Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ)"

Transcript

1 ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) Οκτώβριος 2014 Νάσος Σοφός ategy/index_en.cfm 2

2 Κατάσταση το : Μια νέα πραγματικότητα ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 3

3 Γενικο ς στο χος της Μακρο-περιφερειακη ς Στρατηγικη ς Αδριατικη ς καιιονιόυ (EUSAIR) Προω θηση της οικονομικη ς και κοινωνικη ς ευημεριάς με σω της γαλα ζιας ανα πτυξης (blue growth), και η δημιουργιά ανα πτυξης και απασχο λησης στην περιοχη της Αδριατικη ς και του Ιονιόυ, ιδιώς με σω της βελτιώσης της ελκυστικο τητας, της ανταγωνιστικο τητας και της συνδεσιμο τητας των περιφερειω ν που συμμετε χουν στη Στρατηγικη. Η εν λο γω Στρατηγικη αναμε νεται επι σης να συμβα λει στην Ευρωπαι κη Ολοκλη ρωση των χωρω ν των υτικω ν Βαλκανιών.

4 Θεματικοί Στόχοι Πυλώνας 1 Πυλώνας2 Πυλώνας 3 Πυλώνας 4 Πως θα υλοποιηθεί η Στρατηγική Αδριατικης και Ιονίου; Καθορισμός έργων ή δράσεων από EUSAIR Governing Board, Steering Groups, συνεργασία με φορείς και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Υλοποίηση Χρηματοδότηση: - (Περιφερειακά) Προγράμματα (ΕΣΠΑ) - Προγραμματα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (ETC/Interreg): - Διακρατικά (πχ. ADRION, MED), Διασυνοριακά (π.χ. Ελλάδα-Ιταλία), Διαπεριφερειακά (INTERREG EUROPE) - Connecting Europe Facility (CEF) - "Ανταγωνιστικά" προγράμματα (Horizon, COSME, Creative Europe, Tourism.)

5 MED TRANSNATIONAL ETC ENI MED CBC

6 Main Transnational/CBC Programmes in the Mediterranean geographic area MED ENI MED ADRION BALKAN-MED MED EU: MEURO ( ) Priority 1 Mediterranean innovation capacity to develop smart and sustainable growth 1b- Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general ENI MED EU: 200+ MEURO (approx.) Overarching objective Promote economic and social development Thematic objectives: -Business and SMEs development -Support to education, research, technological development and Innovation -Promotion of social inclusion and fight against poverty ADRION EU: 99,1 MEURO (83,5+5,7) Priority 1 Innovative and smart region 1b -Support the development of a regional Innovation system for the Adriatic-Ionian area BALKAN-MED EU MEURO 33,5 (28,3+5,1) Priority 1 Entrepreneurship & Innovation 3a -Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business incubators 3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes 10a - Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure Priority 2. Low-carbon strategies and energy efficiency in specific MED territories, cities, islands and remote areas 4c- Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector Priority 3 Protecting and promoting Mediterranean natural and cultural resources 6c- Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage Overarching objective Address common challenges in environment Thematic objectives: Environmental protection, climate change adaptation and mitigation Priority 2. Sustainable region 6c - Promote the sustainable valorisation of natural and cultural assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area/region 6d - Enhance the capacity in transnationally tackling environmental vulnerability, fragmentation and the safeguarding of ecosystem services in the Adriatic-Ionian area/region Priority 2. Environment 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage 6f - Promoting innovative technologies to improve environmental protection and resource efficiency in the waste sector, water sector and with regard to soil, or to reduce air pollution

7 MED ENI MED ADRION BALKAN-MED MED ENI MED ADRION BALKAN-MED Priority 3. Priority 3. Priority 4 Priority 4 Priority 2 Protecting and promoting Mediterranean natural and cultural resources Connected region A shared Mediterranean Sea Towards a better governance of the EUSAIR Environment 6c- Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage 7c - Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic- Ionian area/region 11- Enhancing Mediterranean Governance 11 - Facilitate the coordination and implementation of the EUSAIR by enhancing institutional capacity of public administrations and key stakeholders and by assisting the progress of implementation of joint priorities Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration

8 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΕΚ ΚΑΙ ΜΠΣ ΣΕΣ-Στρατηγική Εταιρική Σχέση: "Λογικό Πλαίσιο": Στρατηγική-Προτεραιότητες (1.1, 2.1, 3.1.4) Επιχειρησιακά Προγράμματα και Προγραμματα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Interreg: "Λογικό Πλαίσιο": Στρατηγική-Προτεραιότητες Υλοποίηση-Εφαρμογή Συνέργειες, Συμπληρωματικότητα, Συντονισμός (3 "Σ") ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ n_strategy/index_en.cfm s/283/3921 n/index_en.cfm

9 Νομική βάση Καν. 1303/2013 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Recitals 31, 32: Definitions of MRS: Macro regional Strategy, SBS: Sea basin Strategy; Art.11(f): Common Strategic Framework priorities and Cooperation/MRS/SBS; Art.15.2(a)(ii): PA content and Cooperation/MRS/SBS; Art. 27(3): OP "sets out" its contribution to MRS/SBS; Art 70(2) and Art 96(3)(d): Cooperation "outside the Programme area", modalities for interregional/transnational actions within OPs); Art. 96(3)(e): Contribution of OP to MRS/SBS; Art. 96(6)(a): Mechanisms of coordination; CPR Annex 1: Section 3.2(1)(f): Mechanisms to coordinate Cooperation/ETC with IfGJ; CPR Annex 1, Sections 7.1(1), 7.1(2), 7.1(3), 7.1(4): Complementarity/Coordination between Cooperation (ETC, MRS/SBS) and other ESIF, modalities, interregional and transnational action outside Programme area (in particular for "S3"), CPR Annex 1, Section 7.2: Cross border, transnational, interregional Cooperation (broader sense) CPR Annex 1, Section 7.3: Contribution of IfGJ OPs to MRS/SBS; CPR Annex 1, Section 7.4: Transnational Cooperation in ESF.

10 Eνσωμάτωση της ΜΠΣ και ΕΕΣ στα προγράμματα ΣΕΣ Section 1 (1.1 in particular) : Analysis of disparities, development needs, and growth potentials ΣΕΣ Section 2.1: Arrangements to Ensure Effective Implementation Coordination between the ESI Funds and other Union and national funding instruments and with the EIB ΣΕΣ Section 3.1.4: The main priority areas for Cooperation, under the ESI Funds, taking account, where appropriate, of macro regional and sea basin strategies (This section was generally drafted by a different administrative service in the MS) ΕΠ/ΠΕΠ Section 1.1: Strategy ΕΠ/ΠΕΠ Section 2: Priorities ΕΠ/ΠΕΠ Section 4.4: Arrangements for Interregional or Transnational actions with beneficiaries in at least one other MS (to be encouraged). ΕΠ/ΠΕΠ Section 4.5: OP actions contributing to the MRS/SBS Τι είναι οι Μακροπεριφέρειες 1; Ανήκουν στον τομέα της Συνεργασίας ή Ευρωπαικης Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) Πρωτοβουλία κρατών (η ΕΕδιευκολύνει) Εκπόνηση Στρατηγικης, εντοπισμός προκλήσεων+δυνατοτήτων: Σχέδιο Δράσης Εγκριση Ευρ. Συμβουλίου - υψηλότερη πολιτική στήριξη Θεματικές προτεραιότητες: Πυλώνες, Τομείς Προτεραιότητας, Οριζόντιες Δράσεις ΕΠ/ΠΕΠ Section 8: Reference to arrangements of coordination with relevant ETC programmes operating in the same area.

11 Τι είναι οι Μακροπεριφέρειες 2; Δομή διακυβέρνησης για την εφαρμογή, υλοποίση: Πολιτική ηγεσία και αίσθημα ιδιοκτησίας (leadershipownership): υπουργικό επίπεδο, ΕΕ Συντονισμός (coordination): Εθνικοί Συντονιστές, ΕΕ Υλοποίηση (implementation): Θεματικοί συντονιστές, φορείς, ωφελούμενοι, κλπ. Χρηματοδότηση: Υπάρχουσες πηγές πόρων: ΕΠ, ΠΕΠ, ΕΕΣ/Interreg, Connection Europe, Horizon 2020, COSME, κλπ. Γιατί τόσες πολλές αναφορές στον Κανονισμο; Αλληλοεξαρτημένες οικονομίες Κοινές προκλήσεις, π.χ. περιβάλλον, ενέργεια, συνδέσεις, κλπ. Ενίσχυση εδαφικής συνοχής στις παραμεθόριες περιοχές Κριτική μάζα για δημιουργία/ενίσχυση «νέων λειτουργικών περιοχών, μη διοικητικών, κυρίως στις δύο πλευρές των συνόρων Οικονομίες κλιμακος για κοινές επενδύσεις δημοσίου/γενικού συμφέροντος,... Ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης της συνεργασίας στον στρατηγικό/περιφερειακό σχεδιασμό και αποφάσεις. Πρωτοβουλία των ίδιων των κρατών (για δημιουργία Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών)

12 Βάσεις της ΜΠ Αδριατικής Ιονίου «Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου»: Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Αλβανία Θαλάσσια στρατηγική «Αδριατικής-Ιονίου» (30 Nov 2012) European Council`s conclusions of 14 December 2012 Evaluation of the added value of macro regional strategies (June 2013) Δυνατότητες από την ΜΠΣ Αδριατικής και Ιονίου για τις περιφέρειες Πίστες συνεργασίας για συντονισμένες δράσεις και καλύτερη απορρόφηση των πόρων. Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διεθνούς προβολής των Περιφερειών, με ενεργή συμμετοχή εκδηλώσεις και διεθνείς συναντήσεις/συνέδρια ή διοργάνωση αυτών. Κοινές δράσεις με άλλα κράτη δημιουργούν προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό/εθνικό επίπεδο Η Λογική του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης που η Ελλάδα υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων συνάδει με αυτή της Στρατηγικής που είναι θεματική (διευκόλυνση για τον προγραμματισμό την νέας περιόδου) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει προτάσεις για δράσεις στην Ελλάδα ως προτεραιότητες για τη νέα περίοδο, κοινές με τις προτεραιότητες που θέτει η Στρατηγική.

13

14

15 ΜΠΣ Αδριατικής και Ιονίου ΕΝΑΡΞΗ υλοποίησης Noέμβριος Oκτώβριος Συνέδριο φορέων για υλοποίηση (Βρυξέλλες) Ιούλιος Υιοθετηση από Ευρ. Συμβούλιο Συνέδριο φορέων (Αθήνα) Εγκριση της Στρατηγικής Συζήτηση για τη Διακυβέρνηση 6-7 Feb 17 June 2014

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΔ - ΠΑΑ Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.doc] 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (1 ο ΜΕΡΟΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (1 ο ΜΕΡΟΣ) Γ ΕΝ ΙΚΗ ΓΡ ΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ ΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29.04.2014 Αριθ.Πρωτ.20109 ΕΥΣΣΑΑΠ 1422

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτοµία ω βασικοί παράγοντε τη ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονοµία. Σχεδιασµό 2014-2020

Τεχνολογία και Καινοτοµία ω βασικοί παράγοντε τη ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονοµία. Σχεδιασµό 2014-2020 Τεχνολογία και Καινοτοµία ω βασικοί παράγοντε τη ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονοµία Σχεδιασµό 2014-2020 Καθηγ. Βασίλη Μάγκλαρη, Γενικό Γραµµατέα Έρευνα και Τεχνολογία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ»

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» «Σύγχρονες Τάσεις και Αντιλήψεις» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ που διοργάνωσε η Ελληνική Ομπσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ) στο πλαίσιο του εορτασμού 20 χρόνων συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικό Γραφείο GEO Λόφος Νυμφών Θησείο Τ.Κ 11810 Τηλέφωνο:210-3490104 Φαξ:210-3490120 E-Mail: greekgeo@admin.noa.gr Web site: http://www.greekgeo.noa.gr/ Αναφορά Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED Η έκδοση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI CRI(2007)38 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI Στρασβούργο, Οκτώβρης 2007 Secrétariat de l'ecri /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες και παράγοντες επιτυχίας για την Ελλάδα στο Πλαίσιο Horizon 2020. Η. Αβραμόπουλος Καθ. ΕΜΠ

Ευκαιρίες και παράγοντες επιτυχίας για την Ελλάδα στο Πλαίσιο Horizon 2020. Η. Αβραμόπουλος Καθ. ΕΜΠ Ευκαιρίες και παράγοντες επιτυχίας για την Ελλάδα στο Πλαίσιο Horizon 2020 Η. Αβραμόπουλος Καθ. ΕΜΠ Η παρουσία της Ελλάδας για ICT στο FP7 (1) Τρεις ελληνικοί ερευνητικοί φορείς βρίσκονται στην λίστα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα