ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.)"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα Εκκαθαριστικών Μελών» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 43/ ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή (εφεξής ο «Κανονισμός Αξιών») και τις διατάξεις του άρθρου 5επ. του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (εφεξής ο «Κανονισμός Παραγώγων») ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ Πεδίο εφαρμογής: Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τα Εκκαθαριστικά Μέλη του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων: α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους β) Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους γ) Τη διαδικασία σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς Εκκαθαριστικού Μέλους δ) Τη διαδικασία μετεγκατάστασης Εκκαθαριστικού Μέλους. ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1 Γενικές ρυθμίσεις 1. Στο παρόν Μέρος ορίζεται η διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων. Η κάθε ιδιότητα κτάται ξεχωριστά και αυτοτελώς με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και στον Κανονισμό Σελ. 1

2 Εκκαθάρισης Παραγώγων αντίστοιχα. Όπου στην παρούσα Απόφαση προβλέπεται ο όρος Εκκαθαριστικό Μέλος νοούνται το Εκκαθαριστικό Μέλος Άμεσο ή Γενικό τόσο του Συστήματος Αξιών όσο και του Συστήματος Παραγώγων, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. 2. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Πεδίου Εφαρμογής των αντίστοιχων Κανονισμών. 2 - Διαδικασία & στάδια ελέγχου και έγκρισης Εκκαθαριστικού Μέλους 2.1 Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους η Ε.Π.Ε.Υ. ή το Πιστωτικό Ίδρυμα (υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος) οφείλουν να τηρούν και να ολοκληρώνουν επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος Μέρους. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία (3) επιμέρους στάδια, ήτοι: α) το Στάδιο Υποβολής της Αίτησης & Έγκρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους β) το Στάδιο Προετοιμασίας για την Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους γ) το Στάδιο Ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους 2.2 Η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή του στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγουμένων κατά σειρά σταδίων. 2.3 Ειδικότερα, τα στάδια της διαδικασίας απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους έχουν ως ακολούθως. 3 Στάδιο 1 ο : Υποβολή Αίτησης & Έγκρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους 3.1 Το παρόν Στάδιο αφορά στην υποβολή στην ΕΤ.ΕΚ. της Αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους. Με βάση τις κατηγορίες Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων η σχετική Αίτηση μπορεί να αφορά: α) Στην απόκτηση της ιδιότητας Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους β) Στην απόκτηση της ιδιότητας Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. 3.2 Η Αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το Παράρτημα Α της παρούσας Απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. 3.3 Για το παραδεκτό της Αίτησης, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία που εξειδικεύουν την αιτηθείσα ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους και να υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους. 3.4 Εκτός των οριζομένων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων κατά περίπτωση, η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά: Α. Για ημεδαπό υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος (με καταστατική έδρα στην Ελλάδα]: 2

3 α) Επικυρωμένο αντίγραφο από το Επίσημο Μητρώο Καταχώρησης ή Εγγραφής του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους, με το οποίo να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία: i) η άδεια σύστασης της εταιρίας. ii) η μη ανάκληση της άδειας σύστασης και η μη θέση της σε εκκαθάριση iii) η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας. β) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. γ) ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή του. δ) Εάν το υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Ε.Π.Ε.Υ., επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παροχής της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζεται στο ν. 3606/2007 και στην Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ε) Δείγματα υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους. στ) Δύο πρόσφατους δημοσιευμένους ισολογισμούς για τον έλεγχο του ελάχιστου υποχρεωτικού ύψους μετοχικού κεφαλαίου του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους όπως ορίζεται κατά περίπτωση στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων. ζ) Υπόμνημα που να έχει κατ ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται κατά περίπτωση στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων και να ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως καθορίζονται στον ενδεικτικό οδηγό Υπομνημάτων του Παραρτήματος Β της παρούσας Απόφασης. B. Για αλλοδαπό υποψήφιο Εκκαθαριστικό Μέλος (που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Μέλους μέσω υποκαταστήματος): Επιπροσθέτως όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών υπό στοιχεία Αa) έως Αg) υποβάλλονται επίσης και τα εξής δικαιολογητικά: α)εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους εκτός Ελλάδος, έγγραφη ενημέρωση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας γνωστοποίησης βάσει του ν. 3606/2007, όπου υφίσταται τέτοια γνωστοποίηση. β)φεκ νόμιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του υποκαταστήματος. γ) Εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. ή πιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας, αντίγραφο της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση, για τη λειτουργία της Ε.Π.Ε.Υ. ή του πιστωτικού ιδρύματος αντίστοιχα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος. Γ. Για υποψήφιο που αιτείται την απόκτηση της ιδιότητας του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους α) Σε περίπτωση υποψηφιότητας για την πρόσβαση στο Σύστημα Αξιών, ενημέρωση από το Χ.Α. για την έγκριση της ιδιότητας του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους ως Μέλους της Αγοράς Αξιών ή της ΕΝ.Α. του Χ.Α. 3

4 β) Σε περίπτωση υποψηφιότητας για την πρόσβαση στο Σύστημα Παραγώγων, ενημέρωση από το Χ.Α. για την έγκριση της ιδιότητας του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους ως Μέλους της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. Η ως άνω ενημέρωση μπορεί να προσκομίζεται το αργότερο μέχρι την έγκριση του υποψηφίου ως Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους από το Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 3.5 Η προσκόμιση των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων Α και Β της παραγράφου 3.4 για μεν τις ημεδαπές εταιρίες, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα, για δε τις αλλοδαπές, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 3.6 Μετά την υποβολή των παραπάνω, το Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. αποφασίζει επί της αίτησης του υποψήφιου. 3.7 Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από το Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στα παρακάτω στάδια. Στάδιο 2 ο : Προετοιμασία για την Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους 4.1 Κατά το στάδιο της προετοιμασίας για την ενεργοποίησή του, το εγκεκριμένο Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: α) Εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΤ.ΕΚ.. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να επικοινωνεί με το αρμόδιο Τμήμα της ΕΤ.ΕΚ. για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής (κόμβοι, τερματικά, υπηρεσία API κλπ) στα γραφεία του, η οποία και απαιτείται για την ενεργοποίηση αυτού στο Σύστημα Αξιών και Παραγώγων αντίστοιχα. β) Αντίγραφο του πρακτικού διορισμού Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή (τουλάχιστον 1), σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων καθώς και των σχετικών Αποφάσεων της ΕΤ.ΕΚ., από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους. γ) Η ΕΤ.ΕΚ., προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητα του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους και των υπαλλήλων του για την απόκτηση της αιτηθείσας ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους, δύναται να ζητά τη συμμετοχή του, σε εικονικές συνεδριάσεις (mock clearing) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και εκκαθάρισης. 4 - Στάδιο 3 ο : Ενεργοποίηση του υποψήφιου Εκκαθαριστικού Μέλους 4.1 Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνο στην περίπτωση ενεργοποίησης Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους Εάν η ενεργοποίηση αφορά την ιδιότητα του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών, τότε το Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων εγγραφής στην ΕΤ.ΕΚ.. β) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής στην ΕΤ.ΕΚ.. γ) Βεβαίωση κατάθεσης της εισφοράς του υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, ήτοι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) για το άνοιγμα της Κύρια Μερίδας του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. 4

5 δ) Άνοιγμα Διακριτής/ών Μερίδων στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης με την κατάθεση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης εισφοράς υπέρ του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών. Το αίτημα ενεργοποίησης διακριτής/των μερίδων υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του με βάση το Παράρτημα Β της παρούσας απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της 1. ε) Αίτηση για ενεργοποίηση Τερματικών στο Σ.Α.Τ. στ) Αίτηση ενεργοποίησης Μέλους και Χρηστών στο Σ.Α.Τ. ζ) Υπογραφή σύμβασης Συμμετοχής στο Σ.Α.Τ. μέσω προγραμματιστικών εφαρμογών API στην περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί τέτοια υπηρεσία. η) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της Εάν η ενεργοποίηση αφορά την ιδιότητα του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Παραγώγων, τότε το Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων εγγραφής στην ΕΤ.ΕΚ.. β) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής στην ΕΤ.ΕΚ.. γ) Βεβαίωση παροχής της αρχικής ασφάλειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων. δ) Αίτηση για ενεργοποίηση Τερματικών στο Σ.Α.Τ. ε) Αίτηση ενεργοποίησης Μέλους και Χρηστών στο Σ.Α.Τ. στ) Υπογραφή σύμβασης Συμμετοχής μέσω προγραμματιστικών εφαρμογών API στην περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί τέτοια υπηρεσία. ζ) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της. 3 η) Δήλωση Σταθμών Εργασίας & Χρηστών- Αγορά Παραγώγων 4.2 Οι όροι της παρούσας παραγράφου αφορούν μόνο στην περίπτωση ενεργοποίησης της ιδιότητας Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους Εάν η ενεργοποίηση αφορά στην ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) όλα τα ανωτέρω υπό και επιπλέον βεβαίωση παροχής της αρχικής του ασφάλειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ., ήτοι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. β) Άνοιγμα Διακριτής Μερίδας/ων Πελάτη στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης με την κατάθεση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης εισφοράς υπέρ του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών. Το αίτημα ενεργοποίησης διακριτής/των μερίδων υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. όπως αυτό καθορίζεται ως προς τη μορφή και το 5

6 περιεχόμενό του με βάση το Παράρτημα Β της παρούσας απόφασης, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της 4. γ) Ενημέρωση προς ΕΤ.ΕΚ. για την ύπαρξη σύμβασης μετάθεσης εκκαθάρισης που έχει υπογράψει με Μέλη της Αγοράς για την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα διενεργούν Εάν η ενεργοποίηση αφορά στην ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους για Παράγωγα Προϊόντα οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά α) Oλα τα ανωτέρω υπό εκτός από το γ), και επιπλέον βεβαίωση παροχής της αρχικής ασφάλειας υπέρ ΕΤ.ΕΚ. ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ ( ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων. β) Ενημέρωση προς ΕΤ.ΕΚ. για την ύπαρξη σύμβασης μετάθεσης εκκαθάρισης που έχει υπογράψει με Μέλη της Αγοράς για την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα διενεργούν. Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησής του, το Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να έχει προβεί σε όλες τις παραπάνω ενέργειες και να έχει καταθέσει στην ΕΤ.ΕΚ. όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενεργοποίησή του. Το Εκκαθαριστικό Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΕΤ.ΕΚ. για κάθε αλλαγή είτε αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας του, είτε αφορά μεταβολή των στοιχείων των Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών τους που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Αξιών ή Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση. Μέχρι τη γνωστοποίηση της αλλαγής αυτής κάθε έγγραφο κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το Εκκαθαριστικό Μέλος στην αίτηση ενεργοποίησής του. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΤ.ΕΚ. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων του χορηγήθηκε η έγκριση για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας. Με την ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1. Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους, το Μέλος οφείλει, πέραν της έγγραφης γνωστοποίησης με προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προς την ΕΤ.ΕΚ. καθώς και όλων των σχετικώς οριζομένων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών ή τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση, να τηρεί τα ακόλουθα: 1.1 Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις και αφορούν στην ιδιότητα για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. Ενδεικτικά το Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση, να κλείνει τις ανοικτές θέσεις και να απενεργοποιεί τους πάσης φύσεως κωδικούς ή λογαριασμούς τους οποίους και διατηρεί υπό τη σχετική ιδιότητα. 6

7 1.2 Να θέτει στη διάθεση της ΕΤ.ΕΚ. τον τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και το λογισμικό που έλαβε από την ΕΤ.ΕΚ. στο πλαίσιο διασύνδεσής του με το Σύστημα Αξιών ή Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση και γενικά να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ. για την τελική εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητα Μέλους για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. 2. Η επιστροφή των ασφαλειών του υπό παραίτηση Εκκαθαριστικού Μέλους ή και του υπολοίπου Μερίδων του στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, ανάλογα με την περίπτωση, διενεργείται μετά την πλήρη εξόφληση των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεών του προς την ΕΤ.ΕΚ. και την γνωστοποίηση της παραίτησής του στο Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων όπως ισχύουν. Με την ολοκλήρωση της παραίτησης του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της. ΜΕΡΟΣ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1. Συγχώνευση Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος 1.1 Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Εκκαθαριστικού Μέλους: 1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος του ιδίου Συστήματος, ήτοι του Συστήματος Αξιών ή του Συστήματος Παραγώγων κατά περίπτωση, το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος συνεχίζει να λειτουργεί με την ιδιότητά του, διαδεχόμενο αυτοδικαίως το απορροφούμενο Εκκαθαριστικό Μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου σε σχέση με το οικείο Σύστημα, μη θιγομένων των ειδικότερα οριζομένων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος. 2. Συγχώνευση ή εξαγορά τέτοια δεν αποκλείεται, ακόμη και εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Άμεσο ή Γενικό ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Γενικό ή Άμεσο αντίστοιχα υπό τους εξής ειδικότερους όρους που αφορούν αποκλειστικώς το Σύστημα Παραγώγων: α) Εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Άμεσο, ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Γενικό, το απορροφούν οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να μπορεί να διενεργεί συναλλαγές για κωδικούς πελατείας του απορροφούμενου που διατηρούν θέσεις κατά τη συντέλεση της συγχώνευσης, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις θέσεις αυτές. β) Εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Γενικό, ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Άμεσο, το απορροφούν οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να μπορούν να διενεργούνται μέσω συνεργαζόμενων με αυτό Μελών της Αγοράς Παραγώγων συναλλαγές για κωδικούς πελατείας του απορροφούμενου που διατηρούν θέσεις κατά τη συντέλεση της συγχώνευσης, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις θέσεις αυτές. 7

8 3. Σε κάθε περίπτωση το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να τηρεί τις παρακάτω διαδικασίες: Στάδιο 1 ο Σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Αξιών ή Παραγώγων κατά περίπτωση με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης ή εξαγοράς στο αρμόδιο Τμήμα της ΕΤ.ΕΚ. και συνεργάζεται μαζί του: i) Για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφούντος Εκκαθαριστικού Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ΑΡΙ κλπ) ii) Στον υπολογισμό του σχετικού κόστους iii) Για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών Στάδιο 2 ο Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών ή Παραγώγων κατά περίπτωση με τα νέα στοιχεία, το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει στο Τμήμα της ΕΤ.ΕΚ. που είναι εκάστοτε αρμόδιο, τα έντυπα που απαιτούνται για την αλλαγή του τεχνικού εξοπλισμού και αλλαγή χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο Σύστημα (Ενεργοποίηση Τερματικών/Χρηστών στο Σ.Α.Τ.και Φόρμα Δήλωσης Σταθμών Εργασίας & Χρηστών για τα Παράγωγα). Επίσης το Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει τυχόν κόστη και χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής καθώς και υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ. για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 1.2 Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Εκκαθαριστικού Μέλους Στάδιο 1 ο Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς, το απορροφούμενο/εξαγοραζομένο Εκκαθαριστικό Μέλος, υποβάλλει/καταγγέλλει τυχόν συμβάσεις που έχει υπογράψει με την ΕΤ.ΕΚ. καθώς και οτιδήποτε του χρειαστεί για την απενεργοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού, χρηστών, τερματικών,κλπ Στάδιο 2 ο Η διαγραφή Εκκαθαριστικού Μέλους λόγω συγχώνευσης/εξαγοράς γνωστοποιείται στο Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης σχετικού αντιγράφου της καταχώρησης στο επίσημο μητρώο καταχώρησης της απόφασης του αρμόδιου Υπουργείου για την έγκριση της συγχώνευσης. 1.3 Ολοκλήρωση Συγχώνευσης/Εξαγοράς: Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς απαιτούνται τα εξής: 8

9 o o o o o Ομαλή τακτοποίηση από την πλευρά του απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Εκκαθαριστικού Μέλους των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις. Από κοινού επιστολή των δύο Εκκαθαριστικών Μελών που θα ζητούν μεταφορά δηλώσεων Χρήσης, μεταφορά ποσοτήτων, μεταφορά χαρτοφυλακίου ασφαλείας και αλλαγή χειριστή επιστροφής σε ενεχυριασμένες ποσότητες καθώς και υπολοίπων δανεισμού (διαθέσιμαλογιστικά), εφόσον υπάρχουν. Απενεργοποίηση της Κύριας Μερίδας του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. Απενεργοποίηση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της 5. Καταβολή επιπλέον εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ή τυχόν ασφαλειών/εγγυήσεων υπέρ ΕΤ.ΕΚ. όπου απαιτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων. Μετά τη γνωστοποίηση της συγχώνευσης/εξαγοράς στο Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, επιστρέφονται τυχόν ασφάλειες/εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί ή δεσμευτεί υπέρ αυτής καθώς και εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, μη θιγομένων των ειδικότερα οριζομένων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Αξιών ή στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Παραγώγων κατά περίπτωση. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος/εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά. 2. Συγχώνευση Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από Μη Εκκαθαριστικό Μέλος 2.1 Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Μέλους που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση η εξαγορά του από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος, το νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, εφόσον επιθυμεί να καταστεί Εκκαθαριστικό Μέλος, πρέπει να προβεί εξ αρχής στη διαδικασία απόκτησης της οικείας ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του για καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής Μέλους κατά τα οριζόμενα στους ως άνω Κανονισμούς και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΤ.ΕΚ Η απόφαση έγκρισης του νέου Εκκαθαριστικού Μέλους από το ΔΣ της ΕΤ.ΕΚ., τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο επίσημο μητρώο του αρμόδιου Υπουργείου για την έγκριση της συγχώνευσης Το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στην παράγραφο του παρόντος Μέρους, καθώς και στην παράγραφο 4 του Μέρους Α του παρόντος. 2.2 Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Μέλους 9

10 Το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στην παράγραφο 1.2. του παρόντος Μέρους. 2.3 Ολοκλήρωση Συγχώνευσης/Εξαγοράς: Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς απαιτούνται όσα περιγράφονται στην παράγραφο 1.3 του παρόντος Μέρους. ΜΕΡΟΣ Δ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής δομής Εκκαθαριστικού Μέλους σε άλλο χώρο, στην ίδια ή σε άλλη διεύθυνση, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 1. Στάδιο 1 ο : Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα της ΕΤ.ΕΚ. και συνεργάζεται μαζί του: i) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του (κόμβους, τερματικά, κλπ) ii) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους iii) για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών. 2. Στάδιο 2 ο : Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος της ΕΤ.ΕΚ.. 3. Στάδιο 3 ο : Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα της ΕΤ.ΕΚ. τα νέα στοιχεία της έδρας του. Επίσης το Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής σύμφωνα με τις υπηρεσίες που του παρείχε η ΕΤ.ΕΚ.. Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους. Ισχύς 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστή Συστήματος με την εξαίρεση των διατάξεων για τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη του Συστήματος Αξιών οι οποίες ισχύουν από την 27 η Σεπτεμβρίου Η ΕΤ.ΕΚ. ανακοινώνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ υποπαρ. 8 της Ενότητας VII του Κανονισμού Αξιών, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενα κατά τους όρους του παρόντος πρόσωπα για την απόκτηση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Αξιών της ιδιότητας του Άμεσου ή του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. 2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο της Ε.Χ.Α.Ε. 10

11 1 Το στοιχείο δ) της υποπαραγράφου του Σταδίου 3 της παραγράφου 4 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 48/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 2 Η περίπτωση η) της υποπαραγράφου του Σταδίου 3 της παραγράφου 4 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 3 Η περίπτωση ζ) της υποπαραγράφου του Σταδίου 3 της παραγράφου 4 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 4 Το στοιχείο β) της υποπαραγράφου του Σταδίου 3 της παραγράφου 4 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 48/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 5 Το 5 ο εδάφιο της υποπαραγράφου 1.3. της παραγράφου 1 του Μέρους Γ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 11

(Συνεδρίαση 109/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ. α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους

(Συνεδρίαση 109/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ. α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών»,

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015, 15.09.2016, 08.06.2017

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Όροι Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.10.2014 και 17.11.2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Όροι Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. 1»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. 1» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. 1» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.09.2010, 21.02.2011, 18.04.2011, 5.3.2012 και 9.4.2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015, 18.5.2015, 29.6.2015 και 28.8.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/21.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2. Απόφαση 14 «Διαδικασίες Μετάβασης Αξιών» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2.2015) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.»

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 19.1.2017 και 6.12.2017 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή».

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/22.9.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1122/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1122

ΠΟΛ 1122/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1122 ΠΟΛ 1122/2015 ιευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα ημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.2 Νοέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 και 27.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 262/

Συνεδρίαση 262/ Συνεδρίαση 262/23.2.2018 Θέμα 3: Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195/17.08.2007), την από 43/28.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.4 Δεκέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010, 30.5.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 18.6.2012, 24.9.2012,12.11.2012,27.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 27 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών» (όπως τροποποιήθηκε με την από 29-4- 2010, την 11/19-7-2012, την 23-5-2013 και την από 25-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/22.1.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) και την εγκριτική απόφαση 7/556/8.7.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 221/ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Συνεδρίαση 221/ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, Συνεδρίαση 221/17.3.2017 Θέμα 19: Παράρτημα ΙΙ της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Εργασίες του ειδικού εκκαθαριστή πιστωτικού ιδρύματος με σκοπό την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4335/2015 και του ν. 4370/2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση ΔΣ του ΧΑ)

«Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση ΔΣ του ΧΑ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 37 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιριών» (κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 12-10-2006 απόφαση ΔΣ του ΧΑ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

«Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8/3/2017) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Το άρθρο 2.5.1

Διαβάστε περισσότερα