Neighbourhood: sample reading and responding tasks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Neighbourhood: sample reading and responding tasks"

Transcript

1 Neighbourhood: sample reading and responding tasks Part A Read the following passage and then answer the questions in English. Σϖτηρι;α Για;ννηω Μψρσι;νη Με;νϖ σε µια γκαρσονιε;ρα στο κε;ντρο τηω πο;ληω: βρι;σκεται στον τρι;το ο;ροφο τηω πολψκατοικι;αω. Απο; την α;κρη τοψ µπαλκονιοψ; (και αν τεντϖυϖ; λιγα;κι) βλε;πϖ το Λψκαβηττο;. Η περιοξη; ο;ποψ µε;νϖ, ε;ξει πολλη; κι;νηση την ηµε;ρα και το βρα;δψ γι;νεται κα;πϖω επικι;νδψνη, καυϖ;ω κψκλοφοροψ;ν κα;τι περι;εργοι τψ;ποι. Επε;λεϕα να µε;νϖ στο κε;ντρο, για να ει;µαι κοντα; στη δοψλεια; µοψ και στα ενδιαφε;ροντα; µοψ, ποψ ει;ναι κψρι;ϖω το θε;ατρο και η τε;ξνη. Με;νϖ σε µια η;σψξη γειτονια; στη δψτικη; πλεψρα; τηω πο;ληω. Το σπι;τι µοψ ει;ναι µια διϖ;ροφη µονοκατοικι;α, σε καινοψ;ργιο προα;στειο. ;Ολα τα σπι;τια εδϖ; ει;ναι καινοψ;ργιεω µονοκατοικι;εω, µε ο;µορφεω αψλε;ω, γκαρα;ζ και πολλε;ω φορε;ω µε πισι;να. Τ αδε;ρφια µοψ κι εγϖ;, ε;ξοψµε ο καυε;ναω το δικο; τοψ δϖµα;τιο, πρα;γµα ποψ εϕασφαλι;ζει στον καυε;να µαω την ησψξι;α και την ηρεµι;α τοψ. Το δϖµα;τιο; µαω ει;ναι και το καταφψ;γιο ποψ αναζητοψ;µε ο;ταν υε;λοψµε να ει;µαστε µο;νοι. Ο ξϖ;ροω τοψ σπιτιοψ;, ποψ µ αρε;σει πιο πολψ;, ει;ναι το καυιστικο;. Απο; τιω τζαµο;πορτε;ω τοψ, βλε;πειω τον δεντροφψτεµε;νο κη;πο και τα καταπληκτικα; λοψλοψ;δια ποψ φροντι;ζοψν µε επιµε;λεια οι γονει;ω µοψ. Το σπι;τι µοψ ει;ναι κα;πϖω ασψνη;υιστο. Με;νϖ σε ε;να µικρο; καραβα;κι ποψ ε;ξει µετατραπει; σε κατοικη;σιµο ξϖ;ρο. Εκει;, µε;νϖ µε δψ;ο α;λλα παιδια;. Η γειτονια; µοψ ει;ναι το λιµα;νι, το οποι;ο κα;υε πρϖι; ε;ξει µεγα;λη κι;νηση. Απο; τα ξαρα;µατα φτα;νοψν τα χαροκα;ικα. Το η;σψξο λιµα;νι αντηξει; απο; τιω φϖνε;ω τϖν χαρα;δϖν, καυϖ;ω ϕεφορτϖ;νοψν τα χα;ρια ποψ ε;ξοψν πια;σει. Αργο;τερα, ανοι;γοψν τα µαγαζια; ποψ βρι;σκονται στο λιµα;νι. Ει;ναι κψρι;ϖω εστιατο;ρια και µαγαζια; µε τοψριστικα; ει;δη. Το σπι;τι αψτο;, το βρη;κα κατα; τψ;ξη. ;Εχαξνα στην

2 εφηµερι;δα για ε;να διαµε;ρισµα κοντα; στο λιµα;νι, για να µπορϖ; να το απολαµβα;νϖ αλλα; και για να µε;νϖ κοντα; στη δοψλεια; µοψ. ;Ετσι βρη;κα µια αγγελι;α, ποψ ζητοψ;σε σψγκα;τοικο για το καραβα;κι. Ει;ναι µια πρϖτο;τψπη κατοικι;α, ποψ εντψπϖσια;ζει ο;λοψω τοψω φι;λοψω και γνϖστοψ;ω µοψ. Photo: N. Conomos Questions Part A 1. What is Sotiria s only concern regarding her neighbourhood? 2. Why is this neighbourhood convenient for her? 3. Describe Yiannis suburb. 4. To what kind of people might Yiannis suburb appeal? 5. How important is it for Yiannis to have his own bedroom? 6. What is unusual about Myrsine s home? 7. What were Myrsine s criteria in looking for a place to live? 8. How did she find her current home? 9. Explain why she may not form firm bonds with her neighbours. Sample answers

3 Part B Read the following passage and then answer the questions in English. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σψγκα;τοικοω Ζητϖ; σψγκα;τοικο για το σπι;τι µοψ στην Πεντε;λη. Ει;ναι παλιο; αρξοντικο;, πε;τρινο, διϖ;ροφο µε τρι;α ψπνοδϖµα;τια, ε;να απο; τα οποι;α ξρησιµοποιϖ; ϖω γραφει;ο, επειδη; δοψλεψ;ϖ στο σπι;τι. Προτιµϖ; ο/η σψγκα;τοικο;ω µοψ να µην καπνι;ζει και να εκτιµα;ει τα ϖραι;α παλια; σπι;τια, την καλη; παρε;α, και να ει;ναι διατευειµε;νοω/η να µοιρα;ζεται τιω ψποξρεϖ;σειω τοψ σπιτιοψ; και ενο;ω περιποιηµε;νοψ κη;ποψ. Το σπι;τι διαυε;τει µεγα;λο σαλο;νι, επιπλϖµε;νο σε στψλ φολκλορικο;, µε ξαλια;, ε;πιπλα κι αντικει;µενα τηω ελληνικη;ω λαïκη;ω τε;ξνηω. Η τραπεζαρι;α εντψπϖσια;ζει µε τα βαρια; ϕψ;λινα ε;πιπλα, τοψω πι;νακεω Ελλη;νϖν ζϖγρα;φϖν και τα γιαννιϖ;τικα ασηµικα;. Ψπα;ρξοψν δψ;ο µπα;νια, το ε;να στο ισο;γειο και το α;λλο στον πρϖ;το ο;ροφο. Εκει; βρι;σκονται και τα ψπνοδϖµα;τια, τα οποι;α ει;ναι µεγα;λϖν διαστα;σεϖν και το κα;υε ε;να ε;ξει το δικο; τοψ επιβλητικο; ϕψ;λινο µπαλκο;νι, ο;πϖω σψνηυι;ζεται σε σπι;τια παραδοσιακη;ω αρξιτεκτονικη;ω. Η κοψζι;να ει;ναι α;νετη, εϕοπλισµε;νη µε γερµανικε;ω σψσκεψε;ω προηγµε;νηω τεξνολογι;αω. Το καυιστικο; ει;ναι ε;ναω ξϖ;ροω απο;λαψσηω και ϕεκοψ;ρασηω. ιαυε;τει πλοψ;σια βιβλιουη;κη, τηλεο;ραση µε µεγα;λη ουο;νη και στερεοφϖνικο; σψ;στηµα. Παρο;λο ποψ το σπι;τι ε;ξει κεντρικη; υε;ρµανση, ψπα;ρξοψν τζα;κια στο σαλο;νι, στην τραπεζαρι;α και στο καυιστικο;, ποψ ξαρι;ζοψν µια ϕεξϖριστη; νο;τα ζεστασια;ω και δηµιοψργοψ;ν ϖραι;α ατµο;σφαιρα, ο;ταν ανα;βοψν το ξειµϖ;να. Το σπι;τι ει;ναι πλη;ρϖω επιπλϖµε;νο. Αν ενδιαφε;ρεστε να σψγκατοικη;σοψµε, γρα;χτε µοψ στη διεψ;υψνση Μαρι;να Σοψ;τσοψ Πολψ;δροσοψ Πεντε;λη Αττικη;ω

4 Part B Question Imagine you are interested in sharing this house with Marina Soutsou. Write her a letter in which you mention: the reasons you would like to share with her your suitability as a co-tenant the reasons you are drawn to this area your prior experience in share accommodation your profession, interests and hobbies your personal qualities. Make sure you give the contact details of two referees and do not forget to ask what the rental price is. Write words in Greek. Photo: M. Lomis

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring 16 OnBlue ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS Έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο, ό,τι κάνει γίνεται επιτυχία,

Διαβάστε περισσότερα

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Oxford Cambridge and RSA GCSE (9 1) Classical Greek J292/03 Prose Literature B Sample Question Paper Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Do not use: a dictionary * 0 0 0 0 0 0 * First name Last

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports):

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports): Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε Implanted Central Lines (Ports): What You Need To Know Εισαγωγή *Η εμφύτευση κεντρικής γραμμής ίσως να είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας σας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou The first Greek book I remember reading when I moved to Greece was by Penelope Delta - wonderful name that - about a kid only slightly older than me serving

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Advanced Course

Greek Advanced Course Greek Advanced Course www.michelthomas.co.uk Greek Advanced Course Hara Garoufalia Middle and Howard Middle www.michelthomas.co.uk Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence

total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence g To find out more, please get in touch with us. For general enquiries and for information on Michel Thomas: Call: 020 7873 6400

Διαβάστε περισσότερα

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε[ισαγωγή.......................................... 11 Τετάρτη τ~ων Τεφρών................................

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Superannuation at a glance Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά General advice warning This information is about Cbus. It doesn

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ

Διάλογοι και διαλογικές τεχνικές- Ομάδα αναστοχασμού και έννοια σχεσιακής ευθύνης Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, Λόγω Ψυχής ΙΙ The reflecting team Tom Andersen (Νορβηγός). Ομοιότητες με το θεραπευτικό στυλ Goolishian & Anderson (σεβασμός, ισοτιμία, μη παρεμβατικότητα), αλλά με έμφαση στην τεχνική του ομάδας αναστοχασμού. Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4, του 5 και

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4, του 5 και ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ιανουάριος 2000 ΧΡΟΝΟΣ: 50 ΛΕΠΤΑ Δοκίμιο για τη Δ' Τάξη Δημοτικού Άσκηση. του 6. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4,

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ Καλλιτεχνικού και Βιωµατικού Σεµιναρίου ΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΑΣ ΠΙΟ ΠΕΡΑ ΑΘΗΝΑ 6-10 Ιουλίου 2009 Οργάνωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ µε την υποστήριξη του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ και την συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 3. Επικοινωνία με τις Αρχές

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 3. Επικοινωνία με τις Αρχές Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 3. Επικοινωνία με τις Αρχές Τίτλος Έργου: Τίτλος Εγγράφου: E.ON Technologies GmbH EXERGIA S.A. Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks)

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks) M 1 Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2004 ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks) FRIDAY, 25 JUNE AFTERNOON 2.00 to 5.00 Page 1 of 4 1. Translate

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εϊπίδης Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Δημήτρης Εϊπίδης Καλλιτεχνικός Διευθυντής Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Εικόνες του 21ου αιώνα αποτελεί ένα παράθυρο στον κόσμο για το κοινό της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο με ταινίες από κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά ταυτόχρονα προβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα