ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τόπος κα ι χρόνος γ έ ννησης : Αθήνα, 1972

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τόπος κα ι χρόνος γ έ ννησης : Αθήνα, 1972"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τόπος κα ι χρόνος γ έ ννησης : Αθήνα, 1972 Αναπληρωτής Καθηγητής ( εκλ. Ιούν ιο 2014 ) «Σύγχρονης Πολ ι τ ικής Ιστορ ίας» στο Τμήμα Δ ιο ίκησης Επιχε ιρήσεων & Οργανι σμών / Σχολή Δ ιο ίκησης & Οικονομ ίας του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου Παντρεμένος, με μ ία κόρη Emai l : d imi so t i ropoul l. com, τηλ ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορ ικός τ ί τλος στη Σύγχρονη Πολ ι τ ική Ιστορ ία. (Δ ιδακτορ ική Διατρ ιβή στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Τμήμα Ιστορ ίας, [ 1996 Ιούν ιος 2002], με τ ί τλο, Η Οργάνωση της Πολ ι τ ικής Εξουσ ί ας στη Μεταπολεμ ική Ελλάδα ( ). Μεταπτυχ ιακό Δίπλωμα (Μas te r ) με τ ί τ λο Βαλκαν ικές Κοινωνίες : Ιστορ ία κα ι Τεκμηρ ίωση στα Σύγχρονα Ζητήματα, στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / τμήμα Ιστορ ίας, σε συνεργασ ία με τα τμήματα Αρχε ιονομ ίας Βιβλ ιοθηκονομ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου κα ι Ιστορ ίας - Αρχα ιολογί α ς του Πανεπ ιστημ ίου Ιωανν ίνων, καθώς κα ι με την Éco le des Hau tes É tudes en Sc iences Soc i a l e s ( ). Υπότροφος Ι.Κ.Υ. Απόφο ι τος του τμήματος Γαλλ ικής Γλώσσας κα ι Φιλολογ ίας της Φιλοσοφ ικής Σχολής του Καποδ ιστρ ιακού Πανεπ ιστημ ίου Αθηνών ( ). Licence ès le t t r e s στο γαλλ ικό πανεπ ιστήμ ιο Lyon I I ( ), με αντ ικε ίμενο τη γαλλ ική λογοτεχν ία του 20ου α ιώνα. ΜΕΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Fe l lowsh ip μετά -δ ι δ ακτορ ικής έρευνας στο ερευνητ ικό πρόγραμμα European Doc to ra t e in Soc i a l His t ory of Europe and the Medi t e r r anean, το οπο ίο δ ιοργανώνετα ι από το πανεπ ιστήμι ο της Βενετ ίας Ca Fosca r i, με συμμετοχή έξι ευρωπα ϊκών πανεπ ι στημ ίων ( δντης προγράμματος : καθηγητής S tua r t Woοlf), γ ια το ακαδημα ϊκό έτος

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Συμβασ ιούχος ερευνητής επ αμο ιβή στα παρακάτω πέντε ερευνητι κά προγράμματα του Τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου : 1) Οργάνωση κα ι αποδελτ ίωση της αρχε ιακής σε ιράς «Αρχε ίον του Αγώνος : Εκτελεστ ικόν Σώμα» (2008). 2) Πρόγραμμα «Πυθαγόρας» : «Ιστορ ική έρευνα γ ια την κατάρτ ιση ενός ψηφιακού ιστορ ι κού β ιογραφ ικού λεξ ι κού των δημ ιουργών του ελλην ικού κράτους, » με αντ ικε ί μενο την Ιστορ ική Έρευνα ( ). 3) «Κοινων ία της Πληροφορ ίας : Πολυγλωσσική Περ ιήγηση στην Ιστορ ία των Ιον ίων Νήσων», με αντ ικε ίμενο την Ιστορ ική Έρευνα ( ). 4) «ΠΜΣ: Βαλκαν ικές κο ινων ί ε ς Ιστορ ί α κα ι τεκμηρ ίωση στα σύγχρονα ζητήματα», έρευνα με αντ ικε ίμενο : Ελλην ικές πολ ι τ ικές ελ ί τ του β μ ισού του 20 ου α ιώνα ( ). 5) «ΠΜΣ: Βαλκαν ικές κο ινων ί ε ς. Ιστορί α κα ι τεκμηρ ίωση στα σύγχρονα ζητήματα», έρευνα με αντ ικε ίμενο : Ποσοτ ικά, ο ικονομι κά μεγέθη σε δ ιαχρον ικές σε ιρέ ς (1998). 6) Συμβασ ιούχος ερευνητής επ αμο ιβή στο «Πρόγραμμα Εκπα ίδευσης Ελλήνων Τσιγγανοπαί δων» του Πανεπ ιστημ ίου Ιωανν ίνων, με αντ ικε ίμενο τη : Συλλογή εμπε ιρ ικού υλ ικού σχετ ικά με την πρόοδο των τσ ιγγανοπα ίδων στο σχολε ίο, Υπεύθυνος Καθηγητής Αθανάσιος Γκότοβος ( 1998). 7) Μέλος της επ ιστημον ικής ομάδας ιστορ ικής τεκμηρ ίωσης του τρ ίωρου ιστορ ικού ντοκυμαντέρ, γ ια λογαρ ιασμό της ΕΡΤ: «Οι Έλληνες δημ ιουργούν το έθνος τους ( )» (Προβλήθηκε σε τρε ι ς συνέχε ι ε ς στη ΝΕΤ, στ ι ς Μαρτ ίου Η πρόταση παρουσ ιάστηκε στο His to r i c al Documen ta ry Workshop που δ ιοργανώθηκε από την ΕΡΤ κα ι το European Documen ta ry Ne twork, υπό την α ιγ ί δα της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα Οκτωβρ ίου 2005). 8) Επιστημον ικός Σύμβουλος στο ντοκυμαντέρ του Στέλ ιου Κούλογλου γ ια την Ελλάδα της Μεταπολ ί τ ευσης, Ρεπορτάζ χωρί ς Σύνορα, ΕΡΤ

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΙ 1. Εντεταλμένος δ ιδασκαλ ίας στη βαθμ ίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407 /80) στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ίας - Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Ιστορ ία κα ι Τεκμηρ ίωση», στο αντ ικε ίμενο, «Μεθοδολογ ία Ιστορ ίας & Ιστορ ικής Έρευνας» (Ακαδημα ϊκό έτος , χε ιμερ ινό εξάμηνο ). 2. Εντεταλμένος δ ιδασκαλ ίας στη βαθμ ίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407 /80) στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ίας - Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Ιστορ ία κα ι Τεκμηρ ίωση», στο αντ ικε ίμενο, «Μεθοδολογ ία Ιστορ ίας & Ιστορ ικής Έρευνας» (Ακαδημα ϊκό έτος , εαρ ινό εξάμηνο). 3. Διδάσκων στο Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Ιστορ ική Έρευνα, Διδακτ ική & Νέες Τεχνολογ ί ε ς», του Ιονί ου Πανεπ ιστημ ίου / Τμήμα Ιστορ ίας στο αντ ικείμενο, «Ιστορ ία & Κοινων ιολογ ία» (Ακαδημαϊκό έτος ). 4. Σεμ ιναρ ιακά μαθήματα στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ί ας - Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Ιστορ ία κα ι Τεκμηρ ίωση», στο αντ ικε ίμενο, «Νεότερη & Σύγχρονη Πολ ι τ ική Ιστορ ία» (Ακαδημαϊκό έτος , χ ε ι μερ ι νό εξάμηνο). 5. Σεμ ιναρ ιακά μαθήματα στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ί ας - Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών : «Ιστορ ία κα ι Τεκμηρ ίωση», στο αντ ικε ίμενο, «Ζητήματα Θεωρίας της Ιστορί α ς» (Ακαδημα ϊκό έτος , εαρ ινό εξάμηνο ). 6. Διδάσκων στο Μεταπτυχ ιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, «ΙΣΤΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ ) 7. Μέλος της ομάδας οργάνωσης on l ine Σεμ ιναρ ίων Επιμόρφωσης γ ια Δημοσ ίους Υπαλλήλους στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, κα ι δ ιδάσκων σχετ ικών μαθημάτων. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΑΕΙ 3

4 Εντεταλμένος δ ιδασκαλ ίας στη βαθμ ίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407 /80) στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ίας στο αντ ικε ίμενο «Σύγχρονη Ελλην ική Ιστορ ία» (Ακαδημαϊ κό έτος , χε ιμερ ινό εξάμηνο ). Εντεταλμένος δ ιδασκαλ ίας στη βαθμ ίδα του Λέκτορα (Π.Δ. 407 /80) στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ί ας στο αντ ικε ίμενο «Η Ευρώπη κα ι ο κόσμος, » (Ακαδημα ϊκό έτος , εαρ ινό εξάμηνο). Σεμ ιναρ ιακά μαθήματα με τ ί τλο Εισαγωγή σε ζητήματα Ιστορ ι κής κα ι Πολ ι τ ικής Κοινωνιολογ ίας, Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο / Τμήμα Ιστορ ίας, στο πρόγραμμα μετεκπα ιδευόμενων καθηγητών Μέσης Εκπα ίδευσης, με τ ί τλο Ευρωπα ϊκή Ιστορ ία : Η Κοινων ική κα ι Πολιτ ισμ ική Διάσταση (από 01 /11 /1999 ως 30 /05 /2000 κα ι από 01 /10 /2000 ως 30 /06 / 2001 συν. : 16 μήνες ). Επιστημον ικός Συνεργάτης στο Α-Τ.Ε. Ι. Καλαμάτας / Σχολή Διο ίκησης & Οικονομ ί ας ( τμήματα ΔΜΤΑ & ΔΜΥΠ) επ ί επτά συναπτά ακαδημα ϊκά έ τη : Ι ) Κο ινων ική Πολ ι τ ική ΟΤΑ (3 ώρες / εβδομάδα, θ εωρ ία - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Κο ινων ική Πρόνο ι α (4 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) Ι Ι Ι ) Ε ισαγωγή στη Δημόσ ια Δ ιο ίκηση (3 ώρε ς / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Κο ινων ική Πολ ι τ ι κή ΟΤΑ (3 ώρες / εβδομάδα, θ εωρ ία - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Κο ινων ική Πρόνοι α (4 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) ΙV) Ε ισαγωγή στη Δημόσ ια Δ ιο ίκηση (3 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδα ς (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Κο ινων ική Πολ ι τ ι κή ΟΤΑ (5 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Ε ισαγωγή στη Δημόσ ια Δ ιο ίκηση (3 ώρε ς / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) (στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου με πλήρη προσόντα - Ε1) 4

5 Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Κο ινων ική Πολ ι τ ι κή ΟΤΑ (5 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Θεωρητ ικές προσεγγ ίσε ι ς στην Τοπ ική Αυτοδ ιο ίκηση (2 ώρες / εβδ. ΔΜΤΑ) ΙV) Κο ινων ική Ασφάλ ι ση (3 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) (στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου με πλήρη προσόντα - Ε1) Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Αγροτ ική & Αστ ική Κο ινων ιολογ ία (4 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Θεωρητ ικές προσεγγ ίσε ι ς στην Τοπ ική Αυτοδ ιο ίκηση (4 ώρες / εβδ. ΔΜΤΑ) ΙV) Κο ινων ική Ασφάλ ι ση (3 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) (στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου με πλήρη προσόντα - Ε1) Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Αγροτ ική & Αστ ική Κο ινων ιολογ ία (4 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Θεωρητ ικές προσεγγ ίσε ι ς στην Τοπ ική Αυτοδ ιο ίκηση (4 ώρες / εβδ. ΔΜΤΑ) ΙV) Ιστορ ία των Πολ ι τ ικών & Κοινων ικών Θεσμών. (3 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) (στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου με πλήρη προσόντα - Ε1) Ι ) Πολ ι τ ική, Κο ινων ική & Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας (3 ώρες / εβδ. - ΔΜΤΑ) Ι Ι ) Αγροτ ική & Αστ ική Κο ινων ιολογ ία (4 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΤΑ) Ι Ι Ι ) Θεωρητ ικές προσεγγ ίσε ι ς στην Τοπ ική Αυτοδ ιο ίκηση (4 ώρες / εβδ. ΔΜΤΑ) ΙV) Ιστορ ία των Πολ ι τ ικών & Κοινων ικών Θεσμών. (3 ώρες / εβδομάδα - ΔΜΥΠ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΩ ΔΙΔΑΞΕΙ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ (από το 2010) : -Πολ ι τ ική, Κοινων ική κα ι Διο ικητ ική Ιστορ ία της Ελλάδας / Πολιτ ική Επιστήμη, Ε ισαγωγή στην Κοινων ιολογ ία / Θεωρητ ικέ ς Προσεγγ ί σε ι ς στην Τοπική Αυτοδ ιο ίκηση / Μεθοδολογ ία Κο ινωνι κής Έρευνας. ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 5

6 1. «Έχε ι επέλθε ι αλλαγή παραδε ί γματος ; Τα ελλην ικά πολ ι τ ι κά κόμματα από τη μεταπολ ί τ ευση στην κρ ίση. Μια ιστορ ική προσέγγιση». Στο συλλογ ικό τόμο με τί τλο Τα πολ ι τ ικά συστήματα της Ελλάδας κα ι της Κύπρου μετά τα μνημόν ια, υπό έκδοση από το Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσίας, 2014, σελ «Κεντρ ική Κυβέρνηση Περ ιφερε ιακή Διο ίκηση στην Ελλάδα : το χρον ικό μ ιας αέναης δυσαρμον ίας», ε ισήγηση στην Ημερ ίδα με τ ί τλο, Τοπ ικο ί θεσμο ί, Ανάπτυξη κα ι Επ ιχε ιρηματ ικότητα, που δ ιοργανώθηκε από το Πανεπ ιστήμ ιο Πελοποννήσου κα ι το ΑΤΕΙ Καλαμάτας, στην Καλαμάτα, Μάιος «Ήταν η απρ ι λ ιανή δ ικτατορ ία αναπόφευκτη ; Ο γεωπολ ι τ ικός μ ιλ ι ταρ ισμός κα ι η μεταπολεμ ική πολ ι τ ική ιστορ ία της Ελλάδας», ε ισήγηση στο συνέδρ ιο, Η δ ικτατορ ία των Συνταγματαρχών κα ι η Αποκατάσταση της Δημοκρατ ίας, Αθήνα Νοεμβρ ίου 2014, που δ ιοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Υπό έκδοση τα πρακτ ικά το «Η πολ ι τ ική & κο ινων ική ιστορ ία στον αστερ ισμό των σύγχρονων ι σ τορ ιογραφ ικών προσεγγ ίσεων. Νόημα - Κε ίμενο Συγκε ί μενο. Μια δοκ ιμ ιακή προσέγγ ιση», υπό έκδοση άρθρο στο περ ιοδ ικό Φιλοσοφε ίν. Επιστήμη, Εύνο ια, Παρρησ ία, τχ 11, Ιανουάρ ιος Three r evo lu t i ons, neve r t ak ing p lace in the Greek in te rwar pe r iod : Cu l tu r a l war s and the Grea t I dea, , ε ισήγηση στο Διεθνές Συνέδρ ιο Bal kan Wor lds I I. Bal kan Percep t ions of War and Revo lu t ion, που δι οργανώθηκε από το Πανεπ ιστήμ ιο Μακεδον ίας, Θεσσαλον ίκη Νοεμβρ ίου Υπό έκδοση τα πρακτ ικά το «Η κατασκευή του εθν ικού ήρωα. Οι αγώνες γύρω από η δημόσ ια μνήμη κα ι ο ι μηχαν ισμο ί πατρωνε ίας γ ια τ ην αποκατάσταση των Ελλήνων αγων ιστών από το 1821 κα ι μετά», β ιβλ ιοκρ ισ ία στη Νέα Εστ ία, τχ 1863, Σεπτέμβρ ιος 2014, σελ Ο Αλέξανδρος Παπαναστασ ίου «αυτοβ ιογραφούμενος». Ο σοσ ιαλδημοκράτης πολ ι τ ικός του μεσοπολέμου κα ι η βαρ ιά σκ ιά του Βεν ι ζ έλου», β ιβλ ιοκρ ισ ία στη Νέα Εστ ία, τ χ 1863, Σεπτέμβρ ιος 2014, σελ Δημοσ ι εύσε ι ς σε Επ ιστημον ικά Περ ιοδ ικά Αναγνωρισμένου Κύρους (όπως αναφέρετα ι σ τ ο ν.1404 /83 ) 6

7 -Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : 1. «Παγκοσμ ιοπο ίηση Διακυβέρνηση Τοπ ικές κο ινων ί ε ς», στην επ ιστημον ική επ ιθεώρηση Διεθνής κα ι Ευρωπα ϊκή Πολ ι τ ική, τχ 30 (Μάρτ ιος - Ιούν ιος 2014), σελ «Ιστορ ική α ίσθηση κα ι υπερ ιστορ ικέ ς ενοράσε ι ς : Συμβουλές του Νίτσε στους σύγχρονους Έλληνες κα ι Ευρωπα ίους πολ ι τ ικούς», Περ ιοδ ικό Φιλοσοφε ί ν : Επ ιστήμη, εύνο ια, παρρησ ία, τχ 9 ( Ιανουάρ ιος 2014 ), σελ , «Αφιέρωμα: Ο Νίτσε και ο ι Έλληνες». 3. «Το πνεύμα του α ν τ ί - κα ι η ξ ένη εξάρτηση. Οι δυτ ικο ί σύμμαχο ι στο φαντασ ιακό της ελλην ικής κο ινων ίας του 20 ου α ιώνα», στην επ ιστημον ική επ ιθεώρηση Διεθνής κα ι Ευρωπα ϊκή Πολι τ ική, τχ 27 ( Ιαν. -Φεβρ. 2013), σελ «Ιστορ ία κα ι δράση στην κο ινων ία κα ι την πολ ι τ ική. Για μ ια δ ιαφορετ ική πολ ι τ ική της ιστορ ιογραφ ίας σε κα ιρούς κρ ίσης», Περ ιοδ ικό Φιλοσοφεί ν : Επ ιστήμη, εύνοι α, παρρησ ία, τχ 8 ( Ιούν. 2013), σελ , «Αφιέρωμα στη Φιλοσοφία του F r i ed r i ch N ie t z sche». 5. «Γ ια μ ια Δημοκρατ ία με εξατομ ικευμένους πολ ί τες. Το ρ ι ζοσπαστ ικό ατομ ι κ ιστ ικό πρόταγμα απέναντ ι σε εποχές δ ιαρκούς κρ ίσης», στην επ ι στημον ική επ ιθεώρηση Διεθνής κα ι Ευρωπαϊκή Πολι τ ική, τ χ 29 ( Ιο ύλ ιος -Οκτώβρ ιος 2013), σελ «Η Ελλάδα κα ι η δ ιαχρον ική απε ιλή της χρεοκοπ ίας», Fore ign Affa i r s, The He l l eni c Ed i t i on, τ χ 6 ( Ι ούν ιος 2012 ), σελ «Η Αμερ ική, η Ευρώπη κα ι η δ ιαρκής αναζήτηση της ε ι ρήνης. Με αφορμή του νέο βι βλ ίο του R. Kagan», Fore ign Af fai r s, The Hel l en i c Ed i t i on, τχ 10 (Νοέμβρ ιος 2012), σελ «Πο ια Δημοκρατ ία θέλουμε (κα ι πο ια μπορούμε ) ; Θεσμο ί, Εξουσ ία, Λαός από την παλ ιά στη νέα εποχή», Αφιέρωμα: «Από τ ι ς κρ ίσε ι ς στην κρ ίση», Νέα Εστ ία, τχ 1861 (Μάρτ ιος 2014), σελ

8 9. «Ο Ανδρέας Παπανδρέου οδεύοντας προς την εξουσ ία, », Νέα Εστ ία, τ χ 1862 ( Ιούν ιος 2014 ), σελ «Η επ ιστήμη ως ιδεολογ ικό πρόταγμα (p ro j e t ). Ο Ν. Σβορώνος κα ι η εθν ική ισ τορι ο γραφ ία στην εποχή των μεγάλων ιδεολογ ιών», «Αφιέρωμα στον Ν. Σβορώνο», Νέα Εστ ία, τχ 1850 (Δεκέμβρ ιος 2011), σελ «Ωδή σε μ ια γεν ιά που π ίστευε στο μέλλον : μ ια εξ ιστόρηση της πρωτοπορ ιακής πολ ι τ ικο -κο ι νων ικής δράσης των νεαν ικών οργανώσεων στη δεκαετ ία του 40», Ε ιδ ική Έκδοση Ιστορ ικών Σπουδών, Τα Ισ τορ ικά, τ χ 53 (Δεκ ), σελ Β ιβλ ιοκρ ισ ί ε ς σε ε π ιστημον ικά περ ιοδ ι κά κύρους 1. «Λαϊκ ισμός, Αντ ι λα ϊκ ισμός κα ι Κρ ίση», στην Επ ιστήμη και Κοινων ία. Επ ιθεώρηση πολ ι τ ικής και ηθ ική ς θεωρ ίας, τχ 31 (Χε ιμώνας, ), σ ελ «Π. Καναγκ ίνης : Ένας πραγματ ιστής ε ι δ ικός δ ιανοούμενος της υπα ίθρου», Athens Rev iew of Books, τχ 51 (Μάιος 2014), σελ «Οι κορυφα ί ε ς στ ι γμές του ελλην ικού κο ινοβουλευτ ισμού και η δ ιαφύλαξη της μνήμης τους», Νέα Εστ ί α, τχ 1861 (Μάρτ ιος 2014), σελ «Από την κοσμο -λογ ία στη β ιο - ιστορ ία : Ιστορ ί ε ς του εμφυλ ίου στην Ήπε ιρο», Σύγχρονα Θέματα, τχ 125 (Απρ. - Ιούν ιος 2014), σελ Παλα ιότερες δημοσ ι εύσε ι ς : 1. Σωτηρόπουλος Δ.Π. - Παναγ ιωτόπουλος Δ., «Ειδ ικο ί δ ιανοούμενο ι κα ι θύλακες χε ιραφέτησης στο Μεσοπόλεμο. Μεταρρυθμ ιστέ ς γεωπόνο ι κα ι μηχαν ικο ί στην ύπα ιθρο κα ι το άστυ». Δημοσ ι ευμένο στο επ ιστημονι κό περ ιοδ ικό Mνήμων της 8

9 Ετα ιρε ίας Μελέτης του Νέου Ελλην ισμού, τ. 29 (2008 ), σελ. : Επ ιστημον ική επ ι τροπή : Β. Καραμανωλάκης, Γ. Κόκκωνας, Κ. Λάππας, Χρ. Λούκος, Τρ. Σκλαβεν ί της. ISSN: «Πρ ίμο Λέβ ι Ρούντολφ Ες : Ο μάρτυρας κα ι ο Άλλος. Η μαρτυρ ία ως ιστορ ική πηγή», Νέα Εστ ία, τχ 1821 (Απρ ίλ ιο ς 2009), σελ , (στην ενότητα, «Ζητήματα Ιστορ ί ας». Επ ιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπι σ τήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ). 3. «Οι απο ικ ιακές ελ ί τ, ο μαζ ικοδημοκρατ ικός χυλός κα ι ο ι πολ ί τ ε ς. Τα πολ ι τ ι κά δ ιακυβεύματα μετά το Δεκέμβρ ιο του 2008», στο περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, Μάιος 2009, τχ 1822, σελ , (στην ενότητα, «Ζητήματα Ιστορ ίας». Επιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ). 4. «Το έθνος ως παράγωγο της πολ ι τ ι κής κα ι της ιδεολογ ίας. Η μεταπολεμ ική αγγλοσαξων ική ιστορι ο γραφ ία κα ι κο ινων ική ανθρωπολογ ία περ ί εθν ικ ισμού» στο περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, τχ 1800 (Μάιος 2007 ), σελ (στην ενότητα, «Ζητήματα Ισ τορ ίας». Επιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ). 5. «Η άλωση του Παλαμηδ ίου : Το επαναστατ ικό πρόταγμα ως επ ι ταχυντής του ιστορ ικού χρόνου», περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, τχ 1795 (Δεκέμβρ ιος 2006), σελ , (στην ενότητα, «Ζητήματα Ισ τορ ίας». Επ ιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ισ τορ ίας στο Ιόνι ο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστί α ς ) 6. «Εκληρονομήσαμεν κόμματα από πατέρα, πάππον κα ι προπάππον. Πρόσωπα, Δομή & Λε ι τουργ ία της Ελλην ικής Πολι τ ικής Ελ ί τ στην Πρώτη Μεταπολεμ ι κή Περ ίοδο». Επ ιστημον ικό άρθρο στην εξαμην ι α ία επ ιθεώρηση γ ια τη Νεότερη Ιστορ ί α, Κλε ιώ, τχ 2 (Άνο ιξη 2006), σελ Επι σ τημον ική επ ι τροπή : Β.Κ. Γούναρης, Ι.Δ. Μιχαηλ ίδης, Γ.Δ. Στεφαν ίδης, Λ. Χασ ιώτης. ISSN:

10 7. «Πολ ι τ ική, ιδεολογ ία κα ι εθν ική ιστορ ιογραφ ία», περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, τεύχος 1788, Απρ ίλ ιο ς Σελ ίδες : , (στην ενότητα, «Ζητήματα Ιστορ ίας». Επ ι στημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ). 8. «Ο Κοινων ιολόγος, ο Ποιητής κα ι ο Πολ ί της : Γ ια μ ία ιστορ ία των μορφών κο ινων ι κής χε ιραφέτησης στην Ελλάδα του 20 ου α ιώνα», περ ιοδ ικό Νέα Εστ ί α, τχ 1781 (Σεπτέμβρ ιος 2005 ), σελ (στην ενότητα, «Ζητήματα Ιστορ ίας». Επιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ). 9. «Βία ι ε ς ιστορ ί ε ς : Σκέψε ι ς γ ια τ ι ς εμφύλ ι ε ς συγκρούσε ι ς στην Ελλάδα, », περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, τχ 1773 (Δεκέμβρ ιος 2004), σελ , (στην ενότητα, «Ζητήματα Ιστορ ίας». Επιστημον ική επ ι τροπή : Ν.Κ. Καραπ ιδάκης καθηγητής Ιστορ ίας στο Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο, Στ. Ζουμπουλάκης τότε δ ι ευθυντής Νέας Εστ ίας ) Δημοσ ι εύσε ι ς σε Επ ιστημον ικά Συγγράμματα Συλλογ ικούς Τόμους με κρ ι τ έ ς -Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : 1. «Κυβερνήσε ι ς στη δεκαετ ία του 90 κα ι η υπέρβαση του ο ικονομ ικού λα ϊκ ι σμού : η προσωπική μαρτυρ ία ενός πρώην πρωθυπουργού», στον υπό έκδοση συλλογ ικό τόμο με τα πρακτ ικά της εκδήλωσης γ ια το β ιβλ ίο του Ι. Παλα ιοκρασσά, Μπροστά από την εποχή της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατ ίας, , Εκδόσε ι ς του Βιβλ ιοπωλε ίου της Εστ ίας, 2014, Ίδρυμα Μείζονος Ελλην ισμού (10 σελ. ). 2. «He l l i n ik i Nomar ch i a : Di scou r se on the Rad ica l En l i gh tenmen t. The b i r t h of Modern Greek Po l i t i c a l Though t in the Ea r ly 19 th Cen tu ry», P. P izani a s (ed. ), The Greek Revo lu t ion of 1821 : A European Even t, The I s i s P r es s, I s t anbu l 2011, σελ

11 3. «Η Αθήνα ως μυθ ιστόρημα ή Ο Χρήστος Βακαλόπουλος κα ι η α νακάλυψη της μαζ ικής κουλτούρας», άρθρο στο αφιέρωμα της Νέας Εστ ίας στον Χρήστο Βακαλόπουλο, τχ 1858, ( Ιούν. 2013), σελ Παλα ιότερες δημοσ ι εύσε ι ς : 1. «Ιστορ ία κα ι κοι νων ική κρ ι τ ική στη φουκωική επ ιστημολογ ία», Ο Μ. Φουκώ κα ι ο ι ιστορ ικο ί, εκδόσει ς «νήσος», Αθήνα 2008 σε επ ιστημον ική επ ιμέλε ια του Θ. Ν ικολα ϊδη, σελ Πρακτ ικά Διεθνών κα ι Ελλην ικών Επιστημον ικών Συνεδρ ίων με Κριτέ ς -Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : 1. «Έννο ι ε ς κα ι πολ ι τ ική : το βάρος του πολ ι τ ικού λεξ ιλογ ίου σε μ ια ταραγμένη περί οδο. Επανεξετάζοντας τ ι ς έννο ι ε ς Κρ ίση, Δημοκρατ ία, Ηγεσ ία, Ευρώπη, συμβολή στο συλλογ ικό τόμο, Η Κύπρος σε νέα εποχή : Γεωστρατηγ ικέ ς παράμετρο ι, Οικονομ ία, Εξωτερ ι κή Πολ ι τ ική, έκδοση Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσίας / Fore ign Af fa i r s, The He l l en i c Ed i t i o n, Λευκωσία, 2014, σελ , ISBN: «Γ ια τον εκσυγχρον ισμό του πολ ι τ ικού συστήματος : Ανατομ ία μ ιας δ ιαπραγμάτευσης γ ια το ε ί να ι κα ι το δέον ε ί να ι της Γ Ελλην ικής Δημοκρατί α ς», στο Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Ε. Πρεβεδούρου, Μ. -Ηλ. Πραβ ί τα (επ ιμ. ), Μεταρρυθμ ίσε ι ς στη Δημόσ ια Διο ίκηση : Δυνατότητες, Προοπτ ικές κα ι Αδυναμ ί ε ς, Σάκκουλας, Θεσσαλον ίκη 2014, σελ «Κράτος πρόνο ιας κα ι κο ινωνί α στη μεταπολεμ ική κα ι μεταπολ ι τ ευτ ική Ελλάδα : Μια ιστορ ική περ ιοδολόγηση των σχέσεών τους», ε ισήγηση στο 5 ο Συνέδρ ιο Δι ο ικητ ικών Επ ιστημόνων, με τ ί τλο Αναδ ιοργάνωση της Διο ίκησης κα ι του Κράτους στη μετά το μνημόν ιο εποχή, Κομοτηνή - Νοέμβρ ιος Υπό έκδοση τα πρακτ ικά το 2015 από εκδ. Σάκκουλα, σε επ ιμ. Αντ. Μακρυδημήτρης, 11

12 σελ. 16 (Δ ιατ ίθεται βεβα ίωση δημοσί ευσης από τον εκδότη, 13 Μαρτ ίου 2014 ). 4. «Η μετάβαση στη δημοκρατ ία το 1974 : Σχετ ικοπο ι ώντας μ ια τ ομή», ε ισαγωγή στον τόμο των πρακτ ικών του συνεδρ ίου, Θεσμο ί στην Ελλάδα της Μεταπολί τ ευσης : Αποτ ίμηση μ ιας αντ ιφατ ικής περ ιόδου, του Τμήματος Τοπ ικής Αυτοδ ιο ί κησης του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου & του Κέντρου Ανάλυσης Δημόσ ιας Πολι τ ικής & Θεσμών, του Παντεί ου Πανεπ ιστημ ίου, Καλαμάτα, 4-6 Νοεμβρ ίου Yπό έκδοση τα πρακτ ικά εντός του 2014, από τ ι ς εκδόσε ι ς Παπαζήση, σε επ ιμέλε ια, Αρ. Πασσά Δ.Π. Σωτηρόπουλου κ.ά., 22 σελ. (Δ ιατ ί θετα ι βεβα ίωση δημοσ ί ευσης από τον εκδότη, 5 Μαρτ ίου 2104). 5. «Πολ ι τ ική, κράτος, κο ι νων ία : Τομές κα ι συνέχε ι ε ς από τη προδ ικτατορ ική στη μεταπολ ι τ ευτ ική Ελλάδα», συμμετοχή στον τόμο των πρακτ ικών του συνεδρ ίου, Θεσμο ί στην Ελλάδα της Μεταπολ ί τ ευσης : Αποτ ίμηση μ ιας αντ ιφατ ικής περ ιόδου, του Τμήματος Τοπ ικής Αυτοδ ιο ίκησης του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου & του Κέντρου Ανάλυσης Δημόσ ιας Πολ ι τ ικής & Θεσμών, του Παντε ίου Πανεπ ιστημ ίου, Καλαμάτα, 4-6 Νοεμβρί ου Yπό έκδοση τα πρακτ ικά εντός του 2013, από τ ι ς εκδόσε ι ς Παπαζήση, σε επ ιμέλε ια, Αρ. Πασσά Δ.Π. Σωτηρόπουλου (μέλος της επ ιστημον ικής κα ι οργανωτ ικής επ ι τροπής του συνεδρ ίου ), 18 σελ. (Δ ιατ ί θετα ι βεβα ίωση δημοσ ί ευσης από τον εκδότη, 5 Μαρτ ίου 2014). 6. «Ελλην ική Νομαρχ ία, ήτο ι λόγος περ ί του ρ ι ζοσπαστ ικού δ ιαφωτ ισμού. Η γέννηση της νεοελλην ι κής πολ ι τ ικής σκέψης στ ι ς απαρχές του 19 ου α ι ώνα». Διεθνές συνέδρ ιο που δ ιοργάνωσε το ΜΠΣ «Ιστορ ία & Τεκμηρ ίωση» του τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου, με θέμα : «Η γέννηση του ελλην ικού εθν ικού κράτους ( ). Ένα ευρωπα ϊ κό γεγονός», 3 5 Μαΐου 2007, Κέρκυρα. Tα πρακτ ικά εκδόθηκαν από τ ι ς εκδόσε ι ς «Κέδρος» κα ι το Ιόν ιο Πανεπ ιστήμ ιο σε επ ιμ. - ε ισ. Π. Πιζάν ια το 2009, ISBN Η εν λόγω ανακο ίνωση παρατ ίθετα ι στ ι ς σελ Επ ιστημον ική επ ι τροπή : Π. Πιζάν ιας, Yusuf Hakan Erdem, G i l l e s Pecout, Παναγ ιώτης Ρο ϊλός, Λ ιάνα Θεοδωράτου. 12

13 -Παλα ιότερες δημοσ ι εύσε ι ς : 1. «Μικρο ϊδ ιοκτήτες κα ι πάτρωνες : Η αγροτ ική μεταρρύθμ ιση ως πολ ι τ ικό εργαλε ίο στη δ ιαδ ικασ ία εθνοπο ίησης ( )», Σωτηρόπουλος Δ.Π. Παναγ ιωτόπουλος Δ. ( επ ιμ. - ε ισαγωγή), Η ελλην ική αγροτ ική κο ινων ία κα ι ο ικονομ ία κατά την βεν ι ζελ ική περ ίοδο, «Ελλην ικά Γράμματα», Αθήνα 2008, σελ , ΙSΒΝ: Ανακο ινώσε ι ς σε Eπιστημον ικά Συνέδρ ια κα ι Επ ιστημον ικές Ημερ ίδε ς -Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : 1. «Wha t we know and wha t we do not know abou t the Colone l s d ic t a to r sh ip in Greece, Old ins igh t s and new ques t i ons», Lec tu r es in Harva rd Uni ve r s i t y -P rogram of Modern Greek S tud i e s (Geor ge Sefe r i s Cha i r ), Απρ ίλ ιο ς -Μάιος 2012, 30 σελ. (Δ ιατ ί θετα ι βεβα ίωση από τον επι κ εφαλής του προγράμματο ς, P. Ro i lo s ). -Παλα ιότερες δημοσ ι εύσε ι ς : 1. «Οι Έλληνες δημι ουργούν το εθν ικό τους κράτος. Τα πολ ι τ ικά κα ι κο ι νων ικά υποκε ίμ ενα της προεπαναστατ ι κής περ ιόδου ( )», Ε ισήγηση στην Ετα ιρε ία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού / Περ ιοδ ικό Μνήμων, στ ι ς 12 Απρ ιλί ου Σελ ίδες : 18. Επιστημον ική επ ι τροπή : Τ. Σακελλαρόπουλος, Δ. Αρβαν ι τάκης, Β. Καραμανωλάκης, Ευ. Λιάτα, Στρ. Μπουρνάζος. 2. «Κο ινοβουλευτ ικέ ς ελ ί τ κα ι τοπ ι κές κο ινων ί ε ς. Ιστορ ικό - κο ινων ιολογ ική προσέγγ ιση του πολ ι τ ι κού προσωπ ικού και του ρόλου του σε τοπ ι κό επ ίπεδο την περ ίοδο ». Εισήγηση στο Ζ Συνέδρ ιο της Ελλην ικής Ετα ιρεί α ς Πολ ι τ ικής Επ ιστήμης, με 13

14 θέμα : Η «σύντομη» δεκαετ ία του 60. θεσμ ικό πλα ίσ ιο, κομματ ικές στρατηγ ικές, κο ι νων ικές συγκρούσε ι ς, πολ ι τ ισμ ικές δ ι ε ργασ ίες, Αθήνα, 30 Νοεμβρί ου - 3 Δεκεμβρ ίου Σελ ίδες : 23. Επιστημον ική επ ι τ ροπή : Η. Νικολακόπουλος, Α. Ρήγος, Σ. Σεφερ ιάδης, Χ. Φλά ι σερ, Ευ. Χατζηβασ ιλε ίου. 3. «Po l i t i c a l E l i t e and Po l i t i c a l Power in Greece, Αn h i s to r i ca l soc i o logy approach». Επ ιστημον ική ανακο ί νωση στ ι ς 16 Ιαν. 2003, στο πλα ίσ ιο του Fe l l owsh ip μου στο ερευνητ ικό πρόγραμμα European Doc to ra t e in Soci a l Hi s to ry of Europe and t he Med i t e r r anean, το οπο ίο δ ιοργανώνετα ι από το πανεπ ιστήμ ιο της Βενετ ίας Ca Fosca r i. Σελ ίδες 19. Επ ιστημον ική επ ι τροπή : S. Wool f, G. Lev i Επ ιμέλε ια Συλλογ ικών Τόμων /Μονογραφ ιών, Κρι τής σε Διεθνή Επιστημον ικά Περ ιοδι κά -Συνέδρ ια -Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : Επιμέλε ι ε ς Συλλογ ικών Τόμων 1. Δ.Π. Σωτηρόπουλος Χρ. Ιωάννου Αχ. Αιμ ιλ ιαν ί δης ( επι μ. ), Η Κύπρος σε νέα εποχή : Γεωστρατηγ ικές παράμετρο ι, Οικονομ ία, Εξωτερ ική Πολ ι τ ική, έκδ. Hippasus / Fo re ign Af fa i r s, The Hel l en i c Ed i t i on, Λευκωσία, 2014, ISBN: Αρ. Πασσάς Δ.Π. Σωτηρόπουλος Αθ. Τρ ιανταφυλλοπούλου ( επ ιμ. ), Θεσμο ί στην Ελλάδα της Μεταπολ ί τ ευσης : Αποτίμηση μ ιας αντ ιφατ ικής περ ιόδου, υπό έκδοση από εκδ. Παπαζήσης το Δ.Π. Σωτηρόπουλος Ό. Χρίστου Αχ. Αιμ ιλ ιαν ίδης ( επι μ. ), Στο συλλογ ικό τόμο με τ ί τλο, Τα πολ ι τ ικά συστήματα της Ελλάδας κα ι της Κύπρου μετά τα μνημόν ια, υπό έκδοση από το Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσί α ς,

15 -Παλα ιότερες : 1. Σωτηρόπουλος Δ.Π. Παναγ ιωτόπουλος Δ. (ε ισαγωγή & επ ιμέλε ια ), Η ελλην ική αγροτ ική κο ινωνία κα ι ο ικονομ ία κατά την βεν ι ζ ελ ική περ ίοδο, πρακτ ικά συνεδρ ίου του Εθν ικού Ι δρύματος Ερευνών & Μελετών «Ελευθέρ ιος Βεν ι ζέλος» - Γεωπον ικού Πανεπ ι στημ ίου. Εκδόσε ι ς «Ελλην ικά Γράμματα», Αθήνα, Ιανουάρ ιος 2008 (Ε ισαγωγή των επ ιμελητών, σελ. : 13 23). ΙSΒΝ: Μετά την εκλογή στη βαθμ ίδα του Επ ίκουρου Καθηγητή : Κριτής σε Συνέδρ ια 1. Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του συνεδρ ίου του περι οδ ικού ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ: «Εκατό χρόν ια από τη γέννηση του Νίκου Γ. Σβορώνου ( ). Κληρονομ ι ά και νέες προοπτ ικέ ς», Αθήνα, Απρ ίλ ιο ς Μέλος της οργανωτ ι κής κα ι επ ιστημον ι κής επ ι τροπής του 1 ου και του 2 ου συνεδρ ίου «Θεσμο ί κα ι Δημόσ ια Πολιτ ική», που δ ιοργάνωσε το Τμήμα Τοπ ικής Αυτοδ ιο ί κησης του ΑΤΕΙ Καλαμάτας & το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσ ιας Πολι τ ι κής & Θεσμών, του Παντε ίου Πανεπ ιστημ ίου, αντ ίστο ι χα στην Καλαμάτα (Φθ ινόπωρο, 2011) κα ι την Αθήνα (Φθ ινόπωρο, 2012 ). 3. Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του δ ι εθνούς συνεδρ ίου, Η Κύπρος σε νέα εποχή : Γεωστρατηγ ικές παράμετρο ι, Οικονομ ία, Εξωτερ ική Πολ ι τ ική, δ ιοργάνωση, Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσ ίας κα ι Fore ign Af fa i r s, The Hel l en i c Edi t i on, Λευκωσία, 18 Ιουν ίου Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του συνεδρ ίου, Το ελλην ικό κα ι το κυπρ ιακό πολ ι τ ικό σύστημα μετά το Μνημόν ιο, δ ιοργάνωση, Πανεπ ιστήμ ι ο Λευκωσίας, Λευκωσία, 7 Μαΐου

16 -Παλα ιότερες : 1. ΜΠΣ «Ιστορ ία & Τεκμηρ ίωση» του τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου, με θέμα : «Η γέννηση του ελλην ικού εθν ικού κράτους ( ). Ένα ευρωπα ϊκό γεγονός», Κέρκυρα 3 5 Μαΐου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Οργάνωση κα ι επ ιμέλει α αφ ιερώματος σε συνεργασ ία με τον Διευθυντή των εκδόσεων «ΕΣΤΙΑ», Σταύρο Ζουμπουλάκη, γ ια τα ε ίκοσ ι χρόνι α από το θάνατο του Ιταλού συγγραφέα, εβρα ϊκής καταγωγής, Πρίμο Λέβ ι στο περ ιοδ ικό Νέα Εστ ία, τχ 1821, (Απρ ίλ ιο ς 2009 ), σελ , ISSN: Οργάνωση κα ι επ ιμέλει α αφ ιερώματος σε συνεργασ ία με τον Διευθυντή των εκδόσεων «ΕΣΤΙΑ», Σταύρο Ζουμπουλάκη κα ι τον καθηγητή Ν.Ε. Καραπ ιδάκη γ ια τον Νίκο Σβορώνο, Νέα Εστ ία, τχ 1850 (Δεκέμβρ ιος 2011), σελ «Από τ ι ς κρ ίσε ι ς στην κρ ίση», Νέα Εστ ί α, τχ 1861 (Μάρτ ιος 2014), σελ «Η στ ι γμή Το χρον ικό της μετάβασης στη Δημοκρατ ία», Νέα Εστ ία, τχ 1862 ( Ιούνι ο ς 2014). Γράφουν οι : Θ. Βερέμης, Π. Λουκάκος, Στ. Ρ ι ζάς, Δ.Π. Σωτηρόπουλος, Γ. Στεφαν ί δης κ.ά. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ κα ι Ε ΙΣΑΓΩΓΗ Σωτηρόπουλος Δ.Π. Παναγ ιωτόπουλος Δ. (ε ισαγωγή & επιμέλε ια ), Η ελλην ική αγροτ ική κο ινων ία κα ι ο ικονομ ία κατά την βενι ζ ελ ική περ ίοδο, πρακτ ικά συνεδρ ίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ «Ελευθέρ ιος Βεν ι ζ έλος» - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Εκδόθηκε από τ ι ς εκδόσε ι ς «Ελλην ικά Γράμματα», Ιανουάρ ιος 2008 (Ε ισαγωγή των επ ιμελητών, σελ. : ). ΙSΒΝ:

17 Δ.Π. Σωτηρόπουλος Χρ. Ιωάννου Αχ. Αιμ ιλ ιαν ίδης (επ ιμ. ), Η Κύπρος σε νέα εποχή : Γεωστρατηγ ικέ ς παράμετρο ι, Οικονομ ία, Εξωτερ ική Πολ ι τ ική, έκδ. Hippasus / Forei gn Af fa i r s, The He ll en i c Edi t i on, Λευκωσία, 2 014, ISBN: Αρ. Πασσάς Δ.Π. Σωτηρόπουλος Αθ. Τρ ιανταφυλλοπούλου (επ ιμ. ), Θεσμο ί στην Ελλάδα της Μεταπολ ί τ ευσης : Αποτ ίμηση μ ιας αντ ιφατ ικής περ ιόδου, υπό έκδοση από εκδ. Παπαζήσης το Δ.Π. Σωτηρόπουλος Ό. Χρίστου Χρ. Ιωάννου (επ ιμ. ), Στο συλλογ ικό τόμο με τ ί τλο Τα πολ ι τ ικά συστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου μετά τα μνημόν ια, υπό έκδοση από το Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσίας, ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ «Οι κληρονόμο ι μ ιας ανύπαρκτης κληρονομι ά ς. Συμπεράσματα σε μια έρευνα στο Τμήμα Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου σχετ ικά με το παρεχόμενο εκπα ιδευτ ικό έργο, δ ια μέσου της οπτ ικής των φο ι τητών / τρ ιών». Επ ι στημον ικό άρθρο στο συλλογ ικό τόμο με τ ί τλο : Πρόγραμμα αποτ ίμησης εκπα ιδευτ ικού έργου κα ι παρεχόμενων υπηρεσ ιών του τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημίου, Κέρκυρα, Οκτώβρ ιος 2000, σελ. 10. Επιτροπή Αξ ιολόγησης : Π. Πιζάν ιας, Δ. Σοφ ιανός, M. Syna re l l i s, Z. Mou touc i a s. Βιβλ ιογραφικός κατάλογος : ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 1790 ως 1832, στο πλα ίσ ι ο του ερευνητ ικού προγράμματος «Πυθαγόρας» του Τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου, με τ ί τλο : «Ιστορ ική έρευνα γ ια την κατάρτ ιση ενός ψηφιακού ιστορ ικού β ιογραφ ικού λεξ ικού των δημ ιουργών του ελλην ικού κράτους, », Άνο ιξη Σελ ίδε ς : 38. ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΠΣ «Ιστορ ία & Τεκμηρ ίωση» του τμήματος Ιστορ ίας του Ιον ίου Πανεπ ιστημ ίου, με θέμα : «Η γέννηση του ελλην ικού εθν ικού κράτους ( ). Ένα ε υρωπα ϊκό γεγονός», Κέρκυρα 3 5 Μαΐου

18 Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του συνεδρ ίου του περ ιοδ ικού ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ: «Εκατό χρόν ια από τη γέννηση του Νίκου Γ. Σβορώνου ( ). Κληρονομ ιά κα ι νέες προοπτ ικές», Αθήνα, Απρίλ ιος Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του 1 ου κα ι του 2 ου συνεδρ ίου «Θεσμοί κα ι Δημόσ ια Πολ ι τ ική», που δ ιοργάνωσε το Τμήμα Τοπ ικής Αυτοδ ιο ίκησης του ΑΤΕΙ Καλαμάτας & το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσ ιας Πολ ι τ ικής & Θεσμών, του Παντε ίου Πανεπ ιστημίου, αντ ίστο ι χα στην Καλαμάτα (Φθ ινόπωρο, 2011) κα ι την Αθήνα (Φθ ινόπωρο, 2012). Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του δ ι εθνούς συνεδρ ίου, Η Κύπρος σε νέα εποχή : Γεωστρατηγ ικέ ς παράμετρο ι, Οικονομ ία, Εξωτερ ική Πολ ι τ ική, δ ιοργάνωση, Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσίας κα ι Fore ign Af fa i r s, The He l l en i c Ed i t i on, Λευκωσία, 18 Ιουν ίου Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής του συνεδρ ίου, Το ελλην ικό κα ι το κυπρ ιακό πολ ι τ ικό σύστημα μετά το Μνημόν ιο, δ ιοργάνωση, Πανεπ ιστήμ ιο Λευκωσίας, Λευκωσία, 7 Μαΐου Μέλος της οργανωτ ικής κα ι επ ιστημον ικής επ ι τροπής της Ημερ ίδας με τ ί τλο, Τοπ ικο ί θεσμο ί, Ανάπτυξη κα ι Επιχε ιρηματ ι κότητα, που δ ιοργανώθηκε από το Πανεπ ιστήμ ιο Πελοποννήσου κα ι το ΑΤΕΙ Καλαμάτας, σ την Καλαμάτα, Μάιος ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ «Wha t we know and wha t we do no t know abou t the Colonel s d ic t a to r sh ip in Greece, Ol d ins igh t s and new ques t i ons», Lec tu res in Harva rd Unive r s i t y -P rog ram of Mode rn Greek S tud ie s (George Se fe r i s Cha i r ), Απρ ίλ ιο ς Μάιος «Άλωση του Παλαμηδ ίου : Το επαναστατ ικό πρόταγμα ως επ ι ταχυντής του ιστορ ικού χρόνου». Κεντρ ικός ομ ιλητής στ ι ς ετήσι ε ς εκδηλώσε ι ς που δ ιοργάνωσε στ ι ς 25 Νοεμβρί ου 2006, στην πόλη του Ναυπλ ίου, ο προοδευτι κός σύλλογος «Παλαμήδης» γ ια την άλωση του Παλαμηδ ίου το

19 ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Δ.Α. Σωτηρόπουλος, «Πολ ι τ ική, δ ι εργασ ίες, κόμματα, », στο συλ. Νεοελλην ική κο ινωνί α, 18 ος -20 ος α ιώνας : Θεματ ική προσέγγ ιση (επ ιμ. Έφη Γαζή), Αθήνα 2002, αναφορά στη δ ι δακτορ ική δ ιατρ ιβή του, σελ Θ.Ν. Τσέκος, «Κράτος εν κρ ίσε ι», Αφιέρωμα: «Από τ ι ς κρ ίσε ι ς στην κρ ίση», Νέα Εστ ία, τχ 1861 (Μάρτ ιος 2014), σελ , αναφορά στο «Η μετάβαση στη δημοκρατ ία το 1974 : Σχετ ικοπο ιώντας μ ια τομή», κα ι στο «Πολιτ ι κή, κράτος, κο ινων ία: Τομές κα ι συνέχε ι ε ς από τη προδ ικτατορ ική στη μεταπολ ι τ ευτ ική Ελλάδα», στον τόμο των πρακτ ικών του συνεδρ ίου, Θεσμο ί στην Ελλάδα της Μεταπολ ί τ ευσης : Αποτ ίμηση μ ιας αντ ι φατ ικής περ ιόδου, υπό έκδοση τα πρακτ ικά εντός του 2014, από τ ι ς εκδόσει ς Παπαζήση, σε επ ιμέλε ια, Αρ. Πασσά Δ.Π. Σωτηρόπουλου κ.ά., σ τ ι ς σ. 161 κα ι Αθ. Τρ ιανταφυλοπούλου, «Θεσμο ί της τοπ ικής αυτοδ ιο ίκησης γ ια την αντ ιμετώπι ση της ο ικονομ ικής κρ ίσης», Αφιέρωμα: «Από τ ι ς κρ ίσε ι ς στην κρ ίση», Νέα Εστ ία, τχ 1861 (Μάρτι ο ς 2014), σελ , αναφορά στο «Πολ ι τ ική, κράτος, κο ινων ία : Τομές κα ι συνέχε ι ε ς από τη προδ ικτατορ ική στη μεταπολ ι τ ευτ ική Ελλάδα», σ τη σ Δ. Παναγ ιωτόπουλος, «Αγροτ ικό κ ίνημα χωρίς αγρότες. Τα όρ ια του αγροτ ικού ρ ι ζοσπαστ ισμού στο έργο του Γιάννη Κορδάτου κα ι του Νίκου Σβορώνου», «Αφιέρωμα στον Ν. Σβορώνο», Νέα Εστ ί α, τχ 1850 (Δεκέμβρ ιος 2011 ), σελ , αναφορά στο «Μικρο ϊδ ιοκτήτε ς και πάτρωνες : Η αγροτ ική μεταρρύθμ ιση ως πολ ι τ ικό εργαλε ίο στη δ ιαδ ι κασ ία εθνοπο ίησης ( )», Σωτηρόπουλος Δ.Π. Παναγ ιωτόπουλος Δ. (επ ιμ. - ε ισαγωγή), Η ελλην ική αγροτι κή κο ινων ία κα ι ο ικονομ ία κατά την βεν ι ζελ ική περ ί οδο, «Ελλην ικά Γράμματα», Αθήνα 2008, σ τη σ Δ. Παναγ ιωτόπουλος, Πέτρος Καναγκ ί νης. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του περι βάλλοντος της υπαί θρου στον Μεσοπόλεμο, 19

20 Εστ ία, Αθήνα 2013, αναφορές στο «Ειδ ικο ί δ ιανοούμενο ι κα ι θύλακες χε ιραφέτησης στο Μεσοπόλεμο. Μεταρρυθμ ιστές γεωπόνο ι κα ι μηχανι κο ί στην ύπα ιθρο κα ι το άστυ». Mνήμων της Ετα ιρε ίας Μελέτης του Νέου Ελλην ισμού, τ. 29 (2008), στ ι ς σελ. 21, 23, 7 8, 129, Spyr idon P loumid i s, P easan t i s t na t i ona l i sm in in t e r -war Greece ( ), Byzan t ine and Modern Greek S tud i es, Vol. 37 No. 1 (2013) , (αναφορά στο Η ελληνι κή αγροτ ική κο ινων ία κα ι ο ικονομ ία κατά την βεν ι ζελι κή περ ίοδο, Ελλην ικά Γράμματα, Αθήνα 2008, σ τη σ Spyr idon P loumid i s, Agra r i an Po l i t i c s in In t e rwar Greece : The S t i l l bo rn Peasan t Pa r t i e s ( ), St ud i a Unive r s i t a t i s Cib i n iens i s. Se r i e s His to r i ca, vo l , σελ , αναφορά στο «Ε ιδ ικοί δ ιανοούμενο ι κα ι θύλακες χε ιραφέτησης στο Μεσοπόλεμο. Μεταρρυθμ ιστές γεωπόνο ι κα ι μηχανι κο ί στην ύπα ιθρο κα ι το άστυ». Mνήμων της Ετα ιρε ίας Μελέτης του Νέου Ελλην ισμού, τ. 29 (2008), στη σ Σπύρος Πλουμ ίδης, Έδαφος κα ι μνήμη στα Βαλκάν ια. Ο "γεωργ ικός εθν ικ ι σμός" στην Ελλάδα κα ι στη Βουλγαρ ία ( ), Πατάκης, 2011, αναφορά στο «Ε ιδ ι κο ί δ ιανοούμενο ι κα ι θύλακες χε ιραφέτησης στο Μεσοπόλεμο. Μεταρρυθμ ιστέ ς γεωπόνο ι κα ι μηχαν ικοί στην ύπα ιθρο κα ι το άστυ». Mνήμων της Ετα ιρε ίας Μελέτης του Νέου Ελλην ισμού, τ. 29 (2008 ), κα ι αναφορά στο Η ελλην ική αγροτ ική κο ινωνία κα ι ο ικονομ ία κατά την βεν ι ζελ ική περ ίοδο, Ελληνι κά Γράμματα, Αθήνα Νέδα Κανελλοπούλου-Μαλούχου, Η χε ιραφέτηση της Ευρώπης. Συνταγματ ική θεωρ ί α της Ευρωπα ϊκής ενοπο ίησης, Παπαζήσης, Αθήνα 2012, αναφορά στο "Γ ια μ ια δημοκρατ ία με εξατομ ικευμένους πολ ί τ ε ς... ". ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Γραμματέας Σύνταξης της ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ, από το Σεπτέμβρ ιο του

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 40 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 141 - Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2015 - Γραφ. Γερανίου 41-10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ.: 210 52.45.310 Βράβευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Π.Χ. Β ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Απρ ίλιος- Μά ι οι; - Ιούνιοι; 2008. Δήμος Πολυyύρου. Πολιτιστικός Ορyανισμός

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Π.Χ. Β ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Απρ ίλιος- Μά ι οι; - Ιούνιοι; 2008. Δήμος Πολυyύρου. Πολιτιστικός Ορyανισμός ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ETAIPEIA ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ f.τοσ I ΔΙ'ΥΣΕΩΣ 19 60 Μ ε την επιστημονική φροντίδα του ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Π.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 219 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

Σαν το βιβλίο, να φεύγεις σε μέρη μακρινά, φρεγάτα καμιά δεν υπάρχει. Kι ούτε κανένας κέλητας καλπάζει όπως σελίδα ποίησης που συναρπάζει

Σαν το βιβλίο, να φεύγεις σε μέρη μακρινά, φρεγάτα καμιά δεν υπάρχει. Kι ούτε κανένας κέλητας καλπάζει όπως σελίδα ποίησης που συναρπάζει κατάλογος 2014 Σαν το βιβλίο, να φεύγεις σε μέρη μακρινά, φρεγάτα καμιά δεν υπάρχει. Kι ούτε κανένας κέλητας καλπάζει όπως σελίδα ποίησης που συναρπάζει Έμιλι Ντίκινσον, 1873 Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ" ΤΕΥΧΟΣ 6 // ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 www.moraitis.edu.gr Αποτελέσματα 2010 Γενικό Λύκειο: Επέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: 70 στους 73, δηλαδή 96%, από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα