1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35"

Transcript

1 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις... 1 Μόρφωση συμμίκτων γεφυρών 17.1 Γενικά Ολόσωμες και κιβωτιοειδείς δοκοί Πυκνά διατεταγμένες σιδηροδοκοί διατομής Ι Δύο σιδηροδοκοί διατομής Ι Αεροστεγή μικροκιβώτια Επισκέψιμα κιβώτια Αποκατάσταση συνέχειας σιδηροδοκών Πλάκες καταστρώματος Δικτυωτοί κύριοι φορείς Τοξωτές γέφυρες Λοιπές μορφές γεφυρών Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35 4 Δράσεις Κατάταξη δράσεων Επιρροές δράσεων Βάσεις σχεδιασμού Γενικά Οριακές καταστάσεις αστοχίας (Ο.Κ.Α.)... 44

2 6 Περιεχόμενα 5.3 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας (Ο.Κ.Λ.) Ανθεκτικότητα Δομικά υλικά Σκυρόδεμα Χάλυβας σκυροδέματος Δομικός χάλυβας Διατμητικοί σύνδεσμοι Ανάλυση φορέα (καθολική ανάλυση) Προσομοίωση Ιδιότητες διατομών Φάσεις κατασκευής Ρηγμάτωση σκυροδέματος Ερπυσμός Συστολή ξήρανσης Προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία (FEM) Έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας στην Ο.Κ.Α Κατάταξη διατομών Έλεγχος διάτμησης Έλεγχοι διατομών κατηγορίας 1 και Έλεγχοι διατομών κατηγορίας Έλεγχοι διατομών κατηγορίας Έλεγχοι διατομών με ενισχυμένα τοιχώματα Συγκεντρωμένες δυνάμεις και διαδοκίδες Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας Γενικά Έλεγχοι περιορισμού των τάσεων Ρηγμάτωση Παραμορφώσεις και ταλαντώσεις Διατμητική σύνδεση Γενικά αντοχή ήλων κεφαλής Διαμήκης διατμητική δύναμη Ελαστική ανάλυση...107

3 Περιεχόμενα Πλαστική ανάλυση Συγκεντρωμένες διαμήκεις διατμητικές δυνάμεις Διατμητική κάλυψη πλάκας σκυροδέματος Κατασκευαστικές διατάξεις Κόπωση Γενικά Έλεγχος δομικού χάλυβα Έλεγχος οπλισμού Έλεγχος σκυροδέματος Έλεγχος διατμητικών συνδέσμων Παράδειγμα εφαρμογής 1 (Αμφιέρειστη γέφυρα) Γενικά Φορέας Δεδομένα σχεδιασμού Υλικά Αναλυτικό προσομοίωμα Ανάλυση Διαστασιολόγηση κυρίων δοκών Διατμητική Σύνδεση Διατμητική κάλυψη πλάκας σκυροδέματος Εφέδρανα Περιορισμός παραμορφώσεων Έλεγχος επάρκειας μελών στη φάση κατασκευής Όπλιση πλάκας καταστρώματος Προμέτρηση ανωδομής γέφυρας (ενδεικτική) Παράδειγμα εφαρμογής (Γέφυρα δύο ανοιγμάτων) Γενικά Φορέας Δεδομένα σχεδιασμού Υλικά Αναλυτικό προσομοίωμα Ανάλυση Διαστασιολόγηση κυρίων δοκών Έλεγχος τάσεων στην Ο.Κ.Λ Έλεγχος βελών στην Ο.Κ.Λ Έλεγχος ρηγμάτωσης... 05

4 8 Περιεχόμενα Διατμητική σύνδεση Διατμητική κάλυψη πλάκας σκυροδέματος Έλεγχος σε κόπωση Αποκατάσταση συνέχειας σιδηροδοκών Λοιποί έλεγχοι Προμέτρηση ανωδομής γέφυρας (ενδεικτική) Παράδειγμα εφαρμογής 3 (Γέφυρα με εγκιβωτισμένες σιδηροδοκούς) Γενικά Φορέας Δεδομένα σχεδιασμού Υλικά Αναλυτικό προσομοίωμα Υπολογισμοί - Διαστασιολόγηση Προμέτρηση ανωδομής γέφυρας (ενδεικτική)...39 Παράρτημα Α 41 Εντατικά μεγέθη και συνδυασμοί φόρτισης συνεχούς γέφυρας δύο ανοιγμάτων...41 Παράρτημα Β 47 Έλεγχος σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό για τη σιδηρά διατομή του Παραδείγματος ενδιάμεση στήριξη...47 Παράρτημα Γ 51 Υπολογισμός μέγιστης σεισμικής μετακίνησης για υπολογισμό εφεδράνων...51 Βιβλιογραφία 53

5 8.4 Έλεγχοι διατομών κατηγορίας Έλεγχοι διατομών κατηγορίας 3 Ο έλεγχος διατομών κατηγορίας 3 γίνεται σε επίπεδο τάσεων και όχι εντατικών μεγεθών, όπως στις διατομές κατηγορίας 1 και. Επομένως προσδιορίζονται οι τάσεις, λαμβανομένων υπόψη των φάσεων κατασκευής, βλ. Σχήμα 8.5. Ως κριτήριο ελέγχου χρησιμοποιείται η μη υπέρβαση της οριακής τάσης σε καμία ίνα της διατομής, με το οποίο εξασφαλίζεται η μη πλαστικοποίησή της. Ιστορία φόρτισης c Φορτίσεις Τάσεις στην διατομή c-c Διατομή Φόρτιση Τάσεις Ι.βάρος σιδηροδοκού g a I a M a Νωπό σκυρόδεμα Φορτίο σκυροδέτησης g c1 t 0 Μακροχρόνια φόρτιση Νωπό σκυρόδεμα I a M c1 Φορτίο σκυροδέτησης g c I i,p (t 0, 30000) M c t 1 Μακροχρόνια φόρτιση δ Μακροχρόνια φόρτιση Υποχώρηση στήριξης δ I i,d (t 1, 30000) M δ Συστολή ξήρανσης I i,s (1, 30000) Βραχυχρόνια φόρτιση Φορτία κυκλοφορίας I i,0 c Σχήμα 8.5 Προσδιορισμός τάσεων και φάσεις κατασκευής Για ταυτόχρονη επιρροή ορθών και διατμητικών τάσεων ελέγχεται η ισοδύναμη τάση σ v von Mises. Οι σχέσεις ελέγχου δίνονται στον Πίνακα 8.5.

6 8 8 Έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας Πίνακας 8.5 Σχέσεις ελέγχου διατομών κατηγορίας 3 Υλικό Τάσεις Σχέσεις ελέγχου Σκυρόδεμα θλίψη σ τ c σc, 0,85 γ c σa, d = = γa 1,0 αν λw 0,83: τ τ γ αν λ w > 0,83: τ τ Rd a Δομικός χάλυβας αν λw 0,83: σ τ d / τ γa σ και τ αν λ w > 0,83: σ τ d τrd όπου: τ Rd =χv τ / γ Rd (γ Rd = 1,1) Οπλισμός εφελκυσμός σs, sd = s / γ s = s / 1, Έλεγχοι διατομών κατηγορίας 4 Διατομές κατηγορίας 4 είναι εκείνες στις οποίες ορισμένα ή όλα τα χαλύβδινα τοιχώματα αναπτύσσουν λόγω κύρτωσης (τοπικός λυγισμός) οριακές τάσεις ρ c d, μικρότερες από το όριο διαρροής κατά το μειωτικό συντελεστή ρ c. Ο προσδιορισμός του συντελεστή ρ c γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως σε όλα τα προβλήματα ευστάθειας, βλ. Πίνακα 8.6. Ο έ- λεγχος των διατομών κατηγορίας 4 μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους, την μέθοδο περιορισμού των τάσεων και την μέθοδο των ενεργών διατομών [19]. Στην μέθοδο περιορισμού των τάσεων προσδιορίζονται οι τάσεις στην πλήρη διατομή και προσδιορίζονται οι μειωτικοί συντελεστές κύρτωσης ρ ci κάθε τοιχώματος ξεχωριστά. Οι μειωτικοί συντελεστές κύρτωσης εξαρτώνται από την κατανομή των τάσεων και τις συνθήκες στήριξης κάθε τοιχώματος και δίνονται στους αντίστοιχους Πίνακες του FB 103. Στη συνέχεια ελέγχεται ότι οι μέγιστες θλιπτικές τάσεις του τοιχώματος δεν ξεπερνούν την οριακή τάση ρ c d, ενώ οι μέγιστες εφελκυστικές την οριακή τάση d. Στην μέθοδο των ενεργών διατομών προσδιορίζονται σε πρώτη φάση οι τάσεις στην πλήρη διατομή και οι αντίστοιχοι συντελεστές κύρτωσης των τοιχωμάτων ρ. Στη συνέχεια

7 8.5 Έλεγχοι διατομών κατηγορίας 4 83 προσδιορίζεται η ενεργός διατομή, όπου τα τοιχώματα δεν εισέρχονται με το πλήρες, αλλά μειωμένο πλάτος. Σε δεύτερη φάση προσδιορίζονται οι τάσεις στην ενεργό διατομή, η οποία αντιμετωπίζεται πλέον ως διατομή κατηγορίας 3. Ο έλεγχος γίνεται ώστε να δειχθεί ότι οι τάσεις δεν ξεπερνούν την οριακή τάση του χάλυβα d. Το κέντρο βάρους της πλήρους και της ενεργού διατομής δεν ταυτίζονται κατ ανάγκη, αλλά πιθανώς είναι μετατοπισμένα. Για το λόγο αυτό, κατά την εφαρμογή αξονικών δυνάμεων (π.χ. σε καλωδιωτές γέφυρες, όπου η οριζόντια συνιστώσα των δυνάμεων των καλωδίων θλίβει τη δοκό) δημιουργείται πρόσθετη ροπή, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τάσεων. Το πρόβλημα αυτό δεν δημιουργείται σε τοξωτές γέφυρες με ελκυστήρα, διότι η αξονική δύναμη είναι εφελκυστική, πράγμα που οδηγεί σε ευνοϊκότερη κατηγορία διατομής. Είναι προφανές ότι η μέθοδος του περιορισμού των τάσεων οδηγεί σε πιο συντηρητικά αποτελέσματα, διότι οι τάσεις περιορίζονται με βάση το ασθενέστερο τοίχωμα στο οποίο εμφανίζεται ο μικρότερος συντελεστής μειωτικός συντελεστής ρ c. Αντιθέτως, στη μέθοδο της ενεργού διατομής δίνεται η δυνατότητα ανακατανομής της έντασης από τα ασθενέστερα στα ισχυρότερα τοιχώματα. Στον Πίνακα 8.6 δίνεται ένα απλουστευμένο παράδείγμα ελέγχου διατομής υπό θλίψη με τις δύο μεθόδους. Παρατηρείται ότι στη μέθοδο περιορισμού των τάσεων δεν επιτρέπεται αύξηση του φορτίου πέραν του σημείου όπου εξαντλείται η αντοχή του ασθενέστερου τοιχώματος. Πίνακας 8.6 Παράδειγμα ελέγχου διατομών κατηγορίας 4 με τις δύο προτεινόμενες μεθόδους Μέθοδος περιορισμού τάσεων Μέθοδος ενεργού διατομής σ ρ 1 Κριτήριο ελέγχου: ci d ρ3 ρ σ minρ στην πλήρη διατομή Οριακή αξονική δύναμη: NRd = minρci Α d σ Ενεργός διατομή: A A e1 A e e e z = ρ Α i i i A e3 Κριτήριο ελέγχου: σ στην ενεργό διατομή d Οριακή αξονική δύναμη: αν e z = 0 : NRd = Αe d N N e Ae z d αν e z 0: + d, NRd = A A e We, e e 1+ W e, z Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να ελέγχεται και ο περιορισμός των τάσεων του σκυροδέματος και του οπλισμού της πλάκας, όπως δίνονται στον Πίνακα 8.5.

8 84 8 Έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας Σε γέφυρες με σιδηροδοκούς Ι, τα πέλματα της σιδηροδοκού είναι σχεδόν πάντα κατηγορίας 1 έως 3. Σε αντίθετη περίπτωση θα μειωνόταν η αντοχή τους λόγω κύρτωσης, πράγμα που θα οδηγούσε σε αντιοικονομικές λύσεις. Το στοιχείο που πράγματι μπορεί να είναι κατηγορίας 4 είναι ο κορμός. Δοκοί Ι με κορμούς κατηγορίας 4 ελέγχονται με δύο τρόπους, βλ. Πίνακα 8.7: α) Με αγνόηση της συμβολής του κορμού στην παραλαβή των ορθών τάσεων. Στην περίπτωση αυτή η αντοχή σε κάμψη είναι ίση με Μ,Rd. Ο κορμός παραλαμβάνει μόνο την τέμνουσα, οπότε δεν εξετάζεται αλληλεπίδραση τέμνουσας ροπής, διότι τα δύο εντατικά μεγέθη παραλαμβάνονται από διαφορετικά στοιχεία της διατομής (η ροπή, και, αν υπάρχει, η αξονική δύναμη από τα πέλματα, ενώ η τέμνουσα από τον κορμό, βλ. Πίνακα 8.4). β) Με συνυπολογισμό της συμβολής του κορμού στην παραλαβή των ορθών τάσεων. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος γίνεται με τη μέθοδο περιορισμού των τάσεων ή τη μέθοδος της ενεργού διατομής. Στην πρώτη μέθοδο εξετάζεται η αλληλεπίδραση ορθών διατμητικών τάσεων κατά von Mises, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της α- ντοχής λόγω κύρτωσης. Στη δεύτερη μέθοδο εξετάζεται η σχέση αλληλεπίδρασης που προβλέπεται στον Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1.5. Η διαδικασία ελέγχου συνοψίζεται στον Πίνακα 8.7. Παραδείγματα εφαρμογής δίνονται στη βιβλιογραφία []. Πίνακας 8.7 Έλεγχος διατομών Ι με κορμό κατηγορίας 4 υπό κάμψη και διάτμηση Κορμός δεν συμβάλλει στην παραλαβή της τέμνουσας Κορμός συμβάλλει στην παραλαβή της τέμνουσας Μέθοδος περιορισμού τάσεων Μέθοδος ενεργού διατομής M,Rd VRd σ τ σ τ M V ή V M V,Rd pl,rd χ V w pl,rd (ανάλογα με την τιμή της λ w ) σ x, τ + 3 ρ / Rd / γ γrd ρ = min(ρ c, χ w) = μικρότερη τιμή μειωτικού συντελεστή για κύρτωση έναντι ορθών ή διατμητικών τάσεων σ M η1 = ( = ) W d e d τ V η3 = ( = ) τrd A v τrd Αλληλεπίδραση: Μ,Rd η ( ) 1+ 1 η3 1 1 Mpl,Rd

9 8.6 Έλεγχοι διατομών με ενισχυμένα τοιχώματα Έλεγχοι διατομών με ενισχυμένα τοιχώματα Αν οι τιμές των συντελεστών κύρτωσης ρ ή χ w είναι πολύ μικρές, ο σχεδιασμός είναι α- ντιοικονομικός, διότι δεν γίνεται εκμετάλλευση των αντοχών του χάλυβα. Η κύρτωση αντιμετωπίζεται τότε με διάταξη διαμήκων ενισχύσεων στα χαλύβδινα τοιχώματα (Σχήματα.9,.1,.13). Η διατομή των ενισχύσεων είναι κλειστής μορφής τραπεζίου ή α- νοικτή (βολβοειδής, Τ, ή Γ). Προτιμώνται οι κλειστές ενισχύσεις, διότι λόγω αυξημένης δυστρεψίας δεν έχουν κίνδυνο να αστοχήσουν οι ίδιες σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό και να καταστούν ανενεργές. Για τις νευρώσεις ισχύουν κατασκευαστικές διατάξεις, όπως δίνονται στο FB 103. Κάθε τοίχωμα της διατομής αποτελεί ένα ολικό φάτνωμα διαστάσεων a b, όπου το μήκος a είναι ίσο με την απόσταση των εγκαρσίων ενισχύσεων και το πλάτος b ίσο με το πλάτος του τοιχώματος, βλ. Σχήμα 8.6. Κάθε ενισχυμένο φάτνωμα υποδιαιρείται με τη σειρά του σε μεμονωμένα φατνώματα διαστάσεων a b i, όπου τα πλάτη b i είναι ίσα με την απόσταση μεταξύ των διαμήκων ενισχύσεων. Τα φατνώματα, μεμονωμένα και ολικά, θεωρούνται αρθρωτά στηριγμένα κατά μήκος της περιμέτρου των. Η κατανομή των τάσεων κατά πλάτος των φατνωμάτων προσδιορίζεται από την αντίστοιχη κατανομή στη συνολική διατομή, όπως ενδεικτικά φαίνεται στο Σχήμα 8.6. Διατομή Τάσεις σε φάτνωμα κορμού [σ x ] Τάσεις σε φάτνωμα κάτω πέλματος σ,m σ 1,M σ 1,M1 b 1 minm minm 1 σ,m Εγκ. Νεύρωση a Εγκ. Νεύρωση σ,m1 a σ,m1 Σχήμα 8.6 Υποδιαίρεση διατομής σε ολικά και μερικά φατνώματα Όπως και στα μη ενισχυμένα τοιχώματα ο έλεγχος κύρτωσης έναντι ορθών τάσεων διατομών με ενισχύσεις γίνεται με δύο μεθόδους, τη μέθοδο περιορισμού των τάσεων και τη μέθοδο των ενεργών διατομών. Οι δύο μέθοδοι διαφέρουν στο ότι στην πρώτη μέθοδο η αντοχή της πλήρους διατομής καθορίζεται από τα όρια τάσης του πλέον αδύνατου φατνώματος, ενώ στη δεύτερη επιτρέπεται ανακατανομή μέσω εισαγωγής των ενεργών διατομών. Για φατνώματα με διαμήκεις ενισχύσεις συνιστάται η εφαρμογή της πρώτης μεθόδου, ως πιο συντηρητικής.

10 86 8 Έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας Η συνθήκη ελέγχου ενός φατνώματος στη μέθοδο περιορισμού των τάσεων γράφεται ως ακολούθως: σ x, σ z, σ x, σ z, τ x / M1 z / M1 x / M1 z / M1 w / ρ γ ρ γ ρ γ ρ γ χ γm (8.6) όπου ρ x, ρ z και χ w είναι οι μειωτικοί συντελεστές λόγω διαμήκων ορθών τάσεων, εγκάρσιων ορθών τάσεων και διατμητικών τάσεων αντίστοιχα και γ Μ1 = γ Rd = 1,10. Οι εγκάρσιες τάσεις σ z προέρχονται από συγκεντρωμένα εγκάρσια φορτία (π.χ. στην περιοχή των στηρίξεων, ή κατά την τυχόν προώθηση του φορέα στη φάση κατασκευής), είτε από την οριζόντια συνισταμένη των τεμνουσών κεκλιμένων κορμών στο κάτω πέλμα, βλ. Σχήμα 8.7. Διατομή Τάσεις σε φάτνωμα κορμού σ 1,M σ 1,M1 b 1 Εγκ. Νεύρωση minm minm 1 Εγκ. Νεύρωση σ,m a σ z σ,m1 Τάσεις σε φάτνωμα κάτω πέλματος σ,m a σ z σ,m1 Σχήμα 8.7 Εγκάρσιες τάσεις σ z σε φάτνωμα Οι μειωτικοί συντελεστές προσδιορίζονται ως συνάρτηση των αντίστοιχων ανηγμένων λυγηροτήτων λ p, λαμβάνοντας υπόψη αφ ενός τη συμπεριφορά του φατνώματος ως πλάκα, αφ ετέρου τη συμπεριφορά του φατνώματος ως υποστύλωμα, όπου αγνοείται η επιρροή των διαμήκων στηρίξεων του φατνώματος. Τοιχώματα που ικανοποιούν την ανωτέρω συνθήκη κατατάσσονται στην κατηγορία 3. Επομένως, αν όλα τα τοιχώματα της διατομής έχουν διαμήκεις ενισχύσεις η συνολική διατομή κατατάσσεται στην κατηγορία 3. Σημειώνονται οι περιορισμοί του FB 103 ως προς ασυνεχείς διαμήκεις νευρώσεις που δεν συνδέονται με τις εγκάρσιες αλλά σταματούν πριν από αυτές (δεν επιτρέπονται για πέλματα αλλά μόνον για κορμούς, δεν λαμβάνονται υπόψη στα αδρανειακά μεγέθη της διατομής, αγνοούνται κατά τους ελέγχους αντοχής κλπ.).

11 8.7 Συγκεντρωμένες δυνάμεις και διαδοκίδες Συγκεντρωμένες δυνάμεις και διαδοκίδες Συγκεντρωμένες δυνάμεις εξασκούνται κατά κανόνα στην περιοχή των στηρίξεων ή κατά την προώθηση του φορέα στη φάση κατασκευής. Η δύναμη κατανέμεται επί πλάτους L e και πάχους t w, οπότε το φάτνωμα του κορμού καταπονείται από τάση σ z. Ο έλεγχος του φατνώματος σε αντοχή και ευστάθεια γίνεται με τη βοήθεια της σχέσης: σ η = γ z, w M1 1, 0, γ M1 = 1,10 (8.7) H αλληλεπίδραση με τις ορθές τάσεις εξετάζεται από τη σχέση: η + 0,8 η1 1, 4 (8.8) Σε περίπτωση όπου η > 0,5, απαιτείται η διάταξη μιας ή δύο, μονόπλευρων ή αμφίπλευρων εγκαρσίων ενισχύσεων, βλ. Σχήματα 8.3 και 8.8. Οι ενισχύσεις πρέπει να εφαρμόζονται ακριβώς μεταξύ των πελμάτων και να συγκολλώνται με τον κορμό μέσω εξωραφών και τα πέλματα μέσω εξωραφών ή, κατά προτίμηση, εσωραφών. Η ενεργός διατομή των ενισχύσεων αποτελείται από την ίδια την ενίσχυση και ένα συνεργαζόμενο πλάτος του ενισχυόμενου ελάσματος, βλ. Σχήμα ε t 15 ε t 15 ε t 15 ε t Ισχύει: t e ε= 35, σε MPa A s A s Σχήμα 8.8 Ενεργός διατομή ενίσχυσης Για S 355: ε= 0,81 Οι ενισχύσεις ελέγχονται ως υποστυλώματα μεταξύ των πελμάτων σε αντοχή και λυγισμό εκτός επιπέδου με μήκος λυγισμού μεταξύ h w και 0,75 h w (h w = ύψος ενίσχυσης = απόσταση πελμάτων). Όπου χρησιμοποιούνται μονόπλευρες ή άλλες ασύμμετρες νευρώσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προκύπτουσα εκκεντρότητα. Επίσης, η εκκεντρότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη λόγω μετακινήσεων των εφεδράνων. Πέραν των ακραίων ενισχύσεων, μπορεί να διατάσσονται ενδιάμεσες ενισχύσεις οι οποίες δρουν ως δύσκαμπτες στηρίξεις σε εσωτερικά φατνώματα του κορμού και πέραν αυτού μπορεί να προσφέρουν πλευρική στήριξη στο θλιβόμενο πέλμα. Οι ενδιάμεσες ενισχύσεις σχεδιάζονται για αντοχή και ακαμψία.

12 88 8 Έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας Οι ακραίες ενισχύσεις σχεδιάζονται έναντι της αντίδρασης στήριξης. Οι ενδιάμεσες δύσκαμπτες νευρώσεις σχεδιάζονται για δύναμη ίση με V, όπου χ χw w hw t 3 γ w ο M1 μειωτικός συντελεστής από τα εκατέρωθεν φατνώματα. Σε περίπτωση μεταβλητών διατμητικών δυνάμεων ο έλεγχος γίνεται για την τέμνουσα δύναμη σε απόσταση 0,5 h w από το άκρο του φατνώματος με τη μεγαλύτερη τέμνουσα δύναμη. Οι συγκολλήσεις μεταξύ κορμού και πελμάτων σχεδιάζονται για την ονομαστική διατμητική ροή V χw w hw t /h w, εάν η V δεν υπερβαίνει το. Για μεγαλύτερες τιμές 3 γm1 του V η συγκόλληση μεταξύ πελμάτων και κορμού πρέπει να σχεδιάζεται για τη διατμητική ροή w t/ 3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι συγκολλήσεις πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να μεταφέρουν δυνάμεις διαμήκεις και εγκάρσιες, λαμβάνοντας υπόψη τη μέθοδο ανάλυσης (ελαστική / πλαστική) και τις επιδράσεις δεύτερης τάξης. Οι συγκολλήσεις υπόκεινται σε ελέγχους αντοχής και κόπωσης. 8.8 Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός Απαίτηση ελέγχου έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού υφίσταται τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση λειτουργίας, βλ. Πίνακα 8.8. Η πλάκα καταστρώματος παρεμποδίζει την πλευρική εκτροπή του άνω πέλματος. Έτσι, πρόβλημα στρεπτοκαμπτικού λυγισμού δεν υπάρχει στη φάση λειτουργίας για το άνω πέλμα, παρά μόνο για το κάτω πέλμα, αν αυτό είναι θλιβόμενο. Επίσης, θέμα στρεπτοκαμπτικού λυγισμού δεν υφίσταται σε γέφυρες μορφής κιβωτίου στη φάση λειτουργίας. Πίνακας 8.8 Απαιτήσεις ελέγχου έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού Φάση κατασκευής (Χαλύβδινη διατομή) Φάση λειτουργίας (Σύμμικτη διατομή) Γέφυρες από σιδηροδοκούς Ι (Σχήματα.,.3) Θλιβόμενο πέλμα (άνω ή κάτω) Κάτω πέλμα (περιοχές αρνητικών ροπών (στηρίξεων) συνεχών δοκών) Γέφυρες μορφής κιβωτίου (Σχήμα.13) Θλιβόμενο άνω πέλμα - Ο έλεγχος έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού γίνεται με τη γενική μέθοδο, όπου εξετάζεται ολόκληρη η διατομή της δοκού, ή με μία απλοποιημένη μέθοδο όπου εξετάζεται η πλευρική ευστάθεια του θλιβόμενου πέλματος ως υποστύλωμα υπό αξονική θλιπτική δύναμη, βλ. Σχήμα 8.9. Οι δύο μέθοδοι συνοψίζονται στον Πίνακα 8.9.

13 8.8 Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός 89 Διατομή Φόρτιση Τάσεις Υποστύλωμα minm Κ.Β A wc / 3 A Σύστημα [M] - minm L + + Σχήμα 8.9 Έλεγχος έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού με την απλοποιημένη μέθοδο Πίνακας 8.9 Μέθοδοι ελέγχου έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού Γενική μέθοδος Απλοποιημένη μέθοδος Σύστημα Εξίσωση ελέγχου Θλιβόμενο πέλμα + Δοκός Ι υπό κάμψη 1 / 3 κορμού υπό θλίψη M 1,0 M b,rd Nb,Rd N 1,0 Μέγεθος αντοχής Ροπή αντοχής: M =χ W γ b,rd LT Για διατομές κατηγορίας 1 ή W = W pl, Για διατομές κατηγορίας 3 W = W el, Για διατομές κατηγορίας 4 W = W e, M1 Αντοχή: N b,rd =χ A γ όπου, Α = Α + 1/3 A wc M1 Α = εμβαδόν θλιβόμενου πέλματος A wc = εμβαδόν θλιβόμενου τμήματος κορμού Ανηγμένη λυγηρότητα λ LT = W M cr λ= A N cr Μειωτικός συντελεστής χ LT χ

14 90 8 Έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας Συνέχεια Πίνακα 8.9 Κρίσιμο μέγεθος (για σημειακές ακλόνητες πλευρικές στηρίξεις) [ π EI z cr = C1 M L Iw L G It Iz π E Iz ( C zg C3 zj) ] ( C zg C3 zj) + + Για κρίσιμη ροπή βλ. [4] Ν cr = π ΕΙ / L z (φορτίο Euler) Μήκος λυγισμού L Απόσταση διαδοχικών σημείων πλευρικής στήριξης Πεδίο εφαρμογής Σιδηροδοκοί Ι στη φάση κατασκευής και λειτουργίας Σιδηροδοκοί Ι στη φάση κατασκευής και λειτουργίας Άνω πέλματα κιβωτίων στη φάση κατασκευής Πλευρικές δεσμεύσεις στη φάση κατασκευής Προς αύξηση της αντοχής έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού προσφέρονται πλευρικές δεσμεύσεις, οι οποίες επιτυγχάνονται με διάφορους τρόπους, οι συνηθέστεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι: α) Ακλόνητη στήριξη Αυτή επιτυγχάνεται με πλευρική στήριξη του θλιβόμενου πέλματος, όπως προσφέρεται από οριζόντιους συνδέσμους (Σχήματα.6,.7, 8.10), ή διαδοκίδες (Σχήματα.13, 8.10 β). Οι ανωτέρω στηρίξεις μειώνουν το μήκος λυγισμού L. Έτσι αυξάνεται η κρίσιμη ροπή Μ cr ή το φορτίο Euler Ν cr (ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ελέγχου, βλ. Πίνακα 8.9), με συνέπεια τη μείωση των αντίστοιχων ανηγμένων λυγηροτήτων και την αύξηση της αντοχής έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού. β) Ελαστική στήριξη Ελαστική στήριξη προσφέρουν ημιπλαίσια U: με κορμούς συντιθέμενους από τις εγκάρσιες ενισχύσεις των κορμών της σιδηροδοκού (+ ένα συνεργαζόμενο πλάτος του τοιχώματος του κορμού, βλ. Σχήματα 8.9 και 8.11) και πέλματα αποτελούμενα από: τις διαδοκίδες του εφελκυόμενου κάτω πέλματος, στην περίπτωση κιβωτίων (Σχήμα 8.11β) ή

15 8.8 Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός 91 Στατικό σύστημα Διατομές M < 0 Σύνδεσμος Σύνδεσμος Θλιβόμενο πέλμα Σύνδεσμοι Τομή Α-Α Α Ακλόνητη στήριξη Α L M > 0 Σχήμα 8.10 Ακλόνητες πλευρικές στηρίξεις του θλιβόμενου πέλματος τον οριζόντιο σύνδεσμο στη στάθμη του εφελκυόμενου πέλματος, στην περίπτωση σιδηροδοκών Ι (Σχήμα 8.11α) κάποια ενδιάμεση πλευρική στήριξη των κορμών μέσω διαδοκίδων διατομής συνήθως U (Σχήμα 8.11γ). Η ανωτέρω διάταξη είναι κατάλληλη για σχετικά χαμηλές δοκούς (ύψος μέχρι 100 mm). Η θέση της διαδοκίδας επηρεάζει τη στήριξη του άνω ή του κάτω πέλματος. Είναι προφανές ότι όσο πιο ψηλά τοποθετηθεί η διαδοκίδα, τόσο πιο πολύ στηρίζει το θλιβόμενο άνω πέλμα και τόσο λιγότερο το θλιβόμενο κάτω πέλμα. Για να αναπτυχθεί η πλαισιακή λειτουργία, πρέπει η σύνδεση μεταξύ κορμού και πελμάτων να μορφώνεται ως άκαμπτη σύνδεση ροπής. Τα ημιπλαίσια δεσμεύουν τη στροφή και προσομοιώνονται: ως στροφικά ελατήρια c θ των δοκών Ι, αν ο έλεγχος γίνεται με τη γενική μέθοδο ή ως πλευρικά ελατήρια επί του θλιβομένου πέλματος, αν ο έλεγχος γίνεται με την απλοποιημένη μέθοδο, βλ. Πίνακα 8.9.

16 9 8 Έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας α. Διάταξη ημιπλαισίων Στατικό σύστημα Ισοδύναμο στατικό σύστημα Θλιβόμενο πέλμα Οριζόντιος Σύνδεσμος Ημιπλαίσιο Ημιπλαίσιο L Ημιπλαίσιο Ημιπλαίσιο L L Α Α Κατανεμημένη ελαστική στήριξη Τομή Α-Α Συνδέσεις ροπής β. Διάταξη ημιπλαισίων Στατικό σύστημα Ισοδύναμο στατικό σύστημα Α Α B B C C L L L Α Α Κατανεμημένη ελαστική στήριξη Τομή Α-Α Σχήμα 8.11 Ημιπλαίσια U α) με πλευρική στήριξη του εφελκυόμενου πέλματος β) με διαδοκίδες του εφελκυόμενου κάτω πέλματος κιβωτίων γ) με ενδιάμεση πλευρική στήριξη των κορμών

17 8.8 Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός 93 γ. U Συνέχεια Σχήματος 8.11 Στις θέσεις εγκάρσιων συνδέσμων, διαφραγμάτων ή διαδοκίδων στο θλιβόμενο πέλμα η στήριξη θεωρείται ακλόνητη. Αντί των μεμονωμένων ελατηρίων η ελαστική στήριξη μπορεί να θεωρηθεί ως ομοιόμορφα κατανεμημένη κατά μήκος της δοκού. Η σταθερά ελατηρίου δίνεται τότε από τη σχέση c = / L, όπου = σταθερά μεμονωμένου ελατηρίου (ημιπλαίσιο U) και L = απόσταση ημιπλαισίων. Πλευρικές δεσμεύσεις στη φάση λειτουργίας Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, στη φάση λειτουργίας η πλάκα καταστρώματος παρέχει πλήρη πλευρική στήριξη στο άνω πέλμα. Έτσι, αν το άνω πέλμα βρίσκεται υπό θλίψη (περιοχές θετικών ροπών) δεν υπάρχει κίνδυνος στρεπτοκαμπτικού λυγισμού. Αν το κάτω πέλμα βρίσκεται υπό θλίψη (περιοχές αρνητικών ροπών περιοχές στηρίξεων συνεχών δοκών), είναι προφανές ότι η πλάκα στηρίζει το εφελκυόμενο πέλμα. Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με τα ανωτέρω λεχθέντα η πλάκα δημιουργεί ένα ημιπλαίσιο Π και δεσμεύει την πλευρική μετάθεση του θλιβόμενου κάτω πέλματος, βλ. Σχήμα 8.1. Και εδώ, ανάλογα με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος η δέσμευση προσομοιώνεται ως στροφικό ή πλευρικό ελατήριο. Ημιπλαίσίο Π P z Διατομή c θ Μ < 0 h z b Σχήμα 8.1 Ημιπλαίσιο Π Με τις πλευρικές δεσμεύσεις, τα κρίσιμα μεγέθη M cr, N cr προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις σταθερές των ελατηρίων c θ και c, οι οποίες θεωρούνται ως ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά μήκος της δοκού.

18 94 8 Έλεγχοι αντοχής και ευστάθειας Πίνακας 8.10 Μέθοδοι ελέγχου έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού Μέθοδος ελέγχου Γενική M cr π EI w = L ( h t ) w Κρίσιμα μεγέθη (μόνο για διατομή διπλής συμμετρίας) ο συντελεστής w δίνεται στη βιβλιογραφία [4] ως συνάρτηση του δ= c θ E I GI t w, όπου c θ = σταθερά στροφικού ελατηρίου [Nm / m] I t,i w = σταθερές στρέψης και στρέβλωσης δοκού h, t = ύψος διατομής και πάχος πέλματος δοκού Απλοποιημένη N = E I c (για σταθερή θλίψη) cr z I z = ροπή αδρανείας της διατομής (Πίνακας 8.9, δεξιά στήλη) c = c θ / h, σταθερά πλευρικού ελατηρίου [N / m ] Περισσότερες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των κρίσιμων μεγεθών δίνονται στη βιβλιογραφία, βλ. [4], [16]. Επίσης στο FB 103 δίνονται σχέσεις προσδιορισμού του N cr σε περιπτώσεις μεταβλητής αξονικής δύναμης, βλ. Παράρτημα Β του βιβλίου. Διαστασιολόγηση βοηθητικών μελών Τα βοηθητικά μέλη που προσφέρουν την πλευρική στήριξη (μέλη ημιπλαισίων, συνδέσμων κλπ.) διαστασιολογούνται για μια πλευρική δύναμη F, η οποία είναι ένα ποσοστό (συνήθως το 1/100στό) της αξονική δύναμης, βλ. Σχήμα Η πλευρική δύναμη αποτελεί δύναμη εκτροπής και προέρχεται από επίλυση με θεωρία ης τάξης με εξέταση ατελειών, βλ. [34]. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο FB 103.

19 8.8 Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός 95 Πλευρική δύναμη: N = l 100 F ανl 1, F l N 1 l 80 N 1 N = cr αν l > 1, l e 0,d Μήκος λυγισμού (Euler): l =π EI N cr q = F / L όπου l απόσταση μεταξύ των ελατηρίων q Ν cr e 0,d φορτίο εκτροπής κρίσιμο φορτίο λυγισμού αρχική ατέλεια (βλ. FB 103, ΙΙ ) Σχήμα 8.13 Εγκάρσια δύναμη προς διαστασιολόγηση των μελών που προσφέρουν πλευρική υποστήριξη

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα δομικά συστήματα στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές, αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Η έννοια του λυγισμού Λυγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 1 Πλευρικός λυγισμός. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 1 Πλευρικός λυγισμός. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Διάλεξη Πλευρικός λυγισμός χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι δοκού-υποστυλώματος Κόμβοι δοκού-δοκού Βάσεις υποστυλωμάτων Κοχλιωτοί Συγκολλητοί Κόμβοι δοκού - υποστυλώματος Με μετωπική πλάκα Με γωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005)

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005) RUET sotware Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, E1993-1-1:005) Πίνακες με όλες τις πρότυπες χαλύβδινες διατομές, διαστάσεις και ιδιότητες, κατάταξη, αντοχές, αντοχή σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεριφορά και αντοχή διατομών... 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεριφορά και αντοχή διατομών... 81 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 11 1.1 Γενικά...11 1.2 Χαλύβδινες διατομές ψυχρής έλασης...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού... 45 2.1 Οριακές καταστάσεις και έλεγχοι μη υπέρβασής τους...45 2.2 Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘAΝΑΣΙΟΣ X. TPIANTAΦYΛΛOY KAΘHΓHTHΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΘAΝΑΣΙΟΣ X. TPIANTAΦYΛΛOY KAΘHΓHTHΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘAΝΑΣΙΟΣΣ X. TPIANTAΦYΛΛOYY KAΘHΓHTHΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ii ISBN 978-960-92177-4-3 c ΑΘ. X. TPIANTAΦYΛΛOY Απαγορεύεται η ολική ή εν μέρει αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 5 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ... 5 3. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ... 6 4. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ... 9 5. ΦΟΡΤΙΑ... 9 6. ΑΝΑΛΥΣΗ... 11 7. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 11 8. ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 26504 Ομάδα εκτέλεσης έργου: Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50 Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α.

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εραστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση : Κόμβος δοκού υποστυλώματος (συγκολλητή σύνδεση) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 6.10.2011 http://www.sfistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnectins 2011.280 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Διυλιστηρίων Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος, τηλ

Λ. Διυλιστηρίων Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος, τηλ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 (2016) Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Επίδραση Γειτονικού Κτιρίου στην Αποτίμηση Κατασκευών Ο/Σ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., mikaelavas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Κόμβος δοκού υποστυλώματος (κοχλιωτή σύνδεση) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ Επιρροή διαφόρων παραγόντων στα παραμορφωσιακά μεγέθη δομικού στοιχείου και σύγκριση με τύπους ΚΑΝ.ΕΠΕ ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 Α. ΑΝΤΟΧΗ ΙΑΤΟΜΗΣ 1.ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ( 5.4.3 ). N t.rd = min { N pl. Rd = A f y / γ M0, N u.

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 14 Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 14 Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα ιδηρές ατασκευές Άσκηση ντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE09-S07 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα Τα εφέδρανα μεταβιβάζουν δυνάμεις από το φορέα στην θεμελίωση και παρέχουν τη δυνατότητα οριζοντίων μετατοπίσεων εφόσον αυτές δεν παρεμποδίζονται με κατασκευαστικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗΣ ΔΟΚΟΥ (ΕΝ 1993 & ΕΝ 1994) Χάλυβας Ο/Σ ,15. Χ/Φ Συνδ. Διατμ ,25 HEM

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗΣ ΔΟΚΟΥ (ΕΝ 1993 & ΕΝ 1994) Χάλυβας Ο/Σ ,15. Χ/Φ Συνδ. Διατμ ,25 HEM Composite Civil Engineering - Ιωλκού 391, Βόλος τηλ.410 47876 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗΣ ΔΟΚΟΥ (ΕΝ 1993 & ΕΝ 1994) σελ.1 ιατομή οκού Υλικά: f (N/mm ) E (N/mm ) τ (Ν/mm ) γi 17 Χάλυβας 1 35 10000-1,00

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 ΕΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 ΕΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών Σύμφωνα με το Μέρος 1.8 του Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 10: Έλεγχος διακοπτόμενης συγκόλλησης Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Αντοχή Υλικού Ερρίκος Μουρατίδης (BSc, MSc) Σεπτέμβριος 015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 3.2 ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΕΣ ΔΟΚΟΙ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 3.2 ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΕΣ ΔΟΚΟΙ 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τους ελέγχους σύμμικτων δοκών και πλακών. Οι έλεγχοι των δοκών αφορούν τόσο τη μεταλλική δοκό στη φάση κατασκευής όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1 Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που αναλύει και διαστασιολογεί ακρόβαθρο γέφυρας επί πασσαλοεσχάρας θεμελίωσης. Είναι σύνηθες να επιλύεται ένα φορέας ανωδομής επί εφεδράνων, να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

EYPΩKΩΔIKAΣ 4 ΣYMMIKTA YΠOΣTYΛΩMATA

EYPΩKΩΔIKAΣ 4 ΣYMMIKTA YΠOΣTYΛΩMATA EYPΩKΩΔIKAΣ 4 ΣYMMIKTA YΠOΣTYΛΩMATA Mέθοδοι υπολογισμού υποστυλωμάτων κατά EC4 H Γενική Mέθοδος H Aπλουστευμένη Mέθοδος Γενική Mέθοδος: Περιλαμβάνει και υποστυλώματα διατομής μη συμμετρικής ή μη ομοιόμορφης

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΗΕΑ 260 ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΗΕΑ 320

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΗΕΑ 260 ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΗΕΑ 320 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΗΕΑ 260 ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΗΕΑ 320 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων ροπής COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss - Σελίδα 2/11 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Λυγισμός - Ευστάθεια Κρίσιμο φορτίο λυγισμού Δρ. Σ. Π. Φιλόπουλος Εισαγωγή Μέχρι στιγμής στην ανάλυση των κατασκευών επικεντρώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΚΟΛΕΤΣΗ ΑΓΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναπόσπαστο και εξαιρετικά σημαντικό τμήμα της ανέγερσης μίας μεταλλικής κατασκευής αποτελούν οι συνδέσεις των μελών της. Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ άλυτων ΑΣΚΗΣΕΩΝ στην Αντοχή των Υλικών

ΛΥΣΕΙΣ άλυτων ΑΣΚΗΣΕΩΝ στην Αντοχή των Υλικών ΛΥΣΕΙΣ άλυτων ΑΣΚΗΣΕΩΝ στην Αντοχή των Υλικών Ασκήσεις για λύση Η ράβδος του σχήματος είναι ομοιόμορφα μεταβαλλόμενης κυκλικής 1 διατομής εφελκύεται αξονικά με δύναμη Ρ. Αν D d είναι οι διάμετροι των ακραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320

ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320 ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων ροπής COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Σύνδεση_Έδραση_Ορ0_Κ3_MTC.tss - Σελίδα 2/11 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Άσκηση 2 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙI ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Άσκηση 2 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙI ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι Διάλεξη 7 Μέλη υπό εγκάρσια φορτία. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι Διάλεξη 7 Μέλη υπό εγκάρσια φορτία. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Διάλεξη 7 έλη υπό εγκάρσια φορτία χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα