POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR"

Transcript

1 PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA Technická norma podľa STN EN čl PTN POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR Schválené dňa: ZOPZ

2 Realizácia vydania podnikovej technickej normy: České sdružení pro technická zařízení IVAR CS, spol. s r.o. Registrované na Civilno správnom úseku MV ČR IČ: pod č.j. II/s-OS/ /96-R Zapísaná: KOS Praha, dňa pod značkou odd. C, vložka 9648 zo dňa Združenie odborníkov plynových zariadení Registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom: OVV/2-20/92-34 zo dňa Podniková technická norma PTN nadobúda účinnosť od 01. januára COPYRIGHT ČSTZ, IVAR CS, spol. s r.o. Zhotovovanie dotlače a kópií normy alebo jej častí je ďalším subjektom dovolené len so súhlasom ČSTZ a IVAR CS. 2

3 OBSAH Predhovor ROZSAH PLATNOSTI NÁZVOSLOVIE Plynovod zo systému viacvrstvových rúrok ALPEX-GAS Viacvrstvová rúrka Kompletizačné prvky Lisovacia tvarovka Pripojovacia tvarovka Nerozoberateľný spoj Rozoberateľný spoj Závitový spoj Zabezpečovacie prvky Protipožiarna armatúra Nadprietoková poistka Korugovaná rúrka Chránička Ochranná rúrka Pre účely tejto normy sa používa ďalej názvoslovie uvedené v nasledujúcich predpisoch VŠEOBECNE TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VLASTNOSTI Základné požiadavky Rozvod plynu systémom ALPEX Materiál, rozmery a označenie rúrok, tvaroviek a zabezpečovacie prvky Rúrky Tvarovky Nadprietokové poistky Protipožiarne armatúry Korugované rúrky ALPEX Životnosť potrubia DIMENZOVANIE ROZVODU PLYNU Zásady dimenzovania Príklady výpočtu dodávky plynu Zásady výpočtu

4 6. POŽIADAVKY NA MONTÁŽ Základné požiadavky Požiadavky na náradie Príprava zariadenia a postup pred zalisovaním spoja Príprava rúrky Delenie rúrky Kalibrácia a odhrotovanie Spojenie rúrky s tvarovkou Zlisovanie spoja rúrky s tvarovkou Ohyby potrubia Ochrana proti korózii Požiarna bezpečnosť Riešenie dĺžkovej rozťažnosti potrubia INŠTALÁCIA ROZVODU PLYNU SYSTÉMU ALPEX Zásady inštalácie Inštalácia zabezpečovacích prvkov Všeobecne Inštalácia protipožiarnych armatúr Inštalácia nadprietokových poistiek ZÁSADY VYKONÁVANIA INŠTALÁCIÍ V BUDOVÁCH Všeobecné zásady Rozvody pod zemou (vonkajšie rozvody) Rozvody nad zemou (vonkajšie plynovody) Rozvody vo vnútri budov (vnútorné plynovody) Voľne vedené rozvody na povrchu konštrukcií Rozvody vedené v konštrukciách (steny, stropy, podlahy) Rozvody v kanálikoch, inštalačných skriniach, šachtách, podhľadoch, za obkladom stien a pod Špecifické požiadavky na rozvod plynu Vedenie plynovodu dutými priestormi TRANSPORT A SKLADOVANIE PRIPOJENIE SPOTREBIČOV K ROZVODU PLYNU SKÚŠANIE INŠTALÁCIE ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA UVEDENIE DO PREVÁDZKY, PREVÁDZKA, ÚDRŽBA A OPRAVY CITOVANÉ A SÚVISIACE PREDPISY

5 14.1 Právne predpisy Slovenské technické normy Technické pravidlá...62 PRÍLOHY Príloha 1 Vzor osvedčenia...63 Príloha 2 Príklady riešenia ochrany plynovodu proti požiaru...64 Príloha 3 Ustanovenie čl. 4.4 STN EN 1775 Ochrana proti požiaru

6 Predhovor Nové technológie spĺňajúce požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti a prinášajúce jednoduchú montáž s minimalizáciou počtu spojov sa presadzujú do štandardov a stávajú sa materiálmi pre bežné využitie v praxi. Týmto materiálom je i viacvrstvové potrubie ALPEX - GAS, ktoré je z dôvodu obmedzenej odolnosti proti vysokým teplotám povinne vybavené tzv. protipožiarnymi armatúrami, ktoré v prípade zvýšenia teploty okolia o 100 s toleranciou ± 5 C bezpečne zabránia prietoku plynu do následného rozvodu ohrozeného požiarom. Dôsledkom čoho bezpečne ochráni rozvod plynu, na ktorom sú nainštalované prvky a zariadenia, ktoré neodolávajú vysokým teplotám, ako sú napr. gumové pripojovacie hadice, spotrebiče plynu a pod. Základné prednosti viacvrstvových rúrok ALPEX - GAS: absolútna tesnosť proti úniku zemného plynu, odolnosť proti korózii, rýchla a hospodárna inštalácia, odolnosť proti prímesiam v plyne, hlavne proti odorantom, pozdĺžne zváraná hliníková rúrka ako jadro potrubia, rozsiahla inštalácia bez spojovacích tvaroviek a tým znížené požiadavky na vetranie šácht, kanálov a dutých priestorov, rýchla a úsporná montáž. Táto podniková norma stanovuje požiadavky pre navrhovanie, projektovanie, stavbu, montáž a inštaláciu, skúšanie, uvádzanie do prevádzky, prevádzku, opravy a údržbu plynovodov s pretlakom do 5,0 bar z viacvrstvových rúrok ALPEX - GAS od hlavného uzáveru plynu odberného plynového zariadenia až po miesto pripojenia koncového plynového zariadenia pre spotrebu plynu spaľovaním v nadväznosti na tieto predpisy: - STN EN 1775:2008 ( ) - Zásobovanie plynom - Plynovody na zásobovanie budov - Maximálny prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar - Odporúčania na prevádzku - ISO Plastics piping systems. Multilayer pipe systems for indoor gas instalations with a maximum operating pressure upto and including 5 bar (500 kpa). Part 1: Specifications for systems (Plastové potrubné systémy. Viacvrstvové potrubné systémy na vnútorné inštalácie plynu s maximálnym prevádzkovým tlakom 5 bar (500 kpa). Časť 1: Špecifikácie systémov) - TPP : Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách - TPP : Domové plynovody z viacvrstvových rúrok Pri spracovaní tejto normy boli využité technické podklady výrobcu rúrok ALPEX FRÄNKISCHE a požiadavky platných legislatívnych a technických predpisov. 6

7 POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR PTN ROZSAH PLATNOSTI 1.1 Táto norma stanovuje požiadavky pre navrhovanie, projektovanie, stavbu, montáž a inštaláciu, skúšanie, uvádzanie do prevádzky, prevádzku, opravy a údržbu plynovodov z viacvrstvových rúr ALPEX - GAS s pretlakom zemného plynu, bioplynu, propánu, butánu a ich zmesí do 5,0 bar od hlavného uzáveru plynu odberného plynového zariadenia až po miesto pripojenia koncových zariadení pre spotrebu plynu spaľovaním. 1.2 Táto norma nadväzuje na STN EN 1775:2008 ( ), TPP atpp a podrobnejšie rozpracováva špecifické požiadavky pre rozvod plynu viacvrstvovými rúrami ALPEX - GAS podľa ISO NÁZVOSLOVIE 2.1 Plynovod zo systému viacvrstvových rúr ALPEX-GAS (ďalej len ALPEX) - domový plynovod (alebo jeho časť) pozostávajúci zo systému viacvrstvových rúr a kompletizačných prvkov. 2.2 Viacvrstvová rúrka (ďalej len rúrka) - rúrka zložená z vonkajšej a vnútornej vrstvy plastu, medzi ktorými je kovová vložka. 2.3 Kompletizačný prvok - súčasť plynovodu, napr. lisovacia tvarovka, tvarovka, uzáver, protipožiarna armatúra, nadprietoková poistka, prechodka. 2.4 Lisovacia tvarovka - tvarovka určená výrobcom viacvrstvových rúrok pre nerozoberateľné spojovanie rúrok, prípadne lisovacia tvarovka ukončená závitom na napojenie kompletizačných prvkov rozoberateľnými závitovými spojmi. 2.5 Pripojovacia tvarovka - nástenka (ďalej len nástenka) - tvarovka pre použitie pod i nad omietkou určená výrobcom viacvrstvových rúrok na pripájanie plynových spotrebičov. 2.6 Nerozoberateľný lisovaný spoj - spoj vytvorený zalisovaním medzi lisovacou tvarovkou a rúrkou. 2.7 Rozoberateľný spoj - spoj vytvorený spravidla medzi armatúrou a tvarovkou s jedným závitovým koncom alebo medzi armatúrou a pripojením plynového spotrebiča, ktorý je možné rozobrať pomocou vhodného nástroja. 2.8 Závitový spoj - rozoberateľný spoj, pri ktorom sa tesnosť dosiahne kontaktom kovov v závitoch pomocou tesniaceho prostriedku alebo prostredníctvom dosadacích plôch. 2.9 Zabezpečovacie prvky - protipožiarne armatúry a nadprietokové poistky, ktoré samočinne uzatvárajú prietok plynu v plynovode Protipožiarna armatúra - armatúra, ktorá uzatvára prietok plynu v prípade, že v okolitom prostredí príde k zvýšeniu teploty nad určitú hodnotu, a ktorá spĺňa po vopred stanovenú dobu požiadavky na vnútornú a vonkajšiu tesnosť Nadprietoková poistka - armatúra, ktorá automaticky uzatvára prietok plynu pri prekročení definovanej hodnoty maximálneho prietoku plynu (v závislosti na type poistky) Korugovaná rúrka - rúrka z plastu, ktorá má vlnitú vonkajšiu stenu, zvyšujúca mechanickú odolnosť rúrky Chránička - rúrka alebo potrubie z plynotesného materiálu, ktorým je vedený plynovod, chrániaca predovšetkým okolitý priestor pred únikom plynu, prípadne súčasne plynovod pred vonkajšími silovými účinkami - v tom prípade plní aj funkciu ochrannej rúrky Ochranná rúrka (ochranné potrubie) - rúrka alebo potrubie slúžiace k ochrane plynovodu pred vonkajšími silovými účinkami (mechanické poškodenie alebo nadmerné namáhanie). V prípade, že konštrukcia ochrannej rúrky spĺňa aj požiadavky na jej plynotesnosť, plní zároveň funkciu chráničky podľa čl

8 2.13 Pre účely tejto normy sa používa názvoslovie uvedené v týchto predpisoch: - STN EN Zásobovanie plynom - Plynovody na zásobovanie budov - Maximálny prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar - Odporúčania na prevádzku, - ISO Plastics piping systems. Multilayer pipe systems for indoor gas instalations with a maximum operating pressure upto and including 5 bar (500 kpa). Part 1: Specifications for systems (Plastové potrubné systémy. Viacvrstvové potrubné systémy na vnútorné inštalácie plynu s maximálnym prevádzkovým tlakom 5 bar (500 kpa). Časť 1: Špecifikácie systémov), - TPP Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách, - TPP Domové plynovody z viacvrstvových rúrok. 3. VŠEOBECNE 3.1 Táto podniková technická norma (ďalej len PTN) je v zmysle STN EN čl. 3.1 normatívnym dokumentom obsahujúcim technické špecifikácie podľa čl. 3.4 STN EN a vychádzajúcim z pravidiel dobrej praxe podľa čl. 3.5 STN EN Je vytvorená odbornou autoritou v spolupráci s výrobcom - dodávateľom systému. Táto PTN má charakter verejne dostupného dokumentu, je predpisom, ktorým dodávateľ systému zaisťuje dokumentáciu Návod na inštaláciu a obsluhu v zmysle platných predpisov. 1) 3.2 Pre vykonávanie kontrol, revízií a skúšok platia zvláštne predpisy. 2) 3.3 Projektovanie rozvodu plynu z viacvrstvových rúrok môžu vykonávať osoby, ktoré majú oprávnenie od komory stavebných inžinierov a architektov. Montáž a inštaláciu zariadení a rozvod plynu z viacvrstvových rúrok môžu vykonávať pracovníci, ktorí majú oprávnenie / osvedčenie od Oprávnenej právnickej osoby a všetci musia absolvovať školenie ZOPZ alebo dodávateľa výrobkov a sú vlastníkom osvedčenia o absolvovaní školenia podľa PRÍLOHY Pre projektovanie, montáž a opravy plynového zariadenia platia požiadavky tejto PTN a zvláštne predpisy. 3) 3.5 Pri domovom plynovode z viacvrstvového potrubia, ktoré samo nespĺňa požiadavku na odolnosť voči vysokým teplotám podľa STN EN 1775, sa pri dodržaní podmienok uvedených v tejto PTN (pri použití systému viacvrstvových rúrok), dosiahne minimálne rovnaká úroveň bezpečnosti prevádzky ako pri rúrach, ktoré požiadavkám na odolnosť voči vysokým teplotám vyhovujú. 3.6 Systém ALPEX môže byť použitý len pre oblasť použitia, pre ktoré je určený a podľa podmienok a požiadaviek stanovených v tomto predpise. 4. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VLASTNOSTI 4.1 Základné požiadavky Používané materiály, výrobky a technológie musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky plynovodov z rúrok Návrh inštalácie musí zohľadňovať druh plynu, pracovný pretlak a prostredie inštalácie, napr. teplotu okolia, korozívne prostredie a pod Pre spojovanie rúrok a pre montáž systému ALPEX môžu byť použité iba jednotlivé prvky schválené dodávateľom systému. 4) Plynová inštalácia musí byť vyhotovená tak, aby obsahovala čo možno najnižší počet spojovacích miest. 1) Zákon č. 264/199 Z.z., zákon č. 250/2007 Z.z. 2) Vyhláška 508/2009 Z.z., STN ) Zákon č. 656/2004 Z.z., zákon č. 138/1992 Zb., zákon č. 50/1976 Zb. 4) Schválenie dodávateľom systému musí byť písomne doložiteľné. 8

9 4.2 Rozvod plynu systémom ALPEX Systém rozvodu plynu ALPEX je vytvorený v súlade s požiadavkami ISO , TPP a TPP a je tvorený týmito základnými prvkami: - rúrky, - tvarovky (spojky, redukcie, T-kusy, rozdeľovače, kolená atď.), - upevňovacie prvky, - zabezpečovacie prvky. 4.3 Materiál, rozmery a označenie rúrok, tvaroviek a zabezpečovacie prvky Rúrky Používajú sa rúrky, ktorých nosnou vrstvou je kovový materiál a ktoré majú na vnútornej a vonkajšej strane plastovú ochranu s rozmermi podľa ISO Rúrka ALPEX pozostáva z 5 vrstiev. Skladba jednotlivých vrstiev je znázornená na obr. 1. vonkajšia a vnútorná časť potrubia zo sieťovaného polyetylénu Al vrstva stykové vrstvy obr. 1 schéma konštrukcie viacvrstvovej rúrky ALPEX Nosná hliníková vrstva je pozdĺžne zváraná. Špeciálna styková vrstva viaže na túto rúrku sieťovaný polyetylén, čím sa dosahuje vysoká tvarová stabilita a najmä nízka teplotná rozťažnosť, čo je základným predpokladom vysokej životnosti a teplotnej i tlakovej odolnosti potrubia. Rúrky sú na povrchu potiahnuté vrstvou PE-X žltej farby Rozmery a prevádzkové parametre rúrok sú uvedené v tabuľke 1. tabuľka 1 - Rozmery a prevádzkové parametre rúrok ALPEX KÓD RÚROK OZNAČENIE 20 X 2 26 X 3 32 X 3 DN Vnútorný priemer [mm] Balenie - role [m] iba tyče Hmotnosť [g/m] Objem vody [I/m] 0,201 0,314 0,531 Koeficient tepelnej vodivosti [W/m.K] 0,45 0,45 0,45 Koeficient dĺžkovej rozťažnosti [mm/m.k] 0,026 0,026 0,026 Max. prevádzkový tlak [bar] 5,0 5,0 5,0 Najmenší polomer ohybu 5 x vonkajší Ø 5 x vonkajší Ø 5 x vonkajší Ø Stupeň sieťovania [%] Difúzia kyslíku [mg/i] 0,0 0,0 0,0 Koeficient relatívnej drsnosti 0,007 0,007 0,007 Materiál rúrok PE X/AI/PE - X Teplotný rozsah použitia [ C] -20 C až +60 C Minimálny polomer ohybu; voľný ohyb v ruke [mm] S ohýbacou pružinou [mm] S ohýbacím nástrojom [mm]

10 Rúrky sú po celom vonkajšom povrchu žltej farby, v pozdĺžnom smere sú označené dobre čitateľnými nezmazateľnými nápismi, vzdialenými od seba max mm; nápisy obsahujú minimálne: a) názov výrobcu alebo značku výrobcu; b) označenie média GAS; c) tlakovú triedu alebo max. prevádzkový pretlak plynu; d) označenie rozmeru (vonkajší priemer x hrúbka steny celková) alebo (vonkajší priemer, vnútorný priemer, hrúbka steny kovovej časti rúrky); e) označenie zloženia viacvrstvovej rúrky (materiálu); f) dátum výroby; g) normu, podľa ktorej sú rúrky vyrábané; h) rozsah teplôt použitia (doporučené) Tvarovky Tvarovky systému ALPEX sú vyrobené z mosadze s lisovacími hrdlami z nerezovej ocele. Na zaistenie jednoznačnej identifikácie polohy pri nasunutí na rúrku slúžia žlté fixačné krúžky s otvormi pre kontrolu správnej polohy. Konštrukciu tvarovky dopĺňajú špeciálne žlté O-krúžky. Konštrukcia tvaroviek je znázornená na obrázku aretačný krúžok s otvormi ku kontrole zasunutia rúrky 5. mosadzné telo tvarovky - koncovka pre lisovaný spoj 3. mosadzné telo tvarovky - závitová koncovka 6. kontrolný otvor pre identifikáciu správneho zasunutia rúrky ALPEX do tvarovky 2. žlté O-krúžky pre dlhodobú tesnosť a odolnosť proti pôsobeniu plynu 1. lisovacia nerezová objímka detail obrázok 2 - schéma a rez tvarovkou systému ALPEX 10

11 Rozmery a prevádzkové parametre tvaroviek systému ALPEX sú uvedené v tabuľke 2: tabuľka 2 - Rozmery a prevádzkové parametre tvaroviek ALPEX PARAMETR DIMENZIA TVAROVIEK [MM] 20 X 2 26 X 3 32 X 3 Kód Materiál Mosadz Tesniace O-krúžky (2 ks) HNBR žltej farby Vhodnosť Odorizovaný zemný plyn, propán, bután a ich zmesi Teplotný rozsah použitia [ C] -20 C až +60 C Max. prevádzkový pretlak [bar] Do 5,0 bar Závitové pripojenie Závity podľa STN EN Lisovacie nerezové hrdlo Nerezová oceľ Lisovacie čeľuste Kontúra B Označenie Fixačný žltý krúžok farby RAL 1018, nerezová objímka s značením napr. GAS 20x2 IVAR Základný prehľad tvaroviek pre lisované spoje je znázornený na obrázku 3: PORADIE DRUH ARMATÚRY NÁZOV ARMATÚRY 1. Koleno 20x20, 26x26, 32x32 2. Spojka redukovaná, 26x20, 32x26 Spojka 20x20, 26x26, 32x32 3. Nástenka 20x1/2, 20x3/4, 26x3/4 4. Spojka s vonkajším závitom 20x3/4, 26x3/4, 32x1 5. Spojka v vnútorným závitom 20x3/4, 26x3/4, 32x1 6. T-kus 20x20x20, 26x26x26, 32x32x32 7. Koleno s vonkajším závitom 20x3/4, 26x3/4, 32x1 8. Koleno s vnútorným závitom 20x3/4, 26x3/4, 32x1 9. T-kus redukovaný 20x26x20, 26x20x20, 26x32x26, 32x26x26 obrázok 3 - Prehľad tvaroviek systému ALPEX 11

12 Označovanie tvaroviek Tvarovky musia byť označené minimálne týmito údajmi: a) názov výrobcu alebo značka výrobcu, b) označenie média, c) označenie rozmeru Základné údaje tvaroviek pre lisované spoje sú uvedené v tabuľke Nadprietokové poistky Na ochranu pred mechanickým poškodením potrubia v miestach, kde je zvýšené riziko poškodenia (napr. kde prichádza k manipulácii s materiálmi pomocou mechanických prostriedkov), sa inštalujú nadprietokové poistky, ktoré v prípade porušenia potrubia uzatvoria prietok plynu (pokiaľ je únik plynu z miesta porušenia potrubia väčší než stanovená hodnota prietoku poistky) Popis funkcie nadprietokových poistiek je zrejmý z obrázku 4. Vn Vs VL a) b) obrázok 4 - schéma funkcie nadprietokovej poistky GST L2 a) otvorená poloha - prietok plynu otvorený b) uzatvorená poloha - prietok plynu uzatvorený Označovanie nadprietokových poistiek Nadprietokové poistky musia byť označené minimálne týmito údajmi: a) názov výrobcu alebo značka výrobcu, b) prevádzkový pretlak, c) uzatvárací prietok, d) smer prietoku plynu Protipožiarne armatúry Protipožiarne armatúry slúžia na uzatvorenie prívodu plynu do priestoru požiarom ohrozeného zariadenia. Protipožiarna armatúra reaguje uzatvorením prietoku plynu pri teplotách v rozsahu 95 C až 100 C Protipožiarne armatúry musia zaistiť tesné uzatvorenie prietoku plynu pri teplote 925 C po dobu 60 minút Schéma protipožiarnej armatúry je znázornená na obrázku teleso protipožiarnej armatúry 2. uzatváracie teleso 3. tavný materiál 4. uzatváracia pružina 5. komora s pružinou obrázok 5 - schéma protipožiarnej armatúry 12

13 Schéma funkcie protipožiarnej armatúry je uvedená na obrázku 6 a rez armatúrou v rôznych fázach znázorňuje obrázok 7. a) pri prevádzke (T < 95 C) b) po uzatvorení (T > 100 C) obrázok 6 - schéma funkcie protipožiarnej armatúry a) pri prevádzke (T < 95 C) b) po uzatvorení (T > 100 C) c) protipožiarna armatúra po požiari (odolnosť T maximálne = 925 C po dobu 60 min) Označovanie protipožiarnych armatúr obrázok 7 - rez protipožiarnou armatúrou v rôznych fázach a) otvorená poloha b) uzatvorená poloha c) protipožiarna armatúra po požiari Protipožiarna armatúra musí obsahovat minimálne tieto údaje: a) názov výrobcu alebo značka výrobcu, b) prevádzkový pretlak, c) smer prietoku plynu Korugované rúrky GAS Na ochranu pred poškodením povrchu potrubia a na ochranu priestorov pred únikom plynu sa používajú korugované rúrky podľa obrázku 8 s parametrami podľa tabuľky 3. obrázok 8 - korugovaná rúrka GAS 13

14 tabuľka 3 - technické parametre korugovaných rúrok Kód Menovitá svetlosť rúrky [mm] Dimenzia rúrky [mm] 20 x 2,0 26 x 3,0 32 x 3,0 Vnútorný priemer rúrky [mm] Vonkajší priemer rúrky [mm] Hmotnosť rúrky [g/m] Materiál rúrky PE HD Farba rúrky a označenie Žltá RAL 1018 Balenie [m] Rozdeľovače, nadprietokové poistky a protipožiarne armatúry Základné údaje rozdeľovačov, nadprietokových poistiek a protipožiarnych armatúr sú uvedené tabuľkách 4, 5, 6. tabuľka 4 - rozdeľovač pre plyn G27 a G2T7 Druh rozdeľovača PN T ( C) Kód Rozdeľovač pre plyn IVAR. G až +60 G dvojcestný Vstup Pripojenie Výstup Protipožiarna poistka FB Integrovaný uzáver 1 M 2 x 3/4 F NIE ÁNO 5-20 až +60 G trojcestný 1 M 3 x 3/4 F NIE ÁNO Rozdeľovač pre plyn IVAR.G2T7 s protipožiarnou poistkou Firebag 5-20 až +60 G2T70200 dvojcestný 1 M 2 x 3/4 F ÁNO ÁNO 5-20 až +60 G2T70300 trojcestný 1 M 3 x 3/4 F ÁNO ÁNO tabuľka 5 - nadprietokové poistky GST typ L Druh armatúry Kód Rozmer/Závitové pripojenie V GAS M 3 /H BEZPEČNOSTNÁ NADPRIETOKO- VÁ POISTKA GST L2 prevádzkový tlak: 15 až 100 mbar, T = C, vonkajšia teplotná odolnosť: +925 C, vnútorná teplotná odolnosť: +200 C, materiál: teleso - nerezová oceľ, prívod F, vývod M GS DN 15/FM 2,5 GS DN 20/FM 2,5 GS DN 20/FM 4 1 GS DN 25/FM 2,5 GS DN 25/FM 4 GS DN 25/FM 6 GS DN 32/FM 10 GS DN 40/FM 16 GS DN 50/FM 16 14

15 pokračovanie tabuľky 5 Druh armatúry Kód Rozmer/Závitové pripojenie V GAS M 3 /H BEZPEČNOSTNÁ NADPRIETOKO- GS DN 15/MF 2,5 VÁ POISTKA GST L2 prevádzkový tlak: 15 až 100 mbar, GS DN 20/MF 2,5 T = C, GS DN 20/MF 4 vonkajšia teplotná odolnosť: +925 C, vnútorná teplotná odolnosť: +200 C, GS DN 25/MF 2,5 materiál: teleso - nerezová oceľ, GS DN 25/MF 4 prívod M, vývod F GS DN 25/MF 6 GS DN 32/MF 10 GS DN 40/MF 16 GS DN 50/MF 16 tabuľka 6 - protipožiarne armatúry Druh armatúry Kód Rozmer GUĽOVÝ UZÁVER PRIAMY S G2T106C00 1/2 F x 1/2 F PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU FIREBAG IVAR.G2T10 G2T107C00 3/4 F x 3/4 F PN 5, T = C, T = +925 C - 60 min. materiál niklovaná mosadz OT 58, prevádzková poistka G2T110C00 1 F x 1 F Poznámka: FireBag je protipožiarna armatúra pre plyn. Zabraňuje úniku plynu v prípade požiaru. Hneď ako teplota okolia dosiahne +100 C s toleranciou -5 C, uvoľní sa v telese armatúry element, ktorý uzatvorí prívod plynu. FireBag odoláva teplote +925 C po dobu jednej hodiny Druh armatúry Kód Rozmer GUĽOVÝ UZÁVER ROHOVÝ G2T406C00 1/2 F x 1/2 F S PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU FIREBAG IVAR.G2T40 G2T407C00 3/4 F x 3/4 F PN 5, T = C, T = +925 C - 60 min. materiál niklovaná mosadz OT 58, prevádzková poistka G2T410C00 1 F x 1 F Poznámka: FireBag je protipožiarna armatúra pre plyn. Zabraňuje úniku plynu v prípade požiaru. Hneď ako teplota okolia dosiahne +100 C s toleranciou -5 C, uvoľní sa v telese armatúry element, ktorý uzatvorí prívod plynu. FireBag odoláva teplote +925 C po dobu jednej hodiny. 15

16 pokračovanie tabuľky 6 Druh armatúry Kód Rozmer ZÁVITOVÁ VSUVKA TASK100FM1 1/2 F x 1/2 M S PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU TASK200FM1 3/4 F x 3/4 M FIREBAG IVAR.TASK TASK300FM1 1 F x 1 M PN 5, T = C, T = +925 C - 60 min. TASK400FM1 5/4 F x 5/4 M materiál pozinkovaná oceľ, TASK500FM1 6/4 F x 6/4 M prevádzková poistka TASK600FM1 2 F x 2 M TASK100FF1 1/2 F x 1/2 F TASK200FF1 3/4 F x 3/4 F TASK300FF1 1 F x 1 F TASK400FF1 5/4 F x 5/4 F TASK500FF1 6/4 F x 6/4 F TASK600FF1 2 F x 2 F Poznámka: FireBag je protipožiarna armatúra pre plyn. Zabraňuje úniku plynu v prípade požiaru. Hneď ako teplota okolia dosiahne +100 C s toleranciou -5 C, uvoľní sa v telese armatúry element, ktorý uzatvorí prívod plynu. FireBag odoláva teplote +925 C po dobu jednej hodiny. Druh armatúry Kód Rozmer GUĽOVÝ UZÁVER PRIAMY S PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU FIREBAG IVAR.G4T4 G4T40600 G4T /4 F x 5/4 F 6/4 F x 6/4 F PN 5, T = C, T = +925 C - 60 min. materiál niklovaná mosadz OT 58, prevádzková poistka G4T F x 2 F Poznámka: FireBag je protipožiarna armatúra pre plyn. Zabraňuje úniku plynu v prípade požiaru. Hneď ako teplota okolia dosiahne +100 C s toleranciou -5 C, uvoľní sa v telese armatúry element, ktorý uzatvorí prívod plynu. FireBag odoláva teplote +925 C po dobu jednej hodiny. Druh armatúry Kód Rozmer GUĽOVÝ UZÁVER PRIAMY S PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU FIREBAG K FLEXI GAS HADICI IVAR.G2T FLEX PN 5, T = C, T = +925 C -60 min. materiál niklovaná mosadz OT 58, prevádzková poistka, vyhotovenie priame alebo rohové G2T400C00 1/2 MM G2T100C00 1/2 FM 16

17 pokračovanie tabuľky 6 Druh armatúry Kód Typ Rozmer ROHOVÝ UZÁVER NA PLYN S BAJONETOVÝM PRIPOJENÍM A PROTIPOŽIARNOU ARMATÚROU FIREBAG IVAR.R4T R4TAS030C00 R4030C00 IVAR.R4T IVAR.R4 1/2 M x RS 1/2 M x RS PN 4, T = C, T = +925 C - 60 min. vonkajší závit - rýchlospojka, materiál niklovaná mosadz OT 58, prevádzková poistka IVAR.R4 - bez protipožiarnej poistky IVAR.R4T - s protipožiarnou armatúrou Poznámka: FireBag je protipožiarna armatúra pre plyn. Zabraňuje úniku plynu v prípade požiaru. Hneď ako teplota okolia dosiahne +100 C s toleranciou -5 C, uvoľní sa v telese armatúry element, ktorý uzatvorí prívod plynu. FireBag odoláva teplote +925 C po dobu jednej hodiny. Doporučené použitie podľa TPP Druh armatúry Kód Rozmer FLEXIBILNÁ HADICA R4TD mm - 1/2 F x RS DVOJPLÁŠŤOVÁ NEREZ R4TD mm - 1/2 F x RS PRE BAJONETOVÉ UZÁVERY NA PLYN IVAR.R4TD R4TD mm - 1/2 F x RS PN 1, T = C R4TD mm - 1/2 F x RS materiál nerez, iba k R4 a R4T, R4TD mm - 1/2 F x RS neobmedzená životnosť R4TD mm - 1/2 F x RS Poznámka: RS - rýchlospojka Doporučené použitie podľa TPP tabuľka 7 - tvarovky pre lisované spoje Druh tvarovky Kód Rozmer VSUVKA PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia s rovnakými priemermi, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 20 x GAS 26 x 26 B GAS 32 x 32 17

18 pokračovanie tabuľky 7 Druh tvarovky Kód Rozmer REDUKOVANÁ VSUVKA PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia s odlišnými priemermi, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 26 x GAS 32 x 26 B Druh tvarovky Kód Rozmer KOLENO PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia s rovnakými priemermi, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 20 x GAS 26 x 26 B GAS 32 x 32 Druh tvarovky Kód Rozmer KOLENO ZÁVIT VONKAJŠÍ PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia na vnútorný závit, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 1/2 M x GAS 3/4 M x GAS 3/4 M x 26 B GAS 1 M x 32 Druh tvarovky Kód Rozmer KOLENO ZÁVIT VNÚTORNÝ PRESS-GAS GAS 1/2 F x 20 PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia na vonkajší závit, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 3/4 F x GAS 3/4 F x 26 B GAS 1 F x 32 18

19 pokračovanie tabuľky 7 Druh tvarovky Kód Rozmer PRIAME ŠRÓBENIE ZÁVIT VONKAJŠÍ PRESS-GAS GAS 1/2 M x 20 PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia na vnútorný závit, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 3/4 M x GAS 3/4 M x 26 B GAS 1 M x 32 Druh tvarovky Kód Rozmer PRIAME ŠRÓBENIE ZÁVIT VNÚTORNÝ PRESS-GAS GAS 1/2 F x 20 PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia na vonkajší závit, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 3/4 F x GAS 3/4 F x 26 B GAS 1 F x 32 Druh tvarovky Kód Rozmer NÁSTENKA PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 1/2 F x GAS 3/4 F x GAS 3/4 F x 26 B Druh tvarovky Kód Rozmer T-KUS PRESS-GAS PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS potrubia s rovnakými priemermi, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 20 x 20 x GAS 26 x 26 x 26 B GAS 32 x 32 x 32 19

20 pokračovanie tabuľky 7 Druh tvarovky Kód Rozmer T-KUS REDUKOVANÝ PRESS-GAS GAS 20 x 26 x 20 PN 10, T = +120 C pre napojenie ALPEX-GAS s odlišnými priemermi, niklovaná mosadz OT 58, tesnenie HNBR GAS 26 x 20 x GAS 26 x 32 x 26 B GAS 32 x 26 x Životnosť potrubia Sieťovaný polyetylén (ALPEX) si udržuje lineárny priebeh pevnostnej izotermy takmer bez poklesu pevnosti i po dobu viac než 50 rokov. Pri ostatných plastoch sa už po jednom roku prejavuje zlom a dochádza k prudkému poklesu pevnosti. Priebeh izotermy ALPEX pri 95 C je vidno na obrázku 9. stenové napätie (MPA) IZOTERMY pri 95 C obrázok 9 - izotermy niektorých plastov pri teplote 95 C 20

21 4.4.2 Životnosť potrubia ALPEX pri rôznych teplotách a tlaku je znázornená na obrázku 10 tlaková odolnosť (bar) životnosť (roky) obrázok 10 - životnosť potrubia ALPEX v závislosti na tlaku pri danej teplote prevádzky 4.5 Teplotná rozťažnosť rúrok ALPEX Viacvrstvové rúrky ALPEX majú - vzhľadom k svojmu zloženiu - najmenšiu teplotnú rozťažnosť k rozvodom médií z oblasti plastov (ako vyplýva z obrázku 11): obrázok 11 - graf teplotnej dilatácie potrubia z rôznych materiálov pri dĺžke L = 50 m a oteplení 50 C Koeficient teplotnej rozťažnosti rúrok ALPEX je 0,026mm / m.k. Rozťažnosť rúrky sa vypočíta podľa vzťahu: ΔL = k. Δt. L, kde: ΔL k Δt L je dĺžková rozťažnosť rúrky v [mm], je koeficient dĺžkovej rozťažnosti, v prípade rúrok ALPEX činí 0,026 mm / m.k, je rozdiel teplôt v [ K] (rozdiel medzi teplotou pri inštalácii a pri prevádzke potrubia), je dĺžka rúrky [m]. 21

22 4.5.3 Príklad výpočtu dĺžkovej rozťažnosti uvádza tabuľka DIMENZOVANIE ROZVODU PLYNU 5.1 Zásady dimenzovania Dimenzovanie rozvodu plynu sa vykonáva podľa nasledujúcich zásad: a) určí sa objemový prietok plynu za hodinu Q V v m 3 /hod požadovaný pre každú jednotlivú časť inštalácie zodpovedajúcu príkonu podľa dokumentácie spotrebiča, b) určia sa dĺžky rúrok, ktoré sú súčasťou rozvodu, a pripočítajú sa všetky ekvivalentné prirážky podľa tabuľky 8, c) dimenzovanie podľa bodu a) a b) sa realizuje po jednotlivých sekciách - pre oblasť zemného plynu sa využije tabuľka 9 a pre oblasť propánu tabuľka Dimenzie jednotlivých rúrok, ktoré sú súčasťou rozvodu plynu, sa musia voliť tak, aby bola garantovaná spoľahlivá dodávka plynu s prípustným prevádzkovým pretlakom, pretože vo všetkých miestach rozvodu nebude rovnaký pretlak, musí však zodpovedať rozsahu povolených pretlakov (maximálny, minimálny) podľa normy na plynové spotrebiče: a) 1,0 mbar pre zemný plyn bez použitia regulátoru tlaku plynu, b) 2,0 mbar pre zemný plyn s použitím regulátoru tlaku plynu, c) 2,0 mbar pre LPG. tabuľka 8 - orientačné dĺžkové prirážky pre tvarovky k rozvodom Pex-Al-Pex Inštalačné prvky rozvodu plynu Obrázok Dĺžková prirážka [m] 1. Spojka 1,5 2. Spojka so závitovým ukončením (vonkajší, vnútorný) 1,0 3. Spojka redukovaná 2,0 4. Oblúk ohybom rúrky 0,0 5. Koleno 90 2,0 6. T-kus 90 priechod 1,5 7. T-kus 90 odbočenie 2,0 8. T-kus 90 protiprúd 2,5 9. Rozdeľovač 1,0 10. Nástenka 2,0 11. Plynomer 2,0 12. Nadprietoková poistka 2,0 13. Protipožiarna armatúra 1,5 14. Guľový kohút 0,5 22

23 tabuľka 9 - dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu tabuľka 10 - dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva propánu ZEMNÝ PLYN PROPÁN d n vonkajší priemer plynovodu [mm] d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] Ekvival. dĺžka úseku L e [m] Tlaková strata [mbar ] Dopravované množstvo [m 3 /hod] Ekvival. dĺžka úseku L e [m] Tlaková strata [mbar ] Dopravované množstvo [m 3 /hod] 2 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28, ,04 8,63 17,14 2 5,70 12,20 24, ,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19, ,71 5,79 11,59 2 3,83 8,19 16, ,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15, ,08 4,71 8,09 2 2,94 6,66 12, ,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13, ,76 3,98 7,55 2 2,49 5,64 10, ,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11, ,55 3,51 6,66 2 2,18 4,96 9, ,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9, ,22 2,77 5,29 2 1,73 3,93 7, ,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7, ,03 2,35 4,49 2 1,46 3,33 6, ,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6, ,91 2,07 3,95 2 1,29 2,93 5, ,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6, ,82 1,86 3,56 2 1,16 2,63 5, ,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5, ,70 1,57 3,02 2 0,99 2,22 4, ,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4, ,61 1,38 2,66 2 0,87 1,96 3, ,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3, ,41 0,93 1,79 2 0,58 1,30 2,54 23

24 5.2 Príklady výpočtu dodávky plynu Zásady výpočtu Pre objasnenie zásad výpočtu je použitá schéma rozvodu plynu podľa obrázku 9. J 1,4 0,5 J (1,0 ) 2,4 I 1,6 L 0,5 3,3 G H 2,5 3,2 E F 2,3 3,0 B C D K 0,5 R A obrázok 9 - schématické znázornenie rozvodu plynu LEGENDA: R - regulátor A, B, C, J, L - guľový kohút D - plynomer E, I - spojka F - rozdeľovač G, H, K - protipožiarna armatúra PK - plynový kotol SP - sporák plynový Podmienky: spotrebič PK - plynový kotol s príkonom 3,3 m 3 /hod, spotrebič SP - sporák plynový s príkonom 1,0 m 3 /hod, tlaková strata 2,0 mbar (rozvod s regulátorom), pracovný pretlak 2,1 kpa. 24

25 Na schéme rozvodu plynu podľa obrázku 9 je príklad rozvodu zemného plynu v rodinnom dome, kde sú použité 2 spotrebiče, t.j. plynový sporák - SP a plynový kotol - PK. Plynomer je umiestnený v pivnici objektu. Pred plynomerom je osadený regulátor a hlavný uzáver plynu Dimenzovanie sa vykoná pre hodnotu tlakovej straty 2 mbar (s využitím tabuľky 9) Pre celý rozvod zemného plynu od regulátora po koncový plynový spotrebič je k dispozícii tlaková strata 2 mbary (prietok plynu a prepočítaná dĺžka potrubia) Pri výpočte sa najskôr vykoná špecifikácia spotreby plynu v m 3 /hod podľa príkonu pripojených spotrebičov Pre výpočet spoločného úseku sa určí celková spotreba zemného plynu tak, že sa spočíta prietok zemného plynu pre plynový sporák - SP a prietok zemného plynu pre plynový kotol - PK Určí sa geometrická dĺžka potrubia príslušných úsekov, pričom pre výpočet príslušného spoločného úseku sa vyberie ten ďalší úsek za rozvetvením (T-kus, rozdeľovač), ktorý má najväčšiu spotrebu plynu, prípadne dĺžku Určí sa ekvivalentná dĺžka Le potrubného úseku (ako súčet geometrickej dĺžky podľa čl a súčet ekvivalentných prirážok podľa čl ) Určia sa ekvivalentné prirážky tvarovek, armatúr a zariadení (podľa tabuľky 8) a súčet (podľa ich počtu v inštalácii) Ekvivalentná dĺžka potrubia sa porovná s údajmi v tabuľke 9 (pre riadok s príslušnou tlakovou stratou) a vyhľadá sa stĺpec s najbližšou vyššou hodnotou dopravovaného množstva plynu [m 3 /h] V stĺpci s nájdenou najbližšou vyššou hodnotou dopravovaného množstva plynu sa priradí hodnota vonkajšieho a vnútorného priemeru plynovodu Pri výpočte častí úsekov za rozvetvením (napr. úsek F až SP) sa vždy počíta s celkovou dĺžkou ekvivalentného úseku L e od A až do SP Zásady a systém výpočtu je zrejmý z príkladov 1, 2 a 3. 25

26 PRÍKLAD 1 Rozvod plynu v jednej dimenzii od miesta A do miesta plynového kotla PK (2,5 m 3 /l). Postup výpočtu: 0,5 J 1. Stanovenie geometrickej dĺžky potrubia úseku A až PK 0,5+1,3+1,7+3,8+3,2+2,5+1,0+3,0+2,4+0,5 = 19,9 m 1,0 H G 3,0 I 2,4 2. Stanovenie ekvivalentných prirážok podľa tabuľky 8 4x Guľové kohúty [A, B, C, J] = 4 x 0,5 = 2,0 m 1x Plynomer [D] = 1 x 2,0 = 2,0 m 2x Spojky [E, I] = 2 x 1,5 = 3 m 2x Koleno 90 [F, H] = 2 x 2,0 = 4 m 2x Protipožiarna armatúra [G, K] = 2 x 1,5 = 3 m 3,2 2,5 F E 3,8 3. Ekvivalentná dĺžka potrubia úseku A až PK Súčet (1) + (2) = 19, = 33,9 m 4. Priradením z najbližšej vyššej hodnoty dĺžky potrubia z tabuľky 11 (t.j. 40 m pre tlakovú stratu 1 mbar) vychádza spotreba 3,7 m 3 /hod, čo predstavuje najbližšiu vyššiu hodnotu dopravovaného množstva 2,5 m 3 /hod. A 1,7 0,5 K 1,3 obr schéma rozvodu plynu v príklade 1 LEGENDA: A, B, C, J guľový kohút D plynomer E, I spojka F, H koleno 90 K, G protipožiarna armatúra PK plynový kotol Podmienky: spotrebič PK - plynový kotol s príkonom 2,5 m 3 /hod tlaková strata 1,0 mbar (rozvod bez regulátora) pracovný pretlak 2,1 kpa B C D tab dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] ekvival. dĺžka úseku L e [m] tlaková strata [mbar] dopravované množstvo [m 3 /hod] 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28,61 1 3,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19,33 1 2,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15,37 1 2,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13,07 1 1,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11,51 1 1,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9,14 1 1,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7,76 1 1,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6,84 1 1,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6,16 1 0,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5,25 1 0,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4,60 1 0,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3,10 26

27 PRÍKLAD 2 Rozvod plynu v jednej dimenzii od miesta A do miesta plynového kotla PK (2,5 m 3 /l). Postup výpočtu: 0,5 J 1. stanovenie geometrickej dĺžky potrubia úseku A až PK 0,5+1,3+1,7+3,8+3,2+2,5+1,0+3,0+2,4+0,5= 19,9 m 1,0 H G 3,0 I 2,4 2. Stanovenie ekvivalentných prirážok podľa tabuľky 8 4x Guľové kohúty [A, B, C, J] = 4 x 0,5 = 2,0 m 1x Plynomer [D] = 1 x 2,0 = 2,0 m 2x Spojky [E, I] = 2 x 1,5 = 3 m 2x Koleno 90 [F, H] = 2 x 2,0 = 4 m 2x Protipožiarna armatúra [G, K] = 2 x 1,5 = 3 m 3,2 2,5 F E 3,8 3. Ekvivalentná dĺžka potrubia úseku A až PK Súčet (1) + (2) = 19, = 33,9 m 4. Priradením z najbližšej vyššej hodnoty dĺžky potrubia z tabuľky 12 (t.j. 40 m pre tlakovú stratu 2 mbar) vychádza pre spotrebu 2,5 m 3 /hod najbližšia hodnota v tabuľke ako 2,57 (najbližšia vyššia hodnota) - tomu zodpovedá dimenzia 26x20. R A 1,7 0,5 K 1,3 obr schéma rozvodu plynu v príklade 2 LEGENDA: A, B, C, J guľový kohút D plynomer E, I spojka F, H koleno 90 K, G - protipožiarna armatúra R regulátor tlaku plynu PK plynový kotol Podmienky: spotrebič PK plynový kotol s príkonom 2,5 m 3 /hod tlaková strata 2,0 mbar (rozvod bez regulátora) pracovný pretlak 2,1 kpa B C D tab dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] ekvival. dĺžka úseku L e [m] tlaková strata [mbar] dopravované množstvo [m 3 /hod] 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28,61 1 3,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19,33 1 2,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15,37 1 2,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13,07 1 1,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11,51 1 1,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9,14 1 1,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7,76 1 1,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6,84 1 1,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6,16 1 0,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5,25 1 0,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4,60 1 0,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3,10 27

28 PRÍKLAD 3 Rozvod plynu v jednej dimenzii k rozdeľovaču a ďalšie samostatné rozvody k dvom plynovým spotrebičom (plynový sporák 1,0 m 3 /hod a plynový kotol 3,3 m 3 /hod). Postup výpočtu: 0,5 J (1,0 ) 2,4 G 2,5 I 1,6 H J 1,4 L 0,5 3,3 I. Výpočet úseku A až F 1. Stanovenie geometrickej dĺžky potrubia úseku A až PK ako najdlhšieho úseku s najväčším príkonom 0,5+3,0+2,3+3,2+1,0+1,6+1,4+0,5=13,5 m 2. Stanovenie ekvivalentných prirážok podľa tabuľky 8 4x Guľové kohúty [A, B, C, L] = 4 x 0,5 = 2,0 m 1x Plynomer [D] = 1 x 2,0 = 2,0 m 2x Spojky [E, I] = 2 x 1,5 = 3 m 1x Rozdeľovač [F] = 1 x 1,0 = 1,0 m 2x Protipožiarna armatúra [H, K] = 2 x 1,5 = 3 m celkom 11 m 3,2 3,0 B E F C D 2,3 3. Ekvivalentná dĺžka potrubia úseku A až PK Súčet (1) + (2) = 13, = 24,5 m 4. Priradením z najbližšej vyššej hodnoty dĺžky potrubia z tabuľky 13 (t.j. 25 m pre tlakovú stratu 2 mbar) vychádza spotreba pre celkový príkon spotrebičov SP+PK=1,0+3,3= 4,3 m 3 /hod v tabuľkovej hodnote 6,84 (najbližšia vyššia hodnota), čo zodpovedá dimenzii potrubia 32x26. tab dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu R K A obr schéma rozvodu plynu v príklade 3 LEGENDA: R regulátor A, B, C, J, L guľový kohút D plynomer E, I spojka F rozdeľovač G, H, K protipožiarna armatúra PK plynový kotol SP sporák Podmienky: spotrebič PK plynový kotol s príkonom 3,3 m 3 /hod spotrebič SP plynový sporák s príkonom 1,0 m 3 /hod tlaková strata 2,0 mbar (rozvod s regulátorom) pracovný pretlak 2,1 kpa 0,5 d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] ekvival. dĺžka úseku L e [m] tlaková strata [mbar] dopravované množstvo [m 3 /hod] 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28,61 1 3,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19,33 1 2,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15,37 1 2,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13,07 1 1,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11,51 1 1,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9,14 1 1,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7,76 1 1,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6,84 1 1,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6,16 1 0,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5,25 1 0,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4,60 1 0,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3,10 28

29 PRÍKLAD 3 - pokračovanie 1 Rozvod plynu v jednej dimenzii k rozdeľovaču a ďalšie samostatné rozvody k dvom plynovým spotrebičom (plynový sporák 1,0 m 3 /hod a plynový kotol 3,3 m 3 /hod). Postup výpočtu: 0,5 J 3,2 (1,0 ) 2,4 3,0 G 2,5 B E I 1,6 H F J 1,4 C D L 0,5 2,3 3,3 II. Výpočet úseku F až SP 1. Stanovenie geometrickej dĺžky potrubia úseku A až SP 0,5 +3,0+2,3+3,2+1,0+2,4+0,5= 12,9 m 2. Stanovenie ekvivalentných prirážok podľa tabuľky 8 4x Guľové kohúty [A, B, C, J] = 4 x 0,5 = 2,0 m 1x Plynomer [D] = 1 x 2,0 = 2,0 m 1x Spojka [E] = 1 x 1,5 = 1,5 m 1x Rozdeľovač [F] = 1 x 1,0 = 1,0 m 2x Protipožiarna armatúra [G, K] = 2 x 1,5 = 3 m celkom 9,5 m 3. Ekvivalentná dĺžka potrubia úseku A až SP Súčet (1) + (2) = 12,9 + 9,5 = 22,4 m 4. Priradením z najbližšej hodnoty dĺžky potrubia z tabuľky 14 (t.j. 25 m pre tlakovú stratu 2 mbar) vychádza spotreba pre príkon spotrebiča SP 1,0 m 3 /hod v tabuľkovej hodnote 1,57 (najbližšia vyššia hodnota), čo zodpovedá dimenzii potrubia 20x16/15,5. tab dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu R K A obr schéma rozvodu plynu v príklade 3 - pokračovanie 1 LEGENDA: R regulátor A, B, C, J, L guľový kohút D plynomer E, I spojka F rozdeľovač G, H, K, protipožiarna armatúra PK plynový kotol SP sporák Podmienky: spotrebič PK plynový kotol s príkonom 3,3 m 3 /hod spotrebič SP plynový sporák s príkonom 1,0 m 3 /hod tlaková strata 2,0 mbar (rozvod s regulátorom) pracovný pretlak 2,1 kpa 0,5 d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] ekvival. dĺžka úseku L e [m] tlaková strata [mbar] dopravované množstvo [m 3 /hod] 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28,61 1 3,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19,33 1 2,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15,37 1 2,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13,07 1 1,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11,51 1 1,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9,14 1 1,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7,76 1 1,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6,84 1 1,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6,16 1 0,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5,25 1 0,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4,60 1 0,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3,10 29

30 PRÍKLAD 3 - pokračovanie 2 Rozvod plynu v jednej dimenzii k rozdeľovaču a ďalšie samostatné rozvody k dvom plynovým spotrebičom (plynový sporák 1,0 m 3 /hod a plynový kotol 3,3 m 3 /hod). Postup výpočtu: J III. Výpočet úseku F až PK 0,5 J 3,2 (1,0 ) 2,4 3,0 G 2,5 B E I 1,6 H 1,4 F C D L 0,5 2,3 3,3 1. Stanovenie geometrickej dĺžky potrubia úseku A až PK 0,5 +3,0+2,3+3,2+1,0+1,6+1,4+0,5= 13,5 m 2. Stanovenie ekvivalentných prirážok podľa tabuľky 8 4x Guľové kohúty [A, B, C, K] = 4 x 0,5 = 2,0 m 1x Plynomer [D] = 1 x 2,0 = 2,0 m 2x Spojky [E] = 2 x 1,5 = 3 m 1x Rozdeľovač [F] = 1 x 1,0 = 1,0 m 2x Protipožiarna armatúra [H, K] = 2 x 1,5 = 3 m celkom 11 m 3. Ekvivalentná dĺžka potrubia úseku A až PK Súčet (1) + (2) = 13, = 24,5 m 4. Priradením z najbližšej vyššej hodnoty dĺžky potrubia z tabuľky 15 (t.j. 25 m pre tlakovú stratu 2 mbar) vychádza spotreba pre plynový kotol PK 3,3 m 3 /hod v tabuľkovej hodnote 3,36 (najbližšia vyššia hodnota), čo zodpovedá di menzii potrubia 25/26x20. tab dimenzovanie plynovodu podľa dopravovaného množstva zemného plynu R K A obr schéma rozvodu plynu v príklade 3 - pokračovanie 2 LEGENDA: R regulátor A, B, C, J, L guľový kohút D plynomer E, I spojka F rozdeľovač G, H, K, protipožiarna armatúra PK plynový kotol SP sporák Podmienky: spotrebič PK plynový kotol s príkonom 3,3 m 3 /hod spotrebič SP plynový sporák s príkonom 1,0 m 3 /hod tlaková strata 2,0 mbar (rozvod s regulátorom) pracovný pretlak 2,1 kpa 0,5 d n vonkajší priemer plynovodu [mm] D vnútorný priemer plynovodu [mm] ekvival. dĺžka úseku L e [m] tlaková strata [mbar] dopravované množstvo [m 3 /hod] 1 4,76 10,17 20,22 2 6,73 14,38 28,61 1 3,21 6,80 13,67 2 4,54 9,66 19,33 1 2,53 5,41 10,87 2 3,58 7,65 15,37 1 2,14 4,58 9,23 2 3,03 6,47 13,07 1 1,88 4,03 8,14 2 2,67 5,70 11,51 1 1,49 3,19 6,46 2 2,11 4,51 9,14 1 1,26 2,70 5,49 2 1,79 3,82 7,76 1 1,11 2,37 4,83 2 1,57 3,36 6,84 1 1,00 2,13 4,35 2 1,42 3,02 6,16 1 0,85 1,81 3,70 2 1,20 2,57 5,25 1 0,74 1,59 3,26 2 1,05 2,25 4,60 1 0,50 1,06 2,19 2 0,71 1,51 3,10 30

31 6. POŽIADAVKY NA MONTÁŽ 6.1 Základné požiadavky Montáž plynovodu zo systému viacvrstvových rúrok sa vykonáva podľa STN EN 1775, TPP a TPP pri rešpektovaní špecifických vlastností viacvrstvových rúrok a z nich vyplývajúcich požiadaviek Pre realizáciu rozvodu plynu zo systému viacvrstvových rúrok musia byť použité komponenty, ktoré sú kompatibilné podľa pokynov výrobcu rúrok alebo jeho zástupcu, pričom rúrky a tvarovky musia tvoriť jednotný systém s garanciou výrobcu rúrok alebo jeho zástupcu Počet spojov na systéme viacvrstvových rúrok musí byť obmedzený na minimum Lisované spoje musia byť realizované výhradne zariadením určeným výrobcom systému viacvrstvových rúrok alebo jeho zástupcom Zariadenie pre lisovanie spojov sa musí používať a kontrolovať v súlade s pokynmi výrobcu lisovacieho zariadenia, ktoré sú súčasťou sprievodnej dokumentácie Ukončenie správneho lisovacieho procesu musí byť identifikovateľné, napr. akusticky (pre obsluhu lisovacích zariadení) Pre plynové inštalácie sa musia používať len špeciálne tvarovky ALPEX s O-krúžkom odolným voči zemnému plynu, propánu, butánu a ich zmesi (ďalej len LPG) Systém ALPEX nesmie byť pri transporte, skladovaní a inštalácii vystavený klimatickým vplyvom, ako je napr. slnečné UV-žiarenie, vietor, dážď, sneh a pod. Pred týmito vplyvmi musí byť uložený v ochrannej rúrke, v šachte, kanáliku alebo pod omietkou. V prípade použitia rúrok ALPEX v ochrannej rúrke je zaručená dostatočná ochrana proti UV. Okrem toho môže funkciu ochrany proti UV-žiareniu pri rúrke ALPEX (bez ochrannej rúrky) prevziať tiež opláštenie izolačnou látkou Systém ALPEX sa nesmie používať alebo spoločne používať ani ako ochranné a prevádzkové uzemnenie, ani ako elektrický ochranný vodič. 6.2 Požiadavky na náradie Lisovacie zariadenie Pri použití lisovacieho zariadenia je nevyhnutné postupovať podľa návodu výrobcu Systém ALPEX sa musí spracovávať výhradne s technicky bezchybnými a fungujúcimi nástrojmi Ako lisovacie zariadenia musia byť používané výhradne hydraulické lisovacie stroje schválené podľa zoznamu kompatibilít (tabuľka 16), pri ktorých je pravidelne vykonávaná údržba. Iné lisovacie stroje, ručné lisovacie čeľuste alebo iné lisovacie nástroje sa nemôžu používať. tabuľka 16 - zoznam kompatibility schválených hydraulických lisovacích prístrojov Výrobca resp. výrobok Typ / označenie Sieť alebo akumulátor Lisovacie čeľuste s kontúrou B REMS Power Press 230 V X Power Press ACC 230 V X Akku Press 12 V X Akku Press ACC 12 V X Mini Press ACC 12 V X 31

32 Na spracovanie systému ALPEX sa musia používať výhradne lisovacie čeľuste s kontúrou B. Opotrebované lisovacie čeľuste, defektné lisovacie čeľuste, lisovacie čeľuste s inými lisovacími kontúrami alebo lisovacie čeľuste nezodpovedajúce aktuálnemu štandardu sa nemôžu používať Lisovacie čeľuste nemôžu byť staršie ako 8 rokov a musia byť pravidelne podrobované servisnej údržbe Príklad doby použitia lisovacích čeľustí vyplýva z údajov v tabuľke 17. tabuľka 17 - označenie čeľustí a význam číselného značenia dátumu výroby VÝROBCA/OZNAČENIE PRÍKLAD OZNAČENIA ČEĽUSTÍ DÁTUMOM VÝROBY - príklad REMS Vyrazené označenie B20, B26 alebo B32 Trojmiestne vyrazené označenie v hornej časti čeľuste. Príklad 308: vyrobené v 3 štvrťroku Pred použitím lisovacieho zariadenia je nevyhnutné skontrolovať stav lisovacích čeľustí, či nevykazujú praskliny, nadmernú voľnosť uchytenia čapov, či nie sú nečistoty v mieste stisku čeľustí alebo iné poškodenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu spoja podľa obrázku Označenie čeľustí musí zodpovedať danému priemeru použitého potrubia. obrázok 15 - príklad kontroly stavu lisovacích čeľustí Odhrotovacie a kalibračné pomôcky, rezák rúrok a ohýbacia pružina Na spracovanie ALPEX sa musí používať výhradne originálne ALPEX odhrotovacie a kalibračné náradie, originálna ALPEX ohýbačka a originálne ALPEX rezacie náradie (pozri obrázky 16, 17, 18 a 19): 32

33 obrázok 16 - ALPEX odhrotovacie a kalibračné náradie kód obrázok 17 - ALPEX odhrotovacia a kalibračná sada kód obrázok 18 - kolieskový rezák rúrok kód obrázok 19 - ohýbačka kód Pri kalibračných pomôckach je treba skontrolovať, či nie je tŕň požadovaného priemeru zdeformovaný alebo inak mechanicky poškodený (pozri obrázok 20) - v tom prípade by mohlo prísť k poškodeniu vnútornej steny rúrky a následne k netesnosti spoja Pri odhrotovacej fréze sa musí vizuálne skontrolovať čistota a nepoškodenosť britov, ktoré musia hladko a bez záderov zrezať vnútornú hranu čela rúrky. 33

34 Pri kalibrácii a odhrotovaní sa musí vždy skontrolovať, či sa kalibračný tŕň s odhrotovacou frézou nepretáča v plastovej základni - v tom prípade je nevyhnutné utiahnuť upevňovacie matice (pozri obrázok 20). tŕň ÁNO NIE frézka fréza upevňovacia matica obrázok 20 - kontrola kalibračného tŕňa a odhrotovacej frézy 6.3 Príprava zariadenia a postup pred zalisovaním spoja Príprava rúrky V prípade rúrok v návine je potrebné odstrániť ochranný obal tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu rúrok. Nesmie sa postupovať tak, že sa obal rozreže naprieč vinutím rúrok (obrázok 21): NIE obrázok 21 - nesprávný spôsob pri odstraňovaní obalu V prípade rúrok s návlekovou izoláciou je nevyhnutné postupovať tak, aby neprišlo k poškodeniu povrchu rúrok - pozri obrázok 22: obr. 4) NIE ÁNO obrázok 22 - správny a nesprávny postup pri odstraňovaní návlekovej izolácie 34

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK 2016 Platný od

CENNÍK 2016 Platný od CENNÍK 2016 Platný od 15.8.2016 Regionálne zastúpenia UNIVENTA UNIVENTA, s.r.o. Vyšný Kubín 2 026 01 Dolný Kubín Mobil +421 905 801 015 info@univenta.sk UNIVENTA Bratislava, s.r.o. Elektrárenská 1 831

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK KATALÓG KATALÓG CENNÍK Obchodné a technické zastúpenie:

CENNÍK KATALÓG KATALÓG CENNÍK Obchodné a technické zastúpenie: Obchodné a technické zastúpenie: IVAR CS, spol. s r.o. Velvarská 9 - Podhořany 277 51 Nelahozeves II tel.: +420 315 785 211-2 fax: +420 315 785 213-4 www.ivarcs.cz Technická kancelária: KATALÓG CENNÍK

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu Údajový list Regulátor prietoku (PN16) montáž do spiatočky a montáž do prívodu Popis je priamočinný regulátor prietoku vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a

Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a Kvalita výroby a precízna kontrola produkcie prispeli k tomu, že Eurotubi Pressfitting-systém dostal certifikáty a osvedčenia podľa najprísnejších a najuznávanejších európskych normalizačných úradov. OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV platný od 1. 4. 2015 POISTNÉ VENTILY 311 Poistný ventil. Vypúšťací pretlak 20 %. Uzatvárací rozdiel 20 %. PN 10 Prevádzková teplota 5 110 C Nastavenia: 2,5-3 - 3,5-4 - 5-6 - 7-8

Διαβάστε περισσότερα

ST 4,6. Rada ponorných čerpadiel 50HZ

ST 4,6. Rada ponorných čerpadiel 50HZ ST, Rada ponorných čerpadiel 5HZ STAIRS ST ponorné čerpadlá Výtlačné a sacie teleso Ložisko je vyrobené z polyacetálu, sú vyrobené z nerezovej ocele zabezpečujúcej špičkovú pevnosť a životnosť. Sacie teleso

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž flexibilnej rúry z ušlachtilej ocele. Technické parametre Montážny návod

Návod na montáž flexibilnej rúry z ušlachtilej ocele. Technické parametre Montážny návod Návod na montáž flexibilnej rúry z ušlachtilej ocele Technické parametre Montážny návod Technické parametre nerezového vedenia Jedinečná spojovacia technika Odolné voči UV žiareniu Vysoká ohybnosť rúr

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie -F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Popis (-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a

Διαβάστε περισσότερα

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu Ventilová sada VOS SD30 TBVC BPV AV TBVC SD30 AV BPV Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu SK VOS VOS, sada ventilov on/off -cestný kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil so servopohonom, uzatváracím

Διαβάστε περισσότερα

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000 Kombi-3-plus Červený V5010 Kombi-3-plus Modrý OBSAH ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU Stručný prehľad... 2 Konštrukcia... 2 Materiál...

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Vysokotlakové kovové hadice z nehrdzavejúcich ocelí typový rad RS

Vysokotlakové kovové hadice z nehrdzavejúcich ocelí typový rad RS Vysokotlakové kovové hadice z nehrdzavejúcich ocelí typový rad RS OBSAH 1. Witzenmann špecialista na pružné kovové diely... 4 2. Witzenmann Slovakia spoľahlivý partner na trhu s pružnými dielmi... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Technická dokumentácia SYSTÉM GIACOQEST 0519SK

Technická dokumentácia SYSTÉM GIACOQEST 0519SK Technická dokumentácia SYSTÉM GIACOQEST 0519SK ZHRNUTIE 1 Giacogest systém 1 Komponenty a nástroje 2 Výrobky 5 Ako sa vyhotoví spoj rúrky a tvarovky 5 Nastavenie inštrukcie pre lisovacie kliešte 6 Spoj

Διαβάστε περισσότερα

Nový svet izolácií! TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV Puzdro ROCKWOOL 800. nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla

Nový svet izolácií! TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV Puzdro ROCKWOOL 800. nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla Puzdro nové usporiadanie vlákien = výrazná úspora tepla nehorľavosť A L -s1,d0 λ 10 = 0,033 W.m -1.K -1 rovnaká lambda v celom priereze vysoká mechanická odolnosť dlhodobá stálosť Nový svet izolácií! je

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Filtre a filtračná technika

Filtre a filtračná technika Filtre a filtračná technika -1 Filtre... -3 Filtračné zariadenia... -14 Filtre Hydromotory a filtračná technika 2015 www.eurofluid.sk -2 Filtre a filtračná technika -3 Sacie filtre do nádrže typu SF 340

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

QBE2001-P QBE2101-P. Snímač tlaku. Siemens Building Technologies HVAC Products. pre chladiace prostriedky

QBE2001-P QBE2101-P. Snímač tlaku. Siemens Building Technologies HVAC Products. pre chladiace prostriedky 1 907 1907P01 Snímač tlaku pre chladiace prostriedky QBE2001-P QBE2101-P Piezoodporový merací systém Výstupný signál 010 V js alebo 4 20 ma js Snímač je celý zaliaty Veľmi malá tepelná citlivosť Vysoká

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Platnosť cenníka od 1. 6. 2007 Cenník stavebných izolácií nájdete v samostatnom katalógu Technické izolácie - dosky Sk / m NÁZOV hr.

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Úvod Obrázok 1 Základná verzia A Obrázok * Samočinná verzia s funkciou automatickej dezinfekcie B * teplomer je len ako dodatočné príslušenstvo Obrázok

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Tak sú HERZ lisované fitingy správne spojené

Tak sú HERZ lisované fitingy správne spojené HERZ - LISOVANÉ FITINGY 1. Popis HERZ-lisované spoje sú určené na spájanie viacvrstvových a umelohmotných rúrok s rovnakou opornou objímkou ako HERZ svorkové spoje. 2. Použitie HERZ-lisované fitingy sa

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom 4 379 Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom VVG55... Teleso červený bronz CC491K Rg5 DN15... 25 mm (½"... 1") k vs 0.25... 6.3 m 3 /h zdvih 5.5 mm dodávajú sa súpravy šroubenia ALG... so závitovými pripojeniami

Διαβάστε περισσότερα

Nitra, júl Montážny predpis pre HDPE ochranné rúry.

Nitra, júl Montážny predpis pre HDPE ochranné rúry. Nitra, júl 2004 Montážny predpis pre HDPE ochranné rúry. OBSAH Úvod 1 Informácie týkajúce sa výrobku... 3 1.1 Materiál... 3 1.2 Jednotlivé súčasti systému... 3 1.2.1 Rúry... 3 1.2.2 Tvarovky... 3 2 Informácie

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. 1

OBSAH.  1 Platnosť od 01.07.2015 OBSAH strana kapitola 2 I. POUŽITIE SYSTÉMU SANITAS PP-R 3 II. ZÁRUKA 3-5 III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SORTIMENTE 3 1. Rúry PP-R 3-4 2. Rúry SANITAS-GF (so sklovláknom) 4 3. Rúry STABI

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, ktoré určujú technické podmienky prístupu, Pripojenia do Prepravnej siete a prevádzkovania Prepravnej siete ktoré boli

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2. SUPRA SUPRA PLUS ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU! PENA DRYsystem / Lepiaca malta zadarmo! Rozmery dxšxv [mm] Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive ks [kg] paleta [kg] Pevnosť v tlaku P [N/mm²]

Διαβάστε περισσότερα

RenoventExcelent300/400/450(Plus)

RenoventExcelent300/400/450(Plus) RenoventExcelent300/400/450(Plus) TECHNICKÉÚDAJE (Slovensky) Dodávka...Kapitola 1 1.1 Obsah dodávky Pred inštaláciou skontrolujte, či je vetracia jednotka nepoškodená. Dodávka vetracej jednotky obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

Automatické vyvažovacie ventily ASV

Automatické vyvažovacie ventily ASV Popis / použitie Vyvažovacie ventily ASV sa používajú na dynamické vyvažovanie v systémoch vykurovania a chladenia. Dynamické vyvažovanie znamená: trvalé vyvažovanie systémov s premenlivým objemovým prietokom

Διαβάστε περισσότερα

Priame a trojcestné malé ventily PN16

Priame a trojcestné malé ventily PN16 4 847 Priame ventily (2 vývody) VVP47.-0.25 až VVP47.20-4.0 Trojcestné ventily (3 vývody) VXP47.-0.25 až VXP47.20-4.0 cvatix Priame a trojcestné malé ventily PN16 Trojcestné ventily s T- obtokom (4 vývody)

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Bratislava 2006 1 Spôsoby výpočtu cirkulácie teplej vody

Διαβάστε περισσότερα

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO do výbušného prostredia Bezpečné zariadenie pri práci s výbušnými plynmi a prachom R EX R EXH RZ EX R EX 1500, 2000, 3000, 4000 R EXH RZ EX Odsávacie ramená R EX, R EXH

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

Priame a trojcestné ventily PN 16

Priame a trojcestné ventily PN 16 4 845 VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 Trojcestné ventily (3-vývody) VMP459.10-0.63 až VMP459.20-4 VVP459.25-10 až VVP459.40-25 VXP459.25-10 až VXP459.40-25 Priame a trojcestné

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

Nitra, júl Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém.

Nitra, júl Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém. Nitra, júl 2004 Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém. OBSAH : 1 Úvod... 3 1.1 Citované a súvisiace normy... 3 2 Materiál... 4 2.1 Fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálu na výrobu rúr a

Διαβάστε περισσότερα

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky Farby výrobkov: Von Dnu apex Banská Bystrica - List 9,84 - Žbirkovci 7,92 8,20 116 x 140 Benka 6,96 96 x 82-5,80 94 x 38 Sisi 7,80 6,50 Zurich - Filipová 92

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Projektové a montážne podklady. Suchý systém podlahového vykurovania KB 12

Projektové a montážne podklady. Suchý systém podlahového vykurovania KB 12 Projektové a montážne podklady Suchý systém podlahového vykurovania KB 12 03/2012 Systémy vykurovania a rozvodov vody na rôzne použitia Rodinný dom, byt podlahové vykurovanie 1. 2. 3, TAC, KB 12 stenové

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

Priame a trojcestné ventily PN16

Priame a trojcestné ventily PN16 4 84 Priame ventily (2-vývody) VPM43...(2) Trojcestné ventily (3-vývody) VMP43... Trojcestné ventily s obtokom (4- vývody VMP43...(4) Priame a trojcestné ventily PN6 VMP43... Priame ventily typovej rady

Διαβάστε περισσότερα

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory RADIÁTORY IMMERPAN Oceľové ploché radiátory VÝHODY IMMERPAN KOMPAKTNÉ ROZMERY VYSOKÁ ÚČINNOSŤ IMMERPAN, NOVÁ LÍNIA VÝROBKOV Z PONUKY IMMERGAS Sortiment plochých oceľových radiátorov, prezentovaných pod

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

PKI-C Požiarne klapky cartridge-ové

PKI-C Požiarne klapky cartridge-ové PKI-C Požiarne klapky cartridge-ové Požiarna odolnosť EI60S, EI90S a EI0S Produkty požiarnej ochrany / 7 96 - CPD - 000 Objednávacie kódy Trieda požiarnej odolnosti Rozmery PKI-C-EI - 60S, 90S a 0S ød

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα