ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικοί Εφεδροι Οπλίτες Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ O.E.» στις δι ατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ Δ. ΔΙ ΔΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε. IΑΣΩΝ ΑΕ» στις δι ατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της «ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ Ε. ΜΠΟΥΡ ΝΑΖΟΣ Ε. Ο.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός... 6 Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός 7 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΓΙΟΥΝΙΓΚΡΙΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.Ε. και δ.τ. HOTEL DIONYSSOS στις δια τάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης των ΒΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΒΑΛΛΑ ΔΕΣΠΩ στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΗΖΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυ τός Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Κ. & Ι. ΛΙΟΥΠΗΣ Ο.Ε. στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει. 11 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΚΙΑΚΟΣ ΣΥ ΣΚΕΥΑ ΣΙΑ ΕΠΕ στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΛΙ ΤΟΥ ΣΩΤ. ΟΕ στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΜΟΣΧΑΛΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΚΟΣΜΗΣΕΩΝ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός 14 Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Ε. ΧΟΥΜΟΥ Σ. ΠΑΠΠΑ Ο.Ε., στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΔΑΜΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός τρο ποποιήθηκε και ισχύει ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.424/4/80443/Σ.68 (1) Ειδικοί Εφεδροι Οπλίτες. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 65) και του Άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101). β. Το νόμο 2292/1995 (ΦΕΚ Α 35) «Οργάνωση και λει τουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγ χος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις». γ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 του ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 302/ , τ. Α ). δ. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 3883/2010 «Υπη ρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνά μεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 167/ , τ. Α ). ε. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ , τ. Α ). στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2 4656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Προσόντα Προϋποθέσεις Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης 1. Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατά ταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα ως Ειδικοί Εφεδροι Οπλίτες (Ε.ΕΦ.ΟΠ.), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και μέχρι τριών (3) ετών πραγματικής στρα τιωτικής υπηρεσίας, πρέπει να συμπληρώνουν αθροιστι κά, τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιο λογητικών, όσο και κατά την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης, τα παρακάτω προσόντα: α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. β. Να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρα τολογικής νομοθεσίας. Κατ εξαίρεση, η συνδρομή του προσόντος αυτού ελέγχεται μόνο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ένταξη των υπο ψηφίων, αρχικά, στο θεσμό των Ε.ΕΦ.ΟΠ. γ. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών από την ημερομηνία οριστικής από λυσης, λόγω εκπλήρωσης ενόπλως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. δ. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώ της (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων. ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα πέντε εκατοστών (1,65 μ.). στ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δω ροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθή κοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτι κών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατι ωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παρα πεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα. ζ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. η. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώ ματα. θ. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδι κασία. ι. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρα τιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρό ταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας. ια. Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά. ιβ. Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελο ντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή ειδικοί έφεδροι οπλίτες (Ε.ΕΦ.ΟΠ.). ιγ. Να μην έχουν απολυθεί για οποιοδήποτε λόγο, πλην της λήξης της περιόδου ανακατάταξης ή επανα κατάταξης, όσοι υπηρετούσαν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης. 2. Οι αρχικά εντασσόμενοι στο θεσμό δύνανται να ζη τήσουν την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατά ταξής τους αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία. Τα προσόντα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α, ε, στ, ζ, η και θ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υφίστανται και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης παράτασης της ανακατάταξης ή επανακατά ταξης. Άρθρο 2 Δικαιολογητικά Προθεσμία Υποβολής 1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την πα ράτασή τους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα παρα κάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώ νουν: (1) Το χρονικό διάστημα, σε εξάμηνα, που επιθυμούν να διαρκέσει η ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους ή η παράτασή τους, καθώς και τις περιοχές, σε Μονάδες των οποίων επιθυμούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να αποτελούν δέσμευση για την τοποθέτησή τους. (2) Ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για τις αξιόποινες πράξεις, που αναγράφονται στις παραγράφους ε και στ του άρθρου 1 της παρούσας και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Επίσης, με την ίδια αίτηση δήλωση, εξουσιοδοτούν την Διεύθυνση Στρατολογικού του αρμόδιου Γενικού Επι τελείου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατί θεται από τους ίδιους. β. Επικυρωμένο αντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυ νομικού δελτίου ταυτότητάς τους, μόνο για τους αρ χικά ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους, αντίστοιχα. 2. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, επι πλέον απαιτείται: α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύ πτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υπο βιβασμού τους. β. Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοι κητή της Μονάδας. 3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ως ακολούθως: α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, κατά το τελευταίο τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. β. Από τους εφέδρους, στα Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ), στα οποία υπάγονται ή σε αυτά του τόπου δια μονής τους, οποτεδήποτε μετά την οριστική απόλυσή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατόν, με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου να καθορίζονται κατά περίπτωση το χρονικό διάστημα ή τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των εφέδρων. γ. Από όσους επιθυμούν παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους, υποβάλλονται στη μονάδα που υπηρετούν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την συμπλήρω ση της, κατά περίπτωση, αναληφθείσας υποχρέωσης. 4. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται πέρα των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 3

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4657 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Στρατολογικού των Γενικών Επιτελείων, προκειμένου να απορριφθούν ως εκπρόθεσμα με απόφασή τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στον ενδιαφε ρόμενο. 5. Ο τύπος των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων. Άρθρο 3 Διαδικασία Ανακατάταξης Επανακατάταξης και Παράτασής τους 1. Με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζεται ο αριθμός και οι ειδικότητες των ανακαταταγέντων οπλιτών και επανακαταταγέντων εφέδρων για κάθε έτος, ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων και καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους. 2. Οι Μονάδες και τα Στρατολογικά Γραφεία ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού επισυνάψουν πλήρες αντίγραφο Φύλ λου Μητρώου, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Για όσους δεν πληρούν τα προσόντα προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσας, τους ενημερώνουν προφορικά και εφόσον επιμένουν στην κατάθεσή τους, θέτουν σχετική ένδειξη στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση και υποβάλλουν, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. 3. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων: α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, κα θώς και τη συνδρομή των προσόντων προϋποθέσεων ανακατάταξης ή επανακατάταξης. β. Ζητά αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για τα εγκλήματα, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας. γ. Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού, για την εξέταση της σωματικής ικανό τητας των εφέδρων υποψηφίων, αποστέλλοντάς τους σχετική ειδοποίηση, αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της. Αρμόδια για την εξέτασή τους είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτρο πή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. δ. Απορρίπτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας και των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 81 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α ). ε. Ζητά από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Επι τελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, να καθορίσει Μονάδα ανακατάταξης ή επανακατάταξης, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση της υπο παραγράφου 3στ του παρόντος άρθρου. στ. Ενεργεί για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη, καθώς και η χρονική της διάρκεια, των υποψηφίων, που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω: (1) Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. (2) Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, κατά τις ημερο μηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρα τευσίμων Οπλιτών. Σε αυτούς παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών, από την καθορισθείσα ημερομηνία επανα κατάταξης, εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας από τα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου διαμονής τους, εφαρμοζομένων και στην προκειμένη περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 70 του νόμου 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 302/ ). ζ. Ενεργεί για την έκδοση απορριπτικής απόφασης του ΥΕΘΑ, για τους υποψήφιους που είναι υπεράριθμοι από τον καθοριζόμενο αριθμό ανά έτος, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου. η. Αποστέλλει τις αποφάσεις των υποπαραγράφων δ, στ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού, στις Μονάδες ή στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία προκειμένου: (1) Οι Μονάδες: (α) Να χορηγήσουν Φύλλο Πορείας σε όσους, εκ των ανακατατασσόμενων οπλιτών τοποθετούνται σε άλλη Μονάδα. (β) Να επιδώσουν στους αιτούντες ανακατάταξη, αντί γραφο της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού. (2) Τα Στρατολογικά Γραφεία: (α) Να αποστείλουν στους επανακατατασσόμενους σχετικό σημείωμα επανακατάταξης. (β) Να αποστείλουν στους αιτούντες επανακατάταξη, αντίγραφο της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προσόντα προϋποθέσεις για ανακα τάταξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι από τον καθοριζόμενο σε ετήσια βάση, για κάθε Κλάδο των Ενό πλων Δυνάμεων, ανώτατο αριθμό ανακατατασσομένων και επανακατατασσομένων, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α. Την ειδικότητά τους. β. Την Εκπαιδευτική Σειρά των Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) με την οποία εκπλήρωσαν ή εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση. γ. Το έτος γέννησής τους. 5. Κατά την επιλογή προτιμώνται κατά σειρά προτε ραιότητας, αυτοί, που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του Γενικού Επιτελείου, θεωρείται κρίσιμη και αναγκαία.

4 4658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεταξύ οπλιτών με την ίδια ειδικότητα, προτιμώνται αυτοί που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτής. Μεταξύ οπλιτών με την ίδια διάρκεια άσκησης των καθηκόντων της ειδικότητας, προτιμώνται όσοι ανήκουν σε νεότερη ΕΣΣΟ και μεταξύ οπλιτών της ίδιας ΕΣΣΟ προτιμώνται οι μικρότεροι σε ηλικία. 6. Οι ενέργειες και η διαδικασία της παραγράφου 2 και των υποπαραγράφων α, β, δ, ε, στ, ζ και η(1) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης παράτασης της αναληφθείσας υποχρέωσης των ανακατατασσομένων και των επανακατατασσομένων. Άρθρο 4 Τοποθετήσεις 1. Τοποθετούνται και υπηρετούν σε όλες τις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Κατά την τοποθέτησή τους καλύπτουν κατά προτεραι ότητα κενές θέσεις μονάδων εκστρατείας του Στρατού Ξηράς, μονάδων στόλου του Πολεμικού Ναυτικού και μονάδων τακτικής αεροπορίας της Πολεμικής Αεροπο ρίας. Άρθρο 5 Υπηρεσιακή κατάσταση Άδειες 1. Οι Ειδικοί Εφεδροι Οπλίτες: α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με το βαθμό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανα κατάταξη ή επανακατάταξη. β. Είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των ομοιοβάθμων ή Εθελοντών Οπλιτών, Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). γ. Διέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές, που ισχύουν για τους οπλίτες, οι οποίοι εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση. δ. Δικαιούνται τις παρακάτω άδειες απουσίας: (1) Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμη νο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή συνολικά. Ειδικά η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επανακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού. (2) Μικρής διάρκειας, μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε εξάμηνο ανακατάταξης η επανακατάταξης. Η άδεια αυτή χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσσάρων (4) ημερών. (3) Αναρρωτική μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, για κάθε εξάμηνο ανακατάταξης ή επανακατάταξης. 2. Οι ειδικοί έφεδροι οπλίτες για θέματα πειθαρχίας, υγειονομικής εξέτασης, ένταξης σε κατηγορίες σωματι κής ικανότητας ή χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για λόγους υγείας, τή ρησης και διακίνησης των ατομικών εγγράφων, χορήγη σης απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία, διέπονται από τις διατάξεις, που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση. 3. Με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου, είναι δυνατόν να μετατίθενται σε άλλη Μονάδα, μετά την αρχική τους τοποθέτηση. 4. Κατά το χρονικό διάστημα της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους δικαιούνται υγειονομικής περί θαλψης, όπως οι οπλίτες που υπηρετούν τη στρατεύ σιμη στρατιωτική τους υποχρέωση. 5. Παρακολουθούν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτι σης (Κ.Ε.Κ.), που λειτουργούν σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με Διαταγές των Γενικών Επιτελείων των οικείων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 6. Θέματα που αφορούν στη στολή, στα διακριτικά, στη διαμονή και στη διοικητική μέριμνα, στην εκπαί δευση, στα καθήκοντα των ειδικών έφεδρων οπλιτών, στην απονομή και άλλων ειδικοτήτων ή στην αλλαγή ειδικότητας, καθώς και στη χορήγηση σε αυτούς ειδών ιματισμού και υπόδησης, ρυθμίζονται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των οικείων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τα θέματα που αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση και παράδοση, κατά την από λυση του στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας, εφαρμό ζονται οι διαταγές που διέπουν και το υπόλοιπο στρα τιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρθρο 6 Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας Υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας όσων υπηρετούν, ως ειδικοί έφεδροι οπλίτες, εκτός από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων: α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των δέκα (10) ημερών για κάθε εξάμηνο ανακατάταξης ή επανακατάταξης. β. Άδειας απουσίας, επιπλέον της καθοριζόμενης με τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 της πα ρούσας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. γ. Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο οποί ος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί στρατο λογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύ σιμη στρατιωτική υποχρέωση. Άρθρο 7 Περιπτώσεις Απολύσεων 1. Οι Ε.ΕΦ.ΟΠ. απολύονται στις παρακάτω περιπτώ σεις: α. Εφόσον έχουν εκπληρώσει την εφεδρική στρατιωτι κή υποχρέωση που ανέλαβαν, χωρίς άλλη διατύπωση. β. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επι τροπές ικανοί κατηγορίας Ι3, Ι4 ή Ι5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας. γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής εκπλήρωσης της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης που ανέλαβαν πριν την ολοκλήρωσή της. Δεν έχουν το δικαίωμα αυτό εφόσον δεν εκπλήρωσαν, ως Ε.ΕΦ.ΟΠ., εφεδρική στρα τιωτική υποχρέωση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εκτός και αν έχουν εισαχθεί σε ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ή έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. και πρόκειται να κα ταταγούν ή σε διαγωνισμό του δημοσίου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στο Άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101) και πρόκειται να διορισθούν. δ. Όταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποια δήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, (κοινή ή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4659 στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαί ωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμή νυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενε τήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παι χνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. ε. Όταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. στ. Όταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λι ποταξία. ζ. Όταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που υπηρετούν. 2. Οι Ε.ΕΦ.ΟΠ, οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση α, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απολύο νται χωρίς άλλη διατύπωση, ενώ όσοι υπάγονται στις περιπτώσεις β,γ,δ,ε,στ και ζ της ως άνω παραγράφου, απολύονται μετά από απόφαση του Αρχηγού του Γενι κού Επιτελείου στο οποίο υπηρετούν. Άρθρο 8 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (2) Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ O.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει. Με την 361/12984/ΠΟ 5/5/00474/Ε/ /Ν.3299/04 η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροποποι ήθηκε με τους Ν.3470/06 και Ν.3522/06, επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ O.E., που αναφέρεται στην ίδρυση θερμοκη πιακής μονάδας παραγωγής σποροφύτων στην Χάλκη του Νομού Λάρισας συνολικού κόστους ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κό στους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ευρώ. Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής 28/12/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δεν δη μιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. (3) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ Δ. ΔΙΔΑΓ ΓΕΛΟΥ Ν. ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε. IΑΣΩΝ ΑΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει. Με την 285/10210/ΠΟ 5/5/00470/Ε/ /Ν.3299/04 η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροπο ποιήθηκε με τους Ν.3470/06 και Ν.3522/06, επένδυσης της επιχείρησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό σφαγείου τυποποιητηρίου κρέατος στον Άγιο Βησσάριο Δήμου Σοφάδων του Νομού Καρδίτσας συνολικού κό στους ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επι χορήγησης ευρώ. Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής 09/12/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δεν δη μιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. (4) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει. Με την 585/15120/ΠΟ 5/5/00504/Ε/ /Ν.3299/04 η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροποποι ήθηκε με τους Ν.3470/06 και Ν.3522/06, επένδυσης της επιχείρησης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, που αναφέ ρεται στον εκσυγχρονισμό κι επέκταση χοιροτροφικής μονάδας 180 χοιρομητέρων στο Αρτεσιανό Νομού Καρ δίτσας συνολικού κόστους ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ευρώ. Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα γράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δεν δημιουρ γούνται νέες θέσεις εργασίας. (5) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει. Με την 582/15078/ΠΟ 5/5/00501/Ε/ /Ν.3299/04

6 4660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροπο ποιήθηκε με τους Ν.3470/06 και Ν.3522/06, επένδυσης της επιχείρησης ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ, που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων στην Φιλύρα Νομού Τρικάλων συνολικού κόστους ευρώ, με πο σοστό επιχορήγησης 45% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ευρώ. Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της πα ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δημιουρ γείται μία (1) νέα θέση εργασίας. (6) Υπαγωγή επένδυσης της «ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ Ε. ΜΠΟΥΡ ΝΑΖΟΣ Ε. Ο.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός Με την 584/15114/ΠΟ5/5/00503/Ε/4 1 11/Ν.3299/2004 Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυ σης της «ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ Ε. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Ε. Ο.Ε», που αναφέρεται σε ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 0143) στη ΘΕΣΗ ΦΗΚΗ, Δ. ΠΙΑΛΕΙΩΝ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, συ νολικής ενισχυόμενης δαπάνης οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), με ποσοστό επιχορήγη σης 40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Νέες Θέσεις Εργασίας: μηδέν (0) άτομα. Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως αυτός (7) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΖΕΡ ΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός Με την 586/15132/ΠΟ5/5/00505/Ε/4 1 11/Ν.3299/04 από φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό βοοτροφικής μονάδας, που βρίσκεται στη θέση «Αμπέλια» Βερδικούσιας, του Νομού Λάρισας, συνολικού κόστους εκατόν ενενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (85.500) ευρώ. Νέες θέσεις απασχόλησης δύο (2). ακής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 15γ του Ν. 3299/04, όπως αυτός (8) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΓΙΟΥΝΙΓΚΡΙΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.Ε. και δ.τ. HOTEL DIONYSSOS στις διατά ξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει. Με την 495/13988/ΠΟ 5/5/00479/Ε/Ν. 3299/04/ η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 επένδυσης της επιχείρησης ΓΙΟΥΝΙΓΚΡΙΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.Ε. και δ.τ. HOTEL DIONYSSOS, που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό και μετατροπή ξενοδοχείου σε ξενοδοχείο πολυτελείας, στη θέση «Ελευθερώτρια», του Δ. Σκοπέλου, του Νομού Μαγνησίας, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου τε τρακοσίων χιλιάδων ( ,00) με ποσοστό επιχο ρήγησης 43% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξακοσίων δύο χιλιάδων ( ,00). Νέες θέσεις Εργασίας: 2 άτομα. Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004. (9) Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης των ΒΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΒΑΛΛΑ ΔΕΣΠΩ στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει. Με την 378/13486/ΠΟ 5/5/00476/Ε/Ν. 3299/04/ η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης των ΒΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΒΑΛΛΑ ΔΕΣΠΩ, που αναφέρεται σε ίδρυση νέας κτηνοτροφικής μονάδας προβάτων για την παραγω γή πρόβειου γάλακτος δυναμικότητας 200 προβάτων, στην Αγία Παρασκευή του Δ. Καλαμπάκας, του Νομού Τρικάλων, συνολικού κόστους τετρακοσίων χιλιάδων ( ,00) με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν ογδόντα χιλιάδων ( ,00). Νέες θέσεις Εργασίας: 1 άτομα. ακής Επιτροπής ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως αυτός

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4661 (10) Υπαγωγή επένδυσης της «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΗΖΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός τρο ποποιήθηκε και ισχύει. Με την 529/14135/ΠΟ5/5/00480/Ε/4 1 11/Ν.3299/2004 Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυσης της «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΗΖΟΥΛΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ», που αναφέ ρεται σε ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 1544) στη θέση ΒΙΠΕ ΛΑ ΡΙΣΑΣ, Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ, συνολικής ενι σχυόμενης δαπάνης εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορή γησης διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων, πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ). Νέες Θέσεις Εργασίας: ένα (1) άτομο. Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως αυτός (11) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Κ. & Ι. ΛΙΟΥΠΗΣ Ο.Ε. στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει. Με την 6994/86391/ΠΟ 5/5/00445/Ε/Ν. 3299/04/ η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 επένδυσης της εταιρείας Κ. & Ι. ΛΙΟΥΠΗΣ Ο.Ε., που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας αγρο τικών προϊόντων, στη θέση «Αυλαές», του Δ. Νίκαιας, του Νομού Λάρισας, συνολικού κόστους πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ( ,00) με ποσοστό επι χορήγησης 45% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ( ,00). Νέες θέσεις Εργασίας: 1 άτομα. ακής Επιτροπής ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως αυτός (12) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΚΙΑΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ ΕΠΕ στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει. Με την 606/15250/ΠΟ 5/5/00513/Ε/ /Ν.3299/04 η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροποποι ήθηκε με τους Ν.3470/06 και Ν.3522/06, επένδυσης της επιχείρησης ΚΙΑΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΕ, που αναφέρεται στην δημιουργία μονάδας παραγωγής ειδών συσκευα σίας στην θέση Μάραθος Νέας Αγχιάλου νομού Μα γνησίας συνολικού κόστους ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 337ο επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ευρώ. Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής 30/12/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της πα ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δημιουργείται μία (1) νέα θέση εργασίας. (13) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΛΙ ΤΟΥ ΣΩΤ. ΟΕ στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει. Με την 609/15266/ΠΟ 5/5/00516/Ε/ /Ν.3299/04 η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τρο ποποιήθηκε με τους Ν.3470/06 και Ν.3522/06, επένδυ σης της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΓΚΟΥΛΙΤΟΥ ΣΩΤ. Ο.Ε., που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό προβατοτροφικής μο νάδας στην θέση Βατάδες Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου Δήμου Φαλώρειας νομού Τρικάλων, συνολικού κόστους ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνο λικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ευρώ. Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής 30/12/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της πα ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. (14) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΜΟΣΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΚΟΣΜΗΣΕΩΝ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός Με την 610/15271/ΠΟ5/5/00517/Ε/4 1 11/Ν.3299/04 απόφα ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της εταιρείας των ΜΟΣΧΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΝ, που αναφέρεται σε εκ συγχρονισμό μονάδας παραγωγής προϊόντων μετάλλου και αλουμινίου, που βρίσκεται στην Α ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, του Νομού Μαγνησίας, συνολικού κόστους ενός εκατομμυ ρίου εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων τριακοσίων ( ) ευρώ, με ποσοστό επιδότησης χρηματοδοτι κής μίσθωσης 45% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

8 4662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οχτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ( ) ευρώ. Νέες θέσεις απασχόλησης δύο (2). ακής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 15γ του Ν. 3299/04, όπως αυτός (15) Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός Με την 612/15278/ΠΟ5/5/00519/Ε/4 1 11/Ν. 3299/2004 Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυσης της «ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α.Ε.», που αναφέρεται σε ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ του ξενοδοχείου «PLAZA» 3*** (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 5511) στη θέση «ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ», Δ. Σκιάθου, Ν. Μαγνησίας, συνολι κής ενισχυόμενης δαπάνης επτακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), με ποσοστό επιχορήγησης 38% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγη σης διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ ( ). Νέες Θέσεις Εργασίας: ένα (1) άτομο. Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως αυτός (16) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Ε. ΧΟΥΜΟΥ Σ. ΠΑΠ ΠΑ Ο.Ε., στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός Με την 613/15280/ΠΟ5/5/00520/Ε/4 1 11/Ν.3299/04 από φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί κησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της εταιρείας Ε. ΧΟΥΜΟΥ Σ. ΠΑΠΠΑ Ο.Ε., που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας μηδικής και σύμπηκτων μηδικής, που βρίσκεται στη θέση 13 χιλ Καρδίτσας Λάρισας, του Νομού Καρδίτσας, συνολικού κόστους διακοσίων τριάντα χιλιάδων ( ) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κό στους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ενενήντα δύο χιλιάδων (92.000) ευρώ. Νέες θέσεις απασχόλησης μία (1). Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 15γ του Ν. 3299/04, όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει. (17) Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΔΑΜΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Με την 362/12997/ΠΟ5/5/00475/Ε/4 1 11/Ν.3299/04 από φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΔΑΜΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας παραγωγής κατεψυγμένης πίτσας και κρέπας, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Ζηλευτής, του Δήμου Παληοκά στρου, του Νομού Τρικάλων, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης επτα κοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. Νέες θέσεις απασχόλησης δύο (2). ακής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 15γ του Ν. 3299/04, όπως αυτός * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 25 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4111 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 155 30 Ιουλίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4276 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι χειρήσεων και τουριστικών υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 8 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4302 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα