ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11, Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1, Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων µεταφορικών µέσων ΟΙΚ-1103 ton 5, Μεταφορά υλικών µε τα χέρια ΟΙΚ-1126 ton x 10 m 4, Μεταφορά υλικών µε µονότροχο ΟΙΚ-1127 ton x 10 m 1, Μεταφορά υλικών µε ζώα. ΟΙΚ-1128 ton x 100 m 2, Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας ΟΙΚ-1136 ton.km 0, διά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας ΟΙΚ-1137 ton.km 0, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m ΟΙΚ-2101 m2 3,50 +ΜΤΦ περιµέτρου κορµού 0,26-0,40 m ΟΙΚ-2101 m2 4,00 +ΜΤΦ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ ΟΙΚ-2112 m3 3,00 +ΜΤΦ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών ΟΙΚ-2115 m3 15,00 +ΜΤΦ υλών σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2116 m3 18,00 +ΜΤΦ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2117 m3 20,00 +ΜΤΦ σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2118 m3 25,00 +ΜΤΦ Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη ΟΙΚ-2122 m3 15,00 +ΜΤΦ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή ΟΙΚ-2125 m3 22,00 +ΜΤΦ σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή ΟΙΚ-2126 m3 28,00 +ΜΤΦ Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη ΟΙΚ-2124 m3 5,00 +ΜΤΦ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2127 m3 30,00 +ΜΤΦ σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2128 m3 35,00 +ΜΤΦ Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 1 / 37

2 για τις γενικές εκσκαφές ΟΙΚ-2132 m3 0, για τις εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων ΟΙΚ-2133 m3 4, για τις εκτελούµενες χωρίς µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων ΟΙΚ-2134 m3 0, Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια) ΟΙΚ m3 17,00 +ΜΤΦ Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες ΟΙΚ-2142 m3 30,00 +ΜΤΦ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών ΟΙΚ-2143 m3 35,00 +ΜΤΦ υλών σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2144 m3 40,00 +ΜΤΦ σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2145 m3 42,00 +ΜΤΦ Προσαύξηση τιµών διάνοιξης φρεάτων βάθους µεγαλύτερου των 5,00 m σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες ΟΙΚ-2151 m3 15, σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως ΟΙΚ-2152 m3 18, Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων ΟΙΚ-2162 m3 4, Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών επίχωσης ΟΙΚ-2163 m3 1, Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου ΟΙΚ-2162 m3 16,00 +ΜΤΦ Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ΟΙΚ-2162 m3 4,00 +ΜΤΦ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-2171 m3 1, Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων µε την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση ΟΙΚ-2172 m3 5, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση ΟΙΚ-2173 m3 3, Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΟΙΚ-2177 ton x 10 m 4, ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν αυτοκινήτων ΟΙΚ-2178 ton x 10 m 1, ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα Ισχύος έως 1,0 ΗΡ ΟΙΚ 2185 h 1, Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ ΟΙΚ 2185 h 2, Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ ΟΙΚ 2186 h 2, Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ ΟΙΚ 2186 h 3, Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα Ισχύος έως 1,0 kw ΟΙΚ 2185 h 1, Ισχύος 1,0 έως 2,5 kw ΟΙΚ 2185 h 2, Ισχύος 3,0 έως 5,0 kw ΟΙΚ 2186 h 2, Ισχύος 5,0 έως 7,5 kw ΟΙΚ 2186 h 3, Ισχύος 8,0 έως 10,0 kw ΟΙΚ 2186 h 4,50 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 2 / 37

3 21.02 Γραµµικά στραγγιστήρια από τσιµεντοσωλήνες Φ200 µε περίβληµα γεωυφάσµατος. Ο Ο-2861 m 15, Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα γεωυφάσµατος Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 100 mm Υ Ρ m 6, Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 140 mm Υ Ρ m 10, Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 160 mm Υ Ρ m 13, Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 200 mm Υ Ρ m 17, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΟΙΚ-2202 m3 20,00 +ΜΤΦ Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΟΙΚ-2204 m3 25,00 +ΜΤΦ ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως ΟΙΚ-2212 m3 4, Καθαιρέσεις πλινθοδοµών ΟΙΚ-2222 m3 25, ιαλογή των χρησίµων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως ΟΙΚ-2223 m3 10, Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ-2226 m3 50,00 +ΜΤΦ Με εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής ΟΙΚ-2226 m 150,00 +ΜΤΦ Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ-2226 m3 70,00 +ΜΤΦ Με εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής ΟΙΚ-2226 m3 300,00 +ΜΤΦ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ-2236 m2 3, Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% ΟΙΚ-2237 m2 5, Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ-2238 m2 3, Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% ΟΙΚ-2239 m2 6, Καθαίρεση επικεραµώσεων ΟΙΚ-2241 m2 3, Καθαίρεση επιχρισµάτων ΟΙΚ-2252 m2 5, ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 ΟΙΚ-2261A τεµ 7, Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 ΟΙΚ-2261B τεµ 10, Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2 ΟΙΚ-2261Γ τεµ 12, Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2 ΟΙΚ-2261 τεµ 17, Για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2 ΟΙΚ-2264Α τεµ 30, Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 ΟΙΚ-2264Β τεµ 40, Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2 ΟΙΚ-2264Γ τεµ 45, Για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 ΟΙΚ-2264 τεµ 50, ιάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδοµή ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 3 / 37

4 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m ΟΙΚ-2265Α m 6, Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m ΟΙΚ-2265Β m 10,00 8, ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδοµή ΟΙΚ-2267 τεµ 3, ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 ΟΙΚ-2268Α τεµ 50,00 +ΜΤΦ Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2 ΟΙΚ-2268Β τεµ 60,00 +ΜΤΦ Για οπές επιφανείας 1,51 m2 έως 2,00 m2 ΟΙΚ-2268Γ τεµ 70,00 +ΜΤΦ Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2 ΟΙΚ-2268 τεµ 80,00 +ΜΤΦ ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m ΟΙΚ-2269Α µµ 25,00 +ΜΤΦ Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m ΟΙΚ-2269Β µµ 30,00 +ΜΤΦ Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m ΟΙΚ-2269Γ µµ 35,00 +ΜΤΦ ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα Για πάχος σκυροδέµατος έως 0,15 m ΟΙΚ-2271Α m3 30,00 15, Για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m ΟΙΚ-2272Α m3 40,00 20, Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων ΟΙΚ-2275 m2 15, Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων ΟΙΚ-2275 m2 4, Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης ΟΙΚ-5276 m3 50, Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης ΟΙΚ-2275 m2 2, Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΟΙΚ-2275 m2 1, Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων ΟΙΚ-2252 m2 2, Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης ΟΙΚ-6102 kg 0, Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών ΟΙΚ-6102 kg 0, Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΟΙΚ-2236 m2 1, Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες ΟΙΚ-2239 m2 2, Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαµαρίνας ή αλουµινίου ΟΙΚ-2275 m2 2, Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων Για ξύλινα κιγκλιδώµατα ΟΙΚ-2275 m3 30, Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα ΟΙΚ-2275 kg 0, Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας ΟΙΚ-2275 m2 4, Για τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου ΟΙΚ-2275 m2 5, Για τοιχοπετάσµατα επιχρισµένα ΟΙΚ-2275 m2 10,00 6, Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης µε σχιστόπλακες ΟΙΚ-2241 m2 8,00 6, Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισµού πατωµάτων ΟΙΚ-2275 m3 40, ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Ικριώµατα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών ΟΙΚ-2301 m3 115,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 4 / 37

5 23.02 Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώµατα ΟΙΚ-2302 m2 3, Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ-2303 m2 5, Τροποποιήσεις-συµπληρώσεις υφισταµένων ικριωµάτων ΟΙΚ-2304 m2 1, Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων ΟΙΚ-2304 m2 8, Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου ΟΙΚ-2303 m2 10, Αναρτηµένα δάπεδα εργασίας (φορεία) απάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης. ΟΙΚ-2303 κ.α. 300, Ηµερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg ΟΙΚ-2303 κ.α. 120, Ηµερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg ΟΙΚ-2303 κ.α. 160, Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων ΟΙΚ m2 0, Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα ΟΙΚ-2312 m3 100, Αντιστηρίξεις µε την µέθοδο Βερολίνου ΟΙΚ-2312 m 270, ΧΑΛΙΚΟ ΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟ ΕΜΑΤΑ Χαλικόδεµα των 175 kg τσιµέντου ΟΙΚ-3101 m3 50,00 53, Γαρµπιλοδέµατα Για γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3 ΟΙΚ-3207 m3 70,00 74, Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 ΟΙΚ-3208 m3 74,00 78, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 ΟΙΚ 3211 m3 60,00 65, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 ΟΙΚ 3212 m3 65,00 70, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 ΟΙΚ-3213 m3 75,00 80, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ-3214 m3 85,00 90, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 3215 m3 90,00 95, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 ΟΙΚ 3215 m3 98,00 105, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 ΟΙΚ 3216 m3 115,00 120, Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 ΟΙΚ 3211 m3 65,00 70, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 ΟΙΚ 3212 m3 70,00 75, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 ΟΙΚ-3213 m3 80,00 85, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ-3214 m3 95,00 100, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 3215 m3 100,00 105, Σκυροδέµατα µικρών έργων ΟΙΚ 3211 m3 75, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10-85, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12-90,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 5 / 37

6 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15-105, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20-115, Προκατασκευασµένα τοιχοπετάσµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα ΟΙΚ 3215 m3 350, Προκατασκευασµένες πρόπλακες από σκυρόδεµα ΟΙΚ 3215 m3 300, Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα ΟΙΚ m3 32, Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος οικοδοµήµατος, ΟΙΚ 3218 m3 30,00 όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της --- m3 χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 ΟΙΚ 3223.Α.3 m3 20, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 ΟΙΚ-3223.Α.4 m3 25, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ-3223.Α.5 m3 30, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 3223.Α.6 m3 32, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 ΟΙΚ 3223.Α.7 m3 35, ΘΗΡΑΪΚΟ ΕΜΑΤΑ Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεµα Με ισχνό θηραϊκόδεµα ΟΙΚ-3301 m3 40,00 42, Με µέτριο θηραϊκόδεµα ΟΙΚ-3302 m3 41,00 43, Με ισχυρό θηραϊκόδεµα ΟΙΚ-3303 m3 43,00 45, Με ισχυρό θηραϊκόδεµα µε προσθήκη 100 kg τσιµέντου ανά m3 ΟΙΚ-3304 m3 45,00 48, ΛΙΘΟ ΕΜΑΤΑ Κατασκευές από λιθόδεµα µε κροκάλες και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα Με λιθόδεµα από κροκάλες και χαλικόδεµα µε 150 kg τσιµέντο ανά m3 ΟΙΚ m3 40,00 42, Με λιθόδεµα από κροκάλες και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα µε 200 kg τσιµέντο ανα m3 ΟΙΚ m3 44,00 46, Με λιθόδεµα από κροκάλες και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα µε 250 kg τσιµέντο ανα m3 ΟΙΚ m3 48,00 50, Κατασκευές από λιθόδεµα µε αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα Με λιθόδεµα από αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα των 200 kg ΟΙΚ m3 45,00 48,00 τσιµέντου ανά m Με λιθόδεµα από αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα των 250 kg ΟΙΚ m3 50,00 53,00 τσιµέντου ανά m3 35. ΚΙΣΗΡΟ ΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟ ΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟ ΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟ ΕΜΑΤΑ Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεµα Με ισχνό κισηρόδεµα ΟΙΚ-3501 m3 77,00 80, Με κισηρόδεµα ενισχυµένο µε 100 kg τσιµέντο ανά m3 ΟΙΚ-3502 m3 80,00 85,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 6 / 37

7 Με κισηρόδεµα ενισχυµένο µε 150 kg τσιµέντο ανά m3 ΟΙΚ-3503 m3 82,00 90, Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. ΟΙΚ 3504 m3 100,00 105, Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 800 kg/m3 ΟΙΚ 3505 m3 120,00 125, Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 200 kg στσιµέντου ανά m3 ΟΙΚ 3506 m3 95,00 100, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ 3801 m2 10, Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ΟΙΚ 3811 m2 13,00 15, Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 3816 m2 11, Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας ΟΙΚ 3821 m2 30, Καµπύλοι ξυλότυποι διπλής καµπυλότητας ΟΙΚ 3823 m2 40, Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους ΟΙΚ 3824 m2 6, Επεξεργασία σανιδώµατος ξυλοτύπων ΟΙΚ 3841 m2 3,00 5, Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων ΟΙΚ 3841 m2 12,00 17, Πλαστικότυποι φατνωµατικών πλακών Με φατνώµατα ύψους 300 mm ΟΙΚ 3816 m2 25,00 15, Με φατνώµατα ύψους 425 mm ΟΙΚ 3816 m2 30,00 20, Μεταλλότυποι υποστηλωµάτων ορθογωνικής διατοµής ΟΙΚ 3816 m2 20, Μεταλλότυποι υποστηλωµάτων κυλινδρικής διατοµής ΟΙΚ 3816 m2 25, Προσαύξηση τιµής µεταλλοτύπων λόγω ύψους ΟΙΚ 3817 m2 5, ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας από σκυρόδεµα ΟΙΚ 3816 m 1,00 2, Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί λείοι κατηγορίας S220 ΟΙΚ-3872 kg 0,80 1, Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας S500 ή S500s ΟΙΚ-3873 kg 0,80 1, οµικά πλέγµατα S500s ΟΙΚ-3873 kg 0,80 0, Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών κατασκευών ΟΙΚ 3876 kg 0, Οπλισµός σκυροδέµατος από ανοξείδωτο χάλυβα Ανοξείδωτοι οπλισµοί λείοι ΟΙΚ 3873 kg 5,00 6, Ανοξείδωτοι οπλισµοί µε νευρώσεις ΟΙΚ 3873 kg 5,50 6, Ειδικός οπλισµός ενισχύσεων από τιτάνιο ΟΙΚ 3874 kg 65, Εφαρµογή προέντασης ΟΙΚ 3874 kg 6, Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων ΟΙΚ 3873 m2 1,00 1, ΞΗΡΟΛΙΘΟ ΟΜΕΣ Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων ΟΙΚ 4104 m3 27, Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµή Λιθόστρωτα πάχους µέσου πάχους έως 25 cm ΟΙΚ-4106 m2 5, Λιθόστρωτα πάχους µέσου πάχους άνω των 25 cm ΟΙΚ-4107 m2 15, ΑΡΓΟΛΙΘΟ ΟΜΕΣ ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 7 / 37

8 42.01 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα ΟΙΚ 4201 m3 60, Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg τσιµέντου Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα χωρίς ορατές όψεις ΟΙΚ-4205 m3 60, Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής όψεως ΟΙΚ-4206 m3 65, Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων ΟΙΚ-4207 m3 70, Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα χωρίς ορατές όψεις ΟΙΚ-4211 m3 60, Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής όψεως ΟΙΚ-4212 m3 65, Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων ΟΙΚ-4213 m3 75, Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών ΟΙΚ 4226 µµ 15, Κοινές γωνιολιθοδοµές Κοινές γωνιολιθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα 1:2 1/2 ΟΙΚ-4251 m3 150, Κοινές γωνιολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg τσιµέντου ΟΙΚ-4257 m3 160, Κοινές γωνιολιθοδοµές µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ΟΙΚ-4262 m3 165,00 ασβέστου Προσαύξηση τιµής αργολιθοδοµών και γωνιολιθοδοµών ΟΙΚ 4265 m3 7, ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ Λιθοδοµές ανωδοµών Λιθοδοµές ανωδοµών µε ασβεστοκονίαµα 1:2 1/2 ΟΙΚ-4301 m3 105, Λιθοδοµές ανωδοµών µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντου ΟΙΚ-4307 m3 107, Λιθοδοµές ανωδοµών µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ΟΙΚ-4313 m3 88,00 ασβέστου Λιθοδοµές θεµελίων Λιθοδοµές θεµελίων µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντου ΟΙΚ-4305 m3 75, Λιθοδοµές θεµελίων µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ΟΙΚ-4311 m3 68,00 ασβέστου Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 ΟΙΚ-4306 m3 83,00 των 150 kg τσιµέντου Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 ΟΙΚ-4312 m3 90,00 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου Προσαύξηση τιµής λιθοδοµών ΟΙΚ 4321 m3 7, Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων ΟΙΚ 4307 m3 115, Ξυστές ογκολιθοδοµές ΟΙΚ 4307 m3 315, Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς) ΟΙΚ m3 370, Πρόσθετη τιµή λιθοδοµών για προσθήκη ορόφου ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 8 / 37

9 Πρόσθετη τιµή λιθοδοµών για προσθήκη ορόφου σε ύψος από 8,00 m και µέχρι 15,00 m. ΟΙΚ-4401 m3 10, Πρόσθετη τιµή λιθοδοµών για προσθήκη ορόφου σε ύψος που υπερβαίνει τα 15,00 µέτρα ΟΙΚ-4402 m3 25, ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟ ΟΜΩΝ ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών χωρικού τύπου ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών ανωµάλου χωρικού τύπου ΟΙΚ-4501 m2 15, ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών πλακοειδούς χωρικού τύπου ΟΙΚ-4502 m2 20, ιαµόρφωση όψεων ακανονίστων (ηµιεµπλέκτων) λιθοδοµών ΟΙΚ 4503 m2 21, ιαµόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδοµών (µωσαϊκό) ΟΙΚ 4504 m2 25, ιαµόρφωση όψεων εµπλέκτων λιθοδοµών ιαµόρφωση όψεων ηµιξέστων, εµπλέκτων, ψευδοϊσοδόµων λιθοδοµών ΟΙΚ-4511 m2 37, ιαµόρφωση όψεων ξεστών, εµπλέκτων, ψευδοϊσοδόµων λιθοδοµών ΟΙΚ-4515 m2 45, ιαµόρφωση όψεων ξεστών, εµπλέκτων, ισοδόµων λιθοδοµών ΟΙΚ-4525 m2 42, ιαµόρφωση όψεων γωνιολιθοδοµών από µαλακούς γωνιολίθους λατοµείου ΟΙΚ 4531 m2 25, ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ ΟΜΕΣ Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) ΟΙΚ m2 13,00 14, Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 15,00 18, Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 30,00 35, Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 45,00 55, Πάχους 2 πλίνθων ΟΙΚ m2 60,00 70, Οπτοπλινθοδοµές µε πλήρεις τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) ΟΙΚ-4641 m2 15,00 16, Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) ΟΙΚ-4642 m2 18,00 19, Πάχους 1 (µιάς)πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ-4642 m2 35,00 38, Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ-4644 m2 50,00 55, Πάχους 2 πλίνθων ΟΙΚ-4645 m2 65,00 70, Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) ΟΙΚ m2 11,00 15, Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 12,00 20, Πάχους 3/4 πλίνθου ΟΙΚ m2 18,00 25, Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 24,00 30, Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικές) ΟΙΚ m2 38,00 45, Πάχους 2 πλίνθων ΟΙΚ m2 52,00 55, Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 9 / 37

10 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 17,00 20, Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m2 34,00 40, ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τοιχοδοµές µε τσιµεντοπλίνθους 19x19x39 cm Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιµέντου ΟΙΚ-4701 m2 15, Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4702 m2 15, Τοιχοδοµές µε τσιµεντοπλίνθους 19x15x39 cm Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιµέντου ΟΙΚ-4701 m2 14, Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4702 m2 14, Τοιχοδοµές µε κισηροπλίνθους 19x19x39 cm Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιµέντου ΟΙΚ-4711 m2 16, Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4712 m2 16, Τοιχοδοµές µε κισηροπλίνθους 19x15x39 cm Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιµέντου ΟΙΚ-4713 m2 17, Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4714 m2 17, Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεµφερή Τοίχοι πάχους 10 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x10 cm ΟΙΚ 4713 m2 15, Τοίχοι πάχους 15 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x15 cm ΟΙΚ 4713 m2 22, Τοίχοι πάχους 20 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x20 cm ΟΙΚ 4713 m2 30, Τοίχοι πάχους 25 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x25 cm ΟΙΚ 4713 m2 36, Τοιχοδοµές µε γυψότουβλα πάχους 8,0 cm ΟΙΚ 4713 m2 10, Τοιχοδοµές µε ασβεστοαµµόλιθους Τοίχοι πάχους 115 mm από στοιχεία 115x240x113 mm ΟΙΚ 4713 m2 13, Τοίχοι πάχους 175 mm από δοµικά στοιχεία 175x240x113 mm ΟΙΚ 4713 m2 18, Τοίχοι πάχους 240 mm από δοµικά στοιχεία 240x240x113 mm ΟΙΚ 4713 m2 25, Προσαύξηση τιµής τοίχων καµπύλης κάτοψης ΟΙΚ 4713 m2 3, ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ (ΨΑΘΩΤΕΣ, ΑΨΙ ΩΝ, ΚΑΠΝΟ ΟΧΩΝ, κλπ) Πλινθοδοµές αψίδων ή θόλων Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικές) ΟΙΚ m2 15,50 20, Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικές) ΟΙΚ m2 31,00 35, Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερµπατικές) ΟΙΚ m2 50, Πάχους 2 πλίνθων ΟΙΚ m2 149,00 100, Πλινθοδοµές επιφανείας µικρότερης από 1,00 m Πάχους 1/4 πλίνθου (µε όρθια τούβλα) ΟΙΚ m2 23, Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικές) ΟΙΚ m2 24, Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικές) ΟΙΚ m2 48, Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερµπατικές) ΟΙΚ m2 80,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 10 / 37

11 48.35 Καπνοδόχοι από προκατασκευασµένα στοιχεία Με σπονδύλους σχήµατος (Γ) ΟΙΚ m 28, Με σπονδύλους σχήµατος (Π) ΟΙΚ m 30, Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατοµής ΟΙΚ m 29, Πυρίµαχες πλινθοδοµές Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x3 cm ΟΙΚ-4844 m3 900, Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6cm ΟΙΚ-4845 m3 500, ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές ΟΙΚ m2 82, Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG Tοιχοποιίες πάχους 10 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm ΟΙΚ 4713 m2 16, Tοιχοποιίες πάχους 15 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm ΟΙΚ 4713 m2 24, Tοιχοποιίες πάχους 20 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm ΟΙΚ 4713 m2 32, Tοιχοποιίες πάχους 25 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cm ΟΙΚ 4713 m2 39, Tοιχοποιίες πάχους 30 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x30 cm ΟΙΚ 4713 m2 48, ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΩΝ ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων ΟΙΚ 3213 m 13,00 14, Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων ΟΙΚ 3213 m 16,00 17, Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα Υ Ρ m2 2, Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε στοιχεία τύπου ''catnik'' ΟΙΚ 3876 m 4,00 5, ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Κατασκευή υαλοτοίχων Από υαλόπλινθους κοινούς ΟΙΚ m2 150, Από πυράντοχους υαλόπλινθους κατηγορίας F60 κατά DIN ΟΙΚ m2 386,00 300, Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας Eπένδυση µε γυψοσανίδες κοινές (GKB) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις πυραντοχής ΟΙΚ 4713 m2 16, Eπένδυση µε γυψοσανίδες ανθυγρές (GKΙ) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις ΟΙΚ 4713 m2 18,00 πυραντοχής Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε 45,00 τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιοµηχανικής προέλευσης ΟΙΚ 4713 m Πετάσµατα συµπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm ΟΙΚ 4713 m2 180,00 150, Πετάσµατα αλουµινίου ΟΙΚ 4713 m2 150,00 160, ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Πάσσαλοι από µη επεξεργασµένη ξυλεία ΟΙΚ 5101 m3 480, Επάλειψη ξυλείας µε µείγµα πίσσας ΟΙΚ 5102 m2 10,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 11 / 37

12 51.03 Μεταλλικές αιχµές πασσάλων ΟΙΚ 5103 kg 2, Έµπηξη ξύλινων πασσάλων Πάσσαλοι διαµέτρου ή πλευράς µέχρι 20 cm ΟΙΚ-5104 µµ 15, Πάσσαλοι µέσης διαµέτρου ή πλευράς 25 cm ΟΙΚ-5105 µµ 19, Πάσσαλοι µέσης διαµέτρου ή πλευράς 30 cm ΟΙΚ-5106 µµ 50, ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ Ξύλινοι σκελετοί για µή φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή ΟΙΚ 5201 m3 350,00 EΡΓΑΣΙΑ 150, Από ξυλεία ελάτου, πριστή ΟΙΚ 5202 m3 420,00 EΡΓΑΣΙΑ 120, Σκελετοί πατωµάτων από δοµική ξυλεία Από ξυλεία πελεκητή ΟΙΚ 5203 m3 405,00 EΡΓΑΣΙΑ 200, Από ξυλεία πριστή ΟΙΚ 5204 m3 480,00 EΡΓΑΣΙΑ 170, Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή ΟΙΚ 5211 m3 370,00 EΡΓΑΣΙΑ 160, Από ξυλεία ελάτου, πριστή ΟΙΚ 5212 m3 435,00 EΡΓΑΣΙΑ 130, Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία ΟΙΚ 5213 m3 330,00 EΡΓΑΣΙΑ 120, Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε σκουρέττα ΟΙΚ 5221 m2 7,00 EΡΓΑΣΙΑ 3, Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε µισόταυλες ΟΙΚ 5222 m2 8,00 EΡΓΑΣΙΑ 3, Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρατιθέµενες τάβλες ΟΙΚ 5223 m2 10,00 EΡΓΑΣΙΑ 4, Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρακαλυπτόµενα σκουρέττα ΟΙΚ 5226 m2 7,00 EΡΓΑΣΙΑ 3, Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρακαλυπτόµένες µισόταβλες Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm ΟΙΚ 5227 m2 9,00 EΡΓΑΣΙΑ 3, Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm ΟΙΚ 5228 m2 12,00 EΡΓΑΣΙΑ 4, Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε σκουρέττα και αρµοκάλυπτρα ΟΙΚ 5231 m2 9,50 EΡΓΑΣΙΑ 4, Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε µισόταυλες και αρµοκάλυπτρα ΟΙΚ 5232 m Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm ΟΙΚ 5227 m2 11,50 EΡΓΑΣΙΑ 4, Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm ΟΙΚ 5228 m2 15,00 EΡΓΑΣΙΑ 5, Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε ηµιπεραστές διατοµές Με ηµιπεραστά σκουρέττα, µε λοξή ή ορθή πατούρα ΟΙΚ 5236 m2 10,00 EΡΓΑΣΙΑ 6, Με ηµιπεραστές µισόταβλες ΟΙΚ 5237 m2 12,00 EΡΓΑΣΙΑ 6, Με ηµιπεραστές τάβλες ΟΙΚ 5238 m2 15,00 EΡΓΑΣΙΑ 7, Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε ταύλες ραµποτέ ΟΙΚ 5241 m2 18,00 EΡΓΑΣΙΑ 10, Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων Μερική κατεργασία (ροκάνισµα) ΟΙΚ 5243 m2 1, Πλήρης κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) ΟΙΚ 5244 m2 3, Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε πηχάκια ΟΙΚ 5246 m2 7, Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε καλαµωτή ΟΙΚ 5247 m2 16,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 12 / 37

13 52.51 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε απλές µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ΟΙΚ 5251 m2 8, Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε επενδυδεµένα φύλλα µοριοσανίδων ή ινοσανίδων Με φύλλα επενδεδυµένα µε καπλαµά δρυός ΟΙΚ m2 40, Με φύλλα επενδεδυµένα µε µαόνι ή οκουµέ ΟΙΚ m2 35, Με φύλλα επενδεδυµένα µε φορµάικα ΟΙΚ m2 43, Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση µε κοίλα κεραµίδια Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος έως 6,00 m ΟΙΚ 5261 m2 40, Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m ΟΙΚ 5262 m2 50, Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση µε κεραµίδια γαλλικά ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυµατοειδείς Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος έως 6,00 m ΟΙΚ 5266 m2 30, Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m ΟΙΚ 5267 m2 40, Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση µε πισσόχαρτο, ή παρεµφερές υλικό Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος έως 6,00 m ΟΙΚ 5271 m2 30, Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m ΟΙΚ 5272 m2 38, Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση µε φύλλα λαµαρίνας Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος έως 6,00 m ΟΙΚ 5273 m2 25, Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m ΟΙΚ 5274 m2 33, Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή ΟΙΚ 5276 m2 600,00 EΡΓΑΣΙΑ 350, Ζευκτά από ξυλεία πριστή ΟΙΚ 5277 m2 650,00 EΡΓΑΣΙΑ 300, Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή m Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή ΟΙΚ 5279 m2 380,00 EΡΓΑΣΙΑ 180, Τεγίδωση από ξυλεία πριστή ΟΙΚ 5280 m2 480,00 EΡΓΑΣΙΑ 180, Σανίδωµα στέγης Σανίδωµα στέγης µε σκουρέττα ΟΙΚ 5281 m2 5,50 EΡΓΑΣΙΑ 1, Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm ΟΙΚ 5282 m2 8,00 EΡΓΑΣΙΑ 3, Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cm ΟΙΚ 5283 m2 10,50 EΡΓΑΣΙΑ 3, Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία ΟΙΚ 5281 m Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm ΟΙΚ 5281 m2 27, Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm ΟΙΚ 5281 m2 13, Σκελετός στέγης, για κεραµίδια γαλλικού τύπου ΟΙΚ 5286 m2 3, Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης Μερική κατεργασία (ροκάνισµα) ΟΙΚ 5288 m2 2, Πλήρης κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, µόρφωση γωνιών µε εργαλείο) ΟΙΚ 5289 m2 4, Κάλυψη οροφής µε πηχάκια (οροφοπήχεις) Οροφών ανοίγµατος έως 5,00 m ΟΙΚ 5291 m2 8,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 13 / 37

14 Οροφών ανοίγµατος µεγαλυτέρου των 5,00 m ΟΙΚ 5289 m2 10, Κάλυψη οροφής µε σκουρέτα ΟΙΚ 5293 m2 15,00 EΡΓΑΣΙΑ 8, Κάλυψη οροφής µε µισόταβλες ΟΙΚ 5294 m2 16,00 EΡΓΑΣΙΑ 8, Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση επένδυσης από µεταλλικό πλέγµα ΟΙΚ 5295 m2 9,00 EΡΓΑΣΙΑ 4, Πλήρεις επενδύσεις τοίχων µε µοριοσανίδες Με µοριοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm ΟΙΚ 5281 m2 25,00 30, Με µοριοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm ΟΙΚ 5281 m2 35, Επενδύσεις τοίχων µε άκαυστα ηχοαπορροφητικά πετάσµατα ΟΙΚ 5281 m2 250,00 200, ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΕ Α άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm ΟΙΚ 5301 m2 22,00 EΡΓΑΣΙΑ 12, Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm ΟΙΚ 5302 m2 20,00 EΡΓΑΣΙΑ 10, άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm ΟΙΚ 5321 m2 25,00 EΡΓΑΣΙΑ 14, Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm ΟΙΚ 5322 m2 23,00 EΡΓΑΣΙΑ 12, άπεδο ραµποτέ µε λωρίδες πλάτους 4-7cm µε τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0-7,0 cm ΟΙΚ 5323 m2 60,00 EΡΓΑΣΙΑ 20, Από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0-7,0 cm ΟΙΚ 5324 m2 35,00 EΡΓΑΣΙΑ 20, Από λωρίδες ξυλείας λάρτζινης, πλάτους 4,0-7,0 cm ΟΙΚ 5325 m2 30,00 EΡΓΑΣΙΑ 20, Από λωρίδες ξυλείας pitch-pine, πλάτους 4,0-7,0 cm ΟΙΚ 5326 m2 40,00 EΡΓΑΣΙΑ 20, Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε ψευτοπάτωµα ΟΙΚ 5341 m2 67,00 EΡΓΑΣΙΑ 22, Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά ΟΙΚ 5342 m2 85,00 EΡΓΑΣΙΑ 40, άπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασµένων δρύινων λωρίδων ΟΙΚ 5343 m2 32,00 EΡΓΑΣΙΑ 12, Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm Από ξυλεία τύπου Ρουµανίας ΟΙΚ 5351 µµ 4, Από ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ 5352 µµ 4, Από ξυλεία τύπου δρυός ΟΙΚ 5353 µµ 5, Από ξυλεία λάρτζινη ΟΙΚ 5354 µµ 4, Από ξυλεία pitch-pine ΟΙΚ 5355 µµ 5, Από ξυλεία καστανιάς ΟΙΚ 5356 µµ 4, Περίζωµα παρκέτου (µπορντούρα) ΟΙΚ 5361 µµ 30, ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη Υαλοστάσια περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, µε κάσσα 9x9 cm ΟΙΚ 5421 m2 135,00 EΡΓΑΣΙΑ 110,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 14 / 37

15 Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόµενα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδοµές "χωρικού" ΟΙΚ 5422 m2 110,00 EΡΓΑΣΙΑ 92,00 τύπου, µε κάσσα 6x7 cm Υαλοστάσια ξύλινα συρόµενα ΟΙΚ 5421 m2 145,00 EΡΓΑΣΙΑ 115, Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά ΟΙΚ 5421 m2 100,00 EΡΓΑΣΙΑ 80, Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καµπύλα, κλπ), ανοιγόµενα ΟΙΚ 5422 m2 170,00 EΡΓΑΣΙΑ 135, Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου ΟΙΚ 5426 m2 230,00 EΡΓΑΣΙΑ 182, Παράθυρα και εξωστόθυρες γερµανικού τύπου ΟΙΚ 5427 m2 280,00 EΡΓΑΣΙΑ 226, Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου ΟΙΚ 5428 m2 220,00 EΡΓΑΣΙΑ 177, Παράθυρα και εξωστόθυρες µε ρολλά ΟΙΚ 5431 m2 320,00 EΡΓΑΣΙΑ 226, Παράθυρα και εξωστόθυρες µε πλαστικό ρολλό ΟΙΚ 5432 m2 210,00 EΡΓΑΣΙΑ 146, Ξύλινα ρολλά µε εξωτερικό ξύλινο κουτί ΟΙΚ 5432 m2 200,00 EΡΓΑΣΙΑ 125, Εξώφυλλα γαλλικού τύπου ΟΙΚ 5431 m2 150,00 EΡΓΑΣΙΑ 118, Εξώφυλλα γερµανικού τύπου ΟΙΚ 5431 m2 185,00 EΡΓΑΣΙΑ 150, Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου ΟΙΚ 5431 m2 140,00 EΡΓΑΣΙΑ 110, Υαλόθυρα δροµική ξύλινη Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ 5436 m2 150,00 EΡΓΑΣΙΑ 130, Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm ΟΙΚ 5437 m2 166,00 EΡΓΑΣΙΑ 140, Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 ΟΙΚ 5438 m2 140,00 EΡΓΑΣΙΑ 120,00 cm Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ m2 185, Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm ΟΙΚ m2 180, Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 ΟΙΚ m2 170,00 cm Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ m2 140,00 EΡΓΑΣΙΑ 116, Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm ΟΙΚ m2 148,00 EΡΓΑΣΙΑ 117, Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 ΟΙΚ m2 125,00 EΡΓΑΣΙΑ 100,00 cm Θύρα πλήρης ξύλινη δροµική µε αρµοκάλυπτρα και στις δύο όψεις ΟΙΚ 5449 m2 110,00 EΡΓΑΣΙΑ 88, Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική µε ελαστικό παρέµβυσµα ΟΙΚ m2 155,00 EΡΓΑΣΙΑ 125, Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές ΟΙΚ m2 187,00 EΡΓΑΣΙΑ 147, Θύρες καρφωτές ΟΙΚ 5456 m2 140,00 EΡΓΑΣΙΑ 116, Θύρες συρόµενες µονόφυλλες από κόντρα - πλακέ ΟΙΚ m2 214,00 EΡΓΑΣΙΑ 162, Θύρες συρόµενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ ΟΙΚ m2 210,00 EΡΓΑΣΙΑ 160, Θύρες πρεσσαριστές παλινδροµικές δροµικές Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ m2 215,00 EΡΓΑΣΙΑ 175,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 15 / 37

16 Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm ΟΙΚ m2 250,00 EΡΓΑΣΙΑ 205, Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 ΟΙΚ m2 214,00 EΡΓΑΣΙΑ 162,00 cm Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm ΟΙΚ m2 178,00 EΡΓΑΣΙΑ 143, Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 30 mm ΟΙΚ m2 117,00 EΡΓΑΣΙΑ 103, Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά ΟΙΚ m2 133,00 EΡΓΑΣΙΑ 117, Θυρόφυλλα παλινδροµικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά ΟΙΚ m2 156,00 EΡΓΑΣΙΑ 131, Φύλλα ερµαρίων ταµπλαδωτά ΟΙΚ 5471 m2 113,00 EΡΓΑΣΙΑ 102, Φύλλα ερµαρίων πρεσσαριστά ΟΙΚ m2 122,00 EΡΓΑΣΙΑ 103, Εντοιχισµένες ντουλάπες ΟΙΚ m2 130,00 EΡΓΑΣΙΑ 105, Πέργκολες και περεµφερή Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) ΟΙΚ 5621 m3 877,00 EΡΓΑΣΙΑ 682, Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός ΟΙΚ 5605 m ,00 EΡΓΑΣΙΑ 682, Ξύλινες ποδιές παραθύρων ΟΙΚ 5626 m2 44,00 EΡΓΑΣΙΑ 34, Ξύλινες κάσσες σε δροµικές οπτοπλινθοδοµές ΟΙΚ m 11, Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασµα ΟΙΚ m 10, Ξύλινες κάσσες σε µπατικές οπτοπλινθοδοµές ΟΙΚ m 16, Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασµα έως 23 cm ΟΙΚ m 15, Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων ροµικών τοίχων ΟΙΚ m 8, Μπατικών τοίχων ΟΙΚ m 11, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ Βαθµίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ m 160,00 EΡΓΑΣΙΑ 100, Από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη) ΟΙΚ 5502 m 78,00 EΡΓΑΣΙΑ 70, Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και πλατυσκάλων ευθύγραµµα Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ m 80,00 EΡΓΑΣΙΑ 50, Από ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ 5512 m 48,00 EΡΓΑΣΙΑ 40, Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και πλατυσκάλων καµπύλα Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ m 100,00 EΡΓΑΣΙΑ 70, Από ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ 5514 m 70,00 EΡΓΑΣΙΑ 62, Κιγκλιδώµατα εξωστών ΟΙΚ 5521 m 50,00 EΡΓΑΣΙΑ 38, Χειρολισθήρας ευθύγραµµος διατοµής 9x9 cm Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ m 60,00 EΡΓΑΣΙΑ 42, Από ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ m 46,00 EΡΓΑΣΙΑ 42, Χειρολισθήρας καµπύλος διατοµής 9x9 cm Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 16 / 37

17 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ m 68,00 EΡΓΑΣΙΑ 50, Από ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ m 54,00 EΡΓΑΣΙΑ 50, Χειρολισθήρες από πλαστικό υλικό ΟΙΚ 5533 m 1, ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ Ράφια από λευκή ξυλεία Ράφια πάχους 25 mm ΟΙΚ 5601 m2 58,00 EΡΓΑΣΙΑ 49, Ράφια πάχους 15 mm ΟΙΚ 5602 m2 51,00 EΡΓΑΣΙΑ 45, Ράφια πάχους 12 mm ΟΙΚ 5603 m2 43,00 EΡΓΑΣΙΑ 38, Ράφια ή χωρίσµατα από µοριοσανίδες Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 22 mm ΟΙΚ 5604 m2 47,00 EΡΓΑΣΙΑ 42, Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 16 mm ΟΙΚ 5605 m2 42,00 EΡΓΑΣΙΑ 38, Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 12 mm ΟΙΚ 5606 m2 38,00 EΡΓΑΣΙΑ 35, Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18 mm από MDF ΟΙΚ m2 45, Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 25 mm από φύλλα hard board ΟΙΚ 5607 m2 56, Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 25 mm πρεσσαριστά ΟΙΚ m2 77, Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων µε επιφάνειας µεγαλύτερης των 0,40 m2 ΟΙΚ τεµ 37, Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 ΟΙΚ τεµ 25, Κρεµάστρες (port-manteau) απλές ΟΙΚ 5616 µµ 20, Επένδυση µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica) ΟΙΚ 5617 m2 12, Γωνιόκρανα ξύλινα ΟΙΚ 5619 µµ 2, Ψευτοπάτωµα από σκουρέτα ΟΙΚ 5620 m2 10, Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL ΟΙΚ 5617 m2 18, Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µή τυποποιηµένα ΟΙΚ m2 200, Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα µή τυποποιηµένα ΟΙΚ m2 170, Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα ΟΙΚ m2 150, ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΙΑΦΟΡΑ Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες ΟΙΚ 6101 kg 1,80 2, Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε πολλαπλές σιδηροδοκούς ΟΙΚ 6102 kg 1,90 2, Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες ΟΙΚ 6103 kg 1,80 2, Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε πολλαπλές σιδηροδοκούς. ΟΙΚ 6104 kg 1,90 2, Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm ΟΙΚ 6104 kg 2,00 2, Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm ΟΙΚ 6104 kg 2,10 2, Σιδηρογωνιές προστασίας ακµών τοίχων, βαθµίδων κλπ ΟΙΚ 6111 kg 1,00 1, Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες ΟΙΚ 6116 m 3, Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων ΟΙΚ 6116 m 2,50 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 17 / 37

18 61.17 Προστασία ακµών µε γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγµα. ΟΙΚ 6117 m 5, Επένδυση τοίχων ή οροφών µε δικτυωτό χαλυβδόφυλλο ΟΙΚ 6119 m2 3, Επικάλυψη τοίχων µε κοινό συρµατόπλεγµα ΟΙΚ 6120 m2 1,50 1, Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών ΟΙΚ 6121 kg 2, Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδροµίων ΟΙΚ 6122 kg 1,50 2, Κατακευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) ΟΙΚ 6123 kg 2,00 2, Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων µε µαταλλικές εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης ΟΙΚ 6104 kg 5, Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσµων στεγών Σύνδεσµοι από κοινό µορφοσίδηρο ΟΙΚ 6126 kg 3,00 3, Σύνδεσµοι από θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο ΟΙΚ 6126 kg 3,20 3, Κατασκευή σκελετού στέγης µε διάτρητα γωνιακά ελάσµατα µε άνοιγµα έως m. ΟΙΚ 6127 m2 30, Κατασκευή µεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσµατα για δοµικά έργα ΟΙΚ 6128 kg 3,50 3, Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης ΟΙΚ 6118 kg 2,50 2, Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΟΙΚ 6118 kg 2,00 2, Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος ΟΙΚ 6118 kg 1,80 2, Μεταλλικός σκελετός στήριξης µαρµάρων επένδυσης ΟΙΚ 6102 kg 2,20 2, ΣΙ ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 ΟΙΚ 6201 kg 6, Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2 ΟΙΚ 6202 kg 4,00 5, Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς ΟΙΚ 6203 kg 8, Υαλοστάσια σιδηρά µε περσίδες ΟΙΚ 6204 kg 9, Υαλοστάσια σιδηρά συρόµενα µε ή χωρίς φεγγίτες ΟΙΚ 6205 kg 11, Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγρµαµµες ράβδους ΟΙΚ 6221 kg 3,50 4, Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραµµες, καµπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους ΟΙΚ 6222 kg 7, Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραµµες, καµπύλες ή και ελικοειδείς ΟΙΚ 6223 kg 10,00 ράβδους Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες ΟΙΚ 6224 kg 4,00 5, Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόµενες ΟΙΚ 6225 kg 5,00 5, Υαλόθυρες σιδηρές µονόφυλλες ή δίφυλλες ΟΙΚ 6228 kg 7, Υαλόθυρες σιδηρές συρόµενες ΟΙΚ 6229 kg 8, Σιδηρές θυρίδες εξαερισµού ΟΙΚ 6230 kg 9, Προθήκες σιδηρές απλές ΟΙΚ 6231 kg 5, Προθήκες σιδηρές σφυρήλατες ΟΙΚ 6232 kg 7, Προπετάσµατα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά γιά θύρες και παράθυρα ΟΙΚ 6236 m2 70,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 18 / 37

19 62.37 Προπετάσµατα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα ΟΙΚ 6237 m2 110, Προπετάσµατα σιδηρά πτυσσόµενα γιά θύρες και παράθυρα ΟΙΚ 6238 m2 115, Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης ΟΙΚ 6239 kg 4,00 4, Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα ΟΙΚ 6239 kg 4,50 5, Προπέτασµα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο ΟΙΚ 6226 m2 200, Γκαραζόπορτα µεταλλική ανακλινόµενη ή τυλιγόµενη ΟΙΚ 6236 kg 18, Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης ΟΙΚ 6236 m2 160, Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης ΟΙΚ 6236 m2 220,00 30 min Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης ΟΙΚ 6236 m2 250,00 60 min Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης ΟΙΚ 6236 m2 300,00 90 min Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο ΟΙΚ 6236 m2 250,00 κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο ΟΙΚ 6236 m2 300,00 κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο ΟΙΚ 6236 m2 350,00 κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 ΟΙΚ 6236 m2 250,00 min Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 ΟΙΚ 6236 m2 280,00 min Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 ΟΙΚ 6236 m2 350,00 min Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο ΟΙΚ 6236 m2 320,00 κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο ΟΙΚ 6236 m2 360,00 κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο ΟΙΚ 6236 m2 400,00 κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας συρόµενες δίφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόµενες, χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 60 min ΟΙΚ 6236 m2 500,00 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 19 / 37

20 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόµενες, χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης ΟΙΚ 6236 m2 650,00 πυραντίστασης 90 min Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόµενες, µε ανθρωποθυρίδα 2,00x0,90 m, κλάσης ΟΙΚ 6236 m2 700,00 πυραντίστασης 90 min 63. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Kλίµακες σιδηρές καρφωτές ΟΙΚ 6301 kg 10, Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm ΟΙΚ 6302 τεµ 90, ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ ΣΙ ΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους ΟΙΚ 6401 kg 3,00 4, Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους ΟΙΚ 6402 kg 4,00 4, Σιδηρά κιγκλιδώµατα πολυσύνθετα ΟΙΚ 6403 kg 6, Σφυρήλατα κιγκλιδώµατα ΟΙΚ 6406 kg Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής ΟΙΚ 6401 kg 10, Πολυσυνθέτου σχεδίου ΟΙΚ 6407 kg 12, Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 1'' ΟΙΚ 6411 µµ 8,00 10, Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 1 1/2 '' ΟΙΚ 6412 µµ 10,00 12, Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 2'' ΟΙΚ 6413 µµ 12,00 15, Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1'' ΟΙΚ 6416 m 8,50 10, Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1 1/2 '' ΟΙΚ 6417 m 11,00 12, Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 2'' ΟΙΚ 6418 m 13,00 15, Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα ΟΙΚ 6418 kg 6,00 8, Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι Σιδηροσωλήνες µαύροι Φ 1'' ΟΙΚ 6421 µµ 5,00 6, Σιδηροσωλήνες µαύροι Φ 1 1/2 '' ΟΙΚ 6422 µµ 7,00 8, Σιδηροσωλήνες µαύροι Φ 2 '' ΟΙΚ 6423 µµ 9,00 10, Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 1'' ΟΙΚ 6426 µµ 5,50 6, Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 1 1/2 '' ΟΙΚ 6427 µµ 8,00 9, Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2 '' ΟΙΚ 6428 µµ 10,00 11, Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm ΟΙΚ 6428 m 15,00 18, Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 10x4 cm ΟΙΚ 6431 m2 3,50 4, Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 2x2 cm ΟΙΚ 6432 m2 7,00 8, Πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο διατοµής ''L'' ή ''T'' ΟΙΚ 6441 kg 2,00 2, Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο ΟΙΚ m 0,50 0,60 ΑΤΟΕ - παλαιές και νέες (από 20/10/07) τιµές σελ. 20 / 37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β 513/19-3-2009 (ισχύουν από 4-5-09) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

3,50 +ΜΤΦ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

3,50 +ΜΤΦ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ > 2.000.000 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του π/υ για τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000 ).

Διαβάστε περισσότερα

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλι κών επί αυτοκι νήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 14,90 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 2,10 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016) ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.293,03 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΟ: Άρση επικινδυνότητας κτιρίων (χρήση 2017) Αρ.Μελ: 14/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 5/2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευής όψεων και αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΔΕΛΤΑ Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Εργο : ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης : ΑΚ2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ Σ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00m, με την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής.για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00m ΥΔΡ.0.05.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μονόκαιρων Ανεμόμυλων στην Είσοδο του Οροπεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311, 312 & 313

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311, 312 & 313 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 3: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης

ήµος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης :.../14 ήµος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. απάνη (Ευρώ) A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Ποσότητα Μονάδας (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. απάνη (Ευρώ) A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Ποσότητα Μονάδας (Ευρώ) ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΕΡΓΟ : Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α, Ε ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δηµοτικών κοινοτήτων.θ., έτους 2016 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΕΡΝΤΕΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Προυπ.00,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. %) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Σ.Α.Τ.Α. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Α Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 9 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 9 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 9 ΑΡΘΡΑ A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Κωδικός Κωδικός Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Άρθρου Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. 100 m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ:4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Μ.Ε.Ν.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε Ι Α ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. / ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩ ΕΡΓΟ: ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Κωδικός Κωδικός Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Άρθρου Αναθεώρησης Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΟΛΙΧΝΗ-ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η/Μ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2013 Αριθμός Μελέτης: 9/2013 Αριθ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 1/2016 ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από μεταφορά 4.272,25 17 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων Α\ πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 18 Καθαίρεση περιφράξεω

Από μεταφορά 4.272,25 17 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων Α\ πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 18 Καθαίρεση περιφράξεω ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ:02.30.7321.003 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CPV:45000000-7/44111400-5/34928220-6

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Προμέτρηση Έργων ΠΜ Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Περιγραφή εργασίας Μήκος [m] Πλάτος [m] Ύψος [m] Όγκος [m 3 ] Επιφάνεια [m 2 ] Βάρος [dan] Εκσκαφές 11,35 13,41 5,1 775,96 Εξυγείανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΔΕΛΤΑ Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ:5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ "

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ " Προϋπολ 74.400,00 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εργασίες 60.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΠΑ 14.400,00 ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Μ. 10-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΤΕΠ ΜΕ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΤΕΠ ΜΕ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Προϋπολογισµός: 600.000,00 ΦΠΑ: 144.000,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 744.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ NET ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 42 ΤΗΣ Α.Π. ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 42 ΤΗΣ Α.Π. ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 42 ΤΗΣ Α.Π. ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Για ιδιωτικά οικοδοµοτεχνικά έργα των πινάκων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ, συµπληρώνεται η κατασκευαστική φάση (πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 399.996,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα