Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»"

Transcript

1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 3, εδάφιο α. του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ Α 152/ ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) 3. Το γεγονός της μεταφοράς της αρμοδιότητας, με βάση το άρθρο 2 παρ. 3 εδάφιο α του ν. 3152/2003 (ΦΕΚ Α 152/ ), από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφαση της οποίας καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τις εξετάσεις χρηματιστηριακών εκπροσώπων. 4. Την ανάγκη ανάδειξης προσώπων που έχουν την απαιτούμενη ικανότητα εμπειρία και αξιοπιστία για την άσκηση του επαγγέλματος του χρηματιστηριακού εκπροσώπου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Τον καθορισμό της ύλης των εξετάσεων των υποψηφίων χρηματιστηριακών εκπροσώπων, ως ακολούθως: Α1. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Οι διατάξεις που παρατίθενται παρακάτω νοούνται όπως εκάστοτε ισχύουν και έχουν κωδικοποιηθεί. 1.1 Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Κύριες και παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες - Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A/ ), άρθρα Εξωχρηματιστηριακά μέσα (OTC) - Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207/ ), άρθρα Ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137/ ), άρθρο 15 - Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A/ ), άρθρο Ανώνυμες εταιρίες, μητρική και θυγατρική εταιρία, συνδεδεμένες εταιρίες - Κ.Ν. 2190/1920, άρθρα 8, 8α, 8β, 18-35γ, 41-46α, Π.Δ. 51/1992 (ΦΕΚ 22/ ) 1.2 Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Ανώνυμες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) - Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A/ ), άρθρα Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 A/ ), άρθρα 74-75, 79-81, 98 - Εγκύκλιοι του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πιστωτικά ιδρύματα - Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A/ ), άρθρα 2, 21 και 22

2 1.2.3 Ανώνυμες εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.) - Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A/ ), άρθρο 30 - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8072/123/ (ΦΕΚ 137 Β) - Εγκύκλιοι του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κανόνες λειτουργίας και υποχρεώσεις των Α.Ε.Π.Ε.Υ. - Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A/ ), άρθρα Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ /B.500/ (ΦΕΚ 340 Β/ ) Επάρκεια ιδίων κεφαλαίων και υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων Α.Ε.Π.Ε.Υ. - Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A/ ), άρθρα Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/ ), άρθρο Ελευθερία εγκατάστασης και ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A/ ), άρθρα Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/ ), άρθρο Συστήματα αποζημίωσης επενδυτών - Νομοθετικό Διάταγμα 3078/54 - Νόμος 2533/1997 (Φ 228 Α / ), άρθρα Νόμος 2471/1997 (Φ 46 Α/ ), άρθρα Αποφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/272/ Αποφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/106/ Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6226/90/ (ΦΕΚ 1095 Β), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/160/ (ΦΕΚ 1484 Β), 11/177/ (ΦΕΚ 188 Β), 9/181/ (ΦΕΚ 321 Β) και 5/194/ (ΦΕΚ 946 Β) Προστασία των επενδυτών: Κώδικες δεοντολογίας, Ευρωπαϊκή Οδηγία για την κατάχρηση Αγοράς - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/ (ΦΕΚ 1487 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/195/ (ΦΕΚ1030 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/132/ (ΦΕΚ 615 Β/ ) - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ /B.500/ (ΦΕΚ 340 Β/ ) - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ. της (ΦΕΚ 1257 Β/ ) 1.3 Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) Γενικές διατάξεις - Ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137/ ), άρθρο 1 - Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207/ ), άρθρα 1, 18, 19 - Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/ ), άρθρο 9 - Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146/ ), άρθρα Ν. 3152/2003 (ΦΕΚ 152/ ), άρθρα Μέλη, χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, ασυμβίβαστα - Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A/ ), άρθρο 18 - Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/ ), άρθρα Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207/ ), άρθρα Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α/ ), άρθρο 61, 71 - Π.Δ. 53/1992 (ΦΕΚ 22/ ) - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ. 6280/508 Β/ (ΦΕΚ 417Β) - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ. 1750/ (ΦΕΚ 842 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. αρ. 3 της συνεδρίασης 7/ (ΦΕΚ 181 Β) Χρηματιστηριακές συναλλαγές - Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207/ ), άρθρα Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ Α207), άρθρο 22 Α, όπως τροπ. από τον ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α219). - Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/ ), άρθρα Ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222/ ), άρθρο 11 - Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146/ ), άρθρο 11 - Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 258/ ), άρθρα 2-11 Σελίδα 2 από 8

3 - Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α 219), άρθρα Π.Δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126/ ) - Π.Δ. 53/1992 (ΦΕΚ 22/ ) - Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2474/ Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ. 7834/Β 424/ (ΦΕΚ 284 Β), όπως τροποποποιήθηκε με την Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ / Β 945/98 (ΦΕΚ 529 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ. 217 της συνεδρ. 71/ (ΦΕΚ 296 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/ (ΦΕΚ 1487 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 213, Θ.2/ (ΦΕΚ B 480/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 215, Θ.1/ (ΦΕΚ B 667/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 216, Θ.1/ (ΦΕΚ B 667/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 216, Θ.2/ (ΦΕΚ B 667/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 216, Θ.3/ (ΦΕΚ B 667/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7Δ/182/ (ΦΕΚ Β 171). - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 188/ (ΦΕΚ Β 586). - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 243/ (ΦΕΚ Β 763) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 243/ (ΦΕΚ Β 763). - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 242/ (ΦΕΚ Β 609) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 256/ (ΦΕΚ Β 1548) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 18/ , όπως έχει τροποποιηθεί από τις αποφάσεις Δ.Σ. του Χ.Α.: 22/ (ΦΕΚ 1172Β), 27/ (ΦΕΚ 1871Β), 30/ (ΦΕΚ 1871Β), 31/ (ΦΕΚ 1993 Β), 35/ (ΦΕΚ 57 Β), 39/ (ΦΕΚ 570Β), 60/ (ΦΕΚ 243Β), 63/ (ΦΕΚ 318Β), 66/ (ΦΕΚ646Β). - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 33/ (ΦΕΚ 2103 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 38/ (ΦΕΚ 570 Β) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 64/ (ΦΕΚ 397 Β/ ) - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ. 8173/ Β 444/ (ΦΕΚ 288 Β) Εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών - Ν. 3632, άρθρα Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207/ ), άρθρο 33 - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6218/ (ΦΕΚ 1077 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/154/ (ΦΕΚ Β 900) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8262/128/ (ΦΕΚ 377 Β) Εισαγωγή κινητών αξιών στο Χ.Α. - Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/ ) - Π.Δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126/ ) - Π.Δ. 50/1992 (ΦΕΚ 22/ ) - Π.Δ. 51/1992 (ΦΕΚ 22/ ) - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ. 3444/Β 253/ (ΦΕΚ 94 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1049 της συν.79/ (ΦΕΚ 597Β) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 19/ (ΦΕΚ 40 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 23/ (ΦΕΚ 1803 Β) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 25/ (ΦΕΚ 1831 Β) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 44/ (ΦΕΚ 964 Β) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 47/ (ΦΕΚ 1194 Β) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 48/ (ΦΕΚ 1194 Β) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 57/ (ΦΕΚ 88Β/ ), όπ. τροπ. με την Απόφ. 62/ Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 58/ (ΦΕΚ 129 Β) Παράλληλη Αγορά - Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207/ ), άρθρο 32 - Π.Δ. 489/1989 (ΦΕΚ A 209) - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ. 3445/Β 254/ (ΦΕΚ 94 Β/ ) Σελίδα 3 από 8

4 - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ. 2063/Β 69/ (ΦΕΚ 79 Β), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ /Β 2095/ (ΦΕΚ 2096 Β) Παράλληλη Αγορά Αναδυομένων Αγορών (Ε.Α.Γ.Α.Κ.) - Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A/ ), άρθρο 59 - Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/ ), άρθρα Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ 155/ ), άρθρo 12 - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6173 της συνεδ. 86/ (ΦΕΚ 1022Β) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 55 (ΦΕΚ 1590 Β) Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕ.Χ.Α.) - Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ 155/ ), άρθρα Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ /927 Β/ (ΦΕΚ 599 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7Α/182/ (ΦΕΚ 171 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7Γ/182/ (ΦΕΚ 171 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7Δ/182/ (ΦΕΚ 171 Β), όπως τροποπ. με τις Απόφ. Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/188/ (ΦΕΚ 586 Β) και 4/197/ (ΦΕΚ 1081 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 14/207/ (ΦΕΚ 34/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/211/ (ΦΕΚ 443 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 49/ (ΦΕΚ 107 Β) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 50/ (ΦΕΚ 107 Β) Αγορά Σταθερού Εισοδήματος - Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/ ), άρθρα Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157/ ), άρθρα Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ /1301-Β/ (ΦΕΚ B 630) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Α. 54/ (ΦΕΚ 1538 Β) 1.4 Η αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών Γενικές διατάξεις - Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/ ), άρθρα 1-32, όπως κωδικοποιήθηκαν από το Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ 155 Α/ ) - Ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 A/), άρθρο 17 - Ν. 2836/2000 (ΦΕΚ 168 A) άρθρο 18 - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 154/ (ΦΕΚ 900 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2Β/165/ (ΦΕΚ Β 1617) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/181/ (ΦΕΚ 125/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/194/ (ΦΕΚ1004 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/194/ (ΦΕΚ 1004 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/194// (ΦΕΚ 1004 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/194/ (ΦΕΚ 946 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/196/ (ΦΕΚ 1002 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/196/ (ΦΕΚ 1002 Β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Π.Α. 53/ (ΦΕΚ 960 Β) - Απόφ. Δ.Σ. του Χ.Π.Α. 45/ (ΦΕΚ Β243/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 25/4/8/1999 (ΦΕΚ Β1630/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 48/ (ΦΕΚ Β960/ ) 1.5 Η διάθεση κινητών αξιών στο κοινό Γενικές διατάξεις - Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207/ ), άρθρο 26 - Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/ ) - Π.Δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126/ ) - Π.Δ. 50/1992 (ΦΕΚ 22/ ) - Π.Δ. 52/1992 (ΦΕΚ 22/ ) - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ /Β.965/ (ΦΕΚ 1098 Β) Σελίδα 4 από 8

5 - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ /Β1972/ (ΦΕΚ 1257 Β), όπως τροποποιήθηκε από την 2064/Β 70/ (ΦΕΚ 20 Β) και την 10653/Β 681/ (ΦΕΚ 397 Β/ ) - Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ. 15/1998/Β.1257/ (ΦΕΚ 1257 Β) - Αποφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/201/ (ΦΕΚ 1419/ ) 1.6 Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) αμοιβαία κεφάλαια και εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου Γενικές διατάξεις - Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/ ), άρθρα 1-49, 82 - Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α / ), άρθρα Απόφ. ΥΠ.ΟΙΚ /Β 1142/ (ΦΕΚ 1043 Β), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφ. ΥΠ.ΟΙΚ. 5589/Β 268/ (ΦΕΚ103 Β) και 10372/Β524/ (ΦΕΚ330 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ. 7857, 4/111/ (ΦΕΚ 986 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 265/119/ (ΦΕΚ 748 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 110/ (ΦΕΚ 814 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422, 2/132/ (ΦΕΚ 615 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8002, 4/119/ (ΦΕΚ 31 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/129/ (ΦΕΚ 453 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/129/ (ΦΕΚ 498 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 132/ (ΦΕΚ 557 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 12/177/ (ΦΕΚ 2203 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 10/193/ (ΦΕΚ 864 β/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/194/ (ΦΕΚ 1004 Β) - Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών Α.Π /172/0015/ Η εποπτεία της κεφαλαιαγοράς Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.) Γενικές διατάξεις - Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/ ), άρθρο Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/ ), άρθρα Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α/ ), άρθρα Ν. 2836/2000 (ΦΕΚ 168 Α), άρθρα Π.Δ. 25/2003 (ΦΕΚ 26 A/ ) 1.8 Άλλα θέματα Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην κεφαλαιαγορά - Απόφ. ΔΣ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/195/ (ΦΕΚ1030 Β/ ) Κατάχρηση αγοράς - Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/ ), άρθρα 13, 14, 35, 47, 78 - Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/ ), άρθρο 15 - Π.Δ. 51/1992 (ΦΕΚ 22/ ) - Π.Δ. 53/1992 (ΦΕΚ 22/ ) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/ (ΦΕΚ 1487 Β) - Απόφ. Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ της 5/108/ (ΦΕΚ 557Β) - Κώδικας Κεφαλαιαγοράς, βιβλίο έκτο και έβδομο Ζητήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης - Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα: «Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα» Αθήνα: Globus Invest, Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/ ), όπως τροπ. από το άρθρο 26 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330/ ) Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμοί που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Κανονισμοί λειτουργίας (rulebooks) χρηματιστηρίων και εταιριών εκκαθάρισης Κώδικας Κεφαλαιαγοράς Α.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση 2.1 Αγορές χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων προϊόντων Σελίδα 5 από 8

6 2.1.1 Αγορές χρήματος και κεφαλαίου και ο ρόλος τους στην οικονομία Αγορά χρήματος - Έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, πιστοποιητικά καταθέσεων, Repos, διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας, νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα Αγορά κεφαλαίου - Τίτλοι σταθερού εισοδήματος του δημοσίου και τα χαρακτηριστικά τους - Τίτλοι σταθερού εισοδήματος των εταιριών και τα χαρακτηριστικά τους - Μετοχικοί τίτλοι, τα είδη και τα χαρακτηριστικά τους - Εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι και οι κινήσεις τους στο χρηματιστήριο Αγορά παραγώγων προϊόντων - Έννοια των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αντιστάθμιση κινδύνων και κερδοσκοπία - Διαπραγμάτευση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων - Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα χαρακτηριστικά τους - Συμβόλαια επί δικαιωμάτων προαίρεσης (ΣΔΠ) και τα χαρακτηριστικά τους Δείκτες των αγορών κεφαλαίου, σταθμίσεις και χαρακτηριστικά τους 2.2 Χρηματιστήρια αξιών και φορείς χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης Έννοια και τα είδη των χρηματιστηριακών συναλλαγών Χρηματιστήρια αξιών, η επιχειρηματική χρηματοδότηση και η εθνική οικονομία Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά τίτλων Συστήματα συναλλαγών και η μικροδομή της αγοράς Εκκαθάριση και διακανονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών - Αποϋλοποίηση τίτλων και το Σύστημα Αϋλων Τίτλων - Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών επί μετοχών και ομολόγων: Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγοράς Τίτλων Άντληση κεφαλαίων από το χρηματιστήριο - Αρχικές δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή τίτλων στο χρηματιστήριο - Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών - Ανάδοχοι και σύμβουλοι έκδοσης τίτλων προς διαπραγμάτευση - Ρόλος και περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου εταιριών Ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) - Είδη και χαρακτηριστικά αμοιβαίων κεφαλαίων (ανοικτού τύπου) και η αγορά - Επενδυτικοί κίνδυνοι και διάρθρωση χαρτοφυλακίου Ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) - Είδη και χαρακτηριστικά των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και η αγορά - Επενδυτικοί κίνδυνοι και διάρθρωση χαρτοφυλακίου Ασφάλιση επενδυτών: Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, Επικουρικό Κεφάλαιο, εγγυητική επιστολή 2.3 Αποτίμηση και αξιολόγηση μετοχικών τίτλων και τίτλων σταθερού εισοδήματος Μέθοδοι αποτίμησης κινητών αξιών Μέθοδοι υπολογισμού κεφαλαιακών αποδόσεων κινητών αξιών Θεμελιώδης ανάλυση κινητών αξιών Τεχνική ανάλυση μετοχικών τίτλων 2.4 Ανάλυση και διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου Σχέση κινδύνου και απόδοσης επενδύσεων - Μέθοδοι υπολογισμού της απόδοσης των επενδύσεων - Είδη επενδυτικών κινδύνων και τα χαρακτηριστικά τους - Επενδυτικοί κίνδυνοι, το premium κινδύνου και το κόστος κεφαλαίου - Μέθοδοι καθορισμού και αποτίμησης επενδυτικών κινδύνων - Διασπορά κινδύνου και απόδοση επενδυτικού χαρτοφυλακίου - Σύγχρονα θεωρητικά υποδείγματα διαχείρισης κινδύνου Θεωρίες αποτίμησης χαρτοφυλακίου και ανάλυσης κινδύνου - Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) και η θεωρία αποτίμησης επενδύσεων (Asset Pricing Theory) Σελίδα 6 από 8

7 - Σύγχρονες θεωρίες αποτίμησης χαρτοφυλακίου και ανάλυσης κινδύνου Αποτελεσματικές αγορές - Έννοια αποτελεσματικής αγοράς και διαβαθμίσεις της - Σημασία της αποτελεσματικότητας της αγοράς για τις επενδυτικές αποφάσεις - Μέθοδοι αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της αγοράς Επενδυτικές στρατηγικές - Στάδια διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου - Συμπεριφορά εισηγμένων τίτλων (κυμαινόμενη, σταθερή, κυκλική) - Αμυντικές-επιθετικές και παθητικές-ενεργητικές επενδυτικές στρατηγικές Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση χαρτοφυλακίου 2.5 Επενδύσεις και επενδυτικές πολιτικές Επενδυτές και οι στόχοι τους - Θεσμικοί επενδυτές, επαγγελματίες επενδυτές και μικροεπενδυτές - Ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία - Πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμοί Επενδυτικοί περιορισμοί - Ρευστότητα, επενδυτικός ορίζοντας, ρυθμίσεις, φορολογικές υποχρεώσεις Είδη επενδυτικής πολιτικής - Ενεργή και η παθητική επενδυτική πολιτική - Καθετοποιημένες επενδυτικές πολιτικές των θεσμικών επενδυτών - Αποτελεσματικότητα και προβλεψιμότητα της επενδυτικής πολιτικής Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών και επενδυτικές αποφάσεις 2.6 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριών Επιχειρηματική δραστηριότητα και χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιριών Είδη χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιριών και τα χαρακτηριστικά τους Είδη χρηματοοικονομικών δεικτών εταιριών και κλάδων και ο ρόλος τους Αξιολόγηση και ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών - Εγχώρια και διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα χαρακτηριστικά τους - Εναρμόνιση λογιστικών προτύπων και ανάλυση εταιριών Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εσωτερικός-εξωτερικός έλεγχος Αποκάλυψη χρηματοοικονομικών πληροφοριών προς τις εποπτικές αρχές και το κοινό. 2.7 Ειδικά θέματα Εταιρική διακυβέρνηση - Έννοια, περιεχόμενο, σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης, επιχειρηματική ηθική - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων - Διαφάνεια και αποκάλυψη χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών - Δομή και εποπτικός ρόλος του διοικητικού συμβουλίου εταιριών - Χρηματιστηριακή συμπεριφορά εκτελεστικών στελεχών των εταιριών Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών - Αναγκαιότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιριών - Επιθετικές και φιλικές εξαγορές στην κεφαλαιαγορά - Τρόποι και διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιριών - Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού συγχωνεύσεων και εξαγορών - Φορολογικά κίνητρα, εποπτικές δεσμεύσεις και προβλήματα απορρόφησης Νέοι χρηματοοικονομικοί θεσμοί και εργαλεία (Μεσολαβητής της Αγοράς, Leasing, Factoring, Venture Capital,, κλπ.) Ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επενδυτών - Προσδιορισμός αναγκών και κατάρτιση επενδυτικού προφίλ επενδυτών - Διαδικασίες παρακολούθησης χαρτοφυλακίου επενδυτών 2. Η διενέργεια των εξετάσεων εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή εξετάσεων, η οποία συγκροτείται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αποτελείται από: - Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως Πρόεδρο Σελίδα 7 από 8

8 - Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως μέλος - Το Γενικό Δ/ντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος - Το Δ/ντή Μελετών, Πιστοποίησης, Μηχανοργάνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος - Ένα καθηγητή Α.Ε.Ι. με ειδίκευση στη χρηματοοικονομική επιστήμη, ως μέλος 3. Ο χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων καθορίζονται από την επιτροπή εξετάσεων. 4. Οι σχετικές με τη διεξαγωγή των εξετάσεων δαπάνες θα καλύπτονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με συμμετοχή και των εξεταζομένων. Για την κάλυψη μέρους του κόστους των εξετάσεων, έκαστος υποψήφιος οφείλει να καταβάλλει στον ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 26215/4 παράβολο 70 ευρώ. 5. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι δυνατή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση 104/ (ΦΕΚ 301Β) του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Ο Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σελίδα 8 από 8

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/8.10.96 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διαδικασία και δικαιολογητικά παροχής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έκδοση Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) από τις Τράπεζες ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (β) 6 24 Οκτωβρίου 2008 / Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α1) 25-26 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/22.1.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 19-22 Νοεμβρίου 2007 Γραπτή εξέταση: 23 Νοεμβρίου 2007 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινή απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµ. Πρωτ. : Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/19.12.2002 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : Περιεχόµενο της εξαµηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αµοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 6 24 Οκτωβρίου 2008 / Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 12-15 Μαΐου 2008 Γραπτή εξέταση: 16 Μαΐου 2008 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινή απόφαση της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/210 / τoυ.σ. της Επιτρoπής Κεφαλαιαγoράς

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/210 / τoυ.σ. της Επιτρoπής Κεφαλαιαγoράς : Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/210 /6.2.2001 τoυ.σ. της Επιτρoπής Κεφαλαιαγoράς ΘΕΜΑ : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.05.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 19 Ιουλίου 2016 Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκδότης Ομολόγων (εισηγμένη ή μη εισηγμένη εταιρεία) Δίκτυο Μελών ΧΑ Εισαγωγή Ομολόγων Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης: με το Παράρτημα Ι της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 145, 30.4.2004, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αγορά παραγώγων Δήλωση Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ»

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ» - 1025 - * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Σ.Υ.Λ. * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2000 Αριθ.Πρωτ.: Λ.Σ. 2568 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νο 307 ΘΕΜΑ: Λογιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα