τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται"

Transcript

1 θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), 2) ο καν νας αργ ρου (Aυστρία, Oλλανδία, ανία, Nορβηγία, Σουηδία, Mεξικ, Kίνα, Iνδία, Iαπωνία, Γερµανικά κράτη), 3) ο καν νας χρυσο (Hνωµένο Bασίλειο, Πορτογαλία). O καν νας του διµεταλλισµο ριζε τι µια νοµισµατική µονάδα περιείχε ένα ορισµένο ποσ αργ ρου ή χρυσο. Tο ασηµένιο δολάριο περιείχε 412,5 ψήγµατα αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται µε 0,065 γραµµάρια, οπ τε το ασηµένιο δολάριο ήταν ισοδ ναµο µε 371,25 ψήγµατα καθαρο αργ ρου. ιαιρώντας τα 480 ψήγµατα που περιέχει µια ουγκιά µε τα 371,25 ψήγµατα καθαρο αργ ρου που περιείχε το ένα ασηµένιο δολάριο, βρίσκουµε τι µια ουγκιά αργ ρου ισοδυναµο σε µε 1,29 ασηµένια δολάρια. Aπ την άλλη πλευρά, το χρυσ δολάριο περιείχε 23,22 ψήγµατα καθαρο χρυσο. ιαιρώντας τα 480 ψήγµατα µε τα 23,22 ψήγµατα καθαρο χρυσο, βρίσκουµε τι µια ουγκιά χρυσο ισοδυναµο σε µε 20,67 χρυσά δολάρια. ιαιρώντας τα 20,67 χρυσά δολάρια µε τα 1,29 αργυρά δολάρια, προέκυπτε τι µια ουγκιά χρυσο κ - 188

2 ΣYNAΛΛAΓMATIKA KAΘEΣTΩTA 6 στιζε 16 φορές περισσ τερο απ τι µια ουγκιά αργ ρου. Eναλλακτικά, διαιρώντας τα 371,25 ψήγµατα καθαρο χρυσο που περιείχε ένα ασηµένιο δολάριο µε τα 23,22 ψήγµατα καθαρο χρυσο που περιείχε ένα χρυσ δολάριο, προέκυπτε τι ένα ψήγµα καθαρο χρυσο ισοδυναµο σε µε 16 ψήγµατα καθαρο αργ ρου. Στην ελε θερη αγορά, η σχετική τιµή των δ ο µετάλλων καθοριζ ταν ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση (Γράφηµα 6.3). H διαφορά ανάµεσα στην επίσηµη σχετική τιµή των δ ο µετάλλων (P*) και στην αγοραία τιµή (P) προσδι ριζε το πιο µέταλλο θα χρησιµοποιο νταν ως µέσο πληρωµών. ταν η επίσηµη τι- µή απέκλινε απ την αγοραία τιµή, ο διµεταλλισµ ς µετατρεπ ταν σε µονοµεταλλισµ. 189

3 ΓPAΦHMA 6.3: Aγοραία Tιµή Xρυσο /Aργυρο

4 ΣYNAΛΛAΓMATIKA KAΘEΣTΩTA 6 Aν P > 16, ο χρυσ ς άξιζε περισσ τερο στην αγορά των µετάλλων, οπ τε οι άνθρωποι έλιωναν χρυσά νο- µίσµατα και πουλο σαν το µέταλλο στην αγορά έναντι αργ ρου, τον οποίο στη συνέχεια µετέφεραν στη νοµισµατοκοπή. Παράλληλα, άλλοι άνθρωποι µετέφεραν άργυρο απ µη νοµισµατικές χρήσεις στη νοµισµατοκοπή, που άξιζε περισσ τερο. Mέσω της διαδικασίας αυτής, η προσφορά χρυσο αυξαν ταν και παράλληλα µειων ταν η προσφορά αργ ρου, οπ τε η αγοραία τι- µή του χρυσο µειων ταν, προσεγγίζοντας και πάλι την επίσηµη τιµή. Aν, µως, η προσφορά χρυσο συνεχιζ ταν, τα χρυσά νοµίσµατα εξαφανίζονταν απ την κυκλοφορία, αφο οι άνθρωποι τα έλιωναν και πουλο σαν το µέταλλο έναντι αργ ρου, οπ τε στην προκεί- µενη περίπτωση ο διµεταλλισµ ς κατέληγε σε µονοµεταλλικ καν να αργ ρου. 38 Aπεναντίας, αν P < 16, ο άργυρος άξιζε περισσ τερο στην αγορά των µετάλλων, οπ τε οι άνθρωποι έλιωναν αργυρά νοµίσµατα και πουλο σαν το µέταλλο στην αγορά έναντι χρυσο, τον οποίο στη συνέχεια µετέφεραν στη νοµισµατοκοπή. Παράλληλα, άλλοι άνθρωποι µετέφεραν χρυσ απ µη νοµισµατικές χρήσεις στη νοµισµατοκοπή, που άξιζε πε- 38. ιαιρώντας τα 1500 ψήγµατα που περιείχε η ράβδος αργ ρου µε τα 371,25 ψήγµατα καθαρο αργ ρου που περιείχε ένα αργυρ δολάριο, βρίσκουµε τι µια ράβδος αργ ρου µας δίνει 4,04 αργυρά δολάρια. 191

5 ρισσ τερο. Mέσω της διαδικασίας αυτής, η προσφορά αργ ρου αυξαν ταν και παράλληλα µειων ταν η προσφορά χρυσο, οπ τε η αγοραία τιµή του χρυσο αυξαν ταν, προσεγγίζοντας και πάλι την επίσηµη τιµή. Aν, µως, η προσφορά αργ ρου συνεχιζ ταν, τ τε τα αργυρά νοµίσµατα εξαφανίζονταν απ την κυκλοφορία, αφο οι άνθρωποι τα έλιωναν και πουλο σαν το µέταλλο έναντι χρυσο, οπ τε ο διµεταλλισµ ς µετατρεπ ταν σε µονοµεταλλικ καν να χρυσο. 39 Aξίζει να τονίσουµε τι τα διάφορα κ στη που συνεπάγονταν η διαδικασία της νοµισµατοκοπής, δηµιουργο σαν µια ζώνη µέσα στην οποία κυµαιν ταν η αγοραία τιµή χωρίς να γίνεται αντικατάσταση του εν ς µετάλλου απ το άλλο µέταλλο (Σχήµα 6.1). Tο άνω ριο διακ µανσης αντιστοιχο σε στον καν να αργ ρου και το κάτω ριο διακ µανσης αντιστοιχο σε στον καν να χρυσο. 40 Aπ το 1792 έως το 1834, οι HΠA βρισκ ταν σε κα- 39. ιαιρώντας τα 100 ψήγµατα που περιείχε η ράβδος χρυσο µε τα 23,22 ψήγµατα καθαρο χρυσο που περιείχε ένα χρυσ δολάριο, βρίσκουµε τι µια ράβδος χρυσο µας δίνει 4,31 χρυσά δολάρια. 40. Aν Z ήταν τα κ στη της νοµισµατοκοπής και των συναλλαγών, ο διµεταλλισµ ς µετατρεπ ταν σε καν να αργ ρου, ταν P > P * + Z και σε καν να χρυσο, ταν P < P * Z. Άρα λοιπ ν, η αγοραία τιµή χρυσο /αργ ρου κυµαιν ταν µέσα σε µια ζώνη διακ - µανσης, P * + Z < P < P * Z. 192

6 ΣYNAΛΛAΓMATIKA KAΘEΣTΩTA 6 ν να αργ ρου, αφο η αγοραία τιµή (15,625) υπέρβαινε την επίσηµη τιµή (15). Kατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1850, η µείωση της αγοραίας τιµής οδήγησε πολλές χώρες απ τον καν να διµεταλλισµο στον καν να χρυσο

7 ΣXHMA 6.1: Aρµπιτράζ στο ιµεταλλισµ (% Mεταβολή έναντι του προηγο µενου έτους & Ποσοστ % Eτησίως, αντίστοιχα) S($/YEN) FM($/YEN)

8 ΣYNAΛΛAΓMATIKA KAΘEΣTΩTA 6 Aπ το 1870 έως το 1914, η παγκ σµια οικονοµία βρισκ ταν στο σ στηµα του χρυσο καν να. Kάθε χώρα καθ ριζε µια σταθερή σχέση ανάµεσα στο ν µισµά της και τον χρυσ, την επονοµαζ µενη χρυσή ισοτιµία. Aυτ σήµαινε τι οποιοσδήποτε µπορο σε να πάει στην κεντρική τράπεζα και να ζητήσει χρυσ σε αντάλλαγ- µα µε τραπεζογραµµάτια. Tο γεγον ς τι κάθε ν µισµα ήταν µετατρέψιµο µε χρυσ, ανάµεσα στα διάφορα νο- µίσµατα επικρατο σαν σταθερές συναλλαγµατικές σχέσεις και οι διεθνείς πληρωµές διακανονίζονταν µε χρυσ. H ισοτιµία δ ο νοµισµάτων κυµαιν ταν γ ρω απ την επίσηµη χρυσή ισοτιµία µέσα σε µια ζώνη διακ µανσης. Tα ρια διακ µανσης, τα επονοµαζ µενα χρυσά σηµεία, καθορίζονταν απ τα κ στη ασφάλειας και µεταφοράς χρυσο µεταξ χωρών. Tο άνω ριο διακ - µανσης της τιµής του ξένου συναλλάγµατος ήταν ίσο µε τη χρυσή ισοτιµία συν τα κ στη συναλλαγών, ενώ το κάτω ριο διακ µανσης ήταν ίσο µε τη χρυσή ισοτιµία µείον τα κ στη συναλλαγών. 41 Aν η στερλίνα δυνάµωνε 41. Έστω τι Z συµβολίζει την τιµή µιας ουγκιάς καθαρο χρυσο σε δραχµές,y συµβολίζει την τιµή µιας ουγγιάς καθαρο χρυσο σε στερλίνες, S συµβολίζει την ισοτιµία στερλίνας/δραχµής, T AΛ και T ΛA είναι τα κ στη συναλλαγών ανά ουγκιά χρυσο που χρεώνονται, ταν µεταφέρεται χρυσ ς απ την Aθήνα στο Λονδίνο και αντίστροφα. Aν µία χρυσή δραχµή περιείχε 0,301 ψήγµατα καθαρο χρυσο και µία χρυσή στερλίνα περιείχε 113 ψήγµατα 195

9 έναντι της δραχµής στην αγορά συναλλάγµατος, αγοράζαµε χρυσ αξίας 375 δραχµών στην Aθήνα και αφο τον στέλναµε στο Λονδίνο µπορο σαµε να τον ανταλλάξουµε µε µία στερλίνα την οποία στη συνέχεια πουλο σαµε στην αγορά συναλλάγµατος. Στην προκείµενη περίπτωση, η καµπ λη προσφοράς στερλινών του Σχήµατος 6.2 γιν ταν τελείως ελαστική στο άνω χρυσ σηµείο. Aπ την άλλη πλευρά, αν η στερλίνα αδυνάτιζε έναντι της δραχµής στην αγορά συναλλάγµατος, αγοράζαµε χρυσ αξίας µιας στερλίνας στο Λονδίνο και αφο τον στέλναµε στην Aθήνα µπορο σαµε να καθαρο χρυσο, και αφο µια ουγκιά καθαρο χρυσο ισο ται µε 480 ψήγµατα, διαιρώντας το 480 µε το 0,301 βρίσκουµε τι µια ουγκιά καθαρο χρυσο κ στιζε 1594 δραχµές, ενώ διαιρώντας το 480 µε το 113, βρίσκουµε τι µια ουγκιά καθαρο χρυσο κ στιζε 4,25 στερλίνες. Στη συνέχεια, διαιρώντας τις 1594 δραχµές µε τις 4,25 στερλίνες, βρίσκουµε τι µία στερλίνα κ στιζε 375 δραχµές. Aν στην χρυσή ισοτιµία της στερλίνας προσθέσουµε τα κ στη ασφάλειας και µεταφοράς χρυσο απ την Aθήνα στο Λονδίνο, ανερχ µενα σε 2,50 δραχµές, βρίσκουµε το άνω ριο διακ µανσης της στερλίνας, ήτοι 377,5 δραχµές ανά στερλίνα, το οποίο αποτελο σε την τιµή πώλησης της στερλίνας. Oµοίως, αν απ τη χρυσή ισοτιµία της στερλίνας αφαιρέσουµε τα κ στη ασφάλειας και µεταφοράς χρυσο απ το Λονδίνο στην Aθήνα, βρίσκουµε το κάτω ριο διακ µανσης της στερλίνας, ήτοι 372,5 δραχµές ανά στερλίνα, το οποίο αποτελο σε την τιµή αγοράς της στερλίνας. 196

10 ΣYNAΛΛAΓMATIKA KAΘEΣTΩTA 6 τον ανταλλάξουµε µε 375 δραχµές τις οποίες στη συνέχεια πουλο σαµε έναντι στερλινών στην αγορά ξένου συναλλάγµατος. H διαδικασία αυτή καθιστο σε την καµπ λη ζήτησης στερλινών τελείως ελαστική στο κάτω χρυσ σηµείο. 197

11 ΣXHMA 6.2: Aρµπιτράζ στον Xρυσ Kαν να Στερλίνα/ ραχµές S 377,5 Άνω Xρυσ Σηµείο Προσφορά Στερλινών 375 Xρυσή Iσοτιµία 1 372,5 Kάτω Xρυσ Σηµείο Zήτηση Στερλινών Ποσ τητα Στερλινών 198

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση *

2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση * 2. Η Τελευταία Θεωρία του Βέµπερ για τον Καπιταλισµ. Μια Συστηµατοποίηση * ƒa ø O π ΟΜαξ Βέµπερ (Max Weber) είχε πολλά πνευµατικά ενδιαφέροντα και η διευκρίνιση του κεντρικο θέµατος του έργου του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1 EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1.1 EÈÛ ÁˆÁÈÎ ÓÓÔÈ 1.2 H ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.3 ÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.4 H ÂappleÈ Â ÚËÛË Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÙË 1.5 H appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2001 Βασικά µεγέθη του Οµίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδ σεων (σε εκατοµ. ευρώ) ραστηρι τητα το 2001 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Τα είκοσι πιο συνηθισμένα επιχειρήματα εναντίον του χρυσού

Τα είκοσι πιο συνηθισμένα επιχειρήματα εναντίον του χρυσού Πρώτο Κεφάλαιο Τα είκοσι πιο συνηθισμένα επιχειρήματα εναντίον του χρυσού Ενάντια στην ανεξάντλητη επιχειρηματολογία των βασιλιάδων του χαρτονομίσματος και των υποτελών τους που προσπαθούν να εκφοβίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ÔÌË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁÈ ÙÔ ÌÓËÌÔÓÈÎÔ Û ÛÙËÌ ÙÔÛ

ÔÌË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁÈ ÙÔ ÌÓËÌÔÓÈÎÔ Û ÛÙËÌ ÙÔÛ Î Â Ê Ï È Ô 22 2 ÔÌË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁÈ ÙÔ ÌÓËÌÔÓÈÎÔ Û ÛÙËÌ ÙÔÛ appleâúèâ fiìâó appleâúèâ fiìâó Kˆ ÈÎÔappleÔ ËÛË - appleôı ÎÂ ÛË - Ó appleï ÛË 38 ˆ ÈÎÔappleÔ ËÛË 39 appleôı ÎÂ ÛË 40 Ó appleï ÛË ( Ó Û ÚÛË) 40

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ...

«ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ... «ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπιτζένης Αριστείδης ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ... 21/3/1971 πειραματικά ΟΝΕ, 1η φάση 1971-74, κρατική παρέμβαση στη διακύμανση έναντι του δολαρίου Άμεσα νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÌË, EÍÔ Û, T ÍÈÎ K ÚÈ Ú. φος που γνώρισα σ λους τους άλλους. Tα ρια των τυράννων προσδιορίζονται απ την καρτερία αυτών

Ó ÌË, EÍÔ Û, T ÍÈÎ K ÚÈ Ú. φος που γνώρισα σ λους τους άλλους. Tα ρια των τυράννων προσδιορίζονται απ την καρτερία αυτών Ó ÌË, EÍÔ Û, T ÍÈÎ K ÚÈ Ú «Tους συλλογίζοµαι πάντα γιατί είναι οι µ νοι άνθρωποι που είδα στη ζωή µου να µην έχουν το αρπαχτικ ή το κυνηγηµένο φος που γνώρισα σ λους τους άλλους. Tο φος εκείνο που τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ Â ÏÈÎÙË ÂÚÁ Û : Ó Â ÌÔÚÊ Î È appleôèfiùëù apple Û fiïëûë 4Ë Î ÔÛË ISBN: 978-960-8386-04-4 Copyright: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 1η έκδοση Αθήνα, Απρίλιος 2004 2η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

20 2. Η Αίγυπτος Στην Αίγυπτο, πως και στη Μεσοποταµία, καθοριστικ ς παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισµο ήταν η άρδε υση µεγάλων εκτάσεων γης απ έναν ποταµ, το Νείλο. Ανάλογες

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι*

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Workig Paper) No. 651 Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Του Jesus Feipe και Utsav Kumar Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Συστημική κρίση και διαμάχες στην ευρωζώνη

Συστημική κρίση και διαμάχες στην ευρωζώνη Συστημική κρίση και διαμάχες στην ευρωζώνη Αρχοντής Πάντσιος Καθηγητής και Κοσμήτορας ακαδημαϊκων υποθεσεων Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης (ACT) Καλλίνικος Νικολακόπουλος Οικονομολόγος - Αναλυτής Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' (

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' ( BS-250 Aνιχνευτής καπνο δέσμης Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3 Ρυθμίσεις...3

Διαβάστε περισσότερα

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL:

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ƒ À À ELVIRA GANGUTIA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË T ο Diccionario Griego-Español (DGE) γίνεται, σιγά σιγά, γνωστ στους φιλολογικο ς κ κλους. Xαιρ µαστε ιδιαίτερα που έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα