Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών"

Transcript

1 1

2 Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία τόσο αυτοβούλως όσο και κατ επιταγή της κείµενης νοµοθεσίας. 2

3 Περιεχόμενα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Ι. Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου... 4 ΙΙ. Μέγεθος και Σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου... 4 ΙΙΙ. Ρόλος του Προέδρου του.σ ΙV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του.σ V. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του.σ VI. Λειτουργία του.σ VII. Αξιολόγηση του.σ VIII. Επικοινωνία µε τους Μετόχους... 8 IX. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου X. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΙ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρµοδιότητες.Σ. Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων Σύνθεση και θητεία του.σ. Συγκρότηση σε σώµα Αναπλήρωση µελών του.σ Συνεδριάσεις του.σ. - Πρακτικά.Σ Αντιπροσώπευση µελών του.σ Απαγόρευση ανταγωνισµού Αρµοδιότητες εκτελεστικών µελών του.σ Αρµοδιότητες µη εκτελεστικών µελών του.σ Αξιολόγηση του.σ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Επιτροπή Ελέγχου Εσωτερικός Έλεγχος Επιτροπή Πιστωτικού Ελέγχου Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ζ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

4 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εταιρεία Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» συµµορφούµενη µε τις διατάξεις των Ν. 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008,3884/2010 και 3873/2010 συνέταξε τον παρόντα Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. Αντικείµενο του Κώδικα αυτού είναι η καταγραφή του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και η καθιέρωση κανόνων και διαδικασιών διοίκησης που αφορούν τις σχέσεις ανάµεσα στη ιοίκηση της εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο, τους Μετόχους της και τα λοιπά πρόσωπα που συνδέονται και επηρεάζονται από τις πράξεις των οργάνων της εταιρείας. H εταιρική διακυβέρνησης είναι ένα σύστηµα σχέσεων και κανόνων διοίκησης που στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στη διαχείριση των κινδύνων που τυχόν αντιµετωπίζει η εταιρεία κατά τη λειτουργία της. Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ι. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρµόδιο και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να ασκεί αποτελεσµατικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της εταιρείας και των µετόχων της, διασφαλίζοντας την ισότιµη µεταχείριση των µετόχων συµπεριλαµβανοµένων και των µετόχων µειοψηφίας, ως επίσης και των µερών εκείνων τα συµφέροντα των οποίων συνδέονται µε εκείνα της εταιρείας όπως εργαζόµενοι, πιστωτές, τράπεζες και λοιποί. ΙΙ. Μέγεθος και Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και η σύνθεσή του, πρέπει να επιτρέπουν και εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το µέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλοµορφία γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. ΙΙΙ. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος προΐσταται του ιοικητικού Συµβουλίου, έχει τις αρµοδιότητες του καθορισµού της ηµερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του.σ., αλλά και αποτελεσµατικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου είναι η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των µελών του.σ. καθώς και της αποτελεσµατικής επικοινωνίας του µε όλους τους µετόχους, µε γνώµονα τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των συµφερόντων όλων των µετόχων. 4

5 ΙV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ. Βάσει του Νόµου περί ανωνύµων εταιρειών, τα µέλη του.σ. ευθύνονται για κάθε πταίσµα που έχει διαπραχθεί κατά τη διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας. Στην πράξη, η Γενική Συνέλευση των µετόχων συχνά υιοθετεί απόφαση που περιορίζει την ευθύνη του.σ. ή απαλλάσσει το.σ. για πράξεις και αποφάσεις του κατά τη διάρκεια της τελευταίας εταιρικής χρήσης. Από το 2007, το αυστηρό αυτό καθεστώς ευθύνης έχει µετριασθεί από τον κανόνα της επιχειρηµατικής κρίσης (business judgement rule), ο οποίος απαλλάσσει από την ευθύνη τα µέλη του.σ., στο βαθµό που αυτά αποδείξουν ότι έχουν καταβάλει την επιµέλεια του συνετού επιχειρηµατία (εύλογη επιχειρηµατική απόφαση που ελήφθη µε καλή πίστη, µε βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος). Ένας από τους στόχους του Κώδικα είναι η διαµόρφωση ενός πλαισίου συµµόρφωσης µε το πρότυπο του συνετού επιχειρηµατία. Προς το σκοπό αυτό, ο Κώδικας προσδιορίζει τα βασικά καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των µελών του.σ. απέναντι στην εταιρεία, όπως το καθήκον αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων ή και έγκαιρης ειδοποίησης σε περίπτωση που η σύγκρουση συµφερόντων είναι ενδεχόµενη, την προστασία του απορρήτου και την προάσπιση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Τα µέλη του.σ. οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε ακεραιότητα, αντικειµενικότητα και επαγγελµατισµό και να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων αυτών. Συνακόλουθα και σύµφωνα µε τη βέλτιστη πρακτική, ο Κώδικας προτείνει τον περιορισµό του αριθµού των θέσεων που κατέχουν µέλη του.σ. µιας εταιρείας σε άλλες, µη συνδεδεµένες ανώνυµες εταιρείες, και υπογραµµίζει την ανάγκη παροχής πληροφοριών στους µετόχους σχετικά µε την επιµέλεια των µελών του.σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τον πρόσφατο Νόµο 3873/2010, καθιερώνεται συλλογική ευθύνη των µελών.σ. έναντι της εταιρείας ως προς τη σύνταξη και τη δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, της ετήσιας έκθεσης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας σύµφωνα µε το νόµο. Κάθε µέλος του.σ. θα πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην εταιρεία. Τα µέλη του.σ. θα πρέπει να ενεργούν µε ακεραιότητα και προς το συµφέρον της εταιρείας, και να διαφυλάσσουν την εµπιστευτικότητα των µη δηµοσίως διαθέσιµων πληροφοριών. εν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισµού µε την εταιρεία και θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δηµιουργεί ή φαίνεται να δηµιουργεί σύγκρουση ανάµεσα στα προσωπικά τους συµφέροντα και εκείνα της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της κατοχής θέσεων στο.σ. ή στη ιοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Τα µέλη του.σ. θα πρέπει να συνεισφέρουν την εµπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και προσοχή. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελµατικών δεσµεύσεων (ιδιαίτερα συµµετοχές σε.σ. άλλων εταιρειών) µόνο στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως µελών του.σ.. Τέλος, τα µέλη του.σ. θα πρέπει να επιδιώκουν να συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του.σ., καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται. Το.Σ. θα πρέπει να υιοθετήσει, ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα 5

6 µέλη του και στην εταιρεία, αλλά και πολιτικές προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν διαδικασίες, οι οποίες να ορίζουν µε ποιον τρόπο τα µέλη του.σ., καθώς και τρίτα πρόσωπα, στα οποία το.σ. έχει αναθέσει αρµοδιότητές του, θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στο.σ. τυχόν συµφέροντά τους σε εταιρικές συναλλαγές ή άλλη ενδεχόµενη σύγκρουση συµφερόντων µε την εταιρεία ή θυγατρικές της. Άλλες επαγγελµατικές δεσµεύσεις των µελών του.σ. (συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) θα πρέπει να γνωστοποιούνται πριν από το διορισµό τους στο.σ. και εφεξής στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Αλλαγές σχετικά µε τις παραπάνω δεσµεύσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο.σ. µόλις προκύψουν. Τα µη εκτελεστικά µέλη του.σ. θα πρέπει κατά το διορισµό τους να διασφαλίσουν ότι θα έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα µέλη του.σ. δεν πρέπει να συµµετέχουν σε ιοικητικά Συµβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγµένων εταιρειών. Ο διορισµός εκτελεστικού µέλους του.σ. ως µη εκτελεστικού µέλους σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεµένη, θα πρέπει να εγκρίνεται από το.σ.. V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ. Ο Νόµος περί ανωνύµων εταιρειών περιορίζει τη θητεία των µελών του.σ. σε έξι (6) χρόνια. Ο Κώδικας προτείνει εκλογή ή επανεκλογή των µελών του.σ. από τους µετόχους κάθε πέντε (5) χρόνια σύµφωνα και µε το Καταστατικό. Επίσης, ο Κώδικας στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου γνώσης για την εταιρεία και κατανόησης των δραστηριοτήτων της από το.σ.. Το.Σ. υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων κατάσταση υποψήφιων µελών προς ψήφιση, αφού έχει προηγηθεί επαρκής και έγκαιρη πληροφόρηση των µετόχων, όσον αφορά στο προφίλ των υποψηφίων. Παρότι το τυπικό δικαίωµα υποβολής υποψηφιοτήτων και εκλογής των µελών του.σ. ανήκει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, τα συµφέροντα των τελευταίων δεν θα εξυπηρετούνταν ορθά, εάν το.σ. δεν αναλάµβανε πρωτοβουλία για το σχεδιασµό της διαδοχής των µελών του.σ., κάνοντας ολοκληρωµένες προτάσεις στους µετόχους, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας. VI. Λειτουργία του Δ.Σ. Ο Νόµος περί ανωνύµων εταιρειών θέτει γενικούς κανόνες σχετικά µε την οργάνωση των συνεδριάσεων του.σ. και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο Κώδικας προτείνει ένα πιο λεπτοµερές και ολοκληρωµένο σύστηµα οργάνωσης και σχεδιασµού των εργασιών του.σ.. Προτείνει επίσης να περιέχεται σαφής και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων των µελών του.σ. στον εσωτερικό κανονισµό της εταιρείας ή σε ξεχωριστό έγγραφο. Ένα βασικό µέληµα των µελών του.σ. είναι η κατανόηση του σκοπού και της φύσης των εργασιών της εταιρείας, καθώς και η τακτική ενηµέρωσή τους 6

7 στα θέµατα αυτά. Για το σκοπό αυτό απαιτείται τόσο η επαρκής ενηµέρωση κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους όσο και η συνεχής εξέλιξη των ικανοτήτων τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν ανεξάρτητους εξωτερικούς συµβούλους, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. θα πρέπει να εγκρίνονται από το σύνολο των παρευρεθέντων µελών του.σ., το αργότερο µέχρι την επόµενη συνεδρίαση. Το.Σ. θα πρέπει να συνέρχεται µε την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη ιοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσµατικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρµοδιότητές του. Ο κανονισµός λειτουργίας του.σ. θα πρέπει να είναι σαφής και επαρκώς λεπτοµερής. Το.Σ. θα πρέπει να υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευµένο και έµπειρο εταιρικό Γραµµατέα. Όλα τα µέλη του.σ. θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του εταιρικού Γραµµατέα, ενός ανώτατου υπαλλήλου, ο ρόλος του οποίου είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα µέλη του.σ., συλλογικά και ατοµικά, µε γνώµονα τη συµµόρφωση του.σ. σύµφωνα µε τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του.σ. και των επιτροπών του θα πρέπει να καταγράφονται σε πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης θα πρέπει να µοιράζονται και να εγκρίνονται στην επόµενη συνεδρίαση του.σ. ή της επιτροπής, και να τηρούνται από τον εταιρικό Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να έχει σε τακτική βάση συναντήσεις µε τα µη εκτελεστικά µέλη, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών, για να συζητά την επίδοση και τις αµοιβές των τελευταίων, καθώς και άλλα σχετικά ζητήµατα. Το.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του.σ., αλλά και τη διαρκή επαγγελµατική επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη. 7

8 Τα µέλη του.σ. θα πρέπει να µεριµνούν τα ίδια για την τακτική ενηµέρωσή τους, αναφορικά µε τις επιχειρηµατικές εξελίξεις και τους σηµαντικότερους κινδύνους, στους οποίους είναι εκτεθειµένη η εταιρεία. Επίσης θα πρέπει να ενηµερώνονται έγκαιρα για τις αλλαγές στη νοµοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς. Τα µέλη του.σ. θα πρέπει να έρχονται σε τακτική επαφή µε το στελεχικό δυναµικό της εταιρείας, µέσω τακτικών παρουσιάσεων από τους επικεφαλής τοµέων και υπηρεσιών. Τα µέλη του.σ. θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τη ιοίκηση µέσω του ιευθύνοντος Συµβούλου κάθε πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Το.Σ. θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί ανεξάρτητους συµβούλους µε έξοδα της εταιρείας, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Για το σκοπό αυτό, τα µη εκτελεστικά µέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να προτείνουν στον Πρόεδρο το διορισµό εξειδικευµένων συµβούλων. Στις επιτροπές του.σ. θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πόροι για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων, στο βαθµό που χρειάζονται οι τελευταίοι. Για την πρόσληψη αυτή απαιτείται η σχετική ενηµέρωση του Προέδρου του.σ. και η υποβολή στο.σ. τακτικών εκθέσεων, σχετικών µε τη δραστηριότητα των συµβούλων. VII. Αξιολόγηση του Δ.Σ. Το.Σ. θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσµατικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των επιτροπών του. Αποτελεί επίσης βέλτιστη πρακτική να συνέρχονται τακτικά τα µη εκτελεστικά µέλη, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών µελών, προκειµένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών µελών και να καθορίζονται οι αµοιβές τους. Το.Σ. θα πρέπει να περιγράφει συνοπτικά στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης τη διαδικασία αξιολόγησης του ιδίου, καθώς και των επιτροπών του. VIII. Επικοινωνία με τους Μετόχους Ο Νόµος περί ανωνύµων εταιρειών επιφορτίζει τους µετόχους της εταιρείας µε το βασικότερο καθήκον διακυβέρνησης: την εκλογή και την ανάκληση των µελών του.σ.. Η καλή πληροφόρηση και ενηµέρωση των µετόχων για τις εταιρικές υποθέσεις αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού. Επιπλέον, η ενεργή συµµετοχή τους σε βασικές στρατηγικές αποφάσεις αποτελεί δείγµα καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Με σκοπό τη διευκόλυνση της ενηµέρωσης και της συµµετοχής των µετόχων, οι εισηγµένες εταιρείες θα πρέπει να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Η ύπαρξη ενός περιεκτικού και 8

9 ενηµερωµένου ιστότοπου είναι πλέον αναγκαία για την έγκαιρη, εύκολη και ανέξοδη επικοινωνία ανάµεσα στην εταιρεία και τους µετόχους της. Εκτός από συναντήσεις µε τους επενδυτές και τις σχετικές εταιρικές παρουσιάσεις («road shows») από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, τον οικονοµικό διευθυντή και άλλα στελέχη, ο Πρόεδρος του.σ. θα πρέπει να είναι διαθέσιµος να παρίστανται σε συναντήσεις µε κύριους µετόχους για θέµατα ευρύτερης στρατηγικής και εταιρικής διακυβέρνησης και, σε συνέχεια των συζητήσεων αυτών, θα πρέπει να ενηµερώνει το.σ. για τις θέσεις των µετόχων µε σηµαντικές συµµετοχές. Το.Σ. θα πρέπει να µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους µετόχους της εταιρείας, ιδιαίτερα δε µε εκείνους που έχουν σηµαντικές συµµετοχές και µακροπρόθεσµη προοπτική. Ο Πρόεδρος του.σ., θα πρέπει να είναι διαθέσιµος για συναντήσεις µε µετόχους της εταιρείας µε σηµαντικές συµµετοχές, και να συζητούν µαζί τους ζητήµατα που αφορούν στη διακυβέρνηση της εταιρείας. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι απόψεις των µετόχων γνωστοποιούνται στο.σ. Η εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί ενεργό ιστότοπο, στον οποίο να δηµοσιεύει περιγραφή της εταιρικής της διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιµες για τους µετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες. IX. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Νόµος επιβάλλει τη σύσταση επιτροπής ελέγχου σε όλες τις εισηγµένες εταιρείες. Σύµφωνα µε τη βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική, ο Κώδικας προτείνει τη σύσταση επιτροπής ελέγχου, η οποία αποτελείται στην πλειοψηφία της από µη εκτελεστικά µέλη του.σ.. Η πρόταση αυτή βελτιώνει το καθεστώς εταιρικού ελέγχου των εισηγµένων εταιρειών στην Ελλάδα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των µεγαλοµετόχων, καθώς ενισχύει το αίσθηµα ασφάλειας των µετόχων µειοψηφίας, επιβάλλοντας την ανεξάρτητη εποπτεία του συστήµατος και της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένου και του ελέγχου της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρµογή από το.σ., τη ιοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό µιας εταιρείας, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. Το.Σ. θα πρέπει να παρουσιάζει στους µετόχους και το κοινό µια σαφή αξιολόγηση της πραγµατικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας, και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται. Το.Σ. θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. Θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Θα πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιµετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη 9

10 διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συµµόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων. Το.Σ. µέσω της επιτροπής ελέγχου θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άµεση και τακτική επαφή µε τους τακτικούς ελεγκτές, προκειµένου να λαµβάνει τακτική ενηµέρωση από τους τελευταίους σε σχέση µε την ορθή λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Το.Σ., µε την υποστήριξη της επιτροπής ελέγχου, θα πρέπει να θεσπίζει κατάλληλες πολιτικές όσον αφορά στον εσωτερικό έλεγχο, και να διασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. Θα πρέπει επίσης να ορίζει τη διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα περιλαµβάνει το πεδίο εφαρµογής και τη συχνότητα των εκθέσεων της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου που λαµβάνει και εξετάζει το.σ. κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τη διαδικασία της ετήσιας αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Το.Σ. συστήνει µονάδα εσωτερικού ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας, που λειτουργεί σύµφωνα µε γραπτό κανονισµό λειτουργίας. Η µονάδα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές µονάδες και να αναφέρεται διοικητικά στον ιευθύνοντα Σύµβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου του.σ.. Το.Σ. θα πρέπει να προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει την εξέταση του εύρους των δραστηριοτήτων και της αποτελεσµατικότητας της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, την επάρκεια των εκθέσεων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου προς την επιτροπή ελέγχου του.σ., καθώς και την ανταπόκριση και την αποτελεσµατικότητα της ιοίκησης σχετικά µε εντοπισµένα σφάλµατα ή αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Το.Σ. θα πρέπει να αναφέρει στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ότι έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που ενδεχοµένως αντιµετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. X. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η εταιρεία πρέπει να αναπτύξει πληροφοριακό σύστηµα το οποίο να διασφαλίζει την παροχή συνεχούς ροής πληροφοριών που αφορούν την χρηµατοοικονοµική εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας, δίνοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης των επιδόσεων της διοίκησης σε σχέση µε τους τεθέντες στόχους. ΧΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η εταιρεία πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες που διασφαλίζουν και κατευθύνουν τα όργανα διοίκησης της εταιρείας σε ενέργειες που στοχεύουν στην οµαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων που αφορούν την αξιοπιστία και ορθότητα των χρηµατοοικονοµικών της πληροφοριών. 10

11 Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ιοικητικό Συµβούλιο 1. Αρμοδιότητες Δ.Σ. Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρµόδιο και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαµβανοµένης, κατ ενδεικτική απαρίθµηση, της έκδοσης δανείων µε κοινές, ανταλλάξιµες ή µετατρέψιµες οµολογίες, µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος, ή µε οµολογίες κάθε είδους µε σκοπό την τιτλοποίηση απαιτήσεων ή απαιτήσεων από ακίνητα. Εξαιρούνται οι αποφάσεις, οι οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου ή του Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την ενάσκηση των δικαιωµάτων του, διοίκησης, διαχείρισης και κάθε άλλης φύσης εν όλω ή εν µέρει, µε εξαίρεση την πρόσκληση Γενικών Συνελεύσεων, σε ένα ή περισσότερα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή/και σε έναν ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της εταιρείας ή/και σε τρίτα προς την εταιρεία πρόσωπα, καθορίζοντας σε κάθε περίπτωση τη διάρκεια, έκταση και λοιπούς όρους της παρεχόµενης εντολής. Τα πρόσωπα αυτά δεν µπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση όλων ή µέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν. 2. Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ. Συγκρότηση σε σώμα Η εταιρεία διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από πέντε (5) µέχρι και εννέα (9) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όµως να µπορεί να περάσει την εξαετία. Το ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του, όπως επίσης και ιευθύνοντες ή Εντεταλµένους Συµβούλους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αυτόν αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε κωλύµατος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου, το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που θα οριστεί από το ιοικητικό Συµβούλιο. 11

12 3. Αναπλήρωση μελών του Δ.Σ. 1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, τα λοιπά µέλη που παραµένουν µπορούν ή να εκλέγουν µέλη αυτού σε αντικατάσταση των πιο πάνω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των µελών που λείπουν, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των µελών που παραµένουν δεν θα είναι µικρότερος από το µισό του αριθµού των µελών κατά το χρόνο που συνέβησαν τα πιο πάνω γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 2. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 3. Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόµη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόµη και εάν προβεί στην εκλογή ή µη άλλου οριστικού µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Η θητεία εκλεγέντος µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος µέλους. 4. Συνεδριάσεις του Δ.Σ. - Πρακτικά Δ.Σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή εγκύρως συνεδριάζει στο ήµο Κηφισιάς ή στο ήµο Αθηναίων ή στα Οινόφυτα Βοιωτίας, κάθε φορά που ο νόµος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Τις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρός του ή ο κατά το καταστατικό αναπληρωτής του. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόµιµο αναπληρωτή του ή από το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 12

13 5. Αντιπροσώπευση μελών του Δ.Σ. Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο µέλος. Κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο απόντα µέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση. 6. Απαγόρευση ανταγωνισμού 1. Απαγορεύεται στους συµβούλους που µετέχουν στη ιεύθυνση της εταιρείας, όπως και στους ιευθυντές αυτής, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ επάγγελµα για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόµενους σκοπούς της εταιρείας και να µετέχουν ως ιευθυντές, διαχειριστές ή οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 τουκ.ν.2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι ηµήτριος Κωνσταντίνου του Σωκράτη, Καλλιόπη-Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη, και Σωκράτης Κωνσταντίνου του ηµητρίου, έτσι ώστε µπορούν, είτε ατοµικά, είτε µε εταιρική µορφή, να ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε εµπορική επιχείρηση µε το ίδιο ή διαφορετικό αντικείµενο εργασιών. 2. Κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεώνεται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει µε την ιδιότητά του ως συµβούλου. 7. Αρμοδιότητες εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών µελών του.σ. καθορίζονται µε απόφαση του.σ. και είναι πρόσωπα που ασχολούνται µε θέµατα τρέχουσας καθηµερινής διοίκησης της εταιρείας. 8. Αρμοδιότητες μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Τα µη εκτελεστικά µέλη του.σ. είναι επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων, συµµετέχουν σε συµβούλια και επιτροπές και διασφαλίζουν τις αρχές χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. ιακρίνονται σε µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του.σ. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών του.σ. και δύο εξ αυτών πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη πρέπει, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να µην κατέχουν µετοχές της εταιρείας σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,50% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και να µην έχουν σχέση εξάρτησης µε την εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα όπως προβλέπεται από την ισχύουσα εκάστοτε νοµοθεσία. Τα ανεξάρτητα µέλη του.σ. µπορούν να 13

14 υποβάλουν ο καθένας ή από κοινού αναφορές και κοινές εκθέσεις από αυτές του.σ. προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, εφ όσον το κρίνουν τούτο αναγκαίο. 9. Αξιολόγηση του Δ.Σ. Το.Σ. πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των επιτροπών του. Στη διαδικασία αυτή προΐσταται ο Πρόεδρος του.σ. και της κάθε επιτροπής και στη συνέχεια να λαµβάνονται τα απαιτούµενα µέτρα για την αντιµετώπιση των διαπιστωµένων αδυναµιών. Δ. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1. Επιτροπή Ελέγχου Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή µελών του.σ. και συγκροτείται µε σκοπό την υποβοήθηση του, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης, όσον αφορά τη διαδικασία οικονοµικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης, τη συµµόρφωση της εταιρείας και των θυγατρικών της µε το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας. Συνοπτικά οι υποχρεώσεις της επιτροπής Ελέγχου είναι : Παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και συστήµατος διαχείρισης κινδύνου. Παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην εταιρεία άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων αποτελείται από τρία (3) µη εκτελεστικά µέλη του.σ. εκ των οποίων το ένα µέλος είναι και ανεξάρτητο. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι καταρτισµένα να έχουν οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές το κρίνει αναγκαίο, τουλάχιστον όµως τέσσερεις φορές το χρόνο και συναντά τον τακτικό ελεγκτή της εταιρείας, χωρίς την παρουσία των µελών ιοίκησης της εταιρείας δύο φορές το χρόνο. 2. Εσωτερικός Έλεγχος Ο Εσωτερικός Έλεγχος ασκείται από στέλεχος της εταιρείας που ορίζεται από το.σ. και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Βασικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του εσωτερικού ελέγχου είναι µεταξύ των άλλων : 14

15 Παρακολούθηση της πιστής εφαρµογής και τήρησης του καταστατικού της εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισµού της και των οδηγιών καθώς και της εν γένει Νοµοθεσίας που διέπει την εταιρεία. Αναφέρει µέσω της Επιτροπής Ελέγχου, περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών συµφερόντων µελών.σ. ή διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, µε τα συµφέροντα της εταιρείας. Ενηµερώνει εγγράφως µέσω της Επιτροπής Ελέγχου, το.σ. τουλάχιστον µία φορά το τρίµηνο, για τυχόν σηµαντικά ευρήµατα των διενεργηθέντων εσωτερικών ελέγχων. Παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων. Συνεργάζεται µε τις εποπτικές αρχές της πολιτείας και διευκολύνει το έργο τους. 3. Επιτροπή Πιστωτικού Ελέγχου Ο Κώδικας έχει θεσπίσει Επιτροπή Πιστωτικού Ελέγχου αποτελούµενη από τον Γενικό /ντή τον Οικονοµικό /ντή και τον Προϊστάµενο Πιστωτικού Ελέγχου. Αρµοδιότητες του Προϊσταµένου του τµήµατος Πιστωτικού Ελέγχου είναι οι παρακάτω : Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας νέου πελάτη. Καθορισµός σε συνεργασία µε την Εµπορική ιεύθυνση των πιστωτικών ορίων των πελατών και αναθεώρηση τους. Παρακολούθηση κατάστασης εκκρεµών παραγγελιών λόγω υπέρβασης πιστωτικού ορίου και τιµολογιακής πολιτικής. Έγκριση εκκρεµών παραγγελιών και επανεργοποίησή τους στη ροή του συστήµατος. Συµφωνία υπολοίπων και καθορισµός επισκέψεων των πωλητών για την διενέργεια εισπράξεων. Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών. Παρακολούθηση επισφαλών απαιτήσεων. Ενηµέρωση πωλητών και εισπρακτόρων για εισπράξεις. Έκδοση πιστωτικών τζίρου επί των πωλήσεων. Έλεγχος των επιταγών που εισπράττονται. Ανάκληση των επιταγών. ιενέργεια µηνιαίων συναντήσεων µε τον Οικονοµικό ιευθυντή για την συζήτηση θεµάτων που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Τµήµατος. Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ανήκει η έγκριση των πάσης φύσεως σταθερών ή µη αποδοχών του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας (στελεχιακού και µη). Προς το.σ. υποβάλλονται προς έγκριση οι προτάσεις µισθολογικής εξέλιξης από τις επί µέρους /νσεις της εταιρείας το οποίο και αποφασίζει σε συνεδρίαση την αποδοχή, τροποποίηση ή µη αποδοχή των προτάσεων κατά πλειοψηφία µε συµµετοχή των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του. 15

16 Βασικά κριτήρια της απόφασης του.σ. είναι η αντικειµενικότητα, η ικανότητα του κάθε εργαζοµένου έτσι ώστε να διατηρεί και προσελκύει στελέχη ικανά µε τα απαιτούµενα προσόντα και δεξιότητες. Ευθύνη του.σ. είναι και η αµοιβή των µελών του τόσο των εκτελεστικών, όσο και των µη εκτελεστικών, καθοριζόµενη για τα εκτελεστικά µέλη και από την επίτευξη των εταιρικών στόχων µεσοµακροπρόθεσµα, για δε τα µη εκτελεστικά µέλη από τον χρόνο ενασχόλησής τους και τις αρµοδιότητές τους. Οι αµοιβές των εκτελεστικών µελών προεγκρίνονται κατά το χρόνο επιλογής τους από το.σ., ενώ η οριστική έγκριση των αµοιβών τόσο των εκτελεστικών όσο και των µη εκτελεστικών δίδεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. ΣΤ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Στην µέριµνα του.σ. ανήκει ο συνεχής, εποικοδοµητικός διάλογος µε τους µετόχους της εταιρείας και η εξασφάλιση ισότιµης µεταχείρισης και πληροφόρησης συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας. Πέρα των εταιρικών παρουσιάσεων ο Πρόεδρος του.σ. και ο /νων Σύµβουλος πρέπει να παρίσταται σε συναντήσεις µε κύριους µετόχους για θέµατα γενικότερης στρατηγικής και εταιρικής διακυβέρνησης και στη συνέχεια να ενηµερώνουν το.σ. για τις απόψεις των µετόχων. Η εταιρεία πρέπει να διατηρεί ενεργή ιστοσελίδα διαθέσιµη στο επενδυτικό κοινό και τους µετόχους, στην οποία να δηµοσιοποιεί περιγραφή της εταιρικής διακυβέρνησης, της διοικητικής διάρθρωσης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και κάθε άλλη χρήσιµη για τους µετόχους και επενδυτές πληροφορία. Η ανάρτηση όλων των πληροφοριών, ανακοινώσεων µέσω του συστήµατος HERMES πληρεί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις διάχυσης τους Ζ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλούµενο από το διοικητικό συµβούλιο και δικαιούµενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συµµετέχουν οι µέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νοµίµως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, σύµφωνα µε την εκάστοτε προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία. Το.Σ. πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την συµµετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης, και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. i. Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν.3884/2010, η εταιρεία πρέπει να αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική όταν αυτό απαιτείται, πληροφορίες σχετικά µε : την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων καθώς και των 16

17 ii. iii. iv. προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν, τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, τον προτεινόµενο κατάλογο υποψηφίων µελών του.σ. και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και το συνολικό αριθµό των µετόχων και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία σύγκλισης. Ο Πρόεδρος του.σ. της εταιρείας, ο γενικός ιευθυντής και οι Πρόεδροι των επιτροπών του.σ. πρέπει να παρίσταται στην Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση επί θεµάτων που τίθεται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινήσεων που ζητούν οι µέτοχοι. Επιπλέον, στη Γενική Συνέλευση των µετόχων οφείλει να παρίσταται και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου. Ένας από τους παρόντες µετόχους ή αντιπροσώπους µετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελούν χρέη προσωρινών γραµµατέων. Μετά την επικύρωση του πίνακα των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου η Γενική Συνέλευση εκλέγει αµέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν γραµµατέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. v. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τις προβλέψεις του καταστατικού της εταιρείας. vi. vii. viii. Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων πρέπει να είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο της εταιρείας από την επόµενη της διεξαγωγής ηµέρα από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, µεταφρασµένη στην αγγλική εφόσον αυτό επιβάλλεται από την νοµοθεσία ή/και την µετοχική σύνθεση της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους µετόχους. Στη Γ.Σ. της εταιρείας πρέπει να µπορεί να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος που εµφανίζεται µε την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά το χρόνο record date. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει την δέσµευση των µετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυµεί. Ο παρόν κώδικας ο οποίος εγκρίθηκε µε το υπ αριθµ. 864/ πρακτικό.σ. της εταιρείας, τροποποιείται όταν απαιτείται µε σχετική απόφασή του και τίθεται άµεσα σε ισχύ. 17

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. 1. Προοίμιο 1.1 Ιστορικό, στόχοι του κώδικα Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Μάρτιος 2011 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Μέρος A Το Σ και τα µέλη του...3 I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ...3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ...3 III.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή. 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.. 4 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του Νόμου Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 ΙΙΙ. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ.... 4 IV. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3-5 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Περιεχόμενα. 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Περιεχόμενα. 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα I. Εισαγωγικό Σημείωμα II. Γενικές αρχές 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ 2. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα...σ. 2 Εισαγωγή...σ. 3 Μέρος Α Συλλογικά όργανα της εταιρείας...σ. 4 I. Διοικητικό Συμβούλιο...σ. 4 1. Ρόλος...σ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 31/3/2011 1/4/2011 31/03/2011 Σελίδα 1 από 23 Πίνακας Αναθεωρήσεων Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης Αριθμός Σελίδας Αριθμός Έκδοσης Παλαιός Νέος Λεπτομέρειες Αλλαγών Έγκριση Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Γενικές αρχές 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 4 3. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 1. Ρόλος και αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μάιος 2016 1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Μάιος 2016Περιεχόμενα Προοίμιο - Εισαγωγη... 3 Γενικές αρχές... 4 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο Σελ. 1 1. Ρόλος και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 1 2. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 3 3. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 Εισαγωγή σ. 2 Περιεχόµενα Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρµοδιότητες του.σ. σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του.σ. σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Σχέδιο προς διαβούλευση Νοέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού Άρθρο 4: Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 15 Σεπτεμβρίου 2033 2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εµπόριο - Βιοµηχανία Υαλικών και

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εµπόριο - Βιοµηχανία Υαλικών και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εµπόριο - Βιοµηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» Μ.Α.Ε. 8349/06/Β/86/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία Έδρα Σκοπός ιάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα παρακάτω: α) Αναφορά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ. ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία

ΚΩΔΙΚΑΣ. ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141287501000 Σύμφωνα µε το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 Εισαγωγή...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...5 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου...5 2. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...6 3. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ: «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16226/06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:406501000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» με την από 20-04-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχτηκε από την Εταιρία «QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «εταιρία») και καταγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ \ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΣ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 6913 /16.12.2016 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000) www.karelia.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 77089627000 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα