Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI"

Transcript

1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA ÚSTREDNÉHO KÚRENIA... 3 PRIPOJENIE KOTLA NA ROZVOD PLYNU... 4 PRIPOJENIE KOTLA NA ELEKTRICKÚ SIEŤ... 4 PRIPOJENIE KOTLA NA ROZVOD VODY... 4 ODVOD SPALÍN A PRÍVOD VZDUCHU POPIS KOTLA... 4 VŠEOBECNE... 4 PREVÁDZKA KOTLA... 5 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY... 5 PRIPOJENIE K PC... 6 TESTOVACÍ PROGRAM... 6 HLAVNÉ KOMPONENTY KOTLA QUANTUM Q7K INŠTALÁCIA... 8 UMIESTNENIE KOTLA... 8 INŠTALÁCIA DO KUCHYNSKEJ LINKY... 8 ODSTRÁNENIE PREDNÉHO PANELA... 8 MONTÁŽ KOTLA ZAPOJENIE ZAPOJENIE POTRUBIA ÚK TERMOSTATICKÉ RADIÁTOROVÉ HLAVICE SYSTÉM OHREVU VODY ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE IZBOVÝ TERMOSTAT VYP/ ZAP SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY ZAPOJENIE PLYNU VEDENIE VZDUCHU A SPALÍN SPÔSOBY VEDENIA VZDUCHU I SPALÍN [podľa STN EN 483] A POVOLENÉ DĹŽKY POTRUBIA SPÁDOVANIE POTRUBNÝCH TRÁS SAMOSTATNÉ ÚSTIE NA ROVNEJ STENE ZDVOJENÉ ÚSTIE PRI VODOROVNOM USPORIADANÍ NA ROVNAKEJ VONKAJŠEJ STENE 14 ZDVOJENÉ ÚSTIE PRI ZVISLOM USPORIADANÍ UVEDENIE KOTLA DO PREVÁDZKY NAPLNENIE KOTLA, SYSTÉMU ÚK A ODVZDUŠNENIE SYSTÉM ÚSTREDNÉHO KÚRENIA (ÚK) NAPLNENIE SYSTÉMU ÚŽITKOVEJ VODY PRÍVOD PLYNU NASTAVENIE NA OVLÁDACOM PANELI OVLÁDACÍ PANEL MAXIMÁLNA TEPLOTA PRE ÚK OHREV VODY KOMFORTNÝ OHREV VODY TLAČIDLO RESET NASTAVENIE POMOCOU SERVISNÉHO KÓDU PARAMETRE NASTAVENIE MAXIMÁLNÉHO VÝKONU VYKUROVANIA (ÚK) NASTAVENIE POZÍCIE ČERPADLA NASTAVENIE SNÍMAČA VONKAJŠEJ TEPLOTY PRESTAVBA NA INÝ TYP PLYNU PLYNOVÁ ARMATÚRA NASTAVENIE PLYNOVEJ ARMATÚRY NASTAVENIE PLYNOVEJ ARMATÚRY POMOCOU MERANIA TLAKU PORUCHY KÓDY PORUCHOVÝCH HLÁSENÍ ZOBRAZENIE POSLEDNEJ PORUCHY TABUĽKA ODPOROV ÚDRŽBA KOTLA TECHNICKÉ ÚDAJE SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA COMBI SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA SOLO CE - PREHLÁSENIE O ZHODE... 28

3 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Quantum Heating s.r.o.. nezodpovedá za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré sú spôsobené nesprávnym používaním kotla a nerešpektovaním bezpečnostných pokynov alebo použitím príslušenstva, ktoré nie je vopred odsúhlasené firmou Quantum Heating, s.r.o. VŠEOBECNE Systém musí spĺňať bezpečnostné pokyny a ďalšie nariadenia a normy ako napr.: Pokyny uvedené v tomto návode STN EN Vetranie budov - Výpočtové metódy pre stanovenie prietoku vzduchu v budovách vrátane filtrácie STN Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení STN ed.2 Elektrické inštalácie nízkeho napätia - Priestory s vaňou alebo sprchou STN Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenie. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík (prostredie obyčajne chránené pred mrazom s okolnou teplotou v rozsahu + 5 až 35 C STN O Požiarna bezpečnosť tepelných zariadení TPG Odberné plynové zariadenia a spotrebiče na plynné palivo v budovách TPG Z hľadiska požiarnej bezpečnosti: STN Stavebný zákon č.50/1976 Z. z. Miestne príslušné vyhlášky a nariadenia UPOZORNENIE! Na kotol nemôžu byť uložené predmety z horľavých látok. Pred začiatkom prác, ktoré môžu mať za následok zmenu prostredia v priestore inštalácie kotla (napr. práce s náterovými látkami, lepidlá atď.), je nutné odstaviť kotol z prevádzky. INŠTALÁCIA ÚSTREDNÉHO KÚRENIA Inštalácia musí byť vykonaná v súlade s bezpečnostnými normami a ďalšími príslušnými vyhláškami a nariadeniami, ako napr.: STN Projektovanie a montáž ústredného kúrenia, TN Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné kúrenie a ohrievanie úžitkovej vody. Kotol má zabudovanú expanznú nádobu, ktorá umožňuje pripojenie na uzavretý vykurovací systém. Skutočný potrebný expanzný objem pre daný vykurovací systém je nutné určiť výpočtom podľa STN Pokiaľ bude vypočítaný expanzný objem vyšší než objem zabudovanej expanznej nádoby, je nutné do vykurovacieho systému inštalovať prídavnú expanznú nádobu. Pred pripojením kotla do vykurovacieho systému je nutné systém dôkladne prepláchnuť a tým ho zbaviť drobných nečistôt. Vykurovacie rozvody je nutné riešiť projektom s väzbou na hydraulické odpory sústavy a k celkovo prenášaným výkonom. Bezpečné vzdialenosti kotla od horľavých materiálov v zmysle STN sú: 100 mm - od ťažko, alebo stredne horľavých materiálov, 200 mm - od ľahko horľavých materiálov. PRIPOJENIE KOTLA NA ROZVOD PLYNU Pripojenie kotla na rozvod plynu musí vykonať vždy oprávnená osoba v zmysle Vyhl.č 508/2009 Z.z., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a stanovujú niektoré podmienky k zaisteniu ich bezpečnosti, v znení neskorších predpisov. Oprávnená osoba musí mať zmluvu o servise s firmou Quantum Heating s.r.o.. V prípade, že budete postupovať presne podľa inštrukcií v tomto návode, môžete bezpečne inštalovať, obsluhovať a udržiavať tento výrobok. Pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie. V prípade nejasností sa obráťte na Quantum Heating s.r.o..inštalácia musí byť vykonaná podľa schválenej dokumentácie pre plynoinštaláciu v súlade s bezpečnostnými normami a ďalšími príslušnými vyhláškami a nariadeniami ako napr.: STN Plynové zariadenia. Zásady prevádzky, STN EN 1775:2008 Zásobovanie plynom - Plynovody v budovách - Najvyšší prevádzkový tlak, TPG :2008 Odberné plynové zariadenia a spotrebiče na plynné palivo v budovách, 3

4 TPG Pripájanie odberných plynových zariadení a ich uvedenie do prevádzky, TPG Spotrebiče na plynné palivo s relatívnou hustotou vyššou než vzduch, umiestnené v priestoroch pod úrovňou terénu. PRIPOJENIE KOTLA NA ELEKTRICKÚ SIEŤ Kotol sa pripája do sieťovej zásuvky blízko kotla. Inštaláciu zásuvky, pripojenie kotla na el. sieť a servis jeho elektrickej časti môže vykonávať iba osoba so zodpovedajúcou odbornou elektrotechnickou kvalifikáciou podľa vyhlášky č.392 a 394/ Inštalácia musí byť vykonaná v súlade s bezpečnostnými normami a ďalšími príslušnými vyhláškami a nariadeniami ako napr.: STN EN , Zásuvka musí vyhovovať STN a STN , Sieťové napätie musí byť 230 V ± 10 %, STN ed.2. PRIPOJENIE KOTLA NA ROZVOD VODY Pripojenie kotla na rozvod vody musí byť vykonané v súlade s STN a osadené všetkými predpísanými armatúrami. Kvalita vody určená k ohriatiu v plynovom zásobníkovom ohrievači musí spĺňať podmienky STN (Kvalita teplej úžitkovej vody) a STN (Kvalita vody, Pitná voda). Tvrdosť vody nemôže presiahnuť 7 dh (nemeckej stupnice tvrdosti) = 1,25 mmol/ l Ca + Mg, vodivosť nesmie presiahnuť 125 μs/cm (mikrosiemens na centimeter) a kyslosť sa musí pohybovať v rozmedzí od 7,0 do 9,5 ph. ODVOD SPALÍN A PRÍVOD VZDUCHU Odvod spalín a prívod vzduchu sa musí inštalovať v súlade s: STN Komíny a dymovody Navrhovanie, prevedenie a pripájanie spotrebičov palív, STN EN A2 Komíny tepelné technické a hydraulické výpočtové metódy Časť 1, STN Vetranie budov Výpočtové metódy pre stanovenie prietoku vzduchu v budovách vrátane filtrácie, TPG Odberné plynové zariadenia a spotrebiče na plynné palivá v budovách, Pokyny výrobcu uvedené v tomto návode, Horizontálne potrubie je nutné inštalovať so spádom 2 od koncovky smerom do kotla, aby sa zamedzilo vytekaniu kondenzátu do okolia. 2. POPIS KOTLA VŠEOBECNE Q7K závesný plynový kondenzačný kombinovaný kotol je zariadenie s uzavretou spaľovacou komorou. Kotol dodáva teplo do systému ÚK a do systému TÚV. Prívod vzduchu a odvod spalín sa môže pripojiť ku kotlu dvoma oddelenými rúrami alebo pomocou koaxiálneho potrubia. Kotol sa montuje pomocou závesnej konzoly na stenu. Kotol Q7K COMBI je schopný produkovať minimálne 7,5 alebo 9 litrov vody za minútu o teplote 60 C (čo zodpovedá 12,5 alebo 15 litrov vody za minútu o teplote 40 C) alebo naplnení vane o objeme 100 litrov o priemernej teplote vody 40 C. Pri nastavení zapnuté a eco kotol spĺňa ekologické normy. Kotol je možné používať na vykurovanie a na ohrev vody. Kotol je štandardne nastavený na zemný plyn (G 20). Na požiadavku môže byť dodaný na plyn propán (G31). 4

5 PREVÁDZKA KOTLA Kotol Q7K je zariadenie s modulovanou reguláciou výkonu a vysokou účinnosťou. Produkuje taký výkon, ktorý spĺňa aktuálne požiadavky na dodávku tepla. V hliníkovom tepelnom výmenníku sú integrované dva oddelené medené potrubia. Keďže sú okruhy pre ohrev vody a pre vykurovanie oddelené, vykurovanie a ohrev vody sú navzájom nezávislé a každý môže fungovať oddelene. Ohrev vody má prioritu pred vykurovaním. Nemôžu fungovať súčasne. Kotol je vybavený elektronickým ovládačom horáku, ktorého funkciou je ovládať ventilátor vzduchu podľa požiadaviek na výrobu tepla, ktorý vychádza zo systému vykurovania alebo ohrevu vody, ďalej otvára plynovú armatúru, zapaľuje horák a plynule vyhodnocuje plameň a informáciu pre požiadavku na výkon. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY Na ovládacom panely sa zobrazuje, či je kotol v prevádzke alebo nie. [ - ] Vypnutý Kotol je mimo prevádzky, ale pod napätím. Nie je žiadna požiadavka na ohrev vody alebo na vykurovanie. Zariadenie na ochranu proti zamrznutiu je v prevádzke. Tzn., že čerpadlo sa spustí a výmenník sa začne nahrievať, pokiaľ teplota vody v systéme poklesne pod 5 C. Ak je ochrana proti zamrznutiu aktivovaná, zobrazí sa kód [ 7 ]. [ ] Pozícia vyčkávania Dióda na vypínači svieti a môže svietiť aj dióda signalizujúca funkciu ohrevu vody. Kotol je pripravený na ohrev vody alebo vykurovanie. [ 0 ] Zapnutý ohrev vody Po skončení funkcie ohrevu vody stále beží čerpadlo. Doba, po ktorú čerpadlo beží, je nastavená pri výrobe, ktorá sa dá zmeniť. Čerpadlo beží automaticky 10 sec. každých 24 hod., aby nedochádzalo k vrstveniu. Táto automatická funkcia čerpadla začína byť aktívna od poslednej požiadavky na teplo. Pokiaľ je nutné cyklus automatického spustenia čerpadla zmeniť, dá sa to nastaviť. [ 1 ] Dosiahnutie požadovanej teploty Ovládač horáka môže dočasne blokovať požiadavku tepla. Potom sa horák vypne. Blokovanie sa objaví, keď je dosiahnutá požadovaná teplota. Keď teplota poklesne na určitú hodnotu, blokovanie sa zruší. [ 2 ] Testovanie Snímače teplôt sú pravidelne testované ovládačom horáka. Počas testu ovládač horáka nevykonáva žiadne iné funkcie. [ 3 ] Vetranie Keď je požiadavka na ohrev, najprv sa spustí ventilátor. Ak sú dosiahnuté požadované otáčky, zapáli sa horák. Zobrazí sa [ 3 ], keď je vetranie ukončené, horák sa vypne. [ 4 ] Zapálenie Keď ventilátor dosiahne požadované otáčky, horák sa zapáli pomocou elektrickej iskry. Počas zapaľovania sa zobrazí kód [ 4 ]. Pokiaľ nie je horák zapálený, znovu sa opakuje zážih cca. po 15 tich sekundách. Pokiaľ po štyroch po sebe nasledujúcich zážihoch horák nehorí, hlási sa na displeji porucha. (viď. odsek Pouruchy) [ 5 ] Funkcia ohrevu vody pre vykurovanie Keď termostat vyšle požiadavku na teplo, ventilátor sa spustí [ 3 ], nasleduje zapálenie [ 4 ] a funkcia vykurovania [ 5 ]. Počas funkcie ohrevu vody ventilátor beží a výkon kotla je riadený riadiacou jednotkou, aby bola dosiahnutá požadovaná teplota vody. Pokiaľ je zapojený izbový termostat vyp/zap, na displeji sa zobrazí teplota vody. Pokiaľ je zapojený teplotný snímač, teplota vody je meraná týmto snímačom. Pokiaľ je zapojený externý snímač, požadovaná teplota je meraná priamo ovládačom horáka. Pokiaľ sú zapojené ľubovoľné dve z týchto snímačov, na displeji sa zobrazí maximálna teplota. 5

6 Funkcia ohrev vody pre vykurovanie je indikovaná na ovládacom panely. Môže byť nastavená v rozmedzí od 30 C do 90 C. [ 6 ] Funkcia ohrevu vody Ohrev vody je pri činnosti kotla prioritou. Pokiaľ prietokový spínač registruje prietok viac ako 2 l/min., akákoľvek ďalšia požiadavka na teplo je ignorovaná. Ak ventilátor dosiahne požadované otáčky [ 3 ] a prebehne zapálenie [ 4 ], ovládač horáka spustí funkciu ohrevu vody [ 6 ]. Počas ohrevu vody je ventilátor v otáčkach, kotol pracuje plným výkonom a voda sa ohreje na požadovanú teplotu. Teplota vody môže byť nastavená na 40 C až 65 C. Na ovládacom panely je zobrazené, že prebieha ohrev vody. Aktuálna teplota vody sa dá zistiť stlačením servisného tlačidla na 2 sekundy. [ 7 ] Výmenník na predohrev Aby bola zaistená rýchla dodávka teplej vody, ovládač horáka je vybavený tzv. komfortným režimom. Táto funkcia zaisťuje, že výmenník nahreje vodu na nastavenú požadovanú hodnotu. Funkcia komfortného režimu má nasledujúce nastavenia: Zapnutý: ( kontrolka svieti) Funkcia komfortného ohrevu sa priebežne zapína. Kotol vždy dodá okamžite teplú vodu. Eco: ( kontrolka svieti) Komfortný ohrev sa kotol naučí sám. Kotol si zapamätá spotrebu teplej vody tým, že je púšťaný vodovodný kohútik. Výsledkom je, že tepelný výmenník neohrieva napr. v noci alebo pokiaľ nie je dlhodobo odoberaná teplá voda. Vypnutý: (obe kontrolky sú vypnuté) Teplota tepelného výmenníka nie je vysoká, takže dodať teplú vodu určitú dobu trvá. Preto sa toto nastavenie používa, pokiaľ nie je nutné mať hneď teplú vodu. Potom sa komfortná funkcia môže vypnúť. PRIPOJENIE K PC Horák je vybavený vstupom pre pripojenie PC pomocou kábla a príslušného SW. Táto funkcia umožňuje monitorovať správanie ovládača horáka, kotla a celej inštalácie po dlhú dobu. TESTOVACÍ PROGRAM Ovládač horáka má zariadenie pre testovací program. Aktivácia testovacieho programu umožní spustiť ventilátor v požadovaných nastavených otáčkach, bez funkcie ovládača horáka automaticky. Bezpečnostné funkcie sú pritom aktívne. Testovací program sa ukončí pomocou tlačidla [ + ] a [ - ] súčasne. [ 7 ]. Popis programu Tlačidlá Na displeji Horák je aktívny, min. výkon pre ÚK a [ L ] Horák je aktívny, max. výkon pre ÚK, parameter 3) a (1x) [ h ] Horák je aktívny, max. výkon pre ohrev vody, parameter 4) a (2x) [ H ] Vypnutie testovacieho podľa aktuálnej a programu situácie Aby nenastalo zamrznutie kotla, je vybavený ochranou proti zamrznutiu. Pokiaľ teplota tepelného výmenníka poklesne pod 5 C, horák sa spustí a čerpadlo pracuje, pokiaľ nie je dosiahnutá požadovaná teplota výmenníka. Pokiaľ je aktivovaná funkcia ochrany proti zamrznutiu, je zobrazený Pokiaľ hrozí, že miesto inštalácie alebo niektorá z jej častí, môže zamrznúť, musí byť inštalovaný ďalší termostat na spiatočke v mieste najnižšej teploty. Zapojenie termostatu musí byť v súlade s nákresom. UPOZORNENIE! Aj keď nie je kotol v činnosti (- na panely), je aktívna funkcia ochrana proti zamrznutiu. Avšak informácia z externého teplotného snímača bude ignorovaná. 6

7 HLAVNÉ KOMPONENTY KOTLA QUANTUM Q7K A Obehové čerpadlo M Odvod spalín B Plynová armatúra N Vodotesná svorkovnica C Riadiaca jednotka a ovládací panel O Odvod kondenzátu D Snímač teploty S1 P Snímač teploty vody S3 E Snímač teploty S2 Q Sifón F Ventilátor R Výmenník tepla G Prietokový spínač S Ovládací panel a displej H Snímač tlaku T Ionizačná a zapaľovacia elektróda I Kábel so zástrčkou 230 V ~ U Výrobný štítok J Ručný odvzdušňovací ventil K Okienko pre náhľad do spaľovacej komory L Prívod vzduchu D 80mm 7

8 3. INŠTALÁCIA UMIESTNENIE KOTLA Kotol musí byť zavesený pomocou závesnej konzoly priamo na stenu. UPOZORNENIE! Pred zavesením kotla na stenu sa treba presvedčiť, či je stena dostatočne pevná, aby uniesla váhu kotla. Stena musí byť z nehorľavého materiálu, v opačnom prípade ho treba dostatočne odizolovať. Odporúčame kotol vyvážiť. Pri realizácii je potrebné dodržať príslušné požiarne a bezpečnostné predpisy. INŠTALÁCIA DO KUCHYNSKEJ LINKY Uistite sa, či je dostatok priestoru pod kotlom. Pokiaľ inštalujete kotol do malej linky, otvory pre vetranie musia byť minimálne 50 cm 2. INŠTALÁCIA DO VETRANEJ KUCHYNSKEJ KOMORY Inštalácia do uzatvorenej vetranej komory (špajze) je dovolená. ODSTRÁNENIE PREDNÉHO PANELA Podľa nasledujúcich pokynov zložte spodný a predný panel: Pokiaľ je inštalovaný kryt (A), zložte ho smerom dopredu. V spodnej časti kotla odskrutkujte obe skrutky (B). Pozdvihnite predný panel (C) a zložte ho smerom dopredu. MONTÁŽ KOTLA 1. Vybaľte kotol. 2. Skontrolujte obsah balenia. Skladá sa z: Kotol Závesná konzola Sifón Návod Záručný list 3. Skontrolujte, či je kotol v poriadku. Pokiaľ nie je, kontaktujte firmu Quantum Heating. 4. Skontrolujte, či sú tesnenia na svojich miestach. 5. Zaveste kotol. Zasuňte ho do závesnej konzoly smerom zhora nadol. 6. Ohybná hadica zo sifónu pre kondenzáty musí byť pripojená do odpadovej rúry, ktorá má priemer minimálne 32 mm. 8

9 A = Výstup VV Ø 22 mm B = Vstup VV Ø 22 mm C = Plyn G ½ D = Odvod kondenzátu Ø 32 (sifón ø 25 ohybný) h = 517 mm Q7K-18-SOLO 577 mm Q7K-24-SOLO 637mm Q7K-28-SOLO H = 590 mm Q7K-18-SOLO 650 mm Q7K-24 SOLO 710 mm Q7K-28-SOLO Z1 = Odvod spalín Ø 80 mm Odvod spalín/ Ø 60/100 alebo Ø 80/125 Z2 = prívod vzduchu (koaxiálne) Y = Prívod vzduchu Ø 80 mm A = Výstup VV Ø 22 mm B = Vstup VV Ø 22 mm C = Plyn G ½ D = Studená voda (vstup) Ø 15 mm E = Teplá voda (výstup) Ø 15 mm F = Odvod kondenzátu Ø 32 (sifon ø 25 ohybný) h = 517 mm Q7K-24-COMBI 577 mm Q7K-28-COMBI 637mm Q7K-32-COMBI H = 590 mm Q7K-24-COMBI 650 mm Q7K-28-COMBI 710 mm Q7K-32-COMBI Z1 = Odvod spalín Ø 80 (těsnění) Odvod spalín/ prívod Ø 60/100 alebo Ø 80/125 Z2 = vzduchu (koaxiálne) Y = Prívod vzduchu Ø 80 mm 9

10 4. ZAPOJENIE ZAPOJENIE POTRUBIA ÚK 1. Dôkladne systém vypláchnite. 2. Pripojte rúry pre prívod a spiatočku. Rúry rozvodu vody musia byť pripojené vodotesne. Existujúce spoje nesmú byť strhané, aby nedošlo k úniku vody v spojoch. Na prípojkách ÚK musí byť nainštalovaný: Napúšťací/vypúšťací ventil priamo pod kotlom Vypúšťací ventil v najnižšom bode inštalácie. Tlakový poistný ventil na prívode (max. 3 bary). Max. vzdialenosť od kotla je 500 mm. Žiadny ďalší ventil alebo obmedzenie nesmú byť medzi kotlom a napúšťacím ventilom. Expanzná nádoba pre ÚK na spiatočke. TERMOSTATICKÉ RADIÁTOROVÉ HLAVICE Pokiaľ sú všetky radiátory vybavené termostatickými hlavicami alebo regulátormi radiátorových ventilov, musí byť inštalované preklenutie (bypass), aby bola zaistená minimálna cirkulácia vody. Preklenutie musí byť minimálne vo vzdialenosti 6 m od kotla, aby nedochádzalo k prehriatiu kotla. OHREV TUV V ZÁSOBNÍKU S VÝMENNÍKOM Schéma zapojenia kotla zo zásobníkom: (pre verzie Q7K SOLO) C Kotol Q7K SOLO D - Zásobník s výmenníkom tepla E Vykurovacia sústava F Expanzná nádoba vykurovania G Poistný ventil vykurovania H Trojcestný motorický ventil (230V) I Snímač TUV - NTC 10

11 SYSTÉM OHREVU ÚŽITKOVEJ VODY 1. Systém dôkladne vypláchnite. 2. Pripojte studenú vodu (A) a rozvod teplej vody (B) v súlade s platnou normou STN. UPOZORNENIE! Pokiaľ je kotol používaný len na ohrev úžitkovej vody, funkcia ÚK je vypnutá na ovládacom panely. Pokiaľ je kotol cez zimu vypnutý a odpojený od zdroja, voda musí byť zo systému vypustená z dôvodu možného zamrznutia. ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE UPOZORNENIE! Uzemnená zásuvka musí byť na stene vo vzdialenosti maximálne 1 m od kotla. Zásuvka musí byť na prístupnom mieste. Pri inštalácii vo vlhkých miestnostiach je povinnosťou urobiť pevné pripojenie. Pokiaľ robíte nejaké zásahy v elektroinštalácii, vždy vytiahnite zástrčku od kotla zo zásuvky. 1. Vysuňte kryt (A) (pokiaľ je inštalovaný). 2. Vyskrutkujte dve skrutky, aby ste získali prístup k riadiacej jednotke. 3. Vytiahnite riadiacu jednotku. 4. Zapojenie svorkovnice X4 nájdete v tabuľke. 5. Po pripojení vodičov zapojte zariadenie do zásuvky. Teplotný ovládač Svorkovnica X4 Upozornenie Izbový termostat 6 7 Spínací kontakt Modulačný termostat Opentherm Odstráňte spoj medzi bodmi 4 5 Vonkajší teplotný snímač Snímač TUV zásobníka Trojcestný ventil 230V L, 5 L, 6 N 11

12 IZBOVÝ TERMOSTAT VYP/ ZAP Na ovládanie kotla môžete použiť ľubovoľný izbový termostat so spínacím kontaktom. Ten sa pripája do svorkovnice na body 6 a 7. SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY (ekvitermika) Kotol je vybavený pripojením na vonkajší teplotný snímač. Vonkajší teplotný snímač môže byť zapojený v kombinácii s vypínacím/zapínacím izbovým termostatom alebo s termostatom OPENTHERM. Zapojte vonkajší teplotný snímač (8-9). Zmena ekvitermickej krivky je možná v nastavení parametroch kotla. ZAPOJENIE PLYNU Zapojte plynový kohútik (A) medzi prívod plynu a kotol. Upevnite vývod plynového kohútika priamo na 3/4 spoj na konzole. Pripojte kotol k prívodu plynu. 12

13 5. VEDENIE VZDUCHU A SPALÍN Z dôvodu množstva variantov spôsobu a použitých dielov odvodu spalín musí byť konkrétna trasa odvodu spalín súčasťou projektovej dokumentácie vykurovanej budovy. Vodorovné úseky potrubia sa spádujú tak, aby kondenzát odtekal smerom ku kotlu, príp. k dielom určeným na odvod kondenzátu. Pritom sa využíva možnosť nenásilne vykonať v spojení kolena s priamym úsekom malé vyhnutie zo základného smeru. Diely na odvod kondenzátu sa pokiaľ možno inštalujú v tesnej blízkosti hrdla vyústenia spalín z kotla. Na poruchy spôsobené zatekajúcim kondenzátom sa nevzťahuje záruka na kotol. SPÔSOBY VEDENIA VZDUCHU I SPALÍN [podľa STN EN 483] A POVOLENÉ DĹŽKY POTRUBIA Ak nie je pre jednotlivé nasledujúce spôsoby vedenia trás zdvojeného potrubia a ich vyústenia uvedené inak, môžu byť dĺžky (od prípojného miesta na kotle až k vyústeniu) potrubia vedené takto pozri tabuľka tech. parametrov. Poznámka: Za 1 Em sa považuje buď 1 m priameho úseku alebo 1 ks kolena 90. Pre kotol sú schválené tieto nasledujúce spôsoby prívodu vzduchu a odvodu spalín: Spôsob C13 vodorovné trasy a ich vodorovné vyústenia do voľného priestoru. Pri použití potrubia oddeleného (80 mm) na vodorovné trasy s vodorovnými vyústeniami musí byť zaústenie vzduchu a vyústenie spalín od toho istého kotla tak, aby sa obe nachádzali vo vnútri štvorca s dĺžkou strany 0,5 m. Príklad vodorovnej trasy zdvojeného potrubia vyhotovenie C13 (podľa STN EN 483) je na obrázku 01. Spôsob C33 zvislé trasy a ich zvislé vyústenia do voľného priestoru. Pre vyústenie potrubia oddeleného platí to isté, čo v spôsobe C13. Príklad zvislej trasy zdvojeného potrubia vyhotovenie C33 (podľa STN EN 483) je na obrázku 02. Spôsob C43 pripojenie k zdvojeným spoločným komínom. Zdvojené potrubie 30 od jednotlivých kotlov (jednotlivé trasy) je možné viesť aj do spoločných komínov; transportná dostatočnosť komína sa posudzuje podľa údajov výrobcu použitého komínového telesa. Ak sú trasy vyvedené do komína v dvoch smeroch, ktoré sú na seba kolmé, musí byť medzi zaústeniami prevýšenie aspoň 0,45 m. Kde sú trasy do komína zaústené proti sebe, musia sa obe zaústenia navzájom prevyšovať najmenej o 0,6 m. Zaústenie trás do spoločného zdvojeného komína nikdy nemá koncové elementy (také ako do voľného priestoru)! Obe časti trasy (vonkajšia vzduchová aj vnútorná spalinová) musia bezpečne zasahovať do príslušného komínového prieduchu, ale nie zase tak hlboko, aby tvorili prekážku v priechode spalín alebo vzduchu. Je nevyhnutné, aby potrubie (komínové teleso) spalinovej vetvy odolávalo teplotám do 120 C a bolo dostatočne tesné i odolné voči fyzikálno-chemickým účinkom (najmä spalín). V tomto prípade trasa súosého potrubia nesmie presiahnuť dĺžku pozri tabuľka tech. parametrov. Spôsob C53 zdvojené potrubie oddelené a vyústenie na rôznych miestach (s rôznymi parametrami, hlavne tlakovými). Na odvod spalín a prívod spaľovacieho vzduchu je možné použiť aj potrubie oddelené (pozri obr. 03). Trasy oddeleného potrubia nesmú byť vyvedené na vzájomne protiľahlé steny budovy. 13

14 Spôsob C83 použitie potrubia v tých prípadoch, ak je vzduchová časť zaústená do voľného priestoru a spalinová časť do spoločného komína. Vzduch možno takisto odoberať z voľného priestoru (príp. priestoru značne vzduchom zásobovaného) a spaliny odvádzať do spoločného komína (príp. opäť do priestoru so spoločným výskytom spalín). Sem spadá aj zvláštny prípad podľa druhého odseku oddielu Zvláštne prípady pozri ďalší text. Spôsob B23 odvádzanie spalín (aj potrubím oddeleným) do voľného priestoru a odber spaľovacieho vzduchu z vnútorného priestoru stavby v tesnej blízkosti kotla (v súosom potrubí prerušením jeho vonkajšej časti). Spôsob B33 trasy súosého potrubia na odvádzanie spalín do komína a na prívod spaľovacieho vzduchu z vnútorného priestoru stavby ( u súosého potrubia prerušením vonkajšej časti potrubia). Spôsob B53 trasy potrubia vyhotovené z dielov, ktoré sú uvedené v dokumentácii výrobcu. Odvod spalín je vedený oddelene. Prívod spaľovacieho vzduchu je riešený z vnútorného priestoru stavby. Upozornenie: Pre prívod spaľovacieho vzduchu z vnútorného priestoru stavby musí byť zabezpečené dostatočné množstvo vzduchu. Pre odvod spalín (komín alebo potrubie) nesmie byť pripojený žiadny iný spotrebič a pre odber vzduchu pritom musí byť k dispozícii najmenej 1,6 m3/hod vzduchu na 1 kw príkonu kotla. SPÁDOVANIE POTRUBNÝCH TRÁS Potrubná trasa musí byť riešená tak, aby zostava odvodu spalín umožňovala spád smerom do kotla, a to v minimálnom sklone 3 %. SAMOSTATNÉ ÚSTIE NA ROVNEJ STENE 1. Samostatné ústie vytvára pásmo od osi ústia v šírke a = 0,5 m, polomere b=1,0 m a výške c=5,0 m. Obr Schéma tvorby pásma pri samostatnom ústí dymovodu 2. Ak je os ústia vo vzdialenosti d > 0,3 m pod hornou časťou konštrukcie okna, nesmie vytvorené pásmo zasahovať do plochy tvorenej oknom. Pri vzdialenosti d 0,3 m môže pásmo ohraničené polomerom b zasahovať do hornej časti okna. Obr Schéma tvorby pásma od osi ústia dymovodu umiestneného v blízkosti hornej časti okna ZDVOJENÉ ÚSTIE PRI VODOROVNOM USPORIADANÍ NA ROVNAKEJ VONKAJŠEJ STENE Vzdialenosti zdvojeného ústia na rovnej stene pri vodorovnom usporiadaní sú: a = 1,5 m; g = 5,0 m; c = 5,0 m. V prípade, že g < 5 m, dochádza k prieniku pásiem, pričom celkovú šírku pásma 8 m treba dodržať a hodnoty a úmerne zvýšiť na oboch stranách (ak napr. g=4,0 m potom a=2,0 m). 14

15 Obr Zdvojené ústie pri vodorovnom usporiadaní na rovnej vonkajšej stene ZDVOJENÉ ÚSTIE PRI ZVISLOM USPORIADANÍ Najmenšie vzdialenosti pri zdvojenom ústí pri zvislom usporiadaní na rovnej vonkajšej stene sú: a = 0,5 m; b = 1,0 m; c = 5,0 m, a1 v závislosti na x nasledovne x 5,0 m je a1 = 0,5 m, x 4,0 m je a1 = 0,6 m, x 3,0 m je a1 = 0,75 m, x 2,0 m je a1 = 1,0 m, x 1,0 m je a1 = 1,2 m, Obr Zdvojené ústie pri zvislom usporiadaní na rovnej vonkajšej stene UPOZORNENIE! Uvedené príklady umiestnenia dymovodov sa môžu používať len pri opravách alebo rekonštrukciách objektov. V ostatných prípadoch je potrebné postupovať podľa Vyhlášky č. 410/2003 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok. 15

16 6. UVEDENIE KOTLA DO PREVÁDZKY NAPLNENIE KOTLA, SYSTÉMU ÚK A ODVZDUŠNENIE UPOZORNENIE! Kotol zapojte do el. siete až po napustení a odvzdušnení! SYSTÉM ÚSTREDNÉHO KÚRENIA (ÚK) Systém naplňte za studena pri maximálnom tlaku 1,5 až 2 bary. Odvzdušnite pomocou ručného odvzdušňovacieho ventilu (A). Alternatívne sa môže inštalovať aj automatický odvzdušňovací ventil namiesto ručného. Systém odvzdušnite aj pomocou ručných radiátorových odvzdušňovacích ventilov. Pokiaľ v systéme po odvzdušnení poklesol tlak, naplňte ho znovu vodou. Skontrolujte všetky spoje, či sú tesné a netečú. Sifón naplňte vodou. NAPLNENIE SYSTÉMU ÚŽITKOVEJ VODY Otvorte uzáver vody tak, aby sa do systému dostal tlak. Odvzdušnite systém otvorením kohútika na teplú vodu. Nechajte kohútik otvorený, pokiaľ sa vzduch neuvoľní z celého systému. Skontrolujte všetky spoje, či sú tesné a netečú. PRÍVOD PLYNU Odvzdušnite plynovodné potrubie pomocou meracieho výpustku pre meranie tlaku na plynovej armatúre. Skontrolujte všetky spoje, či sú tesné a neuniká plyn. Skontrolujte tlak plynu na vstupe plynu do plynového ventilu. Po absolvovaní predchádzajúcich krokov môžete spustiť kotol. 1. Zapnite prívod elektriny do kotla. Kotol by mal spustiť testovací režim pomocou ovládača [ 2 ] na ovládacom panely. Po skončení testu by sa kotol mal uviesť do režimu vyčkávania [ - ] na ovládacom panely. 2. Nastavte čerpadlo na maximálny výkon. 3. Nastavte izbový termostat na teplotu vyššiu než je aktuálna v miestnosti. Kotol začne ohrievať vykurovanú vodu. Na displeji sa zobrazí [ 5 ]. 4. Zvýšte teplotu na cca 80ºC (len v prípade ak sa jedná o vykurovanie s radiátormi). 5. Zistite teplotný rozdiel medzi prívodom a spiatočkou. Mal by byť cca 20 C. V tejto chvíli nastavte maximálny výkon na ovládacom panely. Skontrolujte si nastavenie horáku. Pokiaľ je to nutné, zmeňte nastavenie čerpadla (viď. strana 20). 6. Vypnite kotol. 7. Po ochladení kotla systém odvzdušnite a ak je nutné dotlakujte. 8. Skontrolujte systémy vykurovania a ohrevu vody, či správne fungujú. 9. Preškoľte obsluhu na napustenie, odvzdušnenie a fungovanie systému vykurovania a ohrevu vody.

17 7. NASTAVENIE NA OVLÁDACOM PANELI OVLÁDACÍ PANEL Nasledujúce nastavenie môže byť vykonané priamo na ovládacom paneli. VYPNUTIE/ ZAPNUTIE KOTLA Kotol je uvedený do činnosti tlačidlom On/ Off. Keď je kotol v činnosti, svieti zelená kontrolka. Keď je kotol vypnutý, na ovládacom panely sa objaví [ ], čo znamená, že je pod napätím. MAXIMÁLNA TEPLOTA PRE ÚK Počas funkcie vykurovania (kontrolka svieti), môžete meniť nastavenie teploty pomocou tlačidiel [ + ] a [ - ]. OHREV VODY Počas funkcie ohrevu vody môžete nastaviť teplotu vody na 40ºC až 65ºC použitím tlačidiel [ + ] a [ - ]. KOMFORTNÝ OHREV VODY Ohrev vody v komfortnom režime sa nastavuje pomocou tlačidiel [hw store]: Eco: Komfortný režim sa kotol naučí sám. Kotol nie je v noci alebo v niektorú inú dobu v činnosti, tak sa naučí, kedy sú požiadavky na teplú vodu. Zapnutý: Komfortný ohrev je zapnutý a je priebežne aktivovaný. Vypnutý: (obe kontrolky svietia) tepelný výmenník nie je nahriatý, tzn. dodávka teplej vody trvá dlhšie. Pokiaľ nie je požiadavka na okamžitú dodávku teplej vody, môže byť komfortný ohrev vypnutý. TLAČIDLO RESET Keď sa kotol zasekne alebo zablokuje, ovládací panel bliká, reštartujte kotol pomocou tlačidla Reset na 5 sec. Skontrolujte príčinu závady podľa jeho kódu v odseku 8 (strana 20) a riešte problém. NASTAVENIE POMOCOU SERVISNÉHO KÓDU Výrobné nastavenie ovládača horáku sa môžu meniť iba pomocou servisného kódu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre nastavenie pamäti: 1. Vypnite kotol pomocou tlačidla On/Off [ - ] na ovládacom paneli). 2. Súčasne držte tlačidlá Service a Reset, pokiaľ sa na ovládacom panely neobjaví zobrazená teplota [ 0 ]. 3. Stlačením [ + ] a [ - ] nastavte [ 15 ]servisný kód na displeji. 4. Stlačte SERVICE pre potvrdenie kódu a nastavte požadovaný parameter. 5. Nastavte pomocou [ + ] a [ - ] teplotu na požadovanú hodnotu. 6. Po zadaní všetkých zmien potvrďte tlačidlom Reset, pokiaľ sa neobjaví [ P ] na displeji. 7. Zapnite kotol pomocou tlačidla On/Off. Týmto postupom sa prestavujú parametre. 17

18 Par. Nastavenie Q7K COMBI Q7K SOLO 0 Servisný kód Typ systému Čerpadlo kotla Nastavenie výkonu vykurovania Nastavenie otáčok modulovaného čerpadla Nastavenie výkonu ohrevu teplej vody Minimálna teplota krivky A Maximálna možná teplota vykurovacej vody, ktorú si môže nastaviť užívateľ Minimálne nastavenie vonkajšej teploty Maximálne nastavenie vonkajšej teploty Nastavenie dobehu čerpadla po skončení vykurovania Nastavenie dobehu čerpadla po skončení ohrevu teplej vody Nastavenie trojcestného ventilu Popis Prístup inštalatéra do nastavení. (zadajte servisný kód 15). 0 = Kombinovaný kotol (Q7K COMBI) 1 = Aktívne je vykurovanie + nepriamy ohrev zásobníka na TV 2 = Aktívny je len ohrev teplej vody 3 = Aktívne je len vykurovanie 0 = Čerpadlo nečerpá podľa povelu z riadiacej jednotky 1 = Čerpadlo neustále čerpá Nastavenie maximálneho výkonu vykurovania v % Maximálny výkon čerpadla je pri 100 % Maximálneho výkonu ohrevu teplej vody je pri 100 % Nastavenie od 10 C do 25 C (podľa poveternostných podmienok) Nastavenie je od 30 C do 90 C Nastavenie teploty od -9 C do +10 C (podľa poveternostných podmienok) Nastavenie od 15 C do 30 C (podľa poveternostných podmienok) Nastavenie je možné od 0 do 15 minút Nastavenie je možné od 0 do 15 minút 0 = Je aktívne vykurovanie 1 = Je aktívny ohrev teplej vody 2 = Kotol je v činnosti b Predohrev výmenníku kotla Nie je možné C Modulácia výkonu = Modulácia je vypnutá pri funkcii vykurovania 1 = Modulácia je zapnutá pri funkcii vykurovania c. Nastavenie min. modulácie Rozsah nastavenia % čerpadla c Minimálny výkon vykurovania Rozsah nastavenia % d Minimálny výkon ohrevu vody E. E Reakcia OpenTherm termostatu Minimálna teplota pri požiadavke tepla pri OpenTherm Rozsah nastavenia % 0 = Ignoruje požiadavku termostatu pokiaľ < hodnota podľa E 1 = Pokiaľ je požiadavka < podľa E tak požiadavka termostatu = podľa E 2 = Podľa nastavenia termostatu (= vyp/ zap) Nastavenie od 10 C do 60 C. Pokiaľ OpenTherm hlási požiadavku tepla a aktuálna teplota je pod nastavenou hodnotou, reakcia záleží na nastavení podľa bodu E. Nastavenie je možné od 50 do 99% F Počiatočný výkon vykurovania F. Počiatočný výkon ohrevu vody Nastavenie je možné od 50 do 99% Nastavenie medzi 40 až 50 (40 = 4000 rpm, 50 = 5000 rpm). h Max. rýchlosť ventilátora Max, rýchlosť musí byť nastavená podľa tohto parametra

19 n n. o Teplota prietoku vody na vykurovanie počas ohrevu teplej vody ECO-logický, alebo komfortný ohrevu teplej vody Doba meškania vykurovania po ohreve vody o. ECO dni _ P P. Minimálna doba vypnutia kúrenia Referenčná teplota teplej vody q Letná prevádzka Nastavenie je možné medzi 60 C až 90 C Rozsah nastavenia 0, 40 C až 60 C Nastavenie = 0 : Udržujte teplotu horúcu, súvisí s nastavenou hodnotou TÚV Nastavenie 0-15 minút. Nastavenie je možné 0-10 dní 1-10 = Eco dni 0= nastavenie podľa OpenTherm izbového termostatu Nastavenie od 0 do 10 minút (funkcia proti zacyklovaniu) 0= zásobník s prietokovým spínačom 24=Q7K s prietokovým spínačom 30=Q7K s prietokovým spínačom 24=Q7K s prietokovým spínačom 36=Q7K s prietokovým spínačom 0= nie je aktivovaná 1=aktivovaná (na displeji sa objaví Su) 2=aktivovaná (na displeji sa objaví So) 3=aktivovaná (na displeji sa objaví Et) 19

20 NASTAVENIE MAXIMÁLNÉHO VÝKONU VYKOROVANIA (ÚK) Maximálna teplota ÚK 80 C. Pokiaľ systém vykurovania vyžaduje vyššie alebo nižšie teploty, musí sa zmeniť nastavenie rýchlosti ventilátora: Táto tabuľka uvádza pomery medzi rýchlosťou ventilátora a výkonom kotla. Nastavenie výkonu ÚK Požadovaný výkon vykurovania (cca, v kw) Q7K-18 Q7K-24 Q7K-30 Nastavenie v parametroch (%) 17, ,2 22, ,7 16, , , , ,5 30 5, UPOZORNENIE! Výkon pomaly rastie počas horenia horáka (postupná modulácia v čase) a pomaly klesá, ak je dosiahnutá požadovaná teplota. NASTAVENIE VÝKONU ČERPADLA Vypínač pre nastavenie pozície čerpadla je umiestnený na plastovej časti obehového čerpadla. Z výroby je čerpadlo nastavené na pozíciu III. Nastavte čerpadlo podľa max. výkonu a odporu systému vody. Viď graf: Strata tlaku a rýchlosť čerpadla WILO, pozícia 1, 2 a 3. Skontrolujte teplotný rozdiel medzi prívodom a na spiatočke: Mal by byť cca 20 C. Minimálny prietok Nastavený výkon 155 l/h 5,4 kw 510 l/h 17,8 kw 650 l/h 22,8 kw 750 l/h 26,3 kw 1150 l/h 40,9 kw 20

21 NASTAVENIE SNÍMAČA VONKAJŠEJ TEPLOTY Pokiaľ je zapojený snímač vonkajšej teploty, teplota vykurovania je automaticky riadená podľa nastavení. T je nastavenie vykurovania (teplota vykurovania) a je nastavené na displeji. Pokiaľ je to nutné, nastavenie sa môže vykonať pomocou servisného kódu. X. T vonkajšia teplota C A Nastavenie z výroby (Tmax vykurovania =80 C, Tmin vykurovania=25 C, Tmin. vonkajšia=-7 C, Tmax vonkajšia=25 C) Y. T dodávka tepla C B Príklad (Tmax vykurovania =60 C, Tmin vykurovania=25 C, Tmin. vonkajšia=-7 C, Tmax vonkajšia=25 C) PRESTAVBA NA INÝ TYP PLYNU UPOZORNENIE! Zásahy do vyhradeného plynového zariadenia môže vykonávať iba autorizovaná servisná organizácia. 1. Odpojte kotol od zdroja elektrickej energie. 2. Uzavrite prívod plynu. 3. Odstráňte predný kryt kotla. 4. Odpojte maticu nad plynovou armatúrou (1) a otočte plynovú zmiešavaciu trubku smerom dozadu. 5. Vymeňte tesniaci krúžok (3) a plynovodný tesniaci krúžok (4) a nahraďte ho tesnením zo sady na prestavbu. 6. Zapojte všetko späť v opačnom slede krokov. 7. Otvorte prívod plynu. 8. Skontrolujte tesnosť zapojenia plynovodného vedenia a tesnosť vodovodných trubiek. 9. Zapnite prívod elektrickej energie do kotla. 10. Zmeňte parametre c, d, F a F1 na hodnoty uvedené v tabuľke. 11. Teraz skontrolujte nastavenie pomeru zložiek plynu a vzduchu v zmesi (viď nižšie). 12. Prilepte nálepku s uvedeným typom plynu cez pôvodný štítok na plynovodnej rúre (2). 13. Nalepte nálepku s typom plynu na štítok kotla. 14. Pripevnite predný kryt kotla. PLYNOVÁ ARMATÚRA Plynová armatúra je nastavená z výroby a bežne nepotrebuje žiadnu úpravu. Nastavenie sa dá zistiť zmeraním percentuálneho zastúpenia CO 2 v spalinách alebo zmeraním rozdielu tlaku. V prípade, že je nutné vymeniť plynovú armatúru alebo sa vykonáva prestavba na iný typ plynu, musí sa skontrolovať a resetovať ovládač: Typ plynu Zemný plyn H Propán P Kategória plynu 2E/H G20 3P G31 (propán) CO 2 % je na najvyššej hodnote (H) (servis a +) CO 2 % je na najnižšej hodnote (L) (servis a -) 9,1 ± 0,5 10,0 ± 0,5 Zemný plyn : CO2 je nastavený min. na hodnotu o 0,3 % nižšie ako je max. nastavenie. Dôležité: CO2 musí byť vždy nastavený na min. 8,8 %. Propán : CO2 je nastavený min. na hodnotu medzi 0,3 % až 0,6 % nižšie ako je max. nastavenie. Dôležité: CO2 musí byť vždy nastavený na min. 9,3 %. Tlak plynu na vstupe dynamický (mbar) Tlak plynu na vstupe statický (mbar) Vstup pre meranie tlaku plynu 6,95 5,50 Min. rýchlosť (% z max.) (parameter c a d) Min. rýchlosť (% z max.) (parameter F a F1.) 21

22 NASTAVENIE PLYNOVEJ ARMATÚRY Nastavenie plynovej armatúry pomocou merania obsahu CO2 v spalinách UPOZORNENIE! Merný bod CO2 sa musí nachádzať tesne nad kotlom v odvode spalín. A Krytka skrutky B Nastavenie skrutky na min. hodnotu (závit 4 mm) C Merný bod na výstupe D Merný bod na vstupe 1. Vypnite kotol tlačidlom On/Off [ - ] na displeji. 2. Otvorte merný bod a pripojte hadičku od meracieho zariadenia. 3. Zapnite kotol tlačidlom On/Off. 4. Nastavte kotol na najvyšší výkon - podržaním tlačidla Service a [ + ] (2x) pokiaľ sa na displeji neobjaví [ H ]. 5. Odmerajte a zaznamenajte hodnotu CO2. 6. Nastavte kotol na najnižší výkon - podržaním tlačidla Service a [ ], pokiaľ sa na panely neobjaví [ L ]. 7. Odmerajte hodnotu CO2. Pokiaľ hodnota CO2 nedosahuje predpísané hodnoty v tabuľke, pokračujte v nastaveniach: 8. Odstráňte kryt kotla. 9. Odstráňte krytku (A) pomocou kľúča T Nastavením skrutky (B) upravte hodnotu CO2 (v smere hodinových ručičiek je vyššia hodnota a v protismere je nižšia hodnota). 11. Po meraniach a nastaveniach nastavte kotol na najvyšší výkon podržaním tlačidla Service a [ + ] (2x) pokiaľ sa na displeji neobjaví [ H ]. 12. Odmerajte hodnoty CO2. Skontrolujte, či hodnoty CO2 dosahujú hodnoty uvedené v tabuľke. Na opustenie testovacieho režimu, podržte tlačidlá [ + ] a [ ] súčasne. 13. Upevnite krytku (A) a zatvorte merný bod. 14. Upevnite prední kryt kotla. UPOZORNENIE! Skontrolujte správne dotiahnutie skrutiek. NASTAVENIE PLYNOVEJ ARMATÚRY POMOCOU MERANIA TLAKU Táto metóda nie je až taká presná. 1. Vypnite kotol tlačidlom On/Off [ - ] na displeji. 2. Otvorte merný bod a pripojte hadičku od meracieho zariadenia. 3. Otočte meracou skrutkou (C) na plynovej armatúre o dve otáčky a spojte pomocou hadičky s plus pólom manometru. 4. Zapnite kotol tlačidlom On/Off. 5. Nastavte kotol na najnižší výkon - podržaním tlačidla Service a [ ], pokiaľ sa na panely neobjaví [ L ]. 6. Odčítajte tlak. Mal by byť cca -5 Pa alebo 0,05 mbar (min. -10 Pa, max. 0 Pa alebo min.-0,1 mbar, max. 0 mbar). Pokiaľ tak nie je, pokračujte: 7. Odstráňte krytku (A) pomocou kľúča T Nastavením skrutky (B) upravte hodnotu CO2 (v smere hodinových ručičiek je vyššia hodnota a v protismere je nižšia hodnota). 9. Po zmeraní a nastavení vráťte krytku A a uzatvorte merný bod. 10. Upevnite predný kryt kotla. UPOZORNENIE! Skontrolujte správne dotiahnutie skrutiek. 22

23 8. PORUCHY KÓDY PORUCHOVÝCH HLÁSENÍ Pokiaľ displej alebo obslužný panel blikajú, ovládač horáka má poruchu. V určitých prípadoch sa na displeji teploty zobrazí chybové hlásenie. Po odstránení chyby môžete ovládač horáka reštartovať tlačidlom RESET na ovládacom panely. Nasledujúce chybové hlásenia sa môžu zobraziť na displeji: Displej teploty Popis Možné odstránenie chyby 10, 11, 12, 1. Skontrolujte káble (porušené) Porucha na čidle S1 13, Vymeňte S1 20, , 3. Skontrolujte káble (porušené) Porucha na čidle S2 23, Vymeňte S2 0 Porucha po testovacom režime 5. Skontrolujte káble (porušené) 6. Vymeňte čidlo S1 a/alebo S2 7. Vzduch v systéme 8. Čerpadlo nepracuje 1 Príliž vysoká teplota 9. Malá cirkulácia v systéme, uzatvorené radiátory, čerpadlo nastavené na príliš nízku hodnotu 2 Výmena S1 a S2 10. Skontrolujte káble (porušené) 11. Vymeňte čidlo S1 a/alebo S2 12. Zatvorený prívod plynu 4 Neobjaví sa plameň po Nesprávny interval zapaľovania pokusoch o zapálenie 14. Tlak plynu príliš nízky alebo žiadny 15. Plynová armatúra nie je pod napätím Odvod kondenzátu je zablokovaný Neobjaví sa plameň po Skontrolujte nastavenie plynovej pokusoch o reštart armatúry 18. Vymeňte zapaľovací kábel a 6 Porucha detekcie plameňa skontrolujte zapaľovaciu iskru 19. Vymeňte zapaľovaciu jednotku 20. Vymeňte ovládač horáka 21. Ventilátor sa zasekol o svoj kryt 22. Káble medzi ventilátorom a krytom 8 Nesprávna rýchlosť ventilátora 23. Skontrolujte kontakt káblov (rýchlosť ventilátora) 24. Vymeňte ventilátor 29, 30 Porucha plynovej armatúry 25. Plynovú armatúru ZOBRAZENIE POSLEDNEJ PORUCHY Podľa nasledujúcich krokov je možné zobraziť poslednú poruchu : Uveďte kotol do režimu vypnutý tlačidlom On/Off [ - ] na displeji. Podržte tlačidlo Service, pokiaľ sa neobjaví blikajúci kód chybového hlásenia na displeji teploty. Pokiaľ žiadna blokovacia porucha nenastala, žiadny kód sa neobjaví. Stlačením tlačidla Service a [ ] zároveň sa vymaže chybové hlásenie. 23

24 TABUĽKA ODPOROV NTC 12 k Ohm T [ C] R[ohm] T [ C] R[ohm] T [ C] R[ohm] ÚDRŽBA KOTLA Kotol by mal byť kontrolovaný a vyčistený autorizovanou servisnou organizáciou a to jedenkrát ročne. 1. Vypnite kotol stlačením tlačidla On/Off [ - ] na ovládacom paneli. 2. Odpojte kotol od prívodu elektrickej energie. 3. Zavrite prívod plynu. 4. Odskrutkujte dve vnorené skrutky vľavo a vpravo v prednej dolnej časti a zložte predný panel. 5. Čakajte, kým sa kotol a horák celkom ochladia. 6. Odstráňte spoje z plynovej armatúry a ventilátora. 7. Odpojte zapojenie pod plynovou armatúrou. 8. Odskrutkujte 10 skrutiek na prednom panely a zložte celú plynovú armatúru a ventilátor. Pri skladaní predného krytu si ho neopierajte o armatúru ani o ventilátor. Keď skladáte predný panel, buďte opatrní, aby ste nepoškodili horák alebo ventilátor. Horák nepotrebuje žiadne čistenie. 9. Nikdy nečistite horák kefkou ani prúdom vzduchu. Mohlo by to poškodiť kovové vlákna. 10. Vyberte spomaľovače ťahu, ktoré sú v tepelnom výmenníku. 11. Pokiaľ je to nevyhnutné, vyčistite spomaľovače a rebrá výmenníka zhora dole pomocou kefky alebo prúdom vzduchu. 12. Pokiaľ je to nevyhnutné, vyčistite spodnú časť výmenníka a odvod kondenzátu zospodu odvodu spalín za tepelným výmenníkom. 13. Vyčistite sifón a trubku pre odvod kondenzátu. 14. Po skončení čistenia naplňte sifón vodou. 15. Upevnite spomaľovače spalín do výmenníka. 16. Skontrolujte silikónové tesnenie na prednom kryte výmenníka. Pokiaľ je poškodený, vlákna sú polámané a zmenili farbu, vymeňte tesnenie. 17. Upevnite predný kryt na tepelný výmenník pomocou skrutiek s podložkami. Skrutky utiahnite ručne. Krútiaci moment pre predný kryt má byť Nm. Uistite sa, či silikónové tesnenie je správne pozdĺž celého predného krytu. 18. Priskrutkujte zapojenie plynu pod armatúrou. 19. Skontrolujte tesnenie a ak je to potrebné, vymeňte ho. 20. Zapojte spoje medzi armatúrou a ventilátorom. 21. Otvorte plynový ventil a skontrolujte plynovodné spoje, či sú tesné a neprepúšťajú. 22. Skontrolujte zapojenie systému ÚK a vodovodnej trubky, či sú vodotesné. 23. Pripojte ku zdroju elektrickej energie. 24. Spustite kotol. 25. Upevnite kryt a priskrutkujte ho skrutkami naľavo a napravo v spodnej časti kotla. 26. Skontrolujte systém ÚK a ohrevu vody. 24

25 10. TECHNICKÉ ÚDAJE Typ kotla Výška [mm] Šírka [mm] Hĺbka [mm] Priemer ko-ax odvodu spalín [mm] Priemer deleného odvodu spalín [mm] Hmotnosť [kg] Q7K-12-solo / 80 alebo 100/ Q7K-18-solo / 80 alebo 100/ Q7K-24-solo / 80 alebo 100/ Q7K-30-solo / 80 alebo 100/ Q7K-24-combi / 80 alebo 100/ Q7K-28-combi / 80 alebo 100/ Q7K-32-combi / 80 alebo 100/ Q7K-18- solo Q7K-24- solo Q7K-30- solo Q7K-24- combi Q7K-28- combi Rozsah tepelného výkonu pri teplotnom spáde 80/60 C kw 5,6-17,8 6,9-22,8 7,1-26,3 6,9-22,8 7,1-26,3 Rozsah tepelného výkonu pri teplotnom spáde 50/30 C kw 5,9-18,5 7,6-22,8 7,8-27,1 7,6-23,4 7,1-27,1 Tepelný výkon pre ohrev vody v zásobníku kw 3,4-11,5 6,3-21,4 8,5-28,1 - - Tepelný výkon pre ohrev vody prietokom kw ,8-27,5 8,0-31,5 Najmenší tepelný príkon kw ,1 7,2 Pripojovací tlak - zemný plyn kpa 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Pripojovací tlak - propán kpa 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Spotreba plynu G20 - zemný plyn [ len pre solo ] m 3 /h 0,59-2,30 0,75-2,90 0,75-3, Spotreba plynu G31 - propán [ len pre solo ] kg/h 0,15-0,49 0,30-1,00 0,35-1, Spotreba plynu G20 - zemný plyn [ len pre combi ] m 3 /h ,75-2,90 0,75-3,40 Spotreba plynu G31 - propán [ len pre combi ] kg/h ,52-2,11 0,53-2,51 Maximálna teplota spalín C Trieda NOx Obsah Nox v spalinách mg/kwh < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 Minimálne prietočné množstvo teplej vody l/min Prietok teplej vody pri menovitom výkone [ Δt=60 C ] l/min ,5 9 Prietok teplej vody pri menovitom výkone [ Δt=40 C ] l/min ,5 15 Nastaviteľný rozsah teploty teplej vody [ pre combi ] C Max. pracovný pretlak v systéme ÚK [ PMS ] MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Nastaviteľný rozsah teploty vykurovacej vody C Celková hmotnosť kg Výška mm Šírka mm Hĺbka mm Elektrické pripojenie V/ Hz 230/ / / / / 50 Maximálny elektrický príkon W Stupeň krytia - IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 25

26 11. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA Q7K - COMBI Spoj X4 24V= 1-3 Možnosť zapojenia do kaskády 4-5 Vypínač pre ekonomický režim 6-7 Vyp / zap izbový termostat (spínací kontakt) Vonkajší snímač teploty 12 kohm / 25 C 9-10 Snímač teploty zásobníka TUV Spoj X2 230V~ Connector X Izbový termostat Opentherm 2-4 Vstup napájania 230 V, 2-L, 4-N 7-8 Čerpadlo kotla 230 V, 8-L, 7-N Trojcestný ventil 230V 3 = L prepínací (hnedý), 5 = L vypínací (čierny), 6 = N Neutral (modrý) Vstup pre pripojenie PC 26

27 12. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA Q7K - SOLO Spoj X4 24V= Spoj X2 230V~ Spoj X5 1-3 Možnosť zapojenia do kaskády 4-5 Vypínač pre ekonomický režim 6-7 Vyp / zap izbový termostat (spínací kontakt) Vonkajší snímač teploty 12 kohm / 25 C 9-10 Kontakty 9 a 10 sú spojené pri verzii COMBI Izbový termostat Opentherm 2-4 Vstup napájania 230 V, 2-L, 4-N 7-8 Čerpadlo kotla 230 V, 8-L, 7-N Trojcestný ventil sa pri verziách COMBI nepripája Vstup pre pripojenie PC 27

28 13. CE - PREHLÁSENIE O ZHODE Prehlásenie o zhode podľa ISO IEC čl. 22. Výrobca: Intergas Verwarming BV 7741 KC Coevorden NL Prehlasujeme, že kondenzačné kotly: QAUNTUM-Q7K-12-SOLO QAUNTUM-Q7K-18-SOLO QAUNTUM-Q7K-24-SOLO QAUNTUM-Q7K-30-SOLO QAUNTUM-Q7K-24-COMBI QAUNTUM-Q7K-28-COMBI QAUNTUM-Q7K-32-COMBI Sú v zhode s požiadavkami nasledujúcich smerníc Rady Európy: 89/392/EC v znení 93/68/EC 73/23/EC v znení 93/68/EC 90/396/EEG 92/42/EC 89/336/EC v znení 93/68/EC. ES skúšku typu vykonala Notifikovaná osoba Gastec Apeldorn, Holandsko, identifikačné číslo 0063, ktorá takisto vykonáva dohľad vo výrobe. QUANTUM Heating s.r.o. Pekná cesta Bratislava

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku Ponorné čerpadlá 4HS Návod na montáž a prevádzku Obsah 1. Úvod do rady ponorných čerpadiel 4HS... 3 2. Bezpečnostné predpisy... 4 3. Podmienky skladovania... 4 4. Obsah balenia... 5 5. Všeobecné technické

Διαβάστε περισσότερα

Drevosplyňujúce kotly

Drevosplyňujúce kotly VIGAS 18 DPA, VIGAS 26 DPA Drevo splyňujúce kotly VIGAS Drevosplyňujúce kotly NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽÍVANIE KOTLA Záručný list s reguláciou AK 4000 VIMAR 2016 Ver.D 2.00 1 Drevosplyňujúce

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch Montážna a užívateľská príručka HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM Verzia: 03/2016 Montážna a užívateľská príručka HP900/1200 COMPACT

Διαβάστε περισσότερα

Splynovacie kotly VIGAS

Splynovacie kotly VIGAS Splynovacie kotly VIGAS NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽÍVANIE KOTLA VIGAS A VIGAS Lambda Control s reguláciou AK 3000 Záručný list VIMAR 2010 1 Obsah Prehlásenie o zhode... 1. Technický popis...

Διαβάστε περισσότερα

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Návod na obsluhu a inštaláciu ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM UBS 80 M UBS 100 UBS 100 V UBS 100 M UBS 100 Q UBS 125 UBS 125 V UBS 125 M UBS 125 Q UBS 160 UBS 160 V UBS 160 M UBS 160 Q UBS

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽÍVANIE KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽÍVANIE KOTLA Splyňovacie kotly NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽÍVANIE KOTLA Záručný list VIGAS A VIGAS Lambda Control s reguláciou AK 4000 VIMAR 2015 1 Obsah Prehlásenie o zhode... 1. Technický popis...

Διαβάστε περισσότερα

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Projektové podklady a návod na montáž Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 s prevádzkovým denníkom Ab: HCM-3 FW 1.30 AM FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. (+49)

Διαβάστε περισσότερα

Projekčný návod - séria Q

Projekčný návod - séria Q Projekčný návod - séria Q 1 2 Obsah 1 Úvod...4 2 Všeobecný popis...5 2.1 Komponenty kotla...6 2.2 Technické parametre...9 2.3 Rozmery a pripojenia... 10 3 Príslušenstvo k inštalácii... 12 4 Spôsoby montáže...

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMATICKÝ TEPLOVODNÝ KOTOL SO ZÁSOBNÍKOM NA SPAĽOVANIE DREVNYCH PELIET, UHLIA DO 25mm

AUTOMATICKÝ TEPLOVODNÝ KOTOL SO ZÁSOBNÍKOM NA SPAĽOVANIE DREVNYCH PELIET, UHLIA DO 25mm AUTOMATICKÝ TEPLOVODNÝ KOTOL SO ZÁSOBNÍKOM NA SPAĽOVANIE DREVNYCH PELIET, UHLIA DO 25mm NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA MAGA 25 PU, MAGA 50 PU MAGA s.r.o., Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany Rimavská

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu GHSD 8

Návod na obsluhu GHSD 8 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK Obsah Obsah 1 Bezpečnosť... 3 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť... 3 1.2 Použitie podľa určenia... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE... 3 3. ROČNÁ SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE... 3 4. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ... 3 5. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU... 4 6.

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor vykurovania

Regulátor vykurovania September 1996 SIGMAGYR Regulátor vykurovania RVL470 Použitie Funkcie Základná funkcia Multifunkčný regulátor vykurovania pre bytové a nebytové budovy; vhodný na reguláciu vstupnej teploty vykurovacích

Διαβάστε περισσότερα

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L

P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L TH E RM AL MANAGEME NT SOLUTIONS I EN- R ayc h em G

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Systém diaľkového prenosu údajov Systém diaľkového prenosu údajov...105

Systém diaľkového prenosu údajov Systém diaľkového prenosu údajov...105 OBSAH OBSAH Závesné plynové kotly Logamax U052/U054 (K)...2 Logamax U052 T/U054 T...3 Príslušenstvo ku U052/U054 (T)...4 Komínové sady pre kotly Logamax U052...6 Závesné kondenzačné kotly Logamax plus

Διαβάστε περισσότερα

Ekologické kotly VIGAS NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITIE KOTLA. Záručný list Osvedčenie o kvalite a kompletnosti VIGAS 18 DP

Ekologické kotly VIGAS NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITIE KOTLA. Záručný list Osvedčenie o kvalite a kompletnosti VIGAS 18 DP Ekologické kotly VIGAS NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITIE KOTLA Záručný list Osvedčenie o kvalite a kompletnosti VIGAS 18 DP software AK 2005 D 31.8.2006 Obsah Prehlásenie o zhode Technický

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170 Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie Tlaková nádrž pre Solárne Systémy Návod na použitie Obsah 1. Charakteristika 2. Do pozornosti 3. Technické údaje 4. Inštalácia a prepojenia 5. Používanie 6. Údržba 7. Závady a ich odstránenie 1.Charakteristika

Διαβάστε περισσότερα

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie 30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie Všeobecne Silné mrazy v zimnom období ohrozujú vodovody a odpadové potrubia, ktoré neodolávajú nízkym teplotám a môžu zamrznúť alebo dokonca prasknúť.

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému. Návod na montáž a obsluhu

FW 100. Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému. Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému FW 100 pre vykurovacie zariadenie s jednotkou Heatronic 3 vybavené zbernicou US OSW 6 720 612 481-00.1R

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX Zeus 26. Návod na použitie a upozornenia

VICTRIX Zeus 26. Návod na použitie a upozornenia VICTRIX Zeus 26 SK Návod na použitie a upozornenia Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku firmy Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie. Ako zákazník

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems NRR 2-50 NRR SK Slovencina. Návod na obsluhu Regulátor hladiny NRR 2-50 Regulátor hladiny NRR 2-51

GESTRA Steam Systems NRR 2-50 NRR SK Slovencina. Návod na obsluhu Regulátor hladiny NRR 2-50 Regulátor hladiny NRR 2-51 GESTRA Steam Systems NRR 2-50 NRR 2-51 SK Slovencina Návod na obsluhu 819430-00 Regulátor hladiny NRR 2-50 Regulátor hladiny NRR 2-51 Obsah Dôležité pokyny strana Účel použitia...4 Funkcia...4 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie. Produktový katalóg Vykurovanie

Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie. Produktový katalóg Vykurovanie Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie Produktový katalóg 2015 Vykurovanie Daikin Altherma: v srdci každého vykurovacieho riešenia 2 Prečo si vybrať vykurovacie systémy Daikin? Vďaka nášmu európskemu

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ HU CZ SK ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ВОРОТ СТВОРЧАТОГО ТИПА ELEKTROMECHANIKUS KAROS MEGHAJTÁS

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Katalóg. vykurovacích zariadení. Celoročný PERFECT C MFORT. Vykurovanie. Klimatizácia. Aplikované systémy. Chladenie

Katalóg. vykurovacích zariadení. Celoročný PERFECT C MFORT. Vykurovanie. Klimatizácia. Aplikované systémy. Chladenie Katalóg vykurovacích zariadení Celoročný PERFECT C MFORT Vykurovanie Klimatizácia Aplikované systémy Chladenie Vykurovanie - Teplá voda v domácnosti - Chladenie ŠPIČKOVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ RIEŠENIA PRE

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Dahua DVR/NVR

Návod na použitie Dahua DVR/NVR Návod na použitie Dahua DVR/NVR Tento dokument je autorským dielom spoločnosti TSS Group a.s. a vzťahuje sa na neho ochrana podľa zákona 121/2000 Zb. (Autorský zákon) v platnom znení. Informácie obsiahnuté

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) POKYNY

6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) POKYNY ERATO Plc 6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) 38 603047 ERATO Plc POKYNY k montáž, nastavenie a servis Automatizovaného horáka na pelety ERATO GP20 a ERATO GP20+ na liatinový vodoohrevný kotol

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Tepelné čerpadlá 70 44 808-00.1T Logatherm WPL 10 A WPL 1 A WPL 14 A WPL 18 A WPL 5 A WPL 31 A Pre odborných pracovníkov Pred začiatkom montáže a údržby si pozorne prečítajte!

Διαβάστε περισσότερα

Káblový systém podlahového vykurovania do poteru

Káblový systém podlahového vykurovania do poteru Überschrift Inštalačná príručka: Káblový systém podlahového vykurovania do poteru DÔLEŽITÉ UPOZOR- NENIE : Prečítajte si tento návod pred pokusom o inštaláciu vykurovacieho zariadenia do poteru. Nesprávna

Διαβάστε περισσότερα

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody S energiou efektívne Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI Porovnávajte

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS pre plynovú nádrž

MonoControl CS pre plynovú nádrž MonoControl CS pre plynovú nádrž Návod na použitie Návod na montáž Je nutné mať počas jazdy vo vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pre plynovú nádrž Obsah Použité symboly... 2 Účel použitia... 2

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS

Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS UH 504-123c Ultrazvukový merač tepla SONOHEAT XS 2WR6... Konfigurácia a štruktúra Merač na meranie prietoku a energie v okruhoch výmenníkov tepla s vodou na základe ultrazvukového princípu. Jeho hlavné

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE INŠTALÁCIU - VODNÉ INTERIEROVÉ PECE - VODNÉ EXTERIEROVÉ KOTLE A Z TOHO VYPLÝVAJÚCE ZÁRUĆNÉ PODMIENKY

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE INŠTALÁCIU - VODNÉ INTERIEROVÉ PECE - VODNÉ EXTERIEROVÉ KOTLE A Z TOHO VYPLÝVAJÚCE ZÁRUĆNÉ PODMIENKY Stufe a Pellet ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE INŠTALÁCIU - VODNÉ INTERIEROVÉ PECE - VODNÉ EXTERIEROVÉ KOTLE A Z TOHO VYPLÝVAJÚCE ZÁRUĆNÉ PODMIENKY Ecologica Idro - Comfort Idro - Duchessa Idro - Melinda - Iside Lucrezia

Διαβάστε περισσότερα

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ , EMS 600. Návod na obsluhu

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ ,   EMS 600. Návod na obsluhu EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK - 911 01 Trenčín tel/fax 00421/32/7432400, e-mail: mail@emsyst.sk EMS 600 Návod na obsluhu Trenčín, marec 2013 Návod na obsluhu EMS600 1. Popis EMS600 (obr. 1) je ručný

Διαβάστε περισσότερα

pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika

pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika Obsah strana 1 Bezpečnostné inštrukcie 3 2 Popis výrobku a jeho použitie 3 2.1 Limity použitia výrobku 4 2.2 Typické usporiadanie systému

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR

POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR PODNIKOVÁ TECHNICKÁ NORMA Technická norma podľa STN EN 45 020 čl. 3.2.2 PTN 704 05 POUŽITIE VIACVRSTVOVÝCH RÚROK ALPEX-GAS PRE ROZVOD PLYNU V BUDOVÁCH S PRACOVNÝM PRETLAKOM DO 5,0 BAR Schválené dňa: 11.12.2009

Διαβάστε περισσότερα

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti 1 857 1857P01 QFA20 QFA2060D Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty QFA20... Napájacie napätie 24 V~, alebo 13,5...35V js Výstupný signál relatívnej vlhkosti 0...10 V js / 4 20 ma Výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

EOS 04 P. Snímače uhlu hriadeľa obr. č. 16 Snímače preťaženia (rez)

EOS 04 P. Snímače uhlu hriadeľa obr. č. 16 Snímače preťaženia (rez) Návody Návod na montáž 4. Návod na montáž a.) vypnite silové a ovládacie napätie servopohonu a zaistite ho v rozvodni b.) odpojte ovládacie vodiče zo svorkovnice mechanickej jednotky, vytiahnite káble

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie CT102

Návod na inštaláciu a použitie CT102 Návod na inštaláciu a použitie CT102 OBSAH 1 Bezpečnostné upozornenia 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Predstavenie produktu Opis riadiacej jednotky Popis pripojení Modely a technická špecifi kácia Zoznam potrebných

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM 15927 SV (SvF-5366-26533) Študijný program: Technické zariadenie budov Pracovisko:

Διαβάστε περισσότερα

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 12 14 16 - www.conrad.sk DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 požiadavkám platných európskych a domácich smerníc. Zhoda bola dokázaná; príslušné doklady sú k nahliadnutiu u výrobcu.

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Plynový kondenzačný kotol MGK-2. platný rok rok 2016

Cenník Plynový kondenzačný kotol MGK-2. platný rok rok 2016 Cenník Plynový kondenzačný kotol MGK-2 platný rok rok 2016 Stacionárne kondenzačné kotly do 630 kw Stacionárne Stacionárny kondenzačný kotol MGK-2-130-300 strana 70 kondenzačné kotly Stacionárny kondenzačný

Διαβάστε περισσότερα

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie Realizácia a kontrola elektroinštalácie dreveného Realizácia a kontrola zrubu zrubu elektroinštalácie Vypracoval: Ing. Vladimír Balucha Tento edukačný materiál vznikol v rámci projektu Programu celoživotného

Διαβάστε περισσότερα

Technická dokumentácia. Ohrievač vzduchu LH

Technická dokumentácia. Ohrievač vzduchu LH Technická dokumentácia Ohrievač vzduchu Obsah Obsah... strana Základná jednotka : skrinka, ventilátory, motory...3 Základná jednotka : výmenník tepla...4 Základná jednotka ATEX: skrinka, ventilátory, motory,

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Priame ventily s prírubou, PN 25

Priame ventily s prírubou, PN 25 T 4T7 Priame ventily s prírubou, PN 25 VVF52... Teleso ventilu z tvarnej liatiny EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,6...25 m /h možnosť osadenia s pohonmi elektromotorickými SQX alebo elektrohydraulickými

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz05022016 HKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality SK Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody PM-B je slovenský výrobok. Svojím

Διαβάστε περισσότερα

DAKON FB DAKON FB-D NÁVOD K INŠTALÁCII,OBSLUHE A ÚDRŽBE LIATINOVÉHO STACIONÁRNEHO KOTLA NA PEVNÉ PALIVO

DAKON FB DAKON FB-D NÁVOD K INŠTALÁCII,OBSLUHE A ÚDRŽBE LIATINOVÉHO STACIONÁRNEHO KOTLA NA PEVNÉ PALIVO NÁVOD K INŠTALÁCII,OBSLUHE A ÚDRŽBE LIATINOVÉHO STACIONÁRNEHO KOTLA NA PEVNÉ PALIVO DAKON FB DAKON FB-D UVýrobca: DAKON s.r.o.,794 01 KRNOV-Pod Cvilínem, Ve Vrbině 588/3 FB20... Liatinový kotol na pevné

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Inštalácia 2 2.1 Predbežná kontrola 2 2.2 Obmedzenie pre použitie 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnenie zadnej konzoly 3 2.3.2 Upevnenie prednej konzoly 5 2.3.3 Otváranie brány

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Zváracie a bodovacie zariadenia

Zváracie a bodovacie zariadenia 6. ZVÁRACIE AGREGÁTY A ELEKTROCENTRÁLY Zváracie agregáty MOST Zváracie agregáty sú rozšírením generátorov vyrábajúcich el. prúd. Odporúčajú sa všade tam, kde úlohou generátora vyrábajúceho prúd je napájať

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU Č

NÁVOD NA OBSLUHU Č Helios Ventilatoren NÁVOD NA OBSLUHU Č. 82 237 Zaregulovanie a prvotné uvedenie do prevádzky vetracie systému a KWL -vetracieho zariadenia www.easycontrols.net SLOVENSKY Helios Ventilatoren NÁVOD NA OBSLUHU

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti ČASŤ 5 DIEL 2 KAPITOLA 3 str. 1 5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti principiálne vychádza z dovolenej prevádzkovej teploty jadier

Διαβάστε περισσότερα

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument GE Oil & Gas Regulátor so vzduchovým filtrom série 78 Masoneilan* Návod na použitie Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument TENTO DOKUMENT OBSAHUJE OKREM POKYNOV POTREBNÝCH NA BEŽNÚ PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie.

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Komplexné reišenie kúrenia: Wolf - tepelné čerpadlá 02 03 Obsah Úsporné a šetrné kúrenie s vysokoefektívnymi tepelnými

Διαβάστε περισσότερα

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (sk)

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (sk) POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (sk) EVOLVE Detective Používateľská príručka DIGITÁLNA MONITOROVACIA ZÁZNAMOVÁ JEDNOTKA Vitajte Táto používateľská príručka slúži ako pomôcka k inštalácií a riadeniu vášho zariadenia;

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW FULL HD LCD monitor Návod na obsluhu Na firemné použitie Č. modelu TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palcový model 49-palcový model 42-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

Inštalácia bezpečnostných zásuviek s prúdovým chráničom v systémoch TN

Inštalácia bezpečnostných zásuviek s prúdovým chráničom v systémoch TN nštalácia bezpečnostných zásuviek s prúdovým chráničom v systémoch T Rudolf HUA 1, Jana STAROŇOVÁ 2 Technický rozvoj vo všetkých odboroch elektrotechniky si vynucuje nové prístupy k zaisťovaniu požiadaviek

Διαβάστε περισσότερα

VYKUROVACIA FÓLIA (Výrobné číslo OPFG220-M100)

VYKUROVACIA FÓLIA (Výrobné číslo OPFG220-M100) VYKUROVACIA FÓLIA (Výrobné číslo OPFG220-M100) Tento manuál obsahuje informácie ohľadom voľby správneho HEATING Ondolia produktu a informácie pre jeho správnu inštaláciu. Prosím starostlivo si prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα