ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1417 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ Κατανομή έτους 2016 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98), 2. Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 230) και ιδίως την παρ. 7 του άρθρου 15Α, 3. Το Ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)-Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α 70) και ιδίως τα άρθρα 20, 21 και 22, 4. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 237), 5. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α 174) σε συνδυασμό με τα άρθρα 31 και 45 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 237). 6. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 178) και την υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2014/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ Β 865/Β 1079/Β 1846), 7. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 114), 8. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 116), 9. Την υπ αριθ. Υ14/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β 2144), 10. Την υπ αριθ. Υ26/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (ΦΕΚ Β 2144), 11. Τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ.: α) 334/2004 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Καύσιμα αυτοκινήτων - πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινητήρες ντίζελ - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ Β 713/2005 και συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β 1149/2005), β) 514/2004 με τίτλο «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ Β 1490/2006),

2 16894 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1417/ γ) 460/2009 με τίτλο «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 514/2004 "Καύσιμα αυτοκινήτων-πετρέλαιο κίνησης-απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, (ΦΕΚ Β 1490/ )", καθώς και της απόφασης ΑΧΣ 513/2004 "Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 291/2003 "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ 1149/Β/ )"» (ΦΕΚ Β 67/2010), δ) 316/2010 με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», (ΦΕΚ Β'501/2012), 12. Την υπ' αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β 253) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Δ1/Α/οικ.4075/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β 586), 13. Την υπ' αριθ. οικ / απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2016 ποσότητας χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002» (ΦΕΚ Β 2601) και ιδιαίτερα τα στοιχεία του σημείου 11 του προοιμίου της εν λόγω απόφασης σχετικά με τις εκτιμήσεις της εγχώριας κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης των κατόχων άδειας διύλισης για την περίοδο από έως , 14. Τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2016, που συγκροτήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης του σημείου 13 του παρόντος προοιμίου, τα οποία διαβιβάστηκαν με το από έγγραφο της επιτροπής (αρ. ΥΠΕΝ/174196/ ), 15. Το οικ / έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες για συμμετοχή στην κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2016, κατά το άρθρο 3 παρ. 1.Θ της απόφασης του σημείου 12 του παρόντος καθώς και το γεγονός ότι η κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2016 θα επανεξεταστεί, εφόσον απαιτείται, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης του σημείου 12 του παρόντος προοιμίου, 16. Το γεγονός ότι οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους κατανομής έτους 2015 σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή έτους 2015 ποσότητας χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002» (ΦΕΚ Β 911) πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και έως τη δημοσίευση της παρούσας, συμψηφίζονται με τις ποσότητες που κατανέμονται στους δικαιούχους έτους 2016 σύμφωνα με την παρ. 7.ε του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002. Ο συμψηφισμός είναι ανεξάρτητος του ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων και των υπόχρεων σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθ. οικ / κοινή υπουργική απόφαση, 17. Το υπ' αριθ. οικ / έγγραφο της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Εξαγωγή μειγμάτων ντίζελ κίνησης με βιοντίζελ», 18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Κατανομή 1. Καθορίζονται οι δικαιούχοι της κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2016, κατανέμεται συνολική ποσότητα χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ και καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην κατανομή, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 1:

3 Τεύχος Β 1417/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Διακριτικός τίτλος δικαιούχου εταιρείας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Προέλευση κατανεμόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ Συνολική ετήσια κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ (χιλιόλιτρα) Ποσοστό συμμετοχής στην κατανομή (%) ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε. Μονάδα παραγωγής στην Αλεξανδρούπολη 26,37 0,02% ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Αχαΐας ,49 18,35% ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. Μονάδα παραγωγής στο Δρυμό Θεσσαλονίκης 4.864,17 3,68% BIOENERGIA Μονάδα παραγωγής στο ΒΙ.ΠΑ. στο Λάκκωμα Χαλκιδικής 4.810,91 3,64% SPA RENEWABLES A.E. Μονάδα παραγωγής στα Ίσθμια Κορινθίας 109,88 0,08% AGROINVEST S.A. Μονάδα παραγωγής στο Αχλάδι Φθιώτιδας ,88 25,11% ΕΞΒΙ ΙΚΕ Μονάδα παραγωγής στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου Θεσσαλονίκης 58,41 0,04% ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ Μονάδα παραγωγής στο Δήμο Κομοτηνής Ροδόπης 868,10 0,66% ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Μονάδα παραγωγής στο Κουτσό Δήμου Αβδήρων Ξάνθης 1.358,35 1,03% ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. α) KARGILL NV, Γάνδη, Βέλγιο β) OBEROSTERREICHISCHE BIODIESEL BULGARIA LTD, Ρούσε, Βουλγαρία γ) ASTRA BIOPLANT LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία δ) OXEM S.p.A, Mezzana Bigli Ιταλία ε) ECOFOX SRL, Vasto, Ιταλία στ) PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L., Βουκουρέστι, Ρουμανία 795,73 0,60% ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. α) KARGILL NV, Γάνδη, Βέλγιο β) OBEROSTERREICHISCHE BIODIESEL BULGARIA LTD, Ρούσε, Βουλγαρία γ) ASTRA BIOPLANT LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία δ) OXEM S.p.A, Mezzana Bigli Ιταλία ε) ECOFOX SRL, Vasto, Ιταλία στ) PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L., Βουκουρέστι, Ρουμανία 715,25 0,54% STAFF COLOUR-ENERGY A.B.E.E. Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας 2.748,34 2,08% NEWENERGY SA Μονάδα παραγωγής στο Παραλίμνιο Σερρών ,06 9,98% ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. α) ECOFOX SRL, Vasto, Ιταλία β) EXPUR SA, Slobozia, Ρουμανία γ) NOVAOL SRL, Ραβέννα, Ιταλία δ) ASTRA BIOPLANT LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία ε) OBEROSTERREICHISCHE BIODIESEL BULGARIA LTD, Ρούσε, Βουλγαρία 678,95 0,51% MIL OIL HELLAS A.E. Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λευκώνα Σερρών 6.800,57 5,15% ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. Μονάδα παραγωγής στη Β ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Βελεστίνο Μαγνησίας ,68 8,65% ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. α) KARGILL NV, Γάνδη, Βέλγιο β) OBEROSTERREICHISCHE BIODIESEL BULGARIA LTD, Ρούσε, Βουλγαρία γ) ASTRA BIOPLANT LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία δ) OXEM S.p.A, Mezzana Bigli Ιταλία ε) ECOFOX SRL, Vasto, Ιταλία στ) PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L., Βουκουρέστι, Ρουμανία 710,72 0,54% ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΝΟΣ Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. α) ITAL BI OIL S.R.L., Monopoli, Ιταλία β) PRIO BIOCOMBUSTIBIL SRL, Βουκουρέστι, Ρουμανία Μονάδα παραγωγής στη Β ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Βελεστίνο Μαγνησίας α) EXPUR SA, Slobozia, Ρουμανία β) BIOCOM ENERGIA S.L., Algemesi, Ισπανία γ) ECOFOX SRL, Vasto, Ιταλία δ) OBEROSTERREICHISCHE BIODIESEL BULGARIA LTD, Ρούσε, Βουλγαρία ε) ASTRA BIOPLANT LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία στ) DP LUBRIFICANTI SRL, Aprilia, Ιταλία ζ) NOVAOL SRL, Ραβέννα, Ιταλία η) K.TH.G. ECO-LOGICAL FUELS CO LTD, Πάφος, Κύπρος θ) PRIO BIOCOMBUSTIBIL SRL, Βουκουρέστι, Ρουμανία ι) SAIPOL SA BU DIESTER, Παρίσι, Γαλλία 780,36 0,59% 6.176,46 4,68% 1.450,35 1,10% AVIN α) EXPUR SA, Slobozia, Ρουμανία β) ECOFOX SRL, Vasto, Ιταλία γ) OBEROSTERREICHISCHE BIODIESEL BULGARIA LTD, Ρούσε, Βουλγαρία δ) ASTRA BIOPLANT LTD, Slivo Pole, Βουλγαρία ε) DP LUBRIFICANTI SRL, Aprilia, Ιταλία στ) NOVAOL SRL, Ραβέννα, Ιταλία ζ) PRIO BIOCOMBUSTIBIL SRL, Βουκουρέστι, Ρουμανία η) SAIPOL SA BU DIESTER, Παρίσι, Γαλλία 1.269,97 0,96% ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε. Μονάδα παραγωγής στο Κιλκίς 1.450,35 1,10% GF ENERGY ABEE ,64 10,90% Μονάδα παραγωγής στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,00 100,00%

4 16896 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1417/ Οι συνολικές ποσότητες ανά δικαιούχο του πίνακα 1 κατανέμονται ανά μήνα και ανά κάτοχο άδειας διύλισης, σύμφωνα με το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα του ακόλουθου πίνακα 2, με την επιφύλαξη της παρ. 1.α του άρθρου 3: ΠΙΝΑΚΑΣ 2* Μηνιαίο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2016 (χιλιόλιτρα) Διακριτικός τίτλος δικαιούχου εταιρείας ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε. 1,31 1,15 1,35 1,60 1,67 1,80 1,80 1,66 1,79 1,73 1,46 1,46 0,53 0,47 0,55 0,65 0,68 0,73 0,73 0,67 0,72 0,70 0,59 0,59 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε , , , , , , , , , , , ,30 489,08 427,40 502,30 594,83 621,27 669,73 669,73 616,86 665,33 643,30 541,96 541,96 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. 242,41 211,83 248,96 294,82 307,92 331,95 331,95 305,74 329,76 318,84 268,61 268,61 98,24 85,85 100,89 119,48 124,79 134,52 134,52 123,90 133,64 129,21 108,86 108,86 BIOENERGIA 239,75 209,51 246,23 291,59 304,55 328,31 328,31 302,39 326,15 315,35 265,67 265,67 97,16 84,91 99,79 118,17 123,42 133,05 133,05 122,55 132,18 127,80 107,67 107,67 SPA RENEWABLES A.E. 5,48 4,79 5,62 6,66 6,96 7,50 7,50 6,91 7,45 7,20 6,07 6,07 2,22 1,94 2,28 2,70 2,82 3,04 3,04 2,80 3,02 2,92 2,46 2,46 AGROINVEST S.A , , , , , , , , , , , ,25 669,36 584,94 687,45 814,09 850,27 916,60 916,60 844,24 910,57 880,42 741,73 741,73 ΕΞΒΙ ΙΚΕ 2,91 2,54 2,99 3,54 3,70 3,99 3,99 3,67 3,96 3,83 3,23 3,23 1,18 1,03 1,21 1,43 1,50 1,62 1,62 1,49 1,60 1,55 1,31 1,31 ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 43,26 37,81 44,43 52,62 54,95 59,24 59,24 54,56 58,85 56,90 47,94 47,94 17,53 15,32 18,01 21,32 22,27 24,01 24,01 22,11 23,85 23,06 19,43 19,43 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 67,69 59,16 69,52 82,33 85,99 92,70 92,70 85,38 92,09 89,04 75,01 75,01 27,43 23,97 28,18 33,37 34,85 37,57 37,57 34,60 37,32 36,08 30,40 30,40 ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 39,66 34,65 40,73 48,23 50,37 54,30 54,30 50,02 53,95 52,16 43,94 43,94 16,07 14,04 16,51 19,55 20,41 22,01 22,01 20,27 21,86 21,14 17,81 17,81 ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. 35,64 31,15 36,61 43,35 45,28 48,81 48,81 44,96 48,49 46,88 39,50 39,50 14,45 12,62 14,84 17,57 18,35 19,78 19,78 18,22 19,65 19,00 16,01 16,01 STAFF COLOUR-ENERGY A.B.E.E. 136,96 119,69 140,67 166,58 173,98 187,55 187,55 172,75 186,32 180,15 151,77 151,77 55,51 48,51 57,01 67,51 70,51 76,01 76,01 70,01 75,51 73,01 61,51 61,51 NEWENERGY SA 656,38 573,60 674,12 798,30 833,78 898,83 898,83 827,87 892,92 863,35 727,34 727,34 266,01 232,46 273,20 323,52 337,90 364,26 364,26 335,50 361,86 349,88 294,76 294,76 ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 33,84 29,57 34,75 41,15 42,98 46,33 46,33 42,68 46,03 44,50 37,49 37,49 13,71 11,98 14,08 16,68 17,42 18,78 18,78 17,29 18,65 18,04 15,19 15,19 MIL OIL HELLAS A.E. 338,91 296,16 348,07 412,19 430,51 464,09 464,09 427,45 461,04 445,77 375,55 375,55 137,35 120,02 141,06 167,04 174,47 188,08 188,08 173,23 186,84 180,65 152,19 152,19 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 568,85 497,11 584,23 691,85 722,60 778,97 778,97 717,47 773,85 748,22 630,35 630,35 230,53 201,46 236,76 280,38 292,84 315,69 315,69 290,76 313,61 303,22 255,46 255,46 ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 35,42 30,95 36,38 43,08 44,99 48,50 48,50 44,67 48,18 46,59 39,25 39,25 14,35 12,54 14,74 17,46 18,23 19,66 19,66 18,10 19,53 18,88 15,91 15,91 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 38,89 33,98 39,94 47,30 49,40 53,25 53,25 49,05 52,90 51,15 43,09 43,09 15,76 13,77 16,19 19,17 20,02 21,58 21,58 19,88 21,44 20,73 17,46 17,46 ΜΑΝΟΣ Α.Ε. 307,81 268,98 316,12 374,36 391,00 421,50 421,50 388,22 418,73 404,86 341,08 341,08 124,74 109,01 128,11 151,71 158,46 170,82 170,82 157,33 169,69 164,07 138,23 138,23 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 72,28 63,16 74,23 87,91 91,81 98,98 98,98 91,16 98,33 95,07 80,09 80,09 29,29 25,60 30,08 35,62 37,21 40,11 40,11 36,94 39,85 38,53 32,46 32,46 AVIN 63,29 55,31 65,00 76,97 80,39 86,67 86,67 79,82 86,10 83,25 70,13 70,13 25,65 22,41 26,34 31,19 32,58 35,12 35,12 32,35 34,89 33,74 28,42 28,42 ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε. 72,28 63,16 74,23 87,91 91,81 98,98 98,98 91,16 98,33 95,07 80,09 80,09 29,29 25,60 30,08 35,62 37,21 40,11 40,11 36,94 39,85 38,53 32,46 32,46 GF ENERGY ABEE 716,71 626,32 736,08 871,68 910,42 981,45 981,45 903,96 974,99 942,70 794,20 794,20 290,46 253,82 298,31 353,26 368,96 397,74 397,74 366,34 395,12 382,04 321,86 321,86 ΣΥΝΟΛΟ 6.578, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 * Σε κάθε κελί του πίνακα 2, η άνω αναγραφόμενη ποσότητα αντιστοιχεί στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και η κάτω στην εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.». 3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις ποσότητες πρώτων υλών που αναγράφονται στον πίνακα 3 της παρούσας, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ που τους κατανεμήθηκαν με τους δείκτες ΕΛ1i, EΛ2i και ΕΛ3i του άρθρου 5 της Δ1/Α/οικ.2497/ απόφασης, αποκλειστικά για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ στις εγκαταστάσεις τους και να μην τις διαθέσουν προς άλλη χρήση ή προς τρίτους, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου Σε περίπτωση που οι ποσότητες πρώτων υλών του πίνακα 3 αντιστοιχούν σε ποσότητες βιοντίζελ μεγαλύτερες από τις κατανεμηθείσες, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις πλεονάζουσες πρώτες ύλες.

5 Τεύχος Β 1417/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ελαιούχοι σπόροι Βαμβακόσπορος Χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη Διακριτικός τίτλος δικαιούχου Είδος ελαιούχου Ποσότητα Απόδοση σε Ποσότητα Απόδοση σε Ποσότητα Απόδοση σε εταιρείας σπόρου (τόνοι) βιοντίζελ (χλτ) (τόνοι) βιοντίζελ (χλτ) (τόνοι) βιοντίζελ (χλτ) ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ηλίανθος , , , ,94 ηλίανθος 5.943,620 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ελαιοκράμβη 2.354, , , ,27 σόγια 883,850 ηλίανθος 6.552,952 BIOENERGIA ελαιοκράμβη 203, , ,780 43, , ,09 σόγια 454,370 ηλίανθος ,996 AGROINVEST S.A. ελαιοκράμβη 2.668, , , , , ,78 σόγια 3.467,390 ΕΞΒΙ ΙΚΕ 27,770 29,71 ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ηλίανθος 984, ,997 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ηλίανθος 1.729, , , ,11 ελαιοκράμβη 225,960 STAFF COLOUR-ENERGY A.B.E.E. ηλίανθος 3.201, , , ,31 ηλίανθος ,950 NEWENERGY SA ελαιοκράμβη 4.453, , , ,02 σόγια 1.175,840 ηλίανθος 9.428,175 MIL OIL HELLAS A.E. ελαιοκράμβη 1.481, , , , , ,33 σόγια 2.430,234 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε , ,54 ηλίανθος 7.834,782 ΜΑΝΟΣ Α.Ε. ελαιοκράμβη 198, , , ,80 897, ,84 σόγια 814,765 ηλίανθος ,523 GF ENERGY ABEE ελαιοκράμβη 1.195, , , ,00 949, ,93 σόγια ,970 ηλίανθος ,604 ΣΥΝΟΛΟ: ελαιοκράμβη , , , , , ,82 σόγια , Οι βεβαιώσεις χαρακτηριστικών αειφορίας που τυχόν δίδονται από τους δικαιούχους της κατανομής στους κατόχους άδειας διύλισης και αφορούν τις κατανεμηθείσες ποσότητες βιοντίζελ, οι οποίες υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες εγχώριων ελαιούχων σπόρων, βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών του πίνακα 3 της παρ. 3, δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν βιοντίζελ, αυτούσιο ή σε μείγμα με ντίζελ κίνησης, που εξάγεται από τους κατόχους άδειας διύλισης ή τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α'. Άρθρο 2 Υποβολή εγγυητικής επιστολής και πρόσθετων δικαιολογητικών Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, τα κατωτέρω: α) Εγγυητική επιστολή εκδοθείσα από τραπεζικό ίδρυμα και ειδικότερα από υποκατάστημα αυτού το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής για κάθε δικαιούχο καθορίζεται στον πίνακα 4 της παρούσας.

6 16898 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1417/ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Ποσό εγγυητικής Διακριτικός τίτλος δικαιούχου εταιρείας επιστολής ( ) ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε. 870 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε BIOENERGIA SPA RENEWABLES A.E AGROINVEST S.A ΕΞΒΙ ΙΚΕ ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E STAFF COLOUR-ENERGY A.B.E.E NEWENERGY SA ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε MIL OIL HELLAS A.E ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΜΑΝΟΣ Α.Ε ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε AVIN ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε GF ENERGY ABEE Σε περίπτωση μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής εντός της ανωτέρω προθεσμίας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας σε τραπεζικό ίδρυμα για την έκδοσή της, η οποία επισυνάπτεται, και ότι θα την προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της. Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας. β) Για τους δικαιούχους γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής ενημερότητας καθώς και ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της δικαιούχου εταιρείας δηλώνει ότι η εταιρεία δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα. γ) Οι δικαιούχοι δύνανται να τροποποιήσουν αποκλειστικά ως προς τη χωρητικότητα, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στην κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2016 σύμφωνα με τα σημεία Α.στ και Β.στ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Δ1/Α/οικ.2497/ απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με άμεση κοινοποίηση στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων δεν μπορεί να είναι αφενός μικρότερη από 100 κυβικά μέτρα ανά μονάδα παραγωγής του δικαιούχου ή ανά εγκεκριμένη συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής του δικαιούχου και αφετέρου από το 1/100 της κατανεμηθείσας ποσότητας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις παραδόσεων δικαιούχων και παραλαβών κατόχων άδειας διύλισης και κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α' 1. α) Οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ και οι κάτοχοι άδειας διύλισης να τις παραλαμβάνουν σύμφωνα με τον πίνακα 2 του άρθρου 1, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους που ορίζονται στην υπ' αριθ. οικ / απόφα-

7 Τεύχος Β 1417/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ση για την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2015 ανά κάτοχο άδειας διύλισης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ' αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/ απόφασης, από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, συμψηφίζονται με τις κατανεμηθείσες. Για το διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας τις λοιπές από τις συνολικές κατανεμηθείσες σε αυτούς ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ και οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να τις παραλαμβάνουν. Ο υπολογισμός του συμψηφισμού και των μηνιαίων παραδόσεων όπως αυτές διαμορφώνονται κατόπιν του συμψηφισμού πραγματοποιείται από κοινού από τους δικαιούχους και τους κατόχους άδειας διύλισης. β) Οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας, επιπλέον ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που τους ζητούνται, σύμφωνα με τα εδάφια γ και δ, και οι κάτοχοι άδειας διύλισης και άδειας εμπορίας κατηγορίας Α οφείλουν να τις παραλαμβάνουν. γ) Οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να ζητούν και να παραλαμβάνουν επιπλέον ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ από τους δικαιούχους ή από κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων ώστε να διασφαλίζουν ότι: i) και το επιπλέον 15% του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια και το οποίο δεν ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό της προς κατανομή ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης 7% κατ όγκο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπ αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/ απόφασης, και ii) εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης ως προς τις προβλέψεις της κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, η επιπλέον ποσότητα του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης 7% κατ' όγκο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Δ1/Α/οικ.2497/ απόφασης. δ) Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α εφόσον πραγματοποιήσουν εισαγωγές, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική αγορά, οφείλουν να ζητούν και να παραλαμβάνουν ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, ώστε να διασφαλίζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης 7% κατ' όγκο, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 1 παρ. 6 της υπ' αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/ απόφασης. ε) Οι ποσότητες που ζητούνται από τους δικαιούχους και τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τις περ. γ και δ της παρούσας παραγράφου, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, άδειας διύλισης και άδειας εμπορίας κατηγορίας Α', με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gr. Οι ποσότητες αυτές γνωστοποιούνται στους δικαιούχους και τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων από τους υπόχρεους ανάμειξης εγκαίρως για λόγους προγραμματισμού. Οι ποσότητες που διατίθενται και παραλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 και παρ. 6.β της Δ1/Α/ οικ.2497/ απόφασης, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων από τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων άδειας διύλισης και άδειας εμπορίας κατηγορίας Α με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση στ) Εφόσον μειωθεί έως και 15% η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, οι κατανεμηθείσες ποσότητες ανά δικαιούχο παραμένουν σταθερές και παραλαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους κατόχους άδειας διύλισης, σύμφωνα με τον πίνακα 3. Η υπόλοιπη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ παραλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3.i και 3.ii του άρθρου 1 της Δ1/Α/οικ.2497/ απόφασης. 2. α) Κατά τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, των κατόχων άδειας διύλισης και των δικαιούχων, γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι ποσοστού 10% σε μηνιαία βάση και 5% σε ετήσια βάση, για κάθε κάτοχο άδειας διύλισης ανά δικαιούχο. Η τήρηση της υποχρέωσης ελέγχεται ξεχωριστά για τις ποσότητες των περ. α και γ της παρ. 1. β) Μεγαλύτερη μηνιαία απόκλιση μπορεί να επιτραπεί εφόσον το σύνολο της προς παράδοση μηνιαίας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ ενός δικαιούχου ανά κάτοχο άδειας διύλισης είναι μικρότερη των εικοσιπέντε (25) χιλιολίτρων καθώς και για σοβαρούς λόγους, μετά από έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη σχετική γνωστοποίηση του δικαιούχου ή του κατόχου άδειας διύλισης, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων μέχρι και τη 15η του μηνός που προηγείται αυτού που ζητείται τροποποίηση. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση των λοιπών κατά περίπτωση εμπλεκομένων. γ) Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι καθώς και οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα, εγγράφως την Διεύθυνση Υδρογονανθράκων για οποιαδήποτε αιτία μεταβολής ή διακοπής της διατιθέμενης ή παραλαμβανόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ σε σχέση με τις μηνιαίες προγραμματισμένες παραδόσεις. δ) Κατά τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της παραγράφου 1, των κατόχων άδειας εμπορίας κατηγορίας Α και των δικαιούχων, γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι 5% σε ετήσια βάση για κάθε κάτοχο άδειας εμπορίας κατηγορίας Α ανά δικαιούχο. Μεγαλύτερη απόκλιση μπορεί να επιτραπεί εφόσον το σύνολο της προς παράδοση ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ ενός δικαιούχου ανά κάτοχο άδειας εμπορίας κατηγορίας Α είναι μικρότερη των εικοσιπέντε (25) χιλιολίτρων καθώς και για σοβαρούς λόγους, μετά από έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη σχετική γνωστοποίηση του δικαιούχου ή του κατόχου άδειας εμπορίας κατηγορίας Α', η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση των λοιπών κατά περίπτωση εμπλεκομένων. 3. Οι δικαιούχοι, οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, οι κάτοχοι άδειας διύλισης και οι κάτοχοι άδειας

8 16900 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1417/ εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική επικράτεια, οφείλουν για τους σκοπούς της παρούσας: α. να υποβάλουν στοιχεία στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ1/Β/7364/ απόφαση «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΦΕΚ Β 1116) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΔΙ/οικ.16421/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β 2328), β. να συνεργάζονται πλήρως σε περιπτώσεις ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από κλιμάκια που συστήνονται βάσει του άρθρου 15Α παρ. 8 του Ν. 3054/2002, γ. να αποστέλλουν επιπρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία που τυχόν τους ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, καθώς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς των εμπλεκομένων Υπουργείων. 5. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση ελέγχεται από τη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρθρο 4 Διοικητικές κυρώσεις 1. Στους δικαιούχους, στους κατόχους άδειας διύλισης και στους κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική επικράτεια, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3054/2002, εφόσον δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 2. Στους δικαιούχους, δύναται να επιβληθούν, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους, και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: α) Μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 2. β) Μερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης κατανομής, γ) Απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές κατανομές βιοντίζελ. δ) Ανάκληση της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Άρθρο 5 Τελικές διατάξεις 1. Για τους σκοπούς της παρούσας, το σύνολο της ποσότητας του αυτούσιου βιοντίζελ του άρθρου 1 πρέπει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 20, 21 και 22 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων και να έχει παραχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει για τις ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. γ και δ. 2. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης και οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το αυτούσιο βιοντίζελ αναμειγνύεται σε ποσοστό 7% κατ' όγκο στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15Α παρ. 1 του Ν. 3054/ Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά της παρούσας απόφασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15Α παρ. 4γ του Ν. 3054/2002.

9 Τεύχος Β 1417/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Ονομασία Τράπεζας) (Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου) Ημερομηνία Έκδοσης.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Διεύθυνση Ενέργειας Διεύθυνση Υδρογονανθράκων ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο.. ΠΟΣΟ: ΕΥΡΩ.. (ΕΥΡΩ..ολογράφως.) Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι ρητώς και ανεκκλήτως του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(ΕΥΡΩ..ολογράφως.), υπέρ της εταιρείας «.», με ΑΦΜ. που εδρεύει στ...για την κάλυψη κάθε αξίωσης του Ελληνικού Δημοσίου για μη παράδοση μέρους ή όλης της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, η οποία κατανεμήθηκε στη δικαιούχο εταιρεία σύμφωνα με την υπ αριθ. οικ. ΚΥΑ (ΦΕΚ..) [συμπληρώνονται τα στοιχεία της παρούσας απόφασης] όπως κάθε φορά αυτή ισχύει, για την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2016 καθώς και για μη τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από την ανωτέρω ΚΥΑ. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησής σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι και 31/3/2017 μετά την πάροδο της οποίας προθεσμίας και εφόσον στο μεταξύ δεν λάβουμε απλή έγγραφη ειδοποίησή σας περί κατάπτωσής της, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρέωσής μας από αυτήν. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από αίτημα της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. Η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν διέπεται από τους ελληνικούς νόμους ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχών διαφορών που προκύπτουν από αυτή είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

10 16902 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1417/ Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος και δημοσίευση 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η παρούσα απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.ar). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Μαΐου 2016 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

11

12 16904 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1417/ Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α 131). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1, προσαυξανόμενο κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. E Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα Ιστοσελίδα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ ) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ ) Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19155 30 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1881 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 176636 Κατανομή έτους 2017 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ,

Διαβάστε περισσότερα

Προέλευση κατανεμόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ. Μονάδα παραγωγής στο Δρυμό Θεσσαλονίκης

Προέλευση κατανεμόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ. Μονάδα παραγωγής στο Δρυμό Θεσσαλονίκης A/A Διακριτικός τίτλος δικαιούχου εταιρείας Προέλευση κατανεμόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ Συνολική ετήσια κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ (Χλτ) Ποσοστό συμμετοχής στην κατανομή 1 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20853 16 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157196/3204 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5961 14 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 470 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 159/16832 Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36003 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3534 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Δ1/Α/οικ. 2497/8.2.2013 «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8403 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 91 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24663 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2290 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2222.1-1.2/62573/2016 Έγκριση και αποδοχή του Κώδικα για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2323 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18211 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34607 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16459 Διεκπ. 11562 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1697 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 157 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37955 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3791 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. οικ. 186383 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/ 6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6419 6420 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6421 6422 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9427 30 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1100 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956 Καθορισμός αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7829 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10169 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18239 Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32699 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44943 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/ 9788 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-1 9788-2 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-3 9788-4 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-5 9788-6 Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17281 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23433 7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 109499/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29863 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2849 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22753 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9055 27 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46965 3 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3884 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.81580 Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6809 13 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4397 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7467 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20163930 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα Άρθρο 15Α Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα 1. α) Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 725 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4466 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 409 7 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 25 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.5198/229081 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 291 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55925 Μερική ανάκληση απόφασης ένταξης σε κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29783 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2848 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 361 13 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4458 Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1255 14 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 86 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4477 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1017 16 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 70 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23709 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7565 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001003/13.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.10 20:10:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2549 2 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 256 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10191 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1393 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1189923 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4434 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6427 30 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4390 Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8277 15 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1148 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 7178 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 827 12 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 175700 Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ1/Α/οικ.13316/07.08.2014 κοινή υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 349 6 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14737 Μερική κύρωση δασικού χάρτη όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10501 7 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1230 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1547/37550 Τροποποίηση της αριθμ. 4810/110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8781 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4421 Κύρωση του Τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50763 23 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4103 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 79983/58 Καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33861 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3275 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1-1/82937/16 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 28 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 39 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4462 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 147 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 20/1219 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών α) τμήματος της νέας κοίτης Σπερχειού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29461 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2822 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΗ-ΧΟΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Α: ΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011

ΑΔΑ: 45ΒΜΗ-ΧΟΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Α: ΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οι ακόλουθοι δύο πίνακες διατίθενται και ηλεκτρονικά µαζί µε την παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=292&language=el-gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Α: ΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8419 8 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1160164 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. 2. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7031 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 953 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11150 Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 101 1 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 13 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21415 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/54821/0004 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6347 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 856 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 11229/16/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7719 22 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 595 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23544/Ν1 Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8681 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4420 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2215 29 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 125 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6699 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 906 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034726/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6545 31 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 100 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4392 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6971 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 944 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 2537/20511 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45029 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4458 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 111 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4450 Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4685 14 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 8653 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7753 30 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4535 Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2959 22 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 81 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1452 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ1/Α/οικ.11750 Κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1797 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, συνολικού εμβαδού 13.414,74 τ.μ. στη θέση «Ντούγα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6315 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 852 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11232/16/ΓΠ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1512 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 91/

1512 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 91/ 1512 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 91/23.06.2017 Τεύχος Α 91/23.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 1514 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 91/23.06.2017 Τεύχος Α 91/23.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή έτους 2017 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν.

ΘΕΜΑ: Κατανομή έτους 2017 ποσότητας χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 911 19 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.176374 Κατανομή έτους 2015 ποσότητας 140.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6775 8 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 111 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4396 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38695 15 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3249 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 30307 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2605 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 6780 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31543 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2972 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4144/0092 Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32947 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 1085/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6683 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 904 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034762/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2373 31 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 315 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1617021582/21-3-2017 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6955 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 942 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 3458 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1153 26 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 250 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6359 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 858 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1516034722/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57745 11 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4311 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3016/130578 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρειες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα