KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA"

Transcript

1 Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Obsah elaborátu: A - sprievodná správa - súhrná technická správa Spracovateľ DUR : Ing Peter Bandler 1

2 OBSAH: 1...ÚVOD 2...OBSAH 3...SPRACOVATELIA, ZÁKLADNÉ ÚDAJE 6...SO 01 STAVEBNÁ ČASŤ MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 7... SO 02 VONKAJŠIE ROZVODY PITNEJ VODY 9... SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA TLAKOVÁ SO 04 ODKANALIZOVANIE DÁŽĎOVÝCH VôD KOMUNIKÁCIE SO 05 ROZVOD PLYNU Stl 15...SO06 PRÍPOJKA VN,SO 07 KIOSKOVÉ TRANSFORMAČNÉ STANICE, SO 08 DISTRIBUČNÉ ROZVODY NN 20...SO 09 VONKAJŠIE OSVETLENIE 21...SO 10 PRÍPOJKA SLABOPRÚDU TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍPRAVNÝCH STAVEBNÝCH PRÁC 23...VZNIK ODPADOV A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 27...BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 27...VLASTNÍCKE VZŤAHY A NÁKLADY 30...CELKOVÉ URBANISTICKÉ ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE PRÍLOHY OBSAH 2

3 IBV : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA SPRACOVATELIA: - STAVEBNÁ ČASŤ MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Ing. Vladimír Vydra tel: PRELOŽKY VN, ROZVODY NN, TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY, VEREJNÉ OSVETLENIE, TRAFOSTANICE Ing. Vladimír Klešč e- mail : tel: ROZVODY : VODOVOD, KANALIZÁCIA TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ, KANALIZÁCIA ZRÁŽKOVÁ, PLYN STL Ing. Peter Bandler + kol. Svätoplukova KOŠICE tel INŽINIERSKA ČINNOSŤ Ing. Koporová Katarína e mail : tel: POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE Inh. Koszaga Július e- mail : tel : GEOLOGICKÝ PRIESKUM Geopol Prešov e- mail : 1.Predmet hodnotenia Posúdenie kapacít inžinierskych sieti, dimenzovaných pre stavbu : Mestská časť Košice - Krásna, Investor Občianske združenie IBV Krásna Pripravovaná stavba :Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna- Záhumnie o kapacite 194 rodinných domov. PD Stavebnej časti RD nie je súčasťou tejto DUR. Záujmové územie sa nachádza na okraji obce Mestská časť Košice - Krásna, v novovybudovanej obytnej zóne Košice -Krásna IBV Záhumnie, ktorá sa rozpriestiera v rozsiahlej Poriečnej zóne rieky Hornád s priemernou nadmorskou výškou 182 m n.m. Podľa geomorfologického členenia SK patrí územie do Košickej kotliny- Toryskej pahorkatiny. Pozemok nie je oplotený. Počas výstavby bude stavenisko strážené. Územie stavby sa nenachádza v chránenom území a je potrebné zabezpečiť vyňatie z pôdneho fondu tej časti územia, ktorá je v extraviláne. Na pozemkoch určených na zástavbu sa nachádzajú podzemné anadzemné vedenia energetických rozvodov. Tiet viď ďalšia časť správy sa preložia. Prehľad mapových a geodetických podkladov 3

4 Projekt stavby bol riešený na základe polohopisného a výškopisného zamerania. spracovaného v sústave Bpv. Súčasne boli zabezpečené vyjadrenia všetkých správcov podzemných a nadzemných energetických vedení v danom území. Príprava územia pre stavbu Pozemky a okolité územie určené na výstavbu je voľné, nezastavané. Nevyžaduje demolácie obmedzovanie okolitých pozemných stavieb v ich užívaní, ani požiadavky na osobitné užívanie komunikácií Stavba je lokalizovaná do územia s platným územným plánom obce Krásna nad Hornádom určeného na zástavbu individuálnej bytovej výstavby s komplexnou infraštruktúrou. Územie bude disponovať novými obecnými ulicami oddelené od extravilánu a funkcie na tomto území využitie ornej pôdy na poľnohospodárske účely. Budúca zástavba rodinných domov na danom území funkčne rozšíri doterajšie využitie územia v rámci obce na IBV. Navrhované rodinné domy budú jednoduchými stavbami, domy prízemné s obytným podkrovím, s členitým tvarom striech, vstavanými garážami pre jedno alebo dve autá. ( Nie je súčasťou tejto PD) Rodinné domy budú v zmysle schváleného ÚPN-Z/ osadené v uličnej čiare. Projektovaná stavba rieši prístupovú komunikáciu na dané územie napojenie a rozvody všetkých energetických vedení ako podzemné vedenia, a chodník pre peších. Súčasťou stavby je aj vonkajšie osvetlenie verejného územia. Stavba, podľa uvedenej objektovej skladby, sa bude zhotovovať ako celok. Na ukončenú stavbu budú vydané kolaudačné rozhodnutia. Na území stavby sa nenachádza žiadna pozemná stavba. Stavba nemá žiadne väzby na okolité stavby, územie, ani dopravné stavby. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov Prevádzkovateľom obj. Komunikácie bude MÚ Mestskej časti Košice- Krásna, ktorá prevezme bezodplatne do majetku a užívania novú miestnu komunikáciu ako aj chodník. Prevádzkovateľom obj. Verejný vodovod a Splášková tlaková kanalizácia bude VVS a.s. Odkanalizovanie komunikácií dážďovou kanalizáciou do Vsakovacích jám a ich prevádzku bude zabezpečovať MÚ, Mestskej časti Košice- Krásna, ktorá bude prevádzkovať celý rozvod. Prevádzkovateľom obj. Trafostanice a rozvody NN budú VSE. Prevádzkovateľom obj. Vonkajšie osvetlenie bude MÚ Mestskej časti Košice- Krásna ktorá má v správe vonkajšie osvetlenie celej obce. 4

5 Prevádzkovateľom obj. Plynofikácia bude SPP Košice, ktorá prevezme obj. do majetku. Lehoty výstavby - zabezpečenie stavebných povolení: 10/ začatie stavby: 04/ ukončenie stavby: 10/ celková doba zhotovovania stavby: 30 mesiacov Skúšobná prevádzka a doba jej trvania Pre navrhovanú stavbu sa nestanovuje skúšobná prevádzka. Prevádzka je možná súčasne s odovzdaním stavby do užívania, na základe postupne vydávaných kolaudačných rozhodnutí. V dotknutom území sa tč nenachádzajú žiadne Stavebné objekty. IBV Záhumnie slúži len na výstavbu IBV, nie pre výstavbu Verejných objektov! Členenie stavby pre DUR: - SO 01 STAVEBNÁ ČASŤ MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - SO 02 VONKAJŠIE ROZVODY PITNEJ VODY - SO 03 SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA TLAKOVÁ - SO 04 ODKANALIZOVANIE DÁŽĎOVÝCH VôD KOMUNIKÁCIE - - SO 05 ROZVOD PLYNU Stl - SO 06 PRÍPOJKA VN - SO 07 KIOSKOVÉ TRANSFORMAČNÉ STANICE - SO 08 DISTRIBUČNÉ ROZVODY EL. NN - SO 09 VONKAJŠIE OSVETLENIE - SO 10 PRÍPOJKA SLABOPRÚDU 5

6 SO 01 STAVEBNÁ ČASŤ MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Navrhovaná sieť komunikácií je napojená v šiestich miestach na jestvujúce miestne obslužné komunikácie. Hlavná prístupová komunikácia je kolmo pripojená na severe riešeného územia stykovou križovatkou na ul. Rešov majer. Na západnej strane riešenej lokality budú napojené jestvujúce jednopruhové komunikácie Ortoviská a Kladenská plynulým rozšírením na navrhované komunikácie. Tri paralelné južné komunikácie budú napojené stykovými križovatkami na ul. Prašnú. Všetky navrhované komunikácie sú funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,5/30. Komunikácie sú navrhované obojsmerné dvojpruhové, šírka pruhu je 2,75 m. Priečny sklon komunikácií je jednostranný 2%-ný, plochy ciest a chodníkov budú odvodnené do sústavy uličných vpustov a následne do vsakovacích jám, ktoré nie sú predmetom riešenia tohto stavebného objektu. Plocha komunikácií bude ohraničená prevýšeným betónovým obrubníkom 250/150 mm mimo zastavaného územia (+10 cm), obrubníky pri výhľadových rodinných domoch budú po celej dĺžke komunikácie znížené na +5 cm. Cestné obrubníky budú osadené v betónovom lôžku C10/12,5. Skladba vrstiev vozovky: - K 50 mm asfaltový betón AC 11 O; PMB 45/80-75; I; STN EN asfaltový postrek 0,25 kg/m2; STN P1 70 mm asfaltový betón AC 22 P; CA 35/50; I; STN EN infiltračný postrek 1,0 kg/m2 - P2 200 mm cementom stmelená zmes CBGM C 5/6 22; STN O 180 mm štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) G C ; STN zhutnená pláň - požadovaný modul deformácie Edef2 45 Mpa. Chodníky s krytom z betónovej dlažby Paralelne s navrhovanými komunikáciami sú riešené chodníky - jednostranné alebo obojstranné. Šírka chodníkov je navrhnutá v závislosti od šírky medzi parcelami - 1,50, 2,0 a 2,50 m. Sú vyspádované jednostranným priečnym sklonom (2%) smerom ku komunikácii. Plocha chodníkov bude ohraničená z vonkajšej strany neprevýšeným betónovým obrubníkom 200/100 mm, osadeným v betónovom lôžku C10/12,5, po prípade ohraničujúcou spevnenou podmurovkou oplotenia súkromnej parcely, čo nie je súčasťou tohto projektu. Skladba vrstiev chodníkov: - DL 60 mm betónové dlažobné tvarovky STN EN /200 mm, farba sivá - L 40 mm ložná vrstva z drveného kameniva 2/4 mm STN EN P1 120 mm cementom stmelená zmes CBGM C 5/6 22; STN O 150 mm štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) G C ; STN zhutnená pláň 96% PS Komunikácie sú navrhnuté so značkami so zákazom STÁTIA! 6

7 SO 02 VONKAJŠIE ROZVODY PITNEJ VODY Výpočet potreby vody pre navrhovaných 873 EO: Qp = 873 EO á 145 l/ deň l/ deň Qm = Qp x kd = x 1, l/ deň kd = koeficient dennej nerovnomernosti Qhod = Qm x kh/24 = x 1,8/ l/ hod kd = koeficient hodinovej nerovnomernosti Qsek = Qhod/3 600 = /3 600 = 3,428 l/ sek Qročné = m³/ rok Rozvod pre IBV Záhumnie Krásna sa napojí na terajší Vodovodný rad smerujúci z Krásnej - Hutka D160. ( Bod napojenia viď situáciu). Napojenie sa realizuje odbočkou 160/160. Rozvod D160 sa prevedie po Nadzemný hydrant HN1, ako hlavný zdroj pre napájanie Požiarnych vozidiel. Všetky ďaľšie rozvody v IBV sa prevedú z potrubia HDPe 110, s umiesnením Nadzemných hydrantov HN, ako kalníkové a vzdušníkové hydranty. Potrubná časť bude vedená pod chodníkom spoločne s rozvodmi plynu a tlakovej spláškovej kanalizácie. V miestach podľa požiadaviek VVS sa novonavrhnuté potrubie zokruhuje s terajšími Vodovodnými sieťami obce. ( Viď situácia) Potrubná časť vo výkopku zem.3 sa uloží na pieskové lôžko 150mm a obsype pieskom 300mm. Nad potrubnú časť sa uloží identifikačný izolovaný kábel AYKY 4,5 a nad obsyp sa uloží prehodená zemina. Prebytočná zemina sa použije na planírovanie areálu IBV s odvozom do 2000m. Súčasťou PD budú aj Domové prípojky k 194 RD z mat. rpe. Každá prípojka bude mať hl. uzáver za bodom napojenia. Prípojky budú ukončené Domovou Vodomernou šachtou WŚ PVC pre každého užívateľa ( Viď Príloha), 1,5 m od hranice pozemku na pozemku užívateľa, ukončená uzatváracím ventilom. Vodomerná zostava nie je súčasťou tejto tejto PD, ale bude si ju riešiť každý účastník samostatne. Hl. uzáver vody pre IBV je za bodom napojenia DN160. Jednotlivé vetvy budú oddelené samostatnými zemnými uzávermi s teleskopickou zemnou súpravou a viečkom. 7

8 Ako armatúry a doplnky sa použijú zariadenia typu HAWLE TECHNICKÉ POŽIADAVKY Ptred začatí prác je nutné vykonať skúšku na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. podľa STN EN805 sa vykonávajú :SKÚŠKY - Skúška v ohybe rúr v pozdĺžnom smere - Skúška vrcholovým tlakom rúr s tuhým správaním - Skúška kruhovej tuhosti rúr s pružným správaním - Tlaková skúška - Skúšky všetkých spojov - Skúšky tvaroviek, príslušenstva armatúr a iných súčastí - Skúšky označovania výrobkov - Skúšky hrúbok stien potrubia, Vonkajší priemer, hrúbku steny POŽIADAVKY NA VÝROBKY - dodané typové skúšky - skúšky kvality - podľa prísl. rúrového materiálu stanovia sa spôsoby dopravy, skladovania, inštalovania, údržby MATERIÁLY - Všetky materiály použité na potrubie a súčasti musia byť vhodné na vodárenské použitie! podľa STNEN 805. Akékoľvek poškodenie sa musí opraviť resp. vymeniť! ZÓNA POTRUBIA Lôžko, obsyp, bočný zásyp, začiatočný a koncový zásyp musí byť zhutnený tak, aby bol zabezpečený min. oporný účinok k vzľadom k charakteru zeminy a sadaniu. Starostlivo je nutné dbať k vyplneniu všetkých dutín po odstránení paženia!. BEZPEČNOSŤ PRÁCE Pred začatím prác je nutné zistiť či všetci pracovníci sú vybavení vhodným odevom a či sú poučení s narabaním s materiálom vo výkopku! HLAVNÁ TLAKOVÁ SKÚŠKA prevedie sa v súvislosti s čl STNEN 805. DEZINFEKCIA prevedie sa v súvislosti s čl.12 STNEN 805. VÝKAZ POTRUBNÉHO MATERIÁLU: HDPe bm HDPe bm HDPe ,5 bm. Prípojky pre RD.rPe bm Vodomerná šachta Pe typová ks Návrh je spracovaný podľa STN EN 805. Vo všeobecnosti Hlavné a rozvádzacie potrubia používané na zásobovanie vodou musia byť schopné previesť maximálne prietoky, a byť pripravené ďalej sa rozvetvovať. 8

9 SO 03 SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA TLAKOVÁ Výpočet množstva splaškových odpadových vôd Qp = 873 EO á 145 l/ deň l/ deň Qm = Qp x kd = x 1, l/ deň kd = koeficient dennej nerovnomernosti Qhod = Qm x kh/24 = x 1,8/ l/ hod kd = koeficient hodinovej nerovnomernosti Qsek = Qhod/3 600 = /3 600 = 3,428 l/ sek Qročné = m³/ rok Splašková kanalizácia tlaková bude zaústená do terajšej splaškovej kanalizácie tlakovej obce. Ustanovujúca STN EN 1671 Spôsob zaústenia podľa výpočtu množstva splaškových odpadných vôd bol prevedený a odsúhlasený v spolupráci s fi PRESKAN s r.o. PROSTEJOV, ako navrhovateľa kpl. kanalizácie tlakove v Krásnej nad Hornádom. Zaústenie sa prevedie v troch bodoch : 1. Vetva T1- T1 do terajšej vetvy A5 na Ukrajinskej ul Q = 1,02.l/ sek 2. Vetva T2- T2 do terajšej vetvy A5-1 D90 Q = 1,66 l/ sek 3. Vetva T3- T3 do terajšej vetvy A5-1-2 D63 Q = 0,75 l/ sek Potrubná časť HDPe vo výkopku zem.3 sa uloží na pieskové lôžko 150mm a obsype pieskom 300mm. Nad potrubnú časť sa uloží identifikačný izolovaný kábel AYKY 4,5 a nad obsyp sa uloží ochranná folia + prehodená zemina. Pre tlakovú kanalizáciu budú slúžiť nasl. časti: 1. ZBERNÁ KOMORA Ako súčasť tejto PD umiestnená pri každom RD samostatne ( Viď detail v prílohe). Do Zbernej komory bude ústiť gravitačná kanalizácia, podľa PD ZTI pre každý dom ako samostatná časť PD. 2. ZARIADENIE NA VYTVÁRANIE TLAKU Pre uvedenú stavbu budú slúžiť čerpadlá PRESKAN s rozomieľacími zariadeniami, ktoré nie sú súčasťou tejto PD, ale súčasťou samostatných PD ZTI pre RD. 9

10 3. TLAKOVÝ KANALIZAČNÝ SYSTÉM PRESKAN(TKS) Vetvový systém potrubí na odvádzanie splaškových vôd ( Viď koordinačná Situácia) so samočistiacou schopnosťou. - Systém sa musí prevádzkovať bez upchávania - Zaplavenia sa musia eliminovať alebo obmedziť na okolnosti určenými OU - Nesmie ohroziť priľahlé stavby a vedenia Technickej vybavenosti - Potrubia sa musia podrobiť Tlakovej skúške a zodpovedajúcim Funkčným požiadavkám - Nesmie pôsobiť zápach a iné obtiaže pre verejnosť - Musí sa zaistiť prístup pre údržbu. - V prípade výpadku dodávky energie musí zariadenie na vytváranie tlaku po obnovení zásobovania energiou automaticky nabehnúť Dimenzie sú navrhnuté na min. prietok 0,7 l/ sek. a Zberné komory na zdržanie odpadových vôd min. 8 hod. V PD je počítané zásobovaním el. energiou pre celý systém. Výkaz potrubného materiálu: HDPe bm HDPe bm HDPe bm HDPe bm Zberná komora ks 10

11 SO 04 ODKANALIZOVANIE DÁŽĎOVÝCH VôD KOMUNIKÁCIE STN EN VÝPOĆET MNOžSTVA DÁžĎOVÝCH ODPADNÝCH VôD F1... plocha spevnených komunikácií na odkanalizovanie : m² F2... plocha chodníkov na odkanalizovanie : m² ψ1...súčiniteľ odtoku spevnených komunikácií: 0,7 ψ2...súčiniteľ odtoku pre chodníky 0,6 Qmax dážď: = ψ1 x i x F1 + ψ2 x i x F2 = = 0,7 x 0,0165 x ,6 x 0,0165 x = 175,6 l/ sek i= intenzita dažďa v l/ sek /ha Kanalizačné potrubie jednotnej dážďovej kanalizácie sa navrhuje na zhromažďovanie a odvádzanie povrchového odtoku z miestnych komunikácií a chodníkov s cieľom vypúšťania podľa geologického prieskumu do priepustných podloží terénu. Pre dotknuté územie bol prevedený geologický prieskum fi. GEOTREND Prešov a celkové riešenie je prevedené na základe doporučení a podkladov tejto firmy, ktorá vykonala v areáli IBV 3 sondy ( Viď príloha) Kanalizácia je navrhnutá pre prietoky na povrchovú dážďovú vodu len z cesty a chodníkov. Akékoľvek iné odpadné vody napojiť na navrhnutú jednotnú dážďovú kanalizáciu je neprípustné. Komunikácie a chodníky sú odkanalizované cez 29 typových uličných vpustí typu KLARTEC. Kanalizačné potrubie v zemi je navrhnuté ako PVC korugované uložené na pieskovom lôžku 150mm a obsypané pieskom 300mm. Nad obsypom sa uloží ochranná fólia. Trasa je vedená v kraji cesty. Kanal. šachty sú navrhnuté typové prefabrikované kruhové s možnosťou primárneho vsakovania dážďových vôd bez dna. Kanalizácia je zvedená do 3 vsakovacích nádrží typu KL RN 18 KLARTEC, ktoré sú umiestnené pod komunikáciou v najnižších miestach podľa Geodetických podkladov, aby ich dno nebolo viac ako 3,8 m pod RT. 11

12 Potrubie PVC je zokruhované tak, aby v každom prípade mohli byť využité všetky Vsakovacie nádrže. Podľa HGP priepustnosť zeminy je 5 x 10 na -3 5 x 10 na -6 Vsakovacie nádrže sú navrhnuté na max 2 ročný kritický dážď. UHSV = 4,8-5,1 od RT -Kanalizačná sieť je navrhnutá v súlade s STN EN752.( Platí len pre časť gravitačnej kanalizácie) - Účelom kanalizácie je spoľahlivé, hospodárne a zdravotne neškodné odvádzanie zrážkovej vody. Podľa prísl. STN stavba nie je umiestnená v pásme hygienickej ochrany. - Návrh musí byť riešený na dobu min. 30 rokov a musí zohľadniť účinky na životné prostredie ako aj požiadavky na údržbu určené v STN EN a STN PD zohľadňuje dodávateľ musí vytvoriť podmienky na dodržanie zásad bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia. - Spôsob čistenia povrchových zrážkových vôd bude v súlade s vydaním Stav. povolenia. - Priemyslové vody nesmú ohrozovať materiál, vodotesnosť stôk, kanal. objektov a zar., zdravie a obsluhu personálu a po úprave kvalitu vody v recipiente. - Podľa STN dodržať kríženie s dotknutým plynom Vtl - Podľa STN dodržať min vzdialenosti od križujúcich inž. sietí! - Vedenia plynu a vody majú byť uložené nad kanalizáciou - Na kanal. sieti sú navrhnuté objekty pre splnenie funkčných požiadaviek kanalizácie., a pre potrebu vykonávať obsluhu, údržbu a opravy. - Poklopy objektov v spevnených plochách nesmú tvoriť prekážky! - Objekty musia byť zaistené rebríkmi, resp. stúpadlami z mat. oddolných proti korózii. Rozvod nie je dimenzovaný pre odkanalizovanie dážďových vôd zo striech objektov jedn. RD. l potrubnej časti = 2320,5 bm PVC korugované DN300 Při 15 min daždi požadovaný retenčný priestor : 159 m³ Navrhovaná retencia 3x VS 54 m³ + potrubie 163 m³ = 217 m³ vyhovuje 12

13 SO 05 ROZVOD PLYNU Stl STN , STN ZÁKLADNÉ ÚDAJE: Médium Zemný plyn naftový Tlak plynu v médiu : 100 kpa Stl Potreby plynu pre 194 RD: Plynový domový kotol : á 2,1 m³/hod, celkom : 407,4 m³/hod Plynový kombinovaný sporák : 0,75 m³/ hod celkom : 145,5 m³/hod Q Max = k1 x Q1 + k3 x Q3 = 0,1 x 145,5 + 0,25 x 407,4 = 14, ,85 = 116,5 m³/hod k1 = koeficient súčasnosti pre spotřebiče na teplú prípravu pokrmov k3 = koeficient súčasnosti spotrebičov na lokálne vykurovanie - V blízkosti areálu je vedený plynovod Vtl PN4 DN500. Areál IBV je navrhnutý tak, aby zástavba a vedeni inž. sietí nenarušila ochranné abezpečnostné pásmo tohoto plynovodu. - Z Vtl je vedená odbočka do Mestskej časti Košice- Krásna. Vtl PN 4 DN 100. Před obcou je navrhnutá centrálna Regulačná stanica (RS)pre obec Vtl/Stl s reguláciou Stl na 100 kpa. - Potrubím DN200 a násl. DN 100 Stl je vedený hl. rozvod plynu pre MČ Košice- Krásna. Na vetve potrubia Stl za RS sa realizuje nový rozvod pre IBV Záhumnie Krásna. 13

14 Hl. rozvod pre IBV bude vedený v chodníku z mat. HDPe 90 a 110. Potrubná časť bude vo výkopku uložená na pieskovom lôžku 150mm a obsype sa pieskom 300mm. Nad potrubím Pe sa upevní signalizačný kábel a nad obsyp sa uloží ochranná fólia. Pre výkopové práce sa uvažuje so zem 3 s odvozom prebytočnej zeminy do 2000m pre terénne úpravy areálu. Trasa je navrhnutá tak, aby rozvod plynu Stl pre jedn. zástavbu cez Prístupové komunikácie bol zokruhovaný. Podľa konzultácii zo zást. SPP je ďalej trasa navrhnutá tak, aby bol zároveň zokruhovaný terajší rozvod plynu Stl v obci, cez napojenie terajšieho rozvodu a nového rozvodu na Prašnej ul. Pod komunikáciami bude rozvod vedený v chráničkách mat. HDPe. s čuchačkami na vyššie uloženom konci chráničky. V ďalšom st. PD sa budú riešiť jedn. uzávery na vetvách. Skúšky a uvedenie do prevádzky viď PD DSP a RP. Rozvody : HDPe D bm HDPe D bm Prípojky pre RD HDPe bm Chráničky...240bm. Súčasťou PD budú aj jedn. prípojky k RD, pre každý RD samostatne s HUP za bodom napojenia potrubia. Prípojky sa realizujú z mat. HDPe, Ukončeni prípojky sa realizuje na hranici pozemku, kde sa umiestni DUP. RaMZ pre každý RD bude riešiť samostatná dokumentácia, riešená násl. užívateľom. ( Viď príloha) 14

15 SO 06 PRÍPOJKA VN SO 07 KIOSKOVÉ TRANSFORMAČNÉ STANICE SO 08 DISTRIBUČNÉ NN ROZVODY Základné technické údaje: Napäťová sústava: VN : 3 AC 50 Hz V NN : 3/PEN AC 50 Hz 400 V/230 V, TN-C Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke Je daná konštrukčným vyhotovením a usporiadaním živých častí elektrického zariadenia. Pre elektrické inštalácie nad 1 kv podľa STN je riešená týmito ochranami: krytom zábranou prekážkou umiestnením mimo dosahu Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche Pre elektrické inštalácie nad 1 kv podľa STN je riešená týmito ochranami: Ochrana: uzemnením Druh siete: sieť s priamym (nízkoimpedančným) uzemnením Ochranné opatrenie podľa STN pre NN sieť čl.411 samočinné odpojenie napájania čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia Vyhradené elektrické zariadenie: A, B skupina Prostredie podľa STN : Vnútorný priestor transformovni AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 15

16 Vonkajšie dotknuté priestory AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3, AE3, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS3, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 Dodávka el. energie: 3.stupňa Trieda zeminy: 3 / 0,12-0,25 MPa / Inštalovaný a výpočtový výkon: stupeň elektrizácie bytov v zmysle STN A Inštalovaný a výpočtový výkon: Domácnosti bez el. vykurovania Domácnosti s priamym el. ohrevom Spolu Navrhovaný výkon transformátorov Pp = 160 x 1,5 kw = 240 kw Pp = 550 kw Pp = 50 x 6,2 kw = 310 kw TS1 = 400 kva (2x vývod na obec) TS2 = 160 kva TS3 = 250 kva (časť ex. RD napojených na TS) Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: A, B Meranie odberu elektrickej energie pre rodinné domy: v elektromerových rozvádzačoch ER na verejne prístupnom mieste. Stavba nerieši dodávky ER, dodávky ER zabezpečí každý stavebník sám. Opis technického riešenia: Zabezpečenie napájania rodinných domov je navrhnuté z novo projektovaných transformovní kioskového vyhotovenia do 1x 630 kva s vonkajším ovládaním. Transformovne sú umiestnené vedľa miestnych komunikácií. Prípojka VN k transformovni TS1 je navrhnutá z existujúcej vzdušnej prípojky VN k stožiarovej transformovni TS9. Daná transformovňa bude v rámci tejto stavby zrušená. Prípojka VN sa rieši od lomu vzdušného VN vedenia káblom typu 3x1x NA2XS2Y. Na prechodovom podpernom betónovom bode sa umiestni zvislý odpínač OTE. Od stĺpa je kábel uložený voľne vo výkope, križovanie komunikácie sa zrealizuje v PVC chráničke ø160. Ukončenie káblov v novej transformovni sa zrealizuje vnútornými káblovými koncovkami REYCHEM. Dĺžka prípojky VN je cca 550 m. Projektované VN vedenie sa vo voľnom priestranstve uloží v pieskovom lôžku 16

17 krytom betónovou resp. PVC doskou, pri prechode cez komunikácie sa uloží v chráničkách resp. sa pretláčaním uložia nové chráničky - PE rúry. Pri križovaní inžinierskych sietí sa projektované vedenia uloží do PE resp. PVC káblových chráničiek. Pri súbehu projektovaných káblov s jestvujúcimi káblami, je potrebné oddeliť ich tehlami. Káble sú usporiadané v trojuholníku a označia sa štítkom. Z transformovne TS1 sa ďalej rieši napojenie transformovne TS2 (450 m) a TS3 (560 m). Transformačná stanica TS po stavebnej stránke je riešená ako prefabrikovaný box z odľahčeného betónu. Skelet sa skladá z dvoch monolitných, oceľou vystužených betónových odliatkov: v jednom kuse sú vyhotovené bočné steny a podlaha, druhý blok predstavuje základ. Montáž stanice sa skladá z osadenia základu a pripevnenia samotnej stanice k tomu základu. Stanica je opatrená fasádou zo syntetickej omietky zn. CERESIT, farebná úprava je vyhotovená podľa špecifikácie zákazníka. Strecha trafostanice je betónová plochá, odolná proti vode miernym spádom na dve strany a presahom za steny skeletu. Obsluha trafostanice je z vonka. Montáž a obsluha transformátora je z vonkajšej strany skeletu po otvorení dverí transformátorovej komory. Betónová podlaha stanice je vybavená technologickými otvormi káblovými priechodkami, umiestnenými pod rozvádzačom VN a NN, ako aj v komore transformátora. V priestore obsluhu je umiestnené dva otvory do základu trafostanice a taktiež kábelový kanál. NN zabezpečenie napájania rodinných domov je navrhnuté z NN rozvádzača transformovne kábelmi typu 1-NAYY 4x150. Káble sú ukončené v prípojkových skriniach 2/5 plastového vyhotovenia typu HASMA s 2x káblovým a zemným dielom. Z týchto skríň sa napojí až 5 elektromerových rozvádzačov pre rodinné domy. Elektromerové rozvádzače si zabezpečia jednotlivý vlastníci samostatne. Dĺžka NN káblových prepojení je cca 3700 m. Zemné práce Pozostávajú z výkopu a zásypu ryhy pre uloženie prívodných káblov do prípojkových skríň. Navrhovaný kábel NN prípojky sa uloží v chodníku voľne do 17

18 výkopu na pieskové lôžko hrúbky minimálne mm a zasype sa vrstvou piesku hrúbky minimálne 80 mm. Vo vzdialenosti asi 20 cm nad káblom sa uloží výstražná fólia. V komunikácii resp. v miestach, kde môže dôjsť k mechanickému poškodeniu kábla prejazdom ťažkých mechanizmov, resp. v miestach kríženia s inými podzemnými vedeniami sa kábel uloží v plastovej rúre priemeru D = 10 cm. Káblová chránička sa musí utesniť - zabránenie zatekaniu. Všetky súbehy a križovania je nutné zrealizovať v zmysle STN (pri súbehu so stavbami dodržať vzdialenosť uloženia káblov od základov minimálne 0,6m). Po uložení a zasypaní kábla je potrebné NN káblovú trasu zakresliť do kolaudačného plánu podľa skutočného prevedenia a zrealizovať porealizačné zameranie. 18

19 SO 09 VONKAJŠIE OSVETLENIE Rozvodná sústava: 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN C-S Ochranné opatrenie podľa STN : čl.411 samočinné odpojenie napájania čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia Vonkajšie vplyvy sú uvedené v protokole Druh osvetľovacích stožiarov: rúrové 8 m stožiare (žiarovo zinkované) Inštalovaný výkon: Pi = 103*0,07 = 7,21 kw Predpokladaná ročná spotreba: A = 14,4 MWh Navrhovaný kábel pre VO: NAYY-J 4x25 mm 2 Meranie elektrickej energie 2x v rozvádzači RVO Trieda osvetlenia podľa STN EN ME6 Jas suchého povrchu vozovky 0,5 cd. m -2 Celková rovnomernosť osvetlenosti U o = 0,35 El. zariadenie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. prílohy 1 je zaradené ako el. zariadenie skupiny B. Vonkajšie osvetlenie komunikácie je navrhnuté stožiarmi VO výšky 8 m od terénu, počet kusov 103. Na stožiaroch sú osadené výbojkové svietidlá 1xSON-TPP 70W. Stožiare sú žiarovo zinkované. Napojenie VO je navrhnuté kábelmi typu NAYY- J 4x25 z rozvádzačov RVO1 a RVO2. Rozvádzače RVO sú plastového voľnestojacého vyhotovenia HASMA s 2x káblovým a zemným dielom. Rozvádzače 19

20 budú umiestnené vedľa prípojkových skríň SR. Ovládanie osvetlenia je riešené automatické od čidlá VO s možnosťou prepnutia do ručnej prevádzky. Káble VO sú ukončené v jednookruhových rozvodniciach typu EKM, v rozvodnici sa bod rozdelenia pripojí k uzemneniu stožiara. Svietidlá z rozvodnice sa napoja kábelmi CYKY-O 2x1,5. Ochrana pred bleskom stĺpov VO sa urobí uzemnením osvetľovacieho stožiarov vodičom FeZn ø10, resp. FeZn 30/4. Zemné práce. Kábelové vedenie sa uloží vo voľnom teréne do káblovej ryhy 35x80 cm do pieskového lôžka a zakryje výstražnou fóliou. Prechod pod komunikáciami a križovanie inžinierských sietí sa urobí v chráničkach FXK s presahom 1m. Chráničky sa osadia na podkladný betón. Výkop pod komunikáciami je o rozmeroch 35x110 cm. Pred realizáciou zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierských sietí. Rozvody pre VO 3520 m 20

21 SO 10 PRÍPOJKA SLABOPRÚDU Predmetná projektová dokumentácia je vypracovaná na základe objednávky a podkladov od investora a prevádzkovateľa. Spĺňa podmienky novely vyhlášky 85/76 stavebného zákona č. 378/92.Projektová dokumentácia rieši rozvody slaboprúdu na IBV Záhumnie Košice -Krásna. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ: V rámci tejto PD sa navrhuje nasledovné technické riešenie: Ako bod napojenia prípojky slaboprúdu pre novobudované IBV Záhumnie Košice - Krásna bola určená RSU Krásna ulica Horná. 1.Návrh trasy výkopov: Trasa výkopov pre vybudovanie primárnej časti (PČ) FTTH medzi RSU Krásna a IBV Záhumnie vedie intravilánom obce od RSU Krásna Horná ulica smerom k IBV Záhumnie po uliciach Horná, Vyšný dvor a Ortoviska. Na začiatku IBV sa vybuduje skriňa PODB z ktorej sa multirúrami prepoja ďalšie dve PODB skrine. Sekundárna časť prípojok k jednotlivým domom sa navrhuje vykop po obidvoch stranách novobudovaných ulíc - viď. polohopis. 2.Návrh trasy multirúr Návrh trasy multirúr v rámci danej stavby počíta s vybudovaním úložnej multirúry- ( zväzok trubičiek úložný ) DB 7x12/8 mm od RSU po navrhovanú skriňu PODB č. 3 a následné po skriňu PODB označenú ako č.1 a č.2 ( prepoj medzi PODB sa môže zrealizovať multirúrou 1x10/8+24x5/3,5 mm ). Pre sekundárnu časť siete FTTH IBV Záhumnie, budú použite multirúry potrebnej kapacity o priemere 5 mm (DB 1x5/3,5 mm - ku domom, v hlavnej trase 4x5/3,5, 7x5/3,5, 12x5/3,5, 19x5/3,5 ). V uvedenej lokalite bude postavených 196 rodinných domov. Káblová trasa bude vedená tak, ako je to znázornené na výkrese č Návrh výstavby OMK: Návrh výstavby OMK medzi RSU Krásna a PODB IBV Záhumnie, počíta s zafúknutím OMK_36vl_SMF_D_vonk. z RSU Krásna do jednotlivých PODB 21

22 bodov.v každom PODB bode bude vytvorená rezerva OMK 2 x 5 m. Vlákna OMK budú v PODB bodoch ukončené podľa vláknové plánu. Vlákna končiace v danom PODB budú uložené do kaziet na ľavej strane PODB, pričom jedno vlákno bude navarené na vstup splitra. Každé PODB bude osadené jedným splitrom, ktorý bude vyvláknený do modulov s kazetami v pravej časti PODB. V koncových PODB budú všetky vlákna OMK ukončené v kazetách na ľavej strane PODB. PODB rozvádzače budú vybavené meracím panelom, do ktorého bude pigteilom privedený 64 port splitra. V RSU Krásna bude OMK ukončený do nástenného ODF typu ODF FIST-WR-147, do existujúceho shelfu č.2 ODF GPS2 doplnenie 36 vl. konektormi SC/APC. Bližšie technické riešenie podáva schematický náčrtok výkres č.2 a situačný výkres č.1. Po skončení stavebnomontážnych prác sa vykonajú na optických kábloch záverečné merania. Protokoly s výsledkami meraní odovzdá dodávateľ prác investorovi najneskôr na kolaudácii stavby. Na kábloch sa vykonajú nasledovné merania: - Kompletné meranie siete P2MP (jednostranné OTDR + priama metóda) STAVEBNÁ ČASŤ: Je bezpodmienečne nutné dodržať v dokladovej časti uvedené podmienky stavbou dotknutých orgánov a organizácií ako aj vytýčenie jestvujúcich inž. sietí. Vzhľadom k tomu, že inžinierske siete sú do projektu zakreslené len informatívne, je nutné ich pred začatím výkopových prác vyhľadať a vytýčiť za účasti správcov inž. sietí. Po smerovom a hĺbkovom vytýčení inž. sietí pokládku kábla realizovať tak, aby bola dodržaná STN o súbehu a križovaní inž. sietí. Kábel bude uložený vo voľnom teréne v kábelovej ryhe 30 x 60 cm v chodníku 20x40 cm. Proti mechanickému poškodeniu bude chránený tehlou plnou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Pri krížení chodníkov a iných spevnených plôch bude kábel uložený v chráničke v HPS rúre d=110 mm. Výkop bude vykonaný ručne. Pri výkopových prácach je nutné prebytočnú výkopovú zeminu a stavebný odpad odviesť a uskladniť na skládke, ktorá bude určená po dohode s investorom stavby. Po ukončení sa terén uvedie do pôvodného stavu. 22

23 PREVEDENIE STAVBY: Táto investičná akcia sa prevedie podľa tejto dokumentácie, platných stavebných, prevádzkových a bezpečnostných nariadení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a podľa platných noriem a priložených výkresov. I. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍPRAVNÝCH, STAVEBNÝCH PRÁC Na zhromažďovanie stavebného materiálu bude slúžiť plocha v časti územia novej prístupovej cesty z Prešnej ul, ktorá bude oplotená. V tejto časti areálu budú umiestnené aj Unimo bunky pre soc. a hygienické zar. Dodávateľov Predpokladané použité zariadenia: Elektrické ručné náradie Zámočnícka výbava Nákladné autá Autožeriav Pásové rýpadlo Technologický postup sa musí pred začatím prác prerokovať s vedúcim stavby alebo s pracovníkom povereným riadením stavebných prác. Vstup do priestorov staveniska sa musí zabezpečiť od začiatku vykonávaných prác až do ich ukončenia. Vstup je potrebné viditeľne označiť. Stavebné práce budú prebiehať v pracovnom čase od 6.00 do hod. VZNIK ODPADOV A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Prehľad odpadov produkovaných pri stavbe IBV Záhumnie Krásna nad Hornádom poskytuje rámcovú predstavu o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby. Počas výstavby vzniká predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. 23

24 s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. II. Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný - O, zvláštny - Z a nebezpečný - N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov - Katalóg odpadov). Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke: P.č. Kód odpadu Kateg. Nakladane s odpadom Názov odpadu odpadu Obaly z papiera a lepenky Obaly z plastov O O Obaly obsahujúce zvyšky nebez. N látok alebo kontaminované nebez. látkami Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako v O Zhromažďovanie Zhromažďovanie Zhromažďovanie Využitie Drevo O Využitie Sklo O Využitie Železo a oceľ O Využitie bude určený hlavným dodávateľom stavby spôsob odberateľ 24

25 8 9 Stavebné materiály na 02 báze plasty iné, ako v O Zmiešaný odpad zo stavb a demolácií iné ako v O 01, a Využitie Zhromažďovanie IIa Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečené ich vhodné uloženie, prípadne zneškodnenie (prostredníctvom firmy napr. Kosit Košice, Zberné suroviny Košice, resp. inej oprávnenej osoby v okolí stavebníka) na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch. IIb Predpoklad vzniku odpadov po ukončení výstavby Po ukončení výstavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný - O, zvláštny - Z a nebezpečný - N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z.). Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke: Kód odpadu Papier a lepenka Sklo Názov odpadu Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad Plasty Kovy Kateg. odpadu O O O O O 25

26 Odpady inak nešpecifikované Zmesový komunálny odpad Viď DSP O IIc Nakladanie s odpadmi po ukončení výstavby Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečené ich vhodné uloženie, prípadne zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej firmy (napr. : Kosit Košice, Zberne surovín Košice, resp. inej oprávnenej osoby v okolí stavebníka) na skládkach odpadov, resp. vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch. II d Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné: viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle 19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 223/2001 o odpadoch dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle 19 ods. 1 písm. h/ zákona č. 223/2001 o odpadoch využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 223/2001 o odpadoch zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 223/2001 o odpadoch splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle 6 zákona č. 223/2001 o odpadoch vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle 7 zákona č. 223/2001 o odpadoch; II d Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi 26

27 Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov. Určiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. Hlučnosť IVB je samostatné územie vzdialené neďaleko od obce Krásna nad Hornádom. Hlučnosť sa počíta len pre prevádzku stavebných strojov v denných hodinách, ktorá neovplyvní zvýšenie hlučnosti v obci Krásna nad Hornádom.. III Bezpečnosť práce Pred začatím stavebných prác je potrebné, aby všetci pracovníci dodávateľa boli poučení o bezpečnosti pri práci. Stavebné práce sa musia vykonávať v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi SUBP č. 374/1990 Zb., ktorú vydal Slovenský úrad bezpečnosti práce a Slovenský banský úrad o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pracovníkov je potrebné vybaviť ochrannými pracovnými prostriedkami a odevmi podľa druhu práce. Pri zváračských prácach je nutné dodržať bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov v zmysle STN , STN , STN , STN a STN IV.VLASTNÍCKE VZŤAHY A NÁKLADY - vlastnícke vzťahy: investor je nájomcom uvedených pozemkov a má súhlas na nakladanie s týmito pozemkami pre potreby prípravy a realizácie predmetnej stavby IBV Záhumnie Krásna nad Hornádom. - druh stavby: komunikácie a inžinierske siete pre novú IBV so 194 rodinnými domami, v skladbe: - miestne komunikácie - vodohospodárske stavby - objekty inžinierskych siet. Prehľad východiskových podkladov: - Podklady VVS 27

28 - Podklady SPP - Podklady VEZ - Podklady telekomunikácií - Podklady polohopisného a výškopisného zamerania - Geologické podklady - Podklady z jedn riešení na MÚ Košice- Krásna vč. IZ - Podklady získané na mieste Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu Stavba, podľa uvedenej objektovej skladby, sa bude zhotovovať ako celok. Na ukončenú stavbu budú vydané kolaudačné rozhodnutia. Na území stavby sa nenachádza žiadna stavba. Stavba nemá žiadne väzby na okolité stavby, územie, ani dopravné stavby. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov Prevádzkovateľom obj. Komunikácie bude MÚ Mestská časť Košice- Krásna, ktorá prevezme bezodplatne do majetku a užívania novú miestnu komunikáciu ako aj chodníky. Prevádzkovateľom obj. Verejný vodovod bude VVS a.s.ktorá prevezme objekty. do majetku. Prevádzkovateľom obj. Splášková kanalizácia tlaková, bude VVS Košice, ktorá prevezme obj. do majetku. Prevádzkovateľom obj. Odkanalizovanie komunikácií budemú Mestská časť Košice- Krásna, ktorá bude prevádzkovať celý rozvod Prevádzkovateľom obj. Výmena transformátora a prípojka NN a VNbudú v správe VSE. Prevádzkovateľom obj. Vonkajšie osvetlenie bude MÚ Mestská časť Košice- Krásna, ktorá má v správe vonkajšie osvetlenie celej obce. Prevádzkovateľom obj Telekomunikácie budú Telekomunikácie. Prevádzkovateľom obj. Plynofikácia bude SPP Košice, ktorá prevezme obj. do majetku. Lehoty výstavby - zabezpečenie stavebných povolení: 12/ začatie stavby: 04/

29 - ukončenie stavby: 10/ celková doba zhotovovania stavby: 30 mesiacov. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania Pre navrhovanú stavbu sa nestanovuje skúšobná prevádzka. Prevádzka je možná súčasne s odovzdaním stavby do užívania, na základe postupne vydávaných kolaudačných rozhodnutí.. Predpokladané celkové náklady stavby HSV: - SO 01 STAVEBNÁ ČASŤ MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ SO 02 VONKAJŠIE ROZVODY PITNEJ VODY SO 03 SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA TLAKOVÁ SO 04 ODKANALIZOVANIE DÁŽĎOVÝCH VôD KOMUNIKÁCIE SO 05 ROZVOD PLYNU Stl SO 06 PRÍPOJKA VN SO 07 KIOSKOVÉ TRANSFORMAČNÉ STANICE SO 08 DISTRIBUČNÉ ROZVODY EL. NN SO 09 VONKAJŠIE OSVETLENIE SO 10 PRÍPOJKA SLABOPRÚDU celkom...hsv

30 V.. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno technické riešenie stavby Urbanistické a architektonické riešenie Stavba je lokalizovaná do územia s platným územným plánom obce Krásna nad Hornádom určeného na zástavbu individuálnej bytovej výstavby s komplexnou infraštruktúrou. Územie bude novou obecnou ulicou oddelené od extravilánu a funkcie na tomto území využitie ornej pôdy na poľnohospodárske účely. Budúca zástavba rodinných domov na danom území funkčne rozšíri doterajšie využitie územia v rámci obce na IBV. Navrhované rodinné domy budú jednoduchými stavbami, domy prízemné s obytným podkrovím, s členitým tvarom striech, vstavanými garážami pre jedno alebo dve autá. Rodinné domy budú v zmysle schváleného ÚPN-Z/ osadené v uličnej čiare t.j. cca 4,0 m a menej vzdialenosti od hranice pozemkov = hranica chodníka pre peších. Projektovaná stavby rieši prístupovú komunikáciu na dané územie napojenie a rozvody všetkých energetických vedení ako podzemné vedenia, a chodník pre peších. Súčasťou stavby je aj vonkajšie osvetlenie verejného územia. Súčasťou stavby sú aj všetky prípojky( Voda, kanal tlak. spl, plyn, el) Viď detail. Presné zakreslenie prípojok bude vpd DSP.. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení Stavebné práce budú vykonávané v zmysle platných predpisov, najmä: - Zákon č. 124/2006 Zz o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Zz. - Zákon č. 121/2004 Zz o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Zz o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko - Nariadenie vlády SR č. 392/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného zdravotného označenia pri práci - Nariadenie vlády SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 30

31 - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 356/2007 Zz o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výstavby Stavba bude mať vyhotovený vlastný Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bude tvoriť súčasť ohlásenia začatia stavby príslušnému Inšpektorátu práce Košice. Zhotoviteľ musí vybaviť pracovníkov príslušnými OOPP. Objednávateľ a j zhotoviteľ stavby zodpovedajú za zabezpečenie plnenia ustanovení zákona č. 124/2006 Zz o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. V prípade, že na pracovisku budú plniť pracovné výkony pracovníci viacerých zamestnávateľov, alebo oprávnené fyzické osoby, je potrebné zabezpečiť zvlášť zodpovednosť za úlohy. Na stavenisku bude lekárnička pre ošetrenie drobných úrazov a poranení. V prípade väčšieho úrazu bude použitá najbližšia Poliklinika resp. Nemocnica. Bezpečnosť vlastnej prevádzky stavby bude prevedená vydaním všetkých predpísaných tlakových skúšok, revíznych správ a certifikátov prevedených objektov. Bezpečnosť cestnej premávky sa riadi príslušnou vyhláškou o cestnej premávka ako aj predpísaným dopravným značením, ktoré bude zrealizované do kolaudácie stavby. V komunikácii bude dopravná značka Zákaz zastavenia a Parkovania! Určenie nových ochranných pásiem Zhotovenie a prevádzkovanie projektovanej stavby nevyvoláva potrebu zriaďovania nových ochranných pásiem v danom území. 1. Zemné práce Výkopové práce pre jednotlivé média sa prevedú v jednoduchých hydrogeologických pomeroch podľa inžiniersko geologického prieskumu. Povrchová vrstva aluvialových náplavov je tvorená z jemnozrnnými hlinitými rsp. ílovitými zeminami. Táto vrstva zasahuje do hĺbky 3,0-5,0 m pod rastlý terén. Pod touto vrstvou sa do hĺbky 8,5 m pod RT nachádza vrstva nesúdržných zemín s obsahom štrku a valúnov Pre prevádzanie stavby bude odobratá zemina v hr. 300 mm, ktorá bude čiastočne odvážaná a čiastočne bude ponechaná na stavbe pre spätné sadové úpravy po prevedená stavby. Celková kubatúra odobratej zeminy / odhumusovania/ - plocha pod komunikáciou : 3860 m² Kubatúra zeminy odhumusovania: V depónii zeminy na stavenisku sa ponechá m³... ostatných m3 sa rozprestrie a uloží na požadovanom mieste areálu podľa určenia OU. Spracovatelia: Ing. Bandler Peter, Ing. Vydra Vladimír, Ing. Klešč Vladimír, Ing. Koporová Katarína. 31

32 PRÍLOHY OBSAH : 1. SITUÁCIA SKÚMANÉHO ÚZEMIA 2. SITUÁCIA GEOLOGICKÝCH DIEL 3. SONDA DV1 4. SONDA DV2 5. SONDA DV3 6. PRIEČNY VZOROVÝ REZ KOMUNIKÁCIÍ 7. PôDORYS + POZDĹŽNY REZ DOMOVÝCH PRÍPOJOK 8. VSAKOBAVIA NÁDRŽ KL RN18 9. PREČERPÁVACIA ŠACHTA 10. PLASTOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA 32

33 33

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec RODINNÝ DOM TECHNICKÁ SPRÁVA Zdravotechnika INVESTOR: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: AUTOR PROJEKTU RD: STUPEŇ: Lucia Madarásová, Markova

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA

ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica ROZŠÍRENIE LOGISTIKY EAST HUB SKALICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

Διαβάστε περισσότερα

Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1. Technická správa

Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1. Technická správa Stavba: Ružomberok - Černová - MVE Radičiná 1 MW Objekt: SO 01 Vtokový objekt SO 02 Rybovod SO 03 Strojovňa MVE SO 04 Prípojka VN PS 01 - Trafostanica MVE1 Technická správa Investor: Energia prírody s.r.o.,

Διαβάστε περισσότερα

SENEC Logistická hala B-D

SENEC Logistická hala B-D SENEC Logistická hala B-D OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov február 2016 AQUIFER s.r.o., Bleduľová

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, ktoré určujú technické podmienky prístupu, Pripojenia do Prepravnej siete a prevádzkovania Prepravnej siete ktoré boli

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra Ing. Zlatica Muchová, PhD. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre http://fzki.uniag.sk Kontaktná

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ:

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ: A ) T E C H N I C K Á S P R Á V A AKCIA: BYTOVÝ DOM - HEAVEN OBJEKT: HLAVNÝ OBJEKT PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA MIESTO STAVBY: KAZANSKÁ UL., BRATISLAVA, P.Č. 5265/1, 5265/2, 5266/1, 5266/2 INVESTOR: HEAVEN

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Číslo zákazky: Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky Oddiel I - Základné údaje (vypĺňa vlastník nehnuteľnosti - žiadateľ) Žiadateľ (meno, priezvisko/obchodné meno, zastúpený) :...... Adresa :... Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické

VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické VARGA ELEKTRO Technická správa Vyhradené technické zariadenie elektrické REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V MUČÍNE Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny Obec Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt P R O J E K T TECHNICKÉHO RIEŠENIA E L E K T R O Č A S Ť INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56 AKCIA: ČASŤ: STUPEŇ: Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby Elektro Realizačný

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM

OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM OBCHODNÉ CENTRUM KAUFLAND ŽIAR NAD HRONOM Predmetom predkladaného u je výstavba obchodného centra Kaufland v Žiari nad Hronom s priľahlým parkoviskom pre návštevníkov, zákazníkov. Navrhovateľ plánuje tento

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

nl's ~ r Pod -f t Chránené údaje ZODPOVEDNY PROJEKT ANT lng. Karol Komora POCET A4 llava - uprava Podhradskeho patoka

nl's ~ r Pod -f t Chránené údaje ZODPOVEDNY PROJEKT ANT lng. Karol Komora POCET A4 llava - uprava Podhradskeho patoka -~r ~ rcialny stav~bny ars P ov~rli}.'~.. ektovil doki.unt:nta.:tu k f.,t_t ~dg~~u pro J ' 2' r jmo'j /../!..C!.'?... r.... ~... 9..V......... '. zo dj\a..?..7... :.16?.

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Nitra, júl Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém.

Nitra, júl Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém. Nitra, júl 2004 Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém. OBSAH : 1 Úvod... 3 1.1 Citované a súvisiace normy... 3 2 Materiál... 4 2.1 Fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálu na výrobu rúr a

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY /// PRIPOJOVACIE ROZVODNICE PRIPOJOVACIE ROZVODNICE

ENERGY /// PRIPOJOVACIE ROZVODNICE PRIPOJOVACIE ROZVODNICE PRIPOJOVACIE ROZVODNICE Kapitola I Pripojovacie rozvodnice... 3 Kapitola II Ochrana LED svietidiel... 23 Kapitola I : Pripojovacie rozvodnice Kapitola I Pripojovacie rozvodnice Pripojovacie rozvodnice

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky Zmena č. 6 LAKOVŇA vypracovaná podľa zákona NR SR č.39/2013 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Máj 2015-1/42

Διαβάστε περισσότερα

1. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A JEJ ÚČASTNÍCI

1. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A JEJ ÚČASTNÍCI 1. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A JEJ ÚČASTNÍCI Úspešná výstavba a následné užívanie stavby nezáleží len na jej odbornom a technickom prevedení, ale taktiež na organizačnej príprave a prevedení, ako i na organizovanom

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

Zmluva o dielo č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluva o dielo č. Z20524475_Z Uzatvorená v zmysle 56 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Obec Lúčnica nad Zitavou Lúčnica

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov

Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov Technické podmienky pre návrh, montáž a prevádzku aktívnych bleskozvodov 1 Obsah Úvod... 3 1. Všeobecne... 4 2. Stručný podpis aktívneho bleskozvodu a jeho funkcie... 4 3. Návrh (projektovanie) ochranných

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Audit verejného osvetlenia obce Špačince

Audit verejného osvetlenia obce Špačince Audit verejného osvetlenia obce Špačince Dátum spracovania: Január 2015 Obsah: 1. Základné údaje o obci... - 3-2. Ciele a rozsah auditu... - 4-2.1. Popis súčasného stavu... - 4-2.2. Technická špecifikácia

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2. SUPRA SUPRA PLUS ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU! PENA DRYsystem / Lepiaca malta zadarmo! Rozmery dxšxv [mm] Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive ks [kg] paleta [kg] Pevnosť v tlaku P [N/mm²]

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP )

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP ) Dátum vydania : 01.09.2014 Dátum revízie Názov výrobku: Kremičitý piesok 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

Časť 4 Osobitné požiadavky

Časť 4 Osobitné požiadavky Časť 4 Zväzok 3, Časť 4 1 OBSAH 1. OSOBITNÉ POŽIADAVKY... 4 1.1 Kanalizačné potrubia... 4 1.2 Kanalizačné odbočky... 4 Nové kanalizačné odbočky... 4 Prepojenie existujúcich kanalizačných odbočiek... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

OBNOVA DOMU KULTÚRY BISKUPOVÁ - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy

OBNOVA DOMU KULTÚRY BISKUPOVÁ - Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy zodpovedný projektant: vypracoval: investor: miesto stavby: Ing. Peter Kotry Ing. Peter Kotry obec Biskupová Biskupová 62, 956 07, okres: Topoľčany, obec: Biskupová, katastrálne územie: Biskupová, parcela

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2017 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany.

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany. SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU www.prefastav.sk Obsah O FIRME... 3 PREFA PODLUŽANY... 4 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 7 m 3... 5 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 10 m 3... 6 VODOTESNÁ KRABICOVÁ ŽUMPA 20m 3,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα