Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο"

Transcript

1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ 4.1 Η αιτιότητα και η Εἱμαρμένη πριν τους Στωικούς. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιχείρησαν οι ίδιοι οι Στωικοί να ερμηνεύσουν τον κόσμο και τις ιδιότητες που τον χαρακτηρίζουν. Η κατάληξη όλων αυτών των α- ντιλήψεων είναι ότι ο κόσμος συνιστά συνεχή δυναμική οντότητα. Είναι προφανές ότι αυτή η πεποίθηση συνδέεται πολύ στενά με τη θέση για την ύπαρξη ενός συνεχούς αιτιακού πλέγματος βάσει του οποίου ερμηνεύονται όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν και συναπαρτίζουν τον φυσικό κόσμο. Επομένως, αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για κατανόηση των φυσικών αντιλήψεων της Στοάς είναι η διερεύνηση και η πραγμάτευση της θεμελιώδους έννοιας της Eιμαρμένης. Ο φυσικός κόσμος χαρακτηρίζεται από σύμπνοια και συμπάθεια μέχρι τώρα αναλύσαμε, κυρίως, εκείνον τον μηχανισμό που εξασφαλίζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Συνακόλουθη με τις κοσμολογικές αντιλήψεις είναι και η στωική θεωρία περί Eιμαρμένης. Ο κόσμος είναι ενιαίος και συνεχής στην ουσία του, καθώς διοικείται από τον Θεό ή τον Λόγο ή την Eιμαρμένη. Πριν, όμως, πραγματευθούμε την Eιμαρμένη, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε στη χρήση του συγκεκριμένου όρου τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και σε ποιο βαθμό επηρεάστηκαν οι Στωικοί στη διαμόρφωση της δικής τους διδασκαλίας από τις απόψεις των προγενεστέρων διανοητών. Μια τέτοια σύντομη αναφορά θα μας επιτρέψει να συλλάβουμε τις πραγματικές διαστάσεις της στωικής θεωρίας και να αντιληφθούμε την πολλαπλότητα του συγκεκριμένου όρου, καθώς αυτός παρουσιάζει τόσο επιστημονική, όσο ηθική και θρησκευτική διάσταση. Η έννοια της Eιμαρμένης έχει έντονη παρουσία στην αρχαιοελληνική διανόηση ήδη από την εποχή του Ομήρου, στον οποίο, για παράδειγμα, απαντά ο υπερσυντέλικος εἵμαρτο ως απρόσωπο ρήμα με τη σημασία εί-

2 ναι πεπρωμένο, ορισμένο από την μοίρα 1. Αλλά και η προσωκρατική φιλοσοφία, ο Ηράκλειτος ιδιαίτερα, μιλά και αναγνωρίζει τη δύναμη της Eιμαρμένης, ως τη δύναμη στην οποία υποτάσσονται όλα τα άλλα. Ο Η- ράκλειτος μιλώντας για τον Λόγο, υποστήριξε την ύπαρξη ενός παγκόσμιου νόμου, «μιας ενοποιητικής αρχής ή συμμετρικής διάταξης των πραγμάτων, κάτι που σχεδόν θα μπορούσαμε να ονομάσουμε δομικό σχέδιο, τόσο ατομικό όσο και γενικό 2». Το αποτέλεσμα είναι ότι όλα τα πράγματα, αν και φαινομενικά διαφέρουν και είναι ξεχωριστά το ένα από το άλλο, στην πραγματικότητα είναι ενωμένα σε ένα ενιαίο σύμπλεγμα, του ο- ποίου οι ίδιοι οι άνθρωποι αποτελούν τμήμα και επομένως, η κατανόησή του είναι λογικά απαραίτητη για να ζήσουν όπως πρέπει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίδραση του Ηράκλειτου ήταν έντονη στη στωική φιλοσοφία, όπως άλλωστε έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες αναφορές μας (π.χ. για την κυρίαρχη θέση της φωτιάς στη στωική φυσική). Ενδεικτικά εδώ αναφέρουμε την παρουσία της ηρακλείτειας έννοιας του Λόγου στους ορισμούς της Ειμαρμένης στο απόσπασμα από τον Στοβαίο: «Εἱμαρμένη ἐστὶν ὁ τοῦ κόσμου λόγος ἤ λόγος τῶν ἐν τῷ κόσμῳ προνοίᾳ διοικουμένων...» (SVF 2, 913). Ωστόσο, στους Στωικούς είναι εμφανές ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη φιλοσοφική τους διδασκαλία τον έ- χει η Ειμαρμένη και όχι ο Λόγος, ο οποίος συνιστά μία από τις πολλές διαστάσεις που διαθέτει αυτή. Επιπλέον, ενώ ο Λόγος στον Ηράκλειτο είναι αιώνια οντότητα χωρίς να διαθέτει πρόνοια, στους Στωικούς η Ειμαρμένη είναι μια αρχή που την διέπει αισιοδοξία, η αιτία για την οποία πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς και σίγουροι μέσα στο σύμπαν. Επίσης, όπως ε- πισημαίνει και ο Emile Bréhier, η ενέργεια του Λόγου παρουσιάζεται ως νίκη επί των όντων, ενώ κάτι τέτοιο δεν συναντά κανείς στους Στωικούς 3. Στην περίοδο πριν τους Στωικούς η έννοια ενός κυρίαρχου φυσικού νόμου δηλωνόταν με λέξεις, όπως ἀνάγκη, αἰτία, αἴτιον. Για παράδειγμα ο 1 νῦν δέ με ἀργαλέῳ θανάτω εἵμαρτο ἁλῶναι Ιλιάδα. Φ. 281, Οδύσσεια. Ε Kirk Raven Schofield, ό.π.,σελ Ε. Bréhier, ό.π. σελ

3 Δημόκριτος υποστήριζε, σύμφωνα με μαρτυρία του Διογένη Λαερτίου (ΙΧ, 45), ότι «πάντα τε κατ ἀνάγκην γίνεσθαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γενέσεως πάντων, ἣν ἀνἀγκην λέγει». Αλλά και ο Λεύκιππος στη μόνη ρήση του που σώζεται, αναφέρει σχετικά: «οὐδὲν χρῆμα μάτην γίνεται, ἀλλὰ πάντα ἐκ λόγου τε καὶ ὑπ ἀνάγκης» (Diels, 67 B2). Η λέξη ἀνάγκη χρησιμοποιείται εδώ για να δηλώσει ακριβώς την έννοια του φυσικού νόμου στον οποίο υπόκεινται όλα τα πράγματα. Γενικά, πρέπει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της ελληνικής φυσικής φιλοσοφίας, ήδη από την εποχή του Θαλή, είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι τα κοσμικά γεγονότα υπόκεινται σε κανονικότητες, και κατά συνέπεια αποκλείεται κάθε έννοια τυχαίου. Επιπλέον, η εμπειρία της οργανωμένης κοσμικής τάξης λειτούργησε ως απόδειξη για την έννοια της αιτίας, η ενδεχόμενη απουσία της οποίας θα έ- φερνε τα πάνω κάτω στον κόσμο και τη λειτουργία του. Σχετικά με τις απόψεις των Ατομικών οι Στωικοί θα λέγαμε ότι επέδειξαν μια απόλυτη συμφωνία με τον Δημόκριτο. Κατά τους Windelband Heimsoeth 4 οι Στωικοί αποτελούν τη μοναδική σχολή της αρχαιότητας που εφάρμοσε τη θέση του μεγάλου Αβδηρίτη για μια φυσική αναγκαιότητα χωρίς εξαιρέσεις, ακόμα και για τα επιμέρους, σε όλους τους κλάδους της θεωρητικής επιστήμης. Από κάθε άλλη άποψη βέβαια, οι Στωικοί είναι α- ντίθετοι με τους Ατομικούς, καθώς η φυσική αναγκαιότητα του γίγνεσθαι κατά τους Ατομικούς είναι αποτέλεσμα της φοράς και της κίνησης των ατόμων, ενώ για τους Στωικούς είναι άμεση απόρροια της ζωντάνιας του σύμπαντος και του πνεύματος που διαποτίζει τα πάντα. Σύμφωνα με τον Emile Bréhier 5 οι Έλληνες διανοητές της αρχαιότητας επιχείρησαν έναν διαχωρισμό των γεγονότων σε ανθρώπινα και κοσμικά επισημαίνοντας, παράλληλα, και την ύπαρξη διαφορετικών αιτίων. Στον Πλάτωνα, για παράδειγμα, μπορεί εύκολα να παρατηρήσει κανείς ό- τι ενώ τα φυσικά φαινόμενα ερμηνεύονται βάσει νοητικών αρχών, δηλαδή των Ιδεών, η πορεία ωστόσο του ανθρώπου από το παρελθόν στο μέλλον 4 Windelband Heimsoeth, ό.π.,σελ E. Bréhier, ό.π., σελ. 171κε..

4 γίνεται αντικείμενο διερεύνησης στο πλαίσιο μύθου 6, και όχι επιστημονικής εξήγησης. Πιο συγκεκριμένα, η Eιμαρμένη είναι ένας νόμος με ηθική διάσταση, θεμελιωμένος στη δικαιοσύνη. Και ενώ στον Αισχύλο η δικαιοσύνη είναι περισσότερο μια δύναμη που τιμωρεί τους ενόχους, στον Πλάτωνα η Eιμαρμένη έρχεται ως Δίκη να ανταμείψει τους δίκαιους και να ε- πιτρέψει τη βελτίωση της ψυχής μέσα από τη σειρά των αναγεννήσεών της 7 ταυτόχρονα η Eιμαρμένη ενεργεί απρόσωπα, ως φυσικός νόμος συνιστώντας το αποτέλεσμα της βούλησης ενός ανώτερου όντος που εισάγει τη δικαιοσύνη στον κόσμο. Η Eιμαρμένη με την πάροδο των ετών γίνεται η αρχή της εξήγησης όλων αυτών που δεν εξαρτώνται από τον άνθρωπο, αυτή που καθορίζει τα θεμελιώδη γεγονότα της ανθρώπινης ζωής και τις συνέπειές τους με μυστηριακή ενδεχομένως διάσταση. Στη συνείδηση των ανθρώπων του 4 ου αιώνα π.χ. η Eιμαρμένη εκλαμβάνεται ως συνώνυμο της Τύχης. Ωστόσο την ίδια στιγμή, όσον αφορά τα κοσμικά φαινόμενα, είναι κοινή πεποίθηση πλέον ότι συνιστούν κανονικότητες, οι οποίες είναι προσιτές στην ανθρώπινη λογική. Ο Αριστοτέλης, με τη σειρά του, αποδέχτηκε και αυτός τη θέση ότι αν δεν υπάρχει αιτία, κάθε τι μπορεί να παραχθεί από οτιδήποτε κατά τρόπο τυχαίο, με σκοπό κυρίως να αποδείξει ότι η Φύση ανήκει στην κατηγορία των αιτίων που χαρακτηρίζονται ως τελικά αίτια. Βέβαια, ο Αριστοτέλης ενδιαφέρεται κυρίως να ενισχύσει την τελολογική του θεωρία, στην οποία η έννοια του τέλους έχει ένα ισχυρό προβάδισμα έναντι των υ- πολοίπων αιτιών, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται από τη μεθοδολογία και την επιστημολογία των αρχαίων φυσικών. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η έννοια της αιτίας, ως συνδετική σχέση των γεγονότων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λογική στο πλαίσιο της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Η επίδραση των αριστοτελικών θέσεων ήταν σαφώς μικρότερη, αφού η κύρια αριστοτελική άποψη για την ύπαρξη σκοπιμότητας μέσα στους 6 Για παράδειγμα ο μύθος του Ηρός στην Πολιτεία. 7 Πλάτωνος Πολιτεία, Χ, 617d-e 620d-e.

5 σχηματισμούς που έχουν μορφή, υποβιβάστηκε στη θεώρηση της χρησιμότητας που έχουν τα φυσικά φαινόμενα για τις ανάγκες των σοφών, των προικισμένων δηλαδή ανθρώπων με τον Λόγο, και στην προβολή της θέσης ότι όλα είναι φτιαγμένα με τρόπο υπέροχα σκόπιμο για τον άνθρωπο 8. Επιπλέον, οι Στωικοί δεν ακολούθησαν τον Αριστοτέλη στη διάκριση διαφόρων τύπων αιτιακής εξήγησης (υλικής, ειδικής, ποιητικής και τελικής), αλλά η μοναδική αιτία που δέχονταν, θεωρούσαν ότι συγκεντρώνει σε μια ουσία τα τέσσερα αίτια του Αριστοτέλη. Ο Σενέκας επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Εμείς οι Στωικοί αναζητούμε ένα πρωταρχικό και καθολικό αίτιο. Αυτό το αίτιο πρέπει να είναι ένα και μοναδικό, γιατί και η ύλη είναι μοναδική.» (Epistulae morales ad Lucilium 65, 12). Ενώ, λοιπόν, ο αριστοτελικός φορμαλισμός είχε μικρή επίδραση στην πραγμάτευση της έννοιας της αιτιότητας, η πρακτική ιατρική άνοιξε τον δρόμο πολύ πιο πριν από την εποχή του Αριστοτέλη γι αυτά τα θέματα μέσω της μεθόδου της διάγνωσης των ασθενειών και της επισήμανσης των αιτίων 9. Οι σχετικές αναφορές που προκύπτουν από τα ιπποκρατικά κείμενα (Corpus Ippocraticum) είναι αρκετά χαρακτηριστικές. Η άποψη ότι η κλινική παρατήρηση πρέπει να συνίσταται από «δήλωση του παρελθόντος, διάγνωση του παρόντος, πρόβλεψη του μέλλοντος» (Ιπποκράτη, Ἐπιδημίαι, Ι, xi, 9) δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια έκφραση της αιτιώδους συμπεριφοράς βασισμένης στον ντετερμινισμό. Παρατηρεί κανείς τη χρήση της λέξης αἰτία, ιδιαίτερα συχνή στα σχετικά αποσπάσματα, όσο και την παρουσία της λέξης ἀνάγκη με παρόμοια σημασία. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ιατρική πρακτική οδηγήθηκε εκ των πραγμάτων στην ουσία του αιτιοκρατικού προβλήματος, καθώς ο ιατρός βρίσκεται αντιμέτωπος με τις δυσκολίες που ανακύπτουν αφ ενός από την πολλαπλότητα των αιτίων και αφ ετέρου από τη χρονική απόσταση ανάμεσα στην κύρια αιτία και το αποτέλεσμα. Επιπλέον, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται σε ένα άλλο κείμενο που ανήκει και αυτό στην ιπποκρατική συλλογή, η έν- 8 Windelband Heimsoeth, ό.π., σελ S. Sambursky, ό.π., σελ

6 νοια του αναίτιου, του λεγόμενου αὐτομάτου απορρίπτεται. Η προσεκτική εξέταση μιας ασθένειας και της ίασής της έρχεται να καταδείξει, τελικά, ότι αυτό που ενδεχομένως θεωρήθηκε ως κάτι αυτόματο δεν ήταν η πραγματικότητα. Αλλά και ο Γαληνός, εξακόσια χρόνια μετά τον Ιπποκράτη, με τη σειρά του επισημαίνει έντονα την αναγκαιότητα να συμπεριφέρεται ο ιατρός ως φυσικός, δηλαδή, ως επιστήμονας που θα ερευνήσει τις αιτίες που προκαλούν τη διαταραχή των λειτουργιών των οργάνων με σκοπό να μπορέσει να τα επαναφέρει σε ομαλή λειτουργία 10. Οι Στωικοί, αναμφίβολα, αξιοποίησαν αυτήν τη φιλοσοφική παράδοση, άλλοτε αντιμετωπίζοντάς την κριτικά και άλλοτε με δημιουργικό και συνθετικό τρόπο. Ιδιαίτερα, η παράδοση που δημιούργησε η ιατρική μέθοδος με την εντατική παρατήρηση των συμπτωμάτων στους ασθενείς και με τη συσχέτισή τους με τους παράγοντες που επικρατούν πριν την εμφάνιση και κατά τη διάρκεια της αρρώστιας, βοήθησε άμεσα τη διατύπωση της στωικής θεωρίας για την αιτιότητα, μολονότι στην ιατρική η αναζήτηση των αιτίων και του ιστορικού ενός ασθενούς έχει ως κύριο στόχο την ανατροπή της παρούσας κατάστασης, τη θεραπεία του αρρώστου, και όχι την αποδοχή της ασθένειάς του. Πιο συγκεκριμένα η συμβολή των Στωικών στον προσδιορισμό των αιτιακών σχέσεων και της υφής αυτών των σχέσεων, θα μπορούσε να ε- ντοπιστεί στα εξής σημεία, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει και ο S. Sambursky: α) η στωική φιλοσοφία προσεγγίζοντας τη σχέση αιτίας αποτελέσματος με μεγαλύτερη ανάλυση και διεισδυτικότητα οδηγείται πλέον εγγύτερα στην ιδέα του φυσικού νόμου, ο οποίος εκτείνεται σε ένα γενικό ντετερμινιστικό σχέδιο β) για πρώτη φορά επιχειρείται σύνδεση α- νάμεσα στον αιτιακό νόμο και την επαγωγή μέσα στο πλαίσιο της πραγμάτευσης για τους μάντεις και την τέχνη τους εκ μέρους των Στωικών γ) πραγματοποιείται ενδελεχής έρευνα γύρω από τις έννοιες του πιθανού και του αναγκαίου και δ) επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η 10 Γαληνού, Περὶ φυσικῶν δυνάμεων, II, ix.

7 μετάβαση από την αιτιακή αντίληψη στη λειτουργική 11. Όπως έχει επισημανθεί 12, οι Στωικοί χάρη στην αντίληψη ότι η Φύση συνδέει και καθορίζει όλα τα πράγματα είναι οι πρώτοι φιλόσοφοι που υποστήριξαν συστηματικά τον νόμο της καθολικής αιτιοκρατίας. Ήταν επόμενο, λοιπόν, να προχωρήσουν οι Στωικοί σε μια καινοτομία με ευρύτερες συνέπειες γι αυτούς η Ειμαρμένη δεν είναι απλώς η Μοίρα που ευθύνεται για το μερίδιο του καθενός ανθρώπου, αλλά πλέον η παρουσία της είναι καθολικότερη, καθώς γενικεύεται το πεδίο εφαρμογής αυτής της εξηγητικής αρχής από τον προορισμό της ανθρώπινης ύπαρξης στον προορισμό όλων ανεξαιρέτως των όντων και του σύμπαντος. Αν μέχρι τους Στωικούς κοσμικά και ανθρώπινα γεγονότα αναλύονταν μέσα από διαφορετικές αιτίες, οι εκπρόσωποι της Στοάς προχώρησαν σε καθολίκευση της Ειμαρμένης από τον άνθρωπο σε όλη τη Φύση. Άλλωστε, η εικόνα που είχαν για τον κόσμο και το σύμπαν, ως ένα αρμονικό σύνολο επιμέρους διαφορετικών όντων με απόλυτη συνέχεια και συμπάθεια μεταξύ τους, τους επέτρεψε να προχωρήσουν σε αυτήν τη νέα θέση για την Ειμαρμένη. Πρόκειται στην ουσία για ταύτιση της αρχής για επιστημονική ερμηνεία και εξήγηση των πραγμάτων με μια θρησκευτική αρχή, ρυθμιστική της ανθρώπινης ζωής. Και στο βαθμό που αυτή η θρησκευτική αρχή έχει πνευματική φύση, είναι αναμενόμενο ο λόγος ή αιτία των πραγμάτων να αναζητούνται σε μία πνευματική φύση. Έτσι οι Στωικοί θα προχωρήσουν στη θεωρητική θεμελίωση της έννοιας της Ειμαρμένης, δίνοντάς της ταυτόχρονα κυρίαρχη θέση στο φιλοσοφικό τους οικοδόμημα. Αυτό κατά τον Emile Bréhier είχε μια αρνητική συνέπεια: αποτέλεσε εμπόδιο για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας των θετικών επιστημών, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι προκάλεσαν οι ιδεαλιστικές φιλοσοφικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα 13. Από την άλλη, αν αναλογιστούμε ότι κατά την ελληνική αρχαιότητα α- 11 S. Sambursky, ό.π., σελ A. Long, Η ελληνστική φιλοσοφία, ό.π, σελ Ε. Bréhier, ό.π., σελ. 175.

8 πουσίαζαν τόσο η συστηματική διεξαγωγή πειραμάτων, που προσφέρει τη δυνατότητα ανάδειξης της πολυπλοκότητας των φυσικών φαινομένων, αλλά και τη δυνατότητα ανάλυσής τους σε απλούστερα συμβάντα, όσο και η σύγχρονη μαθηματικοποίηση της επιστήμης, τότε γίνεται ακόμα πιο σημαντική η προσπάθεια των Στωικών να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη θέση γύρω από το ζήτημα των αιτιακών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των φαινομένων προβάλλοντας την ενότητα των νόμων της Φύσης. 4.7 Τύχη και Εἱμαρμένη. Η υιοθέτηση της άποψης για έναν αυστηρά ορθολογιστικό, και συνάμα αιτιοκρατικό, τρόπο οργάνωσης του κόσμου από μέρους των Στωικών, είχε ως αναγκαία συνέπεια την απόρριψη οποιασδήποτε καθοριστικής λειτουργίας της Τύχης στον κόσμο και στα ανθρώπινα πράγματα, όπως τουλάχιστον εννοούσαν μέχρι εκείνη την εποχή την έννοια της Τύχης. Η αποκαλούμενη Τύχη από τους απλούς ανθρώπους δεν είναι για τους Στωικούς παρά «ἄδηλος αἰτία ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ» (SVF 2, 967). Ο Χρύσιππος, διαφοροποιούμενος από τους Επικούρειους που υποστήριζαν την ιδέα της αυτόματης-αναίτιας παρέκκλισης των ἀτόμων, αντιτίθεται έντονα σε εκείνους που αποδέχονταν την ύπαρξη του αναίτιου μέσα στο πλαίσιο της Φύσης: «τὸ γὰρ ἀναίτιον ὅλως ἀνύπαρκτον εἶναι καὶ τὸ αὐτόματον» (SVF 2, 973). Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Στωικών, κάθε μετάβαση από μια κατάσταση Α σε μια κατάσταση Β πραγματοποιείται υπό τη μορφή κινήσεων που αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα των αιτίων που οδηγούν σε αυτήν τη μετάβαση. Καθώς όλες αυτές οι κινήσεις από τη μια μεριά συνδέονται λόγω του αιτιακού πλέγματος με την κατάσταση Α και από την άλλη οδηγούν αναπόφευκτα στην αντίστοιχη Β, μια κατάσταση Γ που θα διαφέρει από τη Β θα μπορούσε να εκδηλωθεί μόνο στην περίπτωση που μία τουλάχιστον κίνηση θα διαφοροποιούνταν από τις άλλες. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν θα ανήκε στο σύνολο των αιτίων που αντιπροσωπεύει η κατάσταση Α και άρα θα ήταν αδικαιολόγητη.

9 Η αποδοχή, λοιπόν, της ύπαρξης αναίτιας κίνησης είναι κάτι που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνδυαστεί με την εικόνα που έχουν για τον κόσμο οι Στωικοί. Γι αυτούς, όπως κατ επανάληψη έχει λεχθεί, ο κόσμος κυβερνιέται χάρη στο πνεύμα, που με τρόπο δυναμικό και αυστηρά συνεκτικό διαποτίζει όλο το σύμπαν, με αποτέλεσμα τίποτε να μην μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί από το σύνολο των όσων συμβαίνουν και λαμβάνουν χώρα μέσα στο κοσμικό σύμπαν. Η θέση τους είναι σαφής και κατηγορηματική: «ἀδύνατον τὸ ἀναιτίως τῷ γίγνεσθαί τι ἐκ μὴ ὄντος» (SVF 2, 945). Μάλιστα 14, όπως επισημαίνει σχετικά και ο S. Sambursky, οι Στωικοί γίνονται πρόδρομοι της σχέσης, που θεμελιώθηκε από τη νευτώνεια μηχανική, ανάμεσα στους θεμελιώδεις νόμους της δυναμικής (που α- ποτελεί μια μαθηματική έκφραση του νόμου της αιτιότητας) και των νόμων της διατήρησης της ορμής και της ενέργειας. Επιπλέον, η θέση αυτή των Στωικών, είναι πολύ κοντά με τη θέση που διατύπωσε ο Δημόκριτος σύμφωνα και με τη μαρτυρία του Διογένη Λαερτίου 15 : «μηδέν τε ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι μηδὲ εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεσθαι». Η προσπάθεια του Χρύσιππου να αντικρούσει την έλλειψη αιτίας μέσα στον κόσμο δεν βασίστηκε μόνο σε επιχειρηματολογία θεωρητικού χαρακτήρα, αλλά και σε καθαρά εμπειρικά δεδομένα, όπως φαίνεται από σχετικό απόσπασμα του Πλουτάρχου: «Πρὸς τούτους ὁ Χρύσιππος ἀντιλέγων, ὡς βιαζομένους τῷ ἀναιτίῳ τὴν φύσιν, ἐν πολλοῖς παρατίθησι τὸν ἀ- στράγαλον καὶ τὸν ζυγόν, καὶ πολλὰ τῶν μὴ δυναμένων ἄλλοτε ἄλλας λαμβάνειν πτώσεις καὶ ῥοπὰς ἄνευ τινὸς αἰτίας καὶ διαφορᾶς ἢ περὶ αὐτὰ πάντως ἢ περὶ τὰ ἔξωθεν γινομένης» (SVF 2, 973). Η αναφορά στο σχετικό παιχνίδι των «ζαριών» οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στην αρχαιότητα. Ωστόσο, η αναφορά του Χρύσιππου στο ζυγό μπορεί να συνιστά έμμεση αναφορά στους νόμους που αφορούν τη λειτουργία του μοχλού και οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από τον σύγχρονό του Αρχιμήδη. Για τις περιπτώσεις, μάλιστα, που δεν είναι εφικτό να επιση- 14 S. Sambursky, ό.π., σελ Διογένης Λαέρτιος, ΙΧ, 44.

10 μανθεί μια αιτία μέσω κάποιου εξωτερικού συμπτώματος στο ίδιο απόσπασμα αναφέρονται τα εξής: «ἐν δὲ ταῖς πλαττομέναις ὑπ ἐνίων καὶ λεγομέναις ταύταις ἐπελεύσεσιν αἰτίας ἀδήλους ὑποτρέχειν, καὶ λανθάνειν ἡ- μᾶς ἐπὶ θάτερα τὴν ὁρμὴν ἀγούσας.». Είναι προφανής η συμφωνία της παραπάνω διατύπωσης με τον ορισμό της Τύχης, που αναφέρθηκε παραπάνω ως «ἄδηλος αἰτία». Η Τύχη είναι απλώς ένα όνομα για τις ανεξιχνίαστες αιτίες. Η θέση των Στωικών για την απόρριψη της Τύχης προκάλεσε επικρίσεις. Ο Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, βασιζόμενος στην αριστοτελική θέση, όπως αυτή διατυπώνεται στη Φυσική ακρόαση (ΙΙ, 4-6), υποστηρίζει 16 πως γεγονότα αποδίδονται στην Τύχη ή θεωρούνται «αὐτόματα» «ἃ αἰτίαις ἄλλων τινῶν ποιητικαῖς προηγουμέναις ἐπιγίνεται». Για παράδειγμα, εάν έ- νας άνθρωπος βρει έναν θησαυρό καθώς σκάβει για έναν άλλο σκόπο, τότε λένε ότι ανακάλυψε τον θησαυρό «ἀπὸ τύχης». Επομένως, γι αυτόν ως τυχαίο γεγονός χαρακτηρίζεται αυτό που ακολουθεί «κατὰ συμβεβηκὸς ἐν τοῖς κατὰ προαίρεσιν ἕνεκά του». Αναμφίβολα μπορούμε να πούμε 17 πως εάν ένας άνθρωπος ανακαλύψει χρυσάφι όταν σκάψει στον κήπο του για να φυτέψει λουλούδια, αυτή η ανακάλυψη του χρυσού σίγουρα είναι εντελώς ανεξάρτητη από τον σκοπό του. Ωστόσο, το σκάψιμο του συγκεκριμένου ανθρώπου μπορεί να θεωρηθεί ως ο επαρκής λόγος για την εύρεση του χρυσού, εκτός και αν επιμείνουμε σε μια αυστηρή, όσο και άκαμπτη, ταύτιση της έννοιας του επαρκούς με το τελικό αίτιο. Επομένως, η ανακάλυψη του θησαυρού μπορεί να χαρακτηριστεί ως η απόλυτη φυσική συνέπεια της ενέργειας του συγκεκριμένου ανθρώπου που έσκαβε στον κήπο του. Ο Αλέξανδρος, όμως, α- ντιμετωπίζει την έννοια της Τύχης με βάση την αριστοτελική θέση για το αἴτιον που απαντά στην ερώτηση «διὰ τί», παρά με τη στωική αντίληψη 16 De Fato, 172, 18 κ.ε. 17 Α. Long, «Stoic Determinism and Alexander of Aphrodisias De Fato (I- XIV)», Archiv für Geschichte der Philosophie 52 (1970), 251. Επίσης για τον Αλέξανδρο Αφροδισιέα βλ. σχετικά Ν. Πολίτη, Ψυχή και σώμα κατ Αλεξάνδρου Αφροδισιέα, Αθήνα 1984.

11 του «δι ὅ». Κατά συνέπεια, απορρίπτει τον στωικό ορισμό της Τύχης θεωρώντας τον ως «τι σημαινόμενον ἴδιον» (SVF 2, 970), για να αποφανθεί πως όταν οι άνθρωποι λένε ότι κάτι συμβαίνει ἀπὸ τύχης ή αὐτομάτως δεν εννοούν «εξ αιτίας κάποιας σκοτεινής αιτίας», αλλά ότι γίνεται «ἀναιτίως». Και όπως εύλογα αναφέρει ο Α. Long 18, ένας εκπρόσωπος των Στωικών θα έθετε το ερώτημα τι σημαίνει το «ἀναιτίως» και θα απέρριπτε αυτή την απλοϊκή λύση. Ο χαρακτηρισμός «ἄδηλος αἰτία» δεν έχει τίποτε το σκοτεινό και το περίεργο. Η στωική θέση είναι ότι όλα όσα συμβαίνουν, είτε είναι εκ προθέσεως είτε όχι, είναι το αναγκαίο αποτέλεσμα των προηγουμένων αἰτίων, μολονότι η σύνδεση αιτίας αποτελέσματος είναι μερικές φορές σκοτεινή για τον ανθρώπινο, και όχι για τον θεϊκό Λόγο (SVF 2, 965: «ὡς θεῖον τι οὖσαν καὶ δαιμόνιον καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἀνθρώπινην γνῶσιν ὑπερβαῖνον», SVF 2, 971). Τελικά δεν θα ήταν άτοπο να ισχυριστούμε 19 ότι ο Αλέξανδρος επικεντρώνει την κριτική του στην επιφάνεια της στωικής θέσης, προσπαθώντας, βέβαια, να ανατρέψει την πεποίθηση των Στωικών ότι «για κάθε γεγονός υπάρχει και μια συγκεκριμένη προηγουμένη αιτία». Ωστόσο, η πίστη του στην αριστοτελική τελεολογία και στη λαϊκή χρήση της Τύχης τον οδηγούν στην αντίληψη ότι η ύπαρξη της Τύχης είναι ασύμβατη με το αξίωμα για ένα αιτιακό πλέγμα, ενώ υιοθετεί το ανεπιτυχές επιχείρημα ότι ορισμένα συμβάντα προκύπτουν πέρα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αυτών που ενεργούν. Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι η Τύχη για τους Στωικούς είναι ταυτόσημη με την Ειμαρμένη 20, στο βαθμό που αυτή δεν γίνεται αντιληπτή στον ανθρώπινο λόγο, και ότι σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί έναν άλλο ενεργητικό παράγοντα με δυνατότητα παρέμβασης στα ανθρώπινα και κοσμικά συμβάντα. 18 Α. Long, «Stoic Determinism and Alexander of Aphrodisias», ό.π., σελ Α. Long, «Stoic Determinism and Alexander of Aphrodisias», ό.π., σελ E. Bréhier, ό.π., σελ. 180.

FIRST RESPONSE Panagiotis Pefanis. Πρώτη απάντηση. Παναγιώτης Πεφάνης. Φυσικός, Ph.D. Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΕΜΠ

FIRST RESPONSE Panagiotis Pefanis. Πρώτη απάντηση. Παναγιώτης Πεφάνης. Φυσικός, Ph.D. Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΕΜΠ Πρώτη απάντηση. Παναγιώτης Πεφάνης Φυσικός, Ph.D. Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΕΜΠ Ξεκινώντας θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως µπήκα τώρα στο τέλος στην συζήτηση και ως εκ τούτου είχα το προνόµιο να έχω στη διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Ευχαριστώ τους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 Φιλοσοφικές αφετηρίες και θεωρητικό πεδίο της «οικονομικής επιστήμης» (Η μαρξιστική Κριτική της -κλασικής και νεοκλασικής-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφικά ρεύματα. Σχέδιο μαθήματος

Φιλοσοφικά ρεύματα. Σχέδιο μαθήματος Φιλοσοφικά ρεύματα Σχέδιο μαθήματος ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι όροι Φυσική και Φυσική Φιλοσοφία χρησιμοποιούντο εναλλακτικά για την επιστήμη που έχει ως στόχο της να ανακαλύψει και να διατυπώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 2010 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1 Γιώργος Καραµανώλης Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1. Για ποιον και γιατί γράφουµε Ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία σε ένα φιλοσοφικό θέµα, είναι ένα κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης;

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Γεωργίου. (Ομιλία στο Σύλλογο «Οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου του Κναφέως», προστάτου των Χημικών, Αθήνα 23/11/2003).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών mfgalex@upatras.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα: Μια χρήσιμη ασάφεια

Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα: Μια χρήσιμη ασάφεια Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα: Μια χρήσιμη ασάφεια Αριστείδης Αραγεώργης Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σκοπός της ομιλίας 1 μου είναι να παρουσιάσω ένα πρόβλημα: το πρόβλημα των γενικεύσεων στην επιστήμη που λέγεται Ιστορία. 2 η θέση που δοκιμαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ

ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ Η σύγκριση δεν μπορεί να παρουσιαστεί για μελέτη πριν να εξετάσουμε την κατάσταση της ιατρικής κουλτούρας, αν

Διαβάστε περισσότερα

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Марксизм и современность» [Μαρξισμός και σύγχρονη εποχή], No 1-2 (35-36), 2006, σ. 17-23. Αφενός, ο κόσμος οδηγείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο συνωμοσιολογικός λόγος στο ελληνικό πολιτικό σύστημα: Οι πυρκαγιές του 2007, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η λέσχη Μπίλντερμπεργκ

Ο συνωμοσιολογικός λόγος στο ελληνικό πολιτικό σύστημα: Οι πυρκαγιές του 2007, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η λέσχη Μπίλντερμπεργκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ο συνωμοσιολογικός λόγος στο ελληνικό πολιτικό σύστημα: Οι πυρκαγιές του 2007,

Διαβάστε περισσότερα