τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους."

Transcript

1 Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται όπως ακολουθεί: ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΕΝΩΣΗ Με την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) ιδρύεται σωµατείο, που εδρεύει στην Αθήνα. Ο Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. µπορεί να ενώνεται µε άλλο σωµατείο για δηµιουργία Συνδέσµου ή Ένωσης, να αποτελεί µέλος, µε εγγραφή ή προσχώρησή του, Ενώσεων, Οµοσπονδιών κ.λ.π. Ελληνικών ή διεθνών οµοειδούς σκοπού για την επιδίωξη των κοινών τους συµφερόντων, αλλά διατηρώντας την οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια του. Η ένωση, προσχώρηση, εγγραφή και αποχώρηση από τις παραπάνω Ενώσεις, Οµοσπονδίες κ.λ.π. γίνονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ 1. Σκοποί του Συνδέσµου είναι: Α) Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση των αθληµάτων της κολύµβησης, υδατοσφαίρισης και καταδύσεων. Β) Η επιστηµονική και τεχνική κατάρτιση των µελών του. Γ) Η επιστηµονική έρευνα. ) Η µελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονοµικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του. 2. Τους σκοπούς αυτούς ο Σύνδεσµος επιδιώκει κυρίως: Α) Με την οργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων κ.λ.π. σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Β) Με την έκδοση δελτίου ή περιοδικού. Γ) Με τη µελέτη των θεµάτων της αγωνιστικής κολύµβησης, υδατοσφαίρισης και καλλιτεχνικών καταδύσεων. ) Με την ίδρυση εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, ινστιτούτου ερευνών κ.λ.π. Ε) Με την οργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδροµών. Στ) Με την επικοινωνία του Συνδέσου µε αντίστοιχες στην αλλοδαπή διεθνείς και εθνικές οργανώσεις. Ζ) Με την παρακολούθηση των Ολυµπιακών και άλλων διεθνών αγώνων. ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ Τα µέλη του Συνδέσµου διακρίνονται σε ΕΠΙΤΙΜΑ και ΤΑΚΤΙΚΑ. - Α) Επίτιµο µέλος, ανακηρύσσεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου, µετά από πρόταση του.σ., κάθε πρόσωπο που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσµου ή στην Ελληνική ή Παγκόσµια Κολύµβηση. - Β) Τακτικό µέλος µπορεί να γίνει, αφού τηρηθεί η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, κάθε ενήλικας Έλληνας ή Κύπριος υπήκοος ή Έλληνας Οµογενής που: 1. Είναι κάτοχος πτυχίου του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) χωρίς ειδίκευση σε ένα από τα αθλήµατα της κολύµβησης, της υδατοσφαίρισης ή των καταδύσεων που έχει εργαστεί ως προπονητής ή βοηθός προπονητή στα πιο πάνω αθλήµατα τουλάχιστον για δυο αγωνιστικές περιόδους. 2. Είναι κάτοχος πτυχίου ειδίκευσης των Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ένα από τα παραπάνω αθλήµατα. 3. Είναι κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή σε ένα από τα πιο πάνω αθλήµατα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και έχει εργαστεί ως προπονητής ή βοηθός προπονητή τουλάχιστον για τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Η ιδιότητα του µέλος δεν µεταβιβάζεται ούτε κληρονοµείται. ΑΡΘΡΟ 4 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ Τα τακτικά µέλη του Συνδέσµου γίνονται δεκτά και εγγράφονται µε απόφαση του.σ. και µετά από έγγραφη αίτησή τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άδεια Γ.Γ.Α. καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 περιπτ. β1 και β2 ή µε πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα σύµφωνα µε το α. 3 περιπτ. β2. Τα τακτικά µέλη για να έχουν δικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσµου, πρέπει να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον είκοσι (20) µέρες, πριν από τη Γενική Συνέλευση. ιαφορετικά, αν δηλαδή έχουν εγγραφεί µέσα, στις τελευταίες 20 µέρες, πριν τη Γ.Σ., µπορούν απλώς να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. έχοντας δικαίωµα λόγου. Το.Σ. είναι υποχρεωµένο να εκδώσει την απόφασή του για παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης που υποβάλλεται, µέσα σε ένα µήνα το πολύ από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που το.σ. δεν εκδώσει απόφαση σχετικά µε

2 την υποβαλλόµενη αίτηση, τότε θεωρείται ότι η αίτηση γίνεται δεκτή. Οι απορριπτικές αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογηµένες. Η απόφαση του.σ., µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής, µπορεί να προσβληθεί από τον ενδιαφερόµενο να εγγραφεί µε προσφυγή του στη Γ.Σ. που θα συνέλθει. Η προσφυγή που πρέπει να είναι έγγραφη και να κατατίθεται στο.σ. του Συνδέσµου, υποβάλλεται δεκαπέντε (15) µέρες τουλάχιστον πριν από τη Γ.Σ., φέρεται δε υποχρεωτικά προς συζήτηση ως θέµα Ηµερησίας ιάταξης. ΑΡΘΡΟ 5 : ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΙΟ ΛΟΓΟ Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Πειθαρχικό Συµβούλιο µε πρόταση του.σ. ή πέντε µελών αποφασίζει για την διαγραφή κάποιου µέλους. Ως σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται ιδιαίτερα : Α) ιαγωγή ασυµβίβαστη µε το έργο της αγωγής των νέων. Β) ιαγωγή που µπορεί ανάλογα µε τις περιστάσεις να θεωρηθεί σκανδαλώδης. Γ) ιαγωγή που απέχει προς τους σκοπούς του Συνδέσµου και τα συµφέροντα αυτού. ) Το µέλος που πρόκειται να διαγραφεί ασκεί πλήρως τα δικαιώµατά του µέχρι τη διαγραφή του. ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΟΡΟΙ Πόροι του Συνδέσµου είναι : Α) Οι συνδροµές των µελών του ή οι εκούσιες εισφορές αυτών. Β) τα δικαιώµατα εγγραφής µελών. Γ) Οι έκτακτες εισφορές των µελών. ) Τα έσοδα από εορτές, παράβολα, πρόστιµα κ.λ.π. Ε) Οι οικονοµικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληροδοτήµατα κ.λ.π. προς το Σύνδεσµο. Στ) Οι οικονοµικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές προς τον Σύνδεσµο από τη Γ.Γ.Α., Υπουργείο Παιδείας, Ε.Ο.Α., Ε.Κ.Ο.Φ. κ.λ.π. Οι δωρεές και επιχορηγήσεις προς το Σωµατείο γίνονται πάντοτε επώνυµα. ΑΡΘΡΟ 7 : ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ - Α) Τα τακτικά µέλη είναι υποχρεωµένα να καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωµα εγγραφής και ετήσια συνδροµή. Το ποσό του δικαιώµατος της εγγραφής, είναι ίσο µε το πλήρες ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη στη χώρα µας. Η ετήσια συνδροµή θα είναι ίση µε το πλήρες ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως πιο πάνω. Τα παραπάνω ποσά θα στρογγυλοποιούνται. Τα µέλη του Σωµατείου είναι υποχρεωµένα να καταβάλλουν τις προβλεπόµενες από το παρόν καταστατικό συνδροµές από την έγκριση της εισδοχής τους ως µέλη. Η αύξηση ή η µείωση του ποσού της εισφοράς της εγγραφής και της συνδροµής καθορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ. - Β) Τα επίτιµα µέλη σε καµία καταβολή και για κανένα λόγο είναι υποχρεωµένα. ΑΡΘΡΟ 8 : ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ Τα µέλη που καθυστερούν τη συνδροµή τους δεν έχουν το δικαίωµα ψήφου στις Γ.Σ. του Συνδέσµου. Για να έχουν δικαίωµα ψήφου στις Γ.Σ. θα πρέπει να καταβάλλουν την καθυστερηµένη συνδροµή µέχρι την έναρξη της Γ.Σ. Το µέλος που καθυστερεί τη συνδροµή του στο Σύνδεσµο για δυο χρόνια διαγράφεται από τα Μητρώα αυτού. Η παραπάνω διαγραφή γίνεται µε απόφαση του.σ. του Συνδέσµου, µε την προϋπόθεση ότι το υπό διαγραφή µέλος κλήθηκε µε συστηµένη επιστολή για να καταβάλλει τις καθυστερηµένες συνδροµές του µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών και δεν κατέβαλε αυτές. Κάθε µέλος που διαγράφεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορεί να επανεγγραφεί µε αίτησή του, ύστερα από απόφαση του.σ. και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 5, καταβάλλοντας όµως το δικαίωµα εγγραφής και όλες τις καθυστερηµένες συνδροµές (για τις οποίες διαγράφηκε), καθώς και όσες συνδροµές θα κατέβαλλε από τη διαγραφή του µέχρι την επανεγγραφή του. ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Κάθε µέλος του Σωµατείου έχει δικαίωµα να αποχωρήσει από αυτό ελεύθερα οπότε το θελήσει και κάνοντας αυτό γνωστό έγγραφα. Μέλη του Συνδέσµου που οπωσδήποτε εξήλθαν δεν έχουν κανένα δικαίωµα στην περιουσία αυτού. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (Γ.Σ.) ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση των µελών συγκροτείται από τα τακτικά µέλη του Συνδέσµου. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσµου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου

3 οργάνου. Η Γ.Σ. ιδιαίτερα. Εκλέγει τα πρόσωπα της ιοίκησης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου και αποφασίζει για την αποβολή µέλους (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 του παρόντος). Επίσης αποφασίζει σε δεύτερο βαθµό για την είσοδο µέλους, αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισµού και του απολογισµού, για την τροποποίηση του Καταστατικού και για τη διάλυση του Συνδέσµου. ΑΡΘΡΟ 11 : ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ.Σ. Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της ιοίκησης και έχει δικαίωµα οποτεδήποτε να παύει αυτά, εφόσον η παύση των οργάνων υπαγορεύεται από σπουδαίο λόγο π.χ. λόγω παράβασης των καθηκόντων αυτών, ανικανότητας προς τακτική διαχείριση κ.λ.π. ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. Α' Στο τέλος του πρώτου έτους της θητείας του.σ. συγκαλείται µια Τακτική Γενική Συνέλευση σε ηµέρα, ώρα και τόπο που ορίζει το.σ. µε θέµατα Ηµερησίας ιάταξης τα εξής: Α) ιοικητικός και οικονοµικός απολογισµός του.σ. για τη χρήση που έληξε. Β) Έγκριση των πιο πάνω απολογισµών και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του.σ. Β' Στο τέλος της διετούς θητείας του.σ. και ένα µήνα περίπου πριν από τις εκλογές συγκαλείται µια Τακτική Γενική Συνέλευση σε ηµέρα, ώρα και τόπο που ορίζει το.σ. µε τα ακόλουθα θέµατα Ηµερησίας ιάταξης: Α) ιοικητικός και οικονοµικός απολογισµός του απερχόµενου.σ. Β) Έγκριση των παραπάνω απολογισµών και απαλλαγή του.σ. από κάθε ευθύνη. Γ) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των εκλογών µελών.σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συµβουλίου. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της πιο πάνω σύγκλησης της Γ.Σ. και των εκλογών το.σ. λαµβάνει µόνο τις απολύτως αναγκαίες για το Σύνδεσµο αποφάσεις που είναι τρέχουσες και επείγουσες. Στις πιο πάνω Τακτικές Γ.Σ. µπορεί να αναγραφεί στην Ηµερησία ιάταξη κάθε άλλο θέµα, εκτός από εκείνα που επιφέρουν τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του Συνδέσµου ή µεταβολή του σκοπού του. Για τις τρεις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν απαιτείται σύγκληση ειδικής Έκτακτης Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. Η Γ.Σ. µπορεί να συγκληθεί έκτακτα από τη ιοίκηση, όταν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του Συνδέσµου ή αν το ζητήσει το ένα πέµπτο (1/5) των ταµειακά εντάξει µελών µε αίτησή τους προς το.σ. του Συνδέσµου, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων και ταµειακά εντάξει µελών µε εξαίρεση στις εκλογές, όπου απαιτείται να λάβει ο υποψήφιος, για να θεωρηθεί ως επιτυχών, τουλάχιστον το 1/6 των έγκυρων ψηφοδελτίων. Απόφαση σε θέµα που δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη. Η απόφαση µπορεί να ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των µελών, εάν όλα τα µέλη δηλώσουν έγγραφα τη συναίνεση τους σε κάποια πρόταση. ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ Γ.Σ. Της Γενικής Συνέλευσης προηγείται πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη και η οποία υπογράφεται από το Πρόεδρο του.σ. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τον τόπο, το χρόνο, την ώρα της Γ.Σ., τα θέµατα της Ηµερησίας ιάταξης που θα συζητηθούν καθώς και ορισµό ηµέρας επαναληπτικών συνεδριάσεων. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται ταχυδροµικά σε όλα τα µέλη είκοσι (20) πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γ.Σ. µε συστηµένη επιστολή. ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΙΣ Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται κατ' αυτή το 1/3 των ταµειακά εντάξει µελών της (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται και απαιτείται από το παρόν Καταστατικό ειδική απαρτία). Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στη πρώτη Γ.Σ., καλείται νέα µε τα ίδια ακριβώς θέµατα µέσα σε επτά (7) ηµέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται κατ' αυτή το? των ταµειακά εντάξει τακτικών µελών της. Εάν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γ.Σ., καλείται τρίτη µέσα σε επτά (7) ηµέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται κατ' αυτή το 1/5 τουλάχιστον των ταµειακά εντάξει τακτικών µελών. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία καλείται νέα Γ.Σ µέσα σε επτά (7) ηµέρες, που βρίσκεται σε απαρτία µε οποιοδήποτε αριθµό παρισταµένων τακτικών µελών, όχι όµως µικρότερο των οκτώ (8).

4 ΑΡΘΡΟ 17 : ΠΡΟΕ ΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ. - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της Γενικής Συνέλευσης προΐσταται ο Πρόεδρος αυτής. Αυτός εκλέγεται µαζί µε ένα Γραµµατέα από τα τακτικά µέλη που παρίστανται. Οι παραπάνω εκλεγόµενοι απαγορεύεται να είναι µέλη της ιοίκησης. Στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. κρατούνται σε ιδιαίτερα βιβλία πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων, τα οποία επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και Γραµµατέα της Συνέλευσης, µόλις λήξει η κάθε συνεδρίαση. ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΕΞΙΜΟΙ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Το δικαίωµα να εκλέγουν και το δικαίωµα να εκλέγονται για τη ιοίκηση, την Εξελεγκτική και το Πειθαρχικό Συµβούλιο έχουν τα ταµειακά εντάξει µέλη του Συνδέσµου. Τα πιο πάνω δικαιώµατα δεν έχουν τα τακτικά µέλη που έχουν γραφεί µέσα στις είκοσι (20) τελευταίες ηµέρες από τις αρχαιρεσίες (εκλογές). Μέλος που έχει τα προσόντα για να εκλεγεί και επιθυµεί να υποβάλει υποψηφιότητα για το.σ. ή την εξελεγκτική Επιτροπή ή το Πειθαρχικό Συµβούλιο, οφείλει να υποβάλει τριάντα (30) µέρες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες σχετική έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας προς το.σ. του Συνδέσµου. Το.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις υποψηφιότητας και αφού βεβαιωθεί ότι οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα για να εκλεγούν, τους ανακηρύσσει υποψηφίους και αναγράφει τα ονόµατα αυτών σε εµφανές µέρος των γραφείων του Συνδέσµου είκοσι (20) ηµέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Από αυτούς που ανακηρύσσονται υποψήφιοι, οι εκλογείς ψηφίζουν βάζοντας µέχρι επτά (7) σταυρούς προτίµησης στους υποψήφιους για το.σ. και µέχρι τρεις (3) σταυρούς στους υποψήφιους για την εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Ψηφοδέλτια που δεν αναγράφουν όνοµα µελών που δεν ανακηρύχθησαν υποψήφια θεωρούνται άκυρα. Τα ψηφοδέλτια µπορεί να είναι χειρόγραφα ή έντυπα και εγκλείονται σε ιδιαίτερους φακέλους σφραγισµένους µε την σφραγίδα του Συνδέσµου. ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - Α) Οι αρχαιρεσίες γίνονται µε µυστική ψηφοφορία µπροστά σε Τριµελή Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τακτικά µέλη του Συνδέσµου, τα οποία δεν είναι υποψήφια για µέλη του.σ. Τα µέλη της Επιτροπής εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία Πρόεδρο αυτής. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης και εποπτεύει, σε τρόπο ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργηθούν σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό. Ακόµη αποφαίνεται γι κάθε αµφισβήτηση που ανακύπτει ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Για όλες τις ενέργειες που κάνει η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τα µέλη της. - Β) Οι υποψήφιοι εκλέγονται µε το σύστηµα της σχετικής πλειοψηφίας, πλην όµως, όπως προαναφέρθηκε στο άρθρο 14 του παρόντος για να θεωρηθεί ο υποψήφιος ως επιτυχών, θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον το 1/6 των έγκυρων ψηφοδελτίων. Τους επιτυχόντες, τους ανακηρύσσει η Εφορευτική Επιτροπή. Από τους επιτυχόντες για το.σ. οι µεν πρώτοι επτά (7) κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τη ιοίκηση, οι ε επόµενοι κατά σειρά τα αναπληρωµατικά µέλη αυτής. Από τους επιτυχόντες για την εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συµβούλιο οι µεν τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν την Εξ. Επιτροπή και το Π. Συµβούλιο αντίστοιχα, οι δε επόµενοι κατά σειρά τα αναπληρωµατικά µέλη των Επιτροπών αυτών. Οι αναπληρωµατικοί καταλαµβάνουν οριστικά τις θέσεις των τακτικών µελών που εξήλθαν οπωσδήποτε πριν τη λήξη της θητείας τους. - Γ) Κάθε τακτικό και ταµειακά εντάξει µέλος του Συνδέσµου, που κατοικεί εκτός του νοµού Αττικής ή βρίσκεται προσωρινά εκτός αυτού, µπορεί να ψηφίζει µε επιστολή όπως ορίζεται αναλυτικά πιο κάτω. - ) Το.Σ. του Συνδέσµου αποστέλλει είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργεια των αρχαιρεσιών σε όλα τα τακτικά µέλη του σχετική πρόσκληση για προκήρυξη των αρχαιρεσιών, στην οποία αναγράφονται: 1) Η ηµεροµηνία και ο τόπος διενέργειας των αρχαιρεσιών. 2) Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. - Ε) Ειδικά στα µέλη που κατοικούν εκτός του νοµού Αττικής στέλνεται επίσης : 1) Το ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα περιέχει κατ' αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των υποψηφίων. 2) Ένας αδιαφανής φάκελος, σφραγισµένος µε τη σφραγίδα του Συνδέσµου, στον οποίο θα εσωκλείεται το ψηφοδέλτιο. 3) Έντυπο δελτίο συµµετοχής στη ψηφοφορία. Το δελτίο αυτό θα συµπληρώνεται από το µέλος που πρόκειται να ψηφίσει µε επιστολή αναγράφοντας σ' αυτό επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα, αρ. αστ. ταυτότητας διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής και ηµεροµηνία και θα υπογράφεται. 4) Τα Πρακτικά της Γ.Σ. που προηγήθηκε και κατά την οποία έγινε ο απολογισµός του.σ. - Στ) Το µέλος που επιθυµεί να ψηφίσει µε επιστολή, κλείνει το ψηφοδέλτιο µέσα στον αδιαφανή φάκελο, χωρίς όµως να αναγράψει πάνω σε αυτόν το όνοµα του ή άλλη ένδειξη. Το φάκελο αυτόν τον τοποθετεί µαζί µε το δελτίο

5 συµµετοχής µέσα σε έναν άλλο φάκελο, τον οποίο στέλνει ταχυδροµικά γράφοντας τα εξής : «ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. - POST RESTANT - ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ ΑΦΝΗΣ». (Αν αλλάξει η διεύθυνση των γραφείων του Συνδέσου και µεταφερθούν αυτά σε άλλη Ταχυδροµική περιοχή, θα ανακοινώνεται στα µέλη του Ταχυδροµείου της νέας περιοχής). - Ζ) Η Τριµελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ. που προηγείται των αρχαιρεσιών, παραλαµβάνει τους φακέλους, από την Ταχυδροµική Υπηρεσία µε ειδικό πρωτόκολλο την ηµέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και µισή ώρα περίπου πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Για το σκοπό αυτό η Εφορευτική επιτροπή εφοδιάζεται µε απόσπασµα Πρακτικών της Γ.Σ. που αναφέρει την Εκλογή της. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας ή κατά τη διάρκεια αυτής, η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει κατ' αρχή τους εξωτερικούς φακέλους και στη συνέχεια ρίχνει µέσα στη κάλπη τους εσωτερικούς φακέλους (που περιέχουν τα ψηφοδέλτια), τηρώντας τη διαδικασία ως να ήταν παρόντα τα µέλη. ΑΡΘΡΟ 20 : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (.Σ.) Ο Σύνδεσµος διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο και εκλέγεται κάθε δυο (2) χρόνια από τα τακτικά και ταµειακά εντάξει µέλη του µε µυστική ψηφοφορία. Άσκηση καθηκόντων της ιοίκησης από οποιοδήποτε µέλος αυτής µετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται. Κάθε δε δικαιοπραξία που επιχειρείται είναι άκυρη. Οι ιδιότητες προέδρου, Γεν. Γραµµατέα και Ταµία δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. ΑΡΘΡΟ 21 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ.Σ. Το.Σ. αφού συνέλθει µετά την εκλογή του, εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραµµατέα και Ταµία. Η πρόσκληση σύγκλησης του.σ. για την πρώτη όπως πιο πάνω αυτού συνεδρίαση γίνεται µέσα σε επτά (7) το πολύ ηµέρες από τον Πρόεδρο του.σ. που απήλθε, ο οποίος και παραδίδει την υπηρεσία και την περιουσία του Συνδέσµου, γνωστοποιώντας τα εκκρεµεί ζητήµατα και κατατοπίζοντας το.σ. πάνω στα υπό συζήτηση εκκρεµή θέµατα. Σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος του απερχόµενου Συµβουλίου να καλέσει, σύµφωνα µε τα παραπάνω, το Συµβούλιο που εκλέχθηκε, η πρόσκληση γίνεται από το πρώτο Συµβούλο που εκλέχθηκε κατά σειρά επιτυχίας. ΑΡΘΡΟ 22 : ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ.Σ. - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ.Σ. Η θητεία των µελών του.σ. είναι διετής. εν µπορούν να είναι µέλη της ιοίκησης πρόσωπα που συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια, µέχρι τετάρτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας. Τα µέλη που εξέρχονται µπορούν να επανεκλεγούν. ΑΡΘΡΟ 23 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.Σ. Το.Σ. µεριµνά σε συνεργασία και την αρωγή της Γ.Γ.Αθλητισµού, της ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, της Ε.Ο.Α., της Ε.Κ.Ο.Φ. και των υπολοίπων Αθλητικών Αρχών για την ακριβή και προσήκουσα εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσµου, δίνοντας την κατεύθυνση στην όλη διαχείριση των ζητηµάτων που αφορούν το Σύνδεσµο. Επίσης διαχειρίζεται τα κεφάλαια και την περιουσία του Συνδέσµου και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 24 : ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ.Σ. - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ.Σ. Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά µεν κάθε 15 µέρες, έκτακτα δε µετά από πρόσκληση του Προέδρου του, που ενεργεί είτε αυτεπάγγελτα είτε αφού το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη αυτού. Το.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. Μέλος του.σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωµατικό µέλος. ΑΡΘΡΟ 25 : ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ.Σ. Οι ψηφοφορίες στις συνεδριάσεις του.σ. είναι φανερές. Σε περίπτωση διαφωνίας, αναγράφεται στα πρακτικά ποια ψήφο έδωσε ο καθένας, σε προσωπικό δε θέµα οι ψηφοφορίες είναι µυστικές. Οι αποφάσεις του.σ. λαµβάνονται µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία, εάν µεν η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος, αν δε η ψηφοφορία είναι µυστική, αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να ληφθεί απόφαση. ΑΡΘΡΟ 26 : ΠΡΟΕ ΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσµο στα ικαστήρια, σε κάθε Αρχή και κάθε τρίτο, συγκαλεί δε και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.σ., υπογράφει µε το Γεν. Γραµµατέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµών, φροντίζει για την εφαρµογή των κανονισµών και λογοδοτεί στις Γ.Σ. Τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις αυτού ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ο αρχαιότερος κατά ηλικία Σύµβουλος.

6 ΑΡΘΡΟ 27 : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται των γραφείων του Σωµατείου, προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµών, συντάσσει τα Πρακτικά του.σ., τα οποία υπογράφει µε τον Πρόεδρο και τα άλλα µέλη τυ.σ., τηρεί το Μητρώο των Μελών, τηρεί λεπτοµερή στοιχεία της περιουσίας του Συνδέσµου και επιµελείται της αλληλογραφίας. ΑΡΘΡΟ 28 : ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ειδικός Γραµµατέας συνυπογράφει τα πρακτικά συνεδριάσεων του.σ., αναπληρώνει δε το Γεν. Γραµµατέα, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. ΑΡΘΡΟ 29 : ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταµίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συνδέσµου και πληρώνει τις δαπάνες αυτού, µέσα στα όρια των αποφάσεων του.σ., βάσει ενταλµάτων που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και το γεν. Γραµµατέα. Τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχείρισης, για την οποία ευθύνεται προσωπικά, δίνει δε για όλα λόγο στο.σ. Ο Ταµίας υποβάλλει κάθε χρόνο τον απολογισµό του Συνδέσµου στη Συνέλευση των µελών και κατάσταση στο.σ., όταν αυτό του ζητηθεί. Τον Ταµία, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συµβούλους µέχρι ένα (1) µήνα. Μετά από το χρονικό αυτό όριο εκλέγεται άλλος Ταµίας από το.σ. από τα µέλη αυτού. ΑΡΘΡΟ 30 : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ιαχειριστικός έλεγχος κάθε ετήσιας χρήσης ενεργείται από Τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται όπως παραπάνω µαζί µε δυο αναπληρωµατικά µέλη. Η Επιτροπή αυτή συντάσσει σχετικά µε τον έλεγχο έκθεση, που υποβάλλει στη Γ.Σ. Ως µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν µπορούν να εκλεγούν πρόσωπα του.σ. ή πρόσωπα τα οποία, µε εντολή.σ., εκτέλεσαν πράξεις διαχείρισης. ΑΡΘΡΟ 31 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ Συγχρόνως µε την εκλογή του.σ. η Γ.Σ. εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία, από τα τακτικά µέλη, που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τριετία, και το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Συνδέσµου, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και δυο (2) αναπληρωµατικά. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.), που εκλέγεται για µια διετία, βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα δυο (2) από τα µέλη του, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Οι πράξεις για τις οποίες επιβάλλονται στα µέλη πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής: Α) Η ηθεληµένη παράβαση από το µέλος των διατάξεων του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισµού. Β) Η από πρόθεση παρεµβολή προσκοµµάτων στις αποφάσεις του.σ. ή της Γ.Σ., που πάρθηκαν σύµφωνα µε το καταστατικό και το νόµο. Γ) Απρεπής συµπεριφορά ή ανάρµοστη διαγωγή προς τα µέλη (δυσφήµιση αυτών κ.λ.π.) ) Συµµετοχή σε επεισόδια κατά τη διάρκεια αγώνων σε βάρος διαιτητή ή εποπτών γραµµών υδατοσφαίρισης, Αρχόντων αγώνων, αντιπροσώπων οργανώτριας Αρχής, της Ε.Κ.Ο.Φ., φιλάθλων κ.λ.π. Οι παραπάνω πράξεις µπορούν να θεωρηθούν ως σπουδαίοι λόγοι για τη διαγραφή του µέλους που τέλεσε την πράξη από το Πειθαρχικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού. Το.Σ. παραπέµπει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο τα µέλη εκείνα που προέβησαν στις πιο πάνω πράξεις. Οι αποφάσεις του πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένες. Οι αιτιολογηµένες αποφάσεις καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο Πρακτικών, που τηρεί ένα από τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου, κοινοποιούνται δε στο.σ., το οποίο προβαίνει σε εκτέλεση αυτών και µπορεί να ασκεί έφεση στη Γ.Σ. κατά των αποφάσεων του Π.Σ. Οι επιβαλλόµενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται ανάλογα µε το παράπτωµα και τις περιστάσεις υπό τις οποίες εκτελέστηκε αυτό κατά την κρίση του πειθαρχικού Συµβουλίου, το οποίο έχει το δικαίωµα να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές: Α) έγγραφη επιτίµηση Β) χρηµατική ποινή µέχρι δυο χιλιάδες (2.000) δραχµές Γ) προσωρινή αποβολή ή διαγραφή του µέλους από το Σύνδεσµο, η οποία µπορεί να συνδυαστεί µε εισήγηση στην αρµόδια Αρχή για προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος (ανάλογα µε το τίτλο που έγινε προπονητής). Το Π.Σ. έχει υποχρέωση να καλέσει έγγραφα το µέλος να απολογηθεί. Αν το µέλος που κλήθηκε δεν προσέλθει, το Π.Σ. µπορεί να πάρει απόφαση ερήµην αυτού.

7 Οι αποφάσεις του Π.Σ. µπορούν να προσβληθούν στη Γ.Σ. των µελών µε έφεση. Η έφεση που θα ασκηθεί αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης µόνο στις περιπτώσεις των υπό στοιχεία γ' ποινών. ΑΡΘΡΟ 32 : ΑΝΤΙΣΥΝΑ ΕΛΦΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Με τις ποινές του άρθρου 31, πλην της ποινής της διαγραφής, τιµωρείται κάθε µέλος το οποίο συνοµολογεί σύµβαση παροχής εργασίας µε σωµατείο, το οποίο καθυστερεί αποδεδειγµένα σε άλλο µέλος µισθούς ή κάθε άλλη νόµιµη απαίτηση, που απορρέει από παροχή υπηρεσιών προπονητή. Σε περίπτωση όµως υποτροπής, η πράξη επιφέρει την ποινή της αποβολής σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 33 : ΣΦΡΑΓΙ Α Ο Σύνδεσµος έχει την ίδια σφραγίδα που φέρει κυκλικά µε την επωνυµία αυτού και το έτος ίδρυσης, εσωτερικά δε παράσταση κολυµβητικού περιεχοµένου. ΑΡΘΡΟ 34 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Εσωτερικός Κανονισµός, µε πρόταση του.σ. αφού ψηφιστεί από τη Γ.Σ., θα ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος. 2. Αποκλείεται η αλλοίωση µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της έννοιας των άρθρων του καταστατικού και η σ' αυτό ρύθµιση θεµάτων που υποχρεωτικά ρυθµίζονται βάσει του άρθρου 80 του Α.Κ. µε το Καταστατικό αυτό. ΑΡΘΡΟ 35 : ΑΣΑΦΕΙΕΣ - ΚΕΝΑ Σε περίπτωση ασάφειας ή κανό του παρόντος καταστατικού αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 36 : ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Γ.Σ. Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος ή διάλυση του Συνδέσµου ή µεταβολής σκοπού αυτού, απαιτείται η παρουσία του ½ τουλάχιστον των µελών και πλειοψηφία των? των παρόντων. ΑΡΘΡΟ 37 : ΙΑΛΥΣΗ - ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Σύνδεσµος υφίσταται και διατηρεί τη νοµική προσωπικότητα, εφόσον τα µέλη του είναι τουλάχιστον δέκα (10). Αν ο Σύνδεσµος διαλυθεί, η περιουσία του περιέρχεται στην Ελληνική Κολυµβητική Οµοσπονδία Φιλάθλων (Ε.Κ.Ο.Φ.) και αν αυτή δεν υπάρχει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. ΑΡΘΡΟ 38 : ΒΙΒΛΙΑ Το Σωµατείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: Α) Μητρώου των Μελών, που εµφαίνει κατ' αύξοντα αριθµό το ονοµατεπώνυµο, τον αριθµό δελτίου ταυτότητας, την ηµεροµηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε µέλους. Β) Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συνέλευσης των µελών. Γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων της ιοίκησης. ) Εισπράξεων και Πληρωµών, όπου καταχωρίζονται τακτικά κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωµές. Ε) Περιουσίας που εµφανίζει µε λεπτοµέρεια όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία του Σωµατείου. Τα πιο πάνω βιβλία πριν από κάθε χρήση τους πρέπει να αριθµούνται και να θεωρούνται από το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου. Γραµµάτια εισπράξεων πριν από κάθε χρήση αυτών αριθµούνται και θεωρούνται από την Εξελεγκτική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 39 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ο Σύνδεσµος µπορεί να συστήσει διάφορες επιτροπές, που αποσκοπούν στη µελέτη και προαγωγή των σκοπών του Σωµατείου, όπως Τεχνικές Επιτροπές (κολύµβησης, υδατοσφαίρισης, καταδύσεων), Οικονοµικές, ηµοσίων Σχέσεων κ.λ.π. Επίσης µπορεί ο Σύνδεσµος να συστήσει και Τοπικές Επιτροπές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ή µείζονες περιφέρειες εκτός της έδρας του Συνδέσµου, µε ίδια αυτού ευθύνη, για την ευχερέστερη παρακολούθηση και αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων. Τα καθήκοντα, δικαιώµατα, την έδρα των Επιτροπών και την έκταση δικαιοδοσίας αυτών, καθορίζει ο Σύνδεσµος, στον οποίο και αναφέρουν οι Επιτροπές µια φορά το µήνα τουλάχιστον τις σχετικές ενέργειές τους και τη δραστηριότητά τους. Όλες οι παραπάνω Επιτροπές συνιστώνται µε απόφαση της Γ.Σ. των µελών και κάθε µια από αυτές αποτελείται από τρία έως πέντε µέλη. Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα εννιά (39) άρθρα, µετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήµερα από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως

8 τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας. Αθήνα 7 Μάρτη 1987 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Η Γραµµατέας της Γ.Σ. ΑΛΕΚΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ Αριθµός αποφάσεως 1662/1987 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούµενο α[π τους ικαστές Μιχαήλ Παπαλέκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χριστίνα Ρασσιά, Πρωτοδίκη, Τριανταφυλλιά Πατρώνα, Έµµισθο Πάρεδρο (λόγω κωλύµατος των τακτικών ικαστών) - Εισηγητή και τη Γραµµατέα του Σοφία Θεοδοσίου. Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 1987, για να δικάσει την υπόθεση. Του αιτούντος Σωµατείου µε την επωνυµία "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ" που εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα και εκπροσωπείται νοµικά, το οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ηλίας Λακουµέντας (βάσει δηλώσεως άρθρ. 242 παρ. 2 Κ.Πολ. ικ.). Το αιτούν ζητεί να γίνει δεκτή η από αίτησή του που κατατέθηκε µε αριθµό 1671/1987, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιµο και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος κατόπιν δηλώσεώς του που έγινε σύµφωνα µς τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ. ικ. όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.. 490/74 και 7 του Ν /1984 δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά προκατέθεσε προτάσεις. Αφού Μελέτησε τη ικογραφία Σκέφτηκε κατά τον Νόµο Το αιτούν Σωµατείο µε την επωνυµία "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ", που εδρεύει στην Αθήνα ζητεί µε την από αίτησής του να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του και να εγγραφούν στο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων, που τηρείται στο ικαστήριο αυτό. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του ικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 περ. α και 787 παρ. 1 του Κ.Πολ. ικ.) και είναι νόµιµη, στηριζοµένη στις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 84, 99, του ΑΚ. Πρέπει, εποµένως, να εξεταστεί περαιτέρω κατ ουσίαν. Το αιτούν νοµικά προσκοµίζει τα ακόλουθα έγγραφα : 1) Το από απόσπασµα πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των µελών του, από το οποίο προκύπτει ότι παρέστησαν δεκαέξι (16) από τα είκοσι (20) ταµειακά µέλη και ενέκριναν οµόφωνα τις εντάξει υπό έγκριση τροποποιήσεις, 2) Το ισχύον καταστατικό του, 3) Τις τροποποιήσεις που έγιναν και 4) Πίνακα των µελών της διοικήσεως του. Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες νόµιµες προϋποθέσεις για την τροποποίηση του καταστατικού του σωµατείου, το οποίο αναγνωρίστηκε µε την υπ' αριθ. 112/71 απόφαση αυτού του ικαστηρίου, τροποποιήθηκε το καταστατικό του µε την υπ' αριθ. 3849/1979 απόφαση του ιδίου ικαστηρίου και καταχωρήθηκε νόµιµα στο βιβλίο σωµατείων. Επίσης, ότι ο σκοπός και η λειτουργία του σωµατείου και µετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο καταστατικό του, εξακολουθούν να µην αντίκεινται στους νόµους, την ηθική και γενικά τη δηµόσια τάξη. Τέλος, το τροποποιηµένο καταστατικό περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται µε ποινή ακυρότητας από το άρθρο 80 του ΑΚ. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και κατ' ουσίαν βάσιµη και να διαταχθούν όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 1 και 84 του ΑΚ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ έχεται την αίτηση. ιατάσσει : 1) Την δηµοσίευση περιλήψεως σε µια ηµερήσια εφηµερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο δελτίο δικαστικών δηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών η οποία να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του καταστατικού του σωµατείου µε την επωνυµία "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα