τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους."

Transcript

1 Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται όπως ακολουθεί: ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΕΝΩΣΗ Με την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) ιδρύεται σωµατείο, που εδρεύει στην Αθήνα. Ο Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. µπορεί να ενώνεται µε άλλο σωµατείο για δηµιουργία Συνδέσµου ή Ένωσης, να αποτελεί µέλος, µε εγγραφή ή προσχώρησή του, Ενώσεων, Οµοσπονδιών κ.λ.π. Ελληνικών ή διεθνών οµοειδούς σκοπού για την επιδίωξη των κοινών τους συµφερόντων, αλλά διατηρώντας την οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια του. Η ένωση, προσχώρηση, εγγραφή και αποχώρηση από τις παραπάνω Ενώσεις, Οµοσπονδίες κ.λ.π. γίνονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ 1. Σκοποί του Συνδέσµου είναι: Α) Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση των αθληµάτων της κολύµβησης, υδατοσφαίρισης και καταδύσεων. Β) Η επιστηµονική και τεχνική κατάρτιση των µελών του. Γ) Η επιστηµονική έρευνα. ) Η µελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονοµικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του. 2. Τους σκοπούς αυτούς ο Σύνδεσµος επιδιώκει κυρίως: Α) Με την οργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων κ.λ.π. σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Β) Με την έκδοση δελτίου ή περιοδικού. Γ) Με τη µελέτη των θεµάτων της αγωνιστικής κολύµβησης, υδατοσφαίρισης και καλλιτεχνικών καταδύσεων. ) Με την ίδρυση εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, ινστιτούτου ερευνών κ.λ.π. Ε) Με την οργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδροµών. Στ) Με την επικοινωνία του Συνδέσου µε αντίστοιχες στην αλλοδαπή διεθνείς και εθνικές οργανώσεις. Ζ) Με την παρακολούθηση των Ολυµπιακών και άλλων διεθνών αγώνων. ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ Τα µέλη του Συνδέσµου διακρίνονται σε ΕΠΙΤΙΜΑ και ΤΑΚΤΙΚΑ. - Α) Επίτιµο µέλος, ανακηρύσσεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου, µετά από πρόταση του.σ., κάθε πρόσωπο που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσµου ή στην Ελληνική ή Παγκόσµια Κολύµβηση. - Β) Τακτικό µέλος µπορεί να γίνει, αφού τηρηθεί η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, κάθε ενήλικας Έλληνας ή Κύπριος υπήκοος ή Έλληνας Οµογενής που: 1. Είναι κάτοχος πτυχίου του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) χωρίς ειδίκευση σε ένα από τα αθλήµατα της κολύµβησης, της υδατοσφαίρισης ή των καταδύσεων που έχει εργαστεί ως προπονητής ή βοηθός προπονητή στα πιο πάνω αθλήµατα τουλάχιστον για δυο αγωνιστικές περιόδους. 2. Είναι κάτοχος πτυχίου ειδίκευσης των Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ένα από τα παραπάνω αθλήµατα. 3. Είναι κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή σε ένα από τα πιο πάνω αθλήµατα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και έχει εργαστεί ως προπονητής ή βοηθός προπονητή τουλάχιστον για τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Η ιδιότητα του µέλος δεν µεταβιβάζεται ούτε κληρονοµείται. ΑΡΘΡΟ 4 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ Τα τακτικά µέλη του Συνδέσµου γίνονται δεκτά και εγγράφονται µε απόφαση του.σ. και µετά από έγγραφη αίτησή τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άδεια Γ.Γ.Α. καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 περιπτ. β1 και β2 ή µε πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα σύµφωνα µε το α. 3 περιπτ. β2. Τα τακτικά µέλη για να έχουν δικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσµου, πρέπει να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον είκοσι (20) µέρες, πριν από τη Γενική Συνέλευση. ιαφορετικά, αν δηλαδή έχουν εγγραφεί µέσα, στις τελευταίες 20 µέρες, πριν τη Γ.Σ., µπορούν απλώς να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. έχοντας δικαίωµα λόγου. Το.Σ. είναι υποχρεωµένο να εκδώσει την απόφασή του για παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης που υποβάλλεται, µέσα σε ένα µήνα το πολύ από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που το.σ. δεν εκδώσει απόφαση σχετικά µε

2 την υποβαλλόµενη αίτηση, τότε θεωρείται ότι η αίτηση γίνεται δεκτή. Οι απορριπτικές αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογηµένες. Η απόφαση του.σ., µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής, µπορεί να προσβληθεί από τον ενδιαφερόµενο να εγγραφεί µε προσφυγή του στη Γ.Σ. που θα συνέλθει. Η προσφυγή που πρέπει να είναι έγγραφη και να κατατίθεται στο.σ. του Συνδέσµου, υποβάλλεται δεκαπέντε (15) µέρες τουλάχιστον πριν από τη Γ.Σ., φέρεται δε υποχρεωτικά προς συζήτηση ως θέµα Ηµερησίας ιάταξης. ΑΡΘΡΟ 5 : ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΙΟ ΛΟΓΟ Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Πειθαρχικό Συµβούλιο µε πρόταση του.σ. ή πέντε µελών αποφασίζει για την διαγραφή κάποιου µέλους. Ως σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται ιδιαίτερα : Α) ιαγωγή ασυµβίβαστη µε το έργο της αγωγής των νέων. Β) ιαγωγή που µπορεί ανάλογα µε τις περιστάσεις να θεωρηθεί σκανδαλώδης. Γ) ιαγωγή που απέχει προς τους σκοπούς του Συνδέσµου και τα συµφέροντα αυτού. ) Το µέλος που πρόκειται να διαγραφεί ασκεί πλήρως τα δικαιώµατά του µέχρι τη διαγραφή του. ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΟΡΟΙ Πόροι του Συνδέσµου είναι : Α) Οι συνδροµές των µελών του ή οι εκούσιες εισφορές αυτών. Β) τα δικαιώµατα εγγραφής µελών. Γ) Οι έκτακτες εισφορές των µελών. ) Τα έσοδα από εορτές, παράβολα, πρόστιµα κ.λ.π. Ε) Οι οικονοµικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληροδοτήµατα κ.λ.π. προς το Σύνδεσµο. Στ) Οι οικονοµικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές προς τον Σύνδεσµο από τη Γ.Γ.Α., Υπουργείο Παιδείας, Ε.Ο.Α., Ε.Κ.Ο.Φ. κ.λ.π. Οι δωρεές και επιχορηγήσεις προς το Σωµατείο γίνονται πάντοτε επώνυµα. ΑΡΘΡΟ 7 : ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ - Α) Τα τακτικά µέλη είναι υποχρεωµένα να καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωµα εγγραφής και ετήσια συνδροµή. Το ποσό του δικαιώµατος της εγγραφής, είναι ίσο µε το πλήρες ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη στη χώρα µας. Η ετήσια συνδροµή θα είναι ίση µε το πλήρες ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως πιο πάνω. Τα παραπάνω ποσά θα στρογγυλοποιούνται. Τα µέλη του Σωµατείου είναι υποχρεωµένα να καταβάλλουν τις προβλεπόµενες από το παρόν καταστατικό συνδροµές από την έγκριση της εισδοχής τους ως µέλη. Η αύξηση ή η µείωση του ποσού της εισφοράς της εγγραφής και της συνδροµής καθορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ. - Β) Τα επίτιµα µέλη σε καµία καταβολή και για κανένα λόγο είναι υποχρεωµένα. ΑΡΘΡΟ 8 : ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ Τα µέλη που καθυστερούν τη συνδροµή τους δεν έχουν το δικαίωµα ψήφου στις Γ.Σ. του Συνδέσµου. Για να έχουν δικαίωµα ψήφου στις Γ.Σ. θα πρέπει να καταβάλλουν την καθυστερηµένη συνδροµή µέχρι την έναρξη της Γ.Σ. Το µέλος που καθυστερεί τη συνδροµή του στο Σύνδεσµο για δυο χρόνια διαγράφεται από τα Μητρώα αυτού. Η παραπάνω διαγραφή γίνεται µε απόφαση του.σ. του Συνδέσµου, µε την προϋπόθεση ότι το υπό διαγραφή µέλος κλήθηκε µε συστηµένη επιστολή για να καταβάλλει τις καθυστερηµένες συνδροµές του µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών και δεν κατέβαλε αυτές. Κάθε µέλος που διαγράφεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορεί να επανεγγραφεί µε αίτησή του, ύστερα από απόφαση του.σ. και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 5, καταβάλλοντας όµως το δικαίωµα εγγραφής και όλες τις καθυστερηµένες συνδροµές (για τις οποίες διαγράφηκε), καθώς και όσες συνδροµές θα κατέβαλλε από τη διαγραφή του µέχρι την επανεγγραφή του. ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Κάθε µέλος του Σωµατείου έχει δικαίωµα να αποχωρήσει από αυτό ελεύθερα οπότε το θελήσει και κάνοντας αυτό γνωστό έγγραφα. Μέλη του Συνδέσµου που οπωσδήποτε εξήλθαν δεν έχουν κανένα δικαίωµα στην περιουσία αυτού. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (Γ.Σ.) ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση των µελών συγκροτείται από τα τακτικά µέλη του Συνδέσµου. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσµου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου

3 οργάνου. Η Γ.Σ. ιδιαίτερα. Εκλέγει τα πρόσωπα της ιοίκησης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου και αποφασίζει για την αποβολή µέλους (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 του παρόντος). Επίσης αποφασίζει σε δεύτερο βαθµό για την είσοδο µέλους, αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισµού και του απολογισµού, για την τροποποίηση του Καταστατικού και για τη διάλυση του Συνδέσµου. ΑΡΘΡΟ 11 : ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ.Σ. Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της ιοίκησης και έχει δικαίωµα οποτεδήποτε να παύει αυτά, εφόσον η παύση των οργάνων υπαγορεύεται από σπουδαίο λόγο π.χ. λόγω παράβασης των καθηκόντων αυτών, ανικανότητας προς τακτική διαχείριση κ.λ.π. ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. Α' Στο τέλος του πρώτου έτους της θητείας του.σ. συγκαλείται µια Τακτική Γενική Συνέλευση σε ηµέρα, ώρα και τόπο που ορίζει το.σ. µε θέµατα Ηµερησίας ιάταξης τα εξής: Α) ιοικητικός και οικονοµικός απολογισµός του.σ. για τη χρήση που έληξε. Β) Έγκριση των πιο πάνω απολογισµών και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του.σ. Β' Στο τέλος της διετούς θητείας του.σ. και ένα µήνα περίπου πριν από τις εκλογές συγκαλείται µια Τακτική Γενική Συνέλευση σε ηµέρα, ώρα και τόπο που ορίζει το.σ. µε τα ακόλουθα θέµατα Ηµερησίας ιάταξης: Α) ιοικητικός και οικονοµικός απολογισµός του απερχόµενου.σ. Β) Έγκριση των παραπάνω απολογισµών και απαλλαγή του.σ. από κάθε ευθύνη. Γ) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των εκλογών µελών.σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συµβουλίου. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της πιο πάνω σύγκλησης της Γ.Σ. και των εκλογών το.σ. λαµβάνει µόνο τις απολύτως αναγκαίες για το Σύνδεσµο αποφάσεις που είναι τρέχουσες και επείγουσες. Στις πιο πάνω Τακτικές Γ.Σ. µπορεί να αναγραφεί στην Ηµερησία ιάταξη κάθε άλλο θέµα, εκτός από εκείνα που επιφέρουν τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του Συνδέσµου ή µεταβολή του σκοπού του. Για τις τρεις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν απαιτείται σύγκληση ειδικής Έκτακτης Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. Η Γ.Σ. µπορεί να συγκληθεί έκτακτα από τη ιοίκηση, όταν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του Συνδέσµου ή αν το ζητήσει το ένα πέµπτο (1/5) των ταµειακά εντάξει µελών µε αίτησή τους προς το.σ. του Συνδέσµου, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων και ταµειακά εντάξει µελών µε εξαίρεση στις εκλογές, όπου απαιτείται να λάβει ο υποψήφιος, για να θεωρηθεί ως επιτυχών, τουλάχιστον το 1/6 των έγκυρων ψηφοδελτίων. Απόφαση σε θέµα που δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη. Η απόφαση µπορεί να ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των µελών, εάν όλα τα µέλη δηλώσουν έγγραφα τη συναίνεση τους σε κάποια πρόταση. ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ Γ.Σ. Της Γενικής Συνέλευσης προηγείται πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη και η οποία υπογράφεται από το Πρόεδρο του.σ. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τον τόπο, το χρόνο, την ώρα της Γ.Σ., τα θέµατα της Ηµερησίας ιάταξης που θα συζητηθούν καθώς και ορισµό ηµέρας επαναληπτικών συνεδριάσεων. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται ταχυδροµικά σε όλα τα µέλη είκοσι (20) πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γ.Σ. µε συστηµένη επιστολή. ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΙΣ Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται κατ' αυτή το 1/3 των ταµειακά εντάξει µελών της (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται και απαιτείται από το παρόν Καταστατικό ειδική απαρτία). Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στη πρώτη Γ.Σ., καλείται νέα µε τα ίδια ακριβώς θέµατα µέσα σε επτά (7) ηµέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται κατ' αυτή το? των ταµειακά εντάξει τακτικών µελών της. Εάν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γ.Σ., καλείται τρίτη µέσα σε επτά (7) ηµέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται κατ' αυτή το 1/5 τουλάχιστον των ταµειακά εντάξει τακτικών µελών. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία καλείται νέα Γ.Σ µέσα σε επτά (7) ηµέρες, που βρίσκεται σε απαρτία µε οποιοδήποτε αριθµό παρισταµένων τακτικών µελών, όχι όµως µικρότερο των οκτώ (8).

4 ΑΡΘΡΟ 17 : ΠΡΟΕ ΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ. - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της Γενικής Συνέλευσης προΐσταται ο Πρόεδρος αυτής. Αυτός εκλέγεται µαζί µε ένα Γραµµατέα από τα τακτικά µέλη που παρίστανται. Οι παραπάνω εκλεγόµενοι απαγορεύεται να είναι µέλη της ιοίκησης. Στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. κρατούνται σε ιδιαίτερα βιβλία πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων, τα οποία επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και Γραµµατέα της Συνέλευσης, µόλις λήξει η κάθε συνεδρίαση. ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΕΞΙΜΟΙ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Το δικαίωµα να εκλέγουν και το δικαίωµα να εκλέγονται για τη ιοίκηση, την Εξελεγκτική και το Πειθαρχικό Συµβούλιο έχουν τα ταµειακά εντάξει µέλη του Συνδέσµου. Τα πιο πάνω δικαιώµατα δεν έχουν τα τακτικά µέλη που έχουν γραφεί µέσα στις είκοσι (20) τελευταίες ηµέρες από τις αρχαιρεσίες (εκλογές). Μέλος που έχει τα προσόντα για να εκλεγεί και επιθυµεί να υποβάλει υποψηφιότητα για το.σ. ή την εξελεγκτική Επιτροπή ή το Πειθαρχικό Συµβούλιο, οφείλει να υποβάλει τριάντα (30) µέρες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες σχετική έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας προς το.σ. του Συνδέσµου. Το.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις υποψηφιότητας και αφού βεβαιωθεί ότι οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα για να εκλεγούν, τους ανακηρύσσει υποψηφίους και αναγράφει τα ονόµατα αυτών σε εµφανές µέρος των γραφείων του Συνδέσµου είκοσι (20) ηµέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Από αυτούς που ανακηρύσσονται υποψήφιοι, οι εκλογείς ψηφίζουν βάζοντας µέχρι επτά (7) σταυρούς προτίµησης στους υποψήφιους για το.σ. και µέχρι τρεις (3) σταυρούς στους υποψήφιους για την εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Ψηφοδέλτια που δεν αναγράφουν όνοµα µελών που δεν ανακηρύχθησαν υποψήφια θεωρούνται άκυρα. Τα ψηφοδέλτια µπορεί να είναι χειρόγραφα ή έντυπα και εγκλείονται σε ιδιαίτερους φακέλους σφραγισµένους µε την σφραγίδα του Συνδέσµου. ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - Α) Οι αρχαιρεσίες γίνονται µε µυστική ψηφοφορία µπροστά σε Τριµελή Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τακτικά µέλη του Συνδέσµου, τα οποία δεν είναι υποψήφια για µέλη του.σ. Τα µέλη της Επιτροπής εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία Πρόεδρο αυτής. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης και εποπτεύει, σε τρόπο ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργηθούν σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό. Ακόµη αποφαίνεται γι κάθε αµφισβήτηση που ανακύπτει ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Για όλες τις ενέργειες που κάνει η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τα µέλη της. - Β) Οι υποψήφιοι εκλέγονται µε το σύστηµα της σχετικής πλειοψηφίας, πλην όµως, όπως προαναφέρθηκε στο άρθρο 14 του παρόντος για να θεωρηθεί ο υποψήφιος ως επιτυχών, θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον το 1/6 των έγκυρων ψηφοδελτίων. Τους επιτυχόντες, τους ανακηρύσσει η Εφορευτική Επιτροπή. Από τους επιτυχόντες για το.σ. οι µεν πρώτοι επτά (7) κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τη ιοίκηση, οι ε επόµενοι κατά σειρά τα αναπληρωµατικά µέλη αυτής. Από τους επιτυχόντες για την εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συµβούλιο οι µεν τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν την Εξ. Επιτροπή και το Π. Συµβούλιο αντίστοιχα, οι δε επόµενοι κατά σειρά τα αναπληρωµατικά µέλη των Επιτροπών αυτών. Οι αναπληρωµατικοί καταλαµβάνουν οριστικά τις θέσεις των τακτικών µελών που εξήλθαν οπωσδήποτε πριν τη λήξη της θητείας τους. - Γ) Κάθε τακτικό και ταµειακά εντάξει µέλος του Συνδέσµου, που κατοικεί εκτός του νοµού Αττικής ή βρίσκεται προσωρινά εκτός αυτού, µπορεί να ψηφίζει µε επιστολή όπως ορίζεται αναλυτικά πιο κάτω. - ) Το.Σ. του Συνδέσµου αποστέλλει είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διενέργεια των αρχαιρεσιών σε όλα τα τακτικά µέλη του σχετική πρόσκληση για προκήρυξη των αρχαιρεσιών, στην οποία αναγράφονται: 1) Η ηµεροµηνία και ο τόπος διενέργειας των αρχαιρεσιών. 2) Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. - Ε) Ειδικά στα µέλη που κατοικούν εκτός του νοµού Αττικής στέλνεται επίσης : 1) Το ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα περιέχει κατ' αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των υποψηφίων. 2) Ένας αδιαφανής φάκελος, σφραγισµένος µε τη σφραγίδα του Συνδέσµου, στον οποίο θα εσωκλείεται το ψηφοδέλτιο. 3) Έντυπο δελτίο συµµετοχής στη ψηφοφορία. Το δελτίο αυτό θα συµπληρώνεται από το µέλος που πρόκειται να ψηφίσει µε επιστολή αναγράφοντας σ' αυτό επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα, αρ. αστ. ταυτότητας διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής και ηµεροµηνία και θα υπογράφεται. 4) Τα Πρακτικά της Γ.Σ. που προηγήθηκε και κατά την οποία έγινε ο απολογισµός του.σ. - Στ) Το µέλος που επιθυµεί να ψηφίσει µε επιστολή, κλείνει το ψηφοδέλτιο µέσα στον αδιαφανή φάκελο, χωρίς όµως να αναγράψει πάνω σε αυτόν το όνοµα του ή άλλη ένδειξη. Το φάκελο αυτόν τον τοποθετεί µαζί µε το δελτίο

5 συµµετοχής µέσα σε έναν άλλο φάκελο, τον οποίο στέλνει ταχυδροµικά γράφοντας τα εξής : «ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. - POST RESTANT - ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ ΑΦΝΗΣ». (Αν αλλάξει η διεύθυνση των γραφείων του Συνδέσου και µεταφερθούν αυτά σε άλλη Ταχυδροµική περιοχή, θα ανακοινώνεται στα µέλη του Ταχυδροµείου της νέας περιοχής). - Ζ) Η Τριµελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ. που προηγείται των αρχαιρεσιών, παραλαµβάνει τους φακέλους, από την Ταχυδροµική Υπηρεσία µε ειδικό πρωτόκολλο την ηµέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και µισή ώρα περίπου πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Για το σκοπό αυτό η Εφορευτική επιτροπή εφοδιάζεται µε απόσπασµα Πρακτικών της Γ.Σ. που αναφέρει την Εκλογή της. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας ή κατά τη διάρκεια αυτής, η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει κατ' αρχή τους εξωτερικούς φακέλους και στη συνέχεια ρίχνει µέσα στη κάλπη τους εσωτερικούς φακέλους (που περιέχουν τα ψηφοδέλτια), τηρώντας τη διαδικασία ως να ήταν παρόντα τα µέλη. ΑΡΘΡΟ 20 : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (.Σ.) Ο Σύνδεσµος διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο και εκλέγεται κάθε δυο (2) χρόνια από τα τακτικά και ταµειακά εντάξει µέλη του µε µυστική ψηφοφορία. Άσκηση καθηκόντων της ιοίκησης από οποιοδήποτε µέλος αυτής µετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται. Κάθε δε δικαιοπραξία που επιχειρείται είναι άκυρη. Οι ιδιότητες προέδρου, Γεν. Γραµµατέα και Ταµία δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. ΑΡΘΡΟ 21 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ.Σ. Το.Σ. αφού συνέλθει µετά την εκλογή του, εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραµµατέα και Ταµία. Η πρόσκληση σύγκλησης του.σ. για την πρώτη όπως πιο πάνω αυτού συνεδρίαση γίνεται µέσα σε επτά (7) το πολύ ηµέρες από τον Πρόεδρο του.σ. που απήλθε, ο οποίος και παραδίδει την υπηρεσία και την περιουσία του Συνδέσµου, γνωστοποιώντας τα εκκρεµεί ζητήµατα και κατατοπίζοντας το.σ. πάνω στα υπό συζήτηση εκκρεµή θέµατα. Σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος του απερχόµενου Συµβουλίου να καλέσει, σύµφωνα µε τα παραπάνω, το Συµβούλιο που εκλέχθηκε, η πρόσκληση γίνεται από το πρώτο Συµβούλο που εκλέχθηκε κατά σειρά επιτυχίας. ΑΡΘΡΟ 22 : ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ.Σ. - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ.Σ. Η θητεία των µελών του.σ. είναι διετής. εν µπορούν να είναι µέλη της ιοίκησης πρόσωπα που συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια, µέχρι τετάρτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας. Τα µέλη που εξέρχονται µπορούν να επανεκλεγούν. ΑΡΘΡΟ 23 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.Σ. Το.Σ. µεριµνά σε συνεργασία και την αρωγή της Γ.Γ.Αθλητισµού, της ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, της Ε.Ο.Α., της Ε.Κ.Ο.Φ. και των υπολοίπων Αθλητικών Αρχών για την ακριβή και προσήκουσα εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσµου, δίνοντας την κατεύθυνση στην όλη διαχείριση των ζητηµάτων που αφορούν το Σύνδεσµο. Επίσης διαχειρίζεται τα κεφάλαια και την περιουσία του Συνδέσµου και µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 24 : ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ.Σ. - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ.Σ. Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά µεν κάθε 15 µέρες, έκτακτα δε µετά από πρόσκληση του Προέδρου του, που ενεργεί είτε αυτεπάγγελτα είτε αφού το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη αυτού. Το.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. Μέλος του.σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωµατικό µέλος. ΑΡΘΡΟ 25 : ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ.Σ. Οι ψηφοφορίες στις συνεδριάσεις του.σ. είναι φανερές. Σε περίπτωση διαφωνίας, αναγράφεται στα πρακτικά ποια ψήφο έδωσε ο καθένας, σε προσωπικό δε θέµα οι ψηφοφορίες είναι µυστικές. Οι αποφάσεις του.σ. λαµβάνονται µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία, εάν µεν η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος, αν δε η ψηφοφορία είναι µυστική, αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να ληφθεί απόφαση. ΑΡΘΡΟ 26 : ΠΡΟΕ ΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσµο στα ικαστήρια, σε κάθε Αρχή και κάθε τρίτο, συγκαλεί δε και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.σ., υπογράφει µε το Γεν. Γραµµατέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµών, φροντίζει για την εφαρµογή των κανονισµών και λογοδοτεί στις Γ.Σ. Τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις αυτού ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ο αρχαιότερος κατά ηλικία Σύµβουλος.

6 ΑΡΘΡΟ 27 : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται των γραφείων του Σωµατείου, προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµών, συντάσσει τα Πρακτικά του.σ., τα οποία υπογράφει µε τον Πρόεδρο και τα άλλα µέλη τυ.σ., τηρεί το Μητρώο των Μελών, τηρεί λεπτοµερή στοιχεία της περιουσίας του Συνδέσµου και επιµελείται της αλληλογραφίας. ΑΡΘΡΟ 28 : ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ειδικός Γραµµατέας συνυπογράφει τα πρακτικά συνεδριάσεων του.σ., αναπληρώνει δε το Γεν. Γραµµατέα, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. ΑΡΘΡΟ 29 : ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταµίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συνδέσµου και πληρώνει τις δαπάνες αυτού, µέσα στα όρια των αποφάσεων του.σ., βάσει ενταλµάτων που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και το γεν. Γραµµατέα. Τηρεί τα σχετικά βιβλία της διαχείρισης, για την οποία ευθύνεται προσωπικά, δίνει δε για όλα λόγο στο.σ. Ο Ταµίας υποβάλλει κάθε χρόνο τον απολογισµό του Συνδέσµου στη Συνέλευση των µελών και κατάσταση στο.σ., όταν αυτό του ζητηθεί. Τον Ταµία, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συµβούλους µέχρι ένα (1) µήνα. Μετά από το χρονικό αυτό όριο εκλέγεται άλλος Ταµίας από το.σ. από τα µέλη αυτού. ΑΡΘΡΟ 30 : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ιαχειριστικός έλεγχος κάθε ετήσιας χρήσης ενεργείται από Τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται όπως παραπάνω µαζί µε δυο αναπληρωµατικά µέλη. Η Επιτροπή αυτή συντάσσει σχετικά µε τον έλεγχο έκθεση, που υποβάλλει στη Γ.Σ. Ως µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν µπορούν να εκλεγούν πρόσωπα του.σ. ή πρόσωπα τα οποία, µε εντολή.σ., εκτέλεσαν πράξεις διαχείρισης. ΑΡΘΡΟ 31 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ Συγχρόνως µε την εκλογή του.σ. η Γ.Σ. εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία, από τα τακτικά µέλη, που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τριετία, και το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Συνδέσµου, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και δυο (2) αναπληρωµατικά. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.), που εκλέγεται για µια διετία, βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα δυο (2) από τα µέλη του, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Οι πράξεις για τις οποίες επιβάλλονται στα µέλη πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής: Α) Η ηθεληµένη παράβαση από το µέλος των διατάξεων του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισµού. Β) Η από πρόθεση παρεµβολή προσκοµµάτων στις αποφάσεις του.σ. ή της Γ.Σ., που πάρθηκαν σύµφωνα µε το καταστατικό και το νόµο. Γ) Απρεπής συµπεριφορά ή ανάρµοστη διαγωγή προς τα µέλη (δυσφήµιση αυτών κ.λ.π.) ) Συµµετοχή σε επεισόδια κατά τη διάρκεια αγώνων σε βάρος διαιτητή ή εποπτών γραµµών υδατοσφαίρισης, Αρχόντων αγώνων, αντιπροσώπων οργανώτριας Αρχής, της Ε.Κ.Ο.Φ., φιλάθλων κ.λ.π. Οι παραπάνω πράξεις µπορούν να θεωρηθούν ως σπουδαίοι λόγοι για τη διαγραφή του µέλους που τέλεσε την πράξη από το Πειθαρχικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού. Το.Σ. παραπέµπει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο τα µέλη εκείνα που προέβησαν στις πιο πάνω πράξεις. Οι αποφάσεις του πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένες. Οι αιτιολογηµένες αποφάσεις καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο Πρακτικών, που τηρεί ένα από τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου, κοινοποιούνται δε στο.σ., το οποίο προβαίνει σε εκτέλεση αυτών και µπορεί να ασκεί έφεση στη Γ.Σ. κατά των αποφάσεων του Π.Σ. Οι επιβαλλόµενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται ανάλογα µε το παράπτωµα και τις περιστάσεις υπό τις οποίες εκτελέστηκε αυτό κατά την κρίση του πειθαρχικού Συµβουλίου, το οποίο έχει το δικαίωµα να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές: Α) έγγραφη επιτίµηση Β) χρηµατική ποινή µέχρι δυο χιλιάδες (2.000) δραχµές Γ) προσωρινή αποβολή ή διαγραφή του µέλους από το Σύνδεσµο, η οποία µπορεί να συνδυαστεί µε εισήγηση στην αρµόδια Αρχή για προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος (ανάλογα µε το τίτλο που έγινε προπονητής). Το Π.Σ. έχει υποχρέωση να καλέσει έγγραφα το µέλος να απολογηθεί. Αν το µέλος που κλήθηκε δεν προσέλθει, το Π.Σ. µπορεί να πάρει απόφαση ερήµην αυτού.

7 Οι αποφάσεις του Π.Σ. µπορούν να προσβληθούν στη Γ.Σ. των µελών µε έφεση. Η έφεση που θα ασκηθεί αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης µόνο στις περιπτώσεις των υπό στοιχεία γ' ποινών. ΑΡΘΡΟ 32 : ΑΝΤΙΣΥΝΑ ΕΛΦΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Με τις ποινές του άρθρου 31, πλην της ποινής της διαγραφής, τιµωρείται κάθε µέλος το οποίο συνοµολογεί σύµβαση παροχής εργασίας µε σωµατείο, το οποίο καθυστερεί αποδεδειγµένα σε άλλο µέλος µισθούς ή κάθε άλλη νόµιµη απαίτηση, που απορρέει από παροχή υπηρεσιών προπονητή. Σε περίπτωση όµως υποτροπής, η πράξη επιφέρει την ποινή της αποβολής σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 33 : ΣΦΡΑΓΙ Α Ο Σύνδεσµος έχει την ίδια σφραγίδα που φέρει κυκλικά µε την επωνυµία αυτού και το έτος ίδρυσης, εσωτερικά δε παράσταση κολυµβητικού περιεχοµένου. ΑΡΘΡΟ 34 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Εσωτερικός Κανονισµός, µε πρόταση του.σ. αφού ψηφιστεί από τη Γ.Σ., θα ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος. 2. Αποκλείεται η αλλοίωση µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της έννοιας των άρθρων του καταστατικού και η σ' αυτό ρύθµιση θεµάτων που υποχρεωτικά ρυθµίζονται βάσει του άρθρου 80 του Α.Κ. µε το Καταστατικό αυτό. ΑΡΘΡΟ 35 : ΑΣΑΦΕΙΕΣ - ΚΕΝΑ Σε περίπτωση ασάφειας ή κανό του παρόντος καταστατικού αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 36 : ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Γ.Σ. Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος ή διάλυση του Συνδέσµου ή µεταβολής σκοπού αυτού, απαιτείται η παρουσία του ½ τουλάχιστον των µελών και πλειοψηφία των? των παρόντων. ΑΡΘΡΟ 37 : ΙΑΛΥΣΗ - ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Σύνδεσµος υφίσταται και διατηρεί τη νοµική προσωπικότητα, εφόσον τα µέλη του είναι τουλάχιστον δέκα (10). Αν ο Σύνδεσµος διαλυθεί, η περιουσία του περιέρχεται στην Ελληνική Κολυµβητική Οµοσπονδία Φιλάθλων (Ε.Κ.Ο.Φ.) και αν αυτή δεν υπάρχει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. ΑΡΘΡΟ 38 : ΒΙΒΛΙΑ Το Σωµατείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: Α) Μητρώου των Μελών, που εµφαίνει κατ' αύξοντα αριθµό το ονοµατεπώνυµο, τον αριθµό δελτίου ταυτότητας, την ηµεροµηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε µέλους. Β) Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συνέλευσης των µελών. Γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων της ιοίκησης. ) Εισπράξεων και Πληρωµών, όπου καταχωρίζονται τακτικά κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωµές. Ε) Περιουσίας που εµφανίζει µε λεπτοµέρεια όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία του Σωµατείου. Τα πιο πάνω βιβλία πριν από κάθε χρήση τους πρέπει να αριθµούνται και να θεωρούνται από το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου. Γραµµάτια εισπράξεων πριν από κάθε χρήση αυτών αριθµούνται και θεωρούνται από την Εξελεγκτική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 39 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ο Σύνδεσµος µπορεί να συστήσει διάφορες επιτροπές, που αποσκοπούν στη µελέτη και προαγωγή των σκοπών του Σωµατείου, όπως Τεχνικές Επιτροπές (κολύµβησης, υδατοσφαίρισης, καταδύσεων), Οικονοµικές, ηµοσίων Σχέσεων κ.λ.π. Επίσης µπορεί ο Σύνδεσµος να συστήσει και Τοπικές Επιτροπές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ή µείζονες περιφέρειες εκτός της έδρας του Συνδέσµου, µε ίδια αυτού ευθύνη, για την ευχερέστερη παρακολούθηση και αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων. Τα καθήκοντα, δικαιώµατα, την έδρα των Επιτροπών και την έκταση δικαιοδοσίας αυτών, καθορίζει ο Σύνδεσµος, στον οποίο και αναφέρουν οι Επιτροπές µια φορά το µήνα τουλάχιστον τις σχετικές ενέργειές τους και τη δραστηριότητά τους. Όλες οι παραπάνω Επιτροπές συνιστώνται µε απόφαση της Γ.Σ. των µελών και κάθε µια από αυτές αποτελείται από τρία έως πέντε µέλη. Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα εννιά (39) άρθρα, µετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήµερα από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως

8 τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας. Αθήνα 7 Μάρτη 1987 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Η Γραµµατέας της Γ.Σ. ΑΛΕΚΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ Αριθµός αποφάσεως 1662/1987 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούµενο α[π τους ικαστές Μιχαήλ Παπαλέκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χριστίνα Ρασσιά, Πρωτοδίκη, Τριανταφυλλιά Πατρώνα, Έµµισθο Πάρεδρο (λόγω κωλύµατος των τακτικών ικαστών) - Εισηγητή και τη Γραµµατέα του Σοφία Θεοδοσίου. Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 1987, για να δικάσει την υπόθεση. Του αιτούντος Σωµατείου µε την επωνυµία "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ" που εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα και εκπροσωπείται νοµικά, το οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ηλίας Λακουµέντας (βάσει δηλώσεως άρθρ. 242 παρ. 2 Κ.Πολ. ικ.). Το αιτούν ζητεί να γίνει δεκτή η από αίτησή του που κατατέθηκε µε αριθµό 1671/1987, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιµο και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος κατόπιν δηλώσεώς του που έγινε σύµφωνα µς τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ. ικ. όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.. 490/74 και 7 του Ν /1984 δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά προκατέθεσε προτάσεις. Αφού Μελέτησε τη ικογραφία Σκέφτηκε κατά τον Νόµο Το αιτούν Σωµατείο µε την επωνυµία "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ", που εδρεύει στην Αθήνα ζητεί µε την από αίτησής του να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του και να εγγραφούν στο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων, που τηρείται στο ικαστήριο αυτό. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του ικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 περ. α και 787 παρ. 1 του Κ.Πολ. ικ.) και είναι νόµιµη, στηριζοµένη στις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 84, 99, του ΑΚ. Πρέπει, εποµένως, να εξεταστεί περαιτέρω κατ ουσίαν. Το αιτούν νοµικά προσκοµίζει τα ακόλουθα έγγραφα : 1) Το από απόσπασµα πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των µελών του, από το οποίο προκύπτει ότι παρέστησαν δεκαέξι (16) από τα είκοσι (20) ταµειακά µέλη και ενέκριναν οµόφωνα τις εντάξει υπό έγκριση τροποποιήσεις, 2) Το ισχύον καταστατικό του, 3) Τις τροποποιήσεις που έγιναν και 4) Πίνακα των µελών της διοικήσεως του. Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες νόµιµες προϋποθέσεις για την τροποποίηση του καταστατικού του σωµατείου, το οποίο αναγνωρίστηκε µε την υπ' αριθ. 112/71 απόφαση αυτού του ικαστηρίου, τροποποιήθηκε το καταστατικό του µε την υπ' αριθ. 3849/1979 απόφαση του ιδίου ικαστηρίου και καταχωρήθηκε νόµιµα στο βιβλίο σωµατείων. Επίσης, ότι ο σκοπός και η λειτουργία του σωµατείου και µετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο καταστατικό του, εξακολουθούν να µην αντίκεινται στους νόµους, την ηθική και γενικά τη δηµόσια τάξη. Τέλος, το τροποποιηµένο καταστατικό περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται µε ποινή ακυρότητας από το άρθρο 80 του ΑΚ. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και κατ' ουσίαν βάσιµη και να διαταχθούν όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 1 και 84 του ΑΚ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ έχεται την αίτηση. ιατάσσει : 1) Την δηµοσίευση περιλήψεως σε µια ηµερήσια εφηµερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο δελτίο δικαστικών δηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών η οποία να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του καταστατικού του σωµατείου µε την επωνυµία "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

9 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ" που εδρεύει στην Αθήνα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν. 2) Την εγγραφή των εν λόγω τροποποιήσεων στο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων, που τηρείται στο ικαστήριο αυτό. Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 6 Μαΐου 1987 Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ηµοσιεύτηκε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Μαΐου Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (όπως διαµορφώνεται µετά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18-4-2010) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 'Αρθρο 1 ο Ιδρύεται, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Section of the American Society of Civil Engineers

Section of the American Society of Civil Engineers Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών» και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Συνιστάται, σωµατείο µε την επωνυµία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ NOΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, µε έδρα την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ» (Π.Ε.Π.Α.) Το Καταστατικό του Σωματείου με την ανωτέρω επωνυμία, τροποποιήθηκε κατόπιν νομίμου και δη ομοφώνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος με έδρα την Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΣΠΕ) με έδρα την Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ /ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006

Αριθ. Πρωτ /ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006 Αριθ. Πρωτ. 16848/ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006 Π Ρ Ο Σ Τις Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ Έδρες τους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσιών). Α. Σύµφωνα µε το νέο Καταστατικό του Συνδέσµου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η Ελληνική Ιζηµατολογική Ένωση χρησιµοποιεί κάθε µέσο που τα νοµικά πλαίσια της Πολιτείας και οι αντικειµενικές δυνατότητες επιτρέπουν.

2.2. Η Ελληνική Ιζηµατολογική Ένωση χρησιµοποιεί κάθε µέσο που τα νοµικά πλαίσια της Πολιτείας και οι αντικειµενικές δυνατότητες επιτρέπουν. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΙΕ)» και µε έδρα την Αθήνα Αττικής. Η απόδοση στην Αγγλική γλώσσα της επωνυµίας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. 1. Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

γ. Η με κάθε πρόσφορο τρόπο ενίσχυση και εξύψωση του έργου της Βαρβακείου Σχολής.

γ. Η με κάθε πρόσφορο τρόπο ενίσχυση και εξύψωση του έργου της Βαρβακείου Σχολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ", με έδρα την Αθήνα. Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ " Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ εκέµβριος 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ 1. ΟΝΟΜΑ Ε ΡΑ 1.1. Το όνοµα του Συνδέσµου είναι «Φίλοι της Λευκωσίας» και στη συνέχεια του παρόντος καταστατικού θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο σύλλογος με την επωνυμία «Προοδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα