ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΕΚ ΙΚΗΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΕΚ ΙΚΗΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΕΚ ΙΚΗΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γεώργιος ονάτος και Ζαχαρίας Μπραγουδάκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαφήµιση αποτελεί βασικό δίαυλο µετάδοσης του µηχανισµού διαφοροποίησης προϊόντος σε µια επιχείρηση που λειτουργεί σε ένα κλάδο µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης όπως είναι αυτός της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Αυτή η στρατηγική marketing στοχεύει στη δηµιουργία συγκριτικού πλεονεκτήµατος για την επιχείρηση, που της επιτρέπει τόσο τη διασφάλιση όσο και την επέκταση του µεριδίου της στην αγορά. Η εµπειρική διερεύνηση της σχέσης µεταξύ πωλήσεων και διαφηµιστικής δαπάνης οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο ρόλος της διαφήµισης στην ανακατανοµή των µεριδίων αγοράς µεταξύ των κυριοτέρων εταιριών του κλάδου είναι σηµαντικός. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαφήµιση χρησιµοποιείται συχνά για να εξηγήσει τις µεταβολές των πωλήσεων σε µια επιχείρηση, εξαιτίας της ικανότητας που έχει να ελκύει αλλά και να διατηρεί ταυτόχρονα πελατειακή βάση (Lilien (1994), Eachambadi(1994)).Η διερεύνηση των επιδράσεων της διαφήµισης γίνεται ιδιαίτερα πεπλεγµένη αν ο κλάδος που µελετάται, έχει ολιγοπωλιακή διάρθρωση και ταυτόχρονα έχει προσεγγίσει το σηµείο κορεσµού (saturation level). Σε µια τέτοια κατάσταση ο κλάδος γίνεται έντονα διεκδικήσιµος και ο στόχος της διαφηµιστικής δαπάνης είναι πλέον διττός, τόσο η αύξηση του µεριδίου της αγοράς 151

2 όσο και η διατήρηση των κεκτηµένων, δηλαδή της υπάρχουσας πελατειακής βάσης και του βαθµού κυριαρχίας της επιχείρησης στον κλάδο (Parker& Roller (1997), Valleti & Cave(1998)). Ο σκοπός του άρθρου είναι να εξετάσει εµπειρικά τη σχέση µεταξύ πωλήσεων και διαφηµιστικής δαπάνης για τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται από ολιγοπωλιακή δοµή και θεωρείται κορεσµένος. Η διερεύνηση µιας τέτοιας σχέσης παρουσιάζει ενδιαφέρον επειδή στον κλάδο αυτό εµφανίζεται έντονα το φαινόµενο της διεκδικησιµότητας (contestable market) και κατά συνέπεια του ένδοκλαδικού ανταγωνισµού. 2. ΕΝ Ο-ΚΛΑ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας αποτελείται από την Cosmote,την Vodafone, και την TIM που είναι οι µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου και την Q-Telecom που είναι συγκριτικά η µικρότερη.από αυτές η Q-Telecom που ιδρύθηκε στα τέλη του έτους 2002 είναι η νεότερη, ενώ η δραστηριότητα της TIM και της Vodafone στην ελληνική αγορά ξεκίνησε τα έτη 1993 και 1994 αντίστοιχα. Η δραστηριότητα της Cosmote ξεκίνησε το έτος Ο βαθµός διείσδυσης και των τεσσάρων εταιριών στην ελληνική αγορά είναι της τάξης του 93,4% το έτος 2003 και προσεγγίζει το 97% το α εξάµηνο του Με κριτήριο το µερίδιο αγοράς, ηγέτης του κλάδου το έτος 2003 θεωρείται η Cosmote µε ποσοστό 37,9% και ακολουθούν η Vodafone µε 35,4% και η TIM µε 23,2% (Πίνακας 1). Το µερίδιο της Q-Telecom θεωρείται συγκριτικά ιδιαίτερα χαµηλό και για το λόγο αυτό, η διερεύνηση θα εστιασθεί στις τρεις µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου. Οι πωλήσεις στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας είναι οι συνδέσεις στο δίκτυο των εταιριών (συµβόλαια και καρτοκινητά). Το µερίδιο αγοράς κάθε επιχείρησης δείχνει τη συµµετοχή των πωλήσεων της επιχείρησης σε σχέση µε τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου, και η µέση διαφηµιστική δαπάνη δείχνει το διαφηµιστικό κόστος ανά πώληση. Ο βαθµός διείσδυσης, δηλαδή οι συνολικές πωλήσεις προς το σύνολο του πληθυσµού αποτελεί µια καλή προσέγγιση του επιπέδου κορεσµού που έχει φτάσει ο κλάδος (Γράφηµα 1). Από την εξέλιξη του βαθµού διείσδυσης παρατηρείται ότι το έτος 2001 ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας ξεπέρασε το κρίσιµο ποσοστό του 60% (Gruber και Verboven (1999), καλύπτοντας τη ζήτηση κατά 73,1% σε σχέση µε το συνολικό πληθυσµό (Πίνακας 1, Γράφηµα 1). 152

3 Πίνακας 1. Μέτρα Ένδο-κλαδικού Ανταγωνισµού * Βαθµός ιείσδυσης (%) 8,9 19,4 36,5 54,4 73,1 85,3 93,4 96,7 Μέση ιαφηµιστική απάνη ( ) ΤΙΜ 24,09 26,84 22,86 31,43 32,76 59,99 Vodafone 26,08 22,91 31,21 107,58 40,96 13,01 Cosmote 13,91 13,24 26,51 49,37 50,40 46,26 Μερίδια Αγοράς(%) ΤΙΜ 41,7 33,5 30,4 27,7 26,8 27,0 23,2 22,7 Vodafone 58,3 51,9 42,7 37,5 36,2 34,6 35,4 34,7 Cosmote 0,0 14,6 26,9 34,7 37,0 37,6 37,9 37,5 Q Telecom 0,8 3,5 5,1 Πηγή : Initiative Media, TIM. *: Α εξάµηνο του ,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Βαθµός ιείσδυσης 1Q99 3Q99 1Q00 3Q00 1Q01 3Q01 1Q02 3Q02 1Q03 3Q03 1Q04 Βαθµός ιείσδυσης Το B τρίµηνο του 2001, ο κλάδος εισήλθε στη φάση κορεσµού και ταυτόχρονα η Cosmote έγινε ηγέτης του κλάδου και η Vodafone ακόλουθος. Ο µέσος ρυθµός αύξησης του µεριδίου αγοράς της Cosmote, µειώθηκε κατακόρυφα από 33,57% που για την περίοδο ,σε 0,53% την περίοδο , εξαιτίας του φαινοµένου του κορεσµού και της διαφηµιστικής εκστρατείας της Vodafone. Το µερίδιο αγοράς της Cosmote το 2001 ανέρχεται στο 37%, που οφείλεται κατά 60% στην µείωση (-22,1%) του µεριδίου της Vodafone (από 58,3% το 1997 σε 36,2% το 2001) και κατά 40% στην µείωση (-14,9%) του µεριδίου της ΤΙΜ, από 41,7% το 1997 σε 26,8% το 2001, (Πίνακας 1, Γράφηµα2 ). 153

4 ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Μερίδια Αγοράς.50 % COSMOTE TIM VODAFONE ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Μέση ιαφηµιστική απάνη 140 ( ) COSMOTE TIM VODAFONE Επίσης, η µέση διαφηµιστική δαπάνη τόσο για την Cosmote όσο και για την Vodafone αυξάνεται µετά το B τρίµηνο του 2001, υποδηλώνοντας αλλαγή της διαφηµιστικής στρατηγικής. Η αλλαγή αυτή εµφανίζεται εντονότερα στην περίπτωση της Vodafone το B τρίµηνο του 2001, δηλαδή ακριβώς µόλις η Cosmote την ξεπερνά στο µερίδιο της αγοράς και o κλάδος γίνεται έντονα διεκδικήσιµος. Ειδικότερα, η µέση ετήσια διαφηµιστική δαπάνη για την Vodafone την περίοδο ( ) που ήταν ηγέτης του κλάδου είναι 26,73 ενώ για την περίοδο ( ) που έγινε πρώτος είναι 53,85. Η µεγαλύτερη µεταβολή της µέσης διαφηµιστικής δαπάνης για την Vodafone εκδηλώνεται το έτος 2002 και ανέρχεται σε 107,58 (έναντι 31,21 το 2001). Η Cosmote αντιδρά στην διαφηµιστική εκστρατεία της Vodafone, αυξάνοντας την µέση διαφηµιστική δαπάνη της σε 49,37 το 2002 (έναντι 26,51 το 2001) µε στόχο να διατηρήσει την ηγεσία στον κλάδο. Η διαφηµιστική εκστρατεία της Vodafone το 2002 δεν ήταν ικανή να επαναφέρει την εταιρία στην ηγεσία του κλάδου, 154

5 αλλά την βοήθησε αποτελεσµατικά να σταθεροποιήσει τη φθίνουσα πορεία του µεριδίου της. Από την άλλη πλευρά, η ΤΙΜ ακολουθεί µια επαλληλία στη διαφηµιστική της στρατηγική. Παρότι, το A τρίµηνο του 2000 η Cosmote ξεπέρασε το µερίδιο αγοράς της ΤΙΜ, η τελευταία δεν φαίνεται να αντιδρά µε τον ίδιο τρόπο που αντέδρασε η Vodafone, δηλαδή αυξάνοντας κατακόρυφα την µέση διαφηµιστική δαπάνη. Αν και το µερίδιο αγοράς της ΤΙΜ, παρουσιάζει σταθερά φθίνουσα πορεία από 41,7% το 1997 σε 22,7% το A εξάµηνο του 2004 (Πίνακας 1, Γράφηµα2 ), η εταιρία συµπεριφέρεται µε τρόπο που καταδεικνύει ότι µια διαφηµιστική εκστρατεία δεν αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο ανάσχεσης της πτωτικής της πορείας. Για αυτό, επιλέγει µικρές και τακτικές µεταβολές της διαφηµιστικής της δαπάνης (Γράφηµα 3). 3. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Η επίδραση της διαφηµιστικής δαπάνης ( D t ) πάνω στις πωλήσεις ( S t ) της κάθε εταιρίας εκτιµάται µε τη βοήθεια βραχυχρόνιων δυναµικών υποδειγµάτων που είναι και γνωστά ως συναρτήσεις αντίδρασης (reaction functions), διότι µας δείχνουν πως αντιδρούν οι πωλήσεις σε µεταβολές ( ) της διαφηµιστικής δαπάνης. Μια συνάρτηση αντίδρασης στη γενική της µορφή δίδεται ως εξής : n S = c + a S + b D + e t 0 it t i jt t j t i= 1 j= 0 m και t e i.i.d N(0,σ 2 ) (1) Οι χρονικές υστερήσεις της µεταβολής των πωλήσεων St i εισάγονται στο υπόδειγµα για να µετρηθούν πιθανά φαινόµενα εθισµού και καταναλωτικής εµπιστοσύνης τα οποία επιδρούν στην τρέχουσα µεταβολή των πωλήσεων S t (Elliott(2001), Bass και Clarke (1972), Bass(1969)). Ο όρος Dt j,µετρά την επίδραση των χρονικών υστερήσεων της µεταβολής των διαφηµιστικών δαπανών πάνω στην τρέχουσα µεταβολή των πωλήσεων St.Τα δεδοµένα 1 έχουν τριµηνιαία συχνότητα για την περίοδο 1999(1) έως 2004(2). Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εξειδίκευση του υποδείγµατος είναι από το γενικό στο ειδικό (general to specific) 1 Το εύρος του δείγµατος επιλέχθηκε σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητα των στοιχείων. Τα δεδοµένα προέρχονται από τον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας ΤΙΜ, καθώς επίσης και από την εταιρία Initiative Media.Για τον αποπληθωρισµό της τρέχουσας διαφηµιστικής δαπάνης χρησιµοποιήθηκε ο είκτης Τιµών Καταναλωτή. Οι σειρές έχουν εποχικά διορθωθεί µε το πρόγραµµα Χ-11-Arima,Dagum (1979). Για την εκτίµηση των δυναµικών υποδειγµάτων χρησιµοποιούνται οι λογάριθµοι των σειρών σε πρώτες διαφορές. 155

6 (Krolzig και Hendry ( 2001 ). Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων από τις συναρτήσεις αντίδρασης, παρουσιάζονται στον Πίνακας 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Αποτελέσµατα Συναρτήσεων Αντίδρασης COSMOTE VODAFONE TIM X I S cosm t S vod t S tim t Const S vod t * S tim t * D cosm t 0.110* D cosm t * D cosm t * D vod * D vod t * * D tim t * D tim t * 0.443* R 2 adj DW LM ** (p-value) RESET (p-value) * Συµβολίζει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5% στο τυπικό έλεγχο t-test. ** Ο έλεγχος LM είναι ένας χ 2 έλεγχος για την ύπαρξη 4 ης τάξης αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα. Η συνάρτηση αντίδρασης της Cosmote καταδεικνύει µια επιτυχηµένη διαφηµιστική καµπάνια εκ µέρους της Vodafone διότι η τελευταία καταφέρνει µε µια αύξηση των διαφηµιστικών της δαπανών κατά 10% να µειωθούν οι πωλήσεις της Cosmote κατά 43%. Αντίθετα, η διαφηµιστική καµπάνια της ΤIM που γίνεται µια περίοδο πριν επιδρά θετικά στις πωλήσεις της Cosmote αφού τις αυξάνει κατά 10%. ηλαδή, η διαφηµιστική στρατηγική της TIM αποτυγχάνει να διαφοροποιήσει επαρκώς τα προϊόντα της στην αγορά και από αυτή την αποτυχία επωφελείται εν µέρει Cosmote.Η διαφηµιστική δαπάνη της Cosmote που γίνεται ένα τρίµηνο πριν αυξάνει τις τρέχουσες πωλήσεις της εταιρίας κατά περίπου 23%. Η συνάρτηση αντίδρασης της Vodafone φανερώνει µια επιτυχηµένη διαφηµιστική καµπάνια της εταιρίας για τα προϊόντα της αφού καταφέρνει µε µια αύξηση κατά 10% των διαφηµιστικών δαπανών ένα τρίµηνο πριν να αυξήσει τις πωλήσεις της τρέχουσας περιόδου κατά 61%. Επίσης η θετική επίδραση κατά 6,8% των προηγούµενων πωλήσεων της εταιρίας πάνω στην τρέχουσα µεταβολή των πωλήσεων, υποδεικνύει ένα βαθµό ικανοποίησης και εµπιστοσύνης του καταναλωτή για τα προϊόντα της Vodafone.Η διαφηµιστική καµπάνια της Cosmote δυο τρίµηνα πριν 156

7 επιδρά αρνητικά -39% περίπου, πάνω στην τρέχουσα µεταβολή των πωλήσεων της Vodafone, αντισταθµίζοντας σχεδόν πλήρως την αρνητική επίδραση της διαφήµισης από τη Vodafone πάνω στις πωλήσεις της Cosmote.Η διαφηµιστική δαπάνη της TIM µειώνει τις τρέχουσες πωλήσεις της Vodafone κατά 9% επιτυγχάνοντας έτσι µια διαφοροποίηση των προϊόντων της από εκείνα της Vodafone. Η συνάρτηση αντίδρασης της TIM αποκαλύπτει µια επιτυχηµένη διαφηµιστική καµπάνια της εταιρίας για τα προϊόντα της, αφού καταφέρνει µε µια αύξηση κατά 10% των διαφηµιστικών δαπανών ένα τρίµηνο πριν να αυξήσει τις πωλήσεις της τρέχουσας περιόδου κατά 44,3%. Η διαφηµιστική δαπάνη της Vodafone µε χρονική υστέρηση ενός τριµήνου µειώνει τις τρέχουσες πωλήσεις της TIM κατά 12,7%. Αντίθετα, η διαφηµιστική καµπάνια της Cosmote που γίνεται ένα τρίµηνο πριν επιδρά θετικά στις πωλήσεις της TIM αφού τις αυξάνει κατά 11%. Η θετική επίδραση κατά 40% των προηγούµενων πωλήσεων της TIM πάνω στην τρέχουσα µεταβολή των πωλήσεων, φανερώνει ένα αξιοσηµείωτο βαθµό ικανοποίησης και εµπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα της ΤΙΜ, γεγονός που ερµηνεύει εν µέρει και τη χαµηλότερη µέση διαφηµιστική δαπάνη της ΤΙΜ συγκριτικά µε τις άλλες δυο εταιρίες. Τέλος, και οι τρεις συναρτήσεις αντίδρασης επιτυγχάνουν να περάσουν τους διαγνωστικούς ελέγχους LM και RESET, απορρίπτοντας την υπόθεση για ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα και λανθασµένης εξειδίκευσης, αντίστοιχα. Η τιµή του προσαρµοσµένου συντελεστή προσαρµογής R 2, είναι ικανοποιητική και για τις τρεις συναρτήσεις αντίδρασης δεδοµένου ότι η µεταβλητότητα των πωλήσεων ερµηνεύεται και από πολλούς άλλους παράγοντες (τιµολογιακή πολιτική, παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, γεωγραφική γειτνίαση, µακροοικονοµικές συγκυρίες κ.α.). 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης και πολύ υψηλό βαθµό διείσδυσης προκαλώντας µια έντονη ένδο-κλαδική διεκδικησιµότητα µεταξύ των εταιριών που τον συνιστούν. Η αναδιανοµή των µεριδίων της αγοράς µεταξύ των τριών µεγαλυτέρων εταιριών του κλάδου, υποστηρίζει την υπόθεση της διεκδικήσιµης αγοράς και αναδεικνύει το σηµαντικό ρόλο της διαφηµιστικής δαπάνης ως βασικού διαύλου µετάδοσης του µηχανισµού διαφοροποίησης προϊόντος. Η πολιτική διαφηµιστικών δαπανών που ακολουθείται από την COSMOTE αφενός επιτυγχάνει να αυξήσει τις πωλήσεις της αφετέρου επιδρά αρνητικά στις πωλήσεις του κύριου αντιπάλου που είναι η VODAFONE. Το ίδιο επιτυγχάνει και η VODAFONE σε σχέση µε την COSMOTE 157

8 αλλά µε υψηλότερο διαφηµιστικό κόστος. Η ΤΙΜ φαίνεται ότι στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην σχέση εµπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα της,γεγονός που ερµηνεύει εν µέρει και τη χαµηλότερη µέση διαφηµιστική δαπάνη της ΤΙΜ συγκριτικά µε τις άλλες εταιρίες. Η δαπάνη για διαφήµιση της ΤΙΜ επιδρά θετικά πάνω στις δικές της πωλήσεις αλλά και σε αυτές της COSMOTE αλλά αρνητικά πάνω στις πωλήσεις της VODAFONE. ABSTRACT Advertising expenditure is a basic channel in the transmission mechanism of a firm s diversification product, which runs in a highly concentrated sector, as is the mobile telecommunication market in Greece. This strategy of marketing aims to develop a comparative advantage for the firm ensuring maintenance and increase of the market share. The empirical investigation between sales and advertising expenditure provides evidence that advertising expenditure plays a substantial role on the redistribution of the market shares among the main firms of the Greek mobile sector. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Baghestani, H. (1991), Cointegration Analysis of the Advertising-Sales Relationship, Journal of Industrial Economics, 39, Bass, F.M.(1969), A Simultaneous Equation Regression Study of Advertising and Sales of Cigarettes, Journal of Marketing Research,6, Bass, F.M., D.G. Clarke (1972), Testing Distributed Lag Models of Advertising Effect, Journal of Marketing Research, 9, Clarke, D.G. (1976), Econometric Measurement of the Duration of Advertising Effect on Sales, Journal of Marketing Research, 13, Eachambadi, N. (1994), Does Advertising Work?,The McKinsey Quarterly, 2, Elliott, C. (2001), A Cointegration Analysis of Advertising and Sales Data, Review of Industrial Organization, 18, Fullerton, H.S. (1998) Duopoly and Competition: The Case of American Cellular telephone, Telecommunication Policy, 22, Gruber, H. (1999), An Investment View of Mobile Telecommunications in the European Union, Telecommunications Policy, 23, Gruber, H., F. Verboven (1999), The diffusion of mobile telecommunications services in the European Union, Discussion Paper No Krolzig, H.M., D.F. Hendry,( 2001). Computer automation of general-to-specific model selection procedures, Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 25(6), pages Lilien, G.L.(1994), Marketing Models, Past, Present and Future, in Research Tradition in Marketing, Boston:Kluwer,1-20. Parker,P.M.,& Roler,L.H.(1997).Collusive conduct in Duopolies: Multimarket contact and crossownership in the mobile telephone industry. RAND Journal of Economics,28(2), Valleti,T.,&Cave,M.(1998).Competition in UK mobile communications. Telecommunications Policy, 22(2), Zanias, G.P. (1994), The Long-Run, Causality, and Forecasting in the Advertising-Sales Relationship, Journal of Forecasting, 13, Zhou, N., D. Zhou, and M.Ouyang (2003) Long Term Effects of Television Advertising on Sales of Consumer Durables and Nondurables, Journal of Advertising, 32,

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων Αναστάσιος Ν. Καραγάνης Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Ερευνητικό Κέντρο Ποσοτικής Ανάλυσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Διαδικασία της Αγοράς Διαρκών Αγαθών, οι Μεταβλητές που Επιδρούν επί της Τελικής Επιλογής του Καταναλωτή και η Λήψη Απόφασης Καταναλωτή για την Αγορά Επίπλων Κουζίνας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία :

Διπλωματική Εργασία : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία : Αιτιακές σχέσεις μεταξύ αποδόσεων μετοχών και μακροοικονομικών μεταβλητών σε μία μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Η κρίση στην ευρωζώνη και την Ελλάδα

Δ. Η κρίση στην ευρωζώνη και την Ελλάδα Δ. Η κρίση στην ευρωζώνη και την Ελλάδα Η δυναμική του χρέους στις χώρες της ΟΝΕ και οι αντιδράσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών Νάνσυ Θεοφιλάκου Προϊσταμενη Τμήματοσ διευθυνση μακροοικονομικησ αναλυσησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΕΣ/0931

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 TPAΠEZA THΣ EΛΛA OΣ Eλευθ. Bενιζέλου 21 102 50 Aθήνα www.bankofgreece.gr ιεύθυνση Oικονοµικής Ανάλυσης και Mελετών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B - Γ 2010, 171-196 Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην περίοδο της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αναστάσιος Καραγάνης 1 και Μαριάνθη Στάμου 1 Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ, /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΤΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (8086) Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε Εξάμηνο Οκτώβριος 2007 Α. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192 Διονύσης Μπαλούρδος Επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια και στον οικονομικό αποκλεισμό: αρχικές μετρήσεις και προσαρμοστικές πολιτικές Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Human Resource Management in Information and Communications

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Οπωροκηπευτικών Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΙΕΛΚΑ, 2012)

Κλάδος Οπωροκηπευτικών Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΙΕΛΚΑ, 2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 1. ΚΛΑΔΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Η συνεισφορά του αγροτικού τομέα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας ανήλθε σε 3,1%

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 8 Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝIΔΗΣ KAI ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Strategic Analysis Ιούλιος 213 Greece Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η Αντιμετώπιση των Καρτέλ από την Πολιτική Ανταγωνισμού Αποτελεσματική;

Είναι η Αντιμετώπιση των Καρτέλ από την Πολιτική Ανταγωνισμού Αποτελεσματική; Είναι η Αντιμετώπιση των Καρτέλ από την Πολιτική Ανταγωνισμού Αποτελεσματική; Γιάννης Κατσουλάκος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΕΙΣ «Η Οικονομία το 2009» 1. Εισαγωγή: Συμφωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής 1 Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής Απόστολος Ραφαηλίδης Οκτ. 1998 Εισαγωγή Ένα από τα πρώτα και βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τους οικονοµολόγους, και άλλους επιστήµονες,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα