ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Άρθρο 1 Κατάρτιση πινάκων επιλογής των στελεχών της ηµόσιας Εκπαίδευσης 1) Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία και στις κενούµενες θέσεις για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. 2) Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων οι παρακάτω αξιολογικοί πίνακες επιλογής που ισχύουν για τέσσερα έτη: α ) Σχολικών συµβούλων δηµοτικής εκπαίδευσης β) Σχολικών συµβούλων προσχολικής αγωγής γ) Σχολικών συµβούλων ειδικής αγωγής δ) Σχολικών συµβούλων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά κλάδους και ειδικότητες ε) ιευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στ) ιευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ζ) Προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης η) Προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θ) Προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής ι) Προϊσταµένων γραφείων τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης ια) ιευθυντών δηµοτικών σχολείων ιβ) ιευθυντών γυµνασίων ιγ) ιευθυντών ενιαίων λυκείων ιδ) ιευθυντών τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων ιε) ιευθυντών σχολικών εργαστηριακών κέντρων (ΣΕΚ) ιστ) ιευθυντών σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ιζ) ιευθυντών γυµνασίων και ενιαίων λυκείων ειδικής αγωγής ιη) ιευθυντών τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων ειδικής αγωγής α και β βαθµίδας ιθ) ιευθυντών πειραµατικών δηµοτικών σχολείων κ) ιευθυντών πειραµατικών γυµνασίων και ενιαίων λυκείων κα) ιευθυντών µουσικών σχολείων( γυµνασίων- λυκείων) κβ) ιευθυντών πειραµατικών δηµοτικών σχολείων των πανεπιστηµίων κγ) ιευθυντών πειραµατικών γυµνασίων και ενιαίων λυκείων των πανεπιστηµίων 3) Για την επιλογή και τοποθέτηση υποδιευθυντών και προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων οι ακόλουθες προτάσεις: α) Υποδιευθυντών δηµοτικών σχολείων β) Υποδιευθυντών γυµνασίων γ) Υποδιευθυντών ενιαίων λυκείων δ) Υποδιευθυντών τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων

2 ε) Υποδιευθυντών σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ) στ) Υποδιευθυντών τοµέων σχολικών εργαστηριακών κέντρων ζ) Προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης η) Προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γενικής κατεύθυνσης θ) Προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τεχνικής επαγγελµατικής κατεύθυνσης. Άρθρο 2 Συµβούλιο επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης 1.α) Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης των υπό στοιχεία α) µέχρι και ι) από τους πίνακες επιλογής της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου, συγκροτούνται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων τα παρακάτω συµβούλια επιλογής: αα) Συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβούλων δηµοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής ββ) Συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβούλων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γγ) Συµβούλιο επιλογής διευθυντών και προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δδ) Συµβούλιο επιλογής διευθυντών και προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γραφείων φυσικής αγωγής και γραφείων τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. β) Τα κατά το προηγούµενο εδάφιο συµβούλια είναι επταµελή και αποτελούνται από: i) Τρία µέλη ΕΠ των πανεπιστηµίων. Τα µέλη προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά συµβούλια των πανεπιστηµίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Από τα προτεινόµενα µέλη, ο Υπουργός επιλέγει τρία ως τακτικά και τρία ως αναπληρωµατικά. ii) ύο συµβούλους ή παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε την απόφαση συγκρότησης. iii) Τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών των κεντρικών υπηρεσιακών συµβουλίων της αντίστοιχης βαθµίδας, που αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές τους γ) Η συγκρότηση κάθε συµβουλίου επιλογής γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται εντός του µηνός εκεµβρίου κάθε τέταρτου έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ εξαίρεση κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου τα ανωτέρω συµβούλια συγκροτούνται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του νόµου. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ο οποίος αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύµατος αυτού µεταξύ των υπό στοιχείο i) του προηγούµενου εδαφίου τακτικών µελών του κάθε συµβουλίου και ο γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του. Ως γραµµατέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου

3 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή αποσπασµένος σε αυτήν εκπαιδευτικός. δ) Τα συµβούλια επιλογής σχολικών συµβούλων είναι υπεύθυνα και για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των σχολικών συµβούλων. 2. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των διευθυντών των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των σχολικών εργαστηριακών κέντρων, αρµόδια είναι τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Κατ εξαίρεση, η επιλογή των διευθυντών των εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΚ) και η σύνταξη των οικείων πινάκων γίνεται από το υπηρεσιακό συµβούλιο ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΥΣΕΕΠ) κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α) 3. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των διευθυντών των πειραµατικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των πανεπιστηµίων αρµόδια είναι τα κεντρικά υπηρεσιακά συµβούλια της αντίστοιχης βαθµίδας. 4. Η επιλογή των υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ και των προϊσταµένων τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων γίνεται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια. 5. Η θητεία του προέδρου, των µελών και γραµµατέων των συµβουλίων επιλογής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η εκεµβρίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θητεία αρχίζει µε την συγκρότηση των συµβουλίων επιλογής και λήγει την 31η εκεµβρίου Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται στους προέδρους και µέλη, στους εισηγητές και γραµµατείς των συµβουλίων επιλογής. Άρθρο 3 Κριτήρια επιλογής Τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και αποτιµώνται συνολικά σε εκατό αξιολογικές µονάδες. α) Υπηρεσιακή κατάσταση - ιδακτική Εµπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου

4 β) Επιστηµονική Παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και τα συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά στοιχεία γ) Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιµάται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρµοδίου συµβουλίου επιλογής. Κατά την συνέντευξη εκτιµάται, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήµατα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λ.π.), να δηµιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. δ) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου. Άρθρο 4 Προθεσµίες υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής- ιάρκεια ισχύος των πινάκων- ιαδικασία υποβολής αιτήσεων 1. Εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους, δηµοσιεύονται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας προκηρύξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν συµµετοχή στην διαδικασία κατάρτισης των υπό στοιχεία α) µέχρι και ι) των πινάκων επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 1 να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία που προβλέπεται στη δηµοσιευθείσα προκήρυξη. 2. Το οικείο συµβούλιο επιλογής καταρτίζει εντός του πρώτου εξαµήνου του τελευταίου έτους τους τελικούς πινάκες επιλογής, οι οποίοι µετά την επικύρωση τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ιδίου έτους µέχρι την 30η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί. 3. Εντός των προθεσµιών της παρ. 1 του άρθρου αυτού οι διευθυντές εκπαίδευσης των νοµών, µε αποφάσεις τους που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ Ε) : α) Προβαίνουν στο διαχωρισµό των σχολείων κάθε νοµού σε περιοχές τοποθέτησης διευθυντών, ανάλογα µε τις αποστάσεις µεταξύ τους τις συγκοινωνιακές διευκολύνσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Σε κάθε περιοχή περιλαµβάνονται τα σχολεία ενός ή περισσότερων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή δηµοτικών διαµερισµάτων. Σχολεία του ιδίου δήµου ή δηµοτικών διαµερισµάτων δεν µπορούν να υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές. Σε κάθε νησί δηµιουργούνται µία ή περισσότερες περιοχές στις οποίες δεν µπορούν να υπαχθούν σχολεία που δεν λειτουργούν στο νησί αυτό. β) Προκηρύσσουν τις κενές θέσεις των σχολικών µονάδων και των ΣΕΚ του νοµού για την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής διευθυντών προς κάλυψη των κενών και των κενούµενων θέσεων. Η προκήρυξη αυτή γίνεται κατά περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο και αναρτάται αυθηµερόν στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης. Αντίγραφο της προκήρυξης κοινοποιείται στις σχολικές µονάδες και τα ΣΕΚ του νοµού προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.

5 γ) Καλούν τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν αίτηση για επιλογή εντός δεκαπέντε ηµερών από την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης. 4. Τα οικεία ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ Ε καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαµήνου του οικείου έτους, τους υπό στοιχεία ια, ιστ, ιθ, και ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιζ, ιθ, κ, κα, της παρ. 2 του άρθρου 1 αντιστοίχως, τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι µετά την επικύρωσή τους από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσής αναρτώνται στα γραφεία των διευθύνσεων και γραφεία της οικείας βαθµίδας εκπαίδευσης και ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ιδίου έτους µέχρι την 30η Ιουλίου του τετάρτου έτους που ακολουθεί. 5 α) Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ, ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική µονάδα, που ανήκουν οργανικά, καθώς και υποδιευθυντή ΣΕΚ και υπεύθυνου τοµέα ΣΕΚ να υποβάλλουν στο διευθυντή της σχολικής µονάδας σχετική αίτηση εντός δεκαηµέρου. β) Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας και ΣΕΚ σε συνεδρίασή του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών και ΣΕΚ και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ από τους αιτούντες σε τριπλάσιο αριθµό των θέσεων αιτιολογώντας τη γνώµη του µε σχετική πράξη. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική µονάδα. Στην περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων είναι µικρότερος του τριπλασίου συντάσσεται πίνακας µε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση. γ) Ο συνταχθείς από τον σύλλογο πίνακας µαζί µε το πρακτικό διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής µονάδας στο διευθυντή εκπαίδευσης και µέσω αυτού, εντός πέντε ηµερών, στο αρµόδιο συµβούλιο επιλογής. 6. ύο µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του νοµού, καθώς και στις περιπτώσεις αποχώρησης από τα καθήκοντά τους, ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης µε απόφασή του που κοινοποιείται στις σχολικές µονάδες του νοµού, καλεί τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόµιµα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές εντός δεκαπέντε ηµερών. 7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης του άρθρου 1, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Άρθρο 5 Τοποθετήσεις-ανάληψη υπηρεσίας Α. Τοποθετήσεις σχολικών συµβούλων

6 1. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής σχολικών συµβούλων τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες θέσεις µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου συµβουλίου επιλογής κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και µε βάση τις δηλωθείσες προτιµήσεις. 2. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για τοποθέτηση δεν µπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις της προτίµησής τους, τοποθετούνται, εάν το επιθυµούν, µε νέα δήλωσή τους στις εναποµείνασες κενές θέσεις, τις οποίες καλούνται να επιλέξουν. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών αξιολογικών µονάδων και µε βάση τις δηλωθείσες προτιµήσεις. 3. Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις σχολικών συµβούλων διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης, στους οποίους είναι εγγεγραµµένοι. 4. Κατ αρχήν γίνεται η τοποθέτηση σχολικών συµβούλων, ακολουθεί η τοποθέτηση των διευθυντών εκπαίδευσης και έπεται η τοποθέτηση των προϊσταµένων των γραφείων εκπαίδευσης. Β. Τοποθετήσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για την τοποθέτηση των διευθυντών των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των προϊσταµένων των γραφείων της εκπαίδευσης. Κατ εξαίρεση οι τοποθετούµενοι σε θέσεις προϊσταµένων των γραφείων εκπαίδευσης δεν διαγράφονται από τους πίνακες επιλογής σχολικών συµβούλων και διευθυντών των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Γ. Τοποθετήσεις διευθυντών σχολικών µονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων 1α) Η τοποθέτηση σε κενές και κενούµενες θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων, γίνεται µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου µε βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιµήσεις. Σε περίπτωση που ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει οριστεί ο αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων και η τοποθέτηση των περιλαµβανοµένων σε θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων, γίνονται µε απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης. β) Η τοποθέτηση σε κενές ή κενούµενες θέσεις διευθυντών των πειραµατικών σχολείων των πανεπιστηµίων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου, µε βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιµήσεις και κατά τρόπο ώστε ο υποψήφιος να τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα της επιλογής του.

7 2. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για τοποθέτηση δεν µπορούν να τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίµησής τους, τοποθετούνται εάν επιθυµούν µε νέα δήλωσή τους σε αποµένουσες κενές θέσεις σχολείων της περιοχής πρώτης ή δεύτερης προτίµησής τους, τις οποίες καλούνται να επιλέξουν κατά σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. 3. Εάν και µε τη διαδικασία αυτή δεν συµπληρωθούν οι κενές και οι κενούµενες θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθµό Α. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά, µε βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά: α) στην ίδια σχολική µονάδα β) σε σχολικές µονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήµου γ) σε σχολικές µονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής, όπως αυτή καθορίζεται µε τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών µε βαθµό Α σε ορισµένες από τις παραπάνω σχολικές µονάδες, το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί να προτείνει την τοποθέτηση ως διευθυντών, εκπαιδευτικών µε βαθµό Β που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές µονάδες κατά τη σειρά της προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί να ζητεί από τους υποψήφιους για κρίση δήλωση προτίµησης σχολείων. 5. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παρ. 3 και 4 του κεφαλαίου αυτού, καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 6. Οι τοποθετούµενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ, διατηρούν όµως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες σχολικών συµβουλών, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης.. Τοποθετήσεις υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, σχολικών εργαστηριακών κέντρων, προϊσταµένων εκπαιδευτικών θεµάτων. Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές µονάδες, και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ και προϊσταµένων εκπαιδευτικών θεµάτων, γίνεται µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντού εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου. Ε. Ανάληψη υπηρεσίας Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε κενές θέσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ασκούν τα καθήκοντά τους για µία τετραετία η οποία αρχίζει την 1 η Αυγούστου του έτους που εκδίδεται η απόφαση τοποθέτησης και λήγει την 30 η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.

8 Όσοι δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής. Άρθρο 6 Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους 1. Οι κατέχοντες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης µπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης κατά περίπτωση, ύστερα από σύµφωνη και αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου για: α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και β) πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους. 2. Το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο γνωµοδοτεί για την απαλλαγή στελέχους της εκπαίδευσης για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης αυτού ενώπιόν του συµβουλίου. 3. Έναρξη εκπαιδευτικής άδειας από στελέχη της εκπαίδευσης για µεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την υποβολή αίτησης απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. Άρθρο 7 Προϋποθέσεις - Προσόντα Επιλογής Α. Σχολικών συµβούλων α) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συµβούλων προσχολικής αγωγής και δηµοτικής εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, αντίστοιχα, µε βαθµό Α, που έχουν δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν επί δέκα τουλάχιστον έτη ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία Α/θµιας εκπαίδευσης. β) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συµβούλων ειδικής αγωγής µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων που έχουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) ή τµήµατα ένταξης, µε βαθµό Α, δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν επί οκτώ χρόνια, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής. γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συµβούλων Β/θµιας εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων κλάδων ΠΕ 1 µέχρι ΠΕ 18 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 Α ή των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20

9 του άρθρου 30 του Ν. 2009/1992, µε βαθµό Α, που έχουν δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν επί δέκα τουλάχιστον έτη ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία Β/θµιας εκπαίδευσης. Β. ιευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης Υποψήφιοι για τις θέσεις των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταµένων των γραφείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας µε βαθµό Α, οι οποίοι έχουν για δύο τουλάχιστον διδακτικά έτη διατελέσει διευθυντές σε σχολικές µονάδες της οικείας βαθµίδας και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Για τις θέσεις των διευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε εικοσαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία δεκαπέντε έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και να έχουν επί δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθµίδας. β) Για τις θέσεις διευθυντών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 1 µέχρι και ΠΕ 20 που πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου α. γ) Για τις θέσεις προϊσταµένων γραφείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε δεκαοκταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα δώδεκα έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και να έχουν επί µία δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθµίδας. δ) Για τις θέσεις προϊσταµένων γραφείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 µέχρι και ΠΕ20 που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ) ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις των προϊσταµένων γραφείων της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 1 µέχρι ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ 20 µε δεκαοκταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα δώδεκα έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και να έχουν επί µία δεκαετία τουλάχιστον ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές µονάδες της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. στ) Για τις θέσεις προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ 11 µε δεκαπενταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία τα δώδεκα έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και να έχουν επί δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Γ. ιευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δηµοτικών σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί του Π.. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α ) µε βαθµό Α, µε δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία τα οκτώ (8), τουλάχιστον, έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί µία πενταετία, τουλάχιστον, διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθµίδας.

10 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σχολικών εργαστηριακών κέντρων (ΣΕΚ) µπορεί να είναι α) Γυµνασίων, ενιαίων λυκείων κα τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 1 µέχρι και ΠΕ 20 β) Σχολικών εργαστηριακών κέντρων (ΣΕΚ) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. γ) Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου αυτής πρέπει να έχουν βαθµό Α, µε δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα οκτώ τουλάχιστον έτη σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί µία πενταετία τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 3. α) Για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε θέσεις διευθυντών τεχνικών επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί, επί πενταετία, τουλάχιστον, σε σχολική µονάδα της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΛ ή ΤΕΣ). Για την επιλογή διευθυντών γυµνασίων και ενιαίων λυκείων από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ1 4, ΠΕ 17 και ΠΕ 18, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί επί πενταετία, τουλάχιστον, σε γυµνάσια ή ενιαία λύκεια. β) Για την επιλογή διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ΣΜΕΑ. γ) ιευθυντές στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης τοποθετούνται µόνο κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της χώρας προέλευσης της πλειοψηφίας των φοιτούντων µαθητών, σε επίπεδο, τουλάχιστον, Β2. 4. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραµατικών σχολείων των πανεπιστηµίων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.. Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ Υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών δηµοτικών σχολείων, υποδιευθυντών σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, υποδιευθυντών ΣΕΚ, στα οποία ασκούνται τριακόσιοι (300), τουλάχιστον, µαθητές και λειτουργούν σε πρωινό και απογευµατινό κύκλο, καθώς και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ, µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την επιλογή µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα ή έχουν διατεθεί ολικά στο ΣΕΚ και πληρούν τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο Γ του άρθρου αυτού, µε εξαίρεση τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία ορίζεται σε, τουλάχιστον, δέκα έτη.

11 Ε. Προϊσταµένων εκπαιδευτικών θεµάτων Υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης µπορεί να είναι: α) Στις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του Π.. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α ) µε τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία β) Στα τµήµατα γενικής κατεύθυνσης των διευθύνσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 µέχρι και ΠΕ 20 µε βαθµό Α και µε δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, τουλάχιστον. γ) Στα τµήµατα τεχνικής επαγγελµατικής κατεύθυνσης εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19, ΠΕ 20 µε βαθµό Α και µε δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, τουλάχιστον. Άρθρο 8 Παρεκκλίσεις 1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, κατ απόκλιση από τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις: α) Οι διατελέσαντες σχολικοί σύµβουλοι συµµετέχουν στην επιλογή σχολικών συµβούλων ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας. β) Για την επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης δεν είναι αναγκαία η προηγούµενη υπηρεσία σε θέση διευθυντή σχολικής µονάδας. Όσοι έχουν υπηρετήσει σε θέση διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταµένου γραφείου εκπαίδευσης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους συµµετέχουν στην επιλογή ανεξάρτητα από το συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας. 2. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, για την επιλογή των σχολικών συµβούλων, των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταµένων γραφείων απαιτείται επιτυχής συµµετοχή τους σε γραπτή δοκιµασία που διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου11 του νόµου αυτού. Άρθρο 9 Κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης Τα κριτήρια επιλογής κατά κατηγορία στελεχών της εκπαίδευσης, η αριθµητική αποτίµηση των αξιολογικών κριτηρίων και των επιµέρους στοιχείων κατά κατηγορία κριτηρίων έχουν ως εξής:

12 Α. Σχολικών συµβούλων Τα κριτήρια για την επιλογή διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και αποτιµώνται συνολικά σε εξήντα (60) αξιολογικές µονάδες. Τα επιµέρους στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων και η αποτίµησή τους σε αξιολογικές µονάδες έχουν ως εξής: i)υπηρεσιακή κατάσταση διδακτική εµπειρία: 10 αξιολογικές µονάδες, κατ ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές υπολογίζονται µε βάση: α) Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιµώµενη σε 0.5 µονάδα για κάθε έτος πέραν της αιτούµενης για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής και µέχρι 3 µονάδες κατ ανώτατο όριο. β) Τη διδακτική εµπειρία αποτιµώµενη σε 1 µονάδα, για κάθε έτος, πέραν της απαιτούµενης για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής και µέχρι 5 µονάδες, κατ ανώτατο όριο. γ) Την άσκηση καθοδηγητικού έργου ως σχολικός σύµβουλος σε 0,5 για κάθε έτος και µέχρι 2 κατ ανώτατο όριο. ii) Επιστηµονική παιδαγωγική συγκρότηση: 26 αξιολογικές µονάδες κατ ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές αποτιµώνται ως εξής: α) ιδακτορικό δίπλωµα σε 6 µονάδες για το πρώτο και σε 9 µονάδες συνολικά για περισσότερα του ενός. β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 3 µονάδες για το πρώτο και σε 5 µονάδες συνολικά για περισσότερους του ενός. γ) ιδασκαλείο ΠΕ σε 3 µονάδες δ) εύτερο πτυχίο ΑΕΙ σε 3 µονάδες και 4 µονάδες συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχίων. ε) Επιµόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛ Ε, ΠΑΤΕΣ) σε 1 µονάδα. στ) Εξάµηνη επιµόρφωση σε 0,5 µονάδες, ανεξαρτήτως του αριθµού των επιµορφώσεων. ζ) Τρίµηνη επιµόρφωση σε 0.25 µονάδες ανεξαρτήτως του αριθµού των επιµορφώσεων. η) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες σε 0.75 µονάδες. θ) ιαπιστωµένη γνώση µιας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου Β2 σε 1 µονάδα και σε 2 µονάδες για περισσότερες της µίας γλώσσας. ι) ιαπιστωµένη γνώση µιας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 2 µονάδες και σε 4 µονάδες για περισσότερες της µίας γλώσσας. κ) Το αυτόνοµο συγγραφικό και ερευνητικό έργο σε 5 αξιολογικές µονάδες κατ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής: κ1) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιµόρφωση και µε το αντικείµενο της ανατιθέµενης άσκησης καθηκόντων. Μονάδες µέχρι 2.5.

13 Τα βιβλία πρέπει να έχουν τεκµηρίωση και να αξιοποιούν τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Σε περίπτωση οµαδικής συγγραφής πρέπει να αποδεικνύεται το ποσοστό συµµετοχής του υποψηφίου στη συγγραφή. κ2) Η δηµοσίευση άρθρων, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης και επιπλέον έχουν δηµοσιευθεί σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές. Μονάδες µέχρι 1.5. κ3) Η συµµετοχή σε οµάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων. Μονάδες µέχρι 1. Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος ενός διδακτορικού διπλώµατος και ενός µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές µονάδες αποτιµώνται αθροιστικά σε 7. Για το δεύτερο διδακτορικό υπολογίζονται επιπλέον 3 µονάδες και για το δεύτερο µεταπτυχιακό 1 µονάδα. Εάν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται µονάδες µόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσοµάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές µονάδες αποτιµώνται κατά ανώτατο όριο σε 4. iii) Προσωπικότητα-γενική συγκρότηση: 20 αξιολογικές µονάδες. Αυτή εκτιµάται από το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής µε βάση: α) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου. β) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών µε την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θεµάτων ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιµάται µεταξύ άλλων η ικανότητά του να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήµατα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κλπ), να δηµιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους iv) Επιτυχής συµµετοχή στην γραπτή δοκιµασία επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης: 4 αξιολογικές µονάδες. Οι µονάδες αυτές αποτιµώνται σε 0.1 µονάδες ανά µία µονάδα της εκατοντάβαθµης κλίµακας βαθµολογίας πάνω από το 60. Β. ιευθυντών εκπαίδευσης προϊσταµένων γραφείων Τα κριτήρια για την επιλογή διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και αποτιµώνται συνολικά σε εξήντα (60) αξιολογικές µονάδες. Τα επιµέρους στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων και η αποτίµησή τους σε µονάδες έχουν ως εξής: i) Υπηρεσιακή κατάσταση διδακτική εµπειρία: 22 αξιολογικές µονάδες κατ ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές υπολογίζονται µε βάση: α) Τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιµώµενη σε ;1 µονάδα για κάθε έτος πέραν της αιτούµενης για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής και µέχρι 7 µονάδες κατ ανώτατο όριο.

14 β) Τη διδακτική εµπειρία αποτιµώµενη σε 1,5 µονάδες για κάθε έτος πέραν της απαιτούµενης για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής και µέχρι 12 µονάδες κατ ανώτατο όριο. γ) Την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια σε 3 µονάδες κατ ανώτατο όριο, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής: γ1) Άσκηση καθηκόντων διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταµένου γραφείου εκπαίδευσης ή σχολικού συµβούλου σε 0.5 µονάδες ανά έτος και µέχρι 1.5. γ2) Άσκηση καθηκόντων διευθυντή σχολικής µονάδας σε 0,5 µονάδες ανά έτος και µέχρι 1. γ3) Άσκηση καθηκόντων υποδιευθυντή σχολικής µονάδας σε 0,25 µονάδες ανά έτος και µέχρι 0.5. γ4) Συµµετοχή σε υπηρεσιακά συµβούλια και συµβούλια επιλογής στελεχών ως τακτικό µέλος σε 0,5 µονάδες ανά έτος και µέχρι 1. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκοντα διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής µονάδας, οι αξιολογικές µονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µονάδες που είναι περισσότερες. Σε περίπτωση παράλληλης ή µη συµµετοχής σε περισσότερα του ενός υπηρεσιακά συµβούλια οι αξιολογικές µονάδες δεν αθροίζονται, αλλά λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µονάδες που είναι περισσότερες. ii) Επιστηµονική Παιδαγωγική Συγκρότηση 12 αξιολογικές µονάδες κατ ανώτατο όριο. Οι µονάδες αυτές αποτιµώνται ως εξής: α) ιδακτορικό δίπλωµα σε 4.5 µονάδες για το πρώτο και σε 6,5 µονάδες για περισσότερα του ενός. β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε 2,5 µονάδες για το πρώτο και σε 3.5 µονάδες για περισσότερους του ενός. γ) ιδασκαλείο ΠΕ σε 2,5 µονάδες δ) εύτερο πτυχίο ΑΕΙ σε 2 µονάδες και σε 3 µονάδες συνολικά για περισσότερα των δύο πτυχία. ε) Επιµόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛ Ε, ΠΑΤΕΣ) σε 1 µονάδες. στ) Εξάµηνη επιµόρφωση σε 0,5 µονάδες. ζ) Τρίµηνη επιµόρφωση σε 0,25 µονάδες. η) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες σε 0.25 µονάδες. θ) ιαπιστωµένη γνώση µιας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου Β2 σε 0,5 µονάδες και σε 1 µονάδα για περισσότερες της µίας γλώσσας. ι) ιαπιστωµένη γνώση µιας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 σε 1 µονάδα και σε 2 µονάδες για περισσότερες της µίας γλώσσας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι αξιολογικές µονάδες αποτιµώνται αθροιστικά σε 5.5. Για το δεύτερο διδακτορικό υπολογίζονται επιπλέον 2 µονάδες και για το δεύτερο µεταπτυχιακό 1 µονάδα. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται µονάδες µόνο στο ανώτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το πλήθος των

15 ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσοµάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές µονάδες υπολογίζονται κατά ανώτατο όριο σε 2. iii) Προσωπικότητα-Γενική συγκρότηση: 20 αξιολογικές µονάδες. Αυτή εκτιµάται από το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής µε βάση: α) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου. β) Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών µε την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης θεµάτων, ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής. Κατά τη συνέντευξη εκτιµάται µεταξύ άλλων η ικανότητά του να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήµατα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κλπ), να δηµιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους iv) Επιτυχής συµµετοχή στην γραπτή δοκιµασία επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης: 4 αξιολογικές µονάδες. Οι µονάδες αυτές αποτιµώνται σε 0.1 µονάδες ανά µία µονάδα της εκατοντάβαθµης κλίµακας βαθµολογίας πάνω από το 60. Γ. ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ) Ως προς τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ, την αριθµητική αποτίµηση των αξιολογικών κριτηρίων και των επιµέρους στοιχείων κατά κατηγορία κριτηρίων ισχύουν τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο Β για τους διευθυντές διευθύνσεων εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων του άρθρου αυτού. εν απαιτείται συµµετοχή στην γραπτή δοκιµασία επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης.. Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων - Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων Κριτήριο επιλογής των στελεχών του κεφαλαίου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου όπως αποτιµάται, σύµφωνα µε την περίπτωση γ του άρθρου 3 του νόµου αυτού. Α. Σχολικών Συµβούλων Άρθρο 10 Κρίση και Επιλογή 1. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής σχολικών συµβούλων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε συνεδρίασή του που πραγµατοποιείται εντός 10 ηµερών από τη λήψη των αιτήσεων:

16 α) Επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες. Το συµβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στην αρµόδια διεύθυνση προσωπικού Α/θµιας ή Β/θµιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ αντίστοιχα, η οποία τους κοινοποιεί στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά της απόφασης εντός πέντε ηµερών από τη κοινοποίηση της απόφασης σ αυτούς. β) Προτείνει προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ανάλογα µε τον αριθµό και τις ειδικότητες των υποψηφίων, τον ορισµό εκπαιδευτικών µε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό κύρος, για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων. 2α. Εντός πέντε ηµερών από την παραλαβή των ενστάσεων το συµβούλιο κρίνει αιτιολογηµένα τις ενστάσεις και αναπροσαρµόζει τους σχετικούς πίνακες και ενηµερώνει σχετικά τους ενδιαφερόµενους. β)εντός πέντε ηµερών τον ορισµό των κατά το εδάφιο β της προηγούµενης παραγράφου προσώπων, το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής αναθέτει την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου και ορίζει τα χρονικά όρια µέσα στα οποία πρέπει να παραδοθούν οι αξιολογήσεις τους στο συµβούλιο. 3. Μετά την παράδοση των αξιολογήσεων του δευτέρου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου το συµβούλιο επιλογής: α) Κοινοποιεί στους υποψήφιους το σύνολο και τις επιµέρους αξιολογικές µονάδες των κριτηρίων, κατά κατηγορία, που τους αφορούν και ορίζει σε αυτούς πενθήµερη προθεσµία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων τις οποίες το συµβούλιο εξετάζει και επιβεβαιώνει ή αναπροσδιορίζει τις αξιολογικές µονάδες. β) Ορίζει τις ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. 4. Μετά το πέρας της συνέντευξης κάθε υποψηφίου κάθε µέλος του συµβουλίου καταγράφει τις αξιολογικές µονάδες κάθε υποψηφίου όπως εκτιµά αιτιολογηµένα ότι προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Αν η βαθµολογία ενός ή περισσοτέρων µελών είναι µικρότερη από τον µέσο όρο της βαθµολογίας του συνόλου των παρόντων µελών, πλέον των πέντε µονάδων, η βαθµολογία αυτή επαναπροσδιορίζεται έτσι ώστε η διαφορά να είναι πέντε µονάδες ακριβώς. Τελικές αξιολογικές µονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα - Γενική Συγκρότηση» είναι ο µέσος όρος των µονάδων όλων των παρόντων µελών του συµβουλίου, όπως προκύπτει µετά την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου. 5. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το συµβούλιο επιλογής καταρτίζει µε αξιολογική σειρά ενιαίους, για κάθε περιοχή περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, πίνακες επιλογής, κατά κλάδους και ειδικότητες µε βάση τις συνολικές αξιολογικές µονάδες κάθε υποψηφίου. 6. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων κάθε υποψηφίου της προηγούµενης παραγράφου προκύπτει από το άθροισµα όλων των µονάδων των επιµέρους

17 κατηγοριών. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 7. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθµού αξιολογικών µονάδων µεταξύ υποψηφίων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές µονάδες στην κατηγορία επιστηµονική παιδαγωγική συγκρότηση. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθµίας προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές µονάδες στον διαγωνισµό επιλογής και, τέλος, ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες αξιολογικές µονάδες στην κατηγορία προσωπικότητα γενική συγκρότηση. 8. Εντός πέντε ηµερών από την κατάρτισή τους οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συµβουλίου δια της οικείας διεύθυνσης προσωπικού στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για επικύρωση. 9. Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα επιλογής σχολικών συµβούλων ορισµένων κλάδων και ειδικοτήτων είναι δυνατή η έκδοση σχετικής προκήρυξης εντός µηνός από την εξάντληση των πινάκων. Στην περίπτωση αυτή συµµετέχουν στην επιλογή υποψήφιοι χωρίς τη διενέργεια διαγωνισµού επιλογής. Για τη διάρκεια ισχύος των πινάκων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. 10. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόέδρος και τα µέλη του συµβουλίου θεωρούν τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραµµατέα του συµβουλίου. Β. ιευθυντών Εκπαίδευσης Προϊσταµένων Γραφείων 1. Οι διατάξεις για την κρίση και επιλογή των σχολικών συµβούλων εφαρµόζονται ανάλογα και για την κρίση και επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκτός των διατάξεων που αναφέρονται στην αξιολόγηση του συγγραφικού έργου. 2. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής καταρτίζει µε αξιολογική σειρά µε βάση τα κριτήρια επιλογής και τις δηλώσεις προτίµησης των υποψηφίων τους εξής πίνακες κατά περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης: α) ιευθυντών εκπαίδευσης β) Προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης γ) Προϊσταµένων γραφείων τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης δ) Προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής 3. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε ένα από τους πίνακες της παρ. 2 δεν εµποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. 4. Αν ο αριθµός των υποψηφίων που περιλαµβάνονται στους πίνακες, δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων ή αποµένουν κενές θέσεις και µετά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 5, το αρµόδιο

18 συµβούλιο επιλογής συντάσσει συµπληρωµατικούς αξιολογικούς πίνακες από τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στο διαγωνισµό επιλογής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι συντάσσεται συµπληρωµατικός αξιολογικός πίνακας από εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και υπηρετούν µε οργανική θέση σε σχολικές µονάδες της διεύθυνσης που υπάρχουν κενές θέσεις, µετά από πρόταση του αρµόδιου Ανώτατου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου µε βάση τα κριτήρια i) και ii) του κεφαλαίου Β του άρθρου 9. Γ. ιευθυντών Σχολικών Μονάδων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων 1. Τα αρµόδια συµβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός είκοσι ηµερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων, πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ µε βάση τα κριτήρια επιλογής και της υποβληθείσες δηλώσεις προτίµησης και µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ 1 του προηγούµενου κεφαλαίου. Η εγγραφή υποψηφίων σε ένα πίνακα δεν εµποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούµενοι διευθυντές από ένα πίνακα, µε βάση τη σειρά προτίµησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες. 2. Οι καταρτιζόµενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης. 3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν εντός δέκα ηµερών από την ανακοίνωση των πινάκων, να υποβάλουν ένσταση κατά της µη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής τους στους πίνακες επιλογής. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός δεκαπενθηµέρου από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν τροποποίηση των πινάκων, υποβάλλονται οι πίνακες αυτοί στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1 η Σεπτεµβρίου του έτους κατάρτισης µέχρι την 30 η Ιουνίου του τέταρτου έτους. Σε περίπτωση που ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 4. α) Για την επιλογή των διευθυντών των πειραµατικών σχολείων των Πανεπιστηµίων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την παρέκκλιση του επόµενου εδαφίου. β) Επί των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών γνωµοδοτεί το εποπτικό συµβούλιο κάθε πειραµατικού σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, µέλη ΕΠ του πανεπιστηµιακού τµήµατος που εποπτεύει το πειραµατικό σχολείο. Τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τη Γενική Συνέλευση του οικείου πανεπιστηµιακού τµήµατος. Το εποπτικό συµβούλιο καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο κεντρικό υπηρεσιακό συµβούλιο.

19 . Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων-Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων α) Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής όταν λάβει τους συνταχθέντες από τον σύλλογο των διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας και ΣΕΚ πίνακες υποψηφίων, επιλέγει τους υποψηφίους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στην διαδικασία της συνέντευξης και ορίζει την ηµεροµηνία εντός της οποίας οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης. Μετά την οριστικοποίηση των υποψηφίων ορίζει τις ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη και τις κοινοποιεί στα σχολεία και ΣΕΚ, αντιστοίχως β) Κατά την συνέντευξη τα αρµόδια συµβούλια αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής µονάδας και αφού λάβουν υπόψη την γνώµη του συλλόγου των διδασκόντων προτείνουν την τοποθέτηση υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και υπεύθυνων τοµέων ΣΕΚ Άρθρο 11 Προσόντα κριτήρια και διαδικασία επιλογής ιευθυντών και Υποδιευθυντών της Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων 1. Οι διατάξεις του νόµου αυτού που αναφέρονται στα προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσµίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης αυτών, εφαρµόζονται ανάλογα και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ της Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων. 2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια, νοείται το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο της Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας ή ΣΕΚ της Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής. Άρθρο 12 Γραπτή δοκιµασία επιλογής των Στελεχών της Εκπαίδευσης 1. Για την προετοιµασία, την οργάνωση, την διεξαγωγή, τον συντονισµό, την εποπτεία και την οµαλή διεξαγωγή της γραπτής δοκιµασίας επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 8, συστήνονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων οι ακόλουθες επιτροπές: α) Επιτροπή Οργάνωσης Γραπτής οκιµασίας που αποτελείται από τρία µέλη και τον γραµµατέα, υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του

20 Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έργο της επιτροπής είναι η συγκέντρωση και καταχώριση σε πίνακες, κατά κατηγορία στελεχών, των υποψηφίων εκπαιδευτικών, ο εφοδιασµός των εξεταστικών κέντρων µε το απαραίτητο έντυπο υλικό και γενικά η αντιµετώπιση κάθε θέµατος που αφορά την γραπτή δοκιµασία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα εκ των µελών της επιτροπής ως πρόεδρος. β) Κεντρική Επιτροπή Γραπτής οκιµασίας Σχολικών Συµβούλων που αποτελείται από τρία µέλη ΕΠ των πανεπιστηµίων, ένα σύµβουλο ή πάρεδρο του Π.Ι. και ένα µέλος του ΑΣΕΠ που προτείνεται από αυτό. γ) Κεντρική Επιτροπή Γραπτής οκιµασίας ιευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων που αποτελείται από δύο µέλη ΕΠ, ένα σύµβουλο ή πάρεδρο του Π.Ι., ένα µέλος του ΑΣΕΠ που προτείνεται από αυτό και ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολή ηµόσιας ιοίκησης που προτείνεται από την ίδια. Έργο κάθε µιας από τις ανωτέρω επιτροπές είναι η επιλογή και διαµόρφωση των θεµάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους µε τον ασφαλέστερο τρόπο στα εξεταστικά κέντρα και η λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων και γενικά της οµαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των διαδικασιών των εξετάσεων και της βαθµολόγησης των γραπτών δοκιµίων. 2. Οι ερωτήσεις της γραπτής δοκιµασίας είναι του τύπου πολλαπλών επιλογών και αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, στην διδακτική µεθοδολογία και παιδαγωγική για τους υποψήφιους σχολικούς συµβούλους και στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης για τους διευθυντές εκπαίδευσης και προϊσταµένους γραφείων εκπαίδευσης. Επιτυχών είναι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 60 µονάδες µε άριστα τις 100 µονάδες. 3. Οι ηµεροµηνίες και οι διαδικασίες διεξαγωγής της γραπτής δοκιµασίας, ο ορισµός των εξεταστικών κέντρων, ο αριθµός των ερωτήσεων, ο τρόπος βαθµολόγησης, η έκδοση των αποτελεσµάτων και κάθε λεπτοµέρεια που αφορά την γραπτή δοκιµασία καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός προθεσµίας ενός µηνός από την δηµοσίευση του νόµου. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η αποζηµίωση όσων συµµετέχουν στη διεξαγωγή της γραπτής δοκιµασίας Άρθρο 13 Επανάκριση Στελεχών Εκπαίδευσης 1. Σχολικοί σύµβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάµενοι γραφείων εκπαίδευσης που επιλέγονται και τοποθετούνται κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού, µετά τη συµπλήρωση της τετραετούς θητείας τους, µπορούν µε αίτησή

21 τους να επανακριθούν και εφόσον κριθούν ικανοί να επιλεγούν και να τοποθετηθούν εκ νέου για νέα τετραετή θητεία. 2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται οι θέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια, τα όργανα κρίσης, και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά την επανάκριση και τοποθέτηση των στελεχών της προηγούµενης παραγράφου. 3. Για τις θέσεις που θα µείνουν κενές ισχύουν όσα προβλέπονται στις διατάξεις του νόµου αυτού. Άρθρο 14 Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις των Στελεχών της Εκπαίδευσης µετά τη λήξη της θητείας 1. ιευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάµενοι γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και υπεύθυνοι τοµέων ΣΕΚ µπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να µετατίθενται µε αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση µετά τη λήξη της θητείας τους. 2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ καθώς και προϊσταµένων εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται µετά τη λήξη της θητείας τους, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες µετατέθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Εάν οι παραπάνω θέσεις δεν υφίστανται, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων της προτίµησής τους. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρµοδίου υπηρεσιακού συµβουλίου. 3. Για την τοποθέτηση των σχολικών συµβούλων, µετά τη λήξη της θητείας τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ 5 του Ν.1966/1991(ΦΕΚ147Α) 4. ιευθυντής σχολικής µονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται µε αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή διευθυντή σχολικής µονάδας της ίδιας διεύθυνσης, µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου. Άρθρο 15 Αποτίµηση του χρόνου υπηρεσίας και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. 3467/06 (ΦΕΚ 128 Α/21-6-2006) : Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

3) Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλης της Χώρας

3) Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλης της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, 19-11 - 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. 131013/Δ2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β, Δ & Ε Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 25

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 25 http://didefth.gr ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 25 (Φ.Ε.Κ. 20 τ. Α/7-2-2002) «Αναπροσδιορισµός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα κριτήρια των ιευθυντών

Τα κριτήρια των ιευθυντών Τα κριτήρια των ιευθυντών NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3848 ΦΕΚ 71/19-5-2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 14 Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Α2/79321/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Α2/79321/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Διευθύνω Α2/79321/06-07-2010 Απόφαση Υπ. Παιδείας Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα,τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Kατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων είναι τα αναφερόμενα παρακάτω και αποτιμώνται ως εξής: 1. Το κριτήριο της επιστημονικής παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1) Επώνυµο 2) Όνοµα 3) Όνοµα πατέρα 4) Αριθµός Μητρώου 5) Κλάδος/Ειδικότητα * 6) Θέση που υπηρετεί 7) /νση ή Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. Πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. Πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Άρθρο 16 Πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Το άρθρο 10 του ν. 3848/2010 (Α` 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Για την πλήρωση των θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης

Επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ E-mail: iarvanit@sch.gr τηλ. κιν. 6974149379 Άρθρο 2 Προϋποθέσεις επιλογής Επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης Πηγή "Κόσμος του Επενδυτή" 1. Ως σχολικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

παραπάνω θέσεις καταρτίζονται οι

παραπάνω θέσεις καταρτίζονται οι Παρακάτω παρουσιάζεται ο Ν.3848/2010 όπως έχει τροποποιηθεί από τους Ν.4327/2015, Ν.4351/2015 και τον πρόσφατο Νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή (στις 26/5/2017). Πρόκειται για το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-3442365 - 1 -

FAX: 210-3442365 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, 13-7- 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.&.Ε. 77027/ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Β Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 7 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ 25 Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα

ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής ιοίκησης και Πολιτικής ΑΣΠΑΙΤΕ- ΕΛΛΑ Α Αρχική Κατάρτιση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών Στελεχών στην Ελλάδα Εκπαιδευτικό Στέλεχος είναι ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων και 2/θ & 3/θ Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων και 2/θ & 3/θ Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 4-9-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Α.Π.: 8315 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------------------- ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Τσάτσου 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3467 Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαί δευσης και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δ.Σ και Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Καστοριάς» Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς. έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :

Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δ.Σ και Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Καστοριάς» Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς. έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Καραολή 10 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 16-02-2017 Αρ. πρωτ.: 2362 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει 14

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.)

Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευσης Ανατολικής Πόλη: Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο:

Εκπαίδευσης Ανατολικής Πόλη: Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- Αλεξανδρούπολη, 24 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενούμενες θέσεις. Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενούμενες θέσεις. Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Δ / Ν Σ Η Π Ρ Ω Τ / Θ Μ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 18/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 4759 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ηµ/νία Γέννησης Αριθµός Μητρώου: Κλάδος/Ειδικότητα: Θέση που υπηρετεί: Δ/νση που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός: Ηµ/νία ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σπάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 09/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 9540 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 82,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Την προκήρυξη των θέσεων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Α. Την προκήρυξη των θέσεων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Βαθ. Προτερ.ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζουµε ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποφασίζουµε ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /νση : Ερµού 15 10185 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Προκηρύσσουμε

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Προκηρύσσουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων - Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Α) Ο οικείος ιευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολικών µονάδων µε την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα, 11-12 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Φ.32.2/12048 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. θέμα «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. θέμα «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα : 29-01-2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 465 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς τις θέσεις των τομεαρχών του Ε.Κ. Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΕΚ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ.32/9692. Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων»

Αρ. Πρωτ.: Φ.32/9692. Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 08:40:46 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme @ otenet. gr Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4327/2015 & N.4351/2015 & Ν.4473/2017

ΝΟΜΟΣ: Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4327/2015 & N.4351/2015 & Ν.4473/2017 ΝΟΜΟΣ: Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4327/2015 & N.4351/2015 & Ν.4473/2017 Συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία που παρατίθεται παραπάνω προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1: Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διάρκεια απόσπασης

ΠΡΟΣ: Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1: Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διάρκεια απόσπασης Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ ΘΕΜAΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι (Ν.4327/2015) Σέρρες 30 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.Φ.11.1/Δ/7474

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι (Ν.4327/2015) Σέρρες 30 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.Φ.11.1/Δ/7474 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζουμε. Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Αποφασίζουμε. Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα, 2 2-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας. 1. Τις διατάξεις του Ν.4327/2015/κεφ. Γ (ΦΕΚ 50/τ.Α / ), άρθρα 17,20,21,22.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας. 1. Τις διατάξεις του Ν.4327/2015/κεφ. Γ (ΦΕΚ 50/τ.Α / ), άρθρα 17,20,21,22. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο)

Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο) Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο) Σε υποχρεωτικές µεταθέσεις θα υποβάλλονται από τη νέα σχολική χρονιά δάσκαλοι και καθηγητές που θεωρούνται υπεράριθµοι και δεν συµπληρώνουν το 75% του υποχρεωτικού τους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ ---------- Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 165 171 21 - Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σπάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡEΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/11/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5862 Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19223 31 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1890 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ:όπως πίνακας αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών Αρµοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ»

ΚΟΙΝ:όπως πίνακας αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών Αρµοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ» Nα διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ ΘΕΜAΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

: Μεταξοχωρίου 15, : 2038 Ηράκλειο : Λειβαδιώτης Αλέξανδρος : Αλεφαντινού Βάλια : / 328 : :

: Μεταξοχωρίου 15, : 2038 Ηράκλειο : Λειβαδιώτης Αλέξανδρος : Αλεφαντινού Βάλια : / 328 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσθήκη Του 2 ου ΓΕΛ Μεσολογγίου. Ι.Π. Μεσολογγίου 23/10/2015 Αριθ. πρωτ. ΦΕ 7 B/10020

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσθήκη Του 2 ου ΓΕΛ Μεσολογγίου. Ι.Π. Μεσολογγίου 23/10/2015 Αριθ. πρωτ. ΦΕ 7 B/10020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Δ Διεύθυνσης Π.Ε.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Δ Διεύθυνσης Π.Ε. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Καλαμακίου 97 174 55 - Άλιμος Τηλ. Data : 2109958435

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 31-8-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Α.Π.: 8170 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------------------- ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Τσάτσου

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και. Οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας

Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και. Οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθµιας ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) Ν 3848/2010: Εκπαίδευση- δηµόσια,ιδιωτική,τεε,εκκλησιαστική-ασεπ-αξιολόγηση- µεταθέσεις-γ.γρ.ερ.τεχν. (512286) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3848 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ 2 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Δ/νση: Αισχύλου & Οδυσσέως Λιβαδειά Τ.Κ.: 32100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς» Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς. έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς» Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς. έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η : Καστοριά 20-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Φ.11.1/2002

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τρικάλων.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τρικάλων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ------- Ταχ. Δ/νση: Μ. Μπότσαρη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ημ/νία Γέννησης Αριθμός Μητρώου: Κλάδος/Ειδικότητα: Θέση που υπηρετεί: Δ/νση που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός: Ημ/νία ΦΕΚ Διορισμού:

Διαβάστε περισσότερα

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 26/8/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 09/02/2016 Αρ. Πρ.: 1377 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 30/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 2845 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. &Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση : 2 ο χλμ. Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα