Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. Από το πρακτικό 7 ο /2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. Από το πρακτικό 7 ο /2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /2016"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. Από το πρακτικό 7 ο /2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2016 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης της προμήθειας: "Προμήθεια υλικών έτους 2016"» Στη Λεπτοκαρυά και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. σήμερα στις ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. ύστερα από την υπ αριθμόν 352/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σιώκα Θεοδώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ /84 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. και του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία ήτοι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντες πέντε (5). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΣΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1.ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ (πολίτης) 2.ΝΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ 3. ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ (πολίτης) (δεν παρουσιάστηκαν εάν & 4. ΡΕΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 5. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ (πολίτης) κλίθηκαν νόμιμα) Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Διοικητικός Υπάλληλος Καραλιά Αλεξία για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και αποβάλλοντας την ιδιότητα του Προέδρου εισηγήθηκε το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06: «Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συντάσσει αντίστοιχους κανονισμούς στο πλαίσιο των ανωτέρω κανόνων.» Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06: «Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995( ΦΕΚ 199 Α ), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α ) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α ).»

2 Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφερομένη στη παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.» Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού. 3.Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρμόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νομαρχίας, με παραπομπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμογή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο νομάρχης μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού απαιτείται προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές.» Σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ: «4.Προμήθεια με "πρόχειρο διαγωνισμό" μπορεί να γίνει, έπειτα από απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας περί της διενέργειάς του, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται από τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1988 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 5.Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία, φανερός ή με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του παρόντος κανονισμού, αφού προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. 6. Για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.» Η επιχείρησή μας έχει ανάγκη από την "Προμήθεια υλικών έτους 2016" της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,49 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Θα

3 εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ / ). Στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2016 και στον Κ.Α με τίτλο "Εξαρτήματα Υλικά & Σωλήνες 2016" προβλέπεται πίστωση ύψους ,00 ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί. Η τεχνική υπηρεσία συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και το σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού. Τα μέλη του Συμβουλίου καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 και άρθρο 4 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη: α. την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 β. την παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 γ. τα άρθρα 3, 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ δ. τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» της Επιχείρησης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α/Α 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών: ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ63 μέτρα 30 4,39 131,70 2 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ75 μέτρα 30 6,25 187,50 3 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ90 μέτρα 30 8,99 269,70 4 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ110 μέτρα 30 12,59 377,70 5 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ125 μέτρα 30 15,93 477,90 6 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ140 μέτρα 30 19,88 596,40 7 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ160 μέτρα 30 25,90 777,00 8 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ200 μέτρα 30 40, ,40 9 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ225 μέτρα 30 50, ,80 10 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ250 μέτρα 6 63,06 378,36 11 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ280 μέτρα 6 81,10 486,60 12 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ315 μέτρα 6 103,21 619,26 13 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ355 μέτρα 6 129,88 779,28 14 Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC 16 atm, Φ400 μέτρα 6 166, ,76 15 Ελαστικός δακτύλιος, Φ63 τεμ. 1 0,53 0,53 16 Ελαστικός δακτύλιος, Φ75 τεμ. 1 0,62 0,62 17 Ελαστικός δακτύλιος, Φ90 τεμ. 1 0,78 0,78 18 Ελαστικός δακτύλιος, Φ110 τεμ. 1 1,04 1,04 19 Ελαστικός δακτύλιος, Φ125 τεμ. 1 1,26 1,26

4 20 Ελαστικός δακτύλιος, Φ140 τεμ. 1 1,53 1,53 21 Ελαστικός δακτύλιος, Φ160 τεμ. 1 1,76 1,76 22 Ελαστικός δακτύλιος, Φ200 τεμ. 1 3,30 3,30 23 Ελαστικός δακτύλιος, Φ225 τεμ. 1 4,52 4,52 24 Ελαστικός δακτύλιος, Φ250 τεμ. 1 5,33 5,33 25 Ελαστικός δακτύλιος, Φ280 τεμ. 1 7,11 7,11 26 Ελαστικός δακτύλιος, Φ315 τεμ. 1 9,00 9,00 27 Ελαστικός δακτύλιος, Φ355 τεμ. 1 10,99 10,99 28 Ελαστικός δακτύλιος, Φ400 τεμ. 1 13,05 13,05 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: 8.890,18 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΣΕΙΡΑΣ Σωλήνες Υπονόμων από σκληρό PVC Σειράς 41, Φ160 μέτρα 12 9,43 113,16 30 Σωλήνες Υπονόμων από σκληρό PVC Σειράς 41, Φ200 μέτρα 12 14,74 176,88 31 Σωλήνες Υπονόμων από σκληρό PVC Σειράς 41, Φ250 μέτρα 12 22,97 275,64 32 Σωλήνες Υπονόμων από σκληρό PVC Σειράς 41, Φ315 μέτρα 12 37,22 446,64 33 Ελαστικός δακτύλιος, Φ160 τεμ. 1 2,02 2,02 34 Ελαστικός δακτύλιος, Φ200 τεμ. 1 3,29 3,29 35 Ελαστικός δακτύλιος, Φ250 τεμ. 1 5,47 5,47 36 Ελαστικός δακτύλιος, Φ315 τεμ. 1 9,59 9,59 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: 1.032,69 ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (3 ης ΓΕΝΙΑΣ) 37 Σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ ύδρευσης (3 ης Γενιάς) 16 atm, Φ90 μέτρα 18 8,97 161,46 38 Σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ ύδρευσης (3 ης Γενιάς) 16 atm, Φ110 μέτρα 18 13,43 241,74 39 Σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ ύδρευσης (3 ης Γενιάς) 16 atm, Φ125 μέτρα 18 17,33 311,94 40 Σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ ύδρευσης (3 ης Γενιάς) 16 atm, Φ140 μέτρα 18 22,28 401,04 41 Σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ ύδρευσης (3 ης Γενιάς) 16 atm, Φ160 μέτρα 12 29,19 350,28 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 1.466,46 ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ PVC 1. ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC 42 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ63 τεμ. 1 7,85 7,85 43 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ75 τεμ. 1 11,74 11,74 44 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ90 τεμ. 1 15,60 15,60 45 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ110 τεμ. 1 27,98 27,98 46 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ125 τεμ. 1 39,29 39,29

5 47 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ140 τεμ. 1 54,09 54,09 48 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ160 τεμ. 1 70,25 70,25 49 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ200 τεμ ,48 125,48 50 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ225 τεμ ,82 199,82 51 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ250 τεμ ,99 333,99 52 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ280 τεμ ,87 411,87 53 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 45 ο Φ315 τεμ ,25 517,25 54 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ63 τεμ. 1 9,63 9,63 55 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ75 τεμ. 1 12,14 12,14 56 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ90 τεμ. 1 18,72 18,72 57 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ110 τεμ. 1 32,68 32,68 58 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ125 τεμ. 1 43,18 43,18 59 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ140 τεμ. 1 59,00 59,00 60 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ160 τεμ. 1 79,41 79,41 61 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ200 τεμ ,30 156,30 62 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ225 τεμ ,01 241,01 63 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ250 τεμ ,78 399,78 64 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ280 τεμ ,50 504,50 65 Καμπύλη από σκληρό PVC 16 atm, 90 ο Φ315 τεμ ,80 651,80 2. ΜΑΝΣΟΝ PVC 66 Μανσόν από σκληρό PVC 16 atm, Φ63 τεμ. 1 8,19 8,19 67 Μανσόν από σκληρό PVC 16 atm, Φ75 τεμ. 1 9,63 9,63 68 Μανσόν από σκληρό PVC 16 atm, Φ90 τεμ. 1 11,03 11,03 69 Μανσόν από σκληρό PVC 16 atm, Φ110 τεμ. 1 16,52 16,52 70 Μανσόν από σκληρό PVC 16 atm, Φ125 τεμ. 1 19,55 19,55 71 Μανσόν από σκληρό PVC 16 atm, Φ140 τεμ. 1 24,02 24,02 72 Μανσόν από σκληρό PVC 16 atm, Φ160 τεμ. 1 31,28 31,28 73 Μανσόν από σκληρό PVC 16 atm, Φ200 τεμ. 1 79,02 79,02 3. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 74 Ελαστικός δακτύλιος, Φ63 τεμ. 1 0,54 0,54 75 Ελαστικός δακτύλιος, Φ75 τεμ. 1 0,62 0,62 76 Ελαστικός δακτύλιος, Φ90 τεμ. 1 0,81 0,81 77 Ελαστικός δακτύλιος, Φ110 τεμ. 1 1,04 1,04 78 Ελαστικός δακτύλιος, Φ125 τεμ. 1 1,26 1,26 79 Ελαστικός δακτύλιος, Φ140 τεμ. 1 1,53 1,53 80 Ελαστικός δακτύλιος, Φ160 τεμ. 1 1,76 1,76

6 81 Ελαστικός δακτύλιος, Φ200 τεμ. 1 3,30 3,30 82 Ελαστικός δακτύλιος, Φ225 τεμ. 1 4,52 4,52 83 Ελαστικός δακτύλιος, Φ250 τεμ. 1 5,33 5,33 84 Ελαστικός δακτύλιος, Φ280 τεμ. 1 7,11 7,11 85 Ελαστικός δακτύλιος, Φ315 τεμ. 1 9,00 9,00 86 Ελαστικός δακτύλιος, Φ355 τεμ. 1 10,99 10,99 87 Ελαστικός δακτύλιος, Φ400 τεμ. 1 13,05 13,05 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ: 4.283,46 ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΝΕΣ - ΕΝΩΤΙΚΑ 1. ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ 88 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης ΡΝ 16, Φ50 τεμ. 2 47,28 94,56 89 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης ΡΝ 16, Φ65 τεμ. 2 64,03 128,06 90 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης ΡΝ 16, Φ80 τεμ. 2 73,88 147,76 91 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης ΡΝ 16, Φ100 τεμ. 2 93,58 187,16 92 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης ΡΝ 16, Φ125 τεμ ,61 315,22 93 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης ΡΝ 16, Φ150 τεμ ,16 374,32 94 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης ΡΝ 16, Φ200 τεμ ,37 610,74 95 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης ΡΝ 16, Φ250 τεμ ,21 762,42 96 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ελαστικής έμφραξης ΡΝ 16, Φ300 τεμ , ,36 97 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ΡΝ 16, Φ50 τεμ. 2 47,28 94,56 98 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ΡΝ 16, Φ65 τεμ. 2 64,03 128,06 99 Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ΡΝ 16, Φ80 τεμ. 2 76,83 153, Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ΡΝ 16, Φ100 τεμ. 2 93,58 187, Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ΡΝ 16, Φ125 τεμ ,67 331, Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ΡΝ 16, Φ150 τεμ ,49 402, Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ΡΝ 16, Φ200 τεμ ,13 726, Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ΡΝ 16, Φ250 τεμ ,75 447, Βάνα χυτοσιδηρά φλαντζωτή ΡΝ 16, Φ300 τεμ ,30 537, Βάνα χυτοσιδηρά πεταλούδας τύπου WAFER με χειρολαβή PN 16, Φ65 τεμ. 1 72,80 72, Βάνα χυτοσιδηρά πεταλούδας τύπου WAFER με χειρολαβή PN 16, Φ80 τεμ. 1 76,50 76, Βάνα χυτοσιδηρά πεταλούδας τύπου WAFER με χειρολαβή PN 16, Φ100 Βάνα χυτοσιδηρά πεταλούδας τύπου WAFER με χειρολαβή PN 16, Φ125 Βάνα χυτοσιδηρά πεταλούδας τύπου WAFER με χειρολαβή PN 16, Φ150 Βάνα χυτοσιδηρά πεταλούδας τύπου WAFER με χειρολαβή PN 16, Φ ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ PVC PN 10/16 τεμ. 1 90,00 90,00 τεμ ,00 104,00 τεμ ,00 119,00 τεμ ,00 176,00

7 112 Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ63x60 τεμ. 2 13,12 26, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ75x60 τεμ. 2 16,74 33, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ90x80 τεμ. 2 18,99 37, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ110x100 τεμ. 2 22,61 45, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ125x125 τεμ. 2 33,92 67, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ140x125 τεμ. 2 33,92 67, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ160x150 τεμ. 2 41,61 83, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ200x200 τεμ. 2 60,60 121, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ225x200 τεμ. 2 65,12 130, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ250x250 τεμ. 2 97,69 195, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ280x250 τεμ ,54 217, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ315x300 τεμ ,87 267, Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό για PVC, Φ355x300 τεμ ,52 331, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ63x60 τεμ. 2 14,93 29, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ75x60 τεμ. 2 15,83 31, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ90x80 τεμ. 2 20,35 40, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ110x100 τεμ. 2 27,59 55, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ125x125 τεμ. 2 34,37 68, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ140x125 τεμ. 2 35,73 71, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ160x150 τεμ. 2 45,68 91, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ200x200 τεμ. 2 63,77 127, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ225x200 τεμ. 2 67,84 135, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ250x250 τεμ ,30 202, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ280x250 τεμ ,02 208, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ315x300 τεμ ,08 292, Ενωτικό αρσενικό χυτοσιδηρό για PVC, Φ355x300 τεμ ,61 405,22 3. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ Μειωτής πίεσης (διαφραγμ. βαλβίδα φλαντζωτή) μονού θαλάμου, ΡΝ 16, Φ65 Μειωτής πίεσης (διαφραγμ. βαλβίδα φλαντζωτή) μονού θαλάμου, ΡΝ 16, Φ80 Μειωτής πίεσης (διαφραγμ. βαλβίδα φλαντζωτή) μονού θαλάμου, ΡΝ 16, Φ100 Μειωτής πίεσης (διαφραγμ. βαλβίδα φλαντζωτή) μονού θαλάμου, ΡΝ 16, Φ125 Μειωτής πίεσης (διαφραγμ. βαλβίδα φλαντζωτή) μονού θαλάμου, ΡΝ 16, Φ150 Βαλβίδα εκτόνωσης & διατήρησης πίεσης (αντιπληγματική) μονού θαλάμου, ΡΝ 16, Φ65 Βαλβίδα εκτόνωσης & διατήρησης πίεσης (αντιπληγματική) μονού θαλάμου, ΡΝ 16, Φ80 τεμ ,00 576,00 τεμ ,00 792,00 τεμ ,00 990,00 τεμ , ,00 τεμ , ,00 τεμ ,00 576,00 τεμ ,00 792,00

8 Βαλβίδα εκτόνωσης & διατήρησης πίεσης (αντιπληγματική) μονού θαλάμου, ΡΝ 16, Φ100 Βαλβίδα εκτόνωσης & διατήρησης πίεσης (αντιπληγματική) μονού θαλάμου, ΡΝ 16, Φ125 Βαλβίδα εκτόνωσης & διατήρησης πίεσης (αντιπληγματική) μονού θαλάμου, ΡΝ 16, Φ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ 90 ο τεμ ,00 990,00 τεμ , ,00 τεμ , , Εδραζόμενη καμπύλη χυτοσιδηρά 2 φλαντζών 90 ο, Φ80 τεμ. 1 55,35 55,35 5. ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ 149 Καμπύλη χυτοσιδηρά 2 φλαντζών, Φ60/90 τεμ. 2 36,45 72, Καμπύλη χυτοσιδηρά 2 φλαντζών, Φ80/90 τεμ. 2 42,08 84,16 6. ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΓΙΑ PVC PN 10/ Συστολή χυτοσιδηρά 2 φλαντζών, Φ80x60 τεμ. 2 35,73 71, Συστολή χυτοσιδηρά 2 φλαντζών, Φ100x80 τεμ. 2 46,13 92, Συστολή χυτοσιδηρά 2 φλαντζών, Φ125x100 τεμ. 2 52,46 104, Συστολή χυτοσιδηρά 2 φλαντζών, Φ150x100 τεμ. 2 52,92 105, Συστολή χυτοσιδηρά 2 φλαντζών, Φ200x100 τεμ ,11 206,22 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ,78 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 1. ΠΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ PVC ΡΝ Πώμα κεφαλής χυτοσιδηρό για PVC ΡΝ 16, Φ63 τεμ. 1 7,69 7, Πώμα κεφαλής χυτοσιδηρό για PVC ΡΝ 16, Φ75 τεμ. 1 7,69 7, Πώμα κεφαλής χυτοσιδηρό για PVC ΡΝ 16, Φ90 τεμ. 1 10,85 10, Πώμα κεφαλής χυτοσιδηρό για PVC ΡΝ 16, Φ110 τεμ. 1 18,54 18, Πώμα κεφαλής χυτοσιδηρό για PVC ΡΝ 16, Φ125 τεμ. 1 24,42 24, Πώμα κεφαλής χυτοσιδηρό για PVC ΡΝ 16, Φ140 τεμ. 1 26,23 26, Πώμα κεφαλής χυτοσιδηρό για PVC ΡΝ 16, Φ160 τεμ. 1 30,30 30, Πώμα κεφαλής χυτοσιδηρό για PVC ΡΝ 16, Φ200 τεμ. 1 48,39 48, Πώμα κεφαλής χυτοσιδηρό για PVC ΡΝ 16, Φ225 τεμ. 1 58,79 58,79 2. ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 3 ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΓΙΑ PVC PN 10/ Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ60x50/65 τεμ. 2 47,49 94, Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ80x80 τεμ. 2 60,60 121, Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ100x50/65 τεμ. 2 66,48 132, Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ100x100 τεμ. 2 71,01 142, Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ125x50/65 τεμ. 2 84,57 169, Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ125x80 τεμ. 2 91,81 183, Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ125x100 τεμ. 2 94,52 189,04

9 172 Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ125x125 τεμ. 2 96,33 192, Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ150x150 τεμ ,48 274, Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ200x50/65 τεμ ,48 274, Ταυ χυτοσιδηρό 3 φλαντζών, Φ200x200 τεμ ,87 447,74 3. ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ PVC ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΒΙΔΕΣ) 176 Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ63 τεμ. 2 18,54 37, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ75 τεμ. 2 18,99 37, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ90 τεμ. 2 23,97 47, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ110 τεμ. 2 30,75 61, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ125 τεμ. 2 35,73 71, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ140 τεμ. 2 37,54 75, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ160 τεμ. 2 46,58 93, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ200 τεμ. 2 67,39 134, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ225 τεμ. 2 84,12 168, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ250 τεμ. 2 97,24 194, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ280 τεμ ,61 225, Ζιμπώ χυτοσιδηρά μακρύλαιμα για PVC κομπλέ, Φ355 τεμ ,74 317,48 4. ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ PVC ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΒΙΔΕΣ) 188 Ζιμπώ συστολικό χυτοσιδηρό για PVC αμιαντ. κομπλέ, Φ80-90 τεμ. 2 13,57 27, Ζιμπώ συστολικό χυτοσιδηρό για PVC αμιαντ. κομπλέ, Φ τεμ. 2 24,42 48, Ζιμπώ συστολικό χυτοσιδηρό για PVC αμιαντ. κομπλέ, Φ τεμ. 2 58,79 117, Ζιμπώ συστολικό χυτοσιδηρό για PVC αμιαντ. κομπλέ, Φ τεμ. 2 72,36 144, Ζιμπώ συστολικό χυτοσιδηρό για PVC αμιαντ. κομπλέ, Φ60-63 τροχισμένα Ζιμπώ συστολικό χυτοσιδηρό για PVC αμιαντ. κομπλέ, Φ τροχισμένα 5. ΚΟΛΛΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ PVC ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΒΙΔΕΣ) τεμ. 3 18,09 54,27 τεμ. 4 27,14 108, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ63-½ τεμ. 2 5,88 11, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ63-¾ τεμ. 2 5,88 11, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ63-1 τεμ. 2 5,88 11, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ75-½ τεμ. 2 6,79 13, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ75-¾ τεμ. 2 6,79 13, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ75-1 τεμ. 2 6,79 13, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ90-½ τεμ. 2 7,24 14, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ90-¾ τεμ. 2 7,24 14, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ90-1 τεμ. 2 7,24 14, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ110-½ τεμ. 2 8,60 17, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ110-¾ τεμ. 2 8,60 17,20

10 205 Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ110-1 τεμ. 2 8,60 17, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ125-½ τεμ. 2 8,60 17, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ125-¾ τεμ. 2 8,60 17, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ125-1 τεμ. 2 8,60 17, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ140-½ τεμ. 2 10,40 20, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ140-¾ τεμ. 2 10,40 20, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ140-1 τεμ. 2 10,40 20, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ160-½ τεμ. 2 12,66 25, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ160-¾ τεμ. 2 12,66 25, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ160-1 τεμ. 2 12,66 25, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ200-½ τεμ. 2 20,35 40, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ200-¾ τεμ. 2 20,35 40, Κολλάρο χυτοσιδηρό για PVC κομπλέ, Φ200-1 τεμ. 2 20,35 40,70 6. ΚΟΛΛΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΟΜΠΛΕ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΒΙΔΕΣ) 218 Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ60-¾ τεμ. 2 5,88 11, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ60-1 τεμ. 2 5,88 11, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ80-¾ τεμ. 2 7,69 15, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ80-1 τεμ. 2 7,69 15, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ100-¾ τεμ. 2 9,95 19, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ100-1 τεμ. 2 9,95 19, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ125-¾ τεμ. 2 12,66 25, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ125-1 τεμ. 2 12,66 25, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ150-¾ τεμ. 2 16,74 33, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ150-1 τεμ. 2 16,74 33, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ200-¾ τεμ. 2 29,85 59, Κολλάρο χυτοσιδηρό για αμιαντοσωλήνες κομπλέ, Φ200-1 τεμ. 2 29,85 59,70 7. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ) 230 Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ63 τεμ. 2 0,81 1, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ75 τεμ. 2 0,90 1, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ90 τεμ. 2 0,99 1, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ110 τεμ. 2 1,04 2, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ125 τεμ. 2 1,63 3, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ140 τεμ. 2 1,63 3, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ160 τεμ. 2 1,90 3, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ200 τεμ. 2 2,53 5, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ225 τεμ. 2 2,53 5,06

11 239 Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ250 τεμ. 2 3,07 6, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ280 τεμ. 2 3,07 6, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ315 τεμ. 2 3,71 7, Ελαστικός δακτύλιος κεφαλής, Φ355 τεμ. 2 4,43 8,86 8. ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 243 Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια Μ10Χ60 τεμ. 2 0,36 0, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια Μ10Χ70 τεμ. 2 0,45 0, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια Μ10Χ120 τεμ. 2 0,54 1, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια Μ14Χ60 τεμ. 2 0,67 1, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια Μ14Χ80 τεμ. 2 0,72 1, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια Μ16Χ70 τεμ. 2 0,83 1, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια Μ16Χ80 τεμ. 2 0,90 1, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια Μ16Χ90 τεμ. 2 0,95 1, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια Μ16Χ100 τεμ. 2 0,99 1, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια 7/16Χ50 τεμ. 2 0,56 1, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια 7/16Χ120 τεμ. 2 0,65 1, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια 7/8Χ140 τεμ. 2 1,80 3, Βίδες γαλβανιζέ με παξιμάδια 1/2Χ130 τεμ. 2 0,63 1,26 9. ΥΣΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 256 Υδροστόμια πυρκαϊάς διαμέτρου Φ80 τεμ ,00 216, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 257 Καλύμματα φρεατίων D400 ΕΞ. ΔΙΑΣΤ. 600Χ600Χ70 mm και ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤ. 500Χ500 mm (κυκλικό) τεμ ,00 120,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: 5.648,47 ΟΜΑΔΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (3 ης ΓΕΝΙΑΣ) 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ 258 Ηλεκτρομούφες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ90 τεμ. 1 9,75 9, Ηλεκτρομούφες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ110 τεμ. 1 10,58 10, Ηλεκτρομούφες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ125 τεμ. 1 16,42 16, Ηλεκτρομούφες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ140 τεμ. 1 21,17 21, Ηλεκτρομούφες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ160 τεμ. 1 21,55 21,55 2. ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 263 Λαιμός από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ90 τεμ. 1 6,94 6, Λαιμός από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ110 τεμ. 1 8,25 8, Λαιμός από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ125 τεμ. 1 10,48 10,48

12 266 Λαιμός από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ140 τεμ. 1 13,41 13, Λαιμός από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ160 τεμ. 1 15,33 15, Φλάντζα από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ90 τεμ. 1 13,57 13, Φλάντζα από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ110 τεμ. 1 16,28 16, Φλάντζα από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ125 τεμ. 1 20,71 20, Φλάντζα από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ140 τεμ. 1 20,71 20, Φλάντζα από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ160 τεμ. 1 23,52 23,52 3. ΤΑΥ 273 Ταυ από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ90x63 τεμ. 1 20,25 20, Ταυ από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ110x90 τεμ. 1 23,57 23, Ταυ από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ125x90 τεμ. 1 32,86 32, Ταυ από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ160x63 τεμ. 1 62,63 62, Ταυ από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ160x75 τεμ. 1 62,63 62, Ταυ από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ160x90 τεμ. 1 62,63 62, Ταυ από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ160x110 τεμ. 1 62,63 62,63 4. ΠΩΜΑ 280 Πώμα από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ90 τεμ. 1 15,85 15, Πώμα από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ110 τεμ. 1 21,24 21, Πώμα από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ125 τεμ. 1 24,70 24, Πώμα από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ140 τεμ. 1 39,81 39, Πώμα από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, Φ160 τεμ. 1 36,07 36,07 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ 285 Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός, Φ20x20 τεμ. 2 1,13 2, Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός, Φ25x25 τεμ. 2 1,45 2, Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός, Φ32x32 τεμ. 2 1,99 3, Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός, Φ40x40 τεμ. 2 3,07 6, Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός, Φ50x50 τεμ. 2 4,07 8, Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός, Φ63x63 τεμ. 2 7,06 14,12 6. ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 291 Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό, Φ20x½ τεμ. 2 0,68 1, Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό, Φ20x¾ τεμ. 2 0,68 1, Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό, Φ25x¾ τεμ. 2 0,81 1, Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό, Φ25x1 τεμ. 2 0,81 1, Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό, Φ32x¾ τεμ. 2 1,04 2, Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό, Φ32x1 τεμ. 2 1,04 2, Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό, Φ40x1 τεμ. 2 1,90 3,80

13 298 Ρακόρ αρσενικό κοχλιωτό, Φ40x1 ¼ τεμ. 2 1,99 3,98 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ: 748,98 ΟΜΑΔΑ Η: ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΜΑΥΡΟΣ (ΥΔΡΕΥΣΗ) 299 Σωλήνας ΡΕ μαύρος για ύδρευση Φ18x2,5 μέτρα 200 0,65 130, Σωλήνας ΡΕ μαύρος για ύδρευση Φ22x3 μέτρα 200 0,93 186, Σωλήνας ΡΕ μαύρος για ύδρευση Φ28x3 μέτρα 200 1,25 250, Σωλήνας ΡΕ μαύρος για ύδρευση Φ32x3 μέτρα 200 1,54 308,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η: 874,00 ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΑΚΟΡ - ΒΑΝΕΣ 1. ΡΑΚΟΡ ΡΕΧ 303 Ρακόρ αρσενικό ΡΕΧ Φ18x2,5x½ τεμ. 17 1,34 22, Ρακόρ αρσενικό ΡΕΧ Φ22x3x¾ τεμ. 11 2,24 24, Ρακόρ αρσενικό ΡΕΧ Φ28x3x1 τεμ. 11 4,85 53, Ρακόρ αρσενικό ΡΕΧ Φ32x3x1 τεμ. 11 5,16 56, Ρακόρ θηλυκό ΡΕΧ Φ18x2,5x½ τεμ. 17 1,40 23, Ρακόρ θηλυκό ΡΕΧ Φ22x3x¾ τεμ. 11 2,30 25, Ρακόρ θηλυκό ΡΕΧ Φ28x3x1 τεμ. 11 4,85 53, Ρακόρ θηλυκό ΡΕΧ Φ32x3x1 τεμ. 11 5,57 61, Ρακόρ σύνδεσης ΡΕΧ Φ18x18x2,5 τεμ. 11 2,13 23, Ρακόρ σύνδεσης ΡΕΧ Φ22x22x3 τεμ. 11 3,69 40, Ρακόρ σύνδεσης ΡΕΧ Φ28x28x3 τεμ. 11 6,67 73, Ρακόρ σύνδεσης ΡΕΧ Φ32x32x3 τεμ. 11 9,10 100,10 2. ΒΑΝΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ Cimberio 315 Βάνα σφαιρική CIM με μοχλό Α Θ ½ τεμ. 10 5,42 54, Βάνα σφαιρική CIM με μοχλό Α Θ ¾ τεμ. 10 7,67 76, Βάνα σφαιρική CIM με μοχλό Α Θ 1 τεμ ,74 107, Βάνα σφαιρική CIM με μοχλό Θ Θ ½ τεμ. 10 5,33 53, Βάνα σφαιρική CIM με μοχλό Θ Θ ¾ τεμ. 10 7,54 75, Βάνα σφαιρική CIM με μοχλό Θ Θ 1 τεμ ,40 104, Βάνα σφαιρική Α Θ πεταλούδα CIM απλή ½ τεμ. 10 5,42 54, Βάνα σφαιρική Α Θ πεταλούδα CIM απλή ¾ τεμ. 10 7,67 76, Βάνα σφαιρική Α Θ πεταλούδα CIM απλή 1 τεμ ,74 107, Βάνα εντοιχισμού CIM ½ τεμ ,40 174, Κάνουλα CIM απλή ½ τεμ. 10 6,96 69, Κάνουλα CIM απλή ¾ τεμ ,24 112,40

14 327 Κάνουλα CIM απλή 1 τεμ ,23 192,30 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ: 1.816,34 ΟΜΑΔΑ Ι: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 328 Γωνία θηλυκή γαλβανιζέ, ½ τεμ. 10 0,88 8, Γωνία θηλυκή γαλβανιζέ, ¾ τεμ. 10 1,40 14, Γωνία θηλυκή γαλβανιζέ, 1 τεμ. 11 2,05 22, Γωνία αρσενική θηλυκή γαλβανιζέ, ½ τεμ. 10 1,03 10, Γωνία αρσενική θηλυκή γαλβανιζέ, ¾ τεμ. 10 1,62 16, Γωνία αρσενική θηλυκή γαλβανιζέ, 1 τεμ. 10 2,72 27, Ταυ απλό γαλβανιζέ, ½ τεμ. 10 1,21 12, Ταυ απλό γαλβανιζέ, ¾ τεμ. 10 2,05 20, Ταυ απλό γαλβανιζέ, 1 τεμ. 10 3,08 30, Ταυ συστολικό πολυσ. γαλβανιζέ, ¾ τεμ. 10 2,79 27, Ταυ συστολικό πολυσ. γαλβανιζέ, 1 τεμ. 10 5,12 51, Μούφα αριστ. δεξ. γαλβανιζέ, ½ τεμ. 10 1,55 15, Μούφα αριστ. δεξ. γαλβανιζέ, ¾ τεμ. 10 2,05 20, Μούφα αριστ. δεξ. γαλβανιζέ, 1 τεμ. 10 2,68 26, Συστολή Αγγλίας γαλβανιζέ, ¾-½ τεμ. 10 2,47 24, Συστολή Αγγλίας γαλβανιζέ, 1-¾ τεμ. 10 2,03 20, Συστολή Αγγλίας γαλβανιζέ, 1-½ τεμ. 10 2,49 24, Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ, ¾-½ τεμ. 10 1,49 14, Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ, 1-¾ τεμ. 10 1,07 10, Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ, 1-½ τεμ. 10 1,58 15, Τάπα αρσενική γαλβανιζέ, ½ τεμ. 10 0,73 7, Τάπα αρσενική γαλβανιζέ, ¾ τεμ. 10 0,96 9, Τάπα αρσενική γαλβανιζέ, 1 τεμ. 10 1,10 11, Τάπα θηλυκή γαλβανιζέ, ½ τεμ. 10 1,15 11, Τάπα θηλυκή γαλβανιζέ, ¾ τεμ. 10 1,40 14, Τάπα θηλυκή γαλβανιζέ, 1 τεμ. 10 1,62 16, Μαστοί εξάγωνοι γαλβανιζέ, ½ τεμ. 10 0,92 9, Μαστοί εξάγωνοι γαλβανιζέ, ¾ τεμ. 10 1,21 12, Μαστοί εξάγωνοι γαλβανιζέ, 1 τεμ. 10 1,73 17, Μαστοί συστολικοί γαλβανιζέ, ½ τεμ. 10 2,84 28, Μαστοί συστολικοί γαλβανιζέ, ¾ τεμ. 10 1,95 19, Μαστοί συστολικοί γαλβανιζέ, 1 τεμ. 10 3,84 38,40

15 2. ΔΙΑΦΟΡΑ 360 Τεφλόν ταινία ½ x10m τεμ. 2 0,41 0, Τεφλόν ταινία ¾ x15m τεμ. 2 1,40 2, Τεφλόν ταινία ¾ x50m τεμ. 2 3,42 6, Κανάβι κιλά 10 7,20 72, Μανόμετρο τεμ. 10 3,42 34, Προπάνιο φιάλη 1/2 λίτρο τεμ. 1 7,02 7, Ξύστρα χειρός για πλαστικούς σωλήνες τεμ. 1 20,25 20, Κορδέλα σήμανσης τεμ. 1 2,93 2, Σιδερολάμες κοπής διπλής όψεως τεμ. 1 0,79 0, Σπρέυ αντισκωριακό 0,2l τεμ. 1 3,83 3, Κάλυμμα φρεατίων Β125, εξωτερική διάσταση 700Χ700Χ45mm, εσωτερική διάσταση 600Χ600mm τεμ. 1 94,50 94,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η: 856,13 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι: ,49 ΦΠΑ 23%: ,51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ως εξής: ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ((από PVC)) 1. Αντικείμενο - Εργασία προς εκτέλεση Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους αγωγούς ακαθάρτων εκ σωλήνων μη πλαστικοποιημένους χλωριούχου πολυβινυλίου, καλουμένων στο εξής πλαστικών σωλήνων, της σειράς 41 καθώς και τα σχετικά εξαρτήματα όπως προδιαγράφονται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 476. Οι προβλεπόμενες υπό της παρούσης προς εκτέλεση εργασίες για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων εκ πλαστικών σωλήνων, έχουν συνοπτικώς ως εξής: α. Προμήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων και οι πάσης φύσεως δοκιμασίες στο εργοστάσιο. β. Οι πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά μέχρι της θέσης τοποθέτησης. γ. Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων εντός του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα. δ. Οι πάσης φύσεως δοκιμασίες παραλαβής των ετοίμων σωληνώσεων στο έργο. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα στη συνέχεια λεπτομερώς οριζόμενα. Για τις λοιπές εργασίες τις απαιτούμενες για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων εκ πλαστικών σωλήνων ήτοι άρση και επαναφορά οδοστρωμάτων, εκσκαφής και επανεπίχωση ορυγμάτων τοποθέτησης των σωληνώσεων, αντιστήριξη των παρειών των ορυγμάτων, άντληση, κατασκευή του αμμώδους υποστρώματος, εξυγίανση του εδάφους με αμμοχάλικο, κατασκευή φρεατίων, εγκιβωτισμό των σωλήνων εντός άμμου ή εντός σκυροδέματος, μεταφορά και απόρριψη των πλεονασμάτων εκσκαφής κλπ. ισχύουν οι αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

16 2. Ποιότητα, χαρακτηριστικά και έλεγχοι των πλαστικών σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων Οι γενικές απαιτήσεις, οι διαστάσεις και ανοχές και οι απαιτήσεις ποιότητας και δοκιμασίες για τους πλαστικούς σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια και οι φυσικοχημικές ιδιότητες αυτών θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ Μεταφορά σωλήνων κλπ. επί τόπου των έργων Κατά πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις προσωρινές αποθήκευσης και μεταφορές των υλικών μέχρι του κεντρικού εργοταξίου και εκείθεν μέχρι του ορύγματος, θα ληφθεί πρόνοια όπως αποφευχθούν στρεβλώσεις, μόνιμες παραμορφώσεις και ενέργειες δυνάμενες να μειώσουν τη μηχανική αντοχή των υλικών, τηρούμενων προς τούτο σχολαστικός των σχετικών οδηγιών του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σωλήνες επί του οχήματος μεταφοράς και θα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς αποφυγήν πάσης φθοράς των σωλήνων. Τα οχήματα μεταφοράς θα εκλέγονται με τρόπο ώστε το μήκος της καρότσας να μην είναι μικρότερο από το μήκος των σωλήνων. Επίσης κατά την αποθήκευση των σωλήνων και των δακτυλίων στεγανότητας στο ύπαιθρο, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική πρόνοια ώστε τόσο οι σωλήνες όσο και οι ελαστικοί δακτύλιοι να μη βρίσκονται επί μακρόν εκτεθειμένοι στην άμεση επίδραση των ακτινών του ηλίου. 4. Τοποθέτηση, σύνδεση και επίχωση των σωλήνων εντός του ορύγματος 4.1. Γενικά Οι πλαστικοί σωλήνες σειράς 41 εδράζονται επί αμμώδους υποστρώματος, ενώ οι σειράς 51 εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας Β10 (Β120), όπως ορίζεται στα αντίστοιχα σχέδια. Στις θέσεις συνδέσεων των σωλήνων θα διαμορφωθούν κατάλληλες αναμονές (φωλεές) στο υπόστρωμα για τη σύνδεση των σωλήνων. Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται μετά την επιθεώρηση και την έγκριση υπό του επιβλέποντος του υποστρώματος εξ άμμου ή σκυροδέματος, κατά περίπτωση. Η τοποθέτηση των σωλήνων εντός του ορύγματος θα γίνει δια χειρών για τους μικρής διαμέτρου σωλήνες ή με τη βοήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων για τους μεγάλης διαμέτρου σωλήνες και κατά ομαλό τρόπο. Πριν από την τοποθέτηση νέου σωλήνα θα ελέγχεται επιμελώς ο ήδη τοποθετηθείς και θα καθαρίζεται από τυχόν ξένα σώματα. Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει εκάστοτε από το κατάντη φρεάτιο. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται στη θέση των επιμελώς, ένας-ένας με τη δέουσα προσοχή και εκ απόλυτο ευθυγραμμία μεταξύ γειτονικών φρεατίων. Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση, ο ολοκληρωμένος αγωγός μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα πρέπει να σχηματίζει ένα συνεχή σωλήνα ο οποίος θα εδράζεται ομοιόμορφα σε όλο το μήκος, με ευθύγραμμο και ομαλό πυθμένα, σύμφωνα με τις ευθυγραμμίες και κλίσεις τις ενδεικνυόμενες στα σχέδια και χωρίς τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κατακόρυφη απόκλιση της γραμμής του πυθμένας του τοποθετημένου αγωγού από την εγκεκριμένη τοιαύτη στα σχέδια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. Τμήματα αγωγού με οριζόντια κλίση ή αρνητική κατά την έννοια της ροής κλίσης, δεν θα γίνονται εν πάση περιπτώσει αποδεκτά. Η κλίση των αγωγών θα ελέγχεται με χωροστάθμηση. Η ευθυγραμμία και η κλίση κάθε τμήματος αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών τεμαχίων θα ελέγχεται εσωτερικά μεν με φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε με νήμα τεταμένο παράλληλα προς τη μελετηθείσα γραμμή πυθμένος και υποστηριζόμενο ανά διαστήματα μη υπερβαίνοντα τα 12 μ. Για κάθε διακοπή εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων θα σφραγίζονται προσωρινά τα ελεύθερα άκρα των τοποθετημένων αγωγών για παρεμπόδιση εισόδου μικρών ζώων ή άλλων σωμάτων εντός αυτών. Οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν τα ειδικά τεμάχια θα καθορισθούν επί τόπου από τον επιβλέποντα.

17 4.2.Σύνδεση σωλήνων Κατά τη σύνδεση ενός νέου σωλήνα με ένα ήδη τοποθετηθέντα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Καθαρισμός πριν από τη σύνδεση, του ευθέως άκρου του νέου σωλήνα εξωτερικά και της μούφας και της αύλακας του ελαστικού δακτυλίου του ήδη τοποθετηθέντος σωλήνος εσωτερικά. Ορθή τοποθέτηση ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας εντός του αύλακα του ήδη τοποθετημένου σωλήνα. Επάλειψη με λιπαντικά της εξωτερικής επιφάνειας του ευθέως άκρου του νέου σωλήνα. Σύνδεση με τη βοήθεια μοχλού. Όλες οι παραπάνω επί μέρους εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων. 4.3.Κοπή σωλήνων Κατά την πορεία τοποθέτησης των σωλήνων θα παραστεί ανάγκη να κοπούν αυτοί σε μήκος μικρότερο του ονομαστικού τοιούτου, είτε διότι επιβάλλεται από την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, είτε προκειμένου να περικοπούν τα άκρα σωλήνων τα οποία έχουν υποστεί βλάβη κατά τις μεταφορές. Η κοπή των σωλήνων θα γίνεται κάθετα προς τους άξονες των με πριόνι, με τη βοήθεια οδηγού. Τα άκρα του έτσι κοπέντος σωλήνα θα φρεζάρονται κατά γωνία 15 ο για λίμες και εν συνεχεία θα λειαίνονται με ειδική λεπίδα. 4.4.Επίχωση Η επίχωση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνει σε δύο στάδια: Στην αρχή κάθε τεμάχιο τοποθετηθέντος σωλήνος θα επιχώνεται μέχρι ύψους 25 εκ πάνω από τη ράχη του σωλήνα με άμμο λατομείου. Οι περιοχές των πάσης φύσεως συνδέσεων, θα αφεθούν ελεύθερες επιχώσης κατά το στάδιο αυτό. Στη συνέχεια και μετά τον επιτυχή έλεγχο της στεγανότητας, της σωλήνωσης κατά τα στην παράγραφο 5.2 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής οριζόμενα, επακολουθεί η συμπλήρωση της επίχωσης των σωλήνων με 3Α κατά τα οριζόμενα στην αντίστοιχη Τ.Π. Στην περίπτωση αγωγών εγκιβωτισμένων σε σκυρόδεμα, ο ανάδοχος θα πακτώνει μερικώς κάθε σωλήνα μετά την τοποθέτηση του. Οι περιοχές των πάσης φύσεως συνδέσμων θα αφεθούν ελεύθερες. Στη συνέχεια θα εκτελεσθεί η παρακάτω περιγραφόμενη δοκιμασία στεγανότητας εγκιβωτισμού στις υπό των σχεδίων προβλεπόμενες διαστάσεις και επακολουθεί η επανεπίχωση του υπολοίπου ορύγματος με κατάλληλα υλικά εκσκαφής. 5. Έλεγχοι σωληνώσεων Όλες οι έτοιμες σωληνώσεις (αγωγοί) θα πρέπει πριν από την παραλαβή των να έχουν υποβληθεί επιτυχώς στους παρακάτω ελέγχους (δοκιμές), η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον ανάδοχο. 5.1.Έλεγχοι ευθυγραμμίας και κλίσεων Μετά την τοποθέτηση και τη σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, θα ελέγχεται η ευθυγραμμία και η κλίση κάθε τμήματος της έτοιμης σωλήνωσης μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο 3.1 της παρούσας Τ.Π. 5.2.Έλεγχος στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση Κάθε τμήμα σωληνώσεων μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα ελέγχεται σε εσωτερική υδραυλική πίεση.

18 Η δοκιμασία αυτή θα διενεργείται πριν την κατασκευή των ιδιωτικών παροχών, μετά την μερική επίχωση ή την προσωρινή αγκύρωση του αγωγού σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της παρούσας, η δε διαδικασία της δοκιμής θα καθορίζεται από την Υπηρεσία και θα συμφωνεί εν γένει με αυτά που προδιαγράφονται στη συνέχεια. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής το ανοικτό τμήμα του ορύγματος θα πρέπει να παραμείνει ξηρό, ενώ νερά που τυχόν θα εμφανισθούν θα απομακρυνθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Η διαδικασία αυτής θα καθορισθεί στις λεπτομέρειες αυτής υπό του επιβλέποντος, θα είναι δε γενικά σύμφωνος με τα καθοριζόμενα στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 476 και με τα παρακάτω. Τα δύο τεμάχια του αγωγού που πρόκειται να δοκιμασθεί σφραγίζονται προσωρινά με ειδικά πώματα, τα οποία επιτρέπουν την πλήρωση του αγωγού με νερό που θα γίνεται με ειδική συσκευή στο χαμηλότερο σημείο του δοκιμαζομένου τμήματος, ενώ από το υψηλότερο σημείο αυτού θα γίνεται η εξαέρωση αυτού. Η πλήρωση θα γίνεται βραδέως ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η εξαέρωση του τμήματος. Μετά την πλήρωση και την πλήρη εξαέρωση του δοκιμαζομένου τμήματος αυξάνεται βαθμιαία η υδροστατική πίεση σε 2,00 μ. νερού που μετράται πάνω από το εξωράχιο του αγωγού στο ανάντη τέρμα του τμήματος (ψηλότερο σημείο). Στη συνέχεια ο αγωγός παρακολουθείται επί 24 ώρες, ενώ διατηρείται σταθερά η υδροστατική πίεση με προσθήκη νερού αν απαιτηθεί. Η ποσότητα νερού που προστίθεται για τη διατήρηση της σταθερής υδροστατικής πίεσης μετράται και θεωρείται σαν διαρροή του ελεγχόμενου τμήματος. Σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο έλεγχος στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση, όπως περιγράφεται παραπάνω, λόγω αναγκαιότητας κατασκευής των ιδιωτικών παροχών συγχρόνως με τη κατασκευή του αγωγού, και εφόσον δοθεί σχετική έγγραφη έγκριση από την Υπηρεσία, ο έλεγχος στεγανότητας θα περιορίζεται στη παρακολούθηση επί 24 ώρες των διαφόρων συνδέσεων μεταξύ των σωλήνων, ιδιωτικών παροχών σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας τους. Είναι προφανές ότι θα πρέπει οι πάσης φύσεως συνδέσεις να είναι ορατές. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (έλεγχος στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση παρακολούθηση στεγανότητας σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας), εφόσον υπάρχει διαρροή, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναζητήσει και επισκευάσει όλα τα ελαττώματα, στα οποία οφείλεται η διαρροή και στη συνέχεια να επαναλάβει τη δοκιμή από την αρχή. Σχετικά με τη δοκιμασία θα καταρτισθούν πρωτόκολλα τα οποία θα υπογράφονται από την Υπηρεσία και τον ανάδοχο. 6. Τελικός καθαρισμός και επιθεώρηση Πριν από την παραλαβή του έργου από την επιβλέπουσα υπηρεσία, το όλο σύστημα αγωγών, περιλαμβανομένων των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί ολοκληρωτικά με έκπλυση ή με βούρτσα, σφαίρα ή άλλο κατάλληλο όργανο μέσο των αγωγών ή οποιασδήποτε άλλης αποδεκτής μεθόδου, έτσι ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εμπόδια, και οι σωλήνες εν ευθυγραμμία μεταξύ των φρεατίων. Πριν από την παραλαβή οι αγωγοί θα επιθεωρηθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 7. Επιμέτρηση και πληρωμή Οι εργασίες της συγκεκριμένης Προδιαγραφής συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της πλήρους κατασκευής των αντίστοιχων αγωγών, ανά διάμετρο. ((εει ιδικών ττεεμαχί ίων & εεξξαρττημάττων σωλήνων ύδρεευσηςς)) 1. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των πλαστικών από P.V.C. ή χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων και των χυτοσιδήρων εξαρτημάτων γενικά που απαιτούνται για την

19 κατασκευή του έργου «Προμήθεια Υλικών έτους 2016». Η προμήθεια αφορά τα εις την προμέτρηση και προϋπολογισμό αναφερόμενα είδη και ποσότητες. Τα ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα ή από σκληρό P.V.C. ή από χυτοσίδηρο. Τα από σκληρό P.V.C. ειδικά τεμάχια είναι οι καμπύλες γενικά, οι διπλές μούφες και τα μασόν. Όλα τα υπόλοιπα ειδικά τεμάχια δηλαδή τα ταυ, οι συστολές, τα ενωτικά κλπ. θα είναι κατασκευασμένα από γκρίζο χυτοσίδηρο. Γενικά τα ειδικά τεμάχια που αναγράφονται θα είναι κατάλληλα για την σύνδεση με σωλήνες από σκληρό P.V.C. ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των, κατά DIN 19532, 8061 και Τα ειδικά τεμάχια των αμιαντοσωλήνων θα είναι χυτοσίδηρο από γκρίζο χυτοσίδηρο για την σύνδεση με αμιαντοσωλήνες ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των κατά DIN 19800/56. Τα φλαντζωτά ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων ως και τα εξαρτήματα γενικά θα είναι χυτοσίδηρος από γκρίζο χυτοσίδηρο και οι φλάντζες θα είναι διαμορφωμένες κατά DIN 2532 (ND 10) ή DIN 2533 (16) και DIN Τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα περιγράφονται κατωτέρω χωριστά. 2. Ειδικά τεμάχια από P.V.C. πλαστικών P.V.C. Τα από σκληρό P.V.C. ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με τους σωλήνες και τα άκρα θα είναι ευθεία κατάλληλα για την σύνδεση με την κεφαλή, ή θα φέρουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο. Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων θα είναι σύμφωνη με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 19532, 8061 και 8062 των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν για τους σωλήνες: α) Το υλικό κατασκευής, αποτελούμενο από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινίλιο με προσθήκη περιορισμένων ποσοτήτων λιπαντικών, και σταθεροποιητικών ως και ουσίες αναγκαίες για να δοθεί το κατάλληλο χρώμα. β) Την εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή το χρώμα και την επιφάνεια των σωλήνων η οποία πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς ραβδώσεις και σχισμές. Οποιαδήποτε δε τομή του υλικού δεν πρέπει να παρουσιάζει φυσαλίδες ή κοιλώματα. γ) Τις διαστάσεις, δηλαδή την εξωτερική διάμετρο και το πάχος των τοιχωμάτων, ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο και την ονομαστική πίεση καθώς επίσης και τις επιτρεπόμενες ανοχές στις διαστάσεις γενικά. δ) Την αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση σε 60 0 C για διάστημα 1000 ωρών και με τιμή πίεσης τέτοια ώστε να προκύπτει από τον τύπο του BARLOW περιφερειακή τάση εφελκυσμού ίση με 100 KG/GM2. ε) Την αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση σε 20 0 C για διάστημα 100, 1000 και πρώτων λεπτών της ώρας και με τιμή πίεσης η οποία εξαρτάται από την εκάστοτε ονομαστική πίεση. στ) Την αντοχή σε κρούση από έξω. ζ) Την διαστολή και συστολή σε C. η) Την επίδραση στο νερό έτσι ώστε να μην δίνεται σε αυτό οσμή, γεύση, χρώμα ή οιονδήποτε δηλητηριώδες συστατικό σε πυκνότητα επιβλαβή για την υγεία. θ) Την σύνδεση των άκρων με σύνδεσμο στεγανό σε εσωτερική υδραυλική πίεση ίση με 2,5 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική πίεση και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 πρώτων λεπτών της ώρας. Η σύνδεση θα γίνεται με κεφαλή η οποία θα φέρει ελαστικό δακτύλιο δηλαδή όπως και για τους σωλήνες. ι) Τη σήμανση κάθε τεμαχίου με το σήμα του κατασκευαστή και την αναγραφή της εξωτερικής διαμέτρου και της ονομαστικής πίεσης. 3. Ειδικά τεμάχια χυτοσίδηρα πλαστικών σωλήνων P.V.C. Το από χυτοσίδηρο ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα αποτελούνται από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις. Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να

20 παρουσιάζουν επιφάνεια λεία και ομαλή χωρίς εξογκώματα ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένα με ξένη ουσία. Το άκρο των ή θα είναι ευθεία κατάλληλα για σύνδεση με κεφαλή ή θα έχουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο ή θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για την ανάλογη πίεση λειτουργίας κατά DIN 2532 και Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων θα είναι σύμφωνη προς τους διεθνείς κανονισμούς 150-R13 που οι τεχνικές προδιαγραφές των καθορίζουν για χυτοσιδήρους σωλήνες και ειδικά τεμάχια: Α) Την ποιότητα του γκρίζου χυτοσιδήρου. Β) Τις διαστάσεις και τα βάρη (με ειδικό βάρος 7.15) κάθε τεμαχίου. Γ) Τις ανεκτές αποκλίσεις από τις καθοριζόμενες διαστάσεις και βάρη. Δ) Τις δοκιμές των δοκιμίων σε μηχανικές καταπονήσεις δηλαδή σε εφελκυσμό και σε κάμψη δακτυλίου. Τα δοκίμια των ειδικών τεμαχίων πρέπει να έχουν αντοχή σε εφελκτική ίση τουλάχιστον με 14 KG/MM2. Ε) Την δοκιμή σε σκληρότητα κατά BRINELL η οποία στα ειδικά τεμάχια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 215 μονάδες BRINELL. Στ) Την δοκιμή στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση που καθορίζεται από σχετικούς πίνακες και εξαρτάται από την κλάση των σωλήνων, την διάμετρο και το είδος των τεμαχίων. Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να δοκιμαστούν σε στεγανότητα, πριν την προστατευτική επένδυση. Στην ίδια δοκιμασία πρέπει να παρουσιάζουν στεγανότητα και οι συνδέσεις με κεφαλές μετά ελαστικού δακτυλίου των ειδικών τεμαχίων. Κατά την δοκιμή στεγανότητας δεν πρέπει να παρουσιάζεται η παραμικρή διαρροή ή εφίδρωση. Ζ) Την προστατευτική επένδυση η οποία στην προκειμένη περίπτωση θα γίνει με πλαστική επίστρωση με συνθετικά υλικά PERMATEX, εσωτερικά και εξωτερικά και Η) Την σήμανση κάθε τεμαχίου με το σήμα του κατασκευαστή και την αναγραφή της ονομαστικής διαμέτρου και τυχόν άλλων κύριων χαρακτηριστικών. 4. Ειδικά τεμάχια χυτοσίδηρα - Αμιαντοτσιμεντοσωλήνων. Τα ειδικά τεμάχια που προορίζονται για την σύνδεση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων, θα είναι από χυτοσίδηρο χρώματος γκρίζου ομοιογενή και μη περιέχοντα ξένες επιβλαβείς προσμίξεις. Οι επιφάνειές των πρέπει να είναι λείες και ομαλές χωρίς εξογκώσεις ή κοιλότητες. Τα άκρα των θα είναι ευθεία με εσωτερική διάμετρο και πάχος ίσα αντίστοιχα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των κατά DIN 19800/56 ή θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο και το πάχος των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των κατά DIN 19800/56 ή θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των κατά DIN 2532 και Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων θα είναι σύμφωνη με τους διεθνής κανονισμούς 150 RIS των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές των, καθορίζουν για χυτοσιδήρους σωλήνες και ειδικά τεμάχια τους εις την ανωτέρω παραγρ. 3 αναφερομένους α, β, γ, δ, ε, στ, ζ και η, τεχνικούς όρους. Η δοκιμή στεγανότητας των ειδικών τεμαχίων θα γίνει κατά DIN 19800/59. Κατά την δοκιμή της στεγανότητας δεν πρέπει παρουσιάζεται η ελάχιστη διαρροή και εφίδρωση. Η προστατευτική επένδυση κατά της οξείδωση θα γίνει εσωτερικά και εξωτερικά με κατάλληλο ασφαλτικό διάλυμα που να ξηραίνεται γρήγορα, να επικολλάται καλά, να μην αποφλοιώνεται και να μην προσδίδει στο νερό κάποια οσμή ή γεύση ή επιβλαβή συστατικά. 5.Ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων χυτοσιδηρά φλαντζωτά. Τα φλαντζωτά χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων προορίζονται για τον εξοπλισμό των θαλάμων δικλείδων των δεξαμενών, των αντλιοστασίων, των φρεατίων κλπ. που οι σωληνώσεις είναι εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Τ άκρα αυτών θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για ανάλογη ονομαστική πίεση λειτουργίας κατά DIN 2532 ή 2533 και 2508.

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης)

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : 400 06 Συκούριο Αρ. Μελ. 1/2017 Πληροφορίες : Σαΐτης Νικόλαος. Τηλ. : 24953 50520 Τελεφαχ : 24950 52130 Ε-mail : deya@dimostempon.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΑΦ ΑΚΡΑΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ : ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΤΗΛ. ΣΤΑΘ: ΤΗΛ. ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. μελετης 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

5 / 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : Αριθμός Μελέτης :

5 / 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : Αριθμός Μελέτης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : Αριθμός Μελέτης : 5 / 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Προμήθεια υδραυλικών υλικών για αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης έτους 2016 ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - α/α Τιμ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος, Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αρ. Πρωτ / ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αρ. Πρωτ / ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : 63074 ΑΡΝΑΙΑ Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλέφωνο: 2372 3 50108, 127, 209 FAX : 2372 0 23062, 31777 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μεσοποταμία Καστοριάς T.K. 520 50 Τηλ. Κέντρο: 24670 27493, 24670 61632 Fax: 24670 27494 Γραφείο Καστοριάς: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.-Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:10369 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ 4 /10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: Κ. ΛΕΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗ 59.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4"Χ1/2",Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1"Χ3/4",Βαρέως τύπου τεμ 3

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4Χ1/2,Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1Χ3/4,Βαρέως τύπου τεμ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Π. 7644 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ εξής: Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την προµήθεια Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως Ορειχάλκινες Βανες με

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ A/ A Είδος Προμήθειας Α.Τ. Μον. Μετρ. Ποσ ότ. Τιμή Δαπάνη Σωλήνα PVC/U Φ (Ονομαστικής πίεσης ατμ ) με δακτύλιους στεγανοποίησης A. μέτρα,, Σωλήνα PVC/U

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. (1) (2) (4) (5) (6) (7) Σωλήνα PVC/U Φ63 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ) με δακτύλιους

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. (1) (2) (4) (5) (6) (7) Σωλήνα PVC/U Φ63 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ) με δακτύλιους ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ A/ Μον. Είδος Προμήθειας Α.Τ. A Μετρ. Ποσότ. Τιμή Δαπάνη () () () () () () Σωλήνα PVC/U Φ (Ονομαστικής μέτρα, στεγανοποίησης A., Σωλήνα PVC/U Φ (Ονομαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων Χανιά 15/02/2017 Τηλ. 28210 36278 fax 28210 36289 Αρ.Πρωτ. 1000 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗ0-ΨΡ7. Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Προμήθεια σωλήνων» και διάθεση πίστωσης.

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗ0-ΨΡ7. Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Προμήθεια σωλήνων» και διάθεση πίστωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 7584/04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/30-03-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ 800141173 ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: 2692022666/2692360424/6999924111 - FAX: 2692022656 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μεσοποταμία Καστοριάς T.K. 520 50 Τηλ. Κέντρο: 24670 27493, 24670 61632 Fax: 24670 27494 Γραφείο Καστοριάς: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 1.1 1.2 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6 Ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 4/4/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση των κτιρίων και τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαβρύτων. Η σύνταξη της μελέτης έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 8 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 13588 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μεσοποταμία Καστοριάς T.K. 520 50 Τηλ. Κέντρο: 24670 27493, 24670 61632 Fax: 24670 27494 Γραφείο Καστοριάς: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψαχνά,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψαχνά, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 16/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Προϋπολογισµού: ,19 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Προϋπολογισµού: ,19 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τίτλος : ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 73.000,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» Α.Μ. 55/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩ9Ο-7ΙΣ. 1. Α. Λαζαρίδης

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩ9Ο-7ΙΣ. 1. Α. Λαζαρίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 13/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 260 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 15/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 15/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 264 Α/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 15/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 05-04-06-00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ Β7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Πρόλογος

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ Β7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Πρόλογος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 7.1 Συνοπτική προμέτρηση 7.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 7.1 Συνοπτική προμέτρηση 7. ΕΡΓΟ: Μετατόπιση Δικτύου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΛ) ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 ΚAΕ 2016ΕΠ00610009 ΣΑΕΠ 006/1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Πληρ/ρίες : Σ. Ραμανδάνης Τηλ. : 23733-50215 Fax : e-mail: stelios.ramandanis@nea-propontida.gr Νέα Μουδανιά : 8/4/2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου :

Διαβάστε περισσότερα

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ 1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2012 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ.Αποφ 112/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 15/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ.Αποφ 112/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 15/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ.Αποφ 112/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 15/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση διάθεσης πίστωσης κατάρτιση όρων πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ - ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ, 300 ΘΗΒΑ ΤΗΛ. & FAX: 60-8464 Α.Φ.Μ.: 090075565 - Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ Σύμβαση Θήβα 08-0-04 Αρ. πρωτ.: 8 4SYMV009436

Διαβάστε περισσότερα

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781136 2015-05-18

15PROC002781136 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ Αριθμός μελέτης: 10/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Προϋπολογισμός δαπάνης Φ.Π.Α. 24% Σύνολο : 58.334,50

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Β.Παυλιδου Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 e-mail : vaso.pavlidou@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.Ε.Υ.Α ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Ηµεροµηνία: 30-07-2014 Αριθµ. Πρωτ: 130 Τίτλος : Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος Ταχ. ιεύθυνση : 400 06 Συκούριο Προϋπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2017. ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) 1 1-0223-2 2 1-230-2 3 1-239-2 4 1-310-2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,50 μ.) (ΜΕ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ( ,00 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ( ,00 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΩΝ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,10 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΛΟΙΠΩΝ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,10 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» CPV:

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (.E.Y.Α.Θ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 25/2015 Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: / PROC -- Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34863/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34863/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34863/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & Τ.Υ. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017) Αρ. Μελέτης: 2/2017 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

62 ATM Φ63 TEM. 3, ,90 ATM Φ90 TEM. 5, ,00 ATM Φ110 TEM. 6, ,40 ATM Φ200 ΤΕΜ. 26, ,50

62 ATM Φ63 TEM. 3, ,90 ATM Φ90 TEM. 5, ,00 ATM Φ110 TEM. 6, ,40 ATM Φ200 ΤΕΜ. 26, ,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Εθνικής Αµύνης 4 Πληροφορίες: Μπαλγκουρανίδης Χρήστος Τηλ.:2531350103

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 02-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΡΓΟ:Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής ΑΡ. ΜΕΛ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 Ο Ενότητα: Σωλήνες, Υδραυλικά εξαρτήματα Σωλήνες Σωλήνας είναι το κλειστό μέσο με το οποίο μεταφέρεται το νερό από εκεί που λαμβάνεται (υδροληψία) μέχρι και τη τελευταία έξοδό του (σταλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20%

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και Εθνική Συμμετοχή 20% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προϋπολογισμός: 1.915.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε 0.0.2 Κοζάνη 10-10-2017 Αρ. πρωτ. : 28604 Tαχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τμήμα/Γραφείο Συντάκτης/Πληροφορίες Τηλ. Fax Email : 2 ο ΧΙΛ. Κοζάνης-Θεσ/κης : 50100 Κοζάνη : Προμηθειών : Πεσλή Β. : 24610 51540 :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ υδραυλις Ε.Π.Ε Βαλβίδες ελαστικής εμφράξεως Hawle Αυστρίας ΡΝ 16, εποξειδικής βαφής Κατάλληλες για πόσιμο νερό, δίκτυα αποχέτευσης, βιομηχανικές εφαρμογές Σώμα: σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG-40 DIN 1693

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΒΟΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής»

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής» ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) Έργο: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Χαλκιάδων Θέση: Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ - 17 Τ.Κ 47132 - ΑΡΤΑ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα