ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Από τις μαζικές οργανώσεις των κωφών και των βαρήκοων και με τη μορφή της Ομοσπονδίας ιδρύεται ευτεροβάθμια Οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» (ΟΜ.Κ.Ε.), με Ε ΡΑ την Αθήνα και περιφέρεια ολόκληρη την Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΣΚΟΠΟΣ Α) Ο συντονισμός των ενεργειών όλων των σωματείων κωφών και βαρήκοων της χώρας για την αποτελεσματικότερη μελέτη, προβολή και σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους κωφούς και τους βαρήκοους αλλά και όλα τα άτομα με αναπηρία. Β) Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης προς τα σωματεία-μέλη. Γ) Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των φυσικών προσώπων των μελών της Ομοσπονδίας. ) Η συμβολή για την ανάπτυξη της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής αποκατάστασης των κωφών και των βαρήκοων και η ουσιαστική συμμετοχή των κωφών και των βαρήκοων στα κέντρα έρευνας και λήψης αποφάσεων που αφορούν τους κωφούς, τους βαρήκοους αλλά και όλα τα άτομα με αναπηρία. Ε) Η συμμετοχή στον κοινωνικοσυνδικαλιστικό χώρο και η συμβολή στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του λαού γενικότερα. Συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση, εργατικό, φοιτητικό, νεολαϊστικό κίνημα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και η συνεργασία με όλους τους ομοειδείς συλλόγους των ατόμων με αναπηρία και ειδικά των κωφών και των βαρήκοων. ΣΤ) Η ενημέρωση της Ελληνικής και Παγκόσμιας κοινής γνώμης για τους κωφούς και τους βαρήκοους, προς άρση της τυχόν προκατάληψης που σχετίζεται με το κωφό

2 και το βαρήκοο άτομο και ευαισθητοποίηση πολιτών και μαζικών φορέων για αλληλοαποδοχή. Ζ) Η ανάπτυξη, έρευνα και διάδοση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)., καθώς και η επιδίωξη με κάθε νόμιμο τρόπο της νομοθετικής αναγνώρισης της ΕΝΓ ως επίσημης γλώσσας των Κωφών Βαρήκοων ατόμων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας ως Ελλήνων πολιτών. Η) Συνεργασία με όλους τους φορείς που ασχολούνται με τους κωφούς και τους βαρήκοους. 1. Η ΟΜ.Κ.Ε. είναι ο μόνος φορέας που πιστοποιεί την επάρκεια ΕΝΓ μέχρι να αναλάβει κρατικός φορέας ή πανεπιστημιακό ίδρυμα. 2. Η ΟΜ.Κ.Ε. μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα προς επίτευξη των σκοπών και στόχων της. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Οι σκοποί επιτυγχάνονται με τα κάτωθι μέσα: Α) Με τον συντονισμό των αγώνων των οργανώσεων μελών της για γενικότερα αιτήματα που διεκδικεί. Β) Με την διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, δημιουργία βιβλιοθηκών, ψηφιακών μέσων και κάθε άλλο νόμιμο πρόσφορο μέσο. Γ) Με την έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού, καθώς και οπτικού και έντυπου ενημερωτικού υλικού. ) Με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας σε όλους τους φορείς και στα κέντρα λήψεων αποφάσεων που σχετίζονται με το κωφό και το βαρήκοο άτομο. Ε) Με την ίδρυση Σχολής ιδασκαλίας Ε.Ν.Γ., στούντιου για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την διάδοση της Ε.Ν.Γ. και λοιπών θεμάτων, και με τη σύσταση Κέντρου Έρευνας αναγκών των κωφών και των βαρήκοων. 2

3 ΣΤ) Με την συνεργασία με: α) την Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών (European Union of the Deaf), β) την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών (World Federation of the Deaf), γ) τις διεθνείς οργανώσεις νεολαίας κωφών (European Union of the Deaf Youth & World Federation of the Deaf Youth Section), και δ) την ιεθνής Ομοσπονδία Βαρήκοων International Federation of the Hard of Hearing) ε) οποιαδήποτε άλλη διεθνή οργάνωση που σχετίζεται με τα κωφά και τα βαρήκοα άτομα στ) το Σωματείο ιερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και με τον Σύλλογο ασκάλων ΕΝΓ. ζ) τη συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια ή συνέδρια με θέματα που αφορούν τους κωφούς και τους βαρήκοους. η) την ίδρυση νέων σωματείων μελών στις περιοχές που δεν υπάρχουν. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΜΕΛΗ Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γραφτούν όλα τα ανεγνωρισμένα σωματεία κωφών και βαρήκοων της χώρας μετά από έγγραφη αίτησή τους στο Γενικό Συμβούλιο, η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α) αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα μέλη του σωματείου έλαβαν γνώση του καταστατικού της Ομοσπονδίας, β) επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού, γ) υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου για τον αριθμό των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου δ) πρακτικό εφορευτικής επιτροπής εκλογής της ιοίκησής του, και πρακτικό σύστασης του.σ. σε σώμα. 3

4 Το Γενικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει την αίτηση με την προϋπόθεση ότι οι σκοποί του υπό έγκριση σωματείου είναι σύμφωνοι με το παρόν καταστατικό. Η απόφαση γνωστοποιείται εγγράφως στο σωματείο μέσα σε δέκα (10) μέρες. Το σωματείο που του απορρίφθηκε η αίτηση δικαιούται να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση, το θέμα του οποίου εγγράφεται υποχρεωτικά στα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτής της Γεν. Συνέλευσης και συμμετέχει αμέσως στις εργασίες αυτής της Γεν. Συνέλευσης. Το δικαίωμα της εγγραφής ανέρχεται στο ποσό των 60 ΕΥΡΩ και αυξομειώνεται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου. ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ τα μέλη σε κάθε περίπτωση με δικαιολογημένη απόφαση του Γεν. Συμβουλίου, που πρέπει οπωσδήποτε να έχει κριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση οπότε αρχίζει και η διαγραφή, που κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη της απόφασης για: 1) Καθυστέρηση των συνδρομών πάνω από (12) δώδεκα μήνες και 2) Παραβίαση του καταστατικού. Προ της διαγραφής υποχρεωτικά καλείται εγγράφως σε απολογία για το παράπτωμα το υπόλογο σωματείο μέλος. Το μέλος που διαγράφεται για την παράβαση της 1 ης περίπτωσης, επανεγγράφεται αυτόματα με την εξόφληση των καθυστερούμενων συνδρομών με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο μέχρι και προ της έναρξης εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Η επανεγγραφή μέλους της 2 ης περίπτωσης, γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αν υποβληθεί σχετική αίτηση, που θα αποφασίσει πρώτα το Γενικό Συμβούλιο πριν από την διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας μπορεί να αποχωρήσει με έγγραφη αίτησή του, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικώς 4

5 εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Το αποχωρών μέλος δεν έχει δικαιώματα επί της περιουσίας της Ομοσπονδίας. Μπορεί να επανέλθει αφού καταβάλλει τυχόν οφειλόμενες υποχρεώσεις του. Σωματείο που είναι μέλος της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να συμμετέχει και σε άλλη Ομοσπονδία Κωφών. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής ορίζεται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Πόροι της Ομοσπονδίας αποτελούν: Α) Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των σωματείων-μελών της. Β) Οι έκτακτες εισφορές των μελών που επιβάλλονται ύστερα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου. Γ) Οι επιχορηγήσεις από τις κρατικές υπηρεσίες. ) Οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες. Ε) Κάθε άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδο. ΣΤ) Οι τόκοι των καταθέσεων σε Τράπεζες. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Α) 1) Κάθε σωματείο-μέλος αντιπροσωπεύεται στην Ομοσπονδία από αντιπροσώπους που εξέλεξε στις αρχαιρεσίες του και σε αναλογία δέκα (10) ψηφίσαντα μέλη, ένας (1) αντιπρόσωπος. Το κλάσμα πλέον του πέντε (5) ψηφισάντων λογίζεται σαν δέκα (10). Αντιπρόσωποι μπορούν να εκλεγούν και τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος εκπροσωπεί ένα (1) μόνο Σωματείο. Κάθε κωφός και βαρήκοος, κατά τις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα ψήφου μόνο σε ένα Σωματείο-Μέλος της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση διπλοψηφίας λαμβάνεται υπόψη η ψήφος που προηγείται χρονικά. 5

6 Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων δικαίωμα ψήφου στα Σωματεία έχουν μόνο τα Κωφά Βαρήκοα μέλη τους. 2) Τα έξοδα μετάβασης και παραμονής των αντιπροσώπων στον τόπο διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων βαρύνουν τα σωματεία μέλη που αντιπροσωπεύουν. Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας μπορεί να καλυφθούν μερικά ή ολικά τα έξοδα των αντιπροσώπων της επαρχίας. 3) Η αντικατάσταση εκλεγέντος αντιπροσώπου από αναπληρωματικό γνωστοποιείται εγγράφως από το σωματείο μέχρι μια εβδομάδα πριν από την Γενική Συνέλευση. Β) Οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται για την Ομοσπονδία και έχουν δικαίωμα να εκλεχθούν στο Γενικό Συμβούλιό της, είναι κωφοί ή βαρήκοοι, που να είναι μέλη σωματείου μέλους της Ομοσπονδίας. Γ) Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος παραιτείται ή διαγράφεται από την ιδιότητα του μέλους του σωματείου-μέλους δεν αντιπροσωπεύει πλέον το σωματείο από το οποίο εκλέχτηκε και χάνει τα δικαιώματα του αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα κύρια όργανα της Ομοσπονδίας είναι: Α) Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων της δύναμής της. Β) Το Γενικό Συμβούλιο. Γ) Η Εκτελεστική Γραμματεία. ) Η Ελεγκτική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σ άλλα όργανα. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας. Β) Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει για: 6

7 1) Την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2) Να κρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου. 3) Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Γενικού Συμβουλίου, και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 4) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Γενικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε χρόνο. Γ) Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ετησίως εντός του μηνός Μαρτίου, όπου το Γενικό Συμβούλιο θα εκθέτει τον απολογισμό, τον Προϋπολογισμό και τον Προγραμματισμό του επομένου έτους. Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Γενικό Συμβούλιο, που την προκηρύσσει 1 μήνα τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή της με πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται αντιπρόσωποι του ήμισυ του αριθμού των Σωματείων-μελών +1. Στην περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα απ τον αριθμό των παρόντων σωματείων-μελών. Τα οδοιπορικά βαρύνουν τα σωματεία. Ε) ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση συγκαλείται για σοβαρά θέματα με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου ή εφ όσον το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση το 1/3 των σωματείων-μελών. ΣΤ) Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται υποχρεωτικώς στα σωματεία μέλη μέσα σε 6 μήνες από την διεξαγωγή της. 7

8 ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α) Η Ομοσπονδία διοικείται από το Γενικό Συμβούλιο που αποτελείται από 21 τακτικά μέλη, ο αριθμός των οποίων θα αυξάνεται κατά 2, με την ένταξη νέου σωματείου, ως μέλους υποχρεωτικά κωφούς και βαρήκοους. Το Γενικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος. ικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των σωματείωνμελών. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Επί ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Συμβουλίου κενωθεί μία θέση τακτικού μέλους η θέση αυτή συμπληρώνεται από αναπληρωματικό, προερχόμενο υποχρεωτικά από το ίδιο ψηφοδέλτιο με του αναπληρούμενου. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Γ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε και εκπίπτει αυτοδικαίως από την θέση του αυτή. Το Γ.Σ. διαπιστώνει την έκπτωση του μέλους του σε έκτακτη συνεδρίαση που συγκαλείται για τον λόγο αυτό. Το μέλος του Γ.Σ. αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, διαφορετικά, εφαρμόζονται αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος Α, υποπαράγραφοι και Ε του παρόντος Καταστατικού. Τα έξοδα των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις καλύπτονται από την Ομοσπονδία. Σε κάθε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου θα πρέπει να μοιράζονται σε κάθε μέλος 3 καρτέλες διαφορετικού χρώματος (πράσινο, κόκκινο, άσπρο και αυτά θα σημαίνουν αντίστοιχα ναι, όχι, λευκό) με τις οποίες θα ψηφίζονται οι προτάσεις ή ενέργειες. 8

9 Β) ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ 1. Αμέσως μετά την εκλογή των 21 μελών του Γενικού Συμβουλίου, συνέρχεται υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος εκλεχθέντα υποψηφίου και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Α Αντιπρόεδρο, τον Β Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Β Ταμία, ενώ οι υπόλοιποι είναι σύμβουλοι. 2. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και δίνει τις κατευθύνσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή τους 3. Με την έγκρισή του η Εκτελεστική Γραμματεία προβαίνει σε αγορές κινητών ή ακινήτων στο όνομα της Ομοσπονδίας. 4. Είναι αρμόδιο για την κήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων για κατάκτηση δικαιωμάτων των κωφών και των βαρήκοων ή διατήρηση κεκτημένων. Γ) ΘΗΤΕΙΑ Η θητεία του Γενικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια. Τριετής είναι επίσης και η θητεία των αντιπροσώπων κάθε μέλους της Ομοσπονδίας που εκλέγεται στα όργανά της. ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες, μετά από έγγραφη πρόσκληση 15 μέρες πριν την σύγκλησή της με συστημένη επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα της Ημερήσιας ιάταξης. ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α) Αποτελείται από τους Πρόεδρο, Α Αντιπρόεδρο, Β Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και Β Ταμία, οι οποίοι εκλέχθηκαν με μυστική ψηφοφορία σε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου. Β) Τον απόντα Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Α και Β Αντιπρόεδρος. 9

10 Γ) Ανακατανομή θέσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας μπορεί να γίνει για λόγους αδιαφορίας ή ανεπάρκειας μέλους της, με απόφασή της, που θα εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο. Σε αντίθετη περίπτωση την ανακατανομή αποφασίζει αποκλειστικά το Γενικό Συμβούλιο. ) Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις εκπίπτει από τη θέση του στην Εκτελεστική Γραμματεία καθώς και από τη θέση του στο Γενικό Συμβούλιο. Την απόφαση έκπτωσης λαμβάνει το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο με την ίδια απόφαση ορίζει ως αντικαταστάτη του μέλους που εξέπεσε, τον πρώτο κατά σειρά σταυρών προτίμησης αναπληρωματικό του ίδιου Σωματείου-μέλους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, το Γενικό Συμβούλιο, αφού βεβαιώσει με Πράξη του την αδυναμία αυτή, ορίζει στην θέση του τον πρώτο κατά σειρά σταυρών προτίμησης αναπληρωματικό που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες. Τα ίδια εφαρμόζονται σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης μέλους ή του συνόλου της Εκτελεστικής Γραμματείας. Ε) Σε περίπτωση που στις εκλογές κατέλθουν υποψήφιοι συνδυασμοί και εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωματικών του συνδυασμού που προέρχονται τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Γενικού Συμβουλίου, που εκπίπτουν, αποχωρούν ή παραιτούνται, τη θέση τους καταλαμβάνουν, με τον ίδιο τρόπο, οι αναπληρωματικοί του αμέσως επόμενου κατά σειρά επιτυχίας συνδυασμού. Τα αποχωρούντα ή παραιτούμενα μέλη υποχρεούνται να ασκούν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν μέχρι ανάδειξης αντικαταστατών. Β) ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Η Εκτελεστική Γραμματεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Α) Είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου. 10

11 Β) ιαμορφώνει τις εισηγήσεις επί θεμάτων ημερησίας διάταξης των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου στην οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνεται ο απολογισμός για το διάστημα από της προηγουμένης συνεδρίασης. Γ) ιαχειρίζεται την περιουσία της Ομοσπονδίας, εγκρίνει τις δαπάνες στα πλαίσια του προϋπολογισμού και καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό. ) ιαχειρίζεται όλα τα θέματα του προσωπικού πλην τις τυχόν απολύσεις του που τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου. Ε) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων γεγονότων ή καταστάσεων. Γ) ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ. Α) ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Προεδρεύει στις συνεδριάσεις των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στις σχέσεις της με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά και προστατεύει τα συμφέροντά της σε κάθε ιοικητική Αρχή, καθώς και δικαστική κάθε δικαιοδοσίας και βαθμού μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας. Υπογράφει με τον Γεν.Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και με τον ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, τις σχετικές αποδείξεις καθώς και τον προϋπολογισμό, ισολογισμό, οικονομικό απολογισμό. Η άσκηση ενδίκων μέσων καταδικαστικών και μη αποφάσεων ή τυχόν προσφυγών ενώπιον ιοικητικού ικαστηρίου γίνεται ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας. Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου είναι δυνατή η έγκριση εξόδων παραστάσεως για την απασχόληση του Προέδρου και Γραμματέα. B) ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΙ: Αναπληρώνουν κατά σειρά τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο σ όλα του τα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 11

12 Γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ιευθύνει τα γραφεία της Ομοσπονδίας και προΐσταται του προσωπικού της. Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας. Τηρεί το μητρώο των σωματείων-μελών. Επιμελείται της αλληλογραφίας των ανακοινώσεων και προσυπογράφει όλα τα έγγραφά της με τον Πρόεδρο εκτός των όσων προσυπογράφονται και από τον Ταμία. Ασκεί καθήκοντα Γραμματέα στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας, του Γενικού Συμβουλίου και στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. ) ΤΑΜΙΑΣ: Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις επιταγές που εκδίδει η Ομοσπονδία και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής και είσπραξης. καθώς και κάθε είδους αποδείξεις μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Προσυπογράφει και συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο οικονομικά βιβλία και στοιχεία και φυλάσσει το αρχείο με τα οικονομικά θέματα. Τα χρήματα της Ομοσπονδίας υποχρεωτικά κατευθύνονται σε Ελληνική Τράπεζα εκτός από ένα ποσό το ύψος του οποίου αποφασίζει η Εκτελεστική Γραμματεία, για κάλυψη άμεσων αναγκών. Οφείλει κάθε έτος να συντάσσει δελτία εσόδων-εξόδων τα οποία θα κοινοποιούνται στα σωματεία-μέλη για να λαμβάνουν γνώση της διαχείρισης των οικονομικών θεμάτων. Οι πληρωμές της ΟΜ.Κ.Ε. να γίνονται μέσω τραπεζικών επιταγών ή κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Ε) Τις αρμοδιότητες του Ειδικού Γραμματέα και του Β Ταμία ορίζει το Γενικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται στην πρώτη μετά τις αρχαιρεσίες συνεδρίασή του, κατά την συγκρότησή του σε σώμα. ) ΘΗΤΕΙΑ Η Θητεία της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι τρία(3) έτη. 12

13 Ε) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας συγκαλούνται από τον Πρόεδρο. Ευρίσκεται σε απαρτία εφ όσον είναι παρόντα πέντε (5) μέλη της. Συγκαλείται τακτικά μία φορά το μήνα. Η Ομοσπονδία καταβάλλει τα έξοδα κίνησης και παράστασης των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας. Έκτακτα η εκτελεστική Γραμματεία καλείται όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή τέσσερα (4) μέλη της τουλάχιστον με αίτηση που αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Για την υποβοήθηση του έργου της Ομοσπονδίας το Γενικό Συμβούλιο συγκροτεί θεματικές επιτροπές, ο τρόπος της λειτουργίας των οποίων ορίζεται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας. Συντάσσει έκθεση επί των διαπιστωθέντων οικονομικών πράξεων του Γενικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Γραμματείας, την οποία υποβάλλει στο Γενικό Συμβούλιο. Συγκεντρωτική έκθεση επί των οικονομικών πεπραγμένων των μεταξύ Γενικών Συνελεύσεων ετών. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία(3) μέλη, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κατά την διαδικασία και μαζί με τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου. Από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε εκλέγονται δύο (2) μέλη από τα οποία εκείνο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους είναι Πρόεδρος. Οι αναπληρωματικοί αυτών προέρχονται επίσης από το ίδιο ψηφοδέλτιο. Το τρίτο μέλος και το αναπληρωματικό του, εκλέγονται υποχρεωτικά από το δεύτερο ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε. Εάν τις εκλογές διεκδικήσει ενιαίο 13

14 ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και ο πλειοψηφίσας είναι Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί. Επί ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους η Ελεγκτική Επιτροπή θα προβαίνει σε έλεγχο του Ταμείου του προηγούμενου έτους και συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου. ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1) Οι υποψήφιοι για το Γενικό Συμβούλιο, σε συνδυασμό ή μεμονωμένοι, μετέχουν στις αρχαιρεσίες που γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, εκέμβριο και μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, Συνδυασμός θεωρείται έγκυρα καταρτισμένος εφόσον οι υποψήφιοί του υπερβαίνουν το ήμισυ πλέον ενός του ολικού αριθμού των εδρών. Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος 8 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, υποβάλλει στην Εκτελεστική Γραμματεία έγγραφη δήλωση συμμετοχής στις αρχαιρεσίες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι. H δήλωση συνδυασμού μπορεί να γίνει και από έναν μόνο από τους υποψήφιους. Ταυτόχρονα υποβάλλονται και τα ονοματεπώνυμα των λοιπών συνυποψηφίων του. Η Εκτελεστική Γραμματεία υποχρεούται με την παραλαβή της δήλωσης και κατάστασης των υποψηφίων να υποδεικνύει τυχόν παραλείψεις που διορθώνονται αμέσως. Πέντε (5) μέρες προ της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης η Εκτελεστική Γραμματεία τοιχοκολλάει στα γραφεία της Ομοσπονδίας και σε ευκολοανάγνωστο χώρο τις καταστάσεις των συνδυασμών και τυχόν μεμονωμένων υποψηφίων. 2) Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος υποχρεούται να παραδώσει στην Εκτελεστική Γραμματεία πριν από τη Γενική Συνέλευση ικανοποιητικό αριθμό ψηφοδελτίων. Τα έξοδα των υποψηφίων βαρύνουν τους υποψηφίους. 14

15 3) Η Εκτελεστική Γραμματεία προμηθεύει τους φακέλλους που θα χρησιμοποιηθούν στην ψηφοφορία, οι οποίοι πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Ομοσπονδίας γιατί διαφορετικά η ψήφος θα είναι άκυρη. Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε ψηφοφόρος υποχρεούται να εισέρχεται να ψηφίσει σε ειδικό παραβάν ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε όποιον ενεργεί βίαια. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη και διαπιστώνεται ο αριθμός των φακέλων με τον αριθμό της κατάστασης των ψηφισάντων. Εάν ο αριθμός των φακέλλων είναι μεγαλύτερος εκείνου της κατάστασης ψηφισάντων, τοποθετούνται όλοι οι φάκελλοι στην κάλπη και αφαιρούνται όσα περισσεύουν. Εάν βρεθούν λιγότεροι φάκελλοι αρχίζει η διαλογή, αφού καταχωρηθεί στα πρακτικά η εμφανισθείσα περίπτωση. Εφ όσον τις θέσεις του Γενικού Συμβουλίου διεκδικεί ψηφοδέλτιο κοινό με όλους τους υποψήφιους, κατ αρχήν εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφίσαντες αντιπρόσωποι από κάθε Σωματείο-μέλος και οι υπόλοιποι κατά σειρά πλειοψηφίας. 4) εν θα μπορούν να είναι υποψήφιοι: όσοι έχουν συμβάσεις εργασίας με την ΟΜ.Κ.Ε. για εκτέλεση διαφόρων έργων, εξαιρούνται οι υπεύθυνοι των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όσοι εργάζονται στη Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της ΟΜ.Κ.Ε. Οι ανωτέρω θα μπορούν να είναι αντιπρόσωποι. 5) Προϋποθέσεις: Για να είναι κάποιος υποψήφιος μέλος του Γενικού Συμβουλίου, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δυο (2) χρόνια θητείας σε ιοικητικό Συμβούλιο σωματείουμέλους της ΟΜ.Κ.Ε.. 15

16 Για όσους υποψήφιους έχουν θητεύσει στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΜ.Κ.Ε. έχουν τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας ανεξαρτήτως αν δεν έχουν θητεύσει σε ιοικητικό Συμβούλιο σωματείου μέλους της ΟΜ.Κ.Ε.. Για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜ.Κ.Ε. θα πρέπει να έχει θητεύσει τρία (3) χρόνια στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΜ.Κ.Ε.. Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ή και μεμονωμένοι υποψήφιοι τότε το σύστημα κατανομής των εδρών είναι η απλή αναλογική, όπως γενικά περιγράφεται παρακάτω. Σε κοινό ψηφοδέλτιο τα έξοδα βαρύνουν την Ομοσπονδία σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα βαρύνουν τους υποψήφιους των συνδυασμών. Το σύνολο των ευρεθέντων εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται δια του αριθμού των εδρών του Γενικού Συμβουλίου. Το πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κλασματικό υπόλοιπο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε. Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφόσον λάβει το εκλογικό μέτρο. Αν από την πρώτη κατανομή έμειναν αδιάθετες έδρες γίνεται και δεύτερη κατανομή. Παίρνουν δε κάθε έδρα ξεχωριστά ο συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος που παρουσιάζει το μεγαλύτερο κατά σειρά ψήφων. Τυχόν αδιάθετη έδρα διατίθεται στην τρίτη κατανομή κατά την διαδικασία που προπεριγράφηκε. Με βάση το πρακτικό διαλογής ψήφου η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει αμέσως με το τέλος της διαλογής των ψήφων τους επιτυχόντες συνδυασμούς, καθώς και υποψήφιους με τους αναπληρωματικούς που είναι όλοι οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας. 16

17 Κάθε πρόβλημα που τυχόν θα εμφανισθεί κατά την εκλογική διαδικασία και η λύση του δεν προβλέπεται από το παρών ή τον Νόμο περί σωματείων επιλύεται με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών κατ αναλογία εφαρμοζόμενος. Επίσης, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να εκπροσωπείται από το σωματείο σύμφωνα με το Νομό διαμονής. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να εκλεγεί μόνο μέχρι 2 (δύο) θητείες. ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικούς της που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της κατά τον ίδιο με αυτούς τρόπο. Στην Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να δηλωθεί ένας εκπρόσωπος από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο που δικαιούται προσωπικά ή με αναπληρωματικό του να παρακολουθεί την κανονική διεξαγωγή των αρχαιρεσιών μέχρι τέλος. ικαιούται να υποβάλλει έγγραφα τυχόν ένσταση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας και προ της έναρξης της διαλογής των ψήφων. Το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο παραδίδει στο νεοεκλεγμένο μέσα σε τρεις μέρες από την ανακήρυξη με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης ή τυχόν άρνηση αποτελεί καταστατική παράβαση. Πράξεις της επερχόμενης ιοίκησης μετά τη λήξη της θητείας της, απαγορεύονται και είναι άκυρες. Οι τυχόν ενεργούντες ευθύνονται γι αυτές προσωπικά και δέσμευση της Ομοσπονδίας δεν θα υπάρχει. Απόφαση της Ομοσπονδίας που παίρνεται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο απαραίτητα γίνεται αποδεκτή από όλα τα μέλη κι αν ακόμη διαφωνούν και 17

18 απουσιάζουν ή δεν εκπροσωπούνται τυχόν με αντιπροσώπους τους το χρόνο λήψης της απόφασης. ΑΡΘΡΟ 15 ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το Καταστατικό τροποποιείται από την Γενική Συνέλευση στην οποία για τον σχηματισμό απαρτίας πρέπει να παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον Σωματεία- Μέλη και η απόφαση να υπερψηφιστεί από τα 3/5 των παρόντων Σωματείων- Μελών. ΑΡΘΡΟ 16 ο : ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Η Ομοσπονδία διαλύεται εφόσον τα Σωματεία-Μέλη της είναι λιγότερα από τρία (3) ή το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών με τους όρους του προηγούμενου άρθρου. Χρέη εκκαθαριστή αναλαμβάνουν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η τυχόν ύπαρξη περιουσιακού στοιχείου μετά την εκκαθάριση διατίθεται όπου η Γενική Συνέλευση των Σωματείων μελών αποφασίσει. ΑΡΘΡΟ 17 ο : ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Τα βασικά βιβλία που τηρεί η Ομοσπονδία είναι: 1) Πρακτικών Συνεδριάσεων: α) Συνελεύσεων, β) Γεν. Συμβουλίου, γ) Εκτελεστικής Γραμματείας, δ) Εξελεγκτικής Επιτροπής, 2) Εισπράξεων-Πληρωμών, καθώς και κάθε βιβλίο που θα κρίνει απαραίτητο κάθε όργανο για την ομαλή λειτουργία αυτού. 18

19 ΑΡΘΡΟ 18 ο : ΣΦΡΑΓΙ Α Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος έχει σφραγίδα στρογγυλή με δύο παράλληλους κύκλους. Στον εξωτερικό κύκλο φέρει τον τίτλο «ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» και στην αγγλική γλώσσα. Στον εσωτερικό κύκλο δείχνει την Ελλάδα. Στο πάνω μέρος έχει απεικόνιση δύο χεριών που παριστάνουν την Ομοσπονδία στην νοηματική γλώσσα και στο κάτω μέρος δύο κλαδιά ελιάς που συμβολίζουν την Ειρήνη και φιλία των λαών και τέλος έχει το έτος 1968 που είναι το έτος ιδρύσεως της Ομοσπονδίας. ΑΡΘΡΟ 19 ο : ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας περί Σωματείων. ΑΡΘΡΟ 20 ο : ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να απονέμονται τιμητικές διακρίσεις σε άτομα ή σωματεία κωφών, που έχουν βοηθήσει στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών της Ομοσπονδίας. ΑΡΘΡΟ 21 ο : Α ΥΝΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Αν λείπουν τα μέλη που ορίζονται από το Καταστατικό και το Νόμο για τη συγκρότηση των Οργάνων της Ομοσπονδίας, κάθε ένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει τον διορισμό νέας διοίκησης ή τη συμπλήρωση αυτής από το αρμόδιο ικαστήριο. ΑΡΘΡΟ 22 ο : METABATIKH ΙΑΤΑΞΗ Οι πρώτες αρχαιρεσίες για λειτουργία της Ομοσπονδίας με το παρόν Καταστατικό θα γίνουν μέχρι τις , με ταυτόχρονη παράταση της θητείας του σημερινού Γενικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου λήγει στις 15/03/

20 ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν οι τροποποιήσεις του και το Καταστατικό στο σύνολό του, αποτελούμενο από 22 άρθρα και ένα τελευταίο άρθρο, σε έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών του, στις 23 Οκτωβρίου Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΙ ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ 20

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ: Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο των Κυπρίων Λογοτεχνών με την επωνυμία EΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και με έδρα τη Λευκωσία. ΣΚΟΠΟΙ: Άρθρο 2 α) Η οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Αρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α Ε ΡΑ Ιδρύεται Σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Τροποποιημένο στις

Καταστατικό Τροποποιημένο στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Καταστατικό Τροποποιημένο στις 26-11-2017 Άρθρο 1 Ονομασία: Έδρα: Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης Στοκχόλμη Άρθρο 2 Η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM. Καταστατικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM. Καταστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Καταστατικό Άρθρο 1 Ονομασία: Έδρα: Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης Στοκχόλμη Άρθρο 2 Χαρακτήρας Η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης (ΕΚΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥ.Σ.Π.Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥ.Σ.Π.Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥ.Σ.Π.Α Καταστατικό του Συλλόγου Συμβασιούχων Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος με τη επωνυμία «Σύλλογος Συμβασιούχων Πανεπιστημίου Αθηνών» με αρχικά ΣΥ.Σ.Π.Α. με έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Μετά τις τροποποιήσεις, οι οποίες απεφασίσθησαν από την τακτική Γ.Σ. της 26-2-1999) ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο με: την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Σωματεία Μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

ΠΡΟΣ: Σωματεία Μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. Θεσσαλονίκη 12/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 66 ΠΡΟΣ: Σωματεία Μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. θεμα : Τροποποίηση καταστατικού της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. κ. πρόεδρε, Ενόψει της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. που θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Από τις οργανώσεις κωφών και βαρήκοων ΙΔΡΥΕΤΑΙ κοινωνικοσυνδικαλιστική μη κερδοσκοπική δευτεροβάθμια οργάνωση, με την επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ». Άρθρο 1. (Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ». Άρθρο 1. (Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ». Άρθρο 1 (Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός) Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων των µαθητών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Γυµνασίου Θρακοµακεδόνων µε επωνυµία : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) Επωνυμία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ίδρυση Ιδρύεται Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών της 3ης και της 4ης Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών της 3ης και της 4ης Ιουνίου 2015 Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/05/2015 Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών της 3ης και της 4ης Ιουνίου 2015 ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ένωση με την Επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ, και με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, των Κεντρικών Οργάνων που θα εκλέγονται απ' την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621/1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΟΙ 1.- Πόροι της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. είναι: α.- Το δικαίωμα εγγραφής των συλλόγων μελών που ορίζεται στο ποσό των 300,00 (ευρώ). β.- Η μηνιαία συνδρομή

ΠΟΡΟΙ 1.- Πόροι της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. είναι: α.- Το δικαίωμα εγγραφής των συλλόγων μελών που ορίζεται στο ποσό των 300,00 (ευρώ). β.- Η μηνιαία συνδρομή Άρθρο 1 Ιδρύεται Ομοσπονδία όλων των Συλλόγων των υπαλλήλων στις Περιφέρειες (ΟΤΑ β' βαθμού) όλης της χώρας με έδρα την Αθήνα. Η επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι η εξής: «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ) Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου, β)εξελεγκτικής επιτροπής και γ) άλλων οργάνων του Σωματείου Στην. σήμερα../ /., ημέρα.. και ώρα στην αίθουσα του.οδός..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση που φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ Τ.Κ ΤΗΛ FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ Τ.Κ ΤΗΛ FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ ü ΑΡΘΡΟ 1 - Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας». Το Σωματείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα