Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΟΙΚΟΣΕΛΙ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΟΙΚΟΣΕΛΙ Α"

Transcript

1 Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΟΙΚΟΣΕΛΙ Α Ευλόγησον έσποτα. Ευλογηµένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώµεν. : Κύριε ελέησον. [και µετά από κάθε αίτηση] Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, και της σωτηρίας των ψυχών ηµών, του Κυρίου δεηθώµεν. Υπέρ της ειρήνης του σύµπαντος κόσµου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώµεν. Υπέρ του αγίου οίκου τούτου, και των µετά πίστεως, ευλαβείας, και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώµεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ηµών [δεινός], του τιµίου πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθώµεν. Υπέρ της κώµης ταύτης, της νήσου ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς, του Κυρίου δεηθώµεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του. Κυρίου δεηθώµεν Υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων, αεροπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αιχµαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώµεν. Υπέρ του ρυσθήναι ηµάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώµεν. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ηµάς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογηµένης, ενδόξου, εσποίνης ηµών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, µετά πάντων των Αγίων µνηµονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ηµών, Χριστώ τω Θεώ παραθώµεθα. : Σοι Κύριε. [Μυστικός]

2 ΕΥΧΗ ΤΟΥ Α ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Κύριε ο Θεός ηµών, Ου το κράτος ανείκαστον και η δόξα ακατάληπτος, Ου το έλεος αµέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, Αυτός έσποτα, κατά την ευσπλαγχνίαν σου, επίβλεψον εφ' ηµάς και επί τον άγιον οίκον τούτον και ποίησον µεθ' ηµών, και των συνευχοµένων ηµίν, πλούσια τα ελέη σου και τους οικτιρµούς σου. Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιµή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και ψάλλεται το Ά Αντίφωνον πάρα των ψαλτών. Ο ιάκονος µεθίσταται του τόπου αυτού, και απελθών εν τω αριστερώ µέρει, ίσταται ενώπιον της εικόνος του Χριστού. Μετα δε την συµπλήρωσιν του Αντιφώνου, επανέρχεται πάλιν εις εν τη θέσει αυτού και λέγει: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώµεν. : Κύριε ελέησον. [και µετά από κάθε αίτηση] Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ηµάς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογηµένης, ενδόξου, εσποίνης ηµών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, µετά πάντων των Αγίων µνηµονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ηµών, Χριστώ τω Θεώ παραθώµεθα. : Σοι Κύριε. [Μυστικός] ΕΥΧΗ ΤΟΥ Β ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Κύριε, ο Θεός ηµών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονοµίαν σου, το πλήρωµα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάµει και µη εγκατηλίπης ηµάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναµις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και ψάλλεται το Β Αντίφωνον πάρα των ψαλτών. Ο ιάκονος µεθίσταται του τόπου αυτού, και απελθών εν τω δεξιώ µέρει, ίσταται ενώπιον της εικόνος της Θεοτόκου. Μετα δε την συµπλήρωσιν του Αντιφώνου, επανέρχεται πάλιν εις εν τη θέσει αυτού και λέγει: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώµεν. : Κύριε ελέησον. [και µετά από κάθε αίτηση] Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ηµάς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογηµένης, ενδόξου, εσποίνης ηµών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, µετά πάντων των Αγίων µνηµονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ηµών, Χριστώ τω Θεώ παραθώµεθα. : Σοι Κύριε. [Μυστικός]

3 ΕΥΧΗ ΤΟΥ Γ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Ο τάς κοινάς ταύτας και συµφώνους ηµίν χαρισάµενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συµφωνούσιν επί τω ονόµατί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγειλάµενος. Αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήµατα προς το συµφέρον πλήρωσον, χορηγών ηµίν εν τω παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της σης αληθείας και εν τω µέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόµενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέµποµεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Χορός ψάλλει το τροπάριο της ηµέρας ή τους Μακαρισµούς έρχονται ο τε Ιερεύς και ο ιάκονος και στάντες έµπροθεν της αγίας Τραπέζης, ποιούσιν προσκυνήµατα τρία. Είτα λαβών ο Ιερεύς το άγιον Ευαγγέλιον, δίδωσι τω ιακόνω, όστις ασπάζεται άµα την εκέινου χείρα. Και ούτω περιελθόντες την αγίαν Τράπεζαν εκ του δεξιού µέρους εξέρχονται του ιερού Βήµατος δια της προς βορράν πύλης προπορευοµένων αυτών λαµπάδων και ποιούσι την Μικράν Είσοδον του Ευαγγελίου. Ελθόντες και σταθέντες εις το µέσον του Ναού, εν τω συνήθει τόπω, ο ιάκονος λέγει: Του Κυρίου δεηθώµεν. έσποτα Κύριε, ο Θεός ηµών, ο καταστήσας εν ουρανοίς τάγµατα και στρατιάς Αγγέλων και Αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της σης δόξης, ποίησον συν τη εισόδω ηµών είσοδον αγίων Αγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ηµίν, και συνδοξολογούντων την σην αγαθότητα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιµή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αµήν. Ευλόγησον, έσποτα, την αγίαν είσοδον. Ο δε Ιερεύς ευλογών λέγει: Ευλογηµένη η είσοδος των Αγίων σου, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν. Ο ιάκονος προσφέρει προς ασπασµόν τω Ιερεί το άγιον Ευαγγέλιον, όπερ ούτως ασπάζεται, ο δε ιάκονος την χείρα του Ιερέως. Και ο ιάκονος, υψών το Ευαγγέλιον εκφωνεί: Σοφία. Ορθοί. Και ο Χορός ψάλλει το Εισοδικόν. Εάν δε γίνεται συλλείτουργον, το Εισοδικόν ψάλλεται από τους Ιερείς και εισερχόµενοι εις το ιερόν Βήµα ψάλλουν επίσης το πρώτον Απολιτίκιον και το Κοντάκιον. ΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗ εύτε προσκυνήσωµεν και προσπέσωµεν Χριστώ. Σώσον ηµάς, Υιέ Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς σοι Αλληλούϊα. ΕΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ εύτε προσκυνήσωµεν και προσπέσωµεν Χριστώ. Σώσον ηµάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίοις θαυµαστός, ψάλλοντάς σοι Αλληλούϊα. Ψαλλοµένων υπό του χορού τα Απολυτίκια, ο Ιερεύς λέγει την ευχήν ταύτην: [Μυστικός] Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΥΜΝΟΥ Ο Θεός ο Άγιος, ο εν αγίοις αναπαυόµενος, ο τρισαγίω φωνή υπό των Σεραφείµ ανυµνούµενος και υπό των Χερουβείµ δοξολογούµενος, και υπό πάσης επουρανίου

4 δυνάµεως προσκυνούµενος ο εκ του µη όντος εις το είναι παραγαγών τα σύµπαντα ο κτίσας τον άνθρωπον κατ εικόνα σην και οµοίωσιν και παντί σου χαρίσµατι κατακοσµήσας, ο διδούς αιτούντι σοφίαν και σύνεσιν, και µη παρορών αµαρτάνοντα, αλλά θέµενος επί σωτηρία µετάνοιαν, ο καταξιώσας ηµάς, τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτη στήναι κατενώπιον της δόξης του αγίου σου θυσιαστηρίου, και την οφειλοµένην σοι προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγειν, Αυτός, έσποτα, πρόσδεξαι και εκ στόµατος ηµών των αµαρτωλών τον Τρισάγιον ύµνον και επίσκεψαι ηµάς εν τη χρηστότητί σου. Συγχώρησον ηµίν παν πληµµέληµα, εκούσιόν τε και ακούσιον, αγίασον ηµών τας ψυχάς και τα σώµατα και δος ηµίν εν οσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τας ηµέρας της ζωής ηµών, πρεσβείαις της αγίας Θεοτόκου, και πάντων των Αγίων, τον απ' αιώνός σοι ευαρεστησάντων. Και µετά την συµπλήρωση του Κοντακίου λέγει ο ιάκονος: Του Κυρίου δεηθώµεν. : Κύριε ελέησον. Ότι άγιος ει ο Θεός ηµών και σοι την δόξαν αναπέµποµεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν και αεί, : Και εις τούς αιώνας των αιώνων. Και ψάλλει ο χορός εναλλάξ το Τρισάγιον Ύµνον. Είτα ο Ιερεύς και ο ιάκονος λέγουσιν εναλλάξ το Τρισάγιον Ύµνον ποιούντες οµού τρία προσκυνήµατα έµπροσθεν της αγίας Τραπέζης. Ει εστι συλλείτουργον, το Τρισάγιον Ύµνον ψάλλεται ως εξής: Το πρώτον από την δεξιάν, το δεύτερον από την αριστεράν, το τρίτον από του ιερού Βήµατος, το τέταρτον από την δεξιάν, το πέµπτον από του ιερού Βήµατος, όξα... από την αριστεράν, Και νυν... από την δεξιάν, Άγιος Αθάνατος από την αριστεράν και το ύναµις από την δεξιάν. : ύναµις Ψαλλοµένου το ύναµις του Τρισαγίου παρά των ψάλτων, ο ιάκονος λέγει Κέλευσον, έσποτα. Και απέρχονται εις την Καθέδραν, λέγει ο Ιερεύς Ευλογηµένος ο ερχόµενος εν ονόµατι Κυρίου. : Ευλόγησον έσποτα, την άνω καθέδραν. Ο Ιερεύς ευλογεί λέγων: Ευλογηµένος ει, ο επί θρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο καθήµενος επί των Χερουβίµ, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν. Και όταν συµπληρωθεί το Τρισάγιον ύµνον ο ιάκονος έρχεται έµπροθεν της Ωραίας Πύλης και όταν ο Αναγνώστης εκφωνήσει το Προκείµενον, λέγει ο ιάκονος: Πρόσχωµεν. Και όταν ο Αναγνώστης εκφωνήσει τον Στίχον, λέγει ο ιάκονος: Σοφία. Και όταν εκφωνήσει την επιγραφήν της Αποστολικής περικοπής, λέγει ο ιάκονος: Πρόσχωµεν. Πληρωθέντος δε του Αποστόλου, ο Ιερεύς, λέγει: Ειρήνη σοι.

5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Και το πνευµατί σου. Ψαλλοµένων των Αλληλουαρίων και των στίχων, ο ιάκονος λέγει τω Ιερεί: Ευλόγησον, έσποτα, το θυµίαµα. Ευλογητός ο Θεός ηµών πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων. Και ο ιάκονος θυµιά κατά τον συνήθη τρόπον. Ο Ιερεύς λέγει χαµηλοφώνως: Έλλαµψον εν ταις καρδίαις ηµών, φιλάνθρωπε έσποτα, το της σης θεογνωσίας ακήρατον φως, και τους της διανοίας ηµών οφθαλµούς διάνοιξον εις την των ευαγγελικών σου κηρυγµάτων κατανόησιν. Ένθες ηµίν και τον των µακαρίων σου εντολών φόβον, ίνα τας σαρκικάς επιθυµίας πάσας καταπατήσαντες, πνευµατικήν πολιτείαν µετέλθωµεν, πάντα τα προς ευαρέστησιν την σην και φρονούντες και πράττοντες. Συ γαρ ει ο φωτισµός των ψυχών και των σωµάτων ηµών, Χριστέ ο Θεός, και σοι την δόξαν αναπέµποµεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν. Ο ιάκονος αποθέτει το θυµιατό, έρχεται προ της αγίας Τραπέζης και υποκλίνας την κεφαλήν, λέγει τω Ιερεί: Ευλόγησον, έσποτα, τον ευαγγελιστήν του αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού [ δείνος] Ο δε Ιερεύς, σφραγίζων αυτών λέγει: Ο Θεός, δια πρεσβειών του αγίου, ενδόξου, Αποστόλου και Ευαγγελιστού [δείνος], δώη σοι ρήµα τω ευαγγελιζοµένω δυνάµει πολλή, εις εκπλήρωσιν του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού,κυριού δε ηµών Ιησού Χριστού. : Αµήν. Αµήν. Αµήν. Γένοιτο µοι κτά το ρήµα σου. Προσκυνήσας δε το άγιον Ευαγγέλιον, λαµβάνει αυτό εκ των χειρών του Ιερέως και ασπάζεται την χείρα αυτού. Εξελθών δε δια της βορείας πύλης, προπορευοµένων αυτού λαµπάδων, ανέρχεται επί του Άµβωνος ή εν τω διατετεγµένω τόπω. Σοφία. Ορθοί. Ακούσωµεν του αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσι. : Και τω πνεύµατι σου. Εκ του κατά [του διένος] αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσµα. : Πρόσχωµεν. όξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το Ευαγγέλιον. Πληρωθείσης της αναγνώσεως του Ευαγγελίου, ο Ιερεύς, ευλογεί τον ιάκονον, λέγων: Ειρήνη σοι, τω ευαγγελιζοµένω. όξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τούτου ψαλλοµένου κατέρχεται ο ιάκονος του Άµβωνος κρατών υψηλά το Ευαγγέλιον. Έµπροθεν της Ωραίας πύλης αποδίδει αυτό τω Ιερεί και ασπάζεται την χείρα αυτού. Ο δε Ιερεύς ασπαζόµενος το άγιον Ευαγγέλιον χαράζει µετ' αυτού τύπον σταυρού προς τον λαόν και εισέρχεται εν τω Ιερώ και αποθέτει αυτό επί της αγίας Τραπέζης. Ο ιάκονος, σταθείς εν τω συνήθει τόπω λέγει την Εκτενήν.

6 Είπωµεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ηµών είπωµεν. Κύριε ελέησον [3].[και µετά από κάθε αίτηση] Κύριε παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ηµών, δεόµεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ηµάς ο Θεός κατά το µέγα έλεος σου, δεόµεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόµεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ηµών [του διένος], και πάσης της εν Χριστώ ηµών αδελφότητος. Έτι δεόµεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αµαρτιών των δούλων του Θεού, αν έχει εορτή µνηµονεύει τα ονόµατα των εορταζόντων (...) των επιτελούντων την αγίαν εορτήν ταύτην, και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδηµούντων εν τη κώµη ταύτη, των ενοριτών, επιτρόπων, συνδροµητών και αφιερωτών του αγίου ναού τούτου. Έτι δεόµεθα υπέρ των µακαρίων και αοιδίµων κτιτόρων της αγίας Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαµένων πατέρων και αδελφών ηµών, των ενθάδε ευσεβώς, κειµένων, και απανταχού ορθοδόξων. Και όταν έχει µνηµόσυνον Έτι δεόµεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιµηµένου δούλου του Θεού [δεινός], και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτώ παν πληµµέληµα εκούσιον τε και ακούσιον. Έτι δεόµεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τω αγίω και πανσέπτω ναώ τούτω, κοπιώντων, ψαλλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχοµένου το παρά σου µέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήµων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέµποµεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι πιστοί Έτι και έτι εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθώµεν. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ηµάς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Σοφία. ΠΡΩΤΗ ΕΥΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ Ευχαριστούµέν σοι, Κύριε, ο Θεός των δυνάµεων, τω καταξιώσαντι ηµάς παραστήναι και νυν τω αγίω σου θυσιαστηρίω και προσπεσείν τοις οικτιρµοίς σου υπέρ των ηµετέρων αµαρτηµάτων και των του λαού αγνοηµάτων. Πρόσδεξαι, ο Θεός, την δέησιν ηµών, ποίησον ηµάς αξίους γενέσθαι του προσφέρειν σοι δεήσεις και ικεσίας και θυσίας αναιµάκτους υπέρ παντός του λαού σου, και ικάνωσον ηµάς, ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάµει του Πνεύµατος σου του

7 Αγίου, ακαταγνώστως και απροσκόπτως, εν καθαρώ τω µαρτυρίω της συνειδήσεως ηµών, επικαλείσθαί σε εν παντί καιρώ και τόπω, ίνα εισακούων ηµών, ίλεως ηµίν είης, εν τω πλήθει της σης αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιµή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθώµεν. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ηµάς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Σοφία. ΕΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ Πάλιν και πολλάκις σοι προσπίπτοµεν και σου δεόµεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως, επιβλέψας επί την δέησιν ηµών, καθαρίσης ηµών τας ψυχάς και τα σώµατα από παντός µολυσµού σαρκός και πνεύµατος, και δώης ηµίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισαι δε, ο Θεός, και τοις συνευχοµένοις ηµίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευµατικής, δος αυτοίς πάντοτε, µετά φόβου και αγάπης λατρεύουσι σοι, ανενόχως και ακατακρίτως µετέχειν των αγίων σου µυστηρίων, και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήναι. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλαττόµενοι, σοι δόξαν αναπέµπωµεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Χορός ψάλλει το Χερουβικόν Ύµνον. Καθ όσον ψάλλετε το Χερουβικόν Ύµνον, ο Ιερεύς λέγει µυστικός την ακόλουθη ευχή. ΕΥΧΗ Α ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ Ουδείς άξιος των συνδεδεµένων ταις σαρκικαίς επιθυµίας και ηδοναίς προσέρχεσθαι ή προσεγγίζειν, ή λειτουργείν σοι, Βασιλεύ της δόξης, το γαρ διακονείν σοι µέγα και φοβερόν, και αυταίς ταις επουρανίαις δυνάµεσιν. Αλλ' όµως, δια την άφατον και αµέτρητόν σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτως και αναλλοιώτως γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ηµών εχρηµάτισας, και της λειτουργικής ταύτης και αναιµάκτου θυσίας την ιερουργίαν παρέδωκας ηµίν, ως εσπότης των απάντων. Συ γαρ µόνος, Κύριε ο Θεός ηµών, δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επί θρόνου Χερουβικού εποχούµενος, ο των Σεραφείµ Κύριος, και βασιλεύς του Ισραήλ, ο Μόνος Άγιος και εν αγίοις αναπαυόµενος, σε τοίνυν δυσωπώ τον µόνον αγαθόν και ευήκοον, επίβλεψον επ' εµέ τον αµαρτωλόν και αχρείον δούλόν σου, και καθάρισόν µου την ψυχήν και την καρδίαν από συνειδήσεως πονηράς, και ικάνωσόν µε τη δυνάµει του Αγίου σου Πνεύµατος, ενδεδυµένον την της ιερατείας χάριν, παραστήναι τη αγία σου ταύτη τραπέζη και ιερουργήσαι το άγιον και άχραντόν σου Σώµα και το τίµιον Αίµα. Σοι γαρ προσέρχοµαι, κλίνας τον εµαυτού αυχένα και δέοµαί σου, µη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ' εµού, µηδέ αποδοκιµάσης µε εκ παίδων σου, αλλ αξίωσον προσενεχθήναι σοι υπ εµού του αµαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα. Συ γαρ ει ο προσφέρων και προσφερόµενος και προσδεχόµενος και διαδιδόµενος, Χριστέ ο Θεός ηµών, και σοι την δόξαν

8 αναπέµποµεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν. Και µετά την ευχή, ο Ιερεύς και ο ιάκονος λέγούν το Χερουβικόν Ύµνον τρεις φορές κάνοντας και τρεις µετάνοιες. Οι τα Χερουβείµ µυστικώς εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ Τριάδι τον τρισάγιον ύµνον προσάδοντες, πάσαν νυν βιοτικήν αποθώµεθα µέριµναν. Ως τον βασιλεία των όλων υποδεξόµενοι. Ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούµενον τάξεσιν. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. Μετά λαµβάνει ο Ιερεύς το θυµιατό και ευλογεί κατά το συνήθης τρόπο, θυµιά την Αγίαν Τράπεζα, την Πρόθεσιν, το Εικονοστάσι και το λαό λέγοντας µυστικός το " εύτε προσκυνήσωµεν και προσπέσωµεν τω βασιλεί ηµών Θεώ" [3] και τον 50 ον ψαλµον. Εν Κυριακη λέγει το: "Ανάστασιν Χριστόυ θεασάµενοι" και τον 50 ον ψαλµον ως τον στίχον "Θυσία τω Θεώ πνεύµα συντετριµµένον, καρδίαν συντετριµµένην και τεταπεινωµένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει." Επανερχόµενος εις το Ιερό, θυµιά πάλιν την αγίαν Τράπεζαν, την ιεράν Πρόθεσιν και το Ιερατείον και αποδίδει το θυµιατήριον. Οι Ιερουργούντες προσκυνούντες τρις προ της αγίας Τραπέζης και ασπαζόµενος το Αντιµήνσιον και την αγίαν Τράπεζα, λέγουσι καθ εαυτούς τα τροπάρια ταύτα Ήµαρτον εις σε Σωτήρ, ως ο άσωτος υιός, δέξαι µε Πάτερ µετανοούντα, και ελέησον µε ο Θεός. Κράζω σοι Χριστέ Σωτήρ, του τελώνου την φωνήν, ιλάσθητί µοι, ώσπερ εκείνω και ελέησον µε ο Θεός Και από της Ωραίας Πύλης προς τον λαόν, υποκλινόµενοι προς συγχώρησιν λέγουν: Τοις µισούσι και αγαπώσιν ηµάς, ο Θεός, συγχώρησον. Και απέρχονται εις την ιεράν Πρόθεσιν λέγοντας Ο Θεός ιλάσθητί µοι τω αµαρτωλώ, και ελέησον µε. [3] Και ασπάζονται τα τίµια ώρα λέγων: Άγιος ο Θεός, Ο Πατήρ ο άναρχος άγιος ισχυρός, ο Υιός ο συνάναρχος άγιος αθάνατος, το πανάγιον Πνεύµα Τριάς αγία δόξα σοι. Τότε ο ιάκονος λέγει προς τον Ιερέα: Έπαρον, εσποτα. Και άρας τον Αέρα και θυµιά αυτό, και επιτίθησι επί τους ώµους του ιακόνου λέγων: Εν ειρήνη επάρατε τας χείρας υµών εις τα άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Και θυµιά τα χέρια του, λαβών το άγιον ισκάριον, επιβάλλει µετά πάσης προσοχής τη του ιακόνου κεφαλή. Αυτός δε ο Ιερεύς, λαµβάνει ανά χείρας το άγιον Ποτήριον λέγων: Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγµώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Όταν δε ο Χορός είπη το «Ως τον βασιλέα τον όλων υποδεξόµενοι» εξέρχονται από της βορείας πύλης προπορευοµένων εξαπτερύγων, λαµπάδων και θυµιατηρίου και ποιούν την Μεγάλην Είσοδον. Ο ιάκονος λέγει µεγαλοφώνως: Πάντων υµών, µνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία Αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και προεισέρχεται ο ιάκονος εντός του Βήµατος και ίσταται εν τοις δεξιοίς της αγίας Τραπέζης και όταν εισέρχεται ο Ιερεύς του λέγει: Της ιεροσύνης σου µνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Οµοίως και ο Ιερεύς προς τον ιάκονον:

9 Της διακονίας σου µνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και αποθέτει το άγιον Ποτήριον επί της αγίας Τραπέζης και λαµβάνει το άγιον ισκάριον από της κεφαλής του ιακόνου και αποθέτει οµοίως επί της αγίας Τραπέζης προς το αριστερό του Ποτηρίου και αίρει από αυτά τα καλύµµατα τίθει αυτά εις το άνω µέρος της αγίας Τραπέζης. Είτα λαβών τον Αέρα από των ώµων του ιακόνου, το θυµιά και σκεπάζει δι αυτού τα Άγια λέγων Ο ευσχήµων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντον σου σώµα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώµασιν, εν µνήµατι καινώ κηδεύσας απέθετο. : Αγάθυνον, έσποτα. Και λαµβάνων ο Ιερεύς το θυµιατήριον, θυµιά τα Άγια λέγων: Αγάθυνον κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιων και οικοδοµηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήµ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώµατα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου µόσχους και ελέησον µε ο Θεός. Αποδούς το θυµιατήριον και κλίνας την κεφαλήν, λέγει προς τον ιάκονον: Μνήσθητι µου αδελφέ και συλλειτουργέ. Της ιεροσύνης σου µνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Είτα ο ιάκονος, υποκλίνας και αυτός την κεφαλήν λέγει προς τον Ιερέαν: Εύξαι υπέρ εµού, έσποτα άγιε. Ο Ιερεύς ευλογών τον ιάκονον λέγει: Πνεύµα άγιον επελεύσεται επί σε, και δύναµις Υψίστου επισκιάσει σοι. Αυτό το Πνεύµα συλλειτουργήσει ηµίν πάσας τας ηµέρας της ζωής ηµών. Μνήσθητι µου, έσποτα άγιε. Της διακονίας σου µνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. : Αµήν. Και ασπάζεται την δεξιάν του Ιερέως, ίσταται εν τω συνήθει τόπω και άµα λήξει του Χερουβικού ύµνου λέγει: Πληρώσωµεν την δέησιν ηµών τω Κυρίω. : Κύριε ελέησον. Και µετά από κάθε αίτηση. Υπέρ των προτεθέντων τιµίων δώρων, τού Κυρίου δεηθώµεν. Υπέρ του αγίου οίκου τούτου και των µετά πίστεως, ευλαβείας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώµεν. Υπέρ του ρυσθήναι ηµάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώµεν. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ηµάς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Την ηµέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναµάρτητον, παρά του Κυρίου, αιτησώµεθα. : Παράσχου Κύριε. [και µετά από κάθε αίτηση]

10 Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωµάτων ηµών, παρά του Κυρίου αιτησώµεθα. Συγγνώµην και άφεσιν των αµαρτιών και των πληµµεληµάτων ηµών, παρά του Κυρίου αιτησώµεθα. Τα καλά και συµφέροντα ταις ψυχαίς ηµών και ειρήνην τω κόσµω, παρά του Κυρίου αιτησώµεθα. Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ηµών εν ειρήνη και µετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώµεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ηµών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήµατος του Χριστού αιτησώµεθα. Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογηµένης, ενδόξου εσποίνης ηµών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, µετά πάντων των Αγίων µνηµονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ηµών Χριστώ τω Θεώ παραθώµεθα. : Σοι Κύριε. Μετά την εν τη αγία Τραπέζη απόθεσιν των τιµίων ώρων ο Ιερεύς λέγει µυστικώς την ευχήν ταύτην: ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙ ΗΣ Κύριε ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο µόνος άγιος, ο δεχόµενος θυσίαν αινέσεως παρά των επικαλουµένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξαι και ηµών των αµαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε τω αγίω σου θυσιαστηρίω, και ικάνωσον ηµάς προσενεγκείν σοι δώρα τε και θυσίας πνευµατικάς υπέρ των ηµετέρων αµαρτηµάτων και των του λαού αγνοηµάτων. Και καταξίωσον ηµάς ευρείν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθαι σοι ευπρόσδεκτον την θυσίαν ηµών, και επισκηνώσαι το Πνεύµα της χάριτός σου το αγαθόν εφ ηµάς, και επί τα προκείµενα δώρα ταύτα και επί πάντα τον λαόν σου. Εκφώνως ια των οικτιρµών του µονογενούς σου Υιού, µεθ ου ευλογητός ει, συν τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και ευλογών ο Ιερεύς τον λαόν λέγει : Ειρήνη πάσι. : Και τω πνεύµατί σου. Αγαπήσωµεν αλλήλους, ίνα εν οµονοία οµολογήσωµεν. Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύµα, Τριάδα οµοούσιον και αχώριστον. Ο Ιερεύς προσκυνεί τρις λέγων καθ εαυτού Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς µου, Κύριος στερέωµά µου, και καταφυγή µου, και ρύστης µου. Και ασπάζεται τα Άγια, ως εισιν επικεκαλυµµένα, πρώτον µεν το άγιον ισκάριον, είτα το άγιον Ποτήριον, τον Αέρα και την αγίαν τράπεζαν. Ει εστι συλλείτουργον, ενταύθα γίνεται ο ασπασµός της αγάπης και της ειρήνης των Ιερέων. Επιλέγει ο πρώτος των Ιερέων: Ο Χριστός εν τω µέσω ηµών.

11 Και εκείκοι απαντώσι: Και έστι και έσται. Οµοίως και οι ιάκονοι, ασπάζονται ο εις του ετέρου το Οράριον και επι του ώµου λέγοντας και ούτοι οµοίως. Και µετά το δοθήναι την αγάπην, ο ιάκονος εκφωνεί: Τας θύρας, τας θύρας. Εν σοφία πρόσχωµεν. Και ο Ιερεύς, ο Χορός και όλος ο λαός λέγουν το Σύµβολον της Πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα... Ο Ιερεύς, άρας τον Αέρα από των προκειµένων Αγίων, και κρατήσας αυτόν, ανασείει επάνω των τιµίων ώρων και όταν δε φθάση εις το Και αναστάντα τη τρίτη ηµέρα κατά τας Γραφάς. επαίρει τον Αέρα, το διπλώνει, το ασπάζεται και το βάλλει µετά τα άλλα καλύµµατα. Αλλά δεν θα αφήσει το άγιον Ποτήριον ανακάλυπτον µη πέσει µέσα έντοµον. Αν δεν έχει µικρό ριπίδιον, καλύπτει το Ποτήριον µε το µάκτρον και αίρει αυτο την ώρα του καθαγιασµού. Στώµεν καλώς, στώµεν µετά φόβου, πρόσχωµεν, την αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρειν. Έλεον ειρήνης, θυσίαν αινέσεως. Ο Ιερεύς λαµβάνει το ριπίδιον, ριπίζει τα άγια λέγων: Η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και του Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύµατος είη µετά πάντων υµών. Και βλέπων προς τον λαόν, ευλογεί αυτόν. Και µετά του πνεύµατός σου. Ο Ιερεύς υψών τας χείρας του εκφωνεί Άνω σχώµεν τας καρδίας. Έχοµεν προς τον Κύριον. Και βλέπων προς την εικόνα του Χριστού λέγει Ευχαριστήσωµεν τω Κυρίω. Άξιον και δίκαιον εστί. Ο Ιερεύς απάρχεται της αγίας Αναφοράς Άξιον και δίκαιον σε υµνείν, σε ευλογείν, σε αινείν, σοι ευχαριστείν, σε προσκυνείν εν παντί τόπω της δεσποτείας σου. Συ γαρ ει Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αεί ων, ωσαύτως ων, συ και ο µονογενής σου Υιός, και το Πνεύµα σου το Άγιον. Συ εκ του µη όντος εις το είναι ηµάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ηµάς εις τον ουρανόν ανήγαγες, και την βασιλείαν σου, εχαρίσω την µέλλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούµέν σοι, και τω µονογενεί σου Υιώ και τω Πνεύµατί σου τω Αγίω. Υπέρ πάντων, ων ίσµεν, και ων ουκ ίσµεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ηµάς γεγενηµένων. Ευχαριστούµεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ην εκ των χειρών ηµών δέξασθαι καταξίωσας, καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες Αρχαγγέλων και µυριάδες Αγγέλων, τα Χερουβείµ και τα Σεραφείµ, εξαπτέρυγα, πολυόµµατα, µετάρσια, πτερωτά,

12 Τον επινίκιον ύµνον άδοντα, βοώντα, κεκραγότα, και λέγοντα, Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, Πλήρης, ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογηµένος ο ερχόµενος εν ονόµατι Κυρίου. Ωσαννά ο εν τοις υψίστοις. Ο ιάκονος αίρων τον Αστερίσκον εκ του Αµνού, ποιεί Σταυρού τύπον επάνω του ισκαρίου και αποσπογγίζει ελαφρώς τα άκρα αυτού επί του Ειλητού. Είτα ασπάζεται αυτόν ο Ιερεύς και ο ιάκονος, όστις θέτει τούτον επάνω του δεδιπλωµένου Αέρος. Και όταν πληρωθει το Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, ο Ιερεύς συνεχίζει: Μετά τούτων και ηµείς των µακαρίων δυνάµεων, έσποτα φιλάνθρωπε, βοώµεν και λέγοµεν, Άγιος ει και πανάγιος, συ και ο µονογενής σου Υιός και το Πνεύµα σου το Άγιον. Άγιος ει και πανάγιος και µεγαλοπρεπής η δόξα σου, Ος τον κόσµον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον µονογενή δούναι, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν µη απόλυται, αλλ έχη ζωήν αιώνιον. Ός ελθών και πάσαν την υπέρ ηµών οικονοµίαν πληρώσας, τη νυκτί, η παρεδίδοτο, µάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσµου ζωής, λαβών άρτον εν ταις αγίαις αυτού και αχράντοις και αµωµήτοις χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε τοις αγίοις αυτού Μαθηταίς και Αποστόλοις, ειπών Λάβετε, φάγετε, τούτο µου εστί το Σώµα, το υπέρ υµών κλώµενον εις άφεσιν αµαρτιών. Ο ιάκονος απτόµενος του ιδίου Οραρίου δείκνυσι και αυτός, συν τω Ιερεί, τον άγιον ίσκον. Επίσης και το Ποτήριον όταν είπη ο Ιερεύς: Οµοίως και το ποτήριον µετά το δειπνήσαι, λέγων Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το Αίµα µου, το της Καινής ιαθήκης, το υπέρ ηµών και πολλών εκχυνόµενον εις άφεσιν αµαρτιών. Ο Ιερεύς κλινόµενος την κεφαλήν λέγει την ευχήν ταύτην Μεµνηµένοι τοίνυν της σωτηρίου ταύτης εντολής, και πάντων των υπέρ ηµών γεγενηµένων, του σταυρού, του τάφου, της τριηµέρου αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Τα Σα εκ των Σων, σοι προσφέροµεν κατά πάντα, και δια πάντα. Όταν λέγει ο Ιερεύς «Τα Σα εκ των Σων» ο ιάκονος υψώνει τα άγια σταυροειδώς, υψών το άγιον ισκάριον δια της δεξιάς και το άγιον Ποτήριον δια της αριστεράς. Σε υµνούµεν, σε ευλογούµεν, σοι ευχαριστούµεν, Κύριε, και δεόµεθά σου, ο Θεός ηµών. Έτι προσφέροµέν σοι την λογικήν ταύτην και αναίµακτον λατρείαν, και παρακαλούµεν σε και δεόµεθα, και ικετεύοµεν. Κατάπεµψον το Πνεύµα σου το Άγιον εφ ηµάς, και επί τα προκείµενα δώρα ταύτα. : Ευλόγησον, έσποτα, τον άγιον Άρτον. Και ευλογών ο Ιερεύς το άγιον Άρτον λέγει: Και ποίησον τον µεν άρτον τούτον, τίµιον Σώµα του Χριστού σου. : Αµήν. Ευλόγησον, έσποτα, τον άγιον Ποτήριον.

13 Και ευλογών ο Ιερεύς επάνω του αγίου Ποτηρίου λέγει: Το δε εν τω ποτηρίω τούτω, τίµιον Αίµα του Χριστού σου. : Αµήν. Ευλόγησον, έσποτα, αµφότερα τα Άγια. Και ευλογών ο Ιερεύς αµφότερα τα Άγια λέγει: Μεταβαλών τω Πνεύµατί σου τω Αγίω. : Αµήν. Αµήν. Αµήν. Ώστε γενέσθαι τοις µεταλαµβάνουσιν εις νήψιν ψυχής, εις άφεσιν αµαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύµατος, εις Βασιλείας ουρανών πλήρωµα, εις παρρησίαν την προς σε, µη εις κρίµα η εις κατάκριµα. Έτι προσφέροµέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστει αναπαυσαµένων Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Οµολογητών, Εγκρατευτών, ιδασκάλων, και παντός πνεύµατος δικαίου εν πίστει τετελειωµένου. Και λαβών το θυµιατήριον, θυµιά τα Άγια τρις επί τρίτον λέγων εκφώνως Εξαιρέτως της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογηµένης, ενδόξου, εσποίνης ηµών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Ο ιάκονος λαβών το θυµιατήριον και ίσταται εις το πίσω µέρος της αγίας Τραπέζης, µνηµονεύει καθ' εαυτού ων αν βούληται ζώντων τε και τεθνεώτων. Άξιόν εστιν ως αληθώς µακαρίζειν σε την Θεοτόκον... Τούτου δε ψαλλοµένου ο Ιερεύς επεύχεται µυστικώς: Του Αγίου Ιωάννου, προφήτου προδρόµου και Βαπτιστού, των αγίων ενδόξων και πανευφήµων Αποστόλων, (του αγίου της ηµέρας) ου και την µνήµην επιτελούµεν, και πάντων σου των Αγίων, ων ταις ικεσίαις επίσκεψαι ηµάς, ο Θεός. Και µνήσθητι πάντων των κεκοιµηµένων, επ ελπίδι αναστάσεως, ζωής αιωνίου [ώδε λέγονται τα ονόµατα των κεκοιµηµένων] και ανάπαυσον αυτούς, ο Θεός ηµών, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Έτι παρακαλούµέν σε, µνήσθητι, Κύριε, πάσης επισκοπής ορθοδόξων, των ορθοτοµούντων τον λόγον της σης αληθείας παντός του πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας και παντός ιερατικού και µοναχικού τάγµατος. Έτι προσφέροµέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ της οικουµένης, υπέρ της αγίας σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνεία και σεµνή πολιτεία διαγόντων, υπέρ των πιστοτάτων και φιλοχρίστων ηµών Βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών. ος αυτοίς, Κύριε, ειρηνικόν το Βασίλειον, ίνα και ηµείς, εν τη γαλήνη αυτών, ήρεµον και ησύχιον βίον διάγωµεν, εν πάση ευσεβεία και σεµνότητι. Εκφώνως: Εν πρώτοις, µνήσθητι, Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ηµών [δεινός], ον χάρισαι ταις αγίαις σου Εκκλησίαις εν ειρήνη, σώον, έντιµον, υγιά, µακροηµερεύοντα, και ορθοτοµούντα τον λόγον της σης αληθείας. Και ων έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών. : Και πάντων και πασών.

14 Μνήσθητι, Κύριε, της κώµης ταύτης, εν η παροικούµεν και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς. Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αιχµαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήσθητι, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν ταις αγίαις σου Εκκλησίαις και µεµνηµένων και πενήτων και επί πάντας ηµάς τα ελέη σου εξαπόστειλον. Και δος ηµίν εν ενί στόµατι και µια καρδία, δοξάζειν και ανυµνείν το πάντιµον και µεγαλοπρεπές όνοµά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και στραφείς προς τον λαόν, ευλογών αυτόν λέγων: Και έσται τα ελέη του µεγάλου Θεού και Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού, µετά πάντων υµών : Και µετά του πνεύµατός σου. Πάντων των αγίων µνηµονεύσαντες, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώµεν. : Κύριε ελέησον. [και µετά από κάθε αίτηση] Υπέρ των προσκοµισθέντων και αγιασθέντων τιµίων δώρων, του Κυρίου δεηθώµεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ηµών, ο προσδεξάµενος αυτά εις το άγιον και υπερουράνιον και νοερόν αυτού θυσιαστήριον εις οσµήν ευωδίας πνευµατικής, αντικαταπέµψη ηµίν την θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύµατος δεηθώµεν. Υπέρ του ρυσθήναι ηµάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώµεν. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ηµάς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Την ηµέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναµάρτητον, παρά του Κυρίου, αιτησώµεθα. : Παράσχου Κύριε [και µετά από κάθε αίτηση] Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωµάτων ηµών, παρά του Κυρίου αιτησώµεθα. Συγγνώµην και άφεσιν των αµαρτιών και των πληµµεληµάτων ηµών, παρά του Κυρίου αιτησώµεθα. Τα καλά και συµφέροντα ταις ψυχαίς ηµών και ειρήνην τω κόσµω, παρά του Κυρίου αιτησώµεθα. Tον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ηµών εν ειρήνη και µετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησώµεθα Χριστιανά τα τέλη της ζωής ηµών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήµατος του Χριστού αιτησώµεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύµατος αιτησάµενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ηµών Χριστώ τω Θεώ παραθώµεθα. : Σοι Κύριε. Σοι παρακατατιθέµεθα την ζωήν ηµών άπασαν και την ελπίδα, έσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούµέν σε και δεόµεθα και ικετεύοµεν, καταξίωσον ηµάς µεταλαβείν των επουρανίων σου και φρικτών µυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευµατικής τραπέζης, µετά καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αµαρτιών, εις

15 συγχώρησιν πληµµεληµάτων, εις Πνεύµατος Αγίου κοινωνίαν, εις Βασιλείας ουρανών κληρονοµίαν, εις παρρησίαν την προς σε, µη εις κρίµα η εις κατάκριµα. Και καταξίωσον ηµάς, έσποτα, µετά παρρησίας, ακατακρίτως, τολµάν επικαλείσθαι σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα, και λέγειν. Και ο Ιερεύς, ο Χορός και όλος ο Λαός λέγων την Κυριακήν Προσευχήν. Πάτερ ηµών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνοµα σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γενηθήτω το θέληµά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ηµών τον επιούσιον δός ηµίν σήµερον, και άφες ηµίν τα οφειλήµατα ηµών, ως και ηµείς αφίεµεν τοις οφειλέταις ηµών. Και µη εισενέγκης ηµάς εις πειρασµόν, αλλά ρύσαι ηµάς από του πονηρού. Ότι σου έστιν η Βασιλεία και η δύναµις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Ιερεύς ευλογών τον λαόν : Ειρήνη πάσι. : Και τω πνεύµατί σου. : Tας κεφαλάς ηµών τω Κυρίω κλίνωµεν. : Σοι, Κύριε. Ευχαριστούµέν σοι, Βασιλεύ αόρατε, ο τη αµετρήτω σου δυνάµει τα πάντα δηµιουργήσας και τω πλήθει του ελέους σου εξ ουκ όντων εις το είναι παραγαγών τα σύµπαντα. Αυτός έσποτα, ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας τας εαυτών κεφαλάς. Ου γαρ έκλιναν σαρκί και αίµατι, αλλά σοι, τω φοβερώ Θεώ. Συ ουν, έσποτα, τα προκείµενα πάσιν ηµίν εις αγαθόν εξοµάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρείαν, τοις πλέουσι σύµπλευσον, τοις οδοιπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασαι, ο ιατρός των ψυχών και των σωµάτων ηµών. Χάριτι και οικτιρµοίς και φιλανθρωπία του µονογενούς σου Υιού, µεθ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Ιερεύς, κλινόµενος την κεφαλή, λέγει την ευχήν ταύτην. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ηµών, εξ αγίου κατοικητηρίου σου, και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσαι ηµάς, ο άνω τω Πατρί συγκαθήµενος και ώδε ηµίν αοράτως συνών. Και καταξίωσον τη κραταιά σου χειρί µεταδούναι ηµίν του αχράντου Σώµατός σου και του τιµίου Αίµατος και δι ηµών παντί τω λαώ. Ο Θεός ιλάσθητί µοι τω αµαρτωλώ και ελέησον µε. [3] ιαρκούσης της Ευχής, ο ιάκονος ζώννυται σταυροειδώς το Οράριον και εκφωνεί: : Πρόσχωµεν : Tα Άγια τοις Αγίοις. Εις άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αµήν. Και καθ ων χρόνων ο Ιερεύς ετοιµάζει τα Άγια ώρα, ο Χορός ψάλλει το Κοινωνικόν.

16 Αινείτε τον Κύριον εκ τωv ουρανώv, Αινείτε αυτόν εν τοις υψίστοις. Αλληλούϊα. : Μέλισον, έσποτα, τον άγιον Άρτον. Ο Ιερεύς, µετά προσοχής και ευλαβείας, µελίζων, λέγει Μελίζεται και διαµερίζεται ο Αµνός του Θεού, ο µελιζόµενος, και µη διαιρούµενος, ο πάντοτε εσθιόµενος, και µηδέποτε δαπανώµενος, αλλά τους µετέχοντας αγιάζων. Μελίσας τον εις χείρας αυτού καθηγιασµένου Άρτον εις τεµάχια τέσσαρα, εναποθέτει αυτά εν τω αγίω ισκαρίω, ούτως : Πλήρωσον, έσποτα, το άγιον Ποτήριον. Ο Ιερεύς λαβών την µερίδα του Αµνού, την έχουσαν χαρακτήρας ΙΣ, ποιοί µε αυτήν σταυρόν επάνω του Ποτηρίου λέγων Πλήρωµα ποτηρίου πίστεως, Πνεύµατος Αγίου. Και ούτως εµβάλλει αυτήν εις το άγιον Ποτήριον. : Αµήν. Και λαβών το Ζέον λέγει προς τον Ιερέα: Ευλόγησον, έσποτα, το Ζέον Ο δε Ιερεύς ευλογεί λέγων: Ευλογηµένη η ζέσις των Αγίων σου, Κύριε, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν. Και ο ιάκονος εγχέει εις το άγιον Ποτήριον το ζέον όσο χρειάζεται λέγοντας Ζέσις πίστεως, πλήρης Πνεύµατος Αγίου. Αµήν. Και υποκλίνας τας κεφαλάς, αναγινώσκουν ευλαβώς τας Ευχάς της Θείας Μεταλήψεως. Πιστεύω, Κύριε, και οµολογώ ότι συ ει αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθών εις τον κόσµον αµαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος ειµί εγώ. Έτι πιστεύω, ότι τούτο αυτό εστί το αχράντον Σώµα σου και τούτο αυτό εστί το τίµιον Αίµα σου. έοµαι ουν σου, ελέησόν µε και συγχώρησον µοι τα παραπτώµατά µου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώσει και αγνοία, και

17 αξίωσόν µε ακατακρίτως µετασχείν των αχράντων σου µυστηρίων, εις άφεσιν αµαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αµήν. Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν, Πλαστουργέ, µη φλέξης µε τη µετουσία, Πυρ γαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγον. Αλλ ουν κάθαρον εκ πάσης µε κηλίδος. Του είπνου σου του µυστικού, σήµερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν µε παράλαβε, ου µη γαρ τοις εχθροίς σου το µυστήριον είπω, ου φίληµα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής οµολογώ σοι. Μνήσθητι µου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργόν Αίµα φρίξον, άνθρωπε βλέπων, Άνθραξ γαρ εστί τους αναξίους φλέγων, Θεού το Σώµα, και θεοί µε, και τρέφει, Θεοί το πνεύµα, τον δε νουν τρέφει ξένως. Έθελξας πόθω µε Χριστέ, και ηλλοίωσας τω θείω έρωτι, αλλά κατάφλεξον πυρί αϋλω τας αµαρτίας µου, και εµπλησθήναι της εν σοι τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκιρτών µεγαλύνω, Αγαθέ, παρουσίας σου. Εν ταις λαµπρότησι των αγίων σου, πως εισελεύσοµαι ο ανάξιος; Εάν γαρ τολµήσω συνεισελθείν εις τον νυµφώνα, ο χιτών µε ελέγχει. Ότι ουκ έστι του γάµου, και δέσµιος εκβαλούµαι υπό των Αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, τον ρύπον της ψυχής µου, και σώσον µε, ως φιλάνθρωπος. έσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός µου, µη εις κρίµα µοι γένοιτο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι µε, αλλ εις κάθαρσιν και αγιασµόν ψυχής τε και σώµατος, και εις αρραβώνα µελλούσης ζωής και βασιλείας. Εµοί δε το προσκολλάσθαι τω Θεώ αγαθόν εστί, τίθεσθαι εν τω Κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας µου. Του είπνου σου του µυστικού, σήµερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν µε παράλαβε, ου µη γαρ τοις εχθροίς σου το µυστήριον είπω, ου φίληµα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής οµολογώ σοι. Μνήσθητι µου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Τότε προσέρχεται ίνα κοινωνήσωσιν, ο δε Ιερε θς λέγει τω ιακόνω: Αδελφέ, και συλλειτουργέ, συγχώρησον µοι τω αµαρτωλώ. Αποκρίνεται δε ο ιάκονος: Της ιεροσύνης σου µνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και κάνοντας τρις µετάνοιες λέγων O Θεός ιλάσθητί µοι τω αµαρτωλώ, και ελέησον µε. [3] Και πλησιάσας εις τα Άγια µετά φόβου και τρόµου, λαµβάνει έν µέρος εκ του αγίου Σώµατος [ΧΣ] και λέγει: Ιδού προσέρχοµαι Χριστώ τω αθανάτω βασιλεί και Θεώ ηµών. Μεταδίδοταί µοι [..] τω αναξίω Πρεσβυτέρω, το τίµιον και πανάγιον Σώµα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν µου αµαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αµήν. Και ούτω µεταλαµβάνει του εν χερσίν αυτού αγίου Σώµατος µετά φόβου και πάσης ευλαβείας, λέγων Αµήν. Και λαµβάνει την Μούσαν, σπογγίζει το χέρι του. Είτα προσκαλεί τον ιάκονον λέγων: ιάκονε, πρόσελθε. Ο ιάκονος προσελθών και απλώσας τας χείρας σταυροειδώς, έχων την δεξιάν επί της απιστεράς παλάµης, λέγει: Ιδού προσέρχοµαι Χριστώ τω αθανάτω βασιλεί και Θεώ ηµών. Μετάδος µοι, έπσοτα [..] τω αναξίω ιακόνω, το τίµιον και πανάγιον Σώµα του Κυρίου και

18 Θεού, και Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν µου αµαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Ο δε Ιερεύς κρατών την µερίδα του αγίου Σώµατος, δίδωσι, τω ιακόνω, λέγων: Μεταδίδοταί σοι [..] τω ευλεβεστάτω ιακόνω, το τίµιον και πανάγιον Σώµα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν σου αµαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Ο δε ιάκονος, ασπασάµενος την µεταδούσαν αυτώ χείρα, λαµβάνει το άγιον Σώµα και απέρχεται όπισθεν της αγίας Τραπέζης, και κλίνας την κεφαλήν, µεταλαµβάνει, του εν τη παλάµη αυτού. Είτα ο Ιερεύς λαµβάνει το µάκτρον και καλώς επιστηρίξας υπό τον πώγωνα αυτού, λαµβάνει συν το µάκτρον το άγιον Ποτήριον και λέγει: Έτι µεταδίδοταί µοι [..], τω αναξίω Πρεσβυτέρω, το τίµιον και πανάγιον Αίµα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν µου αµαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Και µεταλαµβάνει τρίτον εξ αυτού αποσπογγίσας δια του µάκτρου τα χείλη του και το άγιο Ποτήριον λέγων Τούτο ήψατο των χειλέων µου, και αφελεί Κύριος πάσας τας ανοµίας µου και τας αµαρτίας µου περικαθαριεί. Είτα προσκαλεί τον ιάκονον λέγων: ιάκονε, έτι πρόσελθε. Ελθών ο ιάκονος έµπροσθεν της αγίας Τραπέζης σπογγίζει µετά της Μούσης την παλάµη αυτού επί του αγίου ισκαρίου και λέγει: Μετάδος µοι, έπσοτα [..] τω αναξίω ιακόνω, το τίµιον και πανάγιον Αίµα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν µου αµαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Ο δε Ιερεύς µεταδιδούς αυτώ τρις εκ του αγίου Ποτηρίου, λέγει: Μεταδίδοταί σοι [..] τω ευλεβεστάτω ιακόνω, το τίµιον και πανάγιον Αίµα του Κυρίου και Θεού, και Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού, εις άφεσίν σου αµαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Και αποσπογγίσας δια του µάκτρου τα χείλη του και το άγιο Ποτήριον. Ο Ιερεύς λέγει: Τούτο ήψατο των χειλέων σου, και αφελεί Κύριος πάσας τας ανοµίας σου και τας αµαρτίας σου περικαθαριεί. Είτα ο ιάκονος λαµβάνει το άγιον ισκάριον και µε προσοχή βάλλει τα τµήµατα του Αγίου Σώµατος, όπερ µελίζει εις µικρά τεµάχια, εις το Άγιον Ποτήριον λέγων: Ανάστασιν Χριστού θεασάµενοι, προσκυνήσωµεν άγιον, Κύριον Ιησούν, τον µόνον αναµάρτητον. Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούµεν και την αγίαν σου ανάστασιν υµνούµεν και δοξάζοµεν, συ γαρ ει Θεός ηµών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαµεν, το όνοµά σου ονοµάζοµεν. εύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσωµεν την του Χριστού αγίαν ανάστασιν, ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσµω, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υµνούµεν την ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υποµείνας δι ηµάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν. Φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήµ, η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε. Χόρευε νυν, και αγάλλου Σιών, συ δε αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρσει του τόκου σου. Ω θείας, ω φίλης, ω γλυκυτάτης σου φωνής, µεθ ηµών αψευδώς γαρ, επηγγείλω έσεσθαι, µέχρι τερµάτων αιώνος Χριστέ, ην οι πιστοί, άγκυραν ελπίδος, κατέχοντες αγαλλόµεθα. Ω Πάσχα το µέγα, και ιερώτατον Χριστέ, ω σοφία και Λόγε, του Θεού και δύναµις, δίδου ηµίν εκτυπώτερον σου µετασχείν, εν τη ανεσπέρω ηµέρα της βασιλείας σου.

19 Και εισκοµίζει εν τω αγίω Ποτήριον άπαντα τας µερίδας [ήτοι τας µερίδας της Θεοτόκου, των Αγίων και των ψυχών] λέγων Απόπλυνον, Κύριε, τα αµαρτήµατα των ενθάδε µνηµονευθέντων δούλων σου τω αίµατί σου τω αγίω πρεσβείαις της Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αµήν. Αφ' ου αποσπογγίση καλώς το άγιον ισκάριον, και έχει ελέγξει το Αντιµήνσιον για πεσών µαργαρίτες, θέτει τα Καλύµµατα και το Αστερίσκον εν τω αγίω ισκαρίω. Εάν όµως υπάρχωσι πολλοί πιστοί προς κοινωνίαν των Αγίων, τότε δεν εισκοµίζει εν τω αγίω Ποτήριον άπαντα τας µερίδας, αλλά µόνον το Πανάγιον Σώµα. Και επαίρει το άγιον Ποτήριον και την Λαβίδα, εξέρχεται δια της Ωραίας Πύλης και λέγει Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Και λαβών ο Ιερεύς το άγιον Ποτήριον και την Λαβίδα από τον ιάκονον. Και γίνεται η µετάληψις σ όσοι βουλόµενοι µεταλαβείν. Μεταδίδοντας την Θεία Κοινωνία, ο Ιερεύς λέγει στο καθένα Μεταλαµβάνει ο δούλος του Θεού [δεινός] το Σώµα και Αίµα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού εις άφεσιν αµαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αµήν. Εν δε τω κοινωνείν τους πιστούς ο Χορός ψάλλει Σώµα Χριστού µεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσασθε. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. Αλληλούϊα. Του είπνου σου του µυστικού, σήµερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν µε παράλαβε, ου µη γαρ τοις εχθροίς σου το µυστήριον είπω, ου φίληµα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής οµολογώ σοι. Μνήσθητι µου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Και µετά το κοινωνήσαι πάντας τους βουλόµενους, και εφ' όσον εισκοµίσθησαν εις το άγιον Ποτήριον άπαντα τας µερίδας, ο Ιερεύς ευλογεί τον λαόν µε το άγιον Ποτήριον λέγοντας Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονοµίαν σου. Και εισέλθεται εις το ιερό Βήµα, αποθέτει το άγιον Ποτήριον επί της αγίας Τραπέζης. Εάν όµως δεν εισκοµίσθησαν άπαντα τας µερίδας, ευθύς µετά την κοινωνία των πιστών αποθέτει το άγιον Ποτήριον επί της αγίας Τραπέζης. Ο δε ιάκονος λαµβάνει το ισκάριον και την Μούσαν και µε πολλής προσοχής εισκοµίζει εν τω αγίω Ποτήριον άπαντα τας µερίδας, λέγοντας: Απόπλυνον, Κύριε, τα αµαρτήµατα των ενθάδε µνηµονευθέντων δούλων σου τω αίµατί σου τω αγίω πρεσβείαις της Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αµήν. Ο Ιερεύς στραφείς προς τον λαόν ευλογει, όχι µε το Ποτήριον αλλά δια χειρός, λέγων: Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονοµίαν σου. Είδοµεν το φως το αληθινόν, ελάβοµεν Πνεύµα επουράνιον, εύροµεν πίστιν αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες, αύτη γαρ ηµάς έσωσεν. Είτα ο Ιερεύς λαµβάνει το θυµιατήριον. : Ύψωσον, έσποτα. Και θυµιά τρις τα Άγια λέγων τρις Υψώθητι επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. [3] Και ο ιάκονος λαµβάνων παρά του Ιερέως το άγιον ισκάριον συν τα Καλύµµατα, απέρχεται εις την αγίαν Πρόθεσιν και αποθέτει αυτά. Ο δε Ιερεύς, λαβών το άγιον Ποτήριον λέγει χαµηλοφώνως Ευλογητός ο Θεός ηµών, Και στραφείς προς τον λαόν λέγει εκφώνως Πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και αποτίθησιν αυτά επί της ιεράς Προθέσεως.

20 Πληρωθήτω το στόµα ηµών αινέσεως σου, Κύριε, όπως υµνήσωµεν την δόξαν σου, ότι ηξίωσας ηµάς µετασχείν των αγίων, αρχάντων, αθανάτων και ζωοποιών µυστηρίον σου. Στήριξον ηµάς εν τω σω αγιασµώ, όλην την ηµέραν µελετάν την δικαιοσύνην σου. Αλληλούϊα.[3] Ορθοί, µεταλαβόντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού µυστηρίων, αξίως ευχαριστήσωµεν τω Κυρίω. Κύριε ελέησον. [και µετά από κάθε αίτηση] Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ηµάς ο Θεός, τη ση χάριτι. Την ηµέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναµάρτητον αιτησάµενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ηµών, Χριστώ τω Θεώ παραθώµεθα. : Σοι Κύριε. Ο Ιερεύς βάλλει την Μούσαν εν τω Αντιµηνσίω και το διπλώνει. Ειτα αναγινώσκει την Ευχαριστήριον Ευχήν: Ευχαριστούµεν σοι, έσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ηµών, ότι και τη παρούση ηµέρα κατηξίωσας ηµάς των επουρανίων σου και αθανάτων µυστηρίων. Ορθοτόµησον ηµών την οδόν, στήριξον πάντας ηµάς εν τω φόβω σου, φρούρησον ηµών την ζωήν, ασφάλισαι ηµών τα διαβήµατα, ευχαίς και ικεσίαις της ενδόξου Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, και πάντων των αγίων σου. Και λαµβάνει το άγιον Ευαγγέλιον, ποιεί δι' αυτού Σταυρόν επάνω του διπλωθέντος Αντιµηνσίου και αποτίυησιν αυτό λέγων: Ότι συ ει ο αγιασµός ηµών, και σοι την δόξαν αναπέµποµεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. : Εν ειρήνη προέλθωµεν. :Του Κυρίου δεηθώµεν. : Κύριε ελέησον. [3] Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Και ο Ιερεύς εξελθών της αγίας Πύλης και στας έµπροθεν της εικόνος του Χριστου, εκφωνεί την Ευχήν ταύτην: Ο ευλογών τους ευλογούντάς σε, Κύριε και αγιάζων τους επί σοι πεποιθότας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονοµίαν σου. Το πλήρωµα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάµει και µη εγκαταλίπης ηµάς τούς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τω κόσµω σου δώρησαι, ταις Εκκλησίαις σου, τοις ιερεύσι, τοις άρχουσιν ηµών, τω στρατώ και παντί τω λαώ σου. Ότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρηµα τέλειον άνωθέν εστι καταβαίνον εκ σου του Πατρός των φώτων, και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέµποµεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Είη το όνοµα Κυρίου ευλογηµένον από του νυν και έως του αιώνος. [3] Είτα εισέρχεται ο Ιερεύς εις την αγίαν Πρόθεσιν και αναγινώσκει την ευχήν ταύτην

21 Το πλήρωµα του Νόµου και των Προφητών, αυτός υπάρχων, Χριστέ ο Θεός ηµών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονοµίαν, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ηµών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν. :Του Κυρίου δεηθώµεν. : Κύριε ελέησον. Ο Ιερεύς εξερχόµενος ευλογεί τον λαόν λέγων Ευλογία Κυρίου και έλεος Αυτού έλθοι εφ ηµάς, τη αυτού θεία χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. : όξα σοι ο Θεός ηµών, δόξα σοι. όξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύµατι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν. Κύριε, ελέησον.[3] Πάτερ Άγιε ευλόγησον. [Ο Αναστάς εκ νεκρών] Χριστός ο αληθινός Θεός ηµών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναµώµου αγίας αυτού µητρός, δυνάµει του τιµίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιµίων επουρανίων δυνάµεων ασωµάτων, ικεσίαις του τιµίου, ενδόξου, προφήτου Προδρόµου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων, ενδόξων και πανευφήµων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου και πανευφήµου Αποστόλου Βαρνάβα - ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, του εν αγίοις πατρός ηµών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόµου, των αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, του αγίου ενδόξου Μεγαλοµάτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ηµών, των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείµ και Άννης, [του αγίου της ηµέρας] ου και την µνήµην επιτελούµεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσαι ηµάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήµων Θεός. Στερεώσαι Κύριος ο Θεός την αγίαν και αµώµητον πίστιν των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών, συν τη αγία Εκκλησία και κώµη ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αµήν. Αιωνία η µνήµη των µακαρίων και αοιδίµων κτητόρων της αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των ορθοδόξων. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει τον λαόν Αυτής εν ειρήνη, πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ηµάς, Κύριε φύλαττε εις πολλά έτη. ι ευχών των αγίων Πατέρων ηµών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ηµών, ελέησον και σώσον ηµάς. Προσφεροµένου δε του Αντιδώρου εις ένα έκαστον πιστόν Ο Ιερεύς λέγει:

22 Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επί σε. Εις τον τελευταίως λαβόντα επιλέγει Τη αυτού θεία χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αµήν. Κατά την διάρκειαν της διανοµής του Αντιδώρου, ο ιάκονος συστέλλει εν τη Προθέσει τα άγια µετά πάσης προσοχής και ασφαλείας. Αποπλύνων δε το Ποτήριον µε οίνο και ύδωρ ίνα καθαρισθεί, και αποσπογγίζει το Ποτήριον µε το Μάκτρον. Ταύτα δε συστείλας και διαθείς καλώς, απονίπτεται τας χείρας εν τω χωνευτηρίω. Και λέγων τας ευχάς της Ευχαριστίας αποδύεται τα άµφια.

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία του εν Αγίοις Πατρός ημών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η Θεία Λειτουργία του εν Αγίοις Πατρός ημών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η Θεία Λειτουργία του εν Αγίοις Πατρός ημών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ο Διάκονος: Ευλόγησον, δέσποτα Ο Ιερεύς: Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και αίμα Χριστού.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τί είναι η Θεία Λειτουργία.

1. Τί είναι η Θεία Λειτουργία. [Ημερομηνία] 1. Τί είναι η Θεία Λειτουργία. Κέντρο και αποκορύφωμα της Ορθόδοξης Λατρείας είναι η Θεία Λειτουργία. Κέντρο δε της Θ. Λειτουργίας είναι το Μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας. Τί είναι όμως η Θεία

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου*

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, μετάνοια είναι, νομίζω ταπεινά, να προσπαθώ να μάθω να αγαπώ τον Θεό μου και τον πλησίον μου, έχοντας επίγνωση των προσωπικών μου παθών και λαθών.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ἱερεύς: Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Διάκονος: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν. Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση.

Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν. Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Η Αγία Γραφή διακρίνεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ιερά Μυστήρια. Τρία είναι τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των Μυστηρίων: Η Θεία σύσταση. Η ορατή μορφή. Η μετάδοση της Θείας χάριτος.

Τα Ιερά Μυστήρια. Τρία είναι τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των Μυστηρίων: Η Θεία σύσταση. Η ορατή μορφή. Η μετάδοση της Θείας χάριτος. Τα Ιερά Μυστήρια. Είναι τελετές δια των οποίων ενεργείται αοράτως και μυστικώς δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος η σωτηρία και η υιοθεσία. Τα μυστήρια διετάχθησαν από τον ίδιο τον Σωτήρα. Τρία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ. Προσευχή της οικογένειας

ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ. Προσευχή της οικογένειας ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ Προσευχή της οικογένειας Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Αγίου Ιωάννη-Παύλου Β, Πάπα στην Αποστολική Επιστολή Rosarium Virginis Mariae της 16 ης Οκτωβρίου 2002 2 η Έκδοση Καθολικής Επισκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2014 1 2 Κυριακή και τις γιορτάδες προσκλητήρι οι καµπάνες µου θυµίζουνε,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Τ Α Ρ Ι Ο Ν

Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Τ Α Ρ Ι Ο Ν - 1 - Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Τ Α Ρ Ι Ο Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Σελ.2 2. ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ Σελ.4 3. ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ Σελ.5 4. ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ Σελ.7 5. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΑ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Σελ.19 6. ΜΙΚΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος (κεφ.14) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος!

Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος! Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος! (Προσευχες) Τρισάγιον, Μετανοίας (γ') Δόξα... Καί νύν... Παναγία Τριάς... Κύριε ελέησον (γ') Δόξα... Καί νύν... Πάτερ ημών... Ότι σού εστιν... Ήχος πλ. Β' Ελέησον

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος

Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Τη Θεία Ευχαριστία συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος,κατά το Μυστικό Δείπνο,λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια,αλλά και ο Απόστολος Παύλος μάς δίνουν την περιγραφή αυτής της πρώτης Θείας

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ Ὁ διάκονος ἐξέρχεται τοῦ Βήματος, στέκεται ἐνώπιον τῆς Ὡραίας Πύλης καί ἐκφωνεῖ Εὐλόγησον, Δέσποτα. Ὁ ἱερέας ὑψώνει τό Εὐαγγέλιο καί σχηματίζει μέ αὐτό τύπο

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου 2 Απριλίου 2011. Η Ημέρα του Κυρίου και η μετάληψη Από τον Πρεσβύτερο Τομ Πέρι Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

Συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου 2 Απριλίου 2011. Η Ημέρα του Κυρίου και η μετάληψη Από τον Πρεσβύτερο Τομ Πέρι Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων Συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου 2 Απριλίου 2011 Η Ημέρα του Κυρίου και η μετάληψη Από τον Πρεσβύτερο Τομ Πέρι Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων Αδελφοί και αδελφές μου σε όλον τον κόσμο, αυτό το πρωινό έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟ (+1998) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ...3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού

Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού Η Μ. Τεσσαρακοστή: ένα πνευματικό οδοιπορικό προς τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού Σεβαστοί Πατέρες, Αξιότιμε κ. προϊστάμενε, Αγαπητές κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, και αγαπητά μας παιδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Όπως γνωρίζετε χριστιανοί μου, όπως το βλέπετε και όπως το βιώνετε, τη Μεγάλη Σαρακοστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

7. Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ

7. Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ 9 Μαΐου 15 Μαΐου Σάββατο απόγευμα 7. Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ Εδάφιο μνήμης: «Και εγώ σας λέγω, Αιτείτε, και θέλει σας δοθή ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή. Διότι

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου 2011. Ιερά κλειδιά της Ααρωνικής Ιεροσύνης Από τον Λάρρυ Γκίμπσον Πρώτο Σύμβουλο της Γενικής Προεδρίας Νέων Ανδρών

Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου 2011. Ιερά κλειδιά της Ααρωνικής Ιεροσύνης Από τον Λάρρυ Γκίμπσον Πρώτο Σύμβουλο της Γενικής Προεδρίας Νέων Ανδρών Συγκέντρωση Ιεροσύνης 2 Απριλίου 2011 Ιερά κλειδιά της Ααρωνικής Ιεροσύνης Από τον Λάρρυ Γκίμπσον Πρώτο Σύμβουλο της Γενικής Προεδρίας Νέων Ανδρών Ένας εκ των υιών μου, σε ηλικία 12 ετών, απεφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι µη υλικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ Ή ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ;

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ Ή ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ; ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ Ή ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ; Του Πρωτοπρ. Ελευθερίου Π. Χαβάτζα Είναι γεγονός ότι πολλές ευκαιρίες της εκκλησιαστικής μας ζωής τις εκλαμβάνουμε ως υποχρεώσεις και καθήκοντα, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσολογική προσέγγιση τής γλώσσας τής λατρείας

Γλωσσολογική προσέγγιση τής γλώσσας τής λατρείας Γλωσσολογική προσέγγιση τής γλώσσας τής λατρείας Θα μού επιτραπεί να ξεκινήσω με μια προσωπική μου θέση : Θεωρώ παράτολμο έως προκλητικό το να επιχειρήσει κανείς να αλλάξει τη γλωσσική μορφή των κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ)

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) Κατά την διάρκεια των συζητήσεων ένα από τα επίμαχα θέματα ήταν η μονομερής εκ μέρους των Λατίνων προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Η «Ειδική Ιεροσύνη» και η λεγόμενη «Αποστολική Διαδοχή»

Η «Ειδική Ιεροσύνη» και η λεγόμενη «Αποστολική Διαδοχή» «Ειδική Ιεροσύνη» και «Αποστολική Διαδοχή» 1 Η «Ειδική Ιεροσύνη» και η λεγόμενη «Αποστολική Διαδοχή» (Σημείωση Δ από το βιβλίο Ο Ιησούς Φέρνει Ελευθερία στους Αιχμαλώτους ) Ο παραπάνω τίτλος θα αναστάτωνε

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα