της 16ης Απριλίου 2012 Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS (Μέρος SPO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της 16ης Απριλίου 2012 Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS (Μέρος SPO)"

Transcript

1 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 16 Απριλίου 2012 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 16ης Απριλίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για τις αεροπορικές δραστηριότητες Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS (Μέρος SPO) Ιδιοκτησιακό έγγραφο. Τα αντίγραφα δεν ελέγχονται. Επιβεβαιώστε το καθεστώς αναθεώρησης μέσω του Σελίδα 1 από 21

2 Πίνακας περιεχόμενων Σύνοψη των κυριότερων σημείων... 3 Εισαγωγή... 4 I. Γενικά... 4 II. Πεδίο εφαρμογής της γνώμης... 4 III. Διαβούλευση... 5 IV. Σύμβαση σχετικά με την αρίθμηση των κανόνων... 7 Κανονισμός για τις αεροπορικές δραστηριότητες... 9 I. Πεδίο εφαρμογής... 9 II. Ανασκόπηση των αντιδράσεων... 9 III. Εξηγήσεις... 9 Παράρτημα V - μέρος SPO I. Πεδίο εφαρμογής II. Από τις εναέριες εργασίες στις ειδικευμένες δραστηριότητες III. Δραστηριότητες που καλύπτονται από το μέρος SPO IV. Ο ειδικός χαρακτήρας των ειδικευμένων δραστηριοτήτων V. Ειδικές αντιδράσεις και κύριες αλλαγές Σελίδα 2 από 21

3 Σύνοψη των κυριότερων σημείων Η παρούσα γνώμη περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: - Τροποποίηση του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του παραρτήματος I - Ορισμοί - Παράρτημα VIII μέρος SPO, τεχνικές απαιτήσεις για ειδικευμένες (εμπορικές και μη εμπορικές) δραστηριότητες με αεροπλάνα, ελικόπτερα, ανεμοπλάνα, αερόστατα. Οι εν λόγω απαιτήσεις αναπτύχθηκαν με βάση τους ακόλουθους στόχους: - διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας. - διασφάλιση αναλογικών κανόνων. - εξασφάλιση ευελιξίας και αποτελεσματικότητας για αερομεταφορείς και αρχές. Η παρούσα γνώμη είναι αποτέλεσμα διαδικασίας εκτενούς διαβούλευσης με αρχές, ενώσεις, αερομεταφορείς και εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Η γνώμη για τις υπόλοιπες ενότητες του παραρτήματος IV μέρος CAT σχετικά με τα ανεμοπλάνα και τα αερόστατα καθώς και τις πτήσεις με αναχώρηση από και άφιξη στο ίδιο αεροδρόμιο με αεροπλάνα και ελικόπτερα θα δημοσιευτεί μεταγενέστερα. Σελίδα 3 από 21

4 Εισαγωγή I. Γενικά 1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής καλούμενος ο βασικός κανονισμός ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1108/2009 2, θεσπίζει κατάλληλο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον ορισμό και την εφαρμογή κοινών τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. 2. Σκοπός της παρούσας γνώμης είναι να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για τις αεροπορικές δραστηριότητες. 3. Η γνώμη εκδόθηκε με βάση τη διαδικασία που καθορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας (ο Οργανισμός) 3, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού. II. Πεδίο εφαρμογής της γνώμης 4. Η παρούσα γνώμη αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα: - Τροποποίηση του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του παραρτήματος I - Ορισμοί - Παράρτημα VIII μέρος SPO, τεχνικές απαιτήσεις για ειδικευμένες (εμπορικές και μη εμπορικές) δραστηριότητες με αεροπλάνα, ελικόπτερα, ανεμοπλάνα, αερόστατα 5. Τα έγγραφα της παρούσας γνώμης βασίζονται στην αναθεωρημένη δομή κανόνων, όπως αυτή προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό τον Απρίλιο του Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ανασκόπηση των παραρτημάτων του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες. 1 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ. ΕΕ L 79 της , σ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1108/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όσον αφορά τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, και για την κατάργηση της οδηγίας 2006/23/ΕΚ. ΕΕ L 309 της , σ Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζει ο Οργανισμός για την έκδοση γνωμών, προδιαγραφών πιστοποίησης και υλικού καθοδήγησης (διαδικασία θέσπισης κανόνων). EASA MB , Σελίδα 4 από 21

5 Εικόνα 1: Παραρτήματα του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες Regulation Air operations Annex I Definitions Annex II Part-ARO Annex III Part-ORO Annex IV Part-CAT Annex V Part-SPA Annex VI Part-NCC Annex VII Part-NCO Annex VIII Part-SPO III. Διαβούλευση 6. Η παρούσα γνώμη βασίζεται στην ΕΠΤ η οποία περιέχει σχέδια προτάσεων για εκτελεστικούς κανόνες καθώς και τα σχετικά αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και το υλικό καθοδήγησης για τις αεροπορικές δραστηριότητες. - Φάση διαβούλευσης της ΕΠΤ 7. Η ΕΠΤ δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο του EASA ( την 30η Ιανουαρίου Η περίοδος διαβούλευσης έληξε την 31η Ιουλίου Ο Οργανισμός είχε λάβει συνολικά παρατηρήσεις από τις οποίες περίπου 350 ήταν σχετικές με το πεδίο εφαρμογής της παρούσας γνώμης. - Φάση διαβούλευσης ΕΑΠ (έγγραφο απάντησης σε παρατηρήσεις) 8. Οι περιλήψεις των παρατηρήσεων, οι σχετικές απαντήσεις στις περιληπτικές παρατηρήσεις και το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο του κανόνα συζητήθηκαν λεπτομερώς με τις ακόλουθες τέσσερις ομάδες αναθεώρησης θέσπισης κανόνων (RG): - RG01 (CAT), η οποία εστίασε στους κανόνες για τις εμπορικές αερομεταφορές - RG02 (SPO), η οποία εστίασε στους κανόνες για τις ειδικευμένες δραστηριότητες - RG03 (NCC), η οποία εστίασε στους κανόνες για τις μη εμπορικές δραστηριότητες με σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη και - RG04 (NCΟ), η οποία εστίασε στους κανόνες για τις μη εμπορικές δραστηριότητες με μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη. 9. Το σχέδιο του κειμένου του ΕΑΠ σχετικά με το μέρος SPO αναθεωρήθηκε από την ομάδα RG Πριν από τη δημοσίευση του ΕΑΠ, ο Οργανισμός διενήργησε επίσης έλεγχο συνεκτικότητας με άλλα μέρη (μέρος CAT και μέρη NCC και NCO). Σελίδα 5 από 21

6 11. Με βάση εκτενή διαβούλευση με αρχές, ενώσεις και αερομεταφορείς, ο Οργανισμός δημοσίευσε το ΕΑΠ OPS IΙΙ την 27η Σεπτεμβρίου Η περίοδος διατύπωσης αντιδράσεων έληξε την 31η Ιανουαρίου Συνάντηση με μέλη των ομάδων αναθεώρησης και διάσκεψη στο διαδίκτυο 12. Κατά τη διάρκεια της φάσης της διαβούλευσης, ο Οργανισμός διοργάνωσε, στις Νοεμβρίου 2011, επιπρόσθετη συνάντηση με τα μέλη της RG02 (SPO) προκειμένου να συζητηθεί το δημοσιευμένο κείμενο του ΕΑΠ. Αυτή η συνάντηση επέτρεψε τη βελτίωση του κειμένου του ΕΑΠ και επιτεύχθηκε γενική συναίνεση. Τα κύρια στοιχεία που συζητήθηκαν ήταν τα κριτήρια επιδόσεων για τα ελικόπτερα και οι δύο τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες για τις δραστηριότητες HESLO και HEC. 13. Επιπλέον της συνάντησης με τα μέλη της ομάδας αναθεώρησης, ο Οργανισμός διεξήγαγε δημόσια διάσκεψη στο διαδίκτυο την 29η Νοεμβρίου 2011 για την παρουσίαση του ΕΑΠ και τη συζήτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το μέρος SPO. Τα σχόλια που ελήφθησαν ήταν θετικά. - Αντιδράσεις επί του ΕΑΠ 14. Ο Οργανισμός έλαβε αντιδράσεις στο ΕΑΠ από 43 φορείς συμπεριλαμβανομένων εθνικών αρχών, κατασκευαστών, ενώσεων και ιδιωτών. Ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων ανέρχεται σε περίπου 560, 15% των οποίων είναι διπλές. Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζεται ανασκόπηση των εν λόγω αντιδράσεων. Σελίδα 6 από 21

7 Εικόνα 2: Ανασκόπηση των σχολιαστών που διατύπωσαν αντιδράσεις Distribution of Commenters per Sector Authorities (AA) Associations (ASS) Individuals (IND) Manufacturers (MANU) Εικόνα 3: Ανασκόπηση των παρατηρήσεων που ελήφθησαν Distribution of Comments per Sector Authorities (AA) Associations (ASS) Individuals (IND) Manufacturers (MANU) 15. Όλες οι αντιδράσεις αξιολογήθηκαν και απαντήθηκαν, ενώ λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της τροποποίησης του παραρτήματος VIIΙ της παρούσας γνώμης. IV. Σύμβαση σχετικά με την αρίθμηση των κανόνων 16. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού σχετικά με τη σύνταξη κανόνων, στους εκτελεστικούς κανόνες εφαρμόστηκε η ακόλουθη σύμβαση αρίθμησης των κανόνων: <Μέρος>.<τμήμα>.<ενότητα>.<Ν> Σελίδα 7 από 21

8 Εξήγηση: <Μέρος>: υποχρεωτικό - αποτελείται από έως και τέσσερα γράμματα ή ψηφία παραδείγματα: SPO <Τμήμα>: υποχρεωτικό - αποτελείται από έως και τέσσερα γράμματα ή ψηφία παραδείγματα: GEN, OP, POL, IDE, SPEC <Ενότητα>: υποχρεωτικό - αποτελείται από έως και πέντε γράμματα ή ψηφία παραδείγματα: SPO.SPEC.HESLO <N>: υποχρεωτικό - αριθμός κανόνα αποτελείται από τρία ψηφία και αρχίζει από τον αριθμό 100. Οι αριθμοί που ακολουθούν αυξάνονται συνήθως κατά 5. Σελίδα 8 από 21

9 Κανονισμός για τις αεροπορικές δραστηριότητες I. Πεδίο εφαρμογής 17. Ο κανονισμός για τις αεροπορικές δραστηριότητες ορίζει τη γενική εφαρμογή των μερών που καλύπτει και προτείνει μέτρα μετάβασης υπό τη μορφή αυτοεξαιρέσεων 4. Καταρτίζεται ως κανονισμός τροποποίησης και βασίζεται στον αρχικό κανονισμό για τις αεροπορικές δραστηριότητες όπως ψηφίστηκε από την επιτροπή του EASA για το πακέτο CAT (γνώμη 04/2011). II. Ανασκόπηση των αντιδράσεων 18. Οι αντιδράσεις που ελήφθησαν σχετικά με τον κανονισμό για τις αεροπορικές δραστηριότητες επικεντρώθηκαν σε ζητήματα συνεκτικότητας, μεταβατικές διατάξεις, στην πιστοποίηση ή μη για όλους τους εμπορικούς αερομεταφορείς, στο πεδίο εφαρμογής και τον ορισμό των ειδικευμένων δραστηριοτήτων καθώς και στον ορισμό του ειδικού εργασιών. III. Εξηγήσεις 19. Το άρθρο 1 παράγραφοι 1 έως 4 του κανονισμού τροποποίησης καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και εξετάζει τις εμπορικές και μη εμπορικές ειδικευμένες δραστηριότητες. Οι εμπορικοί ειδικευμένοι αερομεταφορείς πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό ενώ οι μη εμπορικοί ειδικευμένοι αερομεταφορείς που εκμεταλλεύονται σύνθετα μηχανοκίνητα αεροπλάνα και ελικόπτερα πρέπει να δηλώνουν τη δραστηριότητά τους στην αρμόδια αρχή. Οι σχετικές διατάξεις για τις απαιτήσεις που αφορούν την πιστοποίηση, τη δήλωση και τους φορείς (μέρος ORO) έχουν ήδη δημοσιευτεί στη γνώμη 04/2011 του EASA. 20. Το άρθρο 1 παράγραφος 5 περιλαμβάνει έναν ορισμό των εμπορικών και μη εμπορικών ειδικευμένων δραστηριοτήτων καθώς και του ειδικού εργασιών. Περαιτέρω επεξήγηση παρέχεται στα κεφάλαια III και IV παρακάτω. 21. Προστίθεται στο μέρος SPO ένα νέο παράρτημα VIII το οποίο περιέχει τις τεχνικές απαιτήσεις για τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τις επιδόσεις, τον εξοπλισμό και κάποιες γενικές απαιτήσεις για όλες τις ειδικευμένες δραστηριότητες (άρθρο 1 παράγραφος 11). Η σχετική εφαρμοσιμότητα καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 8. Επιπλέον, όταν επιχειρούν εντός καθορισμένου εναέριου χώρου, εκτελούν πτητικές λειτουργίες σε κατώτερα ελάχιστα ή μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, τόσο οι εμπορικοί όσο και οι μη εμπορικοί ειδικευμένοι αερομεταφορείς πρέπει να κατέχουν ειδική έγκριση. Οι διατάξεις που αφορούν τις εν λόγω δραστηριότητες και τις εγκρίσεις περιλαμβάνονται στο μέρος SPA (αεροπορικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτούνται ειδικές εγκρίσεις), το οποίο δημοσιεύτηκε στη γνώμη 04/2011. Αυτό δεν απαιτεί αλλαγή στον κανονισμό. 22. Το άρθρο 1 παράγραφος 9 περιέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τον περιορισμό χρόνου πτήσης και υπηρεσίας. Επί του παρόντος, για τις ειδικευμένες δραστηριότητες εξακολουθούν να ισχύουν οι εθνικές διατάξεις. Οι σχετικοί εκτελεστικοί κανόνες θα προταθούν μεταγενέστερα. 23. Το άρθρο 1 παράγραφος 10 του τροποποιητικού κανονισμού περιέχει τις διατάξεις περί αυτοεξαίρεσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν καθορίζονται εναρμονισμένες διατάξεις στον τομέα των ειδικευμένων δραστηριοτήτων και ότι κάποιοι αερομεταφορείς πρέπει να είναι πιστοποιημένοι, προτείνεται μια γενική τριετής αυτοεξαίρεση. 24. Τέλος, το άρθρο 2 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη θέση σε ισχύ του τροποποιητικού κανονισμού. 4 Η αυτοεξαίρεση είναι ένας τύπος μέτρου μετάβασης, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη έχουν την επιλογή να μεταθέσουν την ημερομηνία εφαρμογής μίας ορισμένης διάταξης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το νόμο. Σελίδα 9 από 21

10 Παράρτημα V - μέρος SPO I. Πεδίο εφαρμογής 25. Το μέρος SPO πρέπει να αναγνωσθεί μαζί με: - τον κανονισμό για τις αεροπορικές δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής και τις μεταβατικές περιόδους - το παράρτημα I ορισμοί για όρους που χρησιμοποιούνται στα παραρτήματα II έως VIII - το παράρτημα II μέρος ARO που περιέχει, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές για αερομεταφορείς που εκτελούν ειδικευμένες δραστηριότητες. Οι εν λόγω απαιτήσεις άπτονται των ευθυνών επιτήρησης και της πιστοποίησης - το παράρτημα III μέρος ORO που περιέχει απαιτήσεις για αερομεταφορείς που εκτελούν εμπορικές ειδικευμένες δραστηριότητες και μη εμπορικές ειδικευμένες δραστηριότητες με σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη και - το παράρτημα V - μέρος SPA που περιέχει τις απαιτήσεις για αεροπορικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται ειδική έγκριση. 26. Το μέρος SPO περιέχει τις τεχνικές απαιτήσεις για τις εμπορικές και μη εμπορικές ειδικευμένες δραστηριότητες. 27. Το παρόν μέρος αποτελείται από πέντε τμήματα. Το τμήμα Δ, SPO.IDE και το τμήμα E, SPO.SPEC διαιρούνται περαιτέρω σε ενότητες που περιέχουν κανόνες για τα διάφορα αεροσκάφη και συγκεκριμένες δραστηριότητες. 28. Η δομή των τμημάτων είναι συγκρίσιμη με τη δομή των βασικών απαιτήσεων στο παράρτημα IV του βασικού κανονισμού. 29. Η δομή των κανόνων, και ιδιαιτέρως οι ενότητες, έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική προσθήκη απαιτήσεων για επιπλέον κατηγορίες αεροσκαφών ή για ειδικές πτητικές λειτουργίες χωρίς να είναι αναγκαίες αλλαγές στο υφιστάμενο κείμενο των κανόνων ή στην υφιστάμενη δομή. 30. Στις εικόνες 4 και 5 παρουσιάζεται ανασκόπηση της δομής του μέρους SPO. Το τμήμα E αφορά το μέρος SPO και εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω. Σελίδα 10 από 21

11 Εικόνα 4: Δομή του μέρους SPO επικεφαλίδες των τίτλων των κανόνων Part-SPO Subpart A - General reguirments Subpart B - Operating procedures Subpart C - performance and operating limitations Subpart D - Instrument, data, equipment Subpart E - Specific requirements Sections 1 - Aeroplanes Section 1 - HESLO Sections 2 - Helicopters Section 2 - HEC Section 3 - Sailplanes Section 3 - PAR Section 4 - Balloons Section 4 - ABF Εικόνα 5: Δομή του μέρους SPO αναγνωριστικά κανόνων Part-SPO.GEN.OP.POL.IDE.SPEC.A.HESLO.H.HEC.S.PAR.B.ABF Σελίδα 11 από 21

12 II. Από τις εναέριες εργασίες στις ειδικευμένες δραστηριότητες 31. Μέχρι στιγμής, η μόνη αναφορά σε εργασίες που εκτελούνται στον τομέα των εναέριων εργασιών υπήρξε υπό την αιγίδα του JAA και κατά την κατάρτιση του σχεδίου του JAR-OPS4. Σήμερα σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη μέλη οι δραστηριότητες εναέριων εργασιών ρυθμίζονται από τους κανόνες γενικής αεροπορίας και βάσει του μέρους ΙΙ του παραρτήματος 6 του ΔΟΠΑ. Δεν υπάρχουν πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές του ΔΟΠΑ που καλύπτουν συγκεκριμένα τις εναέριες εργασίες. 32. Το 2006, συστάθηκε η υποομάδα III της ομάδας θέσπισης κανόνων OPS.001 του EASA για την κατάρτιση κανόνων για τις εναέριες εργασίες χρησιμοποιώντας, ανάλογα με την περίπτωση, το σχέδιο των JAR-OPS 0 και 4, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα εθνικά πρότυπα στον συγκεκριμένο τομέα. Η ομάδα θέσπισης κανόνων OPS.001 πρότεινε σχέδιο κανόνων και δημοσίευσε το 2009 την ΕΠΤ για τις αεροπορικές δραστηριότητες που κάλυπτε επίσης το έργο της υποομάδας III για τις εναέριες εργασίες. 33. Η ΕΠΤ b καθόρισε απαιτήσεις για τις εμπορικές δραστηριότητες εκτός των εμπορικών αερομεταφορών στο τμήμα Γ. Αυτό το τμήμα έπρεπε να αναγνωσθεί μαζί με το τμήμα A (GEN) που καθόρισε απαιτήσεις βάσει του μέρους ΙΙ του παραρτήματος 6 του ΔΟΠΑ. Ως αποτέλεσμα των φάσεων δημόσιας διαβούλευσης, και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός αναθεώρησε τη δομή των κανόνων του και αποφάσισε να διαχωρίσει τους κανόνες σε διαφορετικά μέρη. Το παράρτημα VIII καλύπτει πλέον δραστηριότητες εναέριων εργασιών και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα τμήματα Α και Γ της ΕΠΤ b. Η ομάδα αναθεώρησης του EASA που συστάθηκε για την κατάρτιση του ΕΑΠ, αναθεώρησε το κείμενο της ΕΠΤ λαμβάνοντας υπόψη τη νέα δομή κανόνων και, σε συμφωνία με τα μέλη αυτής της ομάδας αναθεώρησης, αποφασίστηκε αυτό το μέρος να ονομαστεί μέρος SPO. 34. Παρότι τώρα το μέρος SPO καλύπτει κυρίως δραστηριότητες εναέριων εργασιών, το πεδίο εφαρμογής του θεωρείται ότι περιλαμβάνει περισσότερες δραστηριότητες από αυτές που γενικά θεωρούνται εναέριες εργασίες. Πράγματι, αυτό το μέρος μπορεί στο μέλλον να συμπεριλάβει επίσης άλλους τύπους πτήσεων ή δραστηριοτήτων, ωστόσο, αυτές οι πτήσεις ή οι δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των εναέριων εργασιών καθαυτών. 35. Μια σημαντική αλλαγή στην ΕΠΤ είναι ότι το μέρος SPO καλύπτει πλέον ειδικευμένες δραστηριότητες που εκτελούνται μη εμπορικώς. Ο Οργανισμός αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του μέρους SPO στους μη εμπορικούς αερομεταφορείς. Πράγματι, πολλές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδικευμένων δραστηριοτήτων εκτελούνται μη εμπορικώς, ενώ οι κίνδυνοι για την ασφάλεια παραμένουν ίδιοι με εκείνους που υπάρχουν για τις ειδικευμένες δραστηριότητες που εκτελούνται εμπορικώς. Συνεπώς, θα θεωρούνταν επιζήμια η μη ρύθμιση μιας κατηγορίας αερομεταφορέων που ουσιαστικά εκτελούν δραστηριότητες ίδιες με εκείνες άλλων αερομεταφορέων μόνο επειδή δεν εκτελούν πτήσεις εμπορικώς. Επιπλέον, για κάθε δραστηριότητα εναέριων εργασιών ισχύουν και απαιτούνται ελαφρύνσεις ή πρόσθετες απαιτήσεις. Η συμπερίληψή τους σε άλλα μέρη, όπως τα μέρη NCC και NCO, θα επηρέαζε δυσμενώς την αναγνωσιμότητα αυτών των μερών καθιστώντας τα πιο περίπλοκα. Σελίδα 12 από 21

13 III. Δραστηριότητες που καλύπτονται από το μέρος SPO 36. Το 2006, η υποομάδα III της ομάδας θέσπισης κανόνων OPS.001 εντόπισε μια σειρά δραστηριοτήτων που θεωρούνται δραστηριότητες εναέριων εργασιών. Έκτοτε, ο Οργανισμός έχει εντοπίσει περισσότερες δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν στον κατάλογο που πρότεινε η συγκεκριμένη ομάδα θέσπισης κανόνων. 37. Δύο σημεία που αφορούν το πεδίο εφαρμογής του μέρους SPO σχολιάστηκαν σε μεγάλο βαθμό. - Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής. 38. Η κύρια αντίδραση ως προς αυτήν την πτυχή ήταν ότι κάποιες από τις δραστηριότητες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ειδικευμένες δραστηριότητες, ιδίως οι πτήσεις αγώνων και η ρυμούλκηση ανεμόπτερων. Σύμφωνα με κάποιους από τους ενδιαφερόμενους, αυτές οι δραστηριότητες είναι συνήθεις δραστηριότητες που εμπίπτουν στους κανόνες γενικής αεροπορίας και συνεπώς δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται από αυτό το μέρος. - Ο χαρακτήρας του καταλόγου των δραστηριοτήτων. 39. Σύμφωνα με γενικές παρατηρήσεις, ιδίως από εθνικές αρχές, ο μη εξαντλητικός χαρακτήρας του προτεινόμενου καταλόγου δραστηριοτήτων δεν προσφέρει αξιοπιστία ως προς ποιες δραστηριότητες καλύπτονται από αυτό το μέρος και ποιες όχι. 40. Ως εκ τούτου, η γνώμη προτείνει πλέον έναν ορισμό των ειδικευμένων δραστηριοτήτων στον κανονισμό όπου συμπεριλαμβάνονται γενικά κριτήρια που αφορούν τον σκοπό της πτήσης. Τούτο συμπληρώνεται από έναν κατάλογο 19 κατηγοριών δραστηριοτήτων που θεωρούνται ειδικευμένες δραστηριότητες. Ο Οργανισμός γνωρίζει ότι αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται σήμερα σε ευρωπαϊκά κράτη μέλη. 41. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από το μέρος SPO είναι οι ακόλουθες: δραστηριότητες εξωτερικού φορτίου ελικοπτέρων, δραστηριότητες μεταφοράς εξωτερικού ανθρώπινου φορτίου, δραστηριότητες τοπογραφικής αποτύπωσης ελικοπτέρων, πτώσεις με αλεξίπτωτο και ελεύθερες πτώσεις, γεωργικές πτήσεις, πτήσεις αεροφωτογραφίας, ρυμούλκηση ανεμόπτερων, πτήσεις αεροδιαφήμισης, πτήσεις βαθμονόμησης, πτήσεις κατασκευαστικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων καλωδίωσης γραμμών ισχύος, δραστηριότητες αποψίλωσης, εργασίες απομάκρυνση πετρελαιοκηλίδων, δραστηριότητες εκτίναξης χιονοστιβάδων, δραστηριότητες τοπογραφικής αποτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εναέριας χαρτογράφησης και ελέγχου της ρύπανσης, πτήσεις λήψης ειδήσεων, πτήσεις τηλεοπτικών και κινηματογραφικών δραστηριοτήτων, πτήσεις ειδικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων πτητικών επιδείξεων και πτητικών αγώνων, πτήσεις μετακίνησης και διάσωσης ζώων, πτήσεις μεταφοράς κτηνιάτρων, πτήσεις θαλάσσιας ταφής, πτήσεις επιστημονικής έρευνας (εκτός εκείνων του παραρτήματος II του κανονισμού αριθ. 216/2008), εμπλουτισμός νέφους. 42. Λόγω του μεγάλου αριθμού των εναέριων δραστηριοτήτων που εκτελούνται στην Ευρώπη σήμερα, δεν είναι δυνατή η κατάρτιση ενός εξαντλητικού καταλόγου 5. Επιπλέον, στο μέλλον ενδέχεται να προκύψουν νέες δραστηριότητες που εμπίπτουν στις ειδικευμένες δραστηριότητες. Συνεπώς, ο Οργανισμός δεν μπορεί να περιορίσει τις δραστηριότητες σε 5 Δεν υπάρχει ορισμός των εναέριων εργασιών που να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες εναέριων εργασιών. Επίσης, ο ορισμός του ΔΟΠΑ περιορίζεται στην παράθεση παραδειγμάτων. Άλλες αρχές είτε χρησιμοποιούν τον όρο εναέριες εργασίες για συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. ΗΠΑ) είτε τις ονομάζουν (διάφορες) ειδικές πτητικές δραστηριότητες και ειδικά συμβάντα αεροπορίας (Καναδάς). Σελίδα 13 από 21

14 εκείνες που παρατίθενται στην παράγραφο SPO.GEN.005. Ως εκ τούτου, αποσαφηνίζεται ότι κάθε δραστηριότητα, εκτός των όσων ήδη παρατίθενται, που πληροί ένα από τα κριτήρια του ορισμού θα ρυθμίζεται από το μέρος SPO. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι ο κατάλογος των δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τον ορισμό που περιλαμβάνει γενικά κριτήρια θα επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να καθορίζουν αν μια εναέρια δραστηριότητα εμπίπτει ή μη στο πλαίσιο του μέρους SPO. 43. Όσον αφορά τις πτήσεις αγώνων και τη ρυμούλκηση ανεμόπτερων, το ζήτημα δεν αφορούσε τόσο τον κανόνα αυτόν καθεαυτόν αλλά τον όρο ειδικευμένες και τον φόβο ότι ίσως εισαχθούν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Οι αγώνες διεξάγονται βάσει ειδικών κανόνων που καθορίζει ο εκάστοτε διοργανωτής. Τα αεροσκάφη μπορεί να πετούν πολύ κοντά το ένα στο άλλο ή στην επιφάνεια του εδάφους ή μπορεί να είναι αναγκαία η εκτέλεση ειδικών εργασιών. Επίσης, το στρες για τη νίκη στον αγώνα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο εκτέλεσης της πτήσης αυξάνοντας, έτσι, τους κινδύνους. Στην περίπτωση της ρυμούλκησης ανεμόπτερων, το αεροσκάφος πρέπει να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και ο χειριστής πρέπει να κατέχει πρόσθετη ικανότητα. Πρέπει να ληφθούν άλλα προληπτικά μέτρα συγκριτικά με συνήθεις πτήσεις αναψυχής ή μεταφοράς. Και για τις δύο δραστηριότητες απαιτούνται ειδική αξιολόγηση κινδύνων πριν από την εκτέλεση της πτήσης και κατάλληλες διαδικασίες μετριασμού των κινδύνων. Για αυτόν τον λόγο συμπεριλήφθηκαν στο μέρος SPO. IV. Ο ειδικός χαρακτήρας των ειδικευμένων δραστηριοτήτων 44. Το μέρος SPO εξετάζει κανόνες για δραστηριότητες πολύ διαφορετικού χαρακτήρα. Περιέχει ένα πλήρες σύνολο κανόνων που θα συμπεριλάβουν ειδικευμένες δραστηριότητες με σύνθετα και μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη. 45. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει το μέρος SPO έχουν ειδικά χαρακτηριστικά: - το αεροσκάφος χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ειδικής εργασίας, συνεπώς εξαιρούνται φυσιολογικές πτήσεις αναψυχής ή μεταφοράς - οι ειδικές εργασίες δημιουργούν ειδικούς κινδύνους και συνεπώς απαιτούν μέτρα μετριασμού καθώς, για παράδειγμα, το αεροσκάφος πετά πολύ χαμηλά, κατά την πτήση εκτελούνται ασυνήθιστοι ελιγμοί, ανυψώνονται ή ρυμουλκούνται εξωτερικά φορτία/εμπορεύματα, υπάρχει το ενδεχόμενο εισόδου και εξόδου προσώπων από το αεροσκάφος, το αεροσκάφος απελευθερώνει ουσίες ή είναι αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός για την εκτέλεση της αποστολής της πτήσης και - στη δραστηριότητα ίσως ενέχονται άλλα άτομα εκτός του χειριστή, όπως ειδικοί εργασιών. 46. Επιπλέον, το μέρος SPO εισαγάγει την έννοια του ειδικού εργασιών. Ο ειδικός εργασιών είναι το άτομο που διορίζει ο αερομεταφορέας ή τρίτο μέρος, ή που ενεργεί ως επιχείρηση και εκτελεί εργασίες στο έδαφος που συνδέονται άμεσα με μια ειδικευμένη εργασία ή εκτελεί ειδικευμένες εργασίες επί του αεροσκάφους ή από αυτό. Ο ορισμός περιλαμβάνεται στον κανονισμό καθώς ο όρος χρησιμοποιείται σε αυτόν. 47. Τη χρήση της ονομασίας ειδικός εργασιών υποστήριξαν ένθερμα και ζήτησαν επίσης η ομάδα θέσπισης κανόνων και η κοινότητα εναέριων εργασιών που σχολίασαν την ΕΠΤ και το ΕΑΠ. Οι λόγοι που παρουσιάστηκαν και υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό ήταν ότι αυτά τα άτομα απαιτούν ειδική ενημέρωση ή εκπαίδευση ανεξαρτήτως του μέρους που τα διορίζει και τους αναθέτει την εκτέλεση αποστολής εναέριων εργασιών. Από αυτήν την άποψη, θεωρήθηκε ότι η ονομασία επιβάτης θα προκαλούσε σύγχυση. Σελίδα 14 από 21

15 48. Από νομικής σκοπιάς, οι ειδικοί εργασιών είναι είτε μέλη του πληρώματος είτε επιβάτες. Σύμφωνα με τον ορισμό του μέλους πληρώματος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I, «Ως μέλος πληρώματος" νοείται το άτομο στο οποίο ο αερομεταφορέας έχει αναθέσει την εκτέλεση καθηκόντων επί αεροσκάφους». Εάν δεν διοριστεί από τον αερομεταφορέα, ο ειδικός εργασιών είναι ένας επιβάτης. 49. Τμήμα Ε Ειδικές απαιτήσεις 50. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη όλες τις θετικές παρατηρήσεις που ελήφθησαν κατά τη διαβούλευση για το ΕΑΠ σχετικά με την εισαγωγή αυτού του τμήματος που χαιρετίζουν ένθερμα η κοινότητα εναέριων εργασιών και οι εθνικές αρχές. 51. Το μέρος SPO χωρίζεται σε 5 τμήματα. Τα τμήματα A έως Δ περιέχουν τους κοινούς κανόνες για όλους τους αερομεταφορείς που εκτελούν ειδικευμένες δραστηριότητες. Το τμήμα E εισήχθη για την επίτευξη των ακόλουθων 3 ειδικών στόχων: - Στόχος 1: να προτείνει πρόσθετες απαιτήσεις, εάν είναι αναγκαίο. Λόγω του πολύ διαφορετικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο μέρος SPO, κάποιες φορές είναι αναγκαίες πρόσθετες απαιτήσεις για κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα και συνεπώς καλύπτονται σε αυτό το τμήμα γιατί δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους αερομεταφορείς που εκτελούν ειδικευμένες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, οι αερομεταφορείς που εκμεταλλεύονται ελικόπτερα και εκτελούν μεταφορές φορτίου με αρτάνη πρέπει να διαθέτουν πρόσθετο εξοπλισμό εκείνου που απαιτείται από το τμήμα Δ (IDE), καθώς η φύση της αποστολής απαιτεί την εγκατάσταση ή την ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού ο οποίος δεν είναι απαραίτητος για άλλες δραστηριότητες. - Στόχος 2: να επιτρέψει την εφαρμογή των αναγκαίων εξαιρέσεων ή ελαφρύνσεων από τους κοινούς κανόνες. Κάποιοι κανόνες που περιέχονται στα τμήματα A έως Δ ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλοι για κάθε διαφορετικό τύπο ειδικευμένης δραστηριότητας ή θα αποτελούσαν εμπόδιο για την εκτέλεση της αποστολής κατά τρόπο ασφαλή αν επρόκειτο να ακολουθηθούν. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ευελιξία και η αναλογικότητα των κανόνων. - Στόχος 3: να περιέχει λεπτομερείς προδιαγραφές που αποτελούν τη βάση για τις τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες του αερομεταφορέα. Αυτό το τμήμα περιέχει 2 λεπτομερείς προδιαγραφές τις οποίες κατάρτισαν αερομεταφορείς και αναθεώρησε ο Οργανισμός σε διαβούλευση με εμπειρογνώμονες της ομάδας αναθεώρησης. Καθορίζονται σε αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης ώστε να επιτρέπουν την αναγκαία ευελιξία που είναι απαραίτητη για τις ειδικευμένες δραστηριότητες. Παρότι οι αερομεταφορείς που εκτελούν ειδικευμένες δραστηριότητες πρέπει να ικανοποιούν απαιτήσεις υψηλού επιπέδου, είναι σημαντικό να τους παρέχεται μέγιστη ευελιξία για την αποτελεσματική ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν την ειδικευμένη εργασία και τις δραστηριότητες με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Σελίδα 15 από 21

16 Part-SPO Subpart A - General requirements Subpart B - Operational procedures Subpart C - Aircraft peformance and operating limitations Subpart D - Instrument, data, equipment Subpart E Specific requirements Common rules All SPO operators shall comply the requirements of subpart A to D Specific rules Alleviations & Exemptions to Subpart A- D + Additional requirements + SOPs 52. Προς το παρόν στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν εισαχθεί 4 ειδικευμένες δραστηριότητες. Η ενότητα 1 (Δραστηριότητες ελικοπτέρων μεταφοράς εξωτερικού φορτίου με αρτάνη) και η ενότητα 2 (Δραστηριότητες μεταφοράς εξωτερικού ανθρώπινου φορτίου) περιλαμβάνουν τις λεπτομερείς προδιαγραφές που αναφέρονται ανωτέρω. Η ενότητα 3 (Πτώσεις με αλεξίπτωτο) και η ενότητα 4 (Ακροβατικές πτήσεις) περιέχουν τις αναγκαίες ελαφρύνσεις ή εξαιρέσεις. Λεπτομερέστερες προδιαγραφές μπορεί να καταρτιστούν μέσω χωριστής εργασίας θέσπισης κανόνων. 53. Το τμήμα E χωρίζεται ως εξής: - Ενότητα 1 Οι δραστηριότητες ελικοπτέρων μεταφοράς εξωτερικού φορτίου με αρτάνη (HESLO) είναι δραστηριότητες που εκτελούνται για τη μεταφορά εξωτερικών φορτίων με τη χρήση διαφορετικών μέσων (π.χ. σε ανάρτηση, εξωτερικούς φορείς ή σχάρες). Έχουν προστεθεί κάποιες απαιτήσεις εξοπλισμού καθώς θεωρούνται αναγκαίες για την εκτέλεση κάθε πτήσης HESLO. Αυτή η ενότητα περιέχει προδιαγραφές σε αποδεκτό μέσο συμμόρφωσης που έχει σχολιαστεί εκτενώς. Θα είναι διαθέσιμες με την απόφαση του EASA. - Ενότητα 2 Οι Δραστηριότητες μεταφοράς εξωτερικού ανθρώπινου φορτίου (HEC) είναι δραστηριότητες που εκτελούνται για τη μεταφορά ανθρώπων ως εξωτερικά φορτία από/προς αεροδρόμια ή/και χώρους λειτουργίας. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες μεταφοράς πλοηγού ή ανύψωσης στο πλαίσιο ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από ελικόπτερα, και οι δύο δραστηριότητες εμπορικών αερομεταφορών που εμπίπτουν στο τμήμα SPA.HHO. Ως προς τις δραστηριότητες HESLO, έχουν προστεθεί πρόσθετες απαιτήσεις εξοπλισμού για λόγους ασφαλείας. Οι Σελίδα 16 από 21

17 προδιαγραφές στο αποδεκτό μέσο συμμόρφωσης θα είναι διαθέσιμες με την απόφαση του EASA, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις που ελήφθησαν κατά τη διαβούλευση για το ΕΑΠ. - Ενότητα 3 Οι πτώσεις με αλεξίπτωτο (PAR) περιέχουν πολλές ελαφρύνσεις σε σχέση με τους κανόνες των τμημάτων Α-Δ ώστε οι αλεξιπτωτιστές (στον κανόνα αναφέρονται ως ειδικοί εργασιών) να εκτελούν την εργασία τους. Για παράδειγμα, πρέπει να μπορούν να πηδούν από το αεροσκάφος και συνεπώς δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς η απαίτηση για πρόσδεση. Επίσης, οι ειδικοί εργασιών που εκτελούν επιδείξεις με συσκευές παραγωγής καπνού δεν απαιτείται να συμμορφώνονται (υπό συγκεκριμένες συνθήκες) προς την απαίτηση που απαγορεύει την απελευθέρωση επικίνδυνων εμπορευμάτων επάνω από πυκνοκατοικημένες περιοχές, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να εκτελέσουν την εργασία τους. Επίσης, εισάγεται μια ελάφρυνση σε σχέση με τις απαιτήσεις οξυγόνου και καθορίστηκε μια εξαίρεση για την αποφυγή ανέφικτων απαιτήσεων εξοπλισμού. Τέλος, προστέθηκε μια επιπλέον απαίτηση για τον καθορισμό της μεταφοράς αυτόματου πομπού εντοπισμού έκτακτης ανάγκης από τον κυβερνήτη για πτήσεις με αερόστατα πάνω από τη θάλασσα, όπου μπορούν να μεταφερθούν περισσότερα από 6 άτομα. - Ενότητα 4 Οι ακροβατικές πτήσεις (ABF) περιέχουν τις αναγκαίες εξαιρέσεις για την αποφυγή της επιβολής πάρα πολλών μη αναγκαίων απαιτήσεων για αυτόν τον τύπο δραστηριότητας. Εισάγονται εξαιρέσεις για την αποφυγή της μεταφοράς κυτίων πρώτων βοηθειών ή πυροσβεστήρα χειρός. V. Ειδικές αντιδράσεις και κύριες αλλαγές SPO.GEN.106 Ευθύνες του ειδικού εργασιών 54. Καταρτίστηκε μια νέα διάταξη ώστε να καθορίζονται σαφώς οι ευθύνες του ειδικού εργασιών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ειδικοί εργασιών κάποιες φορές μπορούν να θεωρηθούν ως μέλη του πληρώματος, των οποίων οι ευθύνες ορίζονται στην παράγραφο SPO.GEN.105, και κάποιες φορές μπορούν να θεωρηθούν επιβάτες. Προκειμένου να καθοριστούν σαφώς οι ευθύνες και στις δύο περιπτώσεις, η παράγραφος SPO.GEN.106 προβλέπει καθήκοντα και υποχρεώσεις για τους ειδικούς εργασιών που δεν ενεργούν ως μέλη του πληρώματος. SPO.GEN.155 Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 55. Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του ΔΟΠΑ. Αυτή η παράγραφος καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να είναι δυνατή η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς την κατοχή ειδικής έγκρισης σύμφωνα με το τμήμα SPA.DG. Αυτό ισχύει για παράδειγμα όταν επί του αεροσκάφους μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα για ειδικούς σκοπούς. Οι τεχνικές οδηγίες του ΔΟΠΑ παραθέτουν τις σχετικές περιπτώσεις. Μια επιπλέον ελάφρυνση προβλέπεται στο τμήμα E για τις δραστηριότητες HESLO όταν οι αερομεταφορείς μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα προς ή από προς ή από μη επανδρωμένους χώρους ή απομακρυσμένες τοποθεσίες. Η εφαρμογή των πλήρων σχετικών διατάξεων των τεχνικών οδηγιών δεν θεωρήθηκε εφικτή. Η εξαίρεση πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Σελίδα 17 από 21

18 SPO.OP.130/131 Εφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά αεροπλάνα/ελικόπτερα 56. Για πτήσεις εξ όψεως, ο κυβερνήτης πρέπει να αρχίζει την πτήση μόνο αν είναι βέβαιος/η ότι το ελικόπτερο διαθέτει επαρκή ποσότητα καυσίμων και λιπαντικών για πτήση προς το αεροδρόμιο ή τον χώρο λειτουργίας της σκοπούμενης προσγείωσης και μετέπειτα να μεταφέρει καύσιμα και λιπαντικά για 20 λεπτά. Πολλοί ενδιαφερόμενοι ζήτησαν την εισαγωγή ελάφρυνσης, γιατί πολλές πτήσεις εναέριων εργασιών σύντομης διάρκειας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριές για την εκτέλεση της εργασίας. Κατόπιν αυτού του αιτήματος, ο Οργανισμός επιτρέπει πλέον στους αερομεταφορείς να μεταφέρουν καύσιμα και λιπαντικά για 10 λεπτά μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι η πτήση παραμένει εντός 25 NM από το αεροδρόμιο/τον χώρο λειτουργίας αναχώρησης. SPO.OP.135 Ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας 57. Η ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας προσαρμόζεται στον ειδικό χαρακτήρα των ειδικευμένων δραστηριοτήτων και πρέπει να είναι πληρέστερη σε σχέση με τη συνήθη ενημέρωση των επιβατών. Μπορεί να αντικατασταθεί από εκπαιδευτικό πρόγραμμα. SPO.OP.185 Εικονικές μη φυσιολογικές καταστάσεις στην πτήση 58. Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες, αυτή η απαίτηση απαγορεύει στον κυβερνήτη να πραγματοποιεί εξομοιώσεις (μη φυσιολογικών καταστάσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης) κατά τη μεταφορά ειδικών εργασιών, με την εξαίρεση της περίπτωσης εκπαίδευσης. SPO.OP.200 Ανίχνευση προσέγγισης εδάφους 59. Αυτή η απαίτηση περιέχει έναν πολύ γενικό κανόνα ασφάλειας σύμφωνα με τον οποίον όταν ανιχνευθεί υπερβολική προσέγγιση στο έδαφος από οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος πτήσης ή από σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους, ο χειριστής πρέπει να λάβει άμεσες διορθωτικές ενέργειες για να εδραιωθούν ασφαλείς συνθήκες πτήσης. Ωστόσο, για κάποιες ειδικευμένες δραστηριότητες, όπως οι γεωργικές πτήσεις (όπου η πτήση πρέπει να εκτελεστεί σε απόσταση από το έδαφος μικρότερη της απόστασης που θα ενεργοποιούσε το σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους), θεωρήθηκε αναγκαίο να δοθεί κάποια ευελιξία επιτρέποντας στον χειριστή να απενεργοποιήσει το εν λόγω σύστημα. SPO.OP.205 Εναέριο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης (ACAS) σύνθετα μηχανοκίνητα αεροπλάνα και ελικόπτερα 60. Αυτή η απαίτηση υποχρεώνει τον αερομεταφορέα να καθιερώσει διαδικασίες ώστε να διασφαλίσει ότι όταν είναι εγκατεστημένο και σε κατάσταση λειτουργίας σύστημα ACAS II, αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1332/2011. Εάν είναι εγκατεστημένο και σε κατάσταση λειτουργίας, πρέπει να εφαρμόζεται η ίδια αρχή που ισχύει για το σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους. Αυτή η ελάφρυνση αφορά δραστηριότητες όπως πτήσεις αγώνων ή ακροβατικές πτήσεις όπου τα αεροπλάνα μπορεί να πετούν πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Σελίδα 18 από 21

19 SPO.POL.146 Κριτήρια επιδόσεων - ελικόπτερα 61. Αυτή η διάταξη περιέχει τις απαιτήσεις κατηγοριών επιδόσεων για ελικόπτερα που πετούν πάνω από πυκνοκατοικημένες περιοχές. Αυτή η απαίτηση σχολιάστηκε εκτενώς, κυρίως η παράγραφος SPO.POL.146 στοιχείο α). Οι αερομεταφορείς που εκμεταλλεύονται ελικόπτερα αντιτέθηκαν σθεναρά στην υποχρέωση πιστοποίησης μόνο στην κατηγορία Α προκειμένου να πετούν σε αυτές τις περιοχές. Ισχυρίζονται ότι δεν θα μπορούν πλέον να πετούν καθώς οι περισσότεροι από αυτούς σήμερα πετούν μόνο με ελικόπτερα κατηγορίας επιδόσεων Β, ακόμη και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ο Οργανισμός έλαβε υπόψη αυτήν την κατάσταση. Η απαίτηση τροποποιήθηκε ώστε να επιτρέπεται σε ελικόπτερα κατηγορίας επιδόσεων Β να πετούν επάνω από πυκνοκατοικημένες περιοχές, αλλά υπό δύο προϋποθέσεις: πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφάλειας ώστε να αποτρέπεται η αδικαιολόγητη καταστροφή σε πρόσωπα και περιουσία στο έδαφος και αφού καθιερωθούν αυτά τα μέτρα ασφάλειας, η δραστηριότητα πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Μεταφορά και χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου 62. Οι ακόλουθοι κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό οξυγόνου για μη σύνθετα αεροπλάνα και ελικόπτερα σχολιάστηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς: - SPO.OP.195 Χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου, και - SPO.IDE.A/H.175 Συμπληρωματικό οξυγόνο αεροπλάνα/ελικόπτερα χωρίς θάλαμο συμπίεσης. 63. Γενικά ζητήθηκε η ελάφρυνση αυτών των κανόνων για τις ειδικευμένες δραστηριότητες με βάση την τρέχουσα επιχειρησιακή πρακτική σε κάποια κράτη μέλη. 64. Ο Οργανισμός επεσήμανε τα ακόλουθα κατά την εξέταση όλων των παρατηρήσεων και του υλικού που έλαβε σχετικώς: - Οι απαιτήσεις για τα ελικόπτερα που διαθέτουν θάλαμο συμπίεσης διαγράφηκαν καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πετούν ελικόπτερα με θάλαμο συμπίεσης. - Το τρέχον κείμενο για τα αεροπλάνα διατηρήθηκε ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις των τμημάτων NCC.IDE και NCO.IDE, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος ανεπαρκούς πρόσληψης οξυγόνου από τον χειριστή θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις δημιουργώντας μη αποδεκτό κίνδυνο για τρίτους. - Ο Οργανισμός έλαβε ιδίως υπόψη το γεγονός ότι η ανθρώπινη φυσιολογία δεν διαφοροποιείται αναλόγως της φύσης των δραστηριοτήτων που εκτελούνται ή των αεροσκαφών (σύνθετα ή μη σύνθετα). - Ο Οργανισμός αναγνωρίζει επίσης τις αξιολογήσεις που διεξήγαγε σχετικώς ο ΔΟΠΑ, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο έγγραφο 8984 Εγχειρίδιο ιατρικής πολιτικής αεροπορίας (Manual of Civil Aviation Medicine) στην τελευταία τροποποιημένη έκδοση του Αυτό το έγγραφο περιέχει ιδίως περιγραφή των επιπτώσεων της ανεπαρκούς πρόσληψης οξυγόνου σε διαφορετικά απόλυτα ύψη και τεκμηριώνει την ανάγκη ύπαρξης της απαίτησης. - Ωστόσο, αναγνωρίζονται τα ακόλουθα: - Οι απαιτήσεις μεταφοράς και χρήσης συμπληρωματικού οξυγόνου θα είχαν σημαντικές επιπτώσεις σε ορισμένες ειδικευμένες δραστηριότητες ή δεν θα επέτρεπαν την εκτέλεσή τους. Σελίδα 19 από 21

20 - Η συνολική πείρα ορισμένων αερομεταφορέων που εκτελούν ειδικευμένες δραστηριότητες σε δραστηριότητες σε μεγάλα απόλυτα ύψη χωρίς οξυγόνο. - Σε χειριστές και ειδικούς εργασιών που διαθέτουν μακρά πτητική πείρα σε ορισμένες ορεινές περιοχές, ενδεχομένως η φυσιολογία τους να έχει προσαρμοστεί σε αυτά τα απόλυτα ύψη. - Ίσως καθοριστούν και εφαρμοστούν στις τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες κριτήρια μετριασμού του κινδύνου και περιορισμού της έκθεσης σε μεγάλα απόλυτα ύψη χωρίς οξυγόνο. - Συνεπώς, παρότι διατήρησε τη γενική απαίτηση για τη μεταφορά και χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου, ο Οργανισμός έλαβε υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα ορισμένων ειδικευμένων δραστηριοτήτων και εξέτασε την περίπτωση ελάφρυνσης αυτής της απαίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις με την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής. Εξοπλισμός μετριασμού σύγκρουσης 65. Η απαίτηση διαγράφηκε κατόπιν παρατηρήσεων που ελήφθησαν και που υπογράμμιζαν τη δυσκολία εφαρμογής της με τρόπο αναλογικό, λαμβάνοντας υπόψη πτυχές σχεδιασμού και τον χρόνο υλοποίησης. Ο Οργανισμός θα την επανεξετάσει στο μέλλον με μια ειδική εργασία θέσπισης κανόνων. SPO.IDE.A.130 Σύστημα προειδοποίησης γειτνίασης εδάφους (TAWS) 66. Το κείμενο αναθεωρήθηκε ώστε να αποσαφηνιστεί η εφαρμοσιμότητα της απαίτησης και στο τμήμα Ε προστίθενται ελαφρύνσεις. SPO.IDE.H.195 Πτήση πάνω από τη θάλασσα μη σύνθετα μηχανοκίνητα ελικόπτερα & SPO.IDE.H.197 Σωσίβια γιλέκα σύνθετα μηχανοκίνητα ελικόπτερα 67. Η απαίτηση για ηλεκτρικό φωτισμό στα σωσίβια γιλέκα διατηρήθηκε για τα ελικόπτερα σε ευθυγράμμιση με τα μέρη NCC και NCO. Επιπλέον, κατόπιν παρατηρήσεων που ελήφθησαν, αποσαφηνίστηκε ότι τα σωσίβια γιλέκα δεν είναι υποχρεωτικό να εναποθηκεύονται σε συγκεκριμένες θέσεις ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση, αλλά μπορούν επίσης να τα φορούν απευθείας τα άτομα προς τα οποία παρέχονται προς χρήση. 68. Προστίθενται επίσης προϋποθέσεις για την εξέταση των τύπων δικινητήριων ελικοπτέρων που χαρακτηρίζονται ως μη σύνθετα ελικόπτερα. Σελίδα 20 από 21

21 SPO.IDE.B.140 Διάφορα στοιχεία εξοπλισμού 69. Η εφαρμοσιμότητα συγκεκριμένων στοιχείων που περιλαμβάνονται στα διάφορα στοιχεία εξοπλισμού για αερόστατα, όπως προστατευτικά γάντια ή μαχαίρι, εξετάστηκε ως προς την κατηγορία του αερόστατου κατόπιν παρατηρήσεων και συμβουλών εμπειρογνωμόνων. Κολωνία, Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012 P. GOUDOU Εκτελεστικός Διευθυντής Σελίδα 21 από 21

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 3 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 3 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 για κανονισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ: 2012-06 RMT.0416 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)) ΚΑΙ RMT.0417 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)) 10/06/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας»

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

«Αεροπορικές δραστηριότητες OPS (μέρος NCC και μέρος NCO)»

«Αεροπορικές δραστηριότητες OPS (μέρος NCC και μέρος NCO)» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 1η Φεβρουαρίου 2012 ΓΝΩΜΗ 01/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1 ης Φεβρουαρίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 26 Αυγούστου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 26 ης Αυγούστου 2010 για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

«Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS»

«Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 1η Ιουνίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους»

«Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 22/03/2013 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 22 ας Μαρτίου 2013 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013 Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΑΠ 2008-20 MDM.003 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) 22/08/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η παρούσα γνώμη εξετάζει θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC)

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ 2011-16 RMT.0199 ΚΑΙ RMT.0198 (FCL.008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμες εργασίες συντήρησης

Κρίσιμες εργασίες συντήρησης Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Γνώμη αριθ. 06/2013 Κρίσιμες εργασίες συντήρησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/06/2013 Σύνοψη Η παρούσα γνώμη εξετάζει ένα θέμα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ 03/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 2ας Δεκεμρίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

της 27ης Νοεμβρίου 2012

της 27ης Νοεμβρίου 2012 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 27 Νοεμβρίου 2012 ΓΝΩΜΗ 06/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 27ης Νοεμβρίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 16 Απριλίου 2011 Παράρτημα VIΙΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος SPO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής : 14 Νοεμβρίου 2014 Αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για αερομεταφορείς τρίτων χωρών όσον αφορά τις εμπορικές αερομεταφορές και

για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για αερομεταφορείς τρίτων χωρών όσον αφορά τις εμπορικές αερομεταφορές και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Νοεμβρίου 2012 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR en) 5886/15 ADD 1 AVIATION 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I του τροποποιητικού κανονισμού για τις πτητικές λειτουργίες. Τροποποιήσεις του παραρτήματος IV - Μέρος CAT (S, B)

Παράρτημα I του τροποποιητικού κανονισμού για τις πτητικές λειτουργίες. Τροποποιήσεις του παραρτήματος IV - Μέρος CAT (S, B) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 3 Σεπτεμβρίου 2012 Παράρτημα I του τροποποιητικού κανονισμού για τις πτητικές λειτουργίες Τροποποιήσεις του παραρτήματος IV - Μέρος CAT (S, B) R.F010-02 Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX Γνώμη 03/2013 του EASA [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 03/2013 ΤΟΥ EASA ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τα προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που εμπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

της 14ης Νοεμβρίου 2011

της 14ης Νοεμβρίου 2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 14 Νοεμβρίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 14ης Νοεμβρίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 458/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3851 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 458 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es) Διοργανικός φάκελος: 2015/0277 (COD) 13505/1/16 REV 1 ADD 1 REV 1 LIMITE ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 13109/14 AVIATION 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές, τους φορείς και τις δραστηριότητες για τα αεροδρόμια»

«Απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές, τους φορείς και τις δραστηριότητες για τα αεροδρόμια» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2013 RMT.0136 (ADR.001 στοιχείο α)) & RMT.0137 (ADR.001 στοιχείο β)) RMT.0140 (ADR.002 στοιχείο α)) & RMT.0141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.6.2015 COM(2015) 248 final 2015/0124 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2014 COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στη διοικητική επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008 19.3.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 04/2013. Ευθυγράμμιση του πλαισίου του EASA με το πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της πρωτοβουλίας ΕΕΟ2+

Γνώμη αριθ. 04/2013. Ευθυγράμμιση του πλαισίου του EASA με το πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της πρωτοβουλίας ΕΕΟ2+ Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Ευθυγράμμιση του πλαισίου του EASA με το πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της πρωτοβουλίας ΕΕΟ2+ 17/5/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η παρούσα γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/ Σεπτεμβρίου της 28 ης εκεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/ Σεπτεμβρίου της 28 ης εκεμβρίου 2012 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 28 Σεπτεμβρίου 2012 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 28 ης εκεμβρίου 2012 για κανονισμό που θεσπίζει εκτελεστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 362 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R2042 EL 17.11.2011 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2013/2241(DEC) 7.7.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.1.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1341/2010, του Samuel Martin-Sosa, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του περιβαλλοντικού κινήματος «Ecologistas

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. της 13ης Δεκεμβρίου 2010

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. της 13ης Δεκεμβρίου 2010 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 13 Δεκεμβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 07/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα