ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ 24/Α/ ). 303/Α/ ). 94/Α/ ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ 24/Α/ ). 303/Α/ ). 94/Α/ )."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης Τ.Κ. : /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Σχεδιασµού Τηλέφωνο : /802 Τµήµα Περιβάλλοντος Fax : Μάρκου Μουσούρου Ηράκλειο (συν. φάκελος ΣΜΠΕ) ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Θέµα: Έγκριση της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) της Περιφέρειας Κρήτης». Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ), το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ), το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ). 2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 3. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 4. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/ ) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ιδιαίτερα το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/ ) «Ρύθµιση Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και τον Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α/ ). 5. Το N. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ), «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286/Β/ ) και το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/ ). 6. Το Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 7. Το Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/ ) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου

2 2 της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162/Α/2.8.06). 8. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/ ), «Περί κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 9. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 10. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 11. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α85/ ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 12. Την µε Α.Π. 2003/33/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ( ) «Για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 13. Τον υπ αριθ. 166/2006 Κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18 ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου. 14. Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, καθώς και την Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης). 15. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19 ης Νοεµβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών. 16. Το Π.. 221/ (ΦΕΚ 174/Α/ ), «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο ΥΠΕΧΩ Ε», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/ (ΦΕΚ 192/Α/ ) και το Π.. 35/ (ΦΕΚ 51/Α/ ). 17. Το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64/4/ ), «Αντικατάσταση της 98012/2001 ΚΥΑ Καθορισµός µέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων (Β 40). Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων». 18. Το Π.. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/ ), «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισής τους». 19. Το Π.. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000». 20. Το Π.. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού του Συµβουλίου της 27 ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 15/ (ΦΕΚ 12/Α/2006), «Τροποποίηση του Π.. 117/2004 σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) του Συµβουλίου της 8 ης εκεµβρίου 2003». 21. Το Π.. 51/07 (ΦΕΚ 54/Α/2007), «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 22. Την ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/Β/ ) «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών και αστικών λυµάτων».

3 3 23. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/ ), «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1982/ (ΦΕΚ 1811/Β/ ). 24. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1016/Β/ ), «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 25. Την ΚΥΑ 33318/3028/ «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», (ΦΕΚ 1289/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 26. Την ΚΥΑ 19661/1982/ (ΦΕΚ 1811/Β/ ) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/ Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών», όπως αυτή έχει συµπληρωθεί µε την ΚΥΑ 48392/939/ (ΦΕΚ 405/Β/3.4.02). 27. Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/ ), «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων». 28. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/ ), «Μέτρα και όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». 29. Την ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» (ΦΕΚ 759/B). 30. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ/οικ / (ΦΕΚ 1225/Β/ ), «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27 ης Ιουνίου 2001». 31. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 32. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/ ), «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου». 33. Την ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ 1537/Β/ ), «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων». 34. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ / Εγκύκλιο του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε «ιευκρινίσεις σχετικά µε τα σχέδια και προγράµµατα για τα οποία απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της µε αριθµ./υπεχω Ε/ΕΥΠΕ/οικ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225/Β/ )». 35. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ /4345/ του Γεν. ιευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων». 36. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ. 4834/ του ΥΠΕΚΑ «ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/2010)». 37. Την µε Α.Π. 677/ Απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Κρήτης «Εγκριση επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας Κρήτης». 38. Το µε Α.Π. οικ /16140/1220/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την «Αναθεώρηση Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) της Περιφέρειας Κρήτης». 39. Το µε Α.Π. οικ /17203/1335/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ συµπληρωµατικά αντίγραφα της ΣΜΠΕ. 40. Το µε Α.Π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ, µε το οποίο ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία επί της ΣΜΠΕ.

4 4 41. Το µε Α.Π. οικ /26129/1936/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ τα συµπληρωµατικά στοιχεία της ΣΜΠΕ. 42. Το µε Α.Π. 362/ έγγραφο της ΚΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ). 43. Το µε Α.Π. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/55101/2752/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ). 44. Το µε Α.Π. οικ /30287/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ συµπληρωµατικά αντίγραφα της ΣΜΠΕ. 45. Την υπ αρ. 2740/ ιαπιστωτική Πράξη του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης, περί µη λειτουργίας του περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ ΣΑ Κρήτης και µεταβίβασης κατά συνέπεια της αρµοδιότητας για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Αποβλήτων και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών έγκρισής του, στην Περιφέρεια Κρήτης σύµφωνα µε το αρθ. 35 παρ. 2β του Ν.4042/ Το µε Α.Π. οικ /33270/2460/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ συµπληρωµατικά αντίγραφα της ΣΜΠΕ. 47. Το µε Α.Π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ µε το οποίο διαβιβάστηκε τεύχος της ΣΜΠΕ για γνωµοδότηση προς: i. τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ: /νση Χωροταξίας, Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, /νση Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας, /νση ΕΑΡΘ ii. το Υπ. Εσωτερικών iii. το Υπ. Εθνικής Άµυνας iv. το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων v. τις Υπηρεσίας του Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού: ΚΓ ΕΠΚΑ, Κ ΕΠΚΑ, ΚΕ ΕΠΚΑ, 13 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), 28 η ΕΒΑ, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης vi. το Υπ. Υγείας vii. το Υπ. Τουρισµού viii. τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης: /νση Περιβάλλοντος και ix. ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ Χωρικού Σχεδιασµού, /νση Υδάτων, Γενική /νση ασών τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης: Περιφερειακό Συµβούλιο, Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ηρακλείου, Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χανίων, Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ρέθυµνου, Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Λασιθίου x. την Αρχή Σχεδιασµού: /νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Κρήτης 48. Το µε Α.Π / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τις παρατηρήσεις της επί της ΣΜΠΕ. 49. Το µε Α.Π /1978/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση του επί της ΣΜΠΕ. 50. Το µε Α.Π. 649/12/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Ρέθυµνου της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική γνωµοδότηση του επί της ΣΜΠΕ. 51. Το µε Α.Π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε στη /νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Κρήτης το µε Α.Π / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών. 52. Το µε Α.Π. Φ /160/417393/Σ.2442/ έγγραφο της /νσης Υποδοµής/2 ο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική γνωµοδότηση της επί της ΣΜΠΕ του Σχεδίου. 53. Το µε Α.Π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε στη /νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Κρήτης το µε Α.Π /1978/ έγγραφο

5 5 του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ. 54. Το µε Α.Π /36573/3045/ έγγραφο της /νσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) που αφορά στην «Αποστολή εφηµερίδων όπου δηµοσιεύτηκε η ανακοίνωση δηµοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)...». 55. Το µε Α.Π /36028/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ). 56. Το µε Α.Π. Φ8/4/6043/ έγγραφο της ΚΓ ΕΠΚΑ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / και / ). 57. Το µε Α.Π / έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική γνωµοδότηση της επί της ΣΜΠΕ. 58. Το µε Α.Π. 4592/ έγγραφο της ΚΕ ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / και / ), µε τις παρατηρήσεις της επί της ΣΜΠΕ. 59. Το µε Α.Π. 4457/ έγγραφο της ΚΕ ΕΠΚΑ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τις παρατηρήσεις της επί της ΣΜΠΕ και µε συνηµµένο το µε Α.Π. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/55101/2752/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού. 60. Το µε Α.Π. οικ /3959/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), το οποίο αφορά σε απάντηση στις παρατηρήσεις του µε Α.Π / εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών σε σχέση µε τη ΣΜΠΕ. 61. Το µε Α.Π. 5457/ έγγραφο της ΚΕ ΕΠΚΑ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τις παρατηρήσεις της επί της ΣΜΠΕ. 62. Το µε Α.Π. οικ /36573/3151/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ). 63. Το µε Α.Π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς τη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης, µε το οποίο διαβιβάστηκαν το µε Α.Π. 5457/ έγγραφο της ΚΕ ΕΠΚΑ και το µε Α.Π. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/55101/2752/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού. 64. Το µε Α.Π. οικ /43297/ έγγραφο της /νσης ιοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε το οποίο διαβιβάστηκε η µε Α.Π. 78/2012 κατά πλειοψηφία θετική Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης (Απόσπασµα Πρακτικού 13/ ) επί της ΣΜΠΕ. 65. Το µε Α.Π. 1382/ έγγραφο της /νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ασών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τις παρατηρήσεις της επί της ΣΜΠΕ. 66. Το µε Α.Π / έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Χανίων (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική γνωµοδότηση του επί της ΣΜΠΕ. 67. Το µε Α.Π / έγγραφο της /νσης Χωροταξικού Σχεδιασµού του Υπ. Τουρισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΣΜΠΕ. 68. Το µε Α.Π /44367/3231/ έγγραφο της /νσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / και / ) που αφορά στην «Απάντηση στις παρατηρήσεις του υπ αρ. Φ8/4/6043/ εγγράφου της ΚΓ ΕΠΚΑ...». 69. Το µε Α.Π / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΣΜΠΕ.

6 6 70. Το µε Α.Π /42900/ έγγραφο της /νσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) που αφορά στην «Απάντηση στις παρατηρήσεις του υπ αρ /1978/ εγγράφου του Τ ΦΠ του ΥΠΕΚΑ...». 71. Το µε Α.Π /4915/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική γνωµοδότηση του επί της ΣΜΠΕ. 72. Το µε Α.Π π.ε./ έγγραφο της Κ ΕΠΚΑ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΣΜΠΕ. 73. Το µε Α.Π. οικ. 6145/2239/172/ έγγραφο της /νσης ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ) προς τον ΕΣ ΑΚ που αφορά στην «ιαβίβαση εγγράφων του ΥΠΠΟΤ και της ΚΕ ΕΠΚΑ που αφορούν στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων και στην ΣΜΠΕ...». 74. Το µε Α.Π π.ε./ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΣΜΠΕ. 75. Το µε Α.Π. 721/ έγγραφο της ΚΕ ΕΠΚΑ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (Α.Π. ΕΥΠΕ: / ), µε τη θετική υπό όρους γνωµοδότηση της επί της ΣΜΠΕ. 76. Το γεγονός ότι προέκυψε η αναγκαιότητα της αναθεώρησης επικαιροποίησης του υφιστάµενου εγκεκριµένου ΠΕΣ Α για τους παρακάτω λόγους: Έχει παρέλθει 5ετία από την επικαιροποίηση του εγκεκριµένου ΠΕΣ Α (2006). εν υλοποιήθηκε το τελικό στάδιο του επικαιροποιηµένου ΠΕΣ Α, δεδοµένου ότι δεν πραγµατοποιήθηκαν ορισµένα από τα έργα που προέβλεπε, µε κυριότερο την κεντρική µονάδα ενεργειακής αξιοποίησης. Υπάρχουν νεότερα θεσµικά, νοµοθετικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά δεδοµένα και απαιτείται επικαιροποίηση της ποσότητας και ποιότητας των αποβλήτων και πρόβλεψη σε χρονικό ορίζοντα 20ετίας. Οι απαιτήσεις προκύπτουν από την ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία αναφορικά µε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από την ηµεροµηνία εκπόνησης του ισχύοντα ΠΕΣ Α Κρήτης (2006), και κυρίως οι αλλαγές που προκύπτουν µε το Νόµο 4042/2012. Απαιτείται ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης των αστικού τύπου στερεών αποβλήτων, καθώς και των ειδικών ρευµάτων αποβλήτων. Έχει σηµειωθεί πρόοδος στις τεχνολογίες διαχείρισης και στα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και κρίνεται σκόπιµο να ληφθεί υπόψη στον επικαιροποιηµένο σχεδιασµό. 77. Το γεγονός ότι, κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης µε τις ηµόσιες Αρχές, και το ενδιαφερόµενο κοινό, η οποία διεξήχθη σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ µε α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ/οικ /2006, δεν διαβιβάστηκαν στην Αρµόδια Αρχή (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) άλλες απόψεις, πλην των προαναφερόµενων, για την ΣΜΠΕ του εν λόγω Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτό περιγράφεται στη ΣΜΠΕ και συνοψίζεται στις ενότητες Α και Β της παρούσας, µε τους ακόλουθους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις, που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων του σχεδίου, µε µέριµνα της Αρχής Σχεδιασµού και του Φορέα ιαχείρισης όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Α. Στόχοι του σχεδίου Οι ποιοτικοί στόχοι για την διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας είναι οι ακόλουθοι: 1. Βιώσιµη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας.

7 7 2. Πρόληψη ή µείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση) καθώς και µείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). 3. Επαναχρησιµοποίηση υλικών από τα απόβλητα. 4. Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας). 5. Εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 6. Εφαρµογή της αρχής της εγγύτητας. 7. Χρησιµοποίηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την τεχνολογική εφαρµοσιµότητα και την οικονοµική βιωσιµότητα. 8. Προώθηση της οργάνωσης, µε την ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης των άλλων ρευµάτων αποβλήτων, πλην των αστικών: µη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα, ελαστικά αυτοκινήτων, Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Οχήµατα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων (ΕΕΛ), επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα κλπ. 9. Ουσιαστική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στους τοµείς που παρουσιάζουν επιχειρηµατικό ενδιαφέρον. 10. Αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων. 11. Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων. 12. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συµµετοχή και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Οι στόχοι του σχεδίου αναφέρονται στη διαχείριση τριών γενικών κατηγοριών αποβλήτων, όπως προβλέπονται στην πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου και σε συµφωνία µε τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ Α): Ι. Αστικά απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών συσκευασίας ΙΙ. Μη Επικίνδυνα Βιοµηχανικά Απόβλητα ΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ως ακολούθως: ΙΙΙ.1. Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων (ΕΕΛ) ΙΙΙ.2. Μεταχειρισµένα ελαστικά ΙΙΙ.3. Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωή τους (ΟΤΚΖ) ΙΙΙ.4. Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ΙΙΙ.5. Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ΙΙΙ.6. Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα Β. Περιγραφή του σχεδίου Β.1. ιαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ Ο γενικότερος σχεδιασµός της διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων βασίζεται στους εξής τρεις άξονες: Στη στοχευµένη ιαλογή στην Πηγή ( σπ) του οργανικού κλάσµατος, αφενός σε περιοχές τουριστικές όπου υπάρχει σηµαντικός αριθµός εστιατορίων, ξενοδοχείων, (δηµιουργία µικρών, ή κεντρικών µονάδων επεξεργασίας προδιαλεγµένου οργανικού) και αφετέρου στο σύνολο των πολιτών της περιφέρειας, ανεξάρτητα από την κατηγορία οικιστικής δόµησης. Στην επέκταση των συστηµάτων ανακύκλωσης συσκευασιών και την εδραίωση συστηµάτων σπ άλλων υλικών (π.χ. έντυπο χαρτί) στο σύνολο της Περιφέρειας. Στην εκτεταµένη ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από το σύµµεικτο ρεύµα των ΑΣΑ, µε χρήση ηλεκτροµηχανολογικών διατάξεων διαχωρισµού των σύµµεικτων σε κεντρικές εγκαταστάσεις. Σύµφωνα µε τη ΣΜΠΕ, ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ ΑΚ) διαρθρώνεται: σε 2 στάδια υλοποίησης της διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, τα οποία είναι το Μεταβατικό Στάδιο ( ιάρκεια: έως τέλος του 2015) και το Τελικό Στάδιο σε ιαχειριστικές Ενότητες που διαφοροποιούνται ανάλογα µε την προέλευση και την κατηγορία των αποβλήτων σε: α) ιαχειριστικές ενότητες σύµµεικτων ΑΣΑ, β) ιαχειριστικές ενότητες προδιαλεγµένου οργανικού, και γ) ιαχειριστικές ενότητες αποβλήτων συσκευασίας.

8 Μεταβατικό στάδιο Τελικό στάδιο Το σενάριο που επιλέγεται στην ΣΜΠΕ ως βέλτιστο, για την εφαρµογή του σχεδίου και όσον αφορά στη διαχείριση των ΑΣΑ είναι το δεύτερο εναλλακτικό. Στη ΣΜΠΕ (κείµενο και σχέδια), παρουσιάζονται οι ιαχειριστικές Ενότητες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης για κάθε κατηγορία αποβλήτων (σύµµεικτα ΑΣΑ, απόβλητα συσκευασιών και προδιαλεγµένα οργανικά απόβλητα) και ανά στάδιο (µεταβατικό, τελικό). 8 Β.2. ιαχείριση λοιπών κατηγοριών Στερεών Αποβλήτων πλην των ΑΣΑ 1. Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα 2. Μεταχειρισµένα Ελαστικά 3. Οχήµατα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) 4. Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 5. Αδρανή απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 6. Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων 7. Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα Για τα ανωτέρω ειδικά ρεύµατα αποβλήτων όπως αυτά περιγράφονται στην ΣΜΠΕ, προβλέπεται η διαχείριση και οργάνωσή τους µε βάση το ειδικό νοµικό πλαίσιο στα οποία εµπίπτουν. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται: - ράσεις αναφορικά µε την συνεργασία, στήριξη και καθοδήγηση των διαχειριστών - Υλοποίηση ολοκληρωµένου προγράµµατος ενηµέρωσης όλων των υπόχρεων και εµπλεκόµενων στην παραγωγή των αναφεροµένων ρευµάτων αποβλήτων µε στόχο την υιοθέτηση καλών πρακτικών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η περιβαλλοντική διαχείριση και να µειωθεί το κόστος της και να επιτευχθούν οι ελάχιστοι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί. - Καταγραφή των ποσοτήτων των ειδικών ρευµάτων - Ενδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών - Συντονισµό της συνεργασίας των εµπλεκόµενων φορέων - Οργάνωση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών κ.α. Γ. ιαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στον ΠΕΣ Α Κρήτης από την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκρισή του. I. Στον ΠΕΣ Α Κρήτης (ΠΕΣ ΑΚ) ενσωµατώνονται έργα και δράσεις που συνάδουν µε τους στρατηγικούς και περιβαλλοντικούς στόχους του Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/2003), καθώς και µε τις βασικές αρχές, κατευθύνσεις και στόχους του Ν. 4042/2012 «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων» (εναρµόνιση της οδηγίας 2008/98 ΕΚ). II. Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, σε σχέση µε τον ΠΕΣ ΑΚ, η έγκριση του θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν: 1. Κατά τον σχεδιασµό των έργων και δράσεων για την υλοποίηση του ΠΕΣ ΑΚ να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: α) Η βελτιστοποίηση του σχεδιασµού τους ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστηµάτων καθώς και η ποικιλοµορφία, η ιδιαιτερότητα, και η µοναδικότητα τους. β) Η ουσιαστική υποχρέωση της χώρας που απορρέει από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας (διατήρηση των οικοσυστηµάτων και των φυσικών οικοτόπων καθώς και διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσµών των διαφόρων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον). γ) Οι αρχές της πρόληψης.

9 9 δ)τα πορίσµατα και οι κατευθύνσεις των εγκεκριµένων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, που έχουν εκπονηθεί ή είναι υπό εκπόνηση. ε) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισµοί των Π.. ή ΚΥΑ χαρακτηρισµού περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν 1650/86, και γενικότερα οι κατευθυνσεις που δίνονται από τα εκάστοτε σχέδια και πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιµη ανάπτυξη. στ) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισµοί των θεσµοθετηµένων Ζ.Ο.Ε. και λοιπών άλλων θεσµοθετηµένων γενικών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων (π.χ. θεσµοθετηµένες περιοχές ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης κλπ.). ζ) Οι βασικές αρχές και οι κατευθύνσεις που απορρέουν από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων και από το Νόµο για το Πλαίσιο παραγωγής Αποβλήτων, όπως διατυπώνονται στην κείµενη νοµοθεσία. 2. Για την προστασία των προστατευόµενων περιοχών (π.χ. του ικτύου Natura 2000 κλπ.) και κατ επέκταση των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν (π.χ. είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι, οικοσυστήµατα κλπ.), στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων σχεδιασµού των έργων του ΠΕΣ ΑΚ να εφαρµόζονται τα εξής: α) Να αποφεύγεται η χωροθέτηση των έργων εντός των προστατευόµενων περιοχών. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό από τεχνικοοικονοµική άποψη να επιλέγονται οι λιγότερο επεµβατικές λύσεις. β) Να λαµβάνονται υπόψη τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής, ώστε να διαπιστώνεται η οικολογική σηµασία της ως προς το αν αποτελεί ενδιαίτηµα για είδη πανίδας ιδιαίτερης σηµασίας και που τελούν υπό καθεστώς προστασίας. γ) Να λαµβάνονται υπόψη οι προτάσσεις που δίνονται από τις εκάστοτε εγκεκριµένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και οι ειδικές ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί για την εκάστοτε προστατευόµενη περιοχή. 3. Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας να τηρούνται τα ακόλουθα: α) Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων να περιλαµβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς τη συµβατότητα της αξιολογούµενης πρότασης µε την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξης της. Παράλληλα, στα ίδια ως άνω κριτήρια να ενταχθούν δυνατότητες κατά προτεραιότητα προώθησης εκείνων των δράσεων που ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτηµάτων (π.χ. αντισταθµιστικά µέτρα). β) Να αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων του ΠΕΣ ΑΚ για την αποφυγή ή κατά το δυνατόν µείωση επιπτώσεων σε προστατευµένες περιοχές. Γενικότερα, να αποφεύγεται η υλοποίηση έργων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλή ποικιλότητα σε τύπους φυσικών οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ (σύµφωνα και µε τη χαρτογράφηση της µελέτης του ΥΠΕΧΩ Ε «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης»). γ) Να γίνεται έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για την αποφυγή ή κατά το δυνατόν µείωση επιπτώσεων σε φυσικές περιοχές, περιοχές του δικτύου Natura 2000 και βιοτόπους. δ) Να δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Αποβλήτων (π.χ. ΧΑ Α Γαύδου). ε) Να ενσωµατωθούν οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές στο πλαίσιο της οδηγίας IPPC σε όλα τα έργα διαχείρισης αποβλήτων, για την εξασφάλιση της µέγιστης περιβαλλοντικής προστασίας από τη λειτουργία αυτών. στ) Να εφαρµόζονται συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

10 10 4. Για την προστασία των εδαφών σε προστατευµένες ή µη περιοχές και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθµισης τους, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις: α) Προτροπή για υλοποίηση των έργων σε κατάλληλους χώρους, αποφεύγοντας την χωροθέτηση τους σε περιοχές µε µοναδικό χαρακτήρα τοπίου λόγω της ποικιλίας του φυσικού ανάγλυφου που παρουσιάζουν και µεγάλη αισθητική αξία λόγω του αξιόλογου βαθµού φυσικότητας που παρουσιάζουν. β) Να εντατικοποιηθούν όλες οι προσπάθειες µέσα από τις προβλεπόµενες δράσεις του ΠΕΣ ΑΚ, για µείωση του ποσοστού υπολείµµατος προς τελική διάθεση (µειωµένες απαιτήσεις σε εκτάσεις Υγειονοµικής Ταφής). γ) Να εφαρµοστεί στο µέγιστο επιτρεπόµενο βαθµό, η πρόταση από τον ΠΕΣ ΑΚ για χωροθέτηση των νέων έργων διαχείρισης, σε ήδη αδειοδοτηµένες περιοχές. δ) Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος (σύµφωνα µε τα προτεινόµενα στην ΣΜΠΕ) µείωσης διάθεσης του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των αποβλήτων σε ΧΥΤΥ και παράλληλα να ενθαρρυνθούν ενέργειες και δράσεις για την επανεισαγωγή θρεπτικών στο έδαφος, µέσω της παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από προδιαλεγµένα οργανικά ή/και γεωργικά απόβλητα. ε) Να παρακολουθούνται και να αποκαθίστανται οι χώροι υγειονοµικής ταφής µετά την παύση λειτουργίας τους. στ) Να εφαρµόζονται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διαρροής ρυπαντικού φορτίου στο έδαφος. 5. Για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις: ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ α) Να εντατικοποιηθούν όλες οι προσπάθειες µέσα από τις προβλεπόµενες δράσεις του σχεδιασµού, για µειωµένες απαιτήσεις τελικής διάθεσης (µετριασµός των πιθανοτήτων συµβάντων ρύπανσης των υδάτων). β) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των υδάτων κατά το σχεδιασµό των έργων διαχείρισης και ειδικότερα: i. Να δίνεται προσοχή κατά το στάδιο σχεδιασµού και χωροθέ τησης των έργων διαχείρισης, ώστε όχι µόνο να µην προκύπτουν σηµαντικές επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον, αλλά επιπλέον να ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος πρόσκλησης ρύπανσης του, λόγω αστοχίας ή εκτάκτων αναγκών / φαινόµενων. ii. Nα προβλέπεται η χρήση βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των παραγόµενων υγρών αποβλήτων. iii. Να προβλέπεται η χρήση βέλτιστων διαθεσίµων τεχνικών για τη συλλογή και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (π.χ. συλλογή και διαχείριση στραγγισµάτων από ΧΥΤΥ, Μονάδες Επεξεργασίας, ΣΜΑ κλπ). iv.να εφαρµόζονται προγράµµατα δειγµατοληψιών και µετρήσεων των συγκεντρώσεων ρύπων στα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα των έργων διαχείρισης. v. Να γίνεται παρακολούθηση των υδάτινων σωµάτων της περιοχής των έργων (επιφανειακών ή/και υπογείων) αν προκύπτει ότι ενδέχεται να επηρεάζονται από τη λειτουργία των έργων διαχείρισης. vi. Να γίνεται αναφορά των επιπέδων ρύπανσης των υδάτων στις αρµόδιες αρχές. vii. Να εφαρµόζονται συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 6. Για την προστασία του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος και την προστασία από την κλιµατική αλλαγή, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις: α) Να επισπευστεί η ολοκλήρωση του σχεδιασµού µε την υλοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων, προκειµένου να µετατραπούν οι ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ και κατά συνέπεια να µειωθεί η παραγωγή βιοαερίου (προστασία του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος µε τη µείωση εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) και µεθανίου (CH 4 ), τα οποία συµβάλουν και στο φαινόµενο του θερµοκηπίου). β) Να προωθηθούν τα έργα που ενσωµατώνουν στον σχεδιασµό τους σύγχρονα συστήµατα επεξεργασίας των παραγόµενων αερίων ρύπων από την επεξεργασία

11 11 των στερεών αποβλήτων (σύµφωνα και µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές στο πλαίσιο της οδηγίας IPPC), για την ελαχιστοποίηση των αερίων εκποµπών που τελικώς διατίθενται στην ατµόσφαιρα. γ) Να εφαρµόζονται βέλτιστα τεχνικοοικονοµικά συστήµατα συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων, µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση των αερίων εκποµπών από την κυκλοφορία των απορριµµατοφόρων. 7. Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, θα πρέπει: α) Να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα προτεινόµενα από τον ΠΕΣ ΑΚ έργα και οι δράσεις δεν θα προκαλούν βλάβη στους αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία, ιστορικούς τόπους και το περιβάλλον τους. Οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και ιστορικούς τόπους ως κριτήρια αποκλεισµού περιοχών για την υποδοχή των κυρίων έργων θα εξετάζονται κατά περίπτωση και σε συνδυασµό µε την παράµετρο της οπτικής επαφής και της πρόσκλησης βλάβης σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και ιστορικούς τόπους, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αντίστοιχων έργων και δραστηριοτήτων συµφωνά µε τις ισχύουσες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς διατάξεις. β) Να λαµβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις αρχαιολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σε κάθε νέα χωροθέτηση έργων του ΠΕΣ ΑΚ κατά τη φάση της εκπόνησης των Περιβαλλοντικών Μελετών αυτών. 8. Για την προστασία του τοπίου, σε όλο το εύρος των έργων εφαρµογής του επιχειρησιακού σχεδίου, πρέπει κατά την επιλογή των προτάσεων προς ένταξη στο σχέδιο να τηρούνται τα ακολούθα: α) Να λαµβάνεται υπόψη η εγγενής αξία του συνόλου της περιοχής ως προς τη βιολογική ποικιλότητα, την οικολογική και αισθητική σηµασία της για την εξέλιξη και διατήρηση των οικοσυστηµάτων της, καθώς συστατικά στοιχεία του τοπίου λόγω των χαρακτηριστικών τους έχουν ιδιαίτερη αισθητική αξία και συµβάλλουν στην οικολογική ισορροπία της περιοχής. β) Να εισαχθούν ως κριτήρια υλοποίησης των εκτός προστατευόµενων περιοχών έργων, η προστασία του αστικού τοπίου και η ανάπτυξη πράσινων υποδοµών. γ) Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δράσεων του ΠΕΣ ΑΚ να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν. δ) Να παρακολουθείται η αποκατάσταση των χώρων διαχείρισης αποβλήτων µετά τη παύση της λειτουργίας τους. ε) Να προβλέπεται η αποκατάσταση υποβαθµισµένων περιοχών και παλαιών λατοµείων µε την εναπόθεση κόµποστ που θα παράγεται από τις µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, οι οποίες προτείνονται στον ΠΕΣ ΑΚ και το οποίο δεν θα χρησιµοποιείται για άλλες επωφελέστερες χρήσεις. στ) Να ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι νέες χωροθετήσεις για τα έργα διαχείρισης που προτείνονται στον ΠΕΣ ΑΚ, µε την χωροθέτηση τους σε ήδη αδειοδοτηµένες περιοχές, προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις φυσιογνωµίας της περιοχής εγκατάστασης των έργων (π.χ. µονάδες επεξεργασίας, επεκτάσεις χώρων υγειονοµικής ταφής, έργα προσπελασιµότητας κλπ.). 9. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα πρέπει να εφαρµόζονται τα ακόλουθα: α) Να εφαρµοστούν οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές κατά την υλοποίηση των έργων διαχείρισης για την ελαχιστοποίηση της προκαλούµενης περιβαλλοντικής όχλησης. β) Να εφαρµόζονται συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. γ) Να εκπονηθούν προγράµµατα για την πρόληψη και τη διαχείριση ατυχηµατικών καταστάσεων. δ) Να περιοριστούν οι έµµεσες αρνητικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα από τη λειτουργία των έργων διαχείρισης του ΠΕΣ ΑΚ (πχ. ηχορρύπανση, οσµές, εκποµπές, οπτική όχληση κλπ.) µε την ορθολογική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων

12 12 διαχείρισης (π.χ. την πιθανή χωροθέτηση σε ήδη αδειοδοτηµένες περιοχές) και την οργάνωση του συστήµατος µεταφοράς των απορριµµάτων. 10. Προκειµένου να εφαρµοστούν οι δεσµεύσεις και στόχοι του ΠΕΣ ΑΚ: α) Για την πρόληψη παραγωγής και εποµένως µείωση διάθεσης αποβλήτων - να δοθεί έµφαση στην προώθηση προγραµµάτων µείωσης της παραγωγής αποβλήτων αλλά και τη δηµιουργία πράσινων σηµείων, - να εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη για την πρόληψη/µείωση στην πηγή και επαναχρησιµοποίηση των αποβλήτων. Να αξιοποιηθούν τα αναφερόµενα στο κεφ. 6 της Μελέτης του ΠΕΣ ΑΚ και φορούν σε εναλλακτικές προτάσεις κινήτρων προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΕΣ ΑΚ, και στα προτεινόµενα µέτρα και δράσεις δηµοσιοποίησης των στόχων του ΠΕΣ ΑΚ. β) Για συµβατότητα µε την ιεράρχηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, ακολουθώντας την ιεραρχία της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του Νόµου 4042/ να προωθείται η ιεράρχηση των στόχων διαχείρισης των στερών αποβλήτων µε το συνδυασµό διαφόρων τεχνολογιών, µεθόδων και δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας κατ αυτόν τον τρόπο υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των στερεών αποβλήτων. γ) Για την επίτευξη θεσµοθετηµένων στόχων αξιοποίησης/ ανακύκλωσης/ ανάκτησης αποβλήτων. - να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια των προτάσεων του ΠΕΣ ΑΚ για την επίτευξη των προτεινόµενων στόχων αξιοποίησης ανακύκλωσης ανάκτησης των στερεών αποβλήτων, - να δοθεί έµφαση στις δράσεις για διαλογή στην πηγή ( σπ) των οργανικών καθώς και στην αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων ώστε να µεγιστοποιείται ο στόχος ανακύκλωσης, - να δοθεί έµφαση επίσης στη χωριστή συλλογή των συσκευασιών και του έντυπου χαρτιού, για την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσής τους, - να υπάρχει µέριµνα για την επίτευξη των εξειδικευµένων για την Περιφέρεια στόχων και στις λοιπές κατηγορίες µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (π.χ. µεταχειρισµένα ελαστικά, ΑΗΗΕ, κ.λπ.). δ) Για την εκτροπή βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος από τελική διάθεση σε ΧΥΤΥ. - να ενταθεί εκτός από τη χωριστή συλλογή των οργανικών στην πηγή και η επεξεργασία και αξιοποίηση του ρεύµατος των οργανικών υπολειµµάτων που προκύπτει από τις µονάδες διαχείρισης των σύµµεικτων αποβλήτων, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του ποσοστού εκτροπής βιοαποδοµήσιµου από την τελική διάθεση. ε) Για την ελαχιστοποίηση απαίτησης ενέργειας και αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές - να οργανωθεί ένα ορθολογικό σύστηµα συλλογής µεταφοράς αποβλήτων µε στόχο τη µείωση των δροµολογίων µεταφοράς και την εξοικονόµηση ενέργειας, - να επιδιωχθεί η εκµετάλλευση του παραγόµενου βιοαερίου από τα αντίστοιχα έργα διαχείρισης για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, - να µεγιστοποιηθεί η προσπάθεια ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων συµβάλλοντας στην κατεύθυνση της εξοικονόµησης των φυσικών πόρων και συµβατικής ενέργειας. 11. Απαιτείται η εκπόνηση ειδικών µελετών για: α) την οργάνωση και εφαρµογή του βέλτιστου συστήµατος ιαλογής στην Πηγή του οργανικού κλάσµατος των ΑΣΑ, των υλικών συσκευασίας, ανακυκλώσιµων υλικών και ειδικών ρευµάτων αποβλήτων. β) τη διαχείριση των αναµενόµενων σηµαντικών ποσοτήτων οργανικών αποβλήτων (προδιαλεγµένο οργανικό, οργανικό κλάσµα των ΑΣΑ, ιλύες, γεωργικά υπολείµµατα) και των προϊόντων επεξεργασίας τους (compost α και β ποιότητας, pellets, κλπ.). γ) τη βέλτιστη χωροθέτηση και οργάνωση του δικτύου Πράσινων Σηµείων, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και την βιωσιµότητά τους. 12. Να προβλέπεται στις ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τον ΠΕΣ ΑΚ σύστηµα παρακολούθησης, για την διασφάλιση της προστασίας των

13 13 βιοτόπων, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αναβάθµιση του τοπίου. Τα αποτελέσµατα να καταγράφονται συστηµατικά και να γίνονται κατάλληλες παρεµβάσεις κατά την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου, ανάλογα µε τα πορίσµατα του συστήµατος παρακολούθησης. 13. Να ληφθεί µέριµνα για τον ορθολογικό διαχωρισµό και κατηγοριοποίηση των επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων (σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων), σε σχέση µε τα µη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η διαχείριση τους. εδοµένου ότι στην Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιούνται βιοµηχανικές µονάδες που από την λειτουργία τους παράγονται εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα, είναι σηµαντικό αυτά να κατηγοριοποιηθούν και να ποσοτικοποιηθούν. Κρίνεται σκόπιµο οι φορείς λειτουργίας ανάλογων εγκαταστάσεων να προσκοµίζουν στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας Κρήτης όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. αναλύσεις των επιµέρους παραγόµενων αποβλήτων) για τη διαπίστωση ύπαρξης τυχόν επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων. 14. Η διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων να γίνεται από τις υγειονοµικές µονάδες της Περιφέρειας Κρήτης, και να αποφεύγεται η συνδιαχείριση τους µε άλλα ρεύµατα αποβλήτων, όπως για παράδειγµα ανάµειξη και απόρριψη τους µαζί µε τα αστικού τύπου απόβλητα. 15. Κατά τον σχεδιασµό των έργων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον ΠΕΣ ΑΚ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα Τοµεακά Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (π.χ. Βιοµηχανίας, Τουρισµού). 16. Να γίνεται ποιοτική και ποσοτική καταγραφή κατά την εφαρµογή του σχεδίου, των επιµέρους ρευµάτων αποβλήτων και εκτίµηση της αποδοτικότητας των υφιστάµενων υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, µε στόχο την ανάδειξη τυχόν προβληµάτων κατά την εφαρµογή του σχεδίου, τη διαρκή ενηµέρωση του µε τα απαραίτητα δεδοµένα και την αξιοποίηση αυτών για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του. 17. Όσα έργα και δράσεις έχουν τη δυνατότητα να συµβάλλουν στην βελτίωση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων θα είναι αποδεκτά, εφόσον κριθούν βιώσιµα από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τον Φο ΣΑ και εναρµονίζονται µε τους Στόχους της παρούσας Απόφασης και τον ΠΕΣ ΑΚ. 18. Όλα τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία συνοδεύσει την παρούσα Απόφαση, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω.. Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του προγράµµατος 1. Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του σχεδίου πραγµατοποιείται µε ευθύνη του Φορέα ιαχείρισης και µε τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα τους, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. 2. Όπου υπάρχουν υφιστάµενα µέτρα παρακολούθησης του περιβάλλοντος, µπορούν ενδεχοµένως να ενταχθούν στο σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΠΕΣ ΑΚ, µε στόχο την αποφυγή διπλού ελέγχου. 3. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται µέσω ετησίων εκθέσεων στο στάδιο υλοποίησης του ΠΕΣ ΑΚ, που επιτρέπουν τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εάν τέτοιες κριθούν

14 14 απαραίτητες. Το περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών που συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές. Τέτοιοι δείκτες µπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ ή να καθοριστούν µετά από συνεννόηση µε την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ. Ο Φορέας ιαχείρισης θα πρέπει να µεριµνά για τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών. Η έκθεση για κάθε έτος συντάσσεται, υποβάλλεται και δηµοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαµήνου του επόµενου έτους. β) Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών και περιβαλλοντικών στόχων του ΠΕΣ ΑΚ γίνεται µε συγκριτική αποτίµηση των στοιχείων των διαδοχικών ετησίων εκθέσεων. Σκοπό της σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων αποτελεί η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του Σχεδίου, η σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή µη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ, είτε νέων υποχρεώσεων από το θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. 4. Οι αρµόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και η ΕΥΕΠ του ΥΠΕΚΑ, ελέγχουν την τήρηση των όρων, περιορισµών και κατευθύνσεων που τίθενται στην παρούσα Απόφαση. Ε. Χρονικό διάστηµα ισχύος της απόφασης Η παρούσα ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοση της παρούσας. Σε περίπτωση τροποποίησης του σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΚΥΑ µε α.π. ΥΠΕΧΩ Ε/ΕΥΠΕ/οικ / ΣΤ. ηµοσιοποίηση και άλλες διατάξεις 1. Η Αρχή Σχεδιασµού προβαίνει, εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της παρούσας, σε δηµοσιοποίηση της για την ενηµέρωση του κοινού, µε δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες περιφερειακής ή εθνικής εµβέλειας και στη συνέχεια αποστέλλει στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δηµοσιοποίησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ α.π.υπεχω Ε/ΕΥΠΕ/οικ / Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

15 15 3. Η τελική Απόφαση Αναθεώρησης Επικαιροποίησης του ΠΕΣ ΑΚ, όπως τελικά θα εγκριθεί, πρέπει να είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τους όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις της παρούσας ΚΥΑ, και να γίνεται σαφής αναφορά στην απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙ ΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Κ. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. ΥΠΕΚΑ α) /νση Χωροταξίας Αµαλιάδος 17, Αθήνα β) /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πατησίων 147, Αθήνα γ) /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36, Αθήνα δ) /νση Αισθητικών ασών, ρυµών & Θήρας Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα ε) /νση ΕΑΡΘ Πατησίων 147, Αθήνα 2. Υπουργείο Εσωτερικών α) Γενική ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σταδίου 27, Αθήνα β) /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα 3. Υπ. Εθνικής Άµυνας Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Χολαργός, Αθήνα 4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αχαρνών 2, Αθήνα

16 5. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού α) ΚΓ ΕΠΚΑ Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη, Ηράκλειο β) Κ ΕΠΚΑ Πρίγκηπος Γεωργίου 47 & Νίκωνος, Αγ. Νικόλαος γ) ΚΕ ΕΠΚΑ Στοά Βαρδινογιάννη, Χανιά δ) 13 η ΕΒΑ Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Ηράκλειο ε) 28 η ΕΒΑ Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης Λ. ικαιοσύνης 57, Ηράκλειο ζ) /νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα η) /νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα Υπ. Υγείας ιεύθυνση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος Αριστοτέλους 17, Αθήνα 7. Υπ. Τουρισµού Γενική /νση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης Αµαλίας 12, Αθήνα 8. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης α) /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού Μ. Παρλαµά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ , Ηράκλειο β) /νση Υδάτων Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Ηράκλειο γ) Γενική /νση ασών Περιοχή ΤΕΙ ( ασικό Φυτώριο Φοινικιάς) 71410, Τ.Θ Ν. Στάδιο 9. Περιφέρεια Κρήτης α) Περιφερειακό Συµβούλιο Πλατεία Ελευθερίας Ηράκλειο β) Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Ηρακλείου Μάρκου Μουσούρου 15, Ηράκλειο γ) Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Χανίων Πλ. Ελευθερίας 1, Χανιά δ) Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Ρέθυµνου Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυµνο στ) Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Λασιθίου Πολυτεχνείου 1, Αγ. Νικόλαος

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ)

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ε ΣΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B

ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Ι010-5. e-mail: 303/Α/24.12.2003). 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010).

ΑΔΑ: 4Ι010-5. e-mail: 303/Α/24.12.2003). 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 132751 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Η Εναλλακτική ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ρ Αδαµάντιος Σκορδίλης Aν. Πρόεδρος ΕΠΕ ΧΑΝΙΑ 2008 Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Βασικό στοιχείο του Νόµου είναι η Συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κρήτης.

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κρήτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης Πληροφορίες : Ε. Καργάκη Κ. οκουµετζίδου.. Μποφώρ Ηράκλειο Τηλέφωνο :

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης Πληροφορίες : Ε. Καργάκη Κ. οκουµετζίδου.. Μποφώρ Ηράκλειο Τηλέφωνο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 Α. Π. 127794 Ταχ. /νση Τ.Κ. : Λ. Αλεξάνδρας 11 : 114 73 ΠΡΟΣ: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-2-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετ: Φ290/2844/14,Φ290/1504/14, Φ290/60/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ290/2671/15,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : Περιβαλλοντικός Προέλεγχος αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» της περιόδου

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : Περιβαλλοντικός Προέλεγχος αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» της περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Α. Π. 127718 (σχετ. ) Περιφέρεια Αττικής Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το σχετ. 25α και ως προς την διαγραφή του όρου Γ2.19 και αρίθμηση των επόμενων όρων ως Γ2.19 και Γ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το σχετ. 25α και ως προς την διαγραφή του όρου Γ2.19 και αρίθμηση των επόμενων όρων ως Γ2.19 και Γ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το σχετ. 25α και ως προς την διαγραφή του όρου Γ2.19 και αρίθμηση των επόμενων όρων ως Γ2.19 και Γ2.20. 16.8.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Περιβάλλον και Ανάπτυξη «Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ. Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντεταλμένη Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2001/42 2 Στόχος : Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση η

ΟΔΗΓΙΑ 2001/42 2 Στόχος : Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. 2013. ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο ».

ΠΡΟΣ: Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Ζωή Δεδούση Τηλέφωνο: 210 6417707

Διαβάστε περισσότερα

KOIN: ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

KOIN: ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. οκουµετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος αριθµός κριτηρίων που θα δίνουν µία αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου Α.Π.: οικ

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου Α.Π.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.»

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1

ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1 ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα

Θέμα : Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΑΔΑ: BE261-2AY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: οικ ΠΡΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Νήσων Νοτίου Αιγαίου Σύρος (συν.

Αθήνα, Α.Π.: οικ ΠΡΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Νήσων Νοτίου Αιγαίου Σύρος (συν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Τ0-Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. ΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Λάρισα, 11-6-2015 Εθνικά σχέδια διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 2016 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003).

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Σκούρας Τάσος Ψαράκης Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-6-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β/20.1/7439/464 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26759 10 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2471 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Στα Χανιά, σήµερα 2 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη., οι παρακάτω φορείς, καλούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Μητροπόλεως 14 59100, Βέροια τηλ:2331075131 fax:2331075132 Βέροια 12-12- 2007 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 εκεµβρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: οικ. 153914 Tαχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

173250/16.06.2014). Η ως άνω Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται ως «Αρχή Σχεδιασµού» εφεξής.

173250/16.06.2014). Η ως άνω Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται ως «Αρχή Σχεδιασµού» εφεξής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες: I.Koυφογιαννάκη Τηλέφωνο : 210 6417951 Fax : 210 6430637 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα