O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES."

Transcript

1 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO GREGO 1º BACHARELATO 8ª QUINCENA O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES. 1º.- O FUTURO DE INDICATIVO. Xa vimos na 4ª QUINCENA como se conxugan os tempos do TEMA DE PRESENTE: presente e imperfecto. Nesta quincena correspóndenos estudiar a conxugación de dous temas máis: o futuro e o aoristo, que a diferencia dos tempos anteriores conxúganse en tres voces: activa, media e pasiva. Son os únicos tempos gregos que posúen unha voz específicamente pasiva. O futuro grego clásico ten o mesmo valor temporal que o futuro imperfecto ou simple do galego ou do castelán. Expresa unha acción que ha de suceder do presente en diante. O futuro conxúgase sobre un tema que procede do tema de presente ao que se lle engade unha sigma σ antes das desinencias primarias. Ese será o seu tema. Por exemplo, na 1º persoa do singular sucede isto: λύω (desatar) > λύσω (desataré) - παιδεύω (educar) > παιδεύσω (educaré) Nos exemplos anteriores vimos que se engade o sigma a un tema puro (en iota ou ípsilon) sen que se produzan ningún tipo de contraccións. Pero isto non sucede así no caso verbos cun tema de presente que remata en oclusiva, porque neste casos o sigma contrae seguindo as seguintes regras: LABIAIS GUTURAIS DENTAL π, β, φ + σ = ψ κ, γ, χ, ττ + σ = ξ τ, δ, θ, ζ + σ = σ πέμπω (enviar) > πέμψω (enviaré) γράφω (escribir) > γράψω (escribiré) κλέπτω (roubar) > κλέψω (roubarei) διώκω (perseguir) > διώξω (perseguirei) πράττω (facer) > πράξω (farei) ἄγω (levar) > ἄξω (levarei) πείθω (persuadir) > πείσω (persuadiré) νομίζω (considerar) > νομίσω (consideraré) ψεύδω (enganar) > ψεύσω (enganarei) Como xa se indicou arriba, os tempos futuro e aoristo posúen unha terceira voz pasiva diferenciada da media, así que verémolas en apartados distintos.

2 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO Futuros de indicativo activo e medio Como xa se apuntou, conxúgase sobre un tema que xorde da unión dunha sigma σ ao tema de presente, e engadíndolle logo as desinencias primarias de activa. A esa sigma chamarémola nas nosas análises morfolóxicas morfema temporal FUTURO INDICATIVO ACTIVO λύ - σ - ω λύ - σ - εις λύ - σ - ει λύ - σ - ο - μεν λύ - σ - ε - τε λύ - σ - ουσι(ν) MEDIO λύ - σ - ο μαι λύ - σ - ε σαι > λύ - σ - ει / λύ - σ - ῃ λύ - σ - ε - ται λυ - σ - ό - μεθα λύ - σ - ε - σθε λύ - σ - ο νται Como pode apreciarse no caso da 2º persoa do singular da voz media prodúcese a contracción entre a desinencia e a vogal en enlace que xa se producía na forma correlativa do presente medio, xa que as sigmas intervocálicas σ eran consoantes moi débiles que tendían a desaparecer en grego, entrando en contacto dúas vogais, neste caso εαι que se simplifica en ει / -ῃ, que pode expresarse en forma de ditongo, ou ben como unha eta con iota suscrita. Coa presencia desta contracción prodúcese unha confluencia entre esa 2º persoa de singular de voz media coa 3º persoa do singular da voz activa. Esta ambigüidade resolveraa nos textos a localización do suxeito en 2º ou 3º persoa Futuro de indicativo pasivo. No caso da voz pasiva, o futuro introduce para marcala un infixo θη entre a raíz ou tema e a sigma que antecede as desinencias primarias de voz media. No caso dos verbos con tema puro, ese infixo non produce cambios na raíz: λύσομαι (desatareime) > λυθήσομαι (serei desatado) παιδεύσομαι (educareime) > παιδευθήσομαι (serei educado) Pero no caso de verbos con temas en consoante o contacto entre o infixo θη e a consoante final do tema produce unha asimilación, fenómeno que consiste en que esa consoante oclusiva pronúnciase aspirada no mesmo punto de articulación, de xeito que seguen estas regras: LABIAIS π, β, φ + θη = φθη κλέπτω > κλεφθήσομαι (serei roubado) GUTURAIS κ, γ, χ, ττ + θη = χθη πράττω > πραχθήσομαι (serei feito) DENTAL τ, δ, θ, ζ + θη = σθη πείθω > πεισθήσομαι (serei persuadido)

3 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO FUTURO INDICATIVO PASIVO λυ - θή - σ - ο μαι λυ - θή - σ - ε σαι > λυ - θή - σ ει / λύ - θή - σ - ῃ λυ - θή - σ - ε - ται λυ - θη - σ - ό - μεθα λυ - θή - σ - ε - σθε λυ - θή - σ - ο νται Traducirase como una forma futura de voz pasiva. Os valores de cada voz cambian algo, por iso, respecto aos tempos do tema de presente, xa que ao existir unha forma de voz pasiva, a voz media queda restrinxida ao uso do verbo con valor reflexivo, ou cando na acción expresada polo verbo está especialmente implicado o suxeito. 2º.- AORISTO DE INDICATIVO. O aoristo é un tempo que expresa un feito ocorrido no pasado con valor puntual e perfecto. É dicir, con esas características temporais e puntuais podemos afirmar que o aoristo grego clásico correspóndese co pretérito perfecto galego (fun, vin, fixen) ou pretérito perfecto simple castelán (fui, vine, hice) O aoristo presenta, do mesmo xeito que o futuro, conxugación nas tres voces: activa, media e pasiva Existen dous xeitos de conxugar o aoristo en grego: - o AORISTO SIGMÁTICO - o AORISTO RADICAL Empezaremos por estudar o primeiro xa que comparte certas características fonéticas co futuro que acabamos de explicar Aoristo sigmático activo e medio. O aoristo conxúgase engadíndolle ao tema de presente o sufixo temporal σα, e utilizando simultaneamente un aumento, coma o imperfecto por tratarse dun tempo secundario, e unha desinencias propias do aoristo, que ofrecemos nos cadros explicativos. λύω (desatar) > ἔλυσα (desatei) - παιδεύω (educar) > ἐπαίδευσα (eduquei) Nos exemplos anteriores vimos que se engade o sigma a un tema puro (en iota ou ípsilon) sen que se produzan ningún tipo de contraccións. Pero isto non sucede así no caso verbos cun tema de presente que remata en oclusiva, porque neste casos o sigma contrae seguindo as regras que aplicamos ao futuro:

4 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO LABIAIS GUTURAIS DENTAL π, β, φ + σ = ψ κ, γ, χ, ττ + σ = ξ τ, δ, θ, ζ + σ = σ πέμπω (enviar) > ἔπεμψα (enviei) γράφω (escribir) > ἔγραψα (escribín) κλέπτω (roubar) > ἔκλεψα (roubei) διώκω (perseguir) > ἔδιωξα (perseguín) πράττω (facer) > ἔπραξα (fixeni) ἄγω (levar) > ἦξα (levei) πείθω (persuadir) > ἔπεισα (persuadín) νομίζω (considerar) > ἐνόμισα (considerei) ψεύδω (enganar) > ἔψευσα (enganei) As regras fonéticas que rexen o xeito de engadir o aumento seguen as pautas estudadas xa na 4º QUINCENA para o imperfecto. O aumento pode ser: - Aumento silábico.- consiste en engadir diante da raíz verbal un épsilon ε- cando a raíz comeza por consoante. Con consoante inicial rho, esta se duplica: ῥίπτω > ἔρριψα - Aumento temporal.- consiste nas contraccións que se producen cando o épsilon do aumento entra en contacto con raíces que comezan por vogal aberta α, ε ou ο. Esas vogais alónganse en η ou ω, por iso este tipo de aumento recibe o seu nome. Os alongamentos reponden a esas posibles combinacións: α > η ε > η ο > ω ἄγω > ἦξα ἐρίζω > ἠρίσα ὀνομάζω > ὠνόμασα * No caso de que a raíz comece por ditongo o aumento subscribe a iota: εἰκάζω > ᾔκασα οἰκιζω > ᾤκισα * Os verbos que xa levan vogal longa η ω ou ditongo ου, así como en vogais pechadas ι υ, no inicio da raíz non sofren modificación: ἱκετεύω > ἱκέτευσα ὑβρίζω > ὕβρισα * Algúns verbos co inicio de raíz en ditongos ει ευ poden aumentar ou non: Νο aumento de verbos con preposición εἴκαζω > ᾔκασα / εἴκασα O aumento colócase entre a preposición e o verbo simple: εἰσ-άγω > εἰσῆξα Cando á raíz engádenselle máis dunha raíz o aumento vai entre a última e a raíz: (προ-εισ-άγω) προεισάγω > προείσηξα A vogal final dunha preposición elídese ante o aumento, agás nas preposicións ἀµφί / περί / πρό: κατα-λύω > κατ-έ-λυσα / ἀµφι-πλέκω > ἀµφι-έ-πλεξα

5 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO Por contracción co aumento a preposición προ pode ditongar en πρου: προ-τρέπω > προὐ-τρεψα / προ-έ-τρεψα A preposición ἐκ- evoluciona a ἐξ- ante o aumento para unha pronuncia máis suave e cómoda: ἐκ-λέγω > ἐξ-έ-λεξα As preposicións ἐν e σύν, rematadas en ni ν, e que ante unha raíz comezada en consoante gutural ou líquida se transformasen en ἐγ- ou συλ- recuperan a súa forma orixinal ante o aumento: (ἐν-γραφω) ἐγγραφω > ἐν-έ-γραψα / (συν-λέγω) συλλέγω > συν-έ-λεξα AORISTO INDICATIVO (SIGMÁTICO) ACTIVO ἔ- λυ σα Ø ἔ- λυ σα - ς ἔ- λυ σε - Ø ἐ- λύ - σα - μεν ἐ - λύ - σα - τε ἔ- λυ - σα ν MEDIO ἐ - λυ σά µην ἐ - λύ - σα σο > ἐ- λύ - σ - ω ἐ - λύ - σα - το ἐ - λυ σά - μεθα ἐ - λύ - σα - σθε ἐ - λύ - σα ντο No cadro superior podemos comprobar que as desinencias de aoristo tienen unhas caraterísticas particulares respecto ás secundarias de imperfecto: nas 1º e 3º persoas de singular da voz activa, e na 2º da voz media, na que xorde o ω final da contracción entre a alfa e a ómicron tras caer a sigma intervocálica da desinencia Aoristo sigmático pasivo. Do mesmo xeito que no caso do futuro, as formas de aoristo pasivo recoñécense porque introducen o infixo θη entre a raíz e as desinencias secundarias de voz activa. Pero se o futuro mantiña o seu sufixo temporal sigma, pola contra, o aoristo pasivo non o amosa σα agás na forma de 3º persoa de plural. AORISTO INDICATIVO PASIVO ἐ - λύ θη ν ἐ - λύ - θη ς ἐ - λύ - θη - Ø ἐ λύ θη - μεν ἐ - λύ θη - τε ἐ - λύ θη - σα ν No aoristo pasivo os temas en consoante tamén sofren asimilación. (vid. 1.2.)

6 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO O aoristo radical, ou aoristo 2º. Este tipo de aoristo pódese formar en aqueles verbos que teñen un tema de presente distinto dun tema verbal puro. Distínguese do outro aoristo porque non presenta o sufixo temporal propio do aoristo sigmático σα, e as súas características achégano ao imperfecto, xa que presenta aumento e vogais de enlace e desinencias secundarias. En definitiva, un aoristo radical como o seu mesmo nome indica, diferénciase do imperfecto porque a seu TEMA presenta algún tipo de modificación respecto ao TEMA de PRESENTE. Este tipo de modificación obedec a múltiples causas morfo-fonéticas, que non é preciso explicar aquí, e que poden ser a presenza no presente dun sufixo ou infixo ισκ (εὑρισκ-/εὑρ-), αν (μανθαν-/μαθ-), de alternancia vocálica entre ambas (λειπ-/λιπ), ou de tratarse, sen máis, de verbos polirrizos. Hai ter en conta: 1º.- que as entradas do dicionario traen as formas especiais tralos significados. 2º.- que para identificar o tema sen o aumento o dicionario presenta unha entrada para a forma de infinitivo de aoristo 2º (ou radical), forma de aoristo que non leva aumento. 3º.- que é convinte coñecer as raíces de aoristo 2º ou radical máis frecuentes, xa que pertencen a verbos de bastante uso. CADRO DE VERBOS FRECUENTES CON ALTERNANCIA TEMÁTICA VERBO TEMAS IMPERFECTO AORISTO 2º λαμβάνω (coller) λαμβαν- /λαβ- ἐ-λανβαν-ο-ν ἔ-λαβ-ο-ν μανθάνω (aprender) μανθαν-/μαθ- ἐ-µάνθαν-ο-ν ἔ-μαθ-ο-ν αἰσθάνομαι (percibir) αἰσθαν-/αἰσθ- ᾐσθαν-ό-μην ᾐσθ-ό-μην λείπω (deixar) λειπ-/λιπ- ἔ-λειπ-ο-ν ἔ-λιπ-ο-ν φεύγω (fuxir) φεύγ-/φυγ- ἔ-φευγ-ο-ν ἔ-φυγ-ο-ν βάλλω (botar) βαλλ-/βαλ- ἔ-βαλλ-ο-ν ἔ-βαλ-ο-ν ἔχω (ter) εχ-/σχ- εἶχ-ο-ν ἔ-σχ-ο-ν γίγνομαι (chegar a ser) γιγν-/γεν- ἐ-γίγν-ό-μην ἐ-γεν-ό-μην εὑρίσκω (atopar) εὑρισκ-/εὑρ- ηὕρισκ-ο-ν ηὗρ-ο-ν ἀποθνῄσκω (morrer) θνῃσκ-/θαν- ἀπ-έ-θνῃσκ-ο-ν ἀπ-έ-θαν-ο-ν Xunto a estes existen os chamados VERBOS POLIRRIZOS, que son aqueles que simplemente presentan unha raíz totalmente distinta entre a do TEMA de PRESENTE e a que usa o seu aoristo 2º. Os máis usuais son: ἔρχομαι (ir-vir) aor.- ἦλθον λέγω (decir-falar) aor.- εἲπον τρέχω (correr) aor.- ἔδραμον φέρω (levar) aor.- ἤνεγκον ὁράω (ver-mirar) aor.- εἶδον αἱρέω (coller-elixir) aor.- εἷλον

7 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO º.- SINTAXE DA VOZ PASIVA. A voz pasiva desenvolveuse en grego a partir das formas da voz activa e media. Responde a un uso especializados das formas medias e activas de sentido intransitivo. Como xa vimos nesta quincena só os tempos futuro e aoristo conxugan formas especificamente pasivas. O presente e o imperfecto utilizan a voz media con valor pasivo segundo o contexto. Haberá que interpretar que esa voz media expresa un valor pasivo sempre que na oración apareza o complemento fundamental da estructura da oración pasiva: o COMPLEMENTO AXENTE. En caso de que este non apareza, entón haberá que traducila por una voz media (que expresará reflexividade, ou implicación do suxeito na acción verbal) A oración pasiva responde a transformación dunha oración co mesmo significado que pode ser expresada en voz activa. Expresala en pasiva vén dado do feito de que se quere focalizar a acción verbal sobre un SUXEITO PACIENTE (que se corresponde co COMPLEMENTO DIRECTO da oración activa) en lugar de sobre o SUXEITO ACTIVO, (que se corresponderá co COMPLEMENTO AXENTE da oración pasiva) Voz activa.- Οἱ φωκεῖς οἰκίζουσιν Ἐμπόριον SUX VBO activo C. DIRECTO Voz pasiva.- Ἐμπόριον οἰκίζεται ὑπο τῶν φωκεῶν SUX PACIENTE VBO med-pas COMPL. AXENTE Expresión do COMPLEMENTO AXENTE. - Se o COMPLEMENTO AXENTE expresa que a acción pasiva é realizada por un ser animado, esta función virá declinada en xenitivo precedido da preposición ὑπο. Ὁ μαθητής διδάσκεται ὑπο τοῦ διδασκάλου - O alumno é instruído polo mestre - Se se refire a un ser inanimado ou a uha idea abstracta, o COMPLEMENTO AXENTE virá declinado en dativo sen preposición. Οἱ ναῦται φοβοῦνται τῷ χειμῶνι - Os mariñeiros son asustados pola tempestade Ausencia de COMPLEMENTO AXENTE. Poden existir oracións pasivas que non expliciten o COMPL. AXENTE, e neses casos na nosa tradución poderíamos utilizar a nosa chamada pasiva reflexa, que en galego ou castelán traduciremos por un verbo en voz activa acompañado da marca de pasividade SE. τὰ πολλὰ ζῶα ἐθύθησαν Moitos animais foron sacrificados - Sacrificáronse moitos animais

8 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO º.- CONXUNCIÓNS COORDINANTES. As conxuncións son, como o seu mesmo nome indica, palabras coa función de xunguir elementos dentro do texto. Poden unir palabras, do tipo que sexan (substantivos, adxectivos, verbos, adverbios), poden unir sintagmas, ou oracións completas. A función que cumprirán dentro da oración será pois a de NEXO (NEX). En función da relación que establezan entre as partes que enlazan clasifícanse en: - CONX. COORDINANTES.- unen elementos ao mesmo nivel sintáctico. - CONX. SUBORDINANTES.- se unen un elemento supeditado, ou que forma parte interna doutro principal. As CONX. COORDΙNANTES soen clasificarse polo seu significado nestes tres tipos: - COPULATIVAS.- expresan a simple unión dos elementos. καί, -τε (posición enclítica similar ao que latino), τε καί.- e καί......καί, -τε τε, -τε......καί.- tanto......como µέν......δέ.- por unha parte......por outra οὔτε......οὔτε, μήτε......μήτε.- ni......ni οὐ µόνον......ἀλλὰ καί.- non só... senón tamén - DISXUNTIVAS.- expresan alternativa, u opción. ἤ.- ou, ou ben εἴτε......εἴτε.- xa......xa, sexa......sexa - ADVERSATIVAS.- expresan oposición. ἀλλὰ.- pero, mais, senón δέ.- mais, por outra parte, doutra banda µήν, μέντοι.- sen embargo / ὅμως.- e sen embargo αὖ.- en cambio, á súa vez - ILATIVAS CAUSAIS.- que expresan causa. γάρ.- pois, porque οὐδε, μηδέ.- e non, ni ἤ......ἤ.- ou......ou ἤτοι......ἤ.- ou......ou ben ἀλλὰ γάρ.- pero é que καίτοι, καὶ µήν.- non obstante γε, γοῦν.- polo menos καὶ γάρ.- porque, e en efecto - ILATIVAS CONSECUTIVAS.- que expresan consecuencia. οὖν, οὐκοῦν.- por conseguinte ἄρα.- pois τοίνουν, τοιγαροῦν.- así pois οὔκουν.- pois non δή.- evidentemente, pois τοιγάρτοι.- así, en efecto As conxuncións τε, μέν, δέ, µήν, μέντοι, αὖ, γε, γοῦν, γάρ, ἄρα, οὖν y δή colócanse sempre despois da primeira palabra da oración, ou despois de dúas estreitamente ligadas polo sentido. En moitos libros de texto poden aparecer algunhas destas conxuncións clasificadas como PARTÍCULAS, que están dacabalo entre unha conxunción e un adverbio.

9 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO ACTIVIDADES 1º.- Identifica o tempo destas formas verbais, e logo transfórmaas en futuro: παύομεν ἱδρύετο ἠγόρευε δακρύουσι ἀκούεις γράφεσθε στέργεις σπεύδω ἔπειθε ἐβλεπόμεθα λύομαι διώκετε 2º.- Conxuga o aoristo de indicativo activo de πορεύω. 3º.- Identifica o tempo destas formas verbais, e logo transfórmaas en aoristo: πλέκω γράφομεν ἄρχουσι ψεύδεις ὀνομάζει τρίβετε 4º.- Descompón estes aoristos temáticos, e escribe a continuación o seu imperfecto: ἔφυγον (φεύγω) ἔλαβον (λαμβάνω) ἔμαθον (μανθάνω) ἔδραμον (τρέχω) ἔπαθον (πάσχω) ἔθανον (θνῄσκω) ἔφαγον (τρέφω) ἔσχον (ἔχω) εἲπον (λέγω) 5º.- Completa o espacio baleiro co COMPLEMENTO AXENTE, analiza e traduce: α) Τὰ πρόβατα τοῦ Ἀπολλωνος ἐκλέπτετο (Ἑρμῆς, -οῦ) β) Τροία πολιορκεῖται (Ἀχαιοί) γ) Ἔρως φιλεῖται (θεοῖ καὶ ἄνθρωποι) δ) Ὁ ἄγγελος τῶν Ἀθηναίων ἀκουθήσεται (βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων) 6º.- Analiza e traduc as seguintes oracións e logo transfórmaas de voz. α) Πρῶτον πολλῷ ὄμβρῳ βρέχεται τὰ δένδρα καὶ ἔκειτα τῷ ἀνέµῳ ξηραίνεται. β) Οἱ δοῦλοι ἐπέμποντο εἰς τὸν ἀργόν ὑπὸ τοῦ δεσπότου. γ) Τὸ τοῦ Νείλου ποταμοῦ στόμα ὑπὸ τοὺ Ἡροδότου πρῶτον Δέλτα ὠνομάζετο δ) Αἱ καλαὶ παρθένοι ἐφέροντο οἶκονδε τῷ ἅρματι ὑπὸ τοῦ δούλου. ε) Ὑπὸ Κίρκης οἱ Ὀδυσσέως ἑταῖροι σὺν τῷ ῥάβδῳ ἐπλήττοντο ζ) Πανδώρα σὺν ὕδατι καὶ τῇ γῇ ὑπὸ θεοῦ Ἡφαίστου ἐπλάσθη καὶ ὑπὸ Ἀφροδίτης ἐκοσμήθη.

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.-

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE REFORZO: RECTAS E PLANOS

EXERCICIOS DE REFORZO: RECTAS E PLANOS EXERCICIOS DE REFORZO RECTAS E PLANOS Dada a recta r z a) Determna a ecuacón mplícta do plano π que pasa polo punto P(,, ) e é perpendcular a r Calcula o punto de nterseccón de r a π b) Calcula o punto

Διαβάστε περισσότερα

Procedementos operatorios de unións non soldadas

Procedementos operatorios de unións non soldadas Procedementos operatorios de unións non soldadas Técnicas de montaxe de instalacións Ciclo medio de montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas 1 de 28 Técnicas de roscado Unha rosca é unha hélice

Διαβάστε περισσότερα

Tema 3. Espazos métricos. Topoloxía Xeral,

Tema 3. Espazos métricos. Topoloxía Xeral, Tema 3. Espazos métricos Topoloxía Xeral, 2017-18 Índice Métricas en R n Métricas no espazo de funcións Bólas e relacións métricas Definición Unha métrica nun conxunto M é unha aplicación d con valores

Διαβάστε περισσότερα

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro TRBJO PRÁCTICO 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-oristo-Futuro 1- Completar el cuadro de desinencias verbales: 1 2 3 1 2 3 esinencias primarias esinencias

Διαβάστε περισσότερα

Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia

Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia 1 Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia ΒΛΕΠΕ! Na presentación que veremos neste Tema trataremos da administración da xustiza en Atenas, así como da forma

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - 9 - - 10 - 1. ALFABETO E NOCIÓNS FONÉTICAS 1.1. ALFABETO maiúsc. Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ minúsc. α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ nome alfa beta gamma delta épsilon

Διαβάστε περισσότερα

EL AORISTO. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, presenta varios tipos: Pasivos con -θη-. ἔλυθην (λύω)

EL AORISTO. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, presenta varios tipos: Pasivos con -θη-. ἔλυθην (λύω) EL AORISTO La conjugación del verbo griego se articula en cuatro temas verbales: tema de presente, tema de futuro, tema de aoristo y tema de perfecto. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido,

Διαβάστε περισσότερα

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 6ª QUINCENA A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I TEMAS EN OCLUSIVA, NASAL E LÍQUIDA PRONOMES PERSOAIS E DEMOSTRATIVOS 1º.- INTRODUCIÓN Á DECLINACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

1.ª DECLINAÇÃO. Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o

1.ª DECLINAÇÃO. Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o 52 1.ª DECLINAÇÃO Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o nominativo singular terminado em α (que pode ser puro ou impuro) ou η; já os masculinos os têm terminados

Διαβάστε περισσότερα

Tema 1. Espazos topolóxicos. Topoloxía Xeral, 2016

Tema 1. Espazos topolóxicos. Topoloxía Xeral, 2016 Tema 1. Espazos topolóxicos Topoloxía Xeral, 2016 Topoloxía e Espazo topolóxico Índice Topoloxía e Espazo topolóxico Exemplos de topoloxías Conxuntos pechados Topoloxías definidas por conxuntos pechados:

Διαβάστε περισσότερα

USO DO DICIONARIO. Busca o significado das abreviaturas que aparecen nas seguintes entradas: ἐκφύω ἵνα πολέμιος ἔνθα θεός ἵζω

USO DO DICIONARIO. Busca o significado das abreviaturas que aparecen nas seguintes entradas: ἐκφύω ἵνα πολέμιος ἔνθα θεός ἵζω USO DO DICIONARIO 1. A mellor forma de usar correctamente un dicionario é estar familiarizado con el. Le a introdución ao dicionario (Observaciones para el uso del diccionario) e familiarízate coas abreviaturas

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE ÁLXEBRA. PAU GALICIA

EXERCICIOS DE ÁLXEBRA. PAU GALICIA Maemáicas II EXERCICIOS DE ÁLXEBRA PAU GALICIA a) (Xuño ) Propiedades do produo de marices (só enuncialas) b) (Xuño ) Sexan M e N M + I, onde I denoa a mariz idenidade de orde n, calcule N e M 3 Son M

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

El tema de perfecto REDUPLICACIÓN

El tema de perfecto REDUPLICACIÓN 15 Tema de gramática El tema de perfecto 1.- El perfecto: un tema verbal con con dos tiempos. En realidad, del tema de perfecto derivan tres tiempos verbales (el perfecto, el pluscuamperfecto y el futuro

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN.

UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN. j UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN. Pra'xi" 1: 1. Busca no dicionario os seguintes artigos e explica que queren dicir as abreviaturas e as formas de presentación: ἡµετέρος, α, ον ἀµπλακίσκω δύσφορος

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes:

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes: TEMA DE AORISTO. El tema de aoristo indica el valor aspectual de acción puntual o indefinida (propiamente la palabra aoristo siginifica indefinido, sin delimitar ; cf.: horizonte ). A esta acción puntual

Διαβάστε περισσότερα

Grego I. Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipresencial. Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Grego I. Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipresencial. Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipresencial Grego I Ensinanza Tipo de documento Bacharelato a distancia semipresencial

Διαβάστε περισσότερα

- ņ > 12 Tema de gramática. El aoristo. ἔλυ-ο-ν. ἔλυ-ο- ἔλυ-σ-α. ἔλυ-σ- 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo.

- ņ > 12 Tema de gramática. El aoristo. ἔλυ-ο-ν. ἔλυ-ο- ἔλυ-σ-α. ἔλυ-σ- 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo. 12 Tema de gramática El aoristo 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo. El aoristo es un tema, y al mismo tiempo un tiempo. Llamamos aoristo (como tema) a la base morfológica sobre la que se

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA ARTÍCULO

GRAMÁTICA GRIEGA ARTÍCULO GRAMÁTICA GRIEGA ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro N. ὁ οἱ ἡ αἱ τό τά Ac. τὁν τούς τήν τάς τό τά G. τοῦ τῶν τῆς τῶν τοῦ τῶν Dat. τῷ τοῖς τῇ ταῖς τῷ τοῖς DECLINACIÓN EN Α/Η (α/η) Primera declinación Αλφα

Διαβάστε περισσότερα

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato proba constará de vinte cuestións tipo test. s cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.5

Διαβάστε περισσότερα

LA TERCERA DECLINACIÓN O DECLINACIÓN ATEMÁTICA

LA TERCERA DECLINACIÓN O DECLINACIÓN ATEMÁTICA LA TERCERA DECLINACIÓN O DECLINACIÓN ATEMÁTICA Comprende sustantivos de género masculino y femenino (animados) y neutro (inanimados). Esta declinación recibe el nombre de atemática porque entre la raíz

Διαβάστε περισσότερα

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación

Διαβάστε περισσότερα

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA II

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA II EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 7ª QUINCENA A DECLINACIÓN ATEMÁTICA II TEMAS EN SIGMA, IOTA, ÍPSILON E DITONGO ADXECTIVOS DA 2º CLASE 1º.- DECLINACIÓN ATEMÁTICA:

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS REDUPLICACIÓN. PERFECTOS EN -κ PERFECTO ASPIRADO ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTO MEDIO-PASIVO

TEMA DE PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS REDUPLICACIÓN. PERFECTOS EN -κ PERFECTO ASPIRADO ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTO MEDIO-PASIVO TEMA DE PERFECTO -1- TEMA DE PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS REDUPLICACIÓN ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTOS EN -κ PERFECTO ASPIRADO PERFECTO MEDIO-PASIVO 1.- Reduplicación: Consiste en anteponer

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II).

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). TEMA 10: VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). a) Morfología nominal: Formas irregulares y menos frecuentes. b) Morfología verbal: El tema de futuro. c) Sintaxis:

Διαβάστε περισσότερα

A circunferencia e o círculo

A circunferencia e o círculo 10 A circunferencia e o círculo Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar os diferentes elementos presentes na circunferencia e o círculo. Coñecer as posicións relativas de puntos, rectas e circunferencias.

Διαβάστε περισσότερα

IX. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións ao cálculo de distancias, áreas e volumes

IX. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións ao cálculo de distancias, áreas e volumes IX. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Aplicacións ao cálculo de distancias, áreas e volumes 1.- Distancia entre dous puntos Se A e B son dous puntos do espazo, defínese a distancia entre A e B como o módulo

Διαβάστε περισσότερα

PARTICIPIO DE PRESENTE

PARTICIPIO DE PRESENTE EL PARTICIPIO MORFOLOGÍA PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης, -ου λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης,

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO. F = m a

Física P.A.U. ELECTROMAGNETISMO 1 ELECTROMAGNETISMO. F = m a Física P.A.U. ELECTOMAGNETISMO 1 ELECTOMAGNETISMO INTODUCIÓN MÉTODO 1. En xeral: Debúxanse as forzas que actúan sobre o sistema. Calcúlase a resultante polo principio de superposición. Aplícase a 2ª lei

Διαβάστε περισσότερα

La reduplicación es una característica fundamental del tema de Perfecto. La REDUPLICA-

La reduplicación es una característica fundamental del tema de Perfecto. La REDUPLICA- TEMA DE PERFECTO 1. MORFOLOGÍA 1.1. Características morfológicas 1.1.1. La Reduplicación La reduplicación es una característica fundamental del tema de Perfecto. La REDUPLICA- CIÓN se encuentra en todos

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I).

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). TEMA 9: COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). a) Morfología nominal: Comparativos y superlativos. b) Morfología verbal: El tema de aoristo (sigmático y temático). c)

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE REFORZO: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS

EXERCICIOS DE REFORZO: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS EXERCICIOS DE REFORZO: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS. ) Clul os posiles vlores de,, pr que triz A verifique relión (A I), sendo I triz identidde de orde e triz nul de orde. ) Cl é soluión dun siste hooéneo

Διαβάστε περισσότερα

Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media:

Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media: MORFOLOGÍA EL SUBJUNTIVO Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media: Activa -χ -ν-μελ -ειπ -ε-ςε -ει -νσρι Media -ν-μαι -ν-μεθα

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

UNIDADE. O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS

UNIDADE. O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS UNIDADE 5 O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS 5.1 O morfema e a palabra. 5.2. As clases de palabras 5.3. As familias de palabras 5.4. Derivados patrimoniais e cultismos 5.5. Prefixos gregos 5.6. Sufixos

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva.

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. TEMA 6: LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. b) Morfología verbal: El infinitivo. c) Sintaxis: Oraciones

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc.

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc. TEMA DE PRESENTE. El tema de presente se considera el tema básico u originario del verbo griego. Aunque realmente esto no es exacto, pues aunque el resto de temas en muchas ocasiones, cuando se consideran

Διαβάστε περισσότερα

EL DUAL DE LOS PRONOMBRES. El dual de los pronombres es el mismo para los FLEXIÓN VERBAL O CONJUGACIÓN GENERALIDADES

EL DUAL DE LOS PRONOMBRES. El dual de los pronombres es el mismo para los FLEXIÓN VERBAL O CONJUGACIÓN GENERALIDADES EL DUAL DE LOS PRONOMBRES El dual de los adjetivos pronombres 128. Dual de los pronombres pei^nales. Los pronombres personales tienen, en el dual, las formas siguientes: 1. persona (éyé) N. A. v6 G. D.

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II PAU Código: 6 XUÑO 01 MATEMÁTICAS II (Responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio = 3 puntos, exercicio 3= puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS EL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nominativo ὁ ἡ τό Acusativo τόν τήν τό Genitivo τοῦ τῆς τοῦ Dativo τῷ τῇ τῷ Nominativo οἱ αἱ τά Acusativo τούς τάς τά Genitivo τῶν τῶν τῶν Dativo τοῖς ταῖς τοῖς PRIMERA

Διαβάστε περισσότερα

AORISTOS. π δρα-ν del Presente ποδιδρ σκω huir βη-ν del Presente βα νω andar γνω-ν del Presente γιγν σκω conocer φυ-ν del Presente φ ω nacer

AORISTOS. π δρα-ν del Presente ποδιδρ σκω huir βη-ν del Presente βα νω andar γνω-ν del Presente γιγν σκω conocer φυ-ν del Presente φ ω nacer TEMA DE AORISTO -1- AORISTOS ATEMÁTICOS TEMÁTICOS NO CARACTERIZADOS CARACTERIZADOS AORISTOS EN Κ AORISTOS SIGMÁTICOS AORISTOS EN -ην y -θην 1- AORISTOS ATEMÁTICOS NO CARACTERIZADOS Estos aoristos tienden

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo GRIEGO FICHA DE REPASO Νº 1 - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo - El vocativo suele ir precedido de la interjección ὦ : ὦ θέα

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

El pretérito imperfecto. 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado.

El pretérito imperfecto. 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado. 7 Tema de gramática El pretérito imperfecto 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado. El verbo griego tiene dos formas de marcar un tiempo verbal que hace referencia

Διαβάστε περισσότερα

Química 2º Bacharelato Equilibrio químico 11/02/08

Química 2º Bacharelato Equilibrio químico 11/02/08 Química º Bacharelato Equilibrio químico 11/0/08 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Nome: PROBLEMAS 1. Nun matraz de,00 litros introdúcense 0,0 10-3 mol de pentacloruro de fósforo sólido. Péchase, faise

Διαβάστε περισσότερα

REPASO DA MATERIA DE LINGUA GALEGA (2º BAC)

REPASO DA MATERIA DE LINGUA GALEGA (2º BAC) REPASO DA MATERIA DE LINGUA GALEGA (2º BAC) Repaso da materia de Lingua Galega e Literatura (2º BAC) I.- ALFABETO GRAFEMA: representación escrita dun fonema. 1.- Os nomes das letras teñen xénero masculino:

Διαβάστε περισσότερα

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias M y F N M y F N N ς /alargamiento cero ες α V ς /alargamiento cero ες α A ν / α cero ας α G ος ων D ι σι (ν) Clasificación de los temas: - Temas

Διαβάστε περισσότερα

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos VIII. ESPZO EULÍDEO TRIDIMENSIONL: Áglos perpediclaridade de rectas e plaos.- Áglo qe forma dúas rectas O áglo de dúas rectas qe se corta se defie como o meor dos áglos qe forma o plao qe determia. O áglo

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS INTRODUCIÓN MÉTODO 1. En xeral: a) Debúxanse as forzas que actúan sobre o sistema. b) Calcúlase cada forza. c) Calcúlase a resultante polo principio

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES.

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. TEMA 4: 1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. a) Morfología nominal: 1ª declinación (masculinos) y 2ª (neutros). Adjetivos

Διαβάστε περισσότερα

Flexão Verbal da Língua Grega Antiga

Flexão Verbal da Língua Grega Antiga Flexão Verbal da Língua Grega Antiga... 1 SUMÁRIO A l c i o n e L u c e n a d e A l b e r t i m 2 Alcione Lucena de Albertim Flexão Verbal da Língua Grega Antiga Aspectos Morfológicos I PARTE Presente

Διαβάστε περισσότερα

GRECIA: HISTORIA E LINGUA O ALFABETO E A SÚA FONÉTICA

GRECIA: HISTORIA E LINGUA O ALFABETO E A SÚA FONÉTICA EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 1º QUINCENA GRECIA: HISTORIA E LINGUA O ALFABETO E A SÚA FONÉTICA 1º.- BREVE HISTORIA DA GRECIA ANTIGUA E DA SÚA LINGUA. O grego

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

LINGUA GALEGA E LITERATURA: PREPARACIÓN PARA A SELECTIVIDADE

LINGUA GALEGA E LITERATURA: PREPARACIÓN PARA A SELECTIVIDADE LINGUA GALEGA E LITERATURA: PREPARACIÓN PARA A SELECTIVIDADE VITORIA OGANDO VALCÁRCEL& ANXO GONZÁLEZ GUERRA, CATEDRÁTICOS DE IES www.ogalego.eu 1.- Exame de selectividade (estrutura) 2.- Teoría. Alfabeto

Διαβάστε περισσότερα

EJERCICIOS DE VIBRACIONES Y ONDAS

EJERCICIOS DE VIBRACIONES Y ONDAS EJERCICIOS DE VIBRACIONES Y ONDAS 1.- Cando un movemento ondulatorio se atopa na súa propagación cunha fenda de dimensións pequenas comparables as da súa lonxitude de onda prodúcese: a) polarización; b)

Διαβάστε περισσότερα

Expresións alxébricas

Expresións alxébricas Expresións alxébricas Contidos 1. Expresións alxébricas Que son? Como as obtemos? Valor numérico 2. Monomios Que son? Sumar e restar Multiplicar 3. Polinomios Que son? Sumar e restar Multiplicar por un

Διαβάστε περισσότερα

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos 7 Lección 1 1.1 Sustantivos en -ο. En griego los sustantivos se reparten en tres grupos (declinaciones); sustantivos que terminan en -ο, los que terminan en -α, y sustantivos sin terminación definida.

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) 21 MATEMÁTICAS (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 Dada a matriz a) Calcula os valores do parámetro m para os que A ten inversa.

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta UNIDAD 2 Los mitos. Heracles E Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación:

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación: VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS 1. Un sistema cun resorte estirado 0,03 m sóltase en t=0 deixándoo oscilar libremente, co resultado dunha oscilación cada 0, s. Calcula: a) A velocidade do extremo libre ó

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ)

Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Σύνδεση προτάσεων Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Με πόσους τρόπους συνδέονται οι προτάσεις; Οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1ª DECLINACIÓN Femeninas Singular Plural

1ª DECLINACIÓN Femeninas Singular Plural DECLINACIÓN DEL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nom. ὁ οἱ ἡ αἱ τό τά Ac. τόν τούς τήν τάς τό τά Gen. τοῦ τῶν τῆς τῶν τοῦ τῶν Dat. τῷ τοῖς τῇ ταῖς τῷ τοῖς CUADRO DE DESINENCIAS NOMINALES DECLINACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva 20 Tema de gramática Las formas no personales del verbo (el participio) 1. Morfología (cómo se forman) Cada uno de los temas verbales griegos tiene su participio, en voz activa y en voz medio-pasiva (con

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO 18 Tema de gramática Las formas no personales del verbo: El infinitivo Las formas no personales, como su nombre indica,

Διαβάστε περισσότερα

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119 Página 0. a) b) π 4 π x 0 4 π π / 0 π / x 0º 0 x π π. 0 rad 0 π π rad 0 4 π 0 π rad 0 π 0 π / 4. rad 4º 4 π π 0 π / rad 0º π π 0 π / rad 0º π 4. De izquierda a derecha: 4 80 π rad π / rad 0 Página 0. tg

Διαβάστε περισσότερα

Verbi atematici radicali con raddoppiamento

Verbi atematici radicali con raddoppiamento SCHEDE MORFOLOGICHE Verbi atematici radicali con raddoppiamento 1. Presente indicativo attivo τί-θη-μι τί-θη-ς τί-θη-σι(ν) δί-δω-μι δί-δω-ς δί-δω-σι µ-η-μι ἵ-η-ς ἵ-η-σι µ-στη-μι ἵ-στη-ς ἵ-στη-σι τί-θε-μεν

Διαβάστε περισσότερα

EL VERBO (1) Act. Act. S. 1 -ω -ο-ν 2 -εις -ε-ς 3 -ει -ε Pl.1 -ο-μεν -ο-μεν 2 -ε-τε -ε-τε 3 -ουσι(ν) < ο-ντι -ο-ν M./P. M./P.

EL VERBO (1) Act. Act. S. 1 -ω -ο-ν 2 -εις -ε-ς 3 -ει -ε Pl.1 -ο-μεν -ο-μεν 2 -ε-τε -ε-τε 3 -ουσι(ν) < ο-ντι -ο-ν M./P. M./P. Verbos en ω Formas conjugadas EL VERBO (1) Primarias Secundarias Act. Act. S. 1 -ω -ο-ν 2 -εις -ε-ς 3 -ει -ε Pl.1 -ο-μεν -ο-μεν 2 -ε-τε -ε-τε 3 -ουσι(ν) < ο-ντι -ο-ν M./P. M./P. S. 1 -ο-μαι -ο-μην 2 -ε-σαι

Διαβάστε περισσότερα

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III).

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). TEMA 11: RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). a) Morfología nominal: Recapitulación. b) Morfología verbal: Los modos subjuntivo, optativo e imperativo.

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

La conjugación. Un verbo, para ser tal, necesita tener cinco accidentes gramaticales:

La conjugación. Un verbo, para ser tal, necesita tener cinco accidentes gramaticales: La conjugación Las formas verbales se dividen en formas personales y formas no personales. Las primeras presentan el accidente gramatical persona (1ª, 2ª o 3ª persona), y las segundas (infinitivos y participios)

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo

Διαβάστε περισσότερα

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso académico y el primer trimestre del segundo. A partir del

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. PRIMEIRA PARTE (Parte Común) ), cadradas de orde tres, tales que a 21

MATEMÁTICAS. PRIMEIRA PARTE (Parte Común) ), cadradas de orde tres, tales que a 21 PRIMEIRA PARTE (Parte Común) (Nesta primeira parte tódolos alumnos deben responder a tres preguntas. Unha soa pregunta de cada un dos tres bloques temáticos: Álxebra Lineal, Xeometría e Análise. A puntuación

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas. πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν

El culto y las fiestas. πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Cadernos. Lingua. núm.

Cadernos. Lingua. núm. de Cadernos Lingua 2012 34 núm. C A D E R N O S D E L I N G U A ANO 2012 34 R E A L ACADEMIA G A L E G A Director: Manuel González González Coordinador: Xosé Luís Regueira Secretaria: María do Carme Pazos

Διαβάστε περισσότερα

Funcións e gráficas. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Funcións páx. 4 Concepto Táboas e gráficas Dominio e percorrido

Funcións e gráficas. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Funcións páx. 4 Concepto Táboas e gráficas Dominio e percorrido 9 Funcións e gráficas Obxectivos Nesta quinceer na aprenderás a: Coñecer e interpretar as funcións e as distintas formas de presentalas. Recoñecer ou dominio e ou percorrido dunha función. Determinar se

Διαβάστε περισσότερα

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 4 Tema de gramática Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 1.- La conjugación: conceptos generales a) Los accidentes gramaticales Las formas verbales se dividen en formas personales

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating.

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) ὑπέρ (G,A) TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA PROBLEMAS DIOPTRIO PLANO 1. Un raio de luz de frecuencia 5 10 14 Hz incide, cun ángulo de incidencia de 30, sobre unha lámina de vidro de caras plano-paralelas de espesor

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PERFECTO. 1.) La reduplicación. λύ-ω λε-λυ-

TEMA DE PERFECTO. 1.) La reduplicación. λύ-ω λε-λυ- TEMA DE. El valor fundamental del tema de perfecto no es indicar en general, a diferencia del castellano, pasado (no es pretérito ), sino que la acción que expresa el verbo está acabada. Desde este punto

Διαβάστε περισσότερα

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento BRUNO CORSANI en colaboración con CARLO BUZZETTI GIROLAMA DE LUCA GIORGIO MASSI Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento PRESENTACIÓN GABRIEL PÉREZ RODRÍGUEZ Traducción Castellana de GABRIEL

Διαβάστε περισσότερα