ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/03/ /13

2 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: O Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας O Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ /02/03/ /13

3 ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 1. Υποβολή Αίτησης 1.1 Ο αιτών διαπίστευση υποβάλλει στο Ε.ΣΥ. ηλεκτρονικά και σε έντυπη µορφή τα ακόλουθα έγγραφα: α)την Έντυπη Αίτηση συµπληρωµένη, β) το Εγχειρίδιο Ποιότητας, γ) τις σχετικές διαδικασίες, δ) τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα και ε) αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης από το οποίο προκύπτει η καταβολή των τελών Αίτησης. Οι τεχνικές διαδικασίες είναι δυνατόν να µην υποβάλλονται από τον αιτούντα φορέα πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης / περιβαλλοντικό επαληθευτή / εργαστήριο (εφεξής φορέας), εφόσον τεκµηριωµένα µπορεί να αποδείξει ότι περιλαµβάνουν αποκλειστικές και απόρρητες πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτικό η οµάδα αξιολόγησης που θα ορισθεί να ενηµερώνεται επί των διαδικασιών, µε ιδιαίτερη επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του αιτούντα µε επιπλέον χρέωση. εν εφαρµόζεται η παραπάνω διαδικασία σε τεχνικές πληροφορίες που περιγράφονται ως υποχρεωτικές στα αντίστοιχα έγγραφα αιτήσεων (π.χ. ισοζύγιο αβεβαιότητας για εργαστήρια διακριβώσεων). 1.2 Το Ε.ΣΥ.. εξετάζει καταρχήν την πληρότητα της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Εάν υπάρχουν προφανείς µείζονος σηµασίας παραλείψεις, η τεκµηρίωση επιστρέφεται στον αιτούντα για αναθεώρηση. Εάν εντός ενός (1) µηνός, από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης των παραλείψεων, ο ενδιαφερόµενος φορέας δεν υποβάλλει εκ νέου διορθωµένα και συµπληρωµένα τα έγγραφά του, η σχετική αίτηση παύει να ισχύει και τίθεται στο αρχείο, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του αιτούντα. 1.3 Στη συνέχεια, στέλεχος της αρµόδια ιεύθυνσης, εξετάζει κατά πόσο το Ε.ΣΥ. έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην υποβληθείσα αίτηση. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται εφόσον εξασφαλίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) απαιτούµενη, σε κάθε περίπτωση, τεχνική ικανότητα του Ε.ΣΥ.., β) συµµόρφωση του αιτούντος διαπίστευση προς τους Κανονισµούς και τα Κριτήρια ιαπίστευσης, γ) συµµόρφωση προς το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο και δ) η χορηγούµενη διαπίστευση δεν αποτελεί, καθοιονδήποτε τρόπο, δυσφήµιση του κύρους του Ε.ΣΥ. : Σε θετική απάντηση, ο ιευθυντής της αρµόδιας ιεύθυνσης ορίζει την οµάδας αξιολόγησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια Σε αρνητική απάντηση, ενηµερώνει σχετικά τον αιτούντα και επιστρέφεται το καταβληθέν τέλος αίτησης. 2. Ορισµός Οµάδας Αξιολόγησης ΕΣΥ /02/03/ /13

4 2.1 Ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου στελέχους του Ε.ΣΥ.., ο ιευθυντής της αρµόδιας ιεύθυνσης ορίζει τον επικεφαλής αξιολογητή και τους αξιολογητές ή/και εµπειρογνώµονες, οι οποίοι θα διενεργήσουν την αξιολόγηση. 2.2 Για τους αιτούντες φορείς πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης ή τους περιβαλλοντικούς επαληθευτές o ιευθυντής της αρµόδιας ιεύθυνσης ορίζει επίσης, κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων του Ε.ΣΥ.., κατ'αρχήν, το είδος, τον αριθµό και τις αντίστοιχες επιθεωρήσεις, που θα διενεργήσουν οι αιτούντες, όταν αυτό είναι απαραίτητο και τις οποίες θα παρακολουθήσει η οµάδα αξιολόγησης, καθώς και τη σύνθεση των αντίστοιχων οµάδων αξιολόγησης. Ο ορισµός της οµάδας αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υποβολή της αποδεκτής από το Ε.ΣΥ.. αίτησης. Ο χρόνος για την υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών δεν προσµετράται στο ανωτέρω διάστηµα. 2.3 Η ορισθείσα οµάδα αξιολόγησης γνωστοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος δύναται να εκφράσει τεκµηριωµένη αντίρρηση για τη σύνθεση αυτής, οπότε το Ε.ΣΥ.. προτείνει εναλλακτική λύση συµπεριλαµβανοµένης και της απασχόλησης Αλλοδαπού Αξιολογητή,από αντίστοιχο φορέα ιαπίστευσης µέλους των αντίστοιχων συµφωνιών αµοιβαίας αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής ιαπίστευσης (ΕΑ MLAs). Εφόσον δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εναλλακτική πρόταση, το Ε.ΣΥ.. ενηµερώνει τον αιτούντα ότι αδυνατεί να προχωρήσει στην αιτούµενη διαπίστευση. 2.4 Με την προταθείσα οµάδα αξιολόγησης, ο ενδιαφερόµενος φορέας ενηµερώνεται επιπλέον και για τα παρακάτω: α) εκτιµώµενη χρονική διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, β)απαιτούµενος χρόνος απασχόλησης για τη διενέργεια της αξιολόγησης, γ) προϋπολογισθέν κόστος των τελών διαπίστευσης και υποχρέωση του φορέα να καταβάλλει το 70 % των τελών διαπίστευσης τοις µετρητοίς, το αργότερο µέχρι 3 ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διενέργειας της αξιολόγησης. 2.5 Εάν εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ο ενδιαφερόµενος φορέας δεν απαντήσει για την αποδοχή της οµάδας, θεωρείται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση και η διαδικασία συνεχίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 2.6 Σε περίπτωση που η καταβολή του 70% των τελών διαπίστευσης δεν ολοκληρώνεται τοις µετρητοίς µέχρι 3 ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διενέργειας της αξιολόγησης, για τις αρχικές αξιολογήσεις η σχετική αίτηση παύει να ισχύει και τίθεται στο αρχείο, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του φορέα, για δε τις επιτηρήσεις και επαναξιολογήσεις, η επίσκεψη αναβάλλεται µε ταυτόχρονη αναστολή της διαπίστευσης µέχρι να καταβάλλει ο φορέας το οφειλόµενο ποσό. 2.7 Στις περιπτώσεις φορέων πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης ή περιβαλλοντικών επαληθευτών, αµέσως µετά τη γνωστοποίηση της οµάδας αξιολόγησης, οι φορείς αυτοί πρέπει να προγραµµατίζουν τις επιτόπιες ΕΣΥ /02/03/ /13

5 αξιολογήσεις (εύρεση διαθέσιµων πελατών). Το τελικό πρόγραµµα αξιολόγησης θα καταρτιστεί πλήρως κατά την αξιολόγηση στα κεντρικά γραφεία. 2.8 Μετά την οριστικοποίηση της οµάδας αξιολόγησης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, µαζί µε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, διαβιβάζονται στον Επικεφαλής Αξιολογητή, ο οποίος µαζί µε τα άλλα µέλη της οµάδας αξιολόγησης ενηµερώνονται για την επικείµενη αξιολόγηση. 2.9 Ο Επικεφαλής Αξιολογητής εξετάζει τα διαβιβασθέντα του υπό διαπίστευση φορέα και εντός δέκα (10) ηµερών υποβάλλει έκθεση στην Υπηρεσία. Η Υπηρεσία στη συνέχεια γνωστοποιεί στον αιτούντα φορέα την έκθεση η οποία περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την πληρότητα των δικαιολογητικών και αναφέρει κατά πόσον είναι δυνατόν να καταρτιστεί το πρόγραµµα για την προαξιολόγηση ή την κυρίως αξιολόγηση ή αν ο φορέας δεν είναι ακόµη έτοιµος για προαξιολόγηση ή για κυρίως αξιολόγηση Εάν εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης πιθανών παραλείψεων, ο ενδιαφερόµενος φορέας δεν απαντήσει, η σχετική αίτηση παύει να ισχύει και τίθεται στο αρχείο, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του φορέα. 3. Προαξιολόγηση (προαιρετική) 3.1 Η προαξιολόγηση των αιτούντων διαπίστευση είναι προαιρετική και διενεργείται πριν από την αξιολόγηση µε τη συναίνεση του αιτούντος διαπίστευση. Συνιστάται η πραγµατοποίηση της προαξιολόγησης για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων και προβληµάτων κατά την αξιολόγηση. 3.2 Η ηµεροµηνία προαξιολόγησης συµφωνείται εγγράφως µε τον υπό αξιολόγηση φορέα. 3.3 Η προαξιολόγηση πρέπει να ξεκινήσει εντός τριών µηνών από την υποβολή της αιτήσεως του αιτούντος. 3.4 Η προαξιολόγηση διενεργείται από τον Επικεφαλής Αξιολογητή, διαρκεί έως µια (1) ηµέρα και χρεώνεται σε κάθε περίπτωση µια (1) ανθρωποηµέρα Επικεφαλής Αξιολογητή. Τα αποτελέσµατα της προαξιολόγησης καταγράφονται σε Έκθεση, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο και ανάλογα µε το αποτέλεσµά της κρίνεται αν : είναι δυνατόν να καταρτιστεί το πρόγραµµα για την κυρίως αξιολόγηση, αφού προηγουµένως ο φορέας υλοποιήσει τις διορθωτικές ενέργειες που ενδεχοµένως έχουν προκύψει κατά την προαξιολόγηση, χρειάζεται περαιτέρω προαξιολόγηση, ΕΣΥ /02/03/ /13

6 3.5 Ο µέγιστος χρόνος για την αποκατάσταση πιθανών ελλείψεων δεν µπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3) µήνες από την γνωστοποίησή τους. Το χρονικό αυτό όριο µπορεί να φθάσει τους πέντε (5) µήνες, εφόσον η φύση των ελλείψεων το επιβάλλει. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπόψη αίτηση τίθεται στο αρχείο µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του φορέα. 3.6 Μετά την ολοκλήρωση της προαξιολόγησης, οριστικοποιείται η σύνθεση της οµάδας αξιολόγησης. 3.7 Σε περιπτώσεις που τεκµηριωµένα συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ( π.χ. φυσική καταστροφή), τα προβλεπόµενα χρονικά όρια µεταξύ αίτησης για διαπίστευση και προαξιολόγησης, αίτησης για διαπίστευση και αξιολόγησης (όταν δεν διενεργείται προαξιολόγηση) και προαξιολόγησης και αξιολόγησης, µπορούν να παραταθούν µε απόφαση του ιευθυντή της αρµόδιας ιεύθυνσης ιαπίστευσης. Σε κάθε περίπτωση πριν την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης, ο υπό αξιολόγηση φορέας θα πρέπει να αποστέλλει στο Ε.ΣΥ.. τυχόν αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί στην τεκµηρίωση του συστήµατος ποιότητάς του. 3.8 Στην περίπτωση που µεταξύ της προαξιολόγησης και της κυρίως αξιολόγησης του φορέα µεσολαβήσει διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών, ο φορέας ενηµερώνεται για ανάγκη επανάληψης της προαξιολόγησης. 4. Προετοιµασία Προγράµµατος Αξιολόγησης 4.1 Για την προετοιµασία της οµάδας αξιολόγησης, ζητείται από τον ενδιαφερόµενο φορέα να παραδώσει αντίγραφα των διαδικασιών/µεθόδων τις οποίες έχει ενδεχοµένως αναπτύξει ο ίδιος. Σε περίπτωση που ο φορέας αρνηθεί να παραδώσει τις ανωτέρω διαδικασίες/µεθόδους, η οµάδα αξιολόγησης θα ενηµερώνεται για αυτές σε επιτόπια επίσκεψη στα γραφεία του φορέα που διευθετείται µε το Ε.ΣΥ.. και χρεώνεται επιπλέον. 4.2 Ο Επικεφαλής Αξιολογητής καταρτίζει το πρόγραµµα αξιολόγησης για τις εγκαταστάσεις του αιτούντος και ενηµερώνει την Υπηρεσία η οποία γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόµενο το πρόγραµµα αξιολόγησης. 4.3 Ο ενδιαφερόµενος οφείλει να απαντήσει εγγράφως εάν αποδέχεται το πρόγραµµα αξιολόγησης. Εάν µέχρι την καθοριζόµενη στο πρόγραµµα ηµεροµηνία έναρξης της αξιολόγησης, ο ενδιαφερόµενος φορέας δεν απαντήσει, θεωρείται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση και η διαδικασία συνεχίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 5. Έναρξη Αξιολόγησης 5.1 Στις αξιολογήσεις των ενδιαφεροµένων φορέων δύναται να παρίσταται παρατηρητής. ΕΣΥ /02/03/ /13

7 5.2.Η αξιολόγηση αρχίζει µε Εναρκτήρια Συνεδρίαση, η οποία γίνεται στις εγκαταστάσεις του αιτούντος και στην οποία συµµετέχουν οι εκπρόσωποί του και η οµάδα αξιολόγησης. Σκοπός της Εναρκτήριας Συνεδρίασης είναι να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις, να διευκρινιστούν τυχόν δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την αξιολόγηση και να επιβεβαιωθεί ο σκοπός της αξιολόγησης Η Οµάδα Αξιολόγησης επικοινωνεί αποκλειστικά µόνο µε το προσωπικό του φορέα που εµπλέκεται στο σύστηµα ποιότητας. ύναται όµως κατά την αξιολόγηση να παρευρίσκεται ως σιωπηρός παρατηρητής ο σύµβουλος του συστήµατος ποιότητας του ενδιαφεροµένου. 6. Αξιολόγηση Εργαστηρίου 6.1 Μετά την Εναρκτήρια Συνεδρίαση ακολουθεί εξέταση του συστήµατος ποιότητας του εργαστηρίου και επιθεώρηση αυτού εν ώρα εργασίας, για να διαπιστωθεί, εάν οι εργασίες που εκτελούνται από το εργαστήριο είναι σύµφωνες µε τα Κριτήρια και τους Κανονισµούς ιαπίστευσης, καθώς και µε το σύστηµα ποιότητας του εργαστηρίου. Κατά την επιθεώρηση κάθε αξιολογητής συνοδεύεται από µέλος του προσωπικού του εργαστηρίου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τη διοίκηση. 6.2 Οι αξιολογητές/εµπειρογνώµονες αξιολογούν την τεχνική επάρκεια του εργαστηρίου και ειδικότερα την καταλληλότητα των µεθόδων και του εξοπλισµού για τις εκτελούµενες εργασίες, συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης και της διακρίβωσης του εξοπλισµού. Επιπλέον, για όλες τις µετρήσεις που έχουν σηµαντική επίπτωση στην ακρίβεια ή την εγκυρότητα των διακριβώσεων / δοκιµών, προσδιορίζεται η ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων προς εθνικά ή διεθνή πρότυπα µέτρησης. Οι αξιολογητές/εµπειρογνώµονες αξιολογούν επίσης την ικανότητα του προσωπικού, ιδιαίτερα αυτών που εκτελούν διακριβώσεις / δοκιµές, καθώς και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ποιότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις στην καταχώρηση, ανάλυση και αναφορά των αποτελεσµάτων. 6.3 Οι παρατηρήσεις που γίνονται πρέπει να βασίζονται σε αντικειµενικές αποδείξεις, να καταγράφονται και να επαληθεύονται πριν αναχωρήσει ο αξιολογητής από την υπό αξιολόγηση περιοχή. Οι αξιολογητές/εµπειρογνώµονες πρέπει να κάνουν λεπτοµερείς παρατηρήσεις τις οποίες καταγράφουν σε ειδικά έντυπα. Κάθε εύρηµα πρέπει να συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του εργαστηρίου που συνοδεύει τον αξιολογητή. 7. Αξιολόγηση Φορέα Πιστοποίησης /Ελέγχου/ Επαλήθευσης ή Περιβαλλοντικού Επαληθευτή 7.1 Μετά την Εναρκτήρια Συνεδρίαση αρχίζει η επιθεώρηση στα Κεντρικά Γραφεία του αιτούντος. Κατά την επιθεώρηση οι αξιολογητές/εµπειρογνώµονες εξετάζουν το ΕΣΥ /02/03/ /13

8 σύστηµα ποιότητας, αναζητούν αντικειµενικές αποδείξεις για την υλοποίηση των πολιτικών και διαδικασιών αυτού και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σε ειδικά έντυπα. Κάθε εύρηµα πρέπει να συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του φορέα. 7.2 Η αξιολόγηση φορέων πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης ή περιβαλλοντικών επαληθευτών περιλαµβάνει οπωσδήποτε την παρακολούθηση επιθεωρήσεων του φορέα. 7.3 Ο Επικεφαλής αξιολογητής σε συνεργασία µε την οµάδα αξιολόγησης θα ενηµερώσει το φορέα για τις επιθεωρήσεις που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει και οφείλει οπωσδήποτε να οριστικοποιήσει το πρόγραµµα των επιτόπιων αξιολογήσεων, λαµβάνοντας υπόψη εκτός από τα στοιχεία της ανάθεσης της αξιολόγησης από το Ε.ΣΥ.. και το µητρώο των επιθεωρητών/ελεγκτών ανά πεδίο/κωδικό βάσει δειγµατοληψίας. Η ηµεροµηνία των επιτόπιων πρέπει να οριστικοποιείται τουλάχιστον 20 εργάσιµες ηµέρες πριν την αξιολόγηση µε δυνατότητα απόκλισης 1-2 µέρες. Επίσης ο Επικεφαλής αξιολογητής δίνει στο φορέα για συµπλήρωση και αποστολή στο Ε.ΣΥ.. αντίστοιχο έντυπο 7.4 Ο αιτών αποδέχεται εγγράφως το ανωτέρω πρόγραµµα. 7.5 Η οµάδα αξιολόγησης παρακολουθεί τις επιθεωρήσεις και αποφεύγει την καθ' οιονδήποτε τρόπο άσκηση επιρροής κατά τη διάρκεια αυτών. Η οµάδα παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται από τους επιθεωρητές του φορέα και καταγράφει τις παρατηρήσεις της σε ειδικό έντυπο. Αξιολογείται η επίδοση των επιθεωρητών ως οµάδα, καθώς επίσης και η επίδοση ενός εκάστου. 7.6 Οι εντοπιζόµενες µη συµµορφώσεις καταγράφονται σε ειδικό έντυπο και ζητείται από τους επιθεωρητές του φορέα να τις αναγνωρίσουν ενυπογράφως, δηλαδή να αποδεχθούν ότι τα ευρήµατα είναι τεκµηριωµένα και να προτείνουν αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. 8. Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης 8.1 Η αξιολόγηση του αιτούντος ολοκληρώνεται µε την Ενδιάµεση Συνεδρίαση που πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης στις κεντρικές εγκαταστάσεις. Κατά τη συνεδρίαση ο Επικεφαλής Αξιολογητής εκθέτει περιληπτικά τα ευρήµατα της οµάδας και ο εκπρόσωπος του φορέα οφείλει να προτείνει τις διορθωτικές ενέργειες για την άρση των µη συµµορφώσεων, που τυχόν έχουν εντοπιστεί, καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης αυτών. Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την Ενδιάµεση Συνεδρίαση, ο Επικεφαλής Αξιολογητής αποστέλλει την εισήγηση του στην Υπηρεσία, η οποία διαβιβάζεται από εκεί στον αιτούντα. ΕΣΥ /02/03/ /13

9 8.2 Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων αξιολογήσεων, διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορέα, εφόσον είναι απαραίτητο, η Καταληκτική Συνεδρίαση προκειµένου ο Επικεφαλής Αξιολογητής να οριστικοποιήσει το προτεινόµενο πεδίο διαπίστευσης και να ενηµερώσει τον εκπρόσωπο του φορέα για την εισήγησή του. Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση των επιτόπιων αξιολογήσεων και την Καταληκτική Συνεδρίαση, ο Επικεφαλής Αξιολογητής αποστέλλει την εισήγησή του στην Υπηρεσία, η οποία διαβιβάζεται από την Υπηρεσία στον αιτούντα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επιτόπιες αξιολογήσεις λόγω της φύσης του φορέα, η Ενδιάµεση Συνεδρίαση είναι και η Καταληκτική Συνεδρίαση. 8.3 Σε κάθε περίπτωση, ο µέγιστος χρόνος για την άρση πιθανών µη συµµορφώσεων δεν µπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3) µήνες από τη διαπίστωση αυτών. Το χρονικό αυτό όριο µπορεί να φθάσει τους πέντε (5) µήνες, ανάλογα µε τη φύση των διορθωτικών ενεργειών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φορέας υποβάλλει εκ νέου αίτηση για διαπίστευση, όπως αρµόζει. 9. Εξέταση από τον Εισηγητή ιαπίστευσης 9.1 Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή των διορθωτικών ενεργειών, ο Επικεφαλής Αξιολογητής πρέπει, εφόσον οι µη συµµορφώσεις έχουν αρθεί πλήρως, να αποστείλει την τελική εισήγηση στην Υπηρεσία, συνοδευµένη από το προτεινόµενο Επίσηµο πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης. 9.2 Ο ιευθυντής της αντίστοιχης ιεύθυνσης ορίζει Εισηγητή ιαπίστευσης για το συγκεκριµένο θέµα Ο Εισηγητής ιαπίστευσης είναι στέλεχος της αντίστοιχης ιεύθυνσης, εκπαιδευµένος στο συγκεκριµένο πρότυπο διαπίστευσης µε τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία στο Ε.ΣΥ.. ως χειριστής φακέλων και δεν θα πρέπει να έχει συµµετάσχει στη συγκεκριµένη οµάδα αξιολόγησης. 9.3 Ο Εισηγητής ιαπίστευσης εξετάζει τις παρασχεθείσες πληροφορίες και την εισήγηση του Επικεφαλής Αξιολογητή και είτε: εγκρίνει την εισήγηση του Επικεφαλής Αξιολογητή, διαµορφώνει το προτεινόµενο Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης και διαβιβάζει την εισήγησή του στο Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης, ή δεν εγκρίνει την εισήγηση του Επικεφαλής Αξιολογητή και αποφασίζει ότι πρέπει να γίνουν συµπληρωµατικές ενέργειες, οπότε και γνωστοποιεί στον Επικεφαλής Αξιολογητή και στον αιτούντα τους λόγους για τους οποίους απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες και ζητεί την υλοποίηση αυτών. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του υπό αξιολόγηση φορέα και του Επικεφαλής Αξιολογητή για το χαρακτηρισµό και την ορθότητα των µη συµµορφώσεων ο ΕΣΥ /02/03/ /13

10 Εισηγητής ιαπίστευσης σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο ιευθυντή διερευνά το θέµα και αποφασίζει αναλόγως. 9.4 Ο Εισηγητής ιαπίστευσης σε συνεργασία µε το ιευθυντή σε ειδικές περιπτώσεις αξιολογήσεων έχει τη δυνατότητα είτε να καλέσει τεχνικό/ούς εµπειρογνώµονα/ές για να γνωµοδοτήσει/ουν επί συγκεκριµένου θέµατος ή/και να συστήσει εσωτερική οµάδα εργασίας που θα αποτελείται από τους Τµηµατάρχες της ιεύθυνσης προκειµένου να εξετάσουν τη συγκεκριµένη αξιολόγηση. 9.5 Όπου απαιτείται, διενεργείται συµπληρωµατική αξιολόγηση. 9.6 Το αρµόδιο στέλεχος του Ε.ΣΥ.. υπολογίζει απολογιστικά το συνολικό χρόνο που απαιτήθηκε για την αξιολόγηση του αιτούντα. 10. Χορήγηση ιαπίστευσης 10.1 Το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης σε συνεδρίασή του εξετάζει την εισήγηση του Εισηγητή ιαπίστευσης και αποφασίζει τη χορήγηση διαπίστευσης Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. επικυρώνει την απόφαση χορήγησης διαπίστευσης Η ανωτέρω απόφαση, µαζί µε το υπόλοιπο των οικονοµικών υποχρεώσεων του αιτούντος καθώς και οι αναλογούσες δαπάνες επιτήρησης και διατήρησης γνωστοποιούνται στον αιτούντα, ο οποίος τις αποδέχεται εγγράφως, αποπληρώνει τις οφειλές του και επιστρέφει υποχρεωτικά κατάλληλα συµπληρωµένο το έντυπο ΕΙΠ Ε Το Πιστοποιητικό ιαπίστευσης, το οποίο είναι διάρκειας τεσσάρων ετών, καθώς και το Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης, εκδίδονται από το Ε.ΣΥ.., αφού υπογραφούν από τον Προϊστάµενο του Ε.ΣΥ Επιτήρηση ιαπιστευµένων Φορέων 11.1 Σκοπός της επιτήρησης των διαπιστευµένων φορέων είναι η διασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων του Ε.ΣΥ Οι επιτηρήσεις κατά βάση είναι ετήσιες και προγραµµατίζονται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία χορήγησης του πιστοποιητικού διαπίστευσης. Σε ειδικές περιπτώσεις η Υπηρεσία µπορεί να αποφασίσει την διενέργεια έκτακτης επιτήρησης Οι επιτηρήσεις γίνονται βάσει προγράµµατος που καταρτίζεται από την αρµόδια ιεύθυνση, η τήρηση του οποίου αποτελεί ευθύνη της Υπηρεσίας. ΕΣΥ /02/03/ /13

11 11.4 Κατά τις αξιολογήσεις επιτήρησης ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως αυτή που περιγράφεται ανωτέρω για την αρχική αξιολόγηση, µε τις παρακάτω τροποποιήσεις: 1. Αντί για οµάδα αξιολόγησης µπορεί να υπάρχει µόνο ο επικεφαλής αξιολογητής, εφόσον, η τεχνική επάρκεια αυτού καλύπτει το ένα τρίτο του επίσηµου πεδίου διαπίστευσης. 2. Η τελική εισήγηση του επικεφαλής αξιολογητή, το προτεινόµενο επίσηµο πεδίο εφαρµογής της διαπίστευσης και το συγκεντρωθέν κατά την αξιολόγηση υλικό τεκµηρίωσης, εξετάζονται από τον Εισηγητή ιαπίστευσης ο οποίος και εγκρίνει τη διατήρηση της διαπίστευσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τροποποίηση του επίσηµου πεδίου διαπίστευσης ή όταν η τροποποίηση αφορά µόνο την επικαιροποίηση του πεδίου διαπίστευσης βάσει νέων εκδόσεων προτύπων. Ο Εισηγητής ιαπίστευσης σε συνεργασία µε το ιευθυντή, µπορεί σε ειδικές περιπτώσεις αξιολογήσεων επιτήρησης να ζητήσει τη συµβολή της τεχνικών εµπειρογνωµόνων ή να συστήσει εσωτερική οµάδα εργασίας ( βλ. 9.4) Κατά την επιτήρηση η ΟΑ δεν απαιτείται να ελέγξει το σύνολο του πεδίου διαπίστευσης του διαπιστευµένου φορέα. Το πρόγραµµα της επιτήρησης διαµορφώνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι, µεταξύ αρχικής αξιολόγησης και επαναξιολόγησης εξετάζονται τα στοιχεία των κριτηρίων αξιολόγησης τουλάχιστον µία φορά και το σύνολο του πεδίου διαπίστευσης του φορέα Σε κάθε επίσκεψη επιτήρησης, πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: η εσωτερική επιθεώρηση και περιοδική ανασκόπηση τα παράπονα κατά του φορέα οι µη συµµορφώσεις που εντοπίστηκαν προγενέστερα η ορθή χρήση του λογότυπου του Ε.ΣΥ.. από το διαπιστευµένο φορέα Εάν κατά την επιτήρηση εντοπιστούν µη συµµορφώσεις, η προθεσµία για την άρση τους είναι ένας (1) µήνας και, είναι δυνατόν έως ότου αυτές αρθούν, να ανασταλεί εν όλω ή εν µέρει η χορηγηθείσα διαπίστευση. Αν κατά την διάρκεια της καταληκτικής συνεδρίασης της επίσκεψης διαπιστωθεί από την οµάδα αξιολόγησης ότι υπάρχουν µη συµµορφώσεις η άρση των οποίων δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στο χρονικό διάστηµα του ενός µηνός, τότε µπορεί το χρονικό διάστηµα να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον µήνα. Το ίδιο µπορεί να συµβεί αν ο ίδιος ο φορέα εγγράφως κατά την διάρκεια του ενός µηνός της αποκατάστασης των µη συµµορφώσεων υποβάλλει αίτηµα παράτασης του χρόνου αποκατάστασης κατά ένα (1) επιπλέον µήνα, λόγω δυσκολιών που πιθανόν να αντιµετωπίζει στην άρση τους. Όλη η αλληλογραφία τίθεται υπ όψιν του χειριστού του φακέλου. Ο Ε.Α. είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί την τήρηση των χρονικών ορίων αποκατάστασης των µη συµµορφώσεων, αλλά και την τήρηση των αντιστοίχων χρόνων ανταπόκρισης ΕΣΥ /02/03/ /13

12 της οµάδας αξιολόγησης στην αλληλογραφία µε το φορέα, και να ενηµερώνει την υπηρεσία για οποιαδήποτε παραβίασή τους Εάν κατά την επιτήρηση διαπιστωθούν πολύ σοβαρές µη συµµορφώσεις και ελλείψεις, ο Επικεφαλής Αξιολογητής συντάσσει άµεσα εισήγηση για αναστολή ή ανάκληση µέρους ή του συνόλου του πεδίου διαπίστευσης του φορέα Κατά τις επιτηρήσεις των φορέων πιστοποίησης / ελέγχου / επαλήθευσης ή περιβαλλοντικών επαληθευτών πρέπει να γίνεται σωστός και έγκαιρος προγραµµατισµός επιθεωρήσεων του φορέα σε πελάτες του, ώστε η διεξαγωγή όλων των ορισθεισών επιτόπιων αξιολογήσεων να ολοκληρώνεται το πολύ εντός οχτώ (8) µηνών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της οµάδας αξιολόγησης στο φορέα. Αυτό αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του φορέα. Για το λόγο αυτό απαιτείται το πρόγραµµα των επιτόπιων αξιολογήσεων να καταρτίζεται οπωσδήποτε κατά την αξιολόγηση στα κεντρικά γραφεία του φορέα. Η δε ακριβής ηµεροµηνία αυτών θα οριστικοποιείται τουλάχιστον 20 εργάσιµες ηµέρες πριν τη διεξαγωγή τους, µε δυνατότητα απόκλισης 1-2 µέρες, ειδάλλως το Ε.ΣΥ.. διατηρεί το δικαίωµα να θεωρήσει την επιτόπια ως µη γενόµενη, βασιζόµενο στο γεγονός ότι δεν γίνεται ρεαλιστικός προγραµµατισµός των επιθεωρήσεων από το φορέα. Εάν µία επιτόπια αξιολόγηση δεν διενεργηθεί για λόγους ανωτέρας βίας για τον επιθεωρητή/ελεγκτή του φορέα ή για την επιθεωρούµενη εταιρεία ή για αντίστοιχο µέλος της οµάδας αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.. εντός του διαστήµατος των οχτώ (8) µηνών, τότε µεταφέρεται στην επόµενη επιτήρηση του φορέα. Εφόσον η µεταφερθείσα επιτόπια αξιολόγηση δεν διενεργηθεί και κατά την επόµενη επιτήρηση του φορέα ή στην περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία φορέα και µοναδικού πελάτη σε συγκεκριµένο πεδίο/κωδικό, τότε εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παράγραφο των Κανονισµών ιαπίστευσης (ΕΣΥ ΚΑ ). Εάν µία επιτόπια αξιολόγηση δεν διενεργηθεί εντός του διαστήµατος των οχτώ (8) µηνών µε ευθύνη του φορέα πλην της ανωτέρω περίπτωσης, ή αν υπάρχει συστηµατική απόκλιση, τότε εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.10 του ΕΣΥ ΚΑ Ευρήµατα, που αφορούν τις παρ του ΕΣΥ ΚΑ, αποτυπώνονται είτε σε κατάλληλη έκθεση από την οµάδα αξιολόγησης, είτε σε εισήγηση από το αρµόδιο στέλεχος του Ε.ΣΥ.., αν δεν υπάρχει τρέχουσα οµάδα αξιολόγησης 12. Επέκταση του Επίσηµου Πεδίου Εφαρµογής της ιαπίστευσης 12.1 Για την επέκταση του Επισήµου Πεδίου Εφαρµογής της ιαπίστευσης ενός φορέα, συµπεριλαµβανοµένης της προσθήκης νέου εξειδικευµένου προσωπικού, ο φορέας υποβάλει αίτηση, καθώς και την απαιτούµενη τεκµηρίωση και καταβάλλει τις αντίστοιχες οικονοµικές υποχρεώσεις. ΕΣΥ /02/03/ /13

13 12.2 Κατά την επέκταση ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και για την αρχική αξιολόγηση. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης από ένα µόνο αξιολογητή Ο φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση επέκτασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια του κύκλου αξιολόγησης. Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης επέκτασης βρίσκεται σε εξέλιξη η επιτήρηση του φορέα, συνιστάται η αξιολόγηση της επέκτασης να ενσωµατώνεται στην τρέχουσα επιτήρηση του φορέα. Όταν δεν είναι χρονικά εφικτό, τότε η αξιολόγηση της επέκτασης διενεργείται ξεχωριστά Σε περιπτώσεις, που ο φορέας αιτείται επέκταση του Πεδίου ιαπίστευσης, σε αντικείµενο παραπλήσιο του ήδη χορηγηθέντος Πεδίου ιαπίστευσης και όπου, για την αιτούµενη επέκταση απαιτείται η ίδια ακριβώς τεχνική ικανότητα του φορέα, όσον αφορά το εµπλεκόµενο προσωπικό και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, διαφοροποιείται όµως µόνο η εφαρµογή διαδικασίας, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Εισηγητή ιαπίστευσης, να γίνει συµπληρωµατική αξιολόγηση του φορέα. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η υποβληθείσα τεκµηρίωση από τον Επικεφαλής Αξιολογητή ή απευθείας από τον Τεχνικό Αξιολογητή και γίνεται αντίστοιχη εισήγηση στον Εισηγητή ιαπίστευσης, χωρίς τη διενέργεια επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του φορέα ή τη διενέργεια επιτόπου αξιολόγησης («Τυποποιητική Επέκταση πεδίου») 13. Επαναξιολόγηση ιαπιστευµένων Φορέων 13.1 Οι διαπιστευµένοι φορείς υπόκεινται σε επαναξιολόγηση κάθε τέσσερα χρόνια. Κατά την επαναξιολόγηση ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και για την αρχική αξιολόγηση. Όσον αφορά στη διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 11.7 του παρόντος εγγράφου Εάν κατά την επαναξιολόγηση εντοπιστούν µη συµµορφώσεις, η προθεσµία για την άρση τους είναι ένας (1) µήνας και, είναι δυνατόν έως ότου αυτές αρθούν, να ανασταλεί εν όλο ή εν µέρει η χορηγηθείσα διαπίστευση Στην περίπτωση που λήξει η ισχύς του Πιστοποιητικού ιαπίστευσης πριν την ολοκλήρωση της επαναξιολόγησης αυτή µπορεί να παραταθεί, µόνον εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται στο Ε.ΣΥ.., µέχρις έως ότου ολοκληρωθεί η επαναξιολόγηση, µε απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου ιαπίστευσης, κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση η παράταση της ισχύος του πιστοποιητικού διαπίστευσης δεν µπορεί να ξεπερνά τους 3 µήνες. Μετά το πέρας 6 µηνών από τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού, ο αντίστοιχος φάκελος τίθεται στο αρχείο. ΕΣΥ /02/03/ /13

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/01/14-02-2012 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14-02-2012 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/10 ΕΣΥ Α_Φ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥΔ ΔΔ/02/06/29-3-2019 1/15 ΕΣΥΔ ΔΔ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ημερομηνία αναθεώρησης: 29-3-2019 Υπεύθυνος Έγκρισης: Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για Διαπίστευση. 3. H Διαδικασία Διαπίστευσης. 4. Τα Τέλη Διαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για Διαπίστευση. 3. H Διαδικασία Διαπίστευσης. 4. Τα Τέλη Διαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για Διαπίστευση 3. H Διαδικασία Διαπίστευσης 4. Τα Τέλη Διαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥΔ ΔΕΝΗΜΕΡ/01/06/29-03-2019 1/7 ΕΣΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /03/00/26-02-2015 1/16 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 03 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: O Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/04/14-07-2011 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 14-07-2011 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΕΣΥΔ ΔΕΠΕΣΔ/02/00/29-03-2019 1/5 ΕΣΥΔ ΔΕΠΕΣΔ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 29-03-2019 Υπεύθυνος Έγκρισης: Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

κλειδιά

κλειδιά ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN02.2. HOTEL ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 9 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων δωµατίων (ΞΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥΔ ΚΑΝΑΞ/02/00/29-3-2019 1/10 ΕΣΥΔ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ημερομηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.5.2014 L 147/79 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002

Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002 Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002 1 1. ιαδικασία Ενηµέρωσης ΕΕ από τον Τεχνικό & Επιστηµονικό Σύµβουλο Υπεύθυνος Ενέργειας: Σύµβουλος Τεχνικής και Επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ05 Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπεύθυνος Σύνταξης : Υ.. Υπεύθυνος Έγκρισης : Σ.Π. Υπεύθυνος Έκδοσης : Π..Π. Σελίδα 1/10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Ταυτότητα του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΦ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης ΣΔΠ

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης ΣΔΠ Κωδ.: MSCR-9001:2015 Ισχύς: 01/05/2018 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 5 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης ΣΔΠ Η πιστοποίηση, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΕΣΥΔ ΔΠΡΟΠΑΡ/02/02/29-03-2019 1/7 ΕΣΥΔ ΔΠΡΟΠΑΡ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 29-3-2019 Υπεύθυνος Έγκρισης:

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Σύνταξης (Ο ιασφάλισης της Σελίς 1 / 13 Ε.ΣΥ. Α01 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 00 ΣΚΟΠΟΣ 0.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥΔ ΕΛΔ/02/00/12-09-2018 1/11 ΕΣΥΔ ΕΛΔ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ημερομηνία αναθεώρησης: 12-09-2018 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/07 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Άρθρο 1 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO 9001-Κ 06/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO 9001-Κ 06/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 06/06 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 23 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΣΣ ) 3 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ 12 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σελίδα 1 από 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σχεδιασµός, Εφαρµογή & Επιθεώρηση Συστήµατος ISO 17025 Ηµέρα 1 η Ώρα 09:00 Ώρα 09:15 Εισαγωγή Παρουσίαση Εισηγητών & Συµµετεχόντων Εισαγωγή στη ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥΔ ΕΛΔ/02/00/29-3-2019 1/12 ΕΣΥΔ ΕΛΔ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ημερομηνία αναθεώρησης: 29-3-2019 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, για

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα