Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004"

Transcript

1 Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 169, 172, 173, 177, 182, 185 και 229 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία 2002/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση» (EE L της 15/1/2003, σ. 3), 35(I) του (Ι) του (Ι) του (I) του (Ι) του (I) του (I) του (Ι) του του Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 169, 172, 173, 177, 182, 185 και 229 των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως (Αρ.6) του 2004, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμούς του 2002 και 2003 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμοί του 2002 έως Προσθήκη νέων κανονισμών. 2. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται -

2 2 (α) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου Κανονισμού 37 σε Κανονισμό 51 και (β) με την προσθήκη σ αυτούς, μετά τον Κανονισμό 36, των ακόλουθων νέων Κανονισμών 37 έως 50: «Προσόντα των φυσικών προσώπων που ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης. 37.-(1) Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αιτείται την εγγραφή του σε ένα από τα Μητρώα της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου προκειμένου να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης καθώς και ένα εύλογο ποσοστό προσώπων, που κατέχουν θέση διευθύνοντος ή είναι εταίροι σε νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης, οφείλουν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 172 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 173 του Νόμου, να κατέχουν τα προσόντα, τα οποία ορίζονται στις παραγράφους (α) μέχρι (δ), ανάλογα με το Μητρώο, στο οποίο αιτούνται την εγγραφή τους. (2) Προκειμένου για εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων, στο Μητρώο Ασφαλιστικών Μεσαζόντων ή στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων, το φυσικό πρόσωπο οφείλει- (α) να είναι κάτοχος απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού (β) να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού για τον Κλάδο Γενικής Φύσεως ή και Πιστοποιητικού για τον Κλάδο Ζωής, ανάλογα με την περίπτωση, κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται από Σώμα, Ίδρυμα,

3 3 Οργανισμό ή Πρόσωπο στο οποίο ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων (στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «η Επιτροπή»), αναθέτει τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναφορικά με στοιχειώδη ασφαλιστικά θέματα που άπτονται του Κλάδου Γενικής Φύσεως ή του Κλάδου Ζωής αντίστοιχα πάνω σε ύλη που καθορίζει η Επιτροπή: Deleted: Νοείται ότι, ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη της Επιτροπής, δύναται να απαλλάσσει μερικώς ή ολικώς, φυσικό πρόσωπο από την υποχρέωση κατοχής του ενός ή και των δυο πιο πάνω Πιστοποιητικών σε περίπτωση κατοχής ισοδύναμων ή ανώτερων σε ασφαλιστικά θέματα προσόντων (γ) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία κατάλληλη εκπαίδευση στον κλάδο ή στους κλάδους, με τους οποίους το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρόκειται να ασχοληθεί, όπως βεβαιώνεται από την ασφαλιστική επιχείρηση ή το διαμεσολαβητή, στον οποίο διετέλεσε εκπαιδευόμενος (trainee) και τον οποίο θα εκπροσωπεί και Deleted: (δ) να πληροί τις διατάξεις της παραγράφου (4). (3) Προκειμένου για εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων, το φυσικό πρόσωπο οφείλει- (α) να είναι κάτοχος απολυτηρίου Σχολής Μέσης

4 4 Εκπαίδευσης ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού (β) να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού για τον Κλάδο Γενικής Φύσεως ή και Πιστοποιητικού για τον Κλάδο Ζωής, ανάλογα με την περίπτωση, κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται από Σώμα, Ίδρυμα, Οργανισμό ή Πρόσωπο στο οποίο ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη της Επιτροπής, αναθέτει τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναφορικά με στοιχειώδη ασφαλιστικά θέματα που άπτονται του Κλάδου Γενικής Φύσεως ή του Κλάδου Ζωής αντίστοιχα πάνω σε ύλη που καθορίζει η Επιτροπή: Νοείται ότι, ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη της Επιτροπής, δύναται να απαλλάσσει μερικώς ή ολικώς φυσικό πρόσωπο από την υποχρέωση κατοχής του ενός ή και των δυο πιο πάνω Πιστοποιητικών σε περίπτωση κατοχής ισοδύναμων ή ανώτερων σε ασφαλιστικά θέματα προσόντων (γ) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία κατάλληλη εκπαίδευση αναφορικά με τις ασφαλιστικές συμβάσεις, τις οποίες το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα προωθεί, όπως βεβαιώνεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, στην οποία διετέλεσε εκπαιδευόμενος (trainee) και την οποία θα εκπροσωπεί.

5 5 Νοείται ότι ο Έφορος, αν από τη σύμβαση συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου πεισθεί ότι υπάρχει σαφής περιορισμός ως προς τη φύση των εργασιών διαμεσολάβησης που ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος θα εκτελεί και έχοντας υπόψη τις Οδηγίες του που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 168Α του Νόμου, δύναται να προβεί στην εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων χωρίς αυτό να κατέχει τα προσόντα της παραγράφου (β) πιο πάνω. (4) Προκειμένου για την εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων, το φυσικό πρόσωπο οφείλει επιπρόσθετα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (2) προσόντα, να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου ισότιμου προσόντος ή άλλου κατάλληλου επαγγελματικού προσόντος σε θέματα συναφή με τις εργασίες, τις οποίες πρόκειται να ασκεί ή και τα καθήκοντα που πρόκειται να εκτελεί στο νομικό πρόσωπο: Deleted: Νοείται ότι, για την εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) και για τον Κλάδο Γενικής Φύσεως και για τον Κλάδο Ζωής, εκτός εάν αποδεδειγμένα αποδείξει ότι θα ασχολείται μόνο με έναν από τους δύο Κλάδους.

6 6 Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση εγγραφής διαμεσολαβητή. 38.-(1) Τηρουμένων των παραγράφων (2) μέχρι (4), με την αίτηση διαμεσολαβητή για εγγραφή του σε ένα από τα τηρούμενα δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου Μητρώα, επιπρόσθετα από τα οριζόμενα στο άρθρο 175 του Νόμου έγγραφα, συνυποβάλλονται- (α) πιστοποιητικό ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλη ανάλογη βεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 171 του Νόμου ή, νοουμένου ότι το ζητήσει ο Έφορος, αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για την επαγγελματική ευθύνη, (β) τα έγγραφα που προβλέπονται στον Κανονισμό 20, Deleted: (γ) πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο της σύμβασης διαμεσολάβησης, εκτός εάν η αίτηση αφορά την εγγραφή στο Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων ή Εταιρειών Ασφαλειομεσιτών ή την εγγραφή διαμεσολαβητή που θα εκπροσωπεί την Ένωση Ασφαλιστών Λλοϋδς Λονδίνου, και (δ) δήλωση από το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ο αιτητής ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης ότι επιθυμεί την εγγραφή του, εκτός εάν η αίτηση αφορά την εγγραφή στο Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων ή στο Μητρώο Εταιρειών Ασφαλειομεσιτών. (2) Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό

7 7 πρόσωπο και αιτείται την εγγραφή του στα Μητρώα βάσει των παραγράφων (β) ή (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 173 του Νόμου, αντί της δήλωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1), συνυποβάλλεται δήλωση του νομικού προσώπου, για λογαριασμό του οποίου θα ενεργεί ή θα διευθύνει ή θα είναι εταίρος, ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη εγγραφή. (3) Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο συνυποβάλλεται - (i) αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου εγγράφου, κατάλληλα πιστοποιημένων, όπως ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής των, και κάθε άλλο συστατικό έγγραφό της, όπου αυτό εφαρμόζεται, κατάλληλα πιστοποιημένο από τον Έφορο Εταιρειών, (ii) ο καθορισμένος τύπος, στον οποίο περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σε σχέση με τη ταυτότητα, τα ακαδημαϊκά, τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα των διευθυνόντων την εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 37, (iii) τα έγγραφα που αναφέρονται στον Κανονισμό 20 για τους διευθύνοντες την εταιρεία και τους κατέχοντες ειδική συμμετοχή στην εταιρεία ή κατά περίπτωση τους εταίρους της εταιρείας, (iν) κατάλογο των εγγεγραμμένων ή ήδη αιτουμένων την εγγραφή τους στα Μητρώα

8 8 της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου φυσικών προσώπων, τα οποία πρόκειται σύμφωνα με τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 173 του Νόμου να ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου και των διευθυνόντων του νομικού προσώπου, των κατεχόντων ειδική συμμετοχή σ αυτό, ή των εταίρων του νομικού προσώπου με μνεία της ιδιότητάς τους έναντι του νομικού προσώπου, της διεύθυνσης κατοικίας και του αριθμού εγγραφής τους στα Μητρώα της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου. (4) Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι ήδη εγγεγραμμένος σε ένα από τα Μητρώα του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου και επιθυμεί την εγγραφή του σε άλλο Μητρώο, οφείλει, επιπρόσθετα από τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (1), να προσκομίσει βεβαίωση από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για λογαριασμό των οποίων ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης, ότι δεν οφείλει σε αυτές οποιαδήποτε ποσά που έχει εισπράξει εκ μέρους των ασφαλισμένων, κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 185 του Νόμου και του Κανονισμού 49: Νοείται ότι, στην περίπτωση μεσίτη ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων, η σχετική βεβαίωση παρέχεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταρτίσει σύμβαση ασφάλισης σε συνέχεια διαμεσολάβησής του.

9 9 Επέκταση εγγραφής διαμεσολαβητή. 39.-(1) Εάν διαμεσολαβητής, που είναι ήδη εγγεγραμμένος σε ένα από τα Μητρώα των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, επιθυμεί την επέκταση της εγγραφής του, είτε προκειμένου να ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης για λογαριασμό άλλης ή και άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε για άσκηση εργασιών και στον Κλάδο Γενικής Φύσεως εκτός από τον Κλάδο Ζωής, στον οποίο ήδη ασκεί εργασίες και αντιστρόφως, υποβάλλει αίτηση επέκτασης της εγγραφής. (2) Με την αίτηση επέκτασης συνυποβάλλονται - (α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 38, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (στ), τα οποία υποβάλλονται εκ νέου μόνον εάν έχουν μεταβληθεί από την αρχική υποβολή τους ή, προκειμένου για τα αναφερόμενα στον Κανονισμό 20, έχει παρέλθει πέραν του τριμήνου από της έκδοσής τους: Νοείται ότι, το πιστοποιητικό ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλη ανάλογη βεβαίωση υποβάλλεται εκ νέου μόνον εάν η περίοδος ασφάλισης σύμφωνα με την αρχικώς υποβληθείσα βεβαίωση έχει λήξει, (β) βεβαίωση από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για λογαριασμό των οποίων ο

10 10 αιτούμενος την επέκταση διαμεσολαβητής ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης, ότι δεν οφείλει σε αυτές οποιαδήποτε ποσά που έχει εισπράξει εκ μέρους των ασφαλισμένων, κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 185 του Νόμου και του Κανονισμού 49: Νοείται ότι, στην περίπτωση μεσίτη ασφαλίσεων ή εταιρείας ασφαλειομεσιτών, καθώς και στην περίπτωση ασφαλιστικού μεσάζοντα ή εταιρείας ασφαλιστικών μεσαζόντων εφόσον ενεργούν για λογαριασμό εταιρείας ασφαλειομεσιτών, η σχετική βεβαίωση παρέχεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταρτίσει ασφαλιστική σύμβαση σε συνέχεια διαμεσολάβησής τους. Στοιχεία που καταχωρούνται στα Μητρώα, και τρόπος καταχώρησης και πρόσβασης στα στοιχεία αυτά. 40.-(1) Στα τηρούμενα από την Υπηρεσία Μητρώα διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, καταχωρούνται, μεταξύ άλλων- (α) το ονοματεπώνυμο προκειμένου περί φυσικού προσώπου ή η ονομασία προκειμένου περί νομικού προσώπου, η επαγγελματική διεύθυνση του διαμεσολαβητή και τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και ο αριθμός του πιστοποιητικού εγγραφής του, οι ανανεώσεις και τυχόν επεκτάσεις ή διαγραφές του:

11 11 Νοείται ότι, στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται δυνάμει της παραγράφου (β) ή (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 173 του Νόμου, η ιδιότητα του καταχωρείται κεχωρισμένως στο αντίστοιχο Μητρώο: Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής είναι νομικό πρόσωπο, καταχωρούνται τα ονόματα των διευθυνόντων που είναι υπεύθυνοι για την άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης ή των εταίρων αυτού, ανάλογα με την νομική μορφή του νομικού προσώπου, (β) τα κράτη μέλη, στα οποία ο διαμεσολαβητής έχει δηλώσει ότι ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης. (2) Στα τηρούμενα από την Υπηρεσία Μητρώα διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, καταχωρούνται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης και το μητρώο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι διαμεσολαβητές, οι οποίοι επιθυμούν να ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή εγκατάστασης, καθώς και τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής τους. (3) Τα Μητρώα του άρθρου 170 του Νόμου

12 12 τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή. Πιστοποιητικό εγγραφής. 41.-(1) Το Πιστοποιητικό Εγγραφής περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 176 του Νόμου και εκδίδεται κατά τον καθορισμένο τύπο. (2) Σε περίπτωση που ο Έφορος προβαίνει στην ανανέωση εγγραφής φυσικού ή νομικού προσώπου σε ένα από τα Μητρώα που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 170 του Νόμου, ο Έφορος προβαίνει στην έκδοση νέου Πιστοποιητικού Εγγραφής σε αντικατάσταση του υφιστάμενου. (3) Σε περίπτωση που κοινοποιείται στον Έφορο μεταβολή των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου, ο Έφορος προβαίνει στην έκδοση νέου Πιστοποιητικού Εγγραφής, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου, εφόσον μεταβλήθηκε κάποιο από τα αναφερόμενα στο Πιστοποιητικό στοιχεία. Ανανέωση εγγραφής διαμεσολαβητή. 42.-(1) Διαμεσολαβητής, ο οποίος επιθυμεί την ανανέωση της εγγραφής του σε ένα από τα Μητρώα των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, υποβάλλει σχετική αίτηση σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 177 του Νόμου συνυποβάλλοντας- (α) τα στοιχεία που ορίζονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1), καθώς και τον κατάλογο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (3) του Κανονισμού 38,

13 13 (β) τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στον Κανονισμό 20 για τον αιτητή, εφόσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου ή για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 173 του Νόμου, εφόσον ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο αιτούμενο την ανανέωση της εγγραφής του στα Μητρώα των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, (γ) βεβαίωση από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για λογαριασμό των οποίων ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης ότι δεν οφείλει σε αυτές οποιαδήποτε ποσά που έχει εισπράξει εκ μέρους των ασφαλισμένων, κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 185 του Νόμου και του Κανονισμού 47: Νοείται ότι, στην περίπτωση μεσίτη ασφαλίσεων ή εταιρείας ασφαλειομεσιτών, καθώς και στην περίπτωση ασφαλιστικού μεσάζοντα ή εταιρείας ασφαλιστικών μεσαζόντων, εφόσον ενεργούν για λογαριασμό εταιρείας ασφαλειομεσιτών, η σχετική βεβαίωση παρέχεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταρτίσει σύμβαση ασφάλισης ως αποτέλεσμα διαμεσολάβησής τους, (δ) βεβαίωση κατάλληλης εκπαίδευσης, σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί

14 14 οποιαδήποτε δεδομένα που αφορούν τις εργασίες διαμεσολάβησης που δύναται να ασκεί, (ε) προκειμένου για εταιρίες ασφαλειομεσιτών, αντίγραφο κατάστασης κατανομής εργασιών που υπέβαλε σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 184 του Νόμου. (2) Η εγγραφή συνδεδεμένου διαμεσολαβητή στο Μητρώο Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων ή στο Μητρώο Εταιριών Συνδεδεμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων, δύναται να ανανεώνεται, νοουμένου ότι η ασφαλιστική επιχείρηση υποβάλει σχετική αίτηση σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 177 του Νόμου, συνυποβάλλοντας- (α) τα στοιχεία που ορίζονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) και τον κατάλογο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iν) της παραγράφου (3) του Κανονισμού 38, (β) τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στον Κανονισμό 20 για τον αιτητή, εφόσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου ή για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 173 του Νόμου, εφόσον ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο αιτούμενο την ανανέωση της εγγραφής του στα Μητρώα των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου,

15 15 (γ) βεβαίωση κατάλληλης εκπαίδευσης, σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί οποιαδήποτε δεδομένα που αφορούν τις εργασίες διαμεσολάβησης που δύναται να ασκεί. (3) Αλλοδαπή επιχείρηση διαμεσολάβησης, η οποία επιθυμεί την ανανέωση της εγγραφής της στο Μητρώο της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου συνυποβάλλει, πέραν των αναφερομένων στο εδάφιο (1)- (α) βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ότι παραμένει εξουσιοδοτημένη στην έδρα της για την άσκηση ανάλογων εργασιών διαμεσολάβησης και (β) βεβαίωση από την αλλοδαπή επιχείρηση ότι ο αντιπρόσωπός της στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 174 του Νόμου, παραμένει εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους της και να διευθύνει τις εργασίες του υποκαταστήματός της στην Δημοκρατία. Τέλη εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μεταβολής στοιχείων σε Μητρώο διαμεσολαβητών. 43.-(1) Για την εξέταση αίτησης για εγγραφή του διαμεσολαβητή - (α) σε ένα από τα τηρούμενα δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου Μητρώα, καταβάλλεται τέλος σαράντα ( 40) κυπριακών λιρών και

16 16 (β) σε ένα από τα τηρούμενα δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου Μητρώα νομικών προσώπων, καταβάλλεται τέλος εξήντα ( 60) κυπριακών λιρών. (2) Για κάθε μεταγενέστερη αίτησή του διαμεσολαβητή για επέκταση των εργασιών του ή για εγγραφή σε άλλο Μητρώο, καταβάλλεται τέλος είκοσι ( 20) κυπριακών λιρών. Deleted: (3) Για αλλαγή στο δηλωθέν όνομα ή στην διεύθυνση του διαμεσολαβητή καταβάλλεται τέλος δέκα ( 10) κυπριακών λιρών. (4) Για κάθε αίτηση ανανέωσης της εγγραφής διαμεσολαβητή - (α) στην περίπτωση που αφορά τα τηρούμενα δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου Μητρώα, καταβάλλεται τέλος σαράντα ( 40) κυπριακών λιρών (β) στην περίπτωση που αφορά τα τηρούμενα δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου Μητρώα, καταβάλλεται τέλος εξήντα ( 60) κυπριακών λιρών Deleted: (γ) στην περίπτωση που η αίτηση ανανέωσης της εγγραφής διαμεσολαβητή υποβάλλεται

17 17 εντός τριών μηνών από την τελευταία τροποποίησή της, το οφειλόμενο τέλος για την αίτηση ανανέωσης μειώνεται κατά το ποσό του τέλους που είχε καταβληθεί για την τελευταία τροποποίηση (δ) στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της ισχύος της εγγραφής διαμεσολαβητή, το οφειλόμενο τέλος, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) ή (β), διπλασιάζεται. (5) Τα τέλη του παρόντος Κανονισμού καταβάλλονται από τους αιτούντες την εγγραφή τους στα Μητρώα της παραγράφου (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 170 του Νόμου, εκτός εάν πρόκειται για συνδεδεμένο διαμεσολαβητή όπου τα τέλη καταβάλλονται από την ασφαλιστική επιχείρηση, την οποία θα εκπροσωπεί: Νοείται ότι, τα καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται. Περιεχόμενο της σύμβασης πρακτόρευσης. 44.-(1) Μεταξύ του ασφαλιστικού πράκτορα, περιλαμβανομένης της εταιρείας ασφαλιστικής πρακτόρευσης, και της ασφαλιστικής επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας προτίθεται να ενεργεί ο ασφαλιστικός πράκτορας, καταρτίζεται εγγράφως σύμβαση πρακτόρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Νόμου, στην οποία διαλαμβάνονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

18 18 (2) Στη σύμβαση πρακτόρευσης καθορίζονται μεταξύ άλλων, όπου εφαρμόζεται - (α) οι κλάδοι ασφάλισης, στους οποίους ο ασφαλιστικός πράκτορας δικαιούται να διεξάγει εργασίες διαμεσολάβησης (β) η δυνατότητα αποδοχής κινδύνων βάσει των όρων και των περιορισμών της σύμβασης, (γ) η δυνατότητα έκδοσης και υπογραφής ασφαλιστηρίων εγγράφων ή η προσυπογραφή και επίδοση προς τους ασφαλισμένους των ασφαλιστηρίων που έχουν εκδοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση (δ) ο τρόπος διακανονισμού απαιτήσεων βάσει των όρων και των περιορισμών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση (ε) η δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων με εταιρείες ασφαλιστικών μεσαζόντων ή με ασφαλιστικούς μεσάζοντες, με βάσει τους όρους της σύμβασης πρακτόρευσης (στ) η δυνατότητα είσπραξης ασφαλίστρων και άλλων χρηματικών ποσών από τον ίδιο ασφαλιστικό πράκτορα ή, στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ε), από τον ασφαλιστικό μεσάζοντα:

19 19 Νοείται ότι, σε περίπτωση είσπραξης ασφαλίστρων και άλλων χρηματικών ποσών, καθορίζεται, επίσης, η διαδικασία απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 48 (ζ) ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής του ασφαλιστικού πράκτορα (η) οι προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης. (3) Στη σύμβαση αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του ασφαλιστικού πράκτορα έναντι της ασφαλιστικής επιχείρησης, των ασφαλισμένων ή και των προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν ασφάλιση και της εν γένει εκάστοτε ισχύουσας και της ασφαλιστικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του. Περιεχόμενο της σύμβασης μεσάζοντα. 45.-(1) Μεταξύ του ασφαλιστικού μεσάζοντα, περιλαμβανομένης της εταιρείας ασφαλιστικών μεσαζόντων αφενός και του ασφαλιστικού πράκτορα, περιλαμβανομένης της εταιρείας ασφαλιστικής πρακτόρευσης ή της εταιρείας ασφαλειομεσιτών αφετέρου, για λογαριασμό της οποίας προτίθεται να ενεργεί ο ασφαλιστικός μεσάζων, καταρτίζεται εγγράφως σύμβαση μεσάζοντος σύμφωνα με το άρθρο 169 του Νόμου, στην οποία διαλαμβάνονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. (2) Στη σύμβαση μεσάζοντος καθορίζονται μεταξύ άλλων, όπου εφαρμόζεται -

20 20 (α) τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του ασφαλιστικού μεσάζοντος και ειδικότερα οι όροι συνεργασίας με τον ασφαλιστικό πράκτορα ή την εταιρεία ασφαλειομεσιτών (β) οι κλάδοι ασφάλισης, στους οποίους δικαιούται να διεξάγει εργασίες διαμεσολάβησης (γ) η δυνατότητα είσπραξης ασφαλίστρων και άλλων χρηματικών ποσών από τον ασφαλιστικό μεσάζοντα, σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν τέτοιου δικαιώματος: Νοείται ότι, σε περίπτωση είσπραξης ασφαλίστρων και άλλων χρηματικών ποσών καθορίζεται, η διαδικασία απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 48 (δ) ο τρόπος αμοιβής του ασφαλιστικού μεσάζοντα (ε) οι προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης. (3) Στη σύμβαση αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του ασφαλιστικού μεσάζοντα έναντι του προσώπου, το οποίο εκπροσωπεί, των ασφαλισμένων ή/και των προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν ασφάλιση και της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του. Περιεχόμενο της σύμβασης ασφαλιστικού 46.-(1) Μεταξύ του ασφαλιστικού συμβούλου, περιλαμβανομένης της εταιρείας ασφαλιστικών

21 21 συμβούλου. συμβούλων και της ασφαλιστικής επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας προτίθεται να ενεργεί ο ασφαλιστικός σύμβουλος, καταρτίζεται εγγράφως σύμβαση ασφαλιστικού συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 169 του Νόμου, στην οποία διαλαμβάνονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. (2) Στη σύμβαση ασφαλιστικού συμβούλου καθορίζονται μεταξύ άλλων, όπου εφαρμόζεται - (α) τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του ασφαλιστικού συμβούλου και ειδικότερα οι όροι συνεργασίας του με την ασφαλιστική επιχείρηση (β) οι κλάδοι ασφάλισης, στους οποίους δικαιούται να διεξάγει εργασίες διαμεσολάβησης (γ) η δυνατότητα είσπραξης ασφαλίστρων και άλλων χρηματικών ποσών από το σύμβουλο ασφαλίσεων, σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν τέτοιου δικαιώματος: Νοείται ότι, σε περίπτωση είσπραξης ασφαλίστρων και άλλων χρημάτων καθορίζεται, η διαδικασία απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 48 (δ) ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής του ασφαλιστικού συμβούλου

22 22 (ε) οι προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης. (3) Στη σύμβαση αναφέρονται ρητά, οι υποχρεώσεις του ασφαλιστικού συμβούλου έναντι της ασφαλιστικής επιχείρησης, των ασφαλισμένων ή και των προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν ασφάλιση και της εν γένει εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του. Περιεχόμενο της σύμβασης συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου 47.-(1) Μεταξύ του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου, περιλαμβανομένης της εταιρείας συνδεδεμένων ασφαλιστικών συμβούλων και της ασφαλιστικής επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας προτίθεται να ενεργεί ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός σύμβουλος, καταρτίζεται εγγράφως σύμβαση συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 169 του Νόμου, στην οποία διαλαμβάνονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. (2) Στη σύμβαση συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου καθορίζονται μεταξύ άλλων, όπου εφαρμόζεται - (α) τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου και ειδικότερα οι όροι συνεργασίας του με την ασφαλιστική επιχείρηση (β) οι κλάδοι ασφάλισης, στους οποίους δικαιούται να διεξάγει εργασίες διαμεσολάβησης

23 23 (γ) τυχόν δυνατότητα προσυπογραφής συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλιστικών συμβάσεων, εφόσον αυτό προβλέπεται σε Οδηγίες του Εφόρου που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου (δ) ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου (ε) οι προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης. (3) Στη σύμβαση αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου έναντι της ασφαλιστικής επιχείρησης, των ασφαλισμένων ή και των προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν ασφάλιση και της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του. Ενημέρωση για νομοθετικό πλαίσιο. 48. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τους διαμεσολαβητές, με τους οποίους έχει καταρτίσει σύμβαση διαμεσολάβησης σύμφωνα με το άρθρο 169 του Νόμου σχετικά με την ασφαλιστική νομοθεσία όσον αφορά τις εργασίες διαμεσολάβησης στον Κλάδο Γενικής Φύσεως ή και στον Κλάδο Ζωής που συμφωνείται να ασκούν οι διαμεσολαβητές. Απόδοση ασφαλίστρων. 49.-(1) Κάθε πρόσωπο που ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης υποχρεούται να αποδίδει, εντός της προθεσμίας και των όρων απόδοσης των ασφαλίστρων, που ορίζονται με Οδηγίες του Εφόρου που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου, στο πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί ή να καταθέτει σε τραπεζικό

24 24 λογαριασμό στο όνομα του τελευταίου, όλα τα ασφάλιστρα και οποιαδήποτε άλλα χρηματικά ποσά που εισπράττει: Νοείται ότι, η προθεσμία απόδοσης ασφαλίστρων και άλλων χρηματικών ποσών δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με το Μητρώο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο διαμεσολαβητής. (2) Κάθε ασφαλιστικός πράκτορας ή εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης αναφέρει σε ξεχωριστή στήλη στο βιβλίο καταχώρισης ασφαλιστικών συμβάσεων που τηρείται από αυτόν σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 165Α του Νόμου, σε σχέση με τις ασφαλιστικές συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του, την ημερομηνία είσπραξης των αντίστοιχων ασφαλίστρων και οποιωνδήποτε άλλων χρηματικών ποσών. (3) Παράβαση των διατάξεων αυτών συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι δυο χιλιάδες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές Πληροφορίες που παρέχει ο διαμεσολαβητής πριν ή κατά την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης. 50.-(1) Χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων του διαμεσολαβητή που προβλέπονται από τους Κανονισμούς 26 έως 29, πριν από τη σύναψη της αρχικής ασφαλιστικής σύμβασης και εν ανάγκη κατά την ανανέωσή της ή κατά την τροποποίησή τής, ο διαμεσολαβητής παρέχει στο πρόσωπο που επιθυμεί να συνάψει ασφάλιση τις ακόλουθες, τουλάχιστον, πληροφορίες:

25 25 (α) την ταυτότητα και διεύθυνσή του (β) το Μητρώο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τα μέσα για την εξακρίβωση της εγγραφής του (γ) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή του που υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης Deleted: (δ) σε περίπτωση που ο διαμεσολαβητής είναι νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης της τελευταίας που υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του διαμεσολαβητή (ε) τυχόν πρόβλεψη στην σύμβαση διαμεσολάβησης σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 185 του Νόμου, ότι τα ασφάλιστρα που εισπράττει ο διαμεσολαβητής δεν λογίζονται έναντι του ασφαλισμένου ότι έχουν καταβληθεί στην ασφαλιστική επιχείρηση με την είσπραξή τους από τον διαμεσολαβητή (στ) τυχόν υφιστάμενη διαδικασία εξώδικης επίλυσης των αναφερόμενων διαφορών, καθώς και το δικαίωμα των ασφαλισμένων να υποβάλλουν καταγγελίες για τους διαμεσολαβητές και τη σχετική διαδικασία

26 26 υποβολής των καταγγελιών αυτών (ζ) κατά πόσον, όσον αφορά την προτεινόμενη σύμβαση- (i) παρέχει συμβουλές βάσει της υποχρέωσης της παραγράφου (2) να παρέχει αμερόληπτη ανάλυση, ή (ii) έχει συμβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στην περίπτωση αυτή, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου να συνάψει ασφάλιση, τον ενημερώνει για τις επωνυμίες των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή (iii) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δεν παρέχει συμβουλές βάσει της υποχρέωσης της παραγράφου (2) να παρέχει αμερόληπτη ανάλυση και στην περίπτωση αυτή, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου να συνάψει ασφάλιση, τον ενημερώνει για τις επωνυμίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τις οποίες δύναται να ασκεί και όντως ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες: Νοείται ότι, για τις περιπτώσεις

27 27 όπου προβλέπεται ότι μια συγκεκριμένη πληροφορία παρέχεται μόνο μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου να συνάψει ασφάλιση, ο διαμεσολαβητής οφείλει να πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο να συνάψει ασφάλιση σχετικά με το δικαίωμά του να ζητεί την πληροφορία αυτή. (2) Όταν ο διαμεσολαβητής πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο να συνάψει ασφάλιση ότι παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να παρέχει τις συμβουλές αυτές με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων, που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την ασφαλιστική σύμβαση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του ενδιαφερόμενου να συνάψει ασφάλιση. (3) Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ασφάλισης, ο διαμεσολαβητής πρέπει, τουλάχιστον, βάσει ιδίως των πληροφοριών, τις οποίες παρέσχε ο ενδιαφερόμενος να συνάψει ασφάλιση, να διευκρινίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου να συνάψει ασφάλιση καθώς και τους λόγους, στους οποίους βασίζονται οι συμβουλές που δίδονται στον ενδιαφερόμενο να συνάψει ασφάλιση σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν: Νοείται ότι, οι διευκρινίσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την πολυπλοκότητα της προτεινόμενης ασφαλιστικής σύμβασης.

28 28 (4) Κάθε πληροφορία που παρέχεται στα πρόσωπα που επιθυμούν να συνάψουν ασφάλιση γνωστοποιείται- (α) γραπτώς ή επί άλλου σταθερού υποθέματος διαθέσιμου και προσιτού στον πελάτη: Νοείται ότι, εφόσον το ζητήσει ο πελάτης ή εάν απαιτείται άμεση κάλυψη, οι πληροφορίες δύνανται να παρέχονται προφορικώς μεν πριν από την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και εγγράφως αμέσως μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, (β) με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητή από τον πελάτη (γ) σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους οι συμβαλλόμενοι: Νοείται ότι, οι εν λόγω πληροφορίες δύνανται να γνωστοποιούνται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της ασφαλιστικής υποχρέωσης ή του ασφαλιστικού κινδύνου. (5) Στην περίπτωση ασφάλισης μέσω τηλεφώνου, οι πληροφορίες που δίδονται προηγουμένως στον προτιθέμενο να συνάψει ασφάλιση, οφείλουν να παρέχονται τουλάχιστον ισοδύναμες πληροφορίες με

29 29 τις προβλεπόμενες στην νομοθεσία που υιοθετεί την Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Σε περίπτωση που καταρτίζεται σύμβαση ασφάλισης, παρέχονται στον ασφαλισμένο εγγράφως οι πληροφορίες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης.». Μεταβατικές διατάξεις. 3. Μέχρι την 15 Ιανουαρίου 2005, τα Μητρώα του άρθρου 170 του Νόμου δεν χρειάζεται να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Δ13(στ)/ΕΕ/ΕΠ /21κανονισμοί/ΣΠΧ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ ----------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 101(Ι) του 2001 171(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 679 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 Αριθμός 210 Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Εφημερίδα της ΕΕ: L 146, 10.06.2009. σ. 37. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με το Άρθρο 2 της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3868, 11/6/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3868, 11/6/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 16(Ι) του 1992 17(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α 196 14.9.2006) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Αριθµ. πρωτ. Κ3-8010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΆ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική, την πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 1994

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 1994 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 1994 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 222 του 1991 64(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ ----------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 27(1) του 1996 62(1)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

91(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

91(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4516, 19.6.2015 Ν. 91(Ι)/2015 91(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 154. 3 του 1962 43 του 1963 41

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 185(Ι)/2014 185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ: L 139, 11.5.1998, σ.1. «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 54. 21 του 1970 95(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, 20.12.2013 Ν. 163(Ι)/2013 163(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα