ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τόπος κα ι χρόνος γ έ ννησης : Αθήνα, 1972

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τόπος κα ι χρόνος γ έ ννησης : Αθήνα, 1972"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τόπος κα ι χρόνος γ έ ννησης : Αθήνα, 1972 Αναπληρωτής Καθηγητής ( εκλ. Ιούν ιο 2014 ) «Σύγχρονης Πολ ι τ ικής Ιστορ ίας» στο Τμήμα Δ ιο ίκησης Επιχε ιρήσεων & Οργανι σμών / Σχολή Δ ιο ίκησης & Οικονομ ίας του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου Παντρεμένος, με μ ία κόρη Emai l : d imi so t i ropoul l. com, τηλ ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορ ικός τ ί τλος στη Σύγχρονη Πολ ι τ ική Ιστορ ία. (Δ ιδακτορ ική Διατρ ιβή στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Τμήμα Ιστορ ίας, [ 1996 Ιούν ιος 2002], με τ ί τλο, Η Οργάνωση της Πολ ι τ ικής Εξουσ ί ας στη Μεταπολεμ ική Ελλάδα ( ). Μεταπτυχ ιακό Δίπλωμα (Μas te r ) με τ ί τ λο Βαλκαν ικές Κοινωνίες : Ιστορ ία κα ι Τεκμηρ ίωση στα Σύγχρονα Ζητήματα, στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / τμήμα Ιστορ ίας, σε συνεργασ ία με τα τμήματα Αρχε ιονομ ίας Βιβλ ιοθηκονομ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου κα ι Ιστορ ίας - Αρχα ιολογί α ς του Πανεπ ιστημ ίου Ιωανν ίνων, καθώς κα ι με την Éco le des Hau tes É tudes en Sc iences Soc i a l e s ( ). Υπότροφος Ι.Κ.Υ. Απόφο ι τος του τμήματος Γαλλ ικής Γλώσσας κα ι Φιλολογ ίας της Φιλοσοφ ικής Σχολής του Καποδ ιστρ ιακού Πανεπ ιστημ ίου Αθηνών ( ). Licence ès le t t r e s στο γαλλ ικό πανεπ ιστήμ ιο Lyon I I ( ), με αντ ικε ίμενο τη γαλλ ική λογοτεχν ία του 20ου α ιώνα. ΜΕΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Fe l lowsh ip μετά -δ ι δ ακτορ ικής έρευνας στο ερευνητ ικό πρόγραμμα European Doc to ra t e in Soc i a l His t ory of Europe and the Medi t e r r anean, το οπο ίο δ ιοργανώνετα ι από το πανεπ ιστήμι ο της Βενετ ίας Ca Fosca r i, με συμμετοχή έξι ευρωπα ϊκών πανεπ ι στημ ίων ( δντης προγράμματος : καθηγητής S tua r t Woοlf), γ ια το ακαδημα ϊκό έτος

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Συμβασ ιούχος ερευνητής επ αμο ιβή στα παρακάτω πέντε ερευνητι κά προγράμματα του Τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου : 1) Οργάνωση κα ι αποδελτ ίωση της αρχε ιακής σε ιράς «Αρχε ίον του Αγώνος : Εκτελεστ ικόν Σώμα» (2008). 2) Πρόγραμμα «Πυθαγόρας» : «Ιστορ ική έρευνα γ ια την κατάρτ ιση ενός ψηφιακού ιστορ ι κού β ιογραφ ικού λεξ ι κού των δημ ιουργών του ελλην ικού κράτους, » με αντ ικε ί μενο την Ιστορ ική Έρευνα ( ). 3) «Κοινων ία της Πληροφορ ίας : Πολυγλωσσική Περ ιήγηση στην Ιστορ ία των Ιον ίων Νήσων», με αντ ικε ίμενο την Ιστορ ική Έρευνα ( ). 4) «ΠΜΣ: Βαλκαν ικές κο ινων ί ε ς Ιστορ ί α κα ι τεκμηρ ίωση στα σύγχρονα ζητήματα», έρευνα με αντ ικε ίμενο : Ελλην ικές πολ ι τ ικές ελ ί τ του β μ ισού του 20 ου α ιώνα ( ). 5) «ΠΜΣ: Βαλκαν ικές κο ινων ί ε ς. Ιστορί α κα ι τεκμηρ ίωση στα σύγχρονα ζητήματα», έρευνα με αντ ικε ίμενο : Ποσοτ ικά, ο ικονομι κά μεγέθη σε δ ιαχρον ικές σε ιρέ ς (1998). 6) Συμβασ ιούχος ερευνητής επ αμο ιβή στο «Πρόγραμμα Εκπα ίδευσης Ελλήνων Τσιγγανοπαί δων» του Πανεπ ιστημ ίου Ιωανν ίνων, με αντ ικε ίμενο τη : Συλλογή εμπε ιρ ικού υλ ικού σχετ ικά με την πρόοδο των τσ ιγγανοπα ίδων στο σχολε ίο, Υπεύθυνος Καθηγητής Αθανάσιος Γκότοβος ( 1998). 7) Μέλος της επ ιστημον ικής ομάδας ιστορ ικής τεκμηρ ίωσης του τρ ίωρου ιστορ ικού ντοκυμαντέρ, γ ια λογαρ ιασμό της ΕΡΤ: «Οι Έλληνες δημ ιουργούν το έθνος τους ( )» (Προβλήθηκε σε τρε ι ς συνέχε ι ε ς στη ΝΕΤ, στ ι ς Μαρτ ίου Η πρόταση παρουσ ιάστηκε στο His to r i c al Documen ta ry Workshop που δ ιοργανώθηκε από την ΕΡΤ κα ι το European Documen ta ry Ne twork, υπό την α ιγ ί δα της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα Οκτωβρ ίου 2005). 8) Επιστημον ικός Σύμβουλος στο ντοκυμαντέρ του Στέλ ιου Κούλογλου γ ια την Ελλάδα της Μεταπολ ί τ ευσης, Ρεπορτάζ χωρί ς Σύνορα, ΕΡΤ

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΙ 1. Εντεταλμένος δ ιδασκαλ ίας στη βαθμ ίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407 /80) στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ίας - Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Ιστορ ία κα ι Τεκμηρ ίωση», στο αντ ικε ίμενο, «Μεθοδολογ ία Ιστορ ίας & Ιστορ ικής Έρευνας» (Ακαδημα ϊκό έτος , χε ιμερ ινό εξάμηνο ). 2. Εντεταλμένος δ ιδασκαλ ίας στη βαθμ ίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407 /80) στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ίας - Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Ιστορ ία κα ι Τεκμηρ ίωση», στο αντ ικε ίμενο, «Μεθοδολογ ία Ιστορ ίας & Ιστορ ικής Έρευνας» (Ακαδημα ϊκό έτος , εαρ ινό εξάμηνο). 3. Διδάσκων στο Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Ιστορ ική Έρευνα, Διδακτ ική & Νέες Τεχνολογ ί ε ς», του Ιονί ου Πανεπ ιστημ ίου / Τμήμα Ιστορ ίας στο αντ ικείμενο, «Ιστορ ία & Κοινων ιολογ ία» (Ακαδημαϊκό έτος ). 4. Σεμ ιναρ ιακά μαθήματα στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ί ας - Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Ιστορ ία κα ι Τεκμηρ ίωση», στο αντ ικε ίμενο, «Νεότερη & Σύγχρονη Πολ ι τ ική Ιστορ ία» (Ακαδημαϊκό έτος , χ ε ι μερ ι νό εξάμηνο). 5. Σεμ ιναρ ιακά μαθήματα στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ί ας - Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Ιστορ ία κα ι Τεκμηρ ίωση», στο αντ ικε ίμενο, «Ζητήματα Θεωρίας της Ιστορί α ς» (Ακαδημα ϊκό έτος , εαρ ινό εξάμηνο ). 6. Διδάσκων στο Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, «ΙΣΤΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ ) 7. Μέλος της ομάδας οργάνωσης on l ine Σεμ ιναρ ίων Επιμόρφωσης γ ια Δημοσ ίους Υπαλλήλους στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, κα ι δ ιδάσκων σχετ ικών μαθημάτων. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΑΕΙ 3

4 Εντεταλμένος δ ιδασκαλ ίας στη βαθμ ίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407 /80) στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ίας στο αντ ικε ίμενο «Σύγχρονη Ελλην ική Ιστορ ία» (Ακαδημαϊ κό έτος , χε ιμερ ινό εξάμηνο ). Εντεταλμένος δ ιδασκαλ ίας στη βαθμ ίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407 /80) στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ί ας στο αντ ικε ίμενο «Η Ευρώπη κα ι ο κόσμος, » (Ακαδημα ϊκό έτος , εαρ ινό εξάμηνο). Σεμ ιναρ ιακά μαθήματα με τ ί τλο Εισαγωγή σε ζητήματα Ιστορ ι κής κα ι Πολ ι τ ικής Κοινωνιολογ ίας, Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ίας, στο πρόγραμμα μετεκπα ιδευόμενων καθηγητών Μέσης Εκπα ίδευσης, με τ ί τλο Ευρωπα ϊκή Ιστορ ία : Η Κοινων ική κα ι Πολιτ ισμ ική Διάσταση (από 01 /11 /1999 ως 30 /05 /2000 κα ι από 01 /10 /2000 ως 30 /06 / 2001 συν. : 16 μήνες ). Επιστημον ικός Συνεργάτης στο Α-Τ.Ε. Ι. Καλαμάτας / Σχολή Διο ίκησης & Οικονομ ί ας ( τμήματα ΔΜΤΑ & ΔΜΥΠ) επ ί επτά συναπτά ακαδημα ϊκά έ τη : Ι ) Κο ινων ική Πολ ι τ ική ΟΤΑ (3 ώρες / εβδομάδα, θ εωρ ία - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Κο ινων ική Πρόνο ι α (4 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) Ι Ι Ι ) Ε ισαγωγή στη Δημόσ ια Δ ιο ίκηση (3 ώρε ς / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Κο ινων ική Πολ ι τ ι κή ΟΤΑ (3 ώρες / εβδομάδα, θ εωρ ία - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Κο ινων ική Πρόνοι α (4 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) ΙV) Ε ισαγωγή στη Δημόσ ια Δ ιο ίκηση (3 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδα ς (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Κο ινων ική Πολ ι τ ι κή ΟΤΑ (5 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Ε ισαγωγή στη Δημόσ ια Δ ιο ίκηση (3 ώρε ς / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) (στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου με πλήρη προσόντα - Ε1) 4

5 Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Κο ινων ική Πολ ι τ ι κή ΟΤΑ (5 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Θεωρητ ικές προσεγγ ίσε ι ς στην Τοπ ική Αυτοδ ιο ίκηση (2 ώρες / εβδ. ΔΜΤΑ) ΙV) Κο ινων ική Ασφάλ ι ση (3 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) (στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου με πλήρη προσόντα - Ε1) Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Αγροτ ική & Αστ ική Κο ινων ιολογ ία (4 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Θεωρητ ικές προσεγγ ίσε ι ς στην Τοπ ική Αυτοδ ιο ίκηση (4 ώρες / εβδ. ΔΜΤΑ) ΙV) Κο ινων ική Ασφάλ ι ση (3 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) (στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου με πλήρη προσόντα - Ε1) Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Αγροτ ική & Αστ ική Κο ινων ιολογ ία (4 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Θεωρητ ικές προσεγγ ίσε ι ς στην Τοπ ική Αυτοδ ιο ίκηση (4 ώρες / εβδ. ΔΜΤΑ) ΙV) Ιστορ ία των Πολ ι τ ικών & Κοινων ικών Θεσμών. (3 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) (στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου με πλήρη προσόντα - Ε1) Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Αγροτ ική & Αστ ική Κο ινων ιολογ ία (4 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Θεωρητ ικές προσεγγ ίσε ι ς στην Τοπ ική Αυτοδ ιο ίκηση (4 ώρες / εβδ. ΔΜΤΑ) ΙV) Ιστορ ία των Πολ ι τ ικών & Κοινων ικών Θεσμών. (3 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΩ ΔΙΔΑΞΕΙ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ (από το 2010) : -Πολ ι τ ική, Κοινων ική κα ι Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας / Πολιτ ική Επιστήμη, Ε ισαγωγή στην Κοινων ιολογ ία / Θεωρητ ικέ ς Προσεγγ ί σε ι ς στην Τοπική Αυτοδ ιο ίκηση / Μεθοδολογ ία Κο ινωνι κής Έρευνας. ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 5

6 1. «Έχε ι επέλθε ι αλλαγή παραδε ί γματος ; Τα ελλην ικά πολ ι τ ι κά κόμματα από τη μεταπολ ί τ ευση στην κρ ίση. Μια ιστορ ική προσέγγιση». Στο συλλογ ικό τόμο με τί τλο Τα πολ ι τ ικά συστήματα της Ελλάδας κα ι της Κύπρου μετά τα μνημόν ια, υπό έκδοση από το Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσίας, 2014, σελ «Κεντρ ική Κυβέρνηση Περ ιφερε ιακή Διο ίκηση στην Ελλάδα : το χρον ικό μ ιας αέναης δυσαρμον ίας», ε ισήγηση στην Ημερ ίδα με τ ί τλο, Τοπ ικο ί θεσμο ί, Ανάπτυξη κα ι Επ ιχε ιρηματ ικότητα, που δ ιοργανώθηκε από το Πανεπ ιστήμ ιο Πελοποννήσου κα ι το ΑΤΕΙ Καλαμάτας, στην Καλαμάτα, Μάιος «Ήταν η απρ ι λ ιανή δ ικτατορ ία αναπόφευκτη ; Ο γεωπολ ι τ ικός μ ιλ ι ταρ ισμός κα ι η μεταπολεμ ική πολ ι τ ική ιστορ ία της Ελλάδας», ε ισήγηση στο συνέδρ ιο, Η δ ικτατορ ία των Συνταγματαρχών κα ι η Αποκατάσταση της Δημοκρατ ίας, Αθήνα Νοεμβρ ίου 2014, που δ ιοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Υπό έκδοση τα πρακτ ικά το «Η πολ ι τ ική & κο ινων ική ιστορ ία στον αστερ ισμό των σύγχρονων ι σ τορ ιογραφ ικών προσεγγ ίσεων. Νόημα - Κε ίμενο Συγκε ί μενο. Μια δοκ ιμ ιακή προσέγγ ιση», υπό έκδοση άρθρο στο περ ιοδ ικό Φιλοσοφε ίν. Επιστήμη, Εύνο ια, Παρρησ ία, τχ 11, Ιανουάρ ιος Three r evo lu t i ons, neve r t ak ing p lace in the Greek in te rwar pe r iod : Cu l tu r a l war s and the Grea t I dea, , ε ισήγηση στο Διεθνές Συνέδρ ιο Bal kan Wor lds I I. Bal kan Percep t ions of War and Revo lu t ion, που δι οργανώθηκε από το Πανεπ ιστήμ ιο Μακεδον ίας, Θεσσαλον ίκη Νοεμβρ ίου Υπό έκδοση τα πρακτ ικά το «Η κατασκευή του εθν ικού ήρωα. Οι αγώνες γύρω από η δημόσ ια μνήμη κα ι ο ι μηχαν ισμο ί πατρωνε ίας γ ια τ ην αποκατάσταση των Ελλήνων αγων ιστών από το 1821 κα ι μετά», β ιβλ ιοκρ ισ ία στη Νέα Εστ ία, τχ 1863, Σεπτέμβρ ιος 2014, σελ Ο Αλέξανδρος Παπαναστασ ίου «αυτοβ ιογραφούμενος». Ο σοσ ιαλδημοκράτης πολ ι τ ικός του μεσοπολέμου κα ι η βαρ ιά σκ ιά του Βεν ι ζ έλου», β ιβλ ιοκρ ισ ία στη Νέα Εστ ία, τ χ 1863, Σεπτέμβρ ιος 2014, σελ Δημοσ ι εύσε ι ς σε Επ ιστημον ικά Περ ιοδ ικά Αναγνωρισμένου Κύρους (όπως αναφέρετα ι σ τ ο ν.1404 /83 ) 6

7 -Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : 1. «Παγκοσμ ιοπο ίηση Διακυβέρνηση Τοπ ικές κο ινων ί ε ς», στην επ ιστημον ική επ ιθεώρηση Διεθνής κα ι Ευρωπα ϊκή Πολ ι τ ική, τχ 30 (Μάρτ ιος - Ιούν ιος 2014), σελ «Ιστορ ική α ίσθηση κα ι υπερ ιστορ ικέ ς ενοράσε ι ς : Συμβουλές του Νίτσε στους σύγχρονους Έλληνες κα ι Ευρωπα ίους πολ ι τ ικούς», Περ ιοδ ικό Φιλοσοφε ί ν : Επ ιστήμη, εύνο ια, παρρησ ία, τχ 9 ( Ιανουάρ ιος 2014 ), σελ , «Αφιέρωμα: Ο Νίτσε και ο ι Έλληνες». 3. «Το πνεύμα του α ν τ ί - κα ι η ξ ένη εξάρτηση. Οι δυτ ικο ί σύμμαχο ι στο φαντασ ιακό της ελλην ικής κο ινων ίας του 20 ου α ιώνα», στην επ ιστημον ική επ ιθεώρηση Διεθνής κα ι Ευρωπα ϊκή Πολι τ ική, τχ 27 ( Ιαν. -Φεβρ. 2013), σελ «Ιστορ ία κα ι δράση στην κο ινων ία κα ι την πολ ι τ ική. Για μ ια δ ιαφορετ ική πολ ι τ ική της ιστορ ιογραφ ίας σε κα ιρούς κρ ίσης», Περ ιοδ ικό Φιλοσοφεί ν : Επ ιστήμη, εύνοι α, παρρησ ία, τχ 8 ( Ιούν. 2013), σελ , «Αφιέρωμα στη Φιλοσοφία του F r i ed r i ch N ie t z sche». 5. «Γ ια μ ια Δημοκρατ ία με εξατομ ικευμένους πολ ί τες. Το ρ ι ζοσπαστ ικό ατομ ι κ ιστ ικό πρόταγμα απέναντ ι σε εποχές δ ιαρκούς κρ ίσης», στην επ ι στημον ική επ ιθεώρηση Διεθνής κα ι Ευρωπαϊκή Πολι τ ική, τ χ 29 ( Ιο ύλ ιος -Οκτώβρ ιος 2013), σελ «Η Ελλάδα κα ι η δ ιαχρον ική απε ιλή της χρεοκοπ ίας», Fore ign Affa i r s, The He l l eni c Ed i t i on, τ χ 6 ( Ι ούν ιος 2012 ), σελ «Η Αμερ ική, η Ευρώπη κα ι η δ ιαρκής αναζήτηση της ε ι ρήνης. Με αφορμή του νέο βι βλ ίο του R. Kagan», Fore ign Af fai r s, The Hel l en i c Ed i t i on, τχ 10 (Νοέμβρ ιος 2012), σελ «Πο ια Δημοκρατ ία θέλουμε (κα ι πο ια μπορούμε ) ; Θεσμο ί, Εξουσ ία, Λαός από την παλ ιά στη νέα εποχή», Αφιέρωμα: «Από τ ι ς κρ ίσε ι ς στην κρ ίση», Νέα Εστ ία, τχ 1861 (Μάρτ ιος 2014), σελ

8 9. «Ο Ανδρέας Παπανδρέου οδεύοντας προς την εξουσ ία, », Νέα Εστ ία, τ χ 1862 ( Ιούν ιος 2014 ), σελ «Η επ ιστήμη ως ιδεολογ ικό πρόταγμα (p ro j e t ). Ο Ν. Σβορώνος κα ι η εθν ική ισ τορι ο γραφ ία στην εποχή των μεγάλων ιδεολογ ιών», «Αφιέρωμα στον Ν. Σβορώνο», Νέα Εστ ία, τχ 1850 (Δεκέμβρ ιος 2011), σελ «Ωδή σε μ ια γεν ιά που π ίστευε στο μέλλον : μ ια εξ ιστόρηση της πρωτοπορ ιακής πολ ι τ ικο -κο ι νων ικής δράσης των νεαν ικών οργανώσεων στη δεκαετ ία του 40», Ε ιδ ική Έκδοση Ιστορ ικών Σπουδών, Τα Ισ τορ ικά, τ χ 53 (Δεκ ), σελ Β ιβλ ιοκρ ισ ί ε ς σε ε π ιστημον ικά περ ιοδ ι κά κύρους 1. «Λαϊκ ισμός, Αντ ι λα ϊκ ισμός κα ι Κρ ίση», στην Επ ιστήμη και Κοινων ία. Επ ιθεώρηση πολ ι τ ικής και ηθ ική ς θεωρ ίας, τχ 31 (Χε ιμώνας, ), σ ελ «Π. Καναγκ ίνης : Ένας πραγματ ιστής ε ι δ ικός δ ιανοούμενος της υπα ίθρου», Athens Rev iew of Books, τχ 51 (Μάιος 2014), σελ «Οι κορυφα ί ε ς στ ι γμές του ελλην ικού κο ινοβουλευτ ισμού και η δ ιαφύλαξη της μνήμης τους», Νέα Εστ ί α, τχ 1861 (Μάρτ ιος 2014), σελ «Από την κοσμο -λογ ία στη β ιο - ιστορ ία : Ιστορ ί ε ς του εμφυλ ίου στην Ήπε ιρο», Σύγχρονα Θέματα, τχ 125 (Απρ. - Ιούν ιος 2014), σελ Παλα ιότερες δημοσ ι εύσε ι ς : 1. Σωτηρόπουλος Δ.Π. - Παναγ ιωτόπουλος Δ., «Ειδ ικο ί δ ιανοούμενο ι κα ι θύλακες χε ιραφέτησης στο Μεσοπόλεμο. Μεταρρυθμ ιστέ ς γεωπόνο ι κα ι μηχαν ικο ί στην ύπα ιθρο κα ι το άστυ». Δημοσ ι ευμένο στο επ ιστημονι κό περ ιοδ ικό Mνήμων της 8

9 Ετα ιρε ίας Μελέτης του Νέου Ελλην ισμού, τ. 29 (2008 ), σελ. : Επ ιστημον ική επ ι τροπή : Β. Καραμανωλάκης, Γ. Κόκκωνας, Κ. Λάππας, Χρ. Λούκος, Τρ. Σκλαβεν ί της. ISSN: «Πρ ίμο Λέβ ι Ρούντολφ Ες : Ο μάρτυρας κα ι ο Άλλος. Η μαρτυρ ία ως ιστορ ική πηγή», Νέα Εστ ία, τχ 1821 (Απρ ίλ ιο ς 2009), σελ , (στην ενότητα, «Ζητήματα Ιστορ ί ας». Επ ιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπι σ τήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ). 3. «Οι απο ικ ιακές ελ ί τ, ο μαζ ικοδημοκρατ ικός χυλός κα ι ο ι πολ ί τ ε ς. Τα πολ ι τ ι κά δ ιακυβεύματα μετά το Δεκέμβρ ιο του 2008», στο περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, Μάιος 2009, τχ 1822, σελ , (στην ενότητα, «Ζητήματα Ιστορ ίας». Επιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ). 4. «Το έθνος ως παράγωγο της πολ ι τ ι κής κα ι της ιδεολογ ίας. Η μεταπολεμ ική αγγλοσαξων ική ιστορι ο γραφ ία κα ι κο ινων ική ανθρωπολογ ία περ ί εθν ικ ισμού» στο περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, τχ 1800 (Μάιος 2007 ), σελ (στην ενότητα, «Ζητήματα Ισ τορ ίας». Επιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ). 5. «Η άλωση του Παλαμηδ ίου : Το επαναστατ ικό πρόταγμα ως επ ι ταχυντής του ιστορ ικού χρόνου», περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, τχ 1795 (Δεκέμβρ ιος 2006), σελ , (στην ενότητα, «Ζητήματα Ισ τορ ίας». Επ ιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ισ τορ ίας στο Ιόνι ο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστί α ς ) 6. «Εκληρονομήσαμεν κόμματα από πατέρα, πάππον κα ι προπάππον. Πρόσωπα, Δομή & Λε ι τουργ ία της Ελλην ικής Πολι τ ικής Ελ ί τ στην Πρώτη Μεταπολεμ ι κή Περ ίοδο». Επ ιστημον ικό άρθρο στην εξαμην ι α ία επ ιθεώρηση γ ια τη Νεότερη Ιστορ ί α, Κλε ιώ, τχ 2 (Άνο ιξη 2006), σελ Επι σ τημον ική επ ι τροπή : Β.Κ. Γούναρης, Ι.Δ. Μιχαηλ ίδης, Γ.Δ. Στεφαν ίδης, Λ. Χασ ιώτης. ISSN:

10 7. «Πολ ι τ ική, ιδεολογ ία κα ι εθν ική ιστορ ιογραφ ία», περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, τεύχος 1788, Απρ ίλ ιο ς Σελ ίδες : , (στην ενότητα, «Ζητήματα Ιστορ ίας». Επ ι στημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ). 8. «Ο Κοινων ιολόγος, ο Ποιητής κα ι ο Πολ ί της : Γ ια μ ία ιστορ ία των μορφών κο ινων ι κής χε ιραφέτησης στην Ελλάδα του 20 ου α ιώνα», περ ιοδ ικό Νέα Εστ ί α, τχ 1781 (Σεπτέμβρ ιος 2005 ), σελ (στην ενότητα, «Ζητήματα Ιστορ ίας». Επιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ). 9. «Βία ι ε ς ιστορ ί ε ς : Σκέψε ι ς γ ια τ ι ς εμφύλ ι ε ς συγκρούσε ι ς στην Ελλάδα, », περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, τχ 1773 (Δεκέμβρ ιος 2004), σελ , (στην ενότητα, «Ζητήματα Ιστορ ίας». Επιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ) Δημοσ ι εύσε ι ς σε Επ ιστημον ικά Συγγράμματα Συλλογ ικούς Τόμους με κρ ι τ έ ς -Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : 1. «Κυβερνήσε ι ς στη δεκαετ ία του 90 κα ι η υπέρβαση του ο ικονομ ικού λα ϊκ ι σμού : η προσωπική μαρτυρ ία ενός πρώην πρωθυπουργού», στον υπό έκδοση συλλογ ικό τόμο με τα πρακτ ικά της εκδήλωσης γ ια το β ιβλ ίο του Ι. Παλα ιοκρασσά, Μπροστά από την εποχή της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατ ίας, , Εκδόσε ι ς του Βιβλ ιοπωλε ίου της Εστ ίας, 2014, Ίδρυμα Μείζονος Ελλην ισμού (10 σελ. ). 2. «He l l i n ik i Nomar ch i a : Di scou r se on the Rad ica l En l i gh tenmen t. The b i r t h of Modern Greek Po l i t i c a l Though t in the Ea r ly 19 th Cen tu ry», P. P izani a s (ed. ), The Greek Revo lu t ion of 1821 : A European Even t, The I s i s P r es s, I s t anbu l 2011, σελ

11 3. «Η Αθήνα ως μυθ ιστόρημα ή Ο Χρήστος Βακαλόπουλος κα ι η α νακάλυψη της μαζ ικής κουλτούρας», άρθρο στο αφιέρωμα της Νέας Εστ ίας στον Χρήστο Βακαλόπουλο, τχ 1858, ( Ιούν. 2013), σελ Παλα ιότερες δημοσ ι εύσε ι ς : 1. «Ιστορ ία κα ι κοι νων ική κρ ι τ ική στη φουκωική επ ιστημολογ ία», Ο Μ. Φουκώ κα ι ο ι ιστορ ικο ί, εκδόσει ς «νήσος», Αθήνα 2008 σε επ ιστημον ική επ ιμέλε ια του Θ. Ν ικολα ϊδη, σελ Πρακτ ικά Διεθνών κα ι Ελλην ικών Επιστημον ικών Συνεδρ ίων με Κριτέ ς -Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : 1. «Έννο ι ε ς κα ι πολ ι τ ική : το βάρος του πολ ι τ ικού λεξ ιλογ ίου σε μ ια ταραγμένη περί οδο. Επανεξετάζοντας τ ι ς έννο ι ε ς Κρ ίση, Δημοκρατ ία, Ηγεσ ία, Ευρώπη, συμβολή στο συλλογ ικό τόμο, Η Κύπρος σε νέα εποχή : Γεωστρατηγ ικέ ς παράμετρο ι, Οικονομ ία, Εξωτερ ι κή Πολ ι τ ική, έκδοση Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσίας / Fore ign Af fa i r s, The He l l en i c Ed i t i o n, Λευκωσία, 2014, σελ , ISBN: «Γ ια τον εκσυγχρον ισμό του πολ ι τ ικού συστήματος : Ανατομ ία μ ιας δ ιαπραγμάτευσης γ ια το ε ί να ι κα ι το δέον ε ί να ι της Γ Ελλην ικής Δημοκρατί α ς», στο Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Ε. Πρεβεδούρου, Μ. -Ηλ. Πραβ ί τα (επ ιμ. ), Μεταρρυθμ ίσε ι ς στη Δημόσ ια Διο ίκηση : Δυνατότητες, Προοπτ ικές κα ι Αδυναμ ί ε ς, Σάκκουλας, Θεσσαλον ίκη 2014, σελ «Κράτος πρόνο ιας κα ι κο ινωνί α στη μεταπολεμ ική κα ι μεταπολ ι τ ευτ ική Ελλάδα : Μια ιστορ ική περ ιοδολόγηση των σχέσεών τους», ε ισήγηση στο 5 ο Συνέδρ ιο Δι ο ικητ ικών Επ ιστημόνων, με τ ί τλο Αναδ ιοργάνωση της Διο ίκησης κα ι του Κράτους στη μετά το μνημόν ιο εποχή, Κομοτηνή - Νοέμβρ ιος Υπό έκδοση τα πρακτ ικά το 2015 από εκδ. Σάκκουλα, σε επ ιμ. Αντ. Μακρυδημήτρης, 11

12 σελ. 16 (Δ ιατ ίθεται βεβα ίωση δημοσί ευσης από τον εκδότη, 13 Μαρτ ίου 2014 ). 4. «Η μετάβαση στη δημοκρατ ία το 1974 : Σχετ ικοπο ι ώντας μ ια τ ομή», ε ισαγωγή στον τόμο των πρακτ ικών του συνεδρ ίου, Θεσμο ί στην Ελλάδα της Μεταπολί τ ευσης : Αποτ ίμηση μ ιας αντ ιφατ ικής περ ιόδου, του Τμήματος Τοπ ικής Αυτοδ ιο ί κησης του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου & του Κέντρου Ανάλυσης Δημόσ ιας Πολι τ ικής & Θεσμών, του Παντεί ου Πανεπ ιστημ ίου, Καλαμάτα, 4-6 Νοεμβρ ίου Yπό έκδοση τα πρακτ ικά εντός του 2014, από τ ι ς εκδόσε ι ς Παπαζήση, σε επ ιμέλε ια, Αρ. Πασσά Δ.Π. Σωτηρόπουλου κ.ά., 22 σελ. (Δ ιατ ί θετα ι βεβα ίωση δημοσ ί ευσης από τον εκδότη, 5 Μαρτ ίου 2104). 5. «Πολ ι τ ική, κράτος, κο ι νων ία : Τομές κα ι συνέχε ι ε ς από τη προδ ικτατορ ική στη μεταπολ ι τ ευτ ική Ελλάδα», συμμετοχή στον τόμο των πρακτ ικών του συνεδρ ίου, Θεσμο ί στην Ελλάδα της Μεταπολ ί τ ευσης : Αποτ ίμηση μ ιας αντ ιφατ ικής περ ιόδου, του Τμήματος Τοπ ικής Αυτοδ ιο ίκησης του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου & του Κέντρου Ανάλυσης Δημόσ ιας Πολ ι τ ικής & Θεσμών, του Παντε ίου Πανεπ ιστημ ίου, Καλαμάτα, 4-6 Νοεμβρί ου Yπό έκδοση τα πρακτ ικά εντός του 2013, από τ ι ς εκδόσε ι ς Παπαζήση, σε επ ιμέλε ια, Αρ. Πασσά Δ.Π. Σωτηρόπουλου (μέλος της επ ιστημον ικής κα ι οργανωτ ικής επ ι τροπής του συνεδρ ίου ), 18 σελ. (Δ ιατ ί θετα ι βεβα ίωση δημοσ ί ευσης από τον εκδότη, 5 Μαρτ ίου 2014). 6. «Ελλην ική Νομαρχ ία, ήτο ι λόγος περ ί του ρ ι ζοσπαστ ικού δ ιαφωτ ισμού. Η γέννηση της νεοελλην ι κής πολ ι τ ικής σκέψης στ ι ς απαρχές του 19 ου α ι ώνα». Διεθνές συνέδρ ιο που δ ιοργάνωσε το ΜΠΣ «Ιστορ ία & Τεκμηρ ίωση» του τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου, με θέμα : «Η γέννηση του ελλην ικού εθν ικού κράτους ( ). Ένα ευρωπα ϊ κό γεγονός», 3 5 Μαΐου 2007, Κέρκυρα. Tα πρακτ ικά εκδόθηκαν από τ ι ς εκδόσε ι ς «Κέδρος» κα ι το Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο σε επ ιμ. - ε ισ. Π. Πιζάν ια το 2009, ISBN Η εν λόγω ανακο ίνωση παρατ ίθετα ι στ ι ς σελ Επ ιστημον ική επ ι τροπή : Π. Πιζάν ιας, Yusuf Hakan Erdem, G i l l e s Pecout, Παναγ ιώτης Ρο ϊλός, Λ ιάνα Θεοδωράτου. 12

13 -Παλα ιότερες δημοσ ι εύσε ι ς : 1. «Μικρο ϊδ ιοκτήτες κα ι πάτρωνες : Η αγροτ ική μεταρρύθμ ιση ως πολ ι τ ικό εργαλε ίο στη δ ιαδ ικασ ία εθνοπο ίησης ( )», Σωτηρόπουλος Δ.Π. Παναγ ιωτόπουλος Δ. ( επ ιμ. - ε ισαγωγή), Η ελλην ική αγροτ ική κο ινων ία κα ι ο ικονομ ία κατά την βεν ι ζελ ική περ ίοδο, «Ελλην ικά Γράμματα», Αθήνα 2008, σελ , ΙSΒΝ: Ανακο ινώσε ι ς σε Eπιστημον ικά Συνέδρ ια κα ι Επ ιστημον ικές Ημερ ίδε ς -Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : 1. «Wha t we know and wha t we do not know abou t the Colone l s d ic t a to r sh ip in Greece, Old ins igh t s and new ques t i ons», Lec tu r es in Harva rd Uni ve r s i t y -P rogram of Modern Greek S tud i e s (Geor ge Sefe r i s Cha i r ), Απρ ίλ ιο ς -Μάιος 2012, 30 σελ. (Δ ιατ ί θετα ι βεβα ίωση από τον επι κ εφαλής του προγράμματο ς, P. Ro i lo s ). -Παλα ιότερες δημοσ ι εύσε ι ς : 1. «Οι Έλληνες δημι ουργούν το εθν ικό τους κράτος. Τα πολ ι τ ικά κα ι κο ι νων ικά υποκε ίμ ενα της προεπαναστατ ι κής περ ιόδου ( )», Ε ισήγηση στην Ετα ιρε ία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού / Περ ιοδ ικό Μνήμων, στ ι ς 12 Απρ ιλί ου Σελ ίδες : 18. Επιστημον ική επ ι τροπή : Τ. Σακελλαρόπουλος, Δ. Αρβαν ι τάκης, Β. Καραμανωλάκης, Ευ. Λιάτα, Στρ. Μπουρνάζος. 2. «Κο ινοβουλευτ ικέ ς ελ ί τ κα ι τοπ ι κές κο ινων ί ε ς. Ιστορ ικό - κο ινων ιολογ ική προσέγγ ιση του πολ ι τ ι κού προσωπ ικού και του ρόλου του σε τοπ ι κό επ ίπεδο την περ ίοδο ». Εισήγηση στο Ζ Συνέδρ ιο της Ελλην ικής Ετα ιρεί α ς Πολ ι τ ικής Επ ιστήμης, με 13

14 θέμα : Η «σύντομη» δεκαετ ία του 60. θεσμ ικό πλα ίσ ιο, κομματ ικές στρατηγ ικές, κο ι νων ικές συγκρούσε ι ς, πολ ι τ ισμ ικές δ ι ε ργασ ίες, Αθήνα, 30 Νοεμβρί ου - 3 Δεκεμβρ ίου Σελ ίδες : 23. Επιστημον ική επ ι τ ροπή : Η. Νικολακόπουλος, Α. Ρήγος, Σ. Σεφερ ιάδης, Χ. Φλά ι σερ, Ευ. Χατζηβασ ιλε ίου. 3. «Po l i t i c a l E l i t e and Po l i t i c a l Power in Greece, Αn h i s to r i ca l soc i o logy approach». Επ ιστημον ική ανακο ί νωση στ ι ς 16 Ιαν. 2003, στο πλα ίσ ιο του Fe l l owsh ip μου στο ερευνητ ικό πρόγραμμα European Doc to ra t e in Soci a l Hi s to ry of Europe and t he Med i t e r r anean, το οπο ίο δ ιοργανώνετα ι από το πανεπ ιστήμ ιο της Βενετ ίας Ca Fosca r i. Σελ ίδες 19. Επ ιστημον ική επ ι τροπή : S. Wool f, G. Lev i Επ ιμέλε ια Συλλογ ικών Τόμων /Μονογραφ ιών, Κρι τής σε Διεθνή Επιστημον ικά Περ ιοδι κά -Συνέδρ ια -Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : Επιμέλε ι ε ς Συλλογ ικών Τόμων 1. Δ.Π. Σωτηρόπουλος Χρ. Ιωάννου Αχ. Αιμ ιλ ιαν ί δης ( επι μ. ), Η Κύπρος σε νέα εποχή : Γεωστρατηγ ικές παράμετρο ι, Οικονομ ία, Εξωτερ ική Πολ ι τ ική, έκδ. Hippasus / Fo re ign Af fa i r s, The Hel l en i c Ed i t i on, Λευκωσία, 2014, ISBN: Αρ. Πασσάς Δ.Π. Σωτηρόπουλος Αθ. Τρ ιανταφυλλοπούλου ( επ ιμ. ), Θεσμο ί στην Ελλάδα της Μεταπολ ί τ ευσης : Αποτίμηση μ ιας αντ ιφατ ικής περ ιόδου, υπό έκδοση από εκδ. Παπαζήσης το Δ.Π. Σωτηρόπουλος Ό. Χρίστου Αχ. Αιμ ιλ ιαν ίδης ( επι μ. ), Στο συλλογ ικό τόμο με τ ί τλο, Τα πολ ι τ ικά συστήματα της Ελλάδας κα ι της Κύπρου μετά τα μνημόν ια, υπό έκδοση από το Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσί α ς,

15 -Παλα ιότερες : 1. Σωτηρόπουλος Δ.Π. Παναγ ιωτόπουλος Δ. (ε ισαγωγή & επ ιμέλε ια ), Η ελλην ική αγροτ ική κο ινωνία κα ι ο ικονομ ία κατά την βεν ι ζ ελ ική περ ίοδο, πρακτ ικά συνεδρ ίου του Εθν ικού Ι δρύματος Ερευνών & Μελετών «Ελευθέρ ιος Βεν ι ζέλος» - Γεωπον ικού Πανεπ ι στημ ίου. Εκδόσε ι ς «Ελλην ικά Γράμματα», Αθήνα, Ιανουάρ ιος 2008 (Ε ισαγωγή των επ ιμελητών, σελ. : 13 23). ΙSΒΝ: Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : Κριτής σε Συνέδρ ια 1. Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του συνεδρ ίου του περι οδ ικού ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ: «Εκατό χρόν ια από τη γέννηση του Νίκου Γ. Σβορώνου ( ). Κληρονομ ι ά και νέες προοπτ ικέ ς», Αθήνα, Απρ ίλ ιο ς Μέλος της οργανωτ ι κής κα ι επ ιστημον ι κής επ ι τροπής του 1 ου και του 2 ου συνεδρ ίου «Θεσμο ί κα ι Δημόσ ια Πολιτ ική», που δ ιοργάνωσε το Τμήμα Τοπ ικής Αυτοδ ιο ί κησης του ΑΤΕΙ Καλαμάτας & το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσ ιας Πολι τ ι κής & Θεσμών, του Παντε ίου Πανεπ ιστημ ίου, αντ ίστο ι χα στην Καλαμάτα (Φθ ινόπωρο, 2011) κα ι την Αθήνα (Φθ ινόπωρο, 2012 ). 3. Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του δ ι εθνούς συνεδρ ίου, Η Κύπρος σε νέα εποχή : Γεωστρατηγ ικές παράμετρο ι, Οικονομ ία, Εξωτερ ική Πολ ι τ ική, δ ιοργάνωση, Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσ ίας κα ι Fore ign Af fa i r s, The Hel l en i c Edi t i on, Λευκωσία, 18 Ιουν ίου Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του συνεδρ ίου, Το ελλην ικό κα ι το κυπρ ιακό πολ ι τ ικό σύστημα μετά το Μνημόν ιο, δ ιοργάνωση, Πανεπ ιστήμ ι ο Λευκωσίας, Λευκωσία, 7 Μαΐου

16 -Παλα ιότερες : 1. ΜΠΣ «Ιστορ ία & Τεκμηρ ίωση» του τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου, με θέμα : «Η γέννηση του ελλην ικού εθν ικού κράτους ( ). Ένα ευρωπα ϊκό γεγονός», Κέρκυρα 3 5 Μαΐου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Οργάνωση κα ι επ ιμέλει α αφ ιερώματος σε συνεργασ ία με τον Διευθυντή των εκδόσεων «ΕΣΤΙΑ», Σταύρο Ζουμπουλάκη, γ ια τα ε ίκοσ ι χρόνι α από το θάνατο του Ιταλού συγγραφέα, εβρα ϊκής καταγωγής, Πρίμο Λέβ ι στο περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, τχ 1821, (Απρ ίλ ιο ς 2009 ), σελ , ISSN: Οργάνωση κα ι επ ιμέλει α αφ ιερώματος σε συνεργασ ία με τον Διευθυντή των εκδόσεων «ΕΣΤΙΑ», Σταύρο Ζουμπουλάκη κα ι τον καθηγητή Ν.Ε. Καραπ ιδάκη γ ια τον Νίκο Σβορώνο, Νέα Εστ ία, τχ 1850 (Δεκέμβρ ιος 2011), σελ «Από τ ι ς κρ ίσε ι ς στην κρ ίση», Νέα Εστ ί α, τχ 1861 (Μάρτ ιος 2014), σελ «Η στ ι γμή Το χρον ικό της μετάβασης στη Δημοκρατ ία», Νέα Εστ ία, τχ 1862 ( Ιούνι ο ς 2014). Γράφουν οι : Θ. Βερέμης, Π. Λουκάκος, Στ. Ρ ι ζάς, Δ.Π. Σωτηρόπουλος, Γ. Στεφαν ί δης κ.ά. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ κα ι Ε ΙΣΑΓΩΓΗ Σωτηρόπουλος Δ.Π. Παναγ ιωτόπουλος Δ. (ε ισαγωγή & επιμέλε ια ), Η ελλην ική αγροτ ική κο ινων ία κα ι ο ικονομ ία κατά την βενι ζ ελ ική περ ίοδο, πρακτ ικά συνεδρ ίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ «Ελευθέρ ιος Βεν ι ζ έλος» - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Εκδόθηκε από τ ι ς εκδόσε ι ς «Ελλην ικά Γράμματα», Ιανουάρ ιος 2008 (Ε ισαγωγή των επ ιμελητών, σελ. : ). ΙSΒΝ:

17 Δ.Π. Σωτηρόπουλος Χρ. Ιωάννου Αχ. Αιμ ιλ ιαν ίδης (επ ιμ. ), Η Κύπρος σε νέα εποχή : Γεωστρατηγ ικέ ς παράμετρο ι, Οικονομ ία, Εξωτερ ική Πολ ι τ ική, έκδ. Hippasus / Forei gn Af fa i r s, The He ll en i c Edi t i on, Λευκωσία, 2 014, ISBN: Αρ. Πασσάς Δ.Π. Σωτηρόπουλος Αθ. Τρ ιανταφυλλοπούλου (επ ιμ. ), Θεσμο ί στην Ελλάδα της Μεταπολ ί τ ευσης : Αποτ ίμηση μ ιας αντ ιφατ ικής περ ιόδου, υπό έκδοση από εκδ. Παπαζήσης το Δ.Π. Σωτηρόπουλος Ό. Χρίστου Χρ. Ιωάννου (επ ιμ. ), Στο συλλογ ικό τόμο με τ ί τλο Τα πολ ι τ ικά συστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου μετά τα μνημόν ια, υπό έκδοση από το Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσίας, ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ «Οι κληρονόμο ι μ ιας ανύπαρκτης κληρονομι ά ς. Συμπεράσματα σε μια έρευνα στο Τμήμα Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου σχετ ικά με το παρεχόμενο εκπα ιδευτ ικό έργο, δ ια μέσου της οπτ ικής των φο ι τητών / τρ ιών». Επ ι στημον ικό άρθρο στο συλλογ ικό τόμο με τ ί τλο : Πρόγραμμα αποτ ίμησης εκπα ιδευτ ικού έργου κα ι παρεχόμενων υπηρεσ ιών του τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημίου, Κέρκυρα, Οκτώβρ ιος 2000, σελ. 10. Επιτροπή Αξ ιολόγησης : Π. Πιζάν ιας, Δ. Σοφ ιανός, M. Syna re l l i s, Z. Mou touc i a s. Βιβλ ιογραφικός κατάλογος : ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 1790 ως 1832, στο πλα ίσ ι ο του ερευνητ ικού προγράμματος «Πυθαγόρας» του Τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου, με τ ί τλο : «Ιστορ ική έρευνα γ ια την κατάρτ ιση ενός ψηφιακού ιστορ ικού β ιογραφ ικού λεξ ικού των δημ ιουργών του ελλην ικού κράτους, », Άνο ιξη Σελ ίδε ς : 38. ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΠΣ «Ιστορ ία & Τεκμηρ ίωση» του τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου, με θέμα : «Η γέννηση του ελλην ικού εθν ικού κράτους ( ). Ένα ε υρωπα ϊκό γεγονός», Κέρκυρα 3 5 Μαΐου

18 Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του συνεδρ ίου του περ ιοδ ικού ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ: «Εκατό χρόν ια από τη γέννηση του Νίκου Γ. Σβορώνου ( ). Κληρονομ ιά κα ι νέες προοπτ ικές», Αθήνα, Απρίλ ιος Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του 1 ου κα ι του 2 ου συνεδρ ίου «Θεσμοί κα ι Δημόσ ια Πολ ι τ ική», που δ ιοργάνωσε το Τμήμα Τοπ ικής Αυτοδ ιο ίκησης του ΑΤΕΙ Καλαμάτας & το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσ ιας Πολ ι τ ικής & Θεσμών, του Παντε ίου Πανεπ ιστημίου, αντ ίστο ι χα στην Καλαμάτα (Φθ ινόπωρο, 2011) κα ι την Αθήνα (Φθ ινόπωρο, 2012). Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του δ ι εθνούς συνεδρ ίου, Η Κύπρος σε νέα εποχή : Γεωστρατηγ ικέ ς παράμετρο ι, Οικονομ ία, Εξωτερ ική Πολ ι τ ική, δ ιοργάνωση, Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσίας κα ι Fore ign Af fa i r s, The He l l en i c Ed i t i on, Λευκωσία, 18 Ιουν ίου Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του συνεδρ ίου, Το ελλην ικό κα ι το κυπρ ιακό πολ ι τ ικό σύστημα μετά το Μνημόν ιο, δ ιοργάνωση, Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσίας, Λευκωσία, 7 Μαΐου Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής της Ημερ ίδας με τ ί τλο, Τοπ ικο ί θεσμο ί, Ανάπτυξη κα ι Επιχε ιρηματ ι κότητα, που δ ιοργανώθηκε από το Πανεπ ιστήμ ιο Πελοποννήσου κα ι το ΑΤΕΙ Καλαμάτας, σ την Καλαμάτα, Μάιος ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ «Wha t we know and wha t we do no t know abou t the Colonel s d ic t a to r sh ip in Greece, Ol d ins igh t s and new ques t i ons», Lec tu res in Harva rd Unive r s i t y -P rog ram of Mode rn Greek S tud ie s (George Se fe r i s Cha i r ), Απρ ίλ ιο ς Μάιος «Άλωση του Παλαμηδ ίου : Το επαναστατ ικό πρόταγμα ως επ ι ταχυντής του ιστορ ικού χρόνου». Κεντρ ικός ομ ιλητής στ ι ς ετήσι ε ς εκδηλώσε ι ς που δ ιοργάνωσε στ ι ς 25 Νοεμβρί ου 2006, στην πόλη του Ναυπλ ίου, ο προοδευτι κός σύλλογος «Παλαμήδης» γ ια την άλωση του Παλαμηδ ίου το

19 ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Δ.Α. Σωτηρόπουλος, «Πολ ι τ ική, δ ι εργασ ίες, κόμματα, », στο συλ. Νεοελλην ική κο ινωνί α, 18 ος -20 ος α ιώνας : Θεματ ική προσέγγ ιση (επ ιμ. Έφη Γαζή), Αθήνα 2002, αναφορά στη δ ι δακτορ ική δ ιατρ ιβή του, σελ Θ.Ν. Τσέκος, «Κράτος εν κρ ίσε ι», Αφιέρωμα: «Από τ ι ς κρ ίσε ι ς στην κρ ίση», Νέα Εστ ία, τχ 1861 (Μάρτ ιος 2014), σελ , αναφορά στο «Η μετάβαση στη δημοκρατ ία το 1974 : Σχετ ικοπο ιώντας μ ια τομή», κα ι στο «Πολιτ ι κή, κράτος, κο ινων ία: Τομές κα ι συνέχε ι ε ς από τη προδ ικτατορ ική στη μεταπολ ι τ ευτ ική Ελλάδα», στον τόμο των πρακτ ικών του συνεδρ ίου, Θεσμο ί στην Ελλάδα της Μεταπολ ί τ ευσης : Αποτ ίμηση μ ιας αντ ι φατ ικής περ ιόδου, υπό έκδοση τα πρακτ ικά εντός του 2014, από τ ι ς εκδόσει ς Παπαζήση, σε επ ιμέλε ια, Αρ. Πασσά Δ.Π. Σωτηρόπουλου κ.ά., σ τ ι ς σ. 161 κα ι Αθ. Τρ ιανταφυλοπούλου, «Θεσμο ί της τοπ ικής αυτοδ ιο ίκησης γ ια την αντ ιμετώπι ση της ο ικονομ ικής κρ ίσης», Αφιέρωμα: «Από τ ι ς κρ ίσε ι ς στην κρ ίση», Νέα Εστ ία, τχ 1861 (Μάρτι ο ς 2014), σελ , αναφορά στο «Πολ ι τ ική, κράτος, κο ινων ία : Τομές κα ι συνέχε ι ε ς από τη προδ ικτατορ ική στη μεταπολ ι τ ευτ ική Ελλάδα», σ τη σ Δ. Παναγ ιωτόπουλος, «Αγροτ ικό κ ίνημα χωρίς αγρότες. Τα όρ ια του αγροτ ικού ρ ι ζοσπαστ ισμού στο έργο του Γιάννη Κορδάτου κα ι του Νίκου Σβορώνου», «Αφιέρωμα στον Ν. Σβορώνο», Νέα Εστ ί α, τχ 1850 (Δεκέμβρ ιος 2011 ), σελ , αναφορά στο «Μικρο ϊδ ιοκτήτε ς και πάτρωνες : Η αγροτ ική μεταρρύθμ ιση ως πολ ι τ ικό εργαλε ίο στη δ ιαδ ι κασ ία εθνοπο ίησης ( )», Σωτηρόπουλος Δ.Π. Παναγ ιωτόπουλος Δ. (επ ιμ. - ε ισαγωγή), Η ελλην ική αγροτι κή κο ινων ία κα ι ο ικονομ ία κατά την βεν ι ζελ ική περ ί οδο, «Ελλην ικά Γράμματα», Αθήνα 2008, σ τη σ Δ. Παναγ ιωτόπουλος, Πέτρος Καναγκ ί νης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περι βάλλοντος της υπαί θρου στον Μεσοπόλεμο, 19

20 Εστ ία, Αθήνα 2013, αναφορές στο «Ειδ ικο ί δ ιανοούμενο ι κα ι θύλακες χε ιραφέτησης στο Μεσοπόλεμο. Μεταρρυθμ ιστές γεωπόνο ι κα ι μηχανι κο ί στην ύπα ιθρο κα ι το άστυ». Mνήμων της Ετα ιρε ίας Μελέτης του Νέου Ελλην ισμού, τ. 29 (2008), στ ι ς σελ. 21, 23, 7 8, 129, Spyr idon P loumid i s, P easan t i s t na t i ona l i sm in in t e r -war Greece ( ), Byzan t ine and Modern Greek S tud i es, Vol. 37 No. 1 (2013) , (αναφορά στο Η ελληνι κή αγροτ ική κο ινων ία κα ι ο ικονομ ία κατά την βεν ι ζελι κή περ ίοδο, Ελλην ικά Γράμματα, Αθήνα 2008, σ τη σ Spyr idon P loumid i s, Agra r i an Po l i t i c s in In t e rwar Greece : The S t i l l bo rn Peasan t Pa r t i e s ( ), St ud i a Unive r s i t a t i s Cib i n iens i s. Se r i e s His to r i ca, vo l , σελ , αναφορά στο «Ε ιδ ικοί δ ιανοούμενο ι κα ι θύλακες χε ιραφέτησης στο Μεσοπόλεμο. Μεταρρυθμ ιστές γεωπόνο ι κα ι μηχανι κο ί στην ύπα ιθρο κα ι το άστυ». Mνήμων της Ετα ιρε ίας Μελέτης του Νέου Ελλην ισμού, τ. 29 (2008), στη σ Σπύρος Πλουμ ίδης, Έδαφος κα ι μνήμη στα Βαλκάν ια. Ο "γεωργ ικός εθν ικ ι σμός" στην Ελλάδα κα ι στη Βουλγαρ ία ( ), Πατάκης, 2011, αναφορά στο «Ε ιδ ι κο ί δ ιανοούμενο ι κα ι θύλακες χε ιραφέτησης στο Μεσοπόλεμο. Μεταρρυθμ ιστέ ς γεωπόνο ι κα ι μηχαν ικοί στην ύπα ιθρο κα ι το άστυ». Mνήμων της Ετα ιρε ίας Μελέτης του Νέου Ελλην ισμού, τ. 29 (2008 ), κα ι αναφορά στο Η ελλην ική αγροτ ική κο ινωνία κα ι ο ικονομ ία κατά την βεν ι ζελ ική περ ίοδο, Ελληνι κά Γράμματα, Αθήνα Νέδα Κανελλοπούλου-Μαλούχου, Η χε ιραφέτηση της Ευρώπης. Συνταγματ ική θεωρ ί α της Ευρωπα ϊκής ενοπο ίησης, Παπαζήσης, Αθήνα 2012, αναφορά στο "Γ ια μ ια δημοκρατ ία με εξατομ ικευμένους πολ ί τ ε ς... ". ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Γραμματέας Σύνταξης της ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ, από το Σεπτέμβρ ιο του

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ ΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τόπος και χρόνος γέννησης: Αθήνα, 1972

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ ΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τόπος και χρόνος γέννησης: Αθήνα, 1972 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ ΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τόπος και χρόνος γέννησης: Αθήνα, 1972 Επίκουρος Καθηγητής «Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας» στο Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισµών / Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 1. Παπαδάκη Πολυξένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο «Γενική Πολιτειολογία», Φ.Ε.Κ. διορισμού: 1/ 11-1-2016. 2. Διοικητική θέση στο Πανεπιστήμιο: Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές 1976 Απολυτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Συνεδρία:335 Εκτακτη: 335/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Συνεδρία:335 Εκτακτη: 335/ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνεδρία:335 Εκτακτη: 335/23.06.2005 ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 1. Γ. Ζέρβας, Καθηγητής, Πρύτανης, Πρόεδρος 2. M. Σταυρακάκης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Αθήνα, 24-7-2014 Αρ.πρωτ. 1235 ΑΡ Κ.Μ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αίθουσα της Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014, Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Κουστένης Δόμνα Κόφφα Βασιλική Λάζου

Παναγιώτης Κουστένης Δόμνα Κόφφα Βασιλική Λάζου Οι συγγραφείς Ο Παναγιώτης Κουστένης είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών και του ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» του ιδίου ιδρύματος. Τα ερευνητικά του

Διαβάστε περισσότερα

ναπληρωματικι λη ιδικη αθηγητη αθηγητη τ υ μηματο ηλευτικη του Ι Δυτικη Ελλ δα με γ ωστικ αντικε μεν ε νολογικοι Πανεπι τη μ υ ι πρου π νακα απ δεκτ ν

ναπληρωματικι λη ιδικη αθηγητη αθηγητη τ υ μηματο ηλευτικη του Ι Δυτικη Ελλ δα με γ ωστικ αντικε μεν ε νολογικοι Πανεπι τη μ υ ι πρου π νακα απ δεκτ ν ΥΠ Υ Γ Ι ΠΑΙΔ Ι Σ Ρ Υ ΑΣ ΘΡ ΙΣΚ Υ Α Ω Λ ΓΙΚ ΠΑΙΔ Υ ΙΚ ΙΔ Υ ΔΥ ΙΚ Σ ΛΛ Δ Σ Ψ Α Σ Λ Υ Ι Σ ηλ Δ ν η Αλεξ νδρ υ Πληρ φ ρ ε Ζαγαρ π λ υ Α α ηλ φων Π τρα ι Α Π ι ι Πρ ακτικ λη ιδικη πταμελοι Επιτ π ι μφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

2 Ε 007Π01 3 ζιία η: 9,: ΑΔΑ: 4ΙΦΖΦ-2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 Ε 007Π01 3 ζιία η: 9,: ΑΔΑ: 4ΙΦΖΦ-2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ! ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Ε- μπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

eion.gr

eion.gr nikolpanteion@pant eion.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΡΟΣΟΣ 2. ΟΝΟΜΑ : ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 25/10/1951 4. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Ίδρυμα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Εκπαίδευσης. Διδάσκων Φωτεινός Δημήτρης

Ιστορία της Εκπαίδευσης. Διδάσκων Φωτεινός Δημήτρης Ιστορία της Εκπαίδευσης Διδάσκων Φωτεινός Δημήτρης Ιστορία της Εκπαίδευσης Χρήσιμες πληροφορίες για το μάθημα (Ν. 3549/2007, αρ.15, 4) 1. Σε τι αναφέρεται το μάθημα 2. Τι θα διδαχθεί ο φοιτητής 3. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Η. Σβέρκος 4 Αναπλήρωση της Κ. Ματαράγκα λόγω ΙΡΩ 101 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία Η. Σβέρκος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. 8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος. 9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. 8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος. 9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 9 ης (έκτακτης) Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2014-2015, Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015, ώρα 11.00 στην αίθουσα υπ αριθµ. 1.05 του Τµήµατος, Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αθηνών: ΤΑ ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

1. Αθηνών: ΤΑ ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3718 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ σας προσκαλεί σε συνέδριο με θέμα: ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ERASMUS.

Γραφείο ERASMUS. Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση/Erasmus» Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γραφείο ERASMUS http://www.socrates.teithe.gr Erasmus Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει την δυνατότητα κινητικότητας και συνεργασίας στα Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 0 Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (Μ. ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ) ΓΑΛΛΙΚΑ Ι (M. DONATI) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I (Ε. ΖΑΧΑΡΗ) ΙΤΑΛΙΚΑ Ι (M.A. MURGIA) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Μάθημα : [7.3.] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ζ Εξάμηνο Σπουδών, υποχρεωτικό Υπεύθυνος Μαθήματος : Γ. ΑΣΠΡΙΔΗΣ, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠροετοιμάζΟΥτας. τους αξιωματικούς. για έναν κόσμο που αλλάζει. πρόλογος. Θάνος Ν τό κος

ΠροετοιμάζΟΥτας. τους αξιωματικούς. για έναν κόσμο που αλλάζει. πρόλογος. Θάνος Ν τό κος Ιωάvvπς Γ. Παπαvικολά ου ΠροετοιμάζΟΥτας τους αξιωματικούς για έναν κόσμο που αλλάζει πρόλογος Θάνος Ν τό κος ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑLJTό που οπμερα ονομάζετο l Επονάστοσn σnς ΣΤΡΟTlωηκές Υποθέσεις (ΕΠ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Ν.Ο.Π.Ε. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Τομέας: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Ν.Ο.Π.Ε. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Τομέας: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Ν.Ο.Π.Ε. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Τομέας: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 2015 2016 (ΣΤ Εξάμηνο) Διδάσκων: Μ. Σπουρδαλάκης (με συνεργασία Κ.

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους για Έλληνες Πολίτες

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους για Έλληνες Πολίτες Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ.Ε.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ.Ε.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 0 Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (Μ. ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ) //0 :00-:00, ΓΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 0 (//0-//0) Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (Μ. ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ) ΓΑΛΛΙΚΑ Ι (M.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ο.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009

Ε.Φ.Ο.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ( 26 ΙΑΝ - 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ) 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ( 2-8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ) 6-8 ΦΕΒ TENNIS EUROPE WINTER CUPS / Προκριματικά 7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ( 9-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ) 8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ( - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 294 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007386/27 12 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΛΛΟ (Αναφέρεται): ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ (ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛ. ΑΣ. Η ΑΛΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Κ.Λ.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 882 27 Αυγούστου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 2525 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5953 / Ε- 790

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 0 Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΜΕ ΜΗΤΡΩΟ Α/Μ / ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ) Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 312, κτήριο διοίκησης, 2 ος όροφος. 2385055163, 6972500862 dakrivoulis@uowm.gr

Γραφείο 312, κτήριο διοίκησης, 2 ος όροφος. 2385055163, 6972500862 dakrivoulis@uowm.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Υπεύθυνος Μαθήματος Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Oνοματεπώνυμο: Παναγιώτα Βάσση Ιδιότητα: Δρ Φιλοσοφίας

Oνοματεπώνυμο: Παναγιώτα Βάσση Ιδιότητα: Δρ Φιλοσοφίας Oνοματεπώνυμο: Παναγιώτα Βάσση Ιδιότητα: Δρ Φιλοσοφίας Γνωστικά Αντικείμενα: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Ηθική Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Διασποράς, Φιλοσοφία και Λογοτεχνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 3 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9846 / Ε-1323 /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 05 Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 5 9 0 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (Μ. ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ) ΓΑΛΛΙΚΑ Ι (M. DONATI) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I (Π. ΛΥΜΠΕΡΑΚΑΚΗΣ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΥΠΡΟΥ 9, ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3716 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΜΑΛΕΣΗΣ E-MAIL : dmalesis@yahoo.gr ΣΠΟΥ ΕΣ Ι. Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών µε II. ΙΙΙ. βαθµό «ΑΡΙΣΤΑ» 9 1/8.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών που θα ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 0- και για το οποίο θα ενημερωθείτε σύντομα, τα παρακάτω μαθήματα θα εξεταστούν για τελευταία φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ /

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27 Δεκεμβρίου 1985 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κέρκυρα Φελίξ Λαμές

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα