία Πράσινου τα οποία χρειάζονται συντήρηση και επισκευή κάθε φορά που παρουσιάζουν κάποια βλάβη. Τα μηχανήματα αυτά, ενδεικτικά, είναι: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΑΛΥΣΙΔΟΠΡΙΟΝΑ HUQSVARNA 55 2 JONSERED 55

11 3 STIHL STIHL MS STIHL MS 192 T 6 STIHL MS STIHL MS 4 8 MAKITA DSC MAKITA DSC STIHL MS STIHL MS STIHL MS HUQSVARNA 385 XP 15 HUQSVARNA 55 XP 16 SHINDAIWA 17 ΑΛΥΣΙΔΟΠΡΙΟΝΑ (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ) STIHL HT ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΒ ΜΒ SERIES 21 VIKING MB 500 SANDRI GARDEN ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ 23 MB 545 OT BRIGGS Q 24 STRATTON ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ STIHL FS STIHL FS STIHL FS STIHL FS 260 C 29 KAWASAKI SOLO EFCO HUQSVARNA 325R 32 MAKITA BCM RYOBI 34 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ (ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΕΣ) STIHL HS MAKITA EH MAKITA HTS 6000 STRATTON 37 AVAHTUM XTE VICTA 39 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ COMBI (2 ΑΛΥΣ/ΠΡΙΟΝΑ, 2 ΜΠΟΡ/ΨΑΛΙΔΑ, 1 ΦΡΕΖΑΚΙ) STIHL KM 130 R 40 ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΑ POWER SPRAYER TF HP Η συντήρηση και η επισκευή του ανωτέρω και κάθε παρεμφερούς υπάρχοντος εξοπλισμού και μηχανημάτων κηπουρικής - πρασίνου θα γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά που θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση βλάβης - επισκευής, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στο δήμο έκθεση με τη σχετική τεχνικοοικονομική προσφορά του και να υλοποιήσει την αποκατάσταση που προβλέπεται κατόπιν συνεννόησης. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: την αιτία που προκάλεσε τη βλάβη και αναλυτική περιγραφή αυτής,

12 την αναγκαία συντήρηση με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα, π.χ. φίλτρα, λάδι, κλπ, κατάλογο των υλικών/ανταλλακτικών που απαιτούνται με την τιμή τους και την τελική τιμή τους, υπολογίζοντας την έκπτωση που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό του δήμου, ανάλυση των απαιτούμενων εργοτοωρών για την αναγκαία συντήρηση - επισκευή με υπολογισμό της συνολικής χρέωσης με βάση την τιμή εργατοώρας TΟU συνεργείου του που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό του δήμου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται. Όλα τα υλικά και ανταλλακτικά συντήρησης που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, κατασκευασμένα σύμφωνα με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, με χαρακτηριστικά λειτουργίας κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, και θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από το Δήμο για το σύνολο του εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος κατά το έτος Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/03/2015 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/03/2015 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/3/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με βαθμό Δ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. με βαθμό Β ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 A.M 4/2015 T.Y ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,43 συμπ. Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο της προμήθειας Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικήςσυντήρηση επισκευή (service) μηχανημάτων κηπουρικής έτους 2015,που θα καλύψουν τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πεντέλης. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α. N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. β. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/ ): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων γ. N. 2470/14. δ. Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»,(ΦΕΚ 185/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93, καθώς και 53/93, που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της. ε. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/ ) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. στ. Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α / ) : Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. ζ. Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. η. Υ.Α Αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. θ. Υ.Α. Αριθμ. Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). ι. Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. κ. Όλοι οι σχετικοί νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα που προσάρμοσαν την Ελληνική Νομοθεσία προς το Κοινοτικό Δίκαιο. λ. Η με αριθμό.απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της σχετικής προμήθειας, μ. Η Διακήρυξη της παρούσας προμήθειας. ν. Άρθρο 37 Ν.4320/2015 ΦΕΚ 29 ΤΕΥΧΟΣ Α/ και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

14 ΑΡΘΡΟ 3 O : Μειοδότες Ο υποψήφιος, ο οποίος θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, για το σύνολο των ομάδων εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής ή για επιμέρους ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» και η οποία προσφορά θα αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά των ομάδων της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 4 O : Συμβατικά στοιχεία. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. 2. Η Διακήρυξη της προμήθειας. 3. Η Οικονομική προσφορά. 4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 6. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 7. Τα λοιπά τεύχη της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 5 O : Εγγύηση συμμετοχής, N. 4281/14, άρθρο 157. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκεια ισχύος 4 μηνών, ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Όταν η προσφορά αφορά μέρος (ΟΜΑΔΑ) των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. ΑΡΘΡΟ 6 O : Στοιχεία τεχνικής προσφοράς - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει κάθε στοιχείο στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή του προσφερόμενου είδους. (Τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ) ΑΡΘΡΟ 7 ο : Τιμές προσφορών Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα προμήθεια για καθένα από τα προς προμήθεια είδη, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση ή τιμή του προσφερόμενου είδους της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 8 O : Σύμβαση Οι ανάδοχοι της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν προς υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσουν τις κατά το 9 ο άρθρο της παρούσας, εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών. ΑΡΘΡΟ 9 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή

15 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5%, Ν. 4281/14 άρθρο 157, της συμβατικής αξίας της προμήθειας, σύμφωνα με τη 2 η παράγραφο του 26 ου άρθρου της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του αντίστοιχου προς προμήθεια είδους από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του κάθε προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου. ΑΡΘΡΟ 10 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33 ο άρθρο της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Επίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35 ο άρθρο της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 11 O : Πλημμελής κατασκευή Εφ όσον το κάθε προς προμήθεια υλικό δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο αντίστοιχος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση των ακατάλληλων υλικών, επέλθει φθορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Πεντέλης, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. ΑΡΘΡΟ 12 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 13 O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, ασφαλτικού μίγματος & παρόμοιων ειδών. ΑΡΘΡΟ 14 O : Παραδοτέες ποσότητες, χρόνοι και τόποι παράδοσης. Όλα τα υλικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου Πεντέλης ή στον τόπο των εργασιών, σύμφωνα με την επιθυμία της κάθε υπηρεσίας. Η παράδοση των υλικών αυτών θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου. Οι προμηθευτές των ομάδων θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τα υπό προμήθεια υλικά εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν, στον τόπο παράδοσης που θα ορίζεται από την ειδοποίηση. ΑΡΘΡΟ 15 O : Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος,(ή ανάδοχοι), δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Πεντέλης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό έλεγχο. Άρθρο 16 ο : Γενικές διατάξεις Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των προς προμήθεια ειδών στο Δήμο Πεντέλης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/03/2015 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/03/2015 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 23/03/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με βαθμό Δ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. με βαθμό Β ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β

16

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Μ. : Π 87 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 4.741,65 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντάχθηκε:Κοκοτίνης Νικόλαος Γεωπόνος Τ.Ε. Θεωρήθηκε:Κωσταπάνος Βλαδίμηρος,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για K. Μ. : Π11/2011 ΠΡΟΫΠ. : 14.944,50 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Α.Μ.: Π55/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 55/2012 ΠΡΟYΠ: 7.435,40

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου K. Μ. : Π65/2011 ΠΡΟΫΠ. : 2.398,50 με το Φ. Π. Α. K.A. : 00.6451 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24702 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 13/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:5081 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/6662.0002 ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας " ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια διαδρασικών πινάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Προμήθεια διαδρασικών πινάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Προμήθεια διαδρασικών πινάκων Κ. Μ. : Π71/2010 ΠΡΟΫΠ. : 27.951,00 με το Φ. Π. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Μ. : Π 4 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.708,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. Προμ.: 24/2016 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Κ.Α. 35.7131.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 5.498,10 Προμήθεια: Προμήθεια βενζινοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης 3 Σταλάκτες καρφωτός σταλάκτης ΝΕΣΤΟΣ 3092/0002 2 100 0,13 3092/0004 4 100 0,13 3092/0006 6 100 0,13 3092/0008 8 100 0,13 3092/0016 16 100 0,13 3092/0024 24 100 0,13 3092/0032

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου K. Μ. : Π141/2014 ΠΡΟΫΠ. : 9.594,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους μαθητές, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ μαθητές, έτους 2015» Κ.Μ.: Π92/2015 ΠΡΟΫΠ.: 3.431,70 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 15/10/2014. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25075

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 15/10/2014. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25075 Εληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 15/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25075 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014 εξοπλισµού για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των Παιδικών και Κ.Μ. : Π 57/2014 ΠΡΟΫΠ.: 5.242,67 µε Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού για

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου»

Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 28 /2014 Έργο: «Προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΚΑ. ΠΙΣΤΩΣ. : 35.7135.0006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.968,90 ΕΥΡΩ 2015 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6 Ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 4/4/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου κατά το έτος 2012 Κ. Μ. : Π 17 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002711645 2015-04-17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ φυτοπαθολογικού υλικού» ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

15REQ002711645 2015-04-17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ φυτοπαθολογικού υλικού» ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια : «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια : «Προµήθεια ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Κοµοτηνής, προκειµένου να συντηρήσει τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου και τους χώρους των κοιµητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΑΜ: 16REQ003698424 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 20/2016 ΠΡΟΫΠ:40.222,23 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001,

Διαβάστε περισσότερα