ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1

2 2/7

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤHΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 66) με Α.Φ.Μ.: , (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03) (εφεξής η «Εταιρία») και του Συνδρομητή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην Αίτηση (εφεξής «ο Συνδρομητής»), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. «Η Εταιρία» νοείται η εταιρία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία παρέχει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με το διακριτικό τίτλο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε «Ο Συνδρομητής» νοείται το φυσικό πρόσωπο που συμβάλλεται με την Εταιρία και δικαιούται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που παρέχει η Εταιρία «Ο Χρήστης» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί διαθέσιμη στο κοινό Υπηρεσία για προσωπικούς σκοπούς, χωρίς να είναι απαραίτητα Συνδρομητής παρόχου της εν λόγω Υπηρεσίας «Κάτοχος τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης»: Ο εγγεγραμμένος στο αρχείο ενός δημόσιου τηλεπικοινωνιακού οργανισμού ως κάτοχος μιας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης με γεωγραφικό αριθμό για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε Κάτοχο, οι σχετικές διατάξεις ισχύουν μόνο για την περίπτωση όπου ο Κάτοχος είναι διαφορετικό πρόσωπο από το Συνδρομητή. Άλλως, ως κάτοχος νοείται ο Συνδρομητής «Δίκτυο» νοείται το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εν όλω ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ο Συνδρομητής προκειμένου να του παρασχεθεί η Υπηρεσία στο πλαίσιο της παρούσας Συμβάσεως, συνδέεται ταυτόχρονα, τόσο με το σταθερό δίκτυο πρόσβασης (σταθερή τηλεφωνία & internet), όσο και με το κινητό δίκτυο πρόσβασης (κινητή τηλεφωνία) της Εταιρίας «Αίτηση» νοείται το έντυπο της Αίτησης Υπηρεσίας το οποίο συμπληρώνει ο Συνδρομητής, οι παρόντες Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν Παραρτήματα. Αφορά κατ ελάχιστο την παροχή δύο συνδέσεων πρόσβασης, μία με το σταθερό δίκτυο και μία με το κινητό δίκτυο της WIND, ανεξάρτητα αν μία εξ αυτών προϋφίσταται ή όχι «Υπηρεσία» νοείται η παρεχόμενη με την παρούσα Σύμβαση ενιαία Yπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία προσφέρει στο Συνδρομητή τη δυνατότητα να απολαμβάνει ταυτόχρονα τριών ειδών Ειδικότερες Υπηρεσίες, ήτοι σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας (τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, υπηρεσίες μηνυμάτων, διαδικτύου / mobile internet κ.ο.κ.) και πρόσβασης στο internet (ADSL/VDSL ) και να λαμβάνει ένα λογαριασμό «Ειδικές Υπηρεσίες» νοούνται όλες οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που συναποτελούν την Υπηρεσία και παρέχονται από το σταθερό και κινητό δίκτυο πρόσβασης της Εταιρίας και παρέχουν στο Συνδρομητή τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις σταθερού (σταθερή τηλεφωνία) ή κινητού δικτύου (κινητή τηλεφωνία) και να έχει πρόσβαση (ADSL/VDSL) στο internet, μέσω τερματικού εξοπλισμού, παρέχοντας επιπρόσθετα στο Συνδρομητή τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση εφόσον το επιθυμεί και σε άλλες Πρόσθετες Υπηρεσίες τις οποίες η Εταιρία δύναται να προσφέρει «Πρόσθετες Υπηρεσίες» νοούνται οι υπηρεσίες που δεν εμπεριέχονται στην Υπηρεσία και τις οποίες ο Συνδρομητής μπορεί να επιλέξει/προσθέσει στην Υπηρεσία που λαμβάνει (όπως π.χ. η πρόσθετη υπηρεσία VDSL κ.α.) «Σταθερός Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός» νοείται ο τερματικός εξοπλισμός που είτε προμηθεύεται ο Συνδρομητής από την αγορά είτε από την Εταιρεία, ο οποίος δύναται ενδεικτικά να περιλαμβάνει διακομιστή (router) και που είτε αγοράζεται από το Συνδρομητή απευθείας είτε παραχωρείται ή πωλείται στο Συνδρομητή από την Εταιρεία, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική της πολιτική, για τους σκοπούς και υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης και για όσο χρόνο αυτή ευρίσκεται σε ισχύ «Κάρτα Ταυτότητας Συνδρομητή» νοείται η Κάρτα Συνδρομής στην οποία αποτυπώνεται η επωνυμία της Εταιρίας και η οποία αποτελεί την απόδειξη της ιδιότητας του Συνδρομητή για την Ειδική Υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας και της σύνδεσής του με το κινητό δίκτυο πρόσβασης της Εταιρίας «Φορέας/Οργανισμός» νοείται ο κάθε φορέας, οργανισμός, Εταιρία ή Αρχή που εμπλέκεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην υλοποίηση/ενεργοποίηση της παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU), στην υλοποίηση της φορητότητας αριθμών και σε όποια άλλη υπηρεσία είναι αναγκαία για την παροχή της Υπηρεσίας που αιτείται ο Συνδρομητής «Σταθερή Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση WIND»: H απ ευθείας σύνδεση με το δίκτυο της Εταιρίας για παροχή υπηρεσιών φωνής (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ή των αριθμών που έχουν αποδοθεί στον Πελάτη) ή/ και Internet (ADSL και πρόσθετη υπηρεσία VDSL) «Κινητή Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση WIND»: H απ ευθείας σύνδεση με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Εταιρίας για παροχή υπηρεσιών φωνής ή/και δεδομένων «Υπηρεσία Διεθνούς Περιαγωγής (Roaming)» νοείται η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που παρέχει τη δυνατότητα στο Συνδρομητή της Εταιρίας να χρησιμοποιεί δίκτυο πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας, άλλο από αυτό του οποίου είναι Συνδρομητής, κατόπιν ειδικών συμφωνιών της Εταιρίας με ξένα Δίκτυα «Υπηρεσία Ενημέρωσης Περιαγωγής Δεδομένων (Υπηρεσία Ενημέρωσης GPRS Roaming)»: νοείται η Υπηρεσία που δύναται να παρέχεται στους Συνδρομητές, στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 544/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ισχύει αποκλειστικά για περιαγωγή δεδομένων πακέτων μεταγωγής και πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS) εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Αριθμοί Κλήσης»: νοούνται οι τηλεφωνικοί αριθμοί (κατ ελάχιστον ένας γεωγραφικός αριθμός και ένας αριθμός κινητής τηλεφωνίας) το δικαίωμα χρήσεως των οποίων παραχωρεί η Εταιρία στο Συνδρομητή με την αποδοχή της Αίτησης, ή/και ο(οι) τηλεφωνικός (οί) αριθμός(οί) που θα δηλώνει στην Aίτηση Φορητότητας που θα καταθέτει ο Συνδρομητής και εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων «Δεδομένα Κίνησης» νοούνται τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης μίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τη χρέωσή της «Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» νοείται κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια «ΦΠΑ» νοείται ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβάλλεται και περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό του λογαριασμού που εκδίδει η Εταιρία, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει αποκλειστικά το Συνδρομητή «Tέλη Συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας» νοούνται τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου, όπως και όπου προβλέπεται νομοθετικά και τα οποία επιβαρύνουν αποκλειστικά το Συνδρομητή. 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2.1. Σε περίπτωση αποδοχής από την Εταιρία της Αίτησης του Συνδρομητή, καταρτίζεται μεταξύ των μερών σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει το έντυπο της Αίτησης Υπηρεσίας το οποίο συμπληρώνει ο Συνδρομητής, τους παρόντες Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν Παραρτήματα (στο εξής «η Σύμβαση»). Κάθε φυσικό πρόσωπο αδιακρίτως έχει το δικαίωμα σύνδεσης με το Δίκτυο της Εταιρίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωση και κατάθεση της Αίτησής του, με την επιφύλαξη των αναφερομένων κατωτέρω στην παρ.2.2. σχετικά με την ενεργοποίηση Ειδικών Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από τρίτο Φορέα/Οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση η χρέωση της Υπηρεσίας ξεκινά με την ενεργοποίηση των Ειδικών Υπηρεσιών και την έναρξη της διάθεσής τους προς το Συνδρομητή. Η Εταιρία υποχρεούται στην παροχή της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, υπό την προϋπόθεση ότι η Αίτηση έχει νόμιμα υπογραφεί από το Συνδρομητή και έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρία, με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου και αντικειμενικού μέτρου που δύναται να ληφθεί από την Εταιρία ιδίως προς εξασφάλιση επισφαλών οφειλών, το οποίο θα είναι ανάλογο του κινδύνου που τυχόν θα ανακύψει Κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης η Εταιρία υποχρεούται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να ζητήσει και ο Συνδρομητής αντίστοιχα να προσκομίσει, αντίγραφο ΑΤ ή διαβατηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών, άλλου αντίστοιχου εγγράφου, το οποίο η Εταιρία δικαιούται νομίμως να ζητήσει, καθώς και έγγραφα ή/και εξουσιοδοτήσεις προς την Εταιρία που σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απευθύνονται σε τρίτους Φορείς/Οργανισμούς και η υπογραφή των οποίων απαιτείται προκειμένου να διαβιβαστούν από την Εταιρία ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση Ειδικών Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Η Εταιρία στην περίπτωση αυτή ενημερώνει τον Συνδρομητή για την ημερομηνία ενεργοποίησης αμέσως μόλις ενημερωθεί σχετικά από τον Φορέα/Οργανισμό. Η Εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη, πέραν της εμπρόθεσμης διαβίβασης των σχετικών εγγράφων στο Φορέα/Οργανισμό. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση μη ενεργοποίησης ή καθυστέρησης ενεργοποίησης των Ειδικών Σταθερών Υπηρεσιών από τον Φορέα/Οργανισμό, η Εταιρία δε θα ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή για τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων του Φορέα/Οργανισμού εκ της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης, η Εταιρία δύναται να ζητήσει λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή άλλα παρόμοια έγγραφα, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, όπως επίσης να ζητήσει και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που τηρούνται νομίμως οπουδήποτε, για την εξακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του Συνδρομητή, προκειμένου να διασφαλιστεί από τον κίνδυνο επισφαλών οφειλών, καθώς και να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την αποτροπή αξιόποινων πράξεων Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια και την ισχύ των στοιχείων που υποβάλλει με την Αίτηση Σύνδεσης καθώς και των ως άνω περιγραφόμενων εγγράφων που προσκομίζει και συνυποβάλλει με αυτή, ιδιαίτερα όσον αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας και λοιπά έγγραφα για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ότι η Εταιρία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη ή υποχρέωση επιβεβαίωσης ή/ και επαλήθευσης των δηλωθέντων από αυτόν με την ως άνω Αίτηση στοιχείων του, πλην της εκ του νόμου υποχρέωσης της εταιρείας για διενέργεια ταυτοποίησης, σύμφωνα με το Νόμο 3783/2009. Επίσης, ο Συνδρομητής δηλώνει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της δηλωθείσας από αυτόν ηλεκτρονικής διεύθυνσής του, της οποίας δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός χρήστης. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί ο Συνδρομητής από τυχόν πρόσβαση και χρήση τρίτων της ως άνω ηλεκτρονικής διεύθυνσής του. 3. ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 3.1. Ο Συνδρομητής αποκτά καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης δικαίωμα χρήσεως κατ ελάχιστον δύο (2) αριθμών κλήσης/συνδέσεων σε δίκτυα πρόσβασης (οπωσδήποτε ενός γεωγραφικού αριθμού/σύνδεσης σε σταθερό δίκτυο πρόσβασης και ενός αριθμού κινητής τηλεφωνίας/σύνδεσης σε κινητό δίκτυο πρόσβασης), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας. Η ανακοίνωση των αριθμών κλήσης πραγματοποιείται στο Συνδρομητή σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της Αίτησης. Με τη λύση ή τη διακοπή της Σύμβασης για οποιαδήποτε αιτία (πλην της φορητότητας) οι αριθμοί κλήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτούς δικαίωμα χρήσης επιστρέφουν αυτοδικαίως στην Εταιρία, χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε ανακοίνωση ή άλλη έγγραφη δήλωση/ ενημέρωση από μέρους των συμβαλλομένων. Κατ εξαίρεση ο Συνδρομητής δικαιούται να διατηρήσει το δικαίωμα χρήσεως των αριθμών κλήσης στην περίπτωση της φορητότητας αριθμών, καθώς και να αιτηθεί εκ νέου εκχώρησή τους εντός έξι μηνών από την κατάργησή τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των αριθμών κλήσης για λόγους που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τεχνικούς λόγους που αφορούν στη λειτουργία του Δικτύου της, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Συνδρομητή. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 4.1. H Εταιρία στα πλαίσια συντήρησης των εγκαταστάσεων ή σε περίπτωση διακοπής λόγω βλάβης του Συστήματος ή βελτιώσεως, επεκτάσεως και εκσυγχρονισμού του Δικτύου και σε γεγονότα που εκφεύγουν του ελέγχου της, δύναται να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας προκαλώντας τη λιγότερη αναστάτωση προς τους Συνδρομητές, όπως επίσης και όταν η διακοπή υπαγορεύεται από λόγους καλής λειτουργίας του Δικτύου ή εάν τεχνικές ανάγκες το επιβάλλουν. Στις ως άνω περιπτώσεις η Εταιρία ενημερώνει τους Συνδρομητές της 24 ώρες πριν για τα ανωτέρω περιστατικά μέσω του διαδικτυακού της τόπου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ο Συνδρομητής έχει παράσχει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στον πάροχο για σχετική αλληλογραφία και ενημερώσεις Η Εταιρία, σε περίπτωση που η τεχνική υποδομή του Δικτύου το επιτρέπει, μπορεί να παρέχει Πρόσθετες Υπηρεσίες στο Συνδρομητή και κατόπιν σχετικής αίτησής του. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει ειδικό τιμοκατάλογο για τις ως άνω επιπλέον Πρόσθετες Υπηρεσίες Η Εταιρία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο ως προς το περιεχόμενο που διακινείται μέσω του Δικτύου της. Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, όπως ενδεικτικά απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων ή ζημία στο λογισμικό ή/και τον τερματικό εξοπλισμό που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής και που ενδέχεται να προκληθούν στο Συνδρομητή από ανταλλαγή πληροφοριών, παραδείγματος χάριν μέσω του Διαδικτύου ή από ενέργειες τρίτων Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για μη έγκυρους προορισμούς, σφάλματα μετάδοσης, αλλοίωση ή εν γένει για την ασφάλεια των πληροφοριών που διακινούνται στο Δίκτυο αυτής και μεταφέρονται μέσω κυκλωμάτων επικοινωνίας και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι, καθώς επίσης και πάροχοι τηλεπικοινωνιακών δικτύων που διασυνδέονται με το Δίκτυο της Εταιρίας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Διαδικτύου. Παράλληλα η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση προς το Συνδρομητή ότι οι διαδικασίες ασφαλείας που χρησιμοποιεί η Εταιρία θα αποτρέψουν την απώλεια, αλλοίωση ή τροποποίηση των πληροφοριών που διακινούνται στο Διαδίκτυο π.χ. εξαιτίας ιών, trojan horses ή άλλων αντίστοιχων επιβλαβών πράξεων τρίτων Η Εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες άμεσης εξέτασης των αιτημάτων και παραπόνων των Συνδρομητών σε ότι αφορά την παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη, τη διακοπή, την τιμολόγηση και γενικά την ποιότητα του Δικτύου και των Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών. Η Εταιρία τηρεί αρχείο των τιμολογίων και των αιτημάτων για περίοδο δύο (2) ετών Η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης, χρησιμοποιώντας τον κωδικό επιλογής 112 ή τους λοιπούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος στις αρμόδιες αρχές για τις κλήσεις προς τον αριθμό Η Εταιρία παρέχει ειδικές ρυθμίσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Επιπλέον, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την Ελληνική γλώσσα για τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα άρθρα 6.2 και 19 της παρούσης, όλες οι υπόλοιπες ενημερώσεις προς το Συνδρομητή, θα γίνονται με κάθε πρόσφορο για την Εταιρία τρόπο (ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της, στον τύπο, επιστολή, fax, , SMS, λογαριασμό Συνδρομητή, κ.λ.π.). καθώς και μέσω του διαδικτυακού της τόπου, στη διεύθυνση με στοιχεία για την ποιότητα των υπηρεσιών της Εάν η ενεργοποίηση μίας ή περισσότερων Τηλεπικοινωνιακών Συνδέσεων WIND που αποτελούν την Υπηρεσία, αποδειχθεί τεχνικά μη δυνατή το αργότερο δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, η Εταιρία θα ενημερώσει άμεσα το Συνδρομητή και θα καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με άμεση ισχύ από της κοινοποιήσεως, ενημερώνοντας παράλληλα το Συνδρομητή για όλες τις υπάρχουσες εναλλακτικές δυνατότητες που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του. Στην περίπτωση αυτή, ο Συνδρομητής εφόσον επιθυμεί να λάβει εναλλακτικές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες από την Εταιρία οφείλει να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, εκτός αν έχει εκ των προτέρων δηλώσει ότι επιθυμεί την παροχή των Υπηρεσιών δυνάμει προγενέστερης συμβάσεως Με εξαίρεση την περίπτωση του όρου 4.1, εάν η διαθεσιμότητα του δικτύου της Εταιρείας ή/και των παρεχόμενων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας & internet διακοπεί για λόγο αποκλειστικής υπαιτιότητας της Εταιρείας, η Εταιρεία κατόπιν σχετικού αιτήματος βλάβης του Συνδρομητή που υποβάλλεται στον τηλεφωνικό αριθμό της Εταιρείας, οφείλει σε επόμενο λογαριασμό να πιστώσει τον Πελάτη με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού του παγίου τέλους που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο που ξεκινάει από την επόμενη εργάσιμη της αναγγελίας της βλάβης από τον Πελάτη, μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας των παρεχόμενων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, είτε αφορά την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας, είτε του Internet είτε και των δύο. Ο χρόνος αποκατάστασης και οι σχετικοί δείκτες ποιότητας δημοσιεύονται στο site της εταιρείας, για την κινητή τηλεφωνία στη διεύθυνση diaheirisi-poiotitas/deiktes-poiotitas/v-deiktes-poiotitas-upiresion-sustimaton-kiniton-epikoinonion/ και για τη σταθερή τηλεφωνία στο Ειδικά όσον αφορά στη σταθερή τηλεφωνία, η Εταιρεία προβαίνει τακτικά σε ενέργειες αναβάθμισης δικτύου, ώστε οι πελάτες της να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες, μέσα στο πλαίσιο των περιορισμών της τεχνολογίας, της απόστασης του πελάτη από τις υποδομές της (κέντρο) αλλά και εξωγενών παραγόντων, όπως η ποιότητα του βρόχου, η εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου του πελάτη κ.λ.π. Με τις ενέργειες αυτές η Εταιρεία φροντίζει, ώστε ο λόγος συγκέντρωσης στο δίκτυό της να είναι καλύτερος του 1:60. Σε περίπτωση που ο λόγος συγκέντρωσης είναι χειρότερος, αυτό θα συμβαίνει για περιορισμένα χρονικά διαστήματα και μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές ενέργειες αναβάθμισης Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και εφαρμόζει Στρατηγικές Επιχειρησιακής Συνέχειας, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια, ακεραιότητα, τυχόν απειλές και τυχόν αδυναμίες των συστημάτων της, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της στο κοινό, ακολουθώντας τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 5.1. Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώνει στην Αίτηση και τα λοιπά αναγκαία για την ενεργοποίηση έγγραφα Ο Συνδρομητής, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την Εταιρία και με υπεύθυνη δήλωσή του απευθυνόμενη προς αυτή για κάθε μεταβολή των δηλωθέντων στην Αίτηση στοιχείων του (π.χ. διεύθυνση αποστολής λογαριασμών) και να παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία που δύναται στο μέλλον να του ζητηθεί. Ο Συνδρομητής δηλώνει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή των δηλωθέντων από αυτόν στην ως άνω Αίτηση στοιχείων γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση του Δικτύου και της παρεχόμενης από την Εταιρία Υπηρεσίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις της παρούσας και επί τη βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και συμφωνεί να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή της Υπηρεσίας, αλλά και την ίδια την Εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρία δύναται να προχωρήσει σε προσωρινή ή και μόνιμη διακοπή της σύνδεσης, επιφυλασσόμενη κάθε νομίμου δικαιώματός της Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή, προμήθεια και χρήση εγκεκριμένου σταθερού & κινητού τερματικού εξοπλισμού, ανεξάρτητα από τυχόν επιδότησή του από την Εταιρία, τον οποίο οφείλει να χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία Ο Συνδρομητής υποχρεούται να μη γνωστοποιεί σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας οι 3/7

4 οποίοι αφορούν αποκλειστικά το Συνδρομητή και να μη χρησιμοποιεί ο ίδιος ή οιοσδήποτε τρίτος την παρεχόμενη Υπηρεσία για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση, υπομίσθωση, παραχώρηση χρήσης και σε κάθε περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση από το Συνδρομητή της Υπηρεσίας που του παρέχει η Εταιρία μέσω της παρούσας Αίτησης Σύνδεσης Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή χρήση των Υπηρεσιών Διαδικτύου και για τη διαχείριση των δεδομένων αυτού που είναι αποθηκευμένα ή μεταφέρονται μέσω του Δικτύου της Εταιρίας. Πέραν των σχετικών Υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία, ο Συνδρομητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ανάπτυξη και τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης και ασφαλείας που θεωρούνται απαραίτητες για την προστασία των πληροφοριών του Συνδρομητή που διακινούνται στο Δίκτυο της Εταιρίας, όπως επί παραδείγματι για τις διαδικασίες ασφάλειας πρόσβασης σε μία εφαρμογή και την κρυπτογράφηση δεδομένων, αλλά και για την προστασία του τερματικού του εξοπλισμού από ιούς ή άλλες επιζήμιες πράξεις τρίτων Ο Συνδρομητής, από τη σύνδεσή του στο Δίκτυο της Εταιρίας, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι υπεύθυνος για την εμπρόθεσμη, σύμφωνα με το Άρθρο 6, εξόφληση των λογαριασμών του και όλων των χρεώσεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Υπηρεσία που του παρέχει η Εταιρία, οι Ειδικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του ανώτατου πιστωτικού ορίου συνδιαλέξεων, αποτελούν συνάρτηση των όρων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει η Εταιρία για τους Συνδρομητές της Ο Συνδρομητής παραμένει πλήρως υπεύθυνος για κάθε χρέωση, που τυχόν θα γίνει στο γεωγραφικό και κινητό αριθμό που δευτερογενώς του έχει εκχωρηθεί, μέχρι την προσωρινή διακοπή παροχής της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και για τα πάγια τέλη παροχής της Υπηρεσίας που του αναλογούν, μέχρι την πάροδο της διάρκειας της σύνδεσής του. 6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6.1. Η Εταιρία χρεώνει το Συνδρομητή για την παρεχόμενη προς αυτόν Υπηρεσία ανάλογα με τη χρήση της ως άνω Υπηρεσίας από το Συνδρομητή και σύμφωνα με την Αίτηση και τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρίας, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο επεξηγηματικό φυλλάδιο και το δικτυακό τόπο της Εταιρίας, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας, στη διεύθυνση upostirixi/statheri-internet/enimerotiko-uliko.. Επίσης, η Εταιρία δύναται να χρεώνει το Συνδρομητή και για παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες τρίτων Παρόχων, για την παροχή των οποίων χρησιμοποιείται το Δίκτυο της Εταιρίας. Στους παρόντες όρους επισυνάπτεται ο μέχρι σήμερα βασικός τιμοκατάλογος των υπηρεσιών της Εταιρείας που περιλαμβάνει τα εφάπαξ τέλη σύνδεσης, τα πάγια τέλη σύνδεσης, τα τέλη αποσύνδεσης και επανασύνδεσης (εφόσον υπάρχουν), καθώς και τα τέλη, εφόσον υπάρχουν, για τη λύση της σύμβασης, πριν την παρέλευση της ελάχιστης διάρκειάς της, επιπροσθέτως των προβλεπομένων στο παρόν άρθρο, τα οποία όλα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συμβάσεως και δεσμεύουν το Συνδρομητή. Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση των συνδέσεων με τα δίκτυα πρόσβασης της WIND (κινητό & σταθερό) που απαιτείται για την παροχή της Υπηρεσίας, δεν συμπίπτει χρονικά, ανεξάρτητα ποιο προηγείται ή προϋφίσταται, τότε ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι για την περίοδο που μόνο η μία εκ των δύο συνδέσεων είναι ενεργή, θα χρεώνεται με το ποσό που αναλογεί στις ημέρες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα του παγίου που αφορά τις Ειδικές Υπηρεσίες Κινητών Επικοινωνιών και τις Ειδικές Υπηρεσίες Σταθερών Υπηρεσιών, όπως αυτό αναγράφεται στον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό τιμοκατάλογο, με βάση την εκάστοτε εμπορική πολιτική της WIND. Η παρούσα διάταξη θα ισχύει αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση μη ταυτόχρονης ενεργοποίησης των συνδέσεων από την Εταιρία. Σε περίπτωση διακοπής της μίας εκ των συνδέσεων μετά την ενεργοποίησή της, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου της παρούσας Οποιαδήποτε αύξηση των χρεώσεων που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο της Εταιρίας ή/και στο ανωτέρω υπό άρθρο 6.1 παράρτημα θα ισχύει μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών: α) από της σχετικής και προσήκουσας δημοσίευσης της ως άνω αύξησης ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διεύθυνση upostirixi/statheri-internet/enimerotiko-uliko και β) από της σχετικής ενημέρωσης του Συνδρομητή μέσω του λογαριασμού του, με αναφορά σε εμφανές σημείο του λογαριασμού ή στην περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασμός με σχετική ενημέρωση δια του τρόπου, με τον οποίο πραγματοποιείται η ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασμού ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός του ανωτέρω διαστήματος των τριάντα (30) ημερών ο Συνδρομητής θα δύναται να αντιταχθεί στις ανωτέρω αυξήσεις που τον αφορούν και να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Με την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας και εφόσον ο Συνδρομητής δεν καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, θα τεκμαίρεται ότι ο Συνδρομητής συναινεί στη συνέχιση της παρούσης συμβάσεως με τις νέες αυξημένες χρεώσεις. Οι νέες, αναπροσαρμοζόμενες τιμές θα εφαρμόζονται σε όλες ανεξαιρέτως τις συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν όσον αφορά σε μειώσεις τιμολογίων ή αυξήσεις τιμολογίων που αφορούν σε διεθνείς κλήσεις ή σε αυξήσεις τιμολογίων που αφορούν σε κλήσεις πολυμεσικής πληροφόρησης, κλήσεις σε σύντομους κωδικούς και κλήσεις σε μη γεωγραφικούς αριθμούς (εξαιρουμένων των κλήσεων προς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), όπου η ενημέρωση θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού σημείου, εύκολα αναγνωρίσιμου και προσβάσιμου, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ταξιδεύει στο εξωτερικό - ακόμη και αν η χώρα στην οποία μεταβαίνει δεν διαθέτει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας - συνιστάται να ακυρώνει προηγουμένως όλες τις προωθήσεις κλήσεων (π.χ. τηλεφωνητής, κλπ) προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τυχόν ανεπιθύμητες χρεώσεις Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται από την Εταιρία μηνιαίως ή/και κατ επιλογή της Εταιρίας, σε χρονικά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τους δύο (2) μήνες, εφ όσον όμως δεν έχει διακοπεί προσωρινά η προσφερόμενη Υπηρεσία στο Συνδρομητή λόγω ανεξόφλητου/ων λογαριασμού/ών και δεν περιέχονται κλήσεις περιαγωγής. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει τους λογαριασμούς σε συντομότερα χρονικά διαστήματα, σε κάθε περίπτωση που αυτή το κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας προς τούτο προσηκόντως το Συνδρομητή Αποκλειστικός υπόχρεος για την εξόφληση των λογαριασμών που εκδίδονται στα πλαίσια της παρούσας είναι ο Συνδρομητής, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην Αίτηση και στο οποίο θα εκδίδονται οι λογαριασμοί Οι λογαριασμοί καθώς και οποιαδήποτε γραπτή κοινοποίηση/ ειδοποίηση/ ενημέρωση, οι οποίοι αποστέλλονται από την Εταιρία προς το Συνδρομητή θεωρείται ότι παραλήφθηκαν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, όπως αυτή αναγράφεται σε κάθε λογαριασμό και στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Αίτηση, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών Οι λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται εντός της αναγραφόμενης σε αυτούς προθεσμίας, η δε καθυστέρηση εξόφλησής τους επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας ή και το τέλος επανασύνδεσης, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την Εταιρία με σχετική δημοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο / site στη διεύθυνση wind.gr/gr/wind/upostirixi/statheri-internet/enimerotiko-uliko. Ο λογαριασμός που θα εκδίδεται μετά την επανασύνδεση της Υπηρεσίας προς το Συνδρομητή, θα περιέχει και τα πάγια τέλη του παρελθόντος χρόνου που δεν τιμολογήθηκαν εν τω μεταξύ, εκτός από την περίπτωση που τα πάγια τέλη περιλαμβάνουν και δωρεάν χρόνο ομιλίας, οπότε η Εταιρεία δύναται να χρεώνει το τέλος διατήρησης σύνδεσης, το οποίο περιλαμβάνει το τέλος χρήσης Τοπικού Βρόχου, κόστος δικτύου, αδειών κλπ, όπως αυτό καθορίζεται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα τιμοκατάλογο του άρθρου 6.1 και θα τροποποιείται κάθε φορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.2 της παρούσης και θα δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στο: wind/upostirixi/statheri-internet/enimerotiko-uliko. Κατά την προσωρινή διακοπή ο Συνδρομητής ενημερώνεται για τις ανωτέρω χρεώσεις μέσω του λογαριασμού του και δύναται να αιτηθεί την άμεση οριστική διακοπή του Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν προβεί στην εξόφληση του λογαριασμού εντός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του, η Εταιρία δύναται να προβεί μονομερώς σε προσωρινή διακοπή των παρεχομένων υπηρεσιών προς το Συνδρομητή, μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη νόμιμη και προσήκουσα κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής ειδοποίησης διαμέσου του λογαριασμού του Σε περίπτωση διακοπής ή καταγγελίας της Σύμβασης του Συνδρομητή με την Εταιρία ή ακύρωσης της Αίτησης, τα οποιαδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία ποσά θα τιμολογούνται αμέσως και όλοι οι λογαριασμοί θα καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί εντός του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών από την έκδοσή τους (δήλη ημέρα) Η εξόφληση των λογαριασμών θα πραγματοποιείται μέσω του τρόπου που δηλώθηκε από το Συνδρομητή στην Αίτηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί μεταξύ του Συνδρομητή και της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της παρούσης συμβάσεως Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ενδεχομένως επιλέξει ως τρόπο εξόφλησης λογαριασμών την πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο ενεργοποίησης και τη λειτουργία της πάγιας αυτής εντολής. Η παρούσα εξουσιοδότηση, όπως και η εντολή πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ισχύει μέχρι την υποβολή της εγγράφου ανακλήσεώς της από το Συνδρομητή απευθυνόμενη προς την Εταιρία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού του Συνδρομητή μέσω της πιστωτικής του κάρτας ή του τραπεζικού του λογαριασμού, η Εταιρία χωρίς άλλη ειδοποίηση, θα επιδιώξει την εξόφληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα. Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί εξοφλούνται: α) στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα της Εταιρίας, χωρίς επιβάρυνση ή β) σε εξουσιοδοτημένες Τράπεζες που αναγράφονται κάθε φορά στο πίσω μέρος του λογαριασμού, όπου επιβάλλεται επιπλέον επιβάρυνση, την οποία ορίζει το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα Κάθε λογαριασμός θα περιλαμβάνει αναλυτικά: α) το σύνολο των Υπηρεσιών και το ποσό που αντιστοιχεί στη χρήση αυτών, β) τα αναλογικά πάγια τέλη φωνής και Υπηρεσιών, γ) τα τυχόν υπόλοιπα που αφορούν περιόδους προηγούμενες της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ή/ και τυχόν ανεξόφλητα και απαιτητά υπόλοιπα άλλων ακυρωμένων συνδέσεων του Συνδρομητή, τα οποία θα περιλαμβάνονται σε κάθε εκδιδόμενο τιμολόγιο έως την εξόφλησή τους, δ) τυχόν τέλη επανασύνδεσης ή αποσύνδεσης στο Δίκτυο, ε) τη χρέωση περιαγωγής για τις κλήσεις που δέχεται ο Συνδρομητής (εισερχόμενες κλήσεις) κατά τη διάρκεια περιαγωγής (ROAMING) και για τις οποίες χρεώνεται από το ξένο Δίκτυο, στ) την τιμή αντικατάστασης κάρτας ταυτότητας Συνδρομητή, ζ) ΦΠΑ η) τυχόν προκαταβολή έναντι μελλοντικών χρεώσεων, θ) τέλος Συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας, ι) τυχόν χρεώσεις από συσκευές ή/και λοιπές αγορές ειδών κινητής τηλεφωνίας, ια) τυχόν χρεώσεις από υπηρεσίες τρίτων Παρόχων, ιβ) κάθε άλλο χρέος του Συνδρομητή προς την Εταιρία εν γένει, και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα κατά την κρίση της Εταιρίας ή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στοιχεία. Τα εκάστοτε τιμολογούμενα πάγια μηνιαία τέλη συμφωνείται ότι προπληρώνονται από το Συνδρομητή Εφόσον ο Συνδρομητής επιλέξει πέραν της Υπηρεσίας συνδυασμό περισσοτέρων Πρόσθετων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Εταιρία δύναται -εφόσον οι Πρόσθετες Υπηρεσίες παρέχονται με καταβολή αντιτίμου- να προσφέρει κατ εξαίρεση εκπτώσεις επί των αρχικών χρεώσεων των Πρόσθετων Υπηρεσιών, όπως αυτές θα ισχύουν, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο και την εμπορική πολιτική της Εταιρίας. Οι ως άνω εκπτώσεις παρέχονται κατ εξαίρεση και μόνο στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Ο Συνδρομητής δηλώνει και αποδέχεται ότι, από τώρα και στο εξής, όλοι οι λογαριασμοί των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εταιρίας καθώς και αποσπάσματα των λογαριασμών αυτών, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη των βάσει αυτών οφειλών του προς την Εταιρία, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης βάσει στοιχείων που δύναται να προσκομίσει ο Συνδρομητής. Ο Συνδρομητής θα εξετάζει το λογαριασμό και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές καταχωρήσεις που απεικονίζονται σε αυτόν και θα ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρία σχετικά με κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα του λογαριασμού. Μετά την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χωρίς την προβολή αντίρρησης από το Συνδρομητή, συμφωνείται ότι ο λογαριασμός θεωρείται ακριβής και ότι έγινε σωστή χρέωση από την Εταιρία και αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Συνδρομητή για ολόκληρο το ποσό που αναφέρει, επιτρεπομένης της ανταποδείξεως Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης οιουδήποτε λογαριασμού, η Εταιρία δικαιούται να προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση του Συνδρομητή για τις προς αυτήν οφειλές του και μέσω εταιριών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και να επιδιώξει την είσπραξη των ως άνω οφειλών με κάθε νόμιμο μέσο συμπεριλαμβανομένης και της εκδόσεως διαταγής πληρωμής Σε περίπτωση προσωρινής και/ή οριστικής διακοπής της Υπηρεσίας ο Συνδρομητής υποχρεούται να εξοφλήσει πλήρως όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς, καθώς και τα τέλη επανασύνδεσης, προκειμένου να επανασυνδεθεί με το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο και να κάνει εκ νέου χρήση της Υπηρεσίας, με την εξαίρεση της περίπτωσης όπου η προσωρινή διακοπή κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης και στα πάγια τέλη περιλαμβάνεται προπληρωμένος χρόνος ομιλίας, του οποίου ο Συνδρομητής δεν μπόρεσε να κάνει χρήση λόγω της προσωρινής φραγής, οπότε η Εταιρεία δύναται να χρεώνει το τέλος διατήρησης σύνδεσης, το οποίο περιλαμβάνει το τέλος χρήσης Τοπικού Βρόχου, κόστος δικτύου, αδειών κλπ, όπως αυτά καθορίζονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα τιμοκατάλογο του άρθρου 6.1 και θα τροποποιούνται κάθε φορά κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.2 της παρούσης που θα δημοσιεύονται στο Στην περίπτωση επανασύνδεσης μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη διακοπή, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χορηγήσει νέο σταθερό ή / και κινητό αριθμό σύνδεσης. Σε περίπτωση μεταφοράς της σταθερής ή / και κινητής Tηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης σε άλλον πάροχο με αίτημα του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής θα χρεώνεται για την παροχή της Υπηρεσίας από την Εταιρία έως την στιγμή της μεταφοράς της σταθερής γραμμής ή και κινητής σύνδεσης στον επιλεγμένο πάροχο Σε περίπτωση διακοπής της Υπηρεσίας πριν την πάροδο της διάρκειάς της που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής [δώδεκα (12) ή δέκα οκτώ (18) ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών] από την υπογραφή της παρούσης, το κόστος αποσύνδεσης ορίζεται στο ποσό των πενήντα Ευρώ (50,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το ανωτέρω ποσό αφορά στο κόστος που βαρύνει την Εταιρία έναντι τρίτων για την απενεργοποίηση της σύνδεσης του πελάτη με το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυό της, τις δαπάνες παροχής Σταθερού Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού καθώς και λοιπές δαπάνες για την παροχή της Υπηρεσίας υπό τους όρους της παρούσας. Προκαταβληθέντα πάγια τέλη συμψηφίζονται με τις απαιτήσεις της Εταιρίας λόγω της πρόωρης λύσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει ήδη ενεργό Συμβόλαιο Κινητής Τηλεφωνίας με τη WIND με αναπόσβεστο ποσό επιδότησης (εξοπλισμού ή / και πίστωσης παγίου) τη χρονική στιγμή της υπογραφής της παρούσης και μετατρέψει την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας στην Υπηρεσία της παρούσας, δηλώνοντας σχετικά στη μπροστινή όψη της παρούσας, το ποσό αυτό μεταφέρεται στην Υπηρεσία και ακολουθεί τον πίνακα απόσβεσης, σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε η αρχική σύμβαση με βάση την οποία χορηγήθηκε η επιδότηση. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης πριν την πλήρη απόσβεση του ανωτέρω ποσού, ο Συνδρομητής οφείλει, πέραν του ανωτέρω κόστους αποσύνδεσης, να καταβάλει στην Εταιρία και το αναπόσβεστο ποσό επιδότησης το οποίο εξακολουθεί να είναι απαιτητό από τη WIND. Το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο κόστος αποσύνδεσης δεν οφείλεται από τον συνδρομητή σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης από την Εταιρία χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα του Συνδρομητή ή από τον Συνδρομητή με υπαιτιότητα της Εταιρίας Σε περίπτωση που η γραμμή κινητής τηλεφωνίας ενεργοποιείται στο δίκτυο της WIND ως αποτέλεσμα της παρούσας σύμβασης και εφόσον ο συνδρομητής έχει λάβει ποσό επιδότησης, τότε σε περίπτωση διακοπής της Υπηρεσίας πριν την πάροδο της διάρκειάς της που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής [δώδεκα (12) ή δέκα οκτώ (18) ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών] από την υπογραφή της παρούσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιστρέψει επιπλέον του τέλους αποσύνδεσης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6.17, ποσοστό του ποσού που αναλογεί στη συνολική επιδότηση (πλέον ΦΠΑ) της τερματικής συσκευής, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: Συμβόλαια 12μηνης διάρκειας Συμβόλαια 18μηνης διάρκειας Συμβόλαια 24μηνης διάρκειας ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (%) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (%) ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ % 100% % 83% % 66% % 49% % 32% % 16% % 0% Το προβλεπόμενο στις παραγράφους 6.17 και 6.18 κόστος αποσύνδεσης δεν οφείλεται από τον συνδρομητή σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης από την Εταιρία χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα του Συνδρομητή ή από τον Συνδρομητή με υπαιτιότητα της Εταιρίας Το παρόν συμβόλαιο δεν παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής αμέσως μόλις η χρέωση του χρήστη είναι υψηλότερη από ένα ανώτατο όριο. 7. ΕΓΓΥΗΣΗ 7.1. H Εταιρία έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πιστωτικό παρελθόν του Συνδρομητή και να ζητήσει, πριν την έναρξη της παρούσας ή/ και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της, και ο Συνδρομητής υποχρεούται αντίστοιχα να καταβάλλει στην Εταιρία εγγύηση μέχρι ποσού ύψους 900 EURO για την Υπηρεσία εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά π.χ. ανακρίβεια ή παραπλάνηση στα στοιχεία του Συνδρομητή, ενδεικτικά μειωμένη πιστοληπτική ικανότητά του, δυστροπία ή καθυστέρηση πληρωμής των οφειλών του προς την Εταιρία ή προς τρίτους, υπέρβαση του ανώτατου πιστωτικού ορίου, καθώς επίσης και της χρήσης Υπηρεσιών κατά τρόπο μη ενδεδειγμένο) Επίσης, η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει και ο Συνδρομητής υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρία περαιτέρω εγγύηση μέχρι ποσού ύψους 900 EURO για κάθε Υπηρεσία, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δηλώσει ότι επιθυμεί την παροχή Υπηρεσιών Περιαγωγής (Roaming) και Διεθνών Κλήσεων (International calls) H Εταιρία δύναται να αναπροσαρμόσει το ποσό της εγγύησης, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς, ή σε περίπτωση αύξησης χρήσης των παρεχόμενων προς το Συνδρομητή Υπηρεσιών Η Εταιρία δικαιούται επιπρόσθετα ή εναλλακτικά των ανωτέρω εγγυήσεων να ζητήσει την εξόφληση των λογαριασμών και όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω πιστωτικής κάρτας γνωστής Ελληνικής ή διεθνούς τράπεζας ή ανάλογου μέσου πληρωμής Οι εγγυήσεις θα επιστρέφονται στο Συνδρομητή άτοκα μετά τη λήξη της παρούσας και εφ όσον δεν εκκρεμούν σε βάρος του Συνδρομητή οικονομικές απαιτήσεις της Εταιρίας από οιαδήποτε αιτία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καλύπτει από το ποσό της εγγύησης κάθε ληξιπρόθεσμη και νόμιμα απαιτητή οφειλή του Συνδρομητή Η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση και να διακόπτει άμεσα την παροχή των Υπηρεσιών στην περίπτωση, που ο Συνδρομητής δεν καταβάλλει την απαιτούμενη εγγύηση. 4/7

5 8. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ Η Εταιρία, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως, τρόπος εξόφλησης, παλαιότητα Συνδρομητή, προηγούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά προς την Εταιρία ή προς τρίτους, δικαιούται να καθορίζει και να αναπροσαρμόζει ένα ανώτατο πιστωτικό όριο χρήσης της Υπηρεσίας της για κάθε Συνδρομητή. Σε περίπτωση υπέρβασης οποτεδήποτε του ως άνω πιστωτικού ορίου, η Εταιρία δικαιούται, είτε να διακόψει προσωρινά την παροχή Υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή, είτε να προβεί σε αναπροσαρμογή της εγγύησής του, κατά το Άρθρο 7 της παρούσας, είτε να ζητήσει άμεση προκαταβολή ποσού έναντι του επόμενου λογαριασμού μέχρι του διπλάσιου κατά την στιγμή εκείνη ύψους της οφειλής του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Συνδρομητή με τις ανωτέρω υποχρεώσεις η Εταιρία δύναται να προβεί σε προσωρινή ή στην οριστική διακοπή της Υπηρεσίας. 9. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Single Bill) 9.1. Για την παροχή της Υπηρεσίας εκδίδεται αποκλειστικά και μόνον, ένας Ενιαίος Λογαριασμός Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών του υποχρεώσεων (Γενικοί Όροι των Αιτήσεων και της παρούσας), όπως ενδεικτικά η μη έγκαιρη εξόφληση του συνόλου του λογαριασμού (ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί μερικότερα ποσά), εντός της αναγραφόμενης σε αυτόν ημερομηνίας λήξης, η Εταιρία δικαιούται να προβεί σε προσωρινή και κατόπιν μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας συνολικά, ήτοι όλων των Ειδικότερων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της Αίτησης στο Δίκτυο παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Συνδρομητή (κινητής, σταθερής και internet (adsl /VDSL)), όπως ισχύουν. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης του ενιαίου λογαριασμού, συμφωνείται ρητώς ότι ο Συνδρομητής καθίσταται υπερήμερος για την οφειλή του, συνεπαγόμενων των συνεπειών, που προβλέπονται σύμφωνα με το νόμο και τους Γενικούς Όρους των Αιτήσεων, αναφορικά με την προσωρινή/μόνιμη διακοπή του συνόλου των Υπηρεσιών που του παρέχονται. Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω περιγραφόμενη διακοπή, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, περιορίζεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία, για την οποία δεν γίνεται εξόφληση. 10. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Οι κάτωθι όροι ισχύουν και δεσμεύουν το Συνδρομητή στην περίπτωση που επιλέξει στην Αίτηση την παροχή κάποιας εκ των κάτωθι Πρόσθετων Υπηρεσιών της Εταιρίας, οι οποίες προϋποθέτουν την παροχή της Υπηρεσίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή κατάργησης των Πρόσθετων Υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Συνδρομητή, με κάθε πρόσφορο για την Εταιρία τρόπο (ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, στον τύπο, επιστολή, fax, , SMS, λογαριασμούς, κ.λ.π.) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες WIND Οι παρόντες ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, οι λοιποί όροι της παρούσας και η Αίτηση Σύνδεσης του Συνδρομητή αποτελούν του όρους και τις προϋποθέσεις παροχής Των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών WIND. Όπου οι παρόντες ειδικοί όροι συγκρούονται με τους Γενικούς Όρους της παρούσας υπερισχύουν οι παρόντες ειδικοί των γενικών Η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή / Πελάτη (εφεξής «Χρήστης»), βάσει των παρόντων όρων χρήσης, τις υπηρεσίες (1) προβολής ενεργών συνδέσεων, (2) προβολής λογαριασμών, (3) προβολής ενεργών πρόσθετων υπηρεσιών (add on) σε κάθε σύνδεση, όπως επίσης και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αυτών, (4) ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης διεθνούς περιαγωγής, (5) ενεργοποίησης ορίου χρήσης δεδομένων, (6) φραγής κάρτας SIM, (7) ηλεκτρονικής έκδοσης λογαριασμών (e-bill), (8) καταβολής τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας, (9) κατάθεσης ή κατάργησης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας, (10) αλλαγής οικονομικού προγράμματος, όποτε αυτό είναι δυνατό στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας, (11) αναβάθμισης εμπορικού πακέτου, όποτε αυτό είναι δυνατό στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας και, γενικώς, κάθε άλλης υπηρεσίας που παρέχεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου « (στο εξής οι «Υπηρεσίες») Οι διατιθέμενοι τύποι για την παροχή της Υπηρεσίας e-bill, από τους οποίους δύναται να επιλέξει ο Συνδρομητής στην παρούσα είναι οι παρακάτω: Α. Τύπος πρώτος (e-bill Plus) Λογαριασμός/τιμολόγιο χρέωσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή: Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, δεν επιθυμεί να λαμβάνει στο εξής σε έντυπη μορφή τους λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ότι, από την εγγραφή του στην Υπηρεσία επιθυμεί και αποδέχεται στο εξής να τους λαμβάνει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, (σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό άρθρο περιγραφόμενα). Επίσης, αποδέχεται ότι, θα λαμβάνει και κάθε σχετική με αυτόν ενημέρωση/ κοινοποίηση, όπως προβλέπεται και στους όρους της συμβάσεως Συνδρομητή/ Πελάτη με την WIND (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ειδοποίηση προσωρινής διακοπής παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία διενεργείται στην παρούσα δια μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του). Β.Τύπος δεύτερος (e-bill Basic) Λογαριασμός/τιμολόγιο χρέωσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε έντυπη μορφή, ενώ η ανάλυση κλήσεων θα αποστέλλεται στο συνδρομητή αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή: Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, δεν επιθυμεί να λαμβάνει στο εξής σε έντυπη μορφή την αναλυτική ενημέρωση για τις χρεώσεις των λογαριασμών του και ότι, από την εγγραφή του στην Υπηρεσία επιθυμεί και αποδέχεται στο εξής να τη λαμβάνει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας των Υπηρεσιών « Ο Χρήστης θα λαμβάνει σε έντυπη μορφή μόνο τον λογαριασμό/ τιμολόγιο χρέωσης, χωρίς αναλυτική χρέωση στη δηλωθείσα από αυτόν ταχυδρομική διεύθυνση. Γ.Τύπος τρίτος (e-bill & Print) Λογαριασμός/τιμολόγιο χρέωσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ανάλυση κλήσεων θα αποστέλλεται στο συνδρομητή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή O εν λόγω τύπος των Υπηρεσιών διατίθεται αποκλειστικά για τους Συνδρομητές Εταιρικών Προγραμμάτων: Ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι, από την εγγραφή του στην Υπηρεσία, επιθυμεί να λαμβάνει την ενημέρωση του λογαριασμού του για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας των Υπηρεσιών και σε έντυπη μορφή στη δηλωθείσα από αυτόν ταχυδρομική διεύθυνση. Με την επιλογή παροχής των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών WIND, στην Αίτηση Σύνδεσης, ο Συνδρομητής θα λαμβάνει από την Εταιρία ένα μοναδικό όνομα χρήστη (username) και έναν μοναδικό προσωρινό κωδικό χρήστη (password), τον οποίο και θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες WIND. Σε περίπτωση που η Αίτηση Σύνδεσης συνάπτεται εκτός εμπορικού καταστήματος, για την εγγραφή και ενεργοποίηση της Υπηρεσίας απαιτείται, είτε να χρησιμοποιείται ο μοναδικός κωδικός ενεργοποίησης που αναγράφεται στον έντυπο λογαριασμό του Συνδρομητή, είτε ο Συνδρομητής να μεταβεί σε εμπορικό κατάστημα της Εταιρίας όπου συμπληρώνοντας σχετική αίτηση θα λάβει το μοναδικό όνομα χρήστη (username) και τον μοναδικό προσωρινό κωδικό χρήστη (password) Με την υπηρεσία καταβολής τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει το τίμημα για την εξόφληση των λογαριασμών του με χρήση έγκυρης και εν ισχύ πιστωτικής του κάρτας εκδόσεως από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα Με την υπηρεσία κατάθεσης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να καταθέσει πάγια εντολή για την εξόφληση των λογαριασμών του, που πρόκειται να εκδίδονται στο μέλλον από την WIND, με χρήση έγκυρης και εν ισχύ πιστωτικής του κάρτας εκδόσεως από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα Δικαίωμα ένταξης στην Υπηρεσία έχουν όλοι οι Συνδρομητές Συμβολαίου της WIND (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα εμπορικού ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα), οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας ή και σταθερής τηλεφωνίας και internet και ηλεκτρονική διεύθυνση. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα ένταξης δύνανται να εφαρμόζονται από την Εταιρεία για λόγους διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων συνδρομητών Ο Χρήστης καλείται να διαβάζει προσεκτικά τόσο τους παρόντες όρους χρήσης των Υπηρεσιών όσο και αυτούς που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την εγγραφή του σε αυτή. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το σύνολο ή μέρος των όρων αυτών που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν από την εγγραφή του στην υπηρεσία, καλείται να μην προχωρήσει στην αποδοχή των όρων αυτών και ακολούθως στη χρήση των Υπηρεσιών. Η WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποτεδήποτε των παρόντων όρων αλλά και των εν λόγω όρων που παρουσιάζονται στο Συνδρομητή ηλεκτρονικά, πριν τη χρήση των υπηρεσιών, με προηγούμενη αντίστοιχη ενημέρωση του Χρήστη τριάντα (30) ημερών, πριν την ισχύ των εν λόγω τροποποιήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσης συμβάσεως, διάστημα κατά το οποίο ο Χρήστης θα δύναται να υπαναχωρήσει της παρούσης συμβάσεως που αφορά στην Υπηρεσία Εγγραφή/ Ενεργοποίηση των Υπηρεσιών A.Με την εγγραφή του στις Υπηρεσίες ο Χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης αλλά και τους όρους που θα παρουσιαστούν στο Συνδρομητή ηλεκτρονικά, πριν τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συναινεί με τους όρους που θα του παρουσιαστούν ηλεκτρονικά, πριν τη χρήση των υπηρεσιών, υποχρεούται να απέχει από την εγγραφή του στις Υπηρεσίες. Κατόπιν, ο Χρήστης θα λάβει από την WIND με SMS στον δηλωθέντα από αυτόν αριθμό κινητού τηλεφώνου έναν μοναδικό κωδικό ενεργοποίησης, τον οποίο και θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών. Β.Για οποιοδήποτε πρόβλημα/ δυσχέρεια/ ερώτημα κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών, ο Χρήστης δύναται να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της WIND στα ισχύοντα τηλέφωνα επικοινωνίας/ ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπως αναγράφονται στην ως άνω ηλεκτρονική σελίδα ( Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών Α.Για την πρόσβαση κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο των Υπηρεσιών, ο Χρήστης εισάγει προσωπικό κωδικό Χρήστη (username) και κωδικό Εισόδου (password) (εφεξής «Κωδικοί Πρόσβασης»). Για λόγους ασφαλείας ενδέχεται να ζητείται περιοδικά από τον Χρήστη να αλλάζει τον κωδικό εισόδου του. Β.Με τη σύνδεση στον διαδικτυακό τόπο των Υπηρεσιών, ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό mywind και έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να αιτείται και να λαμβάνει τις Υπηρεσίες. Γ.Με την έκδοση κάθε νέου λογαριασμού αποστέλλεται στον Χρήστη σχετικό ενημερωτικό γραπτό μήνυμα (SMS) στον δηλωθέντα από αυτόν αριθμό κινητής τηλεφωνίας καθώς και ηλεκτρονική επιστολή στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση με επισυναπτόμενο τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας της σχετικής Υπηρεσίας. Με τη λήψη του παραπάνω γραπτού μηνύματος και παράλληλα της ηλεκτρονικής επιστολής ο Χρήστης μπορεί να συνδέεται και να λαμβάνει γνώση του λογαριασμού του. Δ.Οι λογαριασμοί εκδίδονται μηνιαίως ή/και κατ επιλογή της WIND για χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στους όρους της συμβάσεως Συνδρομητή/Πελάτη με την WIND. Ο Χρήστης δύναται να έχει πρόσβαση και σε παλαιότερους λογαριασμούς του για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών από τον τρέχοντα λογαριασμό. Ε.Στην περίπτωση που ο Χρήστης των Υπηρεσιών εγγραφεί στην Υπηρεσία Ενιαίου Λογαριασμού της WIND (κινητή τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία και Ιnternet), δηλώνει ότι, αποδέχεται ότι θα λαμβάνει την υπηρεσία αυτή για όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που είναι ενεργοποιημένες στο Α.Φ.Μ του. ΣΤ.Κατά την παροχή των υπηρεσιών καταβολής τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας και κατάθεσης πάγιας εντολής για εξόφληση λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας ο χρήστης και νόμιμος κάτοχος της κάρτας, αφού εισέλθει στον Διαδικτυακό Τόπο, καταχωρεί στα οικεία πεδία, τα στοιχεία της κάρτας του (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, αριθμός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι αποτυπωμένος στον χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του κατόχου (CVV2/VISAή CVC/MC) και το ποσό της πληρωμής που επιθυμεί. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων ο Χρήστης εγκρίνει την πληρωμή του σχετικού ποσού με την ενεργοποίηση της ένδειξης «Ολοκλήρωση» (ή άλλης παρεμφερούς φράσης) που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του Δικαιώματα/ Υποχρεώσεις Συνδρομητή Α. Ο Χρήστης θεωρείται ότι, έλαβε γνώση για την έκδοση των λογαριασμών του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, όπως αυτή αναγράφεται σε κάθε λογαριασμό. Η Εταιρεία οφείλει να μεριμνά για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίδοση στους συνδρομητές των εκδιδόμενων από αυτήν λογαριασμών χρέωσης. Β.Επίσης, ο Χρήστης θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε σχετικής ενημέρωσης/κοινοποίησης που εστάλη στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνσή του καθώς και στον/ους αριθμό/ους κινητής τηλεφωνίας του. Γ.Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση της WIND σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην Υπηρεσία ή αδυναμίας λήψης των προβλεπόμενων στην παρούσα ενημερώσεων και δεν δύναται να επικαλεστεί κανέναν εκ των ως άνω λόγων ως αιτιολογία υπερημερίας εξόφλησης των λογαριασμών του. Δ. Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι, πέρα των ως άνω ενημερώσεων, θα λαμβάνει από την Εταιρία και έγγραφες ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Αίτηση Σύνδεσης, πριν από τη μόνιμη διακοπή παροχής των Υπηρεσιών, βάσει των προβλεπόμενων στους όρους της παρούσας. Ε.Ο Χρήστης, καθ όλη τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος και φέρει την ευθύνη να γνωστοποιεί αμέσως στη WIND εγγράφως και με υπεύθυνη δήλωση απευθυνόμενη προς αυτή, κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχει δηλώσει στην παρούσα Αίτηση, όπως ενδεικτικά της ταχυδρομικής του διεύθυνσης και του αριθμού κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Χρήστης δηλώνει ότι, οποιαδήποτε μεταβολή των δηλωθέντων από αυτόν στην ως άνω Αίτηση στοιχείων γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο. ΣΤ.Ο Χρήστης ρητώς αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, η WIND δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη ή υποχρέωση επιβεβαίωσης ή/και επαλήθευσης των δηλωθέντων από αυτόν με την παρούσα Αίτηση στοιχείων του όσον αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία που παρέχει στην Εταιρεία για την εκτέλεση των παρόντων υπηρεσιών και ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο από την επεξεργασία αυτών. Το αυτό ισχύει και για τα ως άνω στοιχεία που δηλώνονται από το Χρήστη σε περίπτωση μεταβολής των αρχικώς δηλωθέντων. Ζ.Ο Χρήστης δύναται να αλλάξει οποτεδήποτε τον τύπο παροχής της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης λογαριασμών, την δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας των Υπηρεσιών Η. Ο Χρήστης δύναται να διακόψει οποτεδήποτε τον τρόπο παροχής των Υπηρεσιών. Η μεταβολή δύναται να συντελεστεί με τη συμπλήρωση από το Χρήστη της σχετικής Αίτησης Διακοπής των Υπηρεσιών. Επίσης, σε περίπτωση αιτήματος διακοπής των Υπηρεσιών, η WIND θα αποστέλλει στο Χρήστη τους λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειστικά στη δηλωθείσα από αυτόν ταχυδρομική διεύθυνση. Τα αποτελέσματα της ως άνω Αίτησης θα επέρχονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την προσήκουσα υποβολή της. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ζητήσει η διακοπή να λάβει χώρα σε χρόνο συντομότερο των 30 ημερών, η WIND θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια των τεχνικών και διαδικαστικών δυνατοτήτων της, προκειμένου να υλοποιήσει το αίτημα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Θ.Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός χρήστης της Υπηρεσίας και δεσμεύεται ότι θα κάνει ορθή χρήση αυτής και δε θα αποκαλύπτει ούτε θα δημοσιεύει στοιχεία της Υπηρεσίας εν γένει σε οποιονδήποτε τρίτο (πχ. κωδικούς πρόσβασης, περιεχόμενο της Υπηρεσίας), όπως ενδεικτικά με την προώθησή τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε υποστεί και η WIND ουδεμία ευθύνη θα φέρει για την ζημία αυτή. Επίσης, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την WIND για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή/και παραβίαση των ως άνω κωδικών πρόσβασης στην Υπηρεσία. ΙΑ.Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέμβαση / επεξεργασία του περιεχομένου των παρουσιαζόμενων στη ιστοσελίδα των Υπηρεσιών στοιχείων χρεώσεων και ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί ο ίδιος ή προκληθεί στη WIND ή σε οιονδήποτε τρίτο από αντίστοιχη ενέργειά του. ΙΒ.Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τους όρους χρήσης της κάρτας του καθώς και από την κείμενη νομοθεσία για την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως, ενδεικτικά, να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την WIND για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας κ.λπ. ΙΓ. Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι η WIND ουδεμία ευθύνη φέρει για τη θετική ή αποθετική ζημία, που ενδεχόμενα θα υποστεί ο ίδιος από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του που απορρέουν συνολικά από το παρόν άρθρο Υποχρεώσεις της WIND Α.Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας αντιστοιχούν στα στοιχεία της βάσης δεδομένων της WIND αναφορικά με την παροχή και τιμολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Χρήστη. Σε τυχόν περίπτωση λάθους ή/και πιθανής ανακριβούς αναγραφής, λόγω μη υπαιτιότητας της WIND, η WIND δεν θα ευθύνεται έναντι κανενός για ζημίες (οποιουδήποτε είδους και αν είναι αυτές) που τυχόν θα προκύψουν. Μη υπαιτιότητα της WIND αποτελούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αιτίες που ανάγονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με πράξεις ή παραλείψεις του χρήστη. Β.Η WIND θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας και την καλή λειτουργία αυτής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία αναφορικά με την ιστοσελίδα στην οποία φιλοξενείται η Υπηρεσία ή την χρήση της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, λάθους, παράλειψης, διακοπής ελαττώματος λειτουργίας του συστήματος, ή της σύνδεσης, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν ενημερωθεί περί των ανωτέρω οι εκπρόσωποι της WIND. Γ.Η WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή κατάργησης των επιμέρους υπηρεσιών της Υπηρεσίας my- WIND, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Συνδρομητή, με κάθε πρόσφορο για τη WIND τρόπο (επιστολή, fax, , SMS, λογαριασμούς, ανάρτηση στον ιστοτόπο της WIND, κ.λ.π.). Ειδικά στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις των Υπηρεσιών συνεπάγονται δυσμενή αποτελέσματα για το Συνδρομητή/Χρήστη, η WIND θα τους ενημερώνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 της παρούσης συμβάσεως, τριάντα (30) ημέρες, πριν την εφαρμογή των τροποποιήσεων της Υπηρεσίας, παρέχοντάς τους έτσι, για το εν λόγω διάστημα, το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την παρούσα σύμβαση που αφορά στην Υπηρεσία WIND MOBILE BROADBAND Οι παρόντες ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, η Αίτηση και οι λοιποί όροι της παρούσας αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της Πρόσθετης Υπηρεσίας WIND MOBILE BROADBAND Ο Συνδρομητής δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την Πρόσθετη Υπηρεσία WIND MOBILE BROADBAND για πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχεται η Πρόσθετη Υπηρεσία WIND MOBILE BROADBAND και σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε οδηγίες και όρους χρήσης που ορίζει η Εταιρία, όπως αυτοί προβλέπονται στους Τιμοκαταλόγους της Πρόσθετης Υπηρεσίας WIND MOBILE BROADBAND και βρίσκονται αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας, στη διεύθυνση gr/gr/wind/upostirixi/statheri-internet/enimerotiko-uliko, τους οποίους ο Συνδρομητής δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται Για τη χρήση της Πρόσθετης Υπηρεσίας WIND MOBILE BROADBAND από το Συνδρομητή απαιτείται η εγκατάσταση στον Η/Υ του Συνδρομητή συγκεκριμένου λογισμικού ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο (WIND Connection Manager) το οποίο παρέχεται στο Συνδρομητή από την Εταιρία. Το λογισμικό αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση της Πρόσθετης Υπηρεσίας WIND MOBILE BROADBAND και μόνο για όσο χρονικό διάστημα παρέχεται η Πρόσθετη Υπηρεσία WIND MOBILE BROADBAND από την Εταιρία στο Συνδρομητή. Η άδεια χρήσης του λογισμικού δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση δικαίωμα για οποιαδήποτε ενέργεια αναπαραγωγής ή διανομής του λογισμικού ή γενικότερα χρήσης του για οποιαδήποτε λόγο πέραν της δυνατότητας χρήσης της Πρόσθετης Υπηρεσίας και πάντα στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση εγκατάστασης και χρήσης λογισμικού ασύρματης σύνδεσης διαφορετικού από το ως άνω, ο Συνδρομητής 5/7

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE κινητή σταθερή internet ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 ΤΗΛ: 210 6158000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET 1/9 2/9 3/9 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET Μεταξύ της Εταιρείας µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Οι παρόντες ειδικοί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής, οι γενικοί όροι σύνδεσης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας/παροχής υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ :

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΙΤΗΣΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Η COSMOTE Business Double Play COSMOTE Business Double Play Economy COSMOTE Business Telephony 2.000 COSMOTE Business Telephony 300 (Με 12 μήνες ελάχιστη διάρκεια παραμονής) ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEA ΟΔΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», (εφεξής «Εταιρεία») θέτει στη διάθεση των συνδρομητών (εφεξής

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEA ΟΔΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», (εφεξής «Εταιρεία») θέτει στη διάθεση των συνδρομητών (εφεξής ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEA ΟΔΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», (εφεξής «Εταιρεία») θέτει στη διάθεση των συνδρομητών (εφεξής «Χρήστης») της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 1: Υπηρεσίες/ Διαδικασία Χρήσης των Υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 1: Υπηρεσίες/ Διαδικασία Χρήσης των Υπηρεσιών ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», (εφεξής «Εταιρεία») θέτει στη διάθεση των συνδρομητών (εφεξής «Χρήστης») της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ :

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΙΤΗΣΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Η COSMOTE Business Double Play COSMOTE Business Double Play Economy COSMOTE Business Telephony 2.000 (Με 18 μήνες ελάχιστη διάρκεια παραμονής) Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ε Λ Α Τ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ CW26066 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ κινητή σταθερή internet WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 - Μαρούσι Α.Φ.Μ.: 099936189,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet Ανακοινώνεται ότι από 22/04/2013 παύει η εμπορική των ακόλουθων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων συμβολαίου: «Απεριόριστα με Internet 25,35,45,65,95,150», «με δωρεάν χρόνο ομιλίας 200, 500, 700,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14 Ανακοινώνεται από 29 Ιανουαρίου 2014, η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, 25, 30 και BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%.

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%. Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET 1/10 2/10 3/10 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET Μεταξύ της Εταιρείας µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Εταιρικά Προγράμματα κινητής Τηλεφωνίας. Με διαθέσιμο χρόνο ομιλίας, SMS και internet

Νέα Εταιρικά Προγράμματα κινητής Τηλεφωνίας. Με διαθέσιμο χρόνο ομιλίας, SMS και internet Νέα Εταιρικά Προγράμματα κινητής Τηλεφωνίας Με διαθέσιμο χρόνο ομιλίας, SMS και internet Παροχές Όλοι οι συνεργάτες μπορούν να ενταχθούν στα παρακάτω Εταιρικά προγράμματα Vodafone με τις αντίστοιχες επιδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ Οδηγός αλλαγής τραπεζικών λογαριασμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο

Διαβάστε περισσότερα

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017 1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ XDSL - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADSL... 2 1. Λιανική διάθεση COSMOTE ADSL... 2 2. Λιανική διάθεση COSMOTE Home Internet... 2 3. Λιανική

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017.

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (α) Στο πλαίσιο των άρθρων 9 έως 14 του νόμου 4465/2017 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016)

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

:... :... : : .:.: : : Fax: :.: ... YTA. (SIM) Cyta SIM microsim nanosim. Combo :... :... :... :... :

:... :... : : .:.: : : Fax: :.:  ... YTA. (SIM) Cyta SIM microsim nanosim. Combo :... :... :... :... : cytacc@hq.cyta.gr 2155555900............ (SIM) Cyta SIM microsim nanosim 1....... 2....................... :... :... :... :... : : : :... :... Cyta Cyta ( & ) :......... :......... SMS :......... : : :.:..:......

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ :

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ.: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΙΤΗΣΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Η COSMOTE Business Double Play COSMOTE Business Double Play Economy COSMOTE Business Telephony 2.000 (Με 18 μήνες ελάχιστη διάρκεια παραμονής) Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ε Λ Α Τ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ PLAY NOW Οι παρόντες όροι σε συνδυασμό με την Αίτηση Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής «COSMOTE») του Συνδρομητή και τους «Γενικούς Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης www.pizzafan.gr Προς διασφάλιση σας, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET Αριθµός Συµβολαίου WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET. POS/modem. modem PSTN ISDN MSN PSTN ISDN MSN

INTERNET. POS/modem. modem PSTN ISDN MSN PSTN ISDN MSN cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 INTERNET " a I modem I a PSTN ISDN MSN PSTN ISDN MSN POS/modem Fa y He as / CYTA.. T / / / a " ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα