ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 44367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων... 1 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ της 3ης Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Πε ριφερειάρχη... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ (1) Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/ Α /2011) (ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟ ΜΕΙΩΝ ΕΣΥ». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του Ν. 1278/1982 (Α 105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α 105), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/1994 (Α 34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (A 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (A 98) 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους Διατάκτες» (Α 194) 6. Την υπ αριθμ. Υ25/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β /2011). 7. Την ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. 1534/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ. 8. Τις διατάξεις της παρ 3α του άρθρου 50 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α /11) για την ανάληψη από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ολόκληρου του ποσού των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την έναρξη του οικονομικού έτους Το αριθ. πρωτ. Φ.80000/16494/2021/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 10. Το υπ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/26346/3321/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί ανάληψη υποχρέωσης ποσού του προϋπολογισμού για δαπάνες σε βάρος του ΚΑΕ 0671 του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών οργανισμών συνολικού ύψους ευρώ. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Ασφαλιστικών Οργα νισμών, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορι σθεί, και θα καλυφθεί από τις οικείες πιστώσεις τους, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Καθορίζουμε τις τιμές των κάτωθι ιατρικών πράξε ων ως ακολούθως: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α [LP(α)] Β ,00 2 Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης AI με ηλεκρτοφόρηση (LPAI) Β ,00 3 Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης Β ,00 4 Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνου Β ,00 5 Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης III Β ,00

2 44368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6 Ποσοτική μέτρηση ινωδογώνου Β ,00 7 Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνης Β ,00 8 Ποσοτική μέτρηση CRP Β ,00 9 Αντίσωμα ηπατίτιδας C Β ,00 10 Αντίσωμα HIV, I και ΙΙ, απλή Β ,00 11 Πρωτεΐνη C Β ,00 12 Αντιθρομβίνη III Β ,00 13 Ανοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου, ποιοτική ή ημιποσο τική (πχ Καρκίνου ουροδόχου κύστης στα ούρα) Β ,00 14 Αιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματος B ,00 15 Αιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παρά γοντα) B ,00 16 Ανασοχημικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά πα ράγοντα) B ,00 17 Λειτουργικός αναστολέας C1 Β ,00 18 Ανοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου. Έκαστο.(Καρκινικοί Δείκτες) Β ,00 19 Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση B ,00 20 Ανοσοκαθήλωση ΕΝΥ μετά από συμπύκνωση B ,00 21 Ανοσοκαθήλωση ούρων μετά από συμπύκνωση B ,00 22 Ανοσοκαθήλωση ορού B ,00 23 Υποτάξεις ΙGg (ανά αλλεργιογόνο) B ,00 24 Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων Β ,00 25 Α1 Μικροσφαιρίνη ούρων ΜΕΚ 10,00 26 Προσδιορισμός πρωτεϊνης σε υγρά (πχ ούρα, ΕΝΥ). ηλεκτροφο ριτική κλασματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός. Εκάστη Β ,00 27 Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης ΜΕΚ 12,00 28 ANCA Β ,00 29 Προσδιορισμός αντιγόνων HLA DR με μαγνητικά σφαιρίδια B ,00 30 Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας με μαγνητικά σφαιρίδια B ,00 31 Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με περιοριστικά ένζυμα B ,00 32 Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλε οτίδια B ,00 33 Κυτταροκίνες (με ELISA ανά) ΜΕΚ 12,00 34 Παρασκευή και ενδοδερμική χορήγηση λεμφοκυττάρων για ευαισθητοποίηση ΜΕΚ 150,00 35 Αντιδιουρητική Ορμόνη B ,00 36 Σωματοδεμίνη Β ,00 37 Κορτιζόλη ούρων 24 ωρών B ,00 38 Ανδροστενεδιόνη αίματος Β ,00 39 Ελεύθερη τριωδοθυρονίνη αίματος Β ,00 40 Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος Β ,00 41 Οιστρόνη αίματος Β ,00 42 Προσδιορισμόςαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) Β ,00 43 Θυροειδικά αυτοαντισώματα κατά του μικροσωμιακού Αντιγό νου B ,00 44 Θυροειδικά αντισώματα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ) ΜΕΚ 15,00 45 DNA ANALYSIS με κυτταρομετρία ΜΕΚ 40,00 46 Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών Β ,00

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 47 Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, με τη χρήση συστήματος καταγραφής, για 24 ώρες και Ιατρικό έλεγχο και αναφορά Ι ,00 48 Δερμοαντίδραση νυγμού για κάθε δοκιμασία I ,00 49 Για τη συνήθη σειρά των δοκιμασιών I ,00 50 Ανοσοθεραπεία εκάστη συνεδρία Ι ,00 51 Ρινική πρόκληση με αντιγόνο και μη ειδική βρογχική πρόκληση (μεταχολίνη, ισταμίνη) Ι ,00 52 Βρογχική πρόκληση με αντιγόνο Ι ,00 53 Πρόκληση ξυλοκαϊνης Ι ,00 54 Πρόκληση ταχείας απευαισθητοποίησης για πενικιλίνη Ι Πρόκληση από το στόμα (διπλή τυφλή) για τροφές και φάρ μακα Ι ,00 56 Λιθοτριψία στην ουροδόχο κύστη. Απλή ή μικρή (Λίθος <2.5εκ) Χ ,00 57 Λιθοτριψία στην ουροδόχο κύστη. Επιπλεγμένη ή μεγάλη(λίθος >2.5εκ) Χ ,00 58 Λιθοτριψία ουρητηρικού λίθου. Κάθε μέθοδος Χ ,00 59 Ενδοσκόπηση οισοφάγου. Απλή. Χ ,00 60 Ενδοσκόπηση οισοφάγου. Λήψη βιοψιών Χ ,00 61 Ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού. Απλή. Χ ,00 62 Ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού. Λήψη βιοψιών Χ , Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Απλή. Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Λήψη βιοψιών. Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Αφαίρεση πολυπόδων. Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι του τυφλού. Απλή. Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι του τυφλού. Λήψη βιοψιών. Χ ,00 Χ ,00 Χ ,00 Χ ,00 Χ ,00 68 Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι μέ χρι του τυφλού. Αφαίρεση πολυπόδων. Χ ,00 69 Αποτρίχωση με ηλεκτρόλυση, μετά από ιατρική γνωμάτευση Χ ,00 70 Υποθερμία: για κάθε συνεδρία Ι ,00 71 Καυτηριασμός τραχήλου. Εξάχνωση με LASER Χ ,00 72 Κρυοκαυτηριασμός τραχήλου Χ ,00 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 73 Μαγνητική Αγγειογραφία Κεφαλής χωρίς σκιαγραφικό Κ ,00 74 Μαγνητική Αγγειογραφία Κεφαλής με σκιαγραφικό Κ Μαγνητική Αγγειογραφία Κεφαλής χωρίς σκιαγραφικό που ακολουθείται με σκιαγραφικό και επιπλέον τομές Κ ,00 (επιπλέον το κόστος 295,00 (επιπλέον το κόστος 76 Μαγνητική Αγγειογραφία Αυχένα χωρίς σκιαγραφικό Κ ,00 77 Μαγνητική Αγγειογραφία Αυχένα με σκιαγραφικό Κ Μαγνητική Αγγειογραφία Αυχένα χωρίς σκιαγραφικό που ακο λουθείται με σκιαγραφικό και επιπλέον τομές Κ ,00 (επιπλέον το κόστος 295 (επιπλέον το κόστος

4 44370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 79 Μαγνητική Αγγειογραφία Θώρακα χωρίς ή με σκιαγραφικό Κ Μαγνητική Αγγειογραφία Νωτιαίου Σωλήνα & Περιεχομένων χωρίς ή με σκιαγραφικό Κ Μαγνητική Αγγειογραφία Κοιλίας χωρίς ή με σκιαγραφικό Κ Μαγνητική Αγγειογραφία Πυέλου χωρίς ή με σκιαγραφικό Κ Μαγνητική Αγγειογραφία Άνω άκρου χωρίς ή με σκιαγραφικό Κ Μαγνητική Αγγειογραφία Κάτω άκρου χωρίς ή με σκιαγραφικό Κ Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) με ταυτόχρονη υπο λογιστική τομογραφία (CT) για διόρθωση εξασθένησης και ανατομικό εντοπισμό. Από την κρανιακή βάση έως το μέσο του μηρού. Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) με ταυτόχρονη υπο λογιστική τομογραφία (CT) για διόρθωση εξασθένησης και ανατομικό εντοπισμό. Κάθε πρόσθετη περιοχή (κεφαλή, κάτω άκρα) Σπινθηρογράφημα μελέτης βασικών γαγγλίων εγκεφάλου. Το μογραφική λήψη (SPECT). Κ (Επιπλέον το κόστος Κ Κ (Επιπλέον το κόστος 88 Σπινθηρογράφημα οστών και αρθρώσεων Κ ,00 89 Σπινθηρογράφημα οστών και αρθρώσεων. 3 Φάσεων και Ολό σωμο Κ ,00 90 Σπινθηρογράφημα ήπατος και σπληνός. Στατική λήψη Κ ,00 91 Σπινθηρογράφημα Μορφολογίας Νεφρών.Στατική λήψη Κ ,00 92 Σπινθηρογράφημα Μορφολογίας και Λειτουργικότητας Νε φρών.δυναμική λήψη. Χωρίς φαρμακευτική παρέμβαση Κ ,00 93 Σπινθηρογράφημα Εγκεφάλου. Τομογραφική Λήψη (SPECT) K ,00 94 Σπινθηρογράφημα Θυρεοειδούς με Υπερτεχνητικό (Tc99mO4) K ,00 95 Πρόσληψη Ιωδίου 131 από τον Θυρεοειδή Κ ,00 96 Σπινθηρογράφημα Αιμάτωσης Μυοκαρδίου. Τομογραφικές Λήψεις (SPECT). Σε ηρεμία και μετά κόπωση (Άσκησης ή Φαρ μακευτική) Κ Σπινθηρογράφημα με Ιώδιο 131. Ολόσωμο Κ Σπινθηρογράφημα εντοπισμού όγκου.λήψεις 1 ημέρας Κ Σπινθηρογράφημα εντοπισμού όγκου. Τομογραφική λήψη (SPECT). K Σπινθηρογράφημα εντοπισμού όγκου. Λήψεις 2 ημερών K Επιπλέον το κόστος του φαρμάκου της φαρμα κευτικής κόπωσης (Δοβου ταμίνη, Αδενοσίνη, Διπυριδα μόλη) με βάση το τιμολόγιο αγοράς. 75 (Επιπλέον το κόστος 100 (Επιπλέον το κόστος 80 (Επιπλέον το κόστος 150 (Επιπλέον το κόστος

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σπινθηρογράφημα εντοπισμού φλεγμονής. Ολόσωμο Κ Σπινθηρογράφημα εντοπισμού φλεγμονής. Τομογραφική λήψη (SPECT). Υπερηχοκαρδιολογική μελέτη πλήρης. Διαθωρακική, πραγματι κού χρόνου, 2 διαστάσεων, καταγραφή M MODE, Doppler ηχο καρδιογράφημα φάσματος και έγχρωμης απεικόνισης ροής) Υπερηχοκαρδιολογική μελέτη περιορισμένη. (Διαθωρακική, πραγματικού χρόνου, 2 διαστάσεων, καταγραφή M MODE) Υπερηχοκαρδιολογική μελέτη πλήρης. Διοισοφάγιος.(Πραγματ ικού χρόνου, 2 διαστάσεων, καταγραφή M MODE, Doppler ηχο καρδιογράφημα φάσματος και έγχρωμης απεικόνισης ροής) Σε περίπτωση που η Ιατρική Πράξη εκτελείται σε Νο σοκομεία του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, Στρατιωτικά, Πανεπιστημια κά και ΝΠΙΔ, καθώς και σε Κλινικές που λειτουργούν εκ του Νόμου Φαρμακείο, τα σκιαγραφικά φάρμακα και τα φάρμακα της φαρμακευτικής κόπωσης του μυοκαρδίου χορηγούνται από τον φορέα σε Νοσοκομειακές τιμές. Τα ραδιοφάρμακα χορηγούνται από το φορέα στον οποίο εκτελείται η Ιατρική Πράξη με βάση το τιμολόγιο αγοράς τους από τον προμηθευτή. Η ανάρτηση τιμών των ραδιοφαρμάκων στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του σκιαγραφικού, όπου απαιτείται έγχυση αυτού, θα καλύπτεται χωριστά. Άρθρο 2 Σε περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω ιατρικές πράξεις είναι κοστολογημένη δύο ή περισσότερες φο ρές με την ίδια ή παραπλήσια ονομασία κατισχύει η ανώτερη τιμή κοστολόγησης. Άρθρο 3 Σε περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω ιατρικές πράξεις είναι ήδη κοστολογημένη με τις ισχύουσες δι ατάξεις, κατισχύει η κοστολόγηση που γίνεται με την παρούσα Κοινή Υπουργική απόφαση από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. Π4/ΓΠ οικ (2) Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ της 3ης Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α /2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο Κ (Επιπλέον το κόστος 80 (Επιπλέον το κόστος Ι ,00 Ι ,00 Ι ,00 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α /2007) και το άρθρο 5 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α /2010), σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/ Την υπ αριθμ. Δ3α/20323/ απόφαση έγκρι σης του Διοικητή της 3ης Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ αρμοδιό τητάς της. 3. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α 280). 4. Τις λειτουργικές ανάγκες των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α /2005). 6. Τα Π.Δ 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α / ) και Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. (ΦΕΚ 213/Α /2009) και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά κτες» (ΦΕΚ 194/Α /2010). 8. Την υπ αριθμ. Y25/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός ορμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου ΣαχινΙδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β /2011). 9. Την υπ αριθμ. πρωτ / (ΦΕΚ 2741/ τ.β ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη. 10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται (KE KYKAMΕA ΠΕΛΛΑΣ ,00 περίπου, KEKYKAMEA ΗΜΑΘΙΑΣ ,00 περίπου, ΚΑΦΚΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,00 περίπου, ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,00 περίπου και KΑKYKAMEA ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙ ΚΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,00 περίπου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (άρθρο 10 παρ. 8), Ν. 3527/2007 και Ν. 3868/2010 (άρθρο 5 παρ. 3). 11. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π4/ΓΠ οικ / απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης για κατανομή 111 ατόμων στις Μονάδες Κοι νωνικής Φροντίδας. 12. Τις αριθ.: α) 584/ ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΠΕΛΛΑΣ, β) 639/ ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, γ) 708/ ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, δ) Φ.9/1171/ ΚΑΚΥΚΑ

6 44372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μεα ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ε) 1205/ ΚΑΦΚΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, βεβαιώσεις των Οικονομικών Υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων για τη δέσμευση των οικονομικών πιστώσεων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, ως ακολούθως: ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 12 μήνες ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 8 μήνες ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΗΜΑΘΙΑΣ TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 8 μήνες ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 12 μήνες ΚΑΦΚΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 12 μήνες ΚΑΚΥΚΑΜΕΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 6 μήνες TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 6 μήνες TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 6 μήνες Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ F Αριθμ. οικ (3) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Περιφε ρειάρχη. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α /2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή θηκαν με την αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκρι ση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β του Ν.3205/03 (ΦΕΚ 297/Β/2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κλπ», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α/ ) και ισχύουν. 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α /2007) «Ανεξάρτητες Αρχές, Γεν. Επιθεωρητής Σώμα Επιθ. Ελεγκτών Δημ. Διοίκη σης, ΟΤΑ, ΚΕΠ κ.λ.π.». 6. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/78400/0022/ εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γε νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α /2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασια κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 7. Την ανάγκη κάλυψης έκτατων υπηρεσιακών ανα γκών του Γραφείου Περιφερειάρχη για το έτος 2012, το οποίο λειτουργεί σε δωδεκάωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα. 8. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Περιφερειάρχη, απασχολούνται πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας. 9. Για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 0512 του Φ.01/072 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, νυχτε ρινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοιβή, για είκοσι (20) υπαλλήλους που απασχολούνται στο Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής για το έτος Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης. Θα ακολουθήσει έκδοση απόφασης συγκρότησης συ νεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το αντικείμενο και το χρονικό διάστημα της απασχό λησης. Β. Ορίζουμε πενήντα (50) ώρες υπερωριακή εργασία το μήνα ανά υπάλληλο, εκ των οποίων οι ώρες απα σχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες το μήνα και η νυχτερινή εργασία τις δεκαπέντε (15) ώρες. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/1/2012. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

8 44374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα