Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, ιευθύντρια Β Παν. Κλιν. Αναισθησιολογίας, ΠΓΝ «Αττικόν». Κ. Παπαϊωάννου, ιευθύντρια Αναισθησιολογίας, ΠΓΝ Ξάνθης Π. Ματσώτα, Λέκτορας Αναισθησιολoγίας, Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ Χ. Μπατιστάκη, Λέκτορας Αναισθησιολoγίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ Ε. Αρναούτογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή Παν. Ιωαννίνων, Παν/κό Νοσοκ. Ιωαννίνων Χ. Φακιολά, τ. ιευθύντρια Αναισθησιολογίας Νοσοκ. Μολάων, Ιδιωτική Κλινική ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πατρών Ε. Σουργιαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή Παν. Πατρών, Παν/κό Νοσοκ. Ρίου

2 2 Μέρος 1 ο. Οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ έχουν συνταχθεί λαµβανοµένων υπόψη των εξής: (α) τον ισχύοντα Νόµο περί «προδιαγραφών ασφάλειας στην αναισθησία, ΦΕΚ 1044/1997, (β) των διεθνώς ισχυουσών κατευθυντήριων οδηγιών του National Institute for Clinical Excellence (NICE) του Ηνωµένου Βασιλείου και της American Society of Anesthesiologists-ASA (USA). (γ) των υπαρχουσών δοµών πρωτοβάθµιας περίθαλψης (πρόσβαση των ασθενών σε πρωτοβάθµια περίθαλψη ή οικογενειακό γιατρό) και των κατά γεωγραφική περιοχή υφισταµένων δυνατοτήτων υγειονοµικής κάλυψης. (Ι) Ποιός είναι ο Σκοπός της Προαναισθητικής Αξιολόγησης? Ο σκοπός της προαναισθητικής αξιολόγησης είναι: (α) η βελτιστοποίηση της φυσικής κατάστασης του ασθενούς-εκτίµηση αεραγωγού, (β) η αποφυγή αναβολών της χειρουργικής επέµβασης, (γ) η µείωση της νοσηρότητας από το χειρουργείο µε τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ασθενούς και την ελάττωση των επιπλοκών, (δ) η αυξηµένη ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών ταυτόχρονα µε µείωση του κόστους της περιεγχειρητικής φροντίδας και (ε) η γρήγορη επαναφορά του ασθενούς στις φυσιολογικές του δραστηριότητες. Η προαναισθητική αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε οποιασδήποτε µορφής αναισθησία, γενική ή τοποπεριοχική, συµπεριλαµβανοµένων και των ιατρικών πράξεων που γίνονται υπό καταστολή, σε οποιοδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσοκοµείο ή ιδιωτικό ιατρείο. Ο απαιτούµενος προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος αποτελεί πολλές φορές σηµείο αντιπαράθεσης, δεδοµένου ότι η σχέση µεταξύ «κόστους και αποτελεσµατικότητας» δεν έχει πλήρως διασαφηνισθεί. Εντούτοις, είναι τεκµηριωµένο ότι η λήψη ενός λεπτοµερούς ιστορικού και η προσεκτική κλινική εξέταση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της προαναισθητικής εκτίµησης (βλέπε βιβλιογραφικές αναφορές από οδηγίες για τα παιδιά: 1, 2, 3, 17, 47, 48). Γενικώς, εξετάσεις πέραν των βασικών (ΗΚΓ, Α/α θώρακος, γενική αίµατος, πηκτικότητα (ΙΝR, aptt), ουρία, κρεατινίνη και ηλεκτρολύτες (επί νεφρικής δυσλειτουργίας) και ανάλογα µε τον επείγοντα ή µη χαρακτήρα του περιστατικού είναι στην κρίση του αναισθησιολόγου και σε συνεργασία µε το θεράποντα χειρουργό ( to be considered ), σύµφωνα µε το NICE. (ΙΙ) Πού γίνεται? Η Προαναισθητική Αξιολόγηση γίνεται καθηµερινώς ως εξής: (α) Για τους περιπατητικούς ή εξωτερικούς ασθενείς στο Τακτικό Εξωτερικό Αναισθησιολογικό Ιατρείο (ΤΕΑΙ) σε ωράριο καθορισµένο από την Αναισθησιολογική κλινική/τµήµα. (β) Για τους µη δυνάµενους να µετακινηθούν ή τους βαριά πάσχοντες, επί κλίνης στο θάλαµο της Κλινικής που νοσηλεύονται, των ΤΕΠ ή της ΜΕΘ. (γ) Για τους ασθ. Ηµερήσιας Νοσηλείας κατά την ηµέρα του χειρουργείου. (ΙΙΙ) Πότε οι ασθενείς µπαίνουν στο Πρόγραµµα Τακτικού χειρουργείου?

3 3 1. Οι ασθενείς που έχουν κάνει Προαναισθητική Αξιολόγηση στο Τακτικό Εξωτερικό Αναισθησιολογικό Ιατρείο (ΤΕΑΙ): Μπαίνουν στο Πρόγραµµα Τακτικού Χειρουργείου εφόσον έχει αναγραφεί στο Παραπεµπτικό της Προαναισθητικής Εκτίµησης: «ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», ενυπογράφως και µε τα στοιχεία του ειδικευµένου αναισθησιολόγου που έκανε την αξιολόγηση και µε την ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ότι ενδεχοµένως κάποιες µικροεκκρεµότητες σε ελέγχους ελλιπείς ή που χρήζουν επανάληψης θα πρέπει να διεκπεραιωθούν µέχρι την ηµέρα του Χειρουργείου και θα επανεκτιµηθούν από τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο που θα χορηγήσει την αναισθησία (δεν είναι απαραίτητο να είναι ο ίδιος ο αναισθησιολόγος που έκανε την προαναισθητική αξιολόγηση στο ΤΕΑΙ) και ο οποίος για κάθε διευκρίνιση µπορεί να επικοινωνεί προσωπικώς µε εκείνον που έκανε την πρώτη αξιολόγηση ή το θεράποντα χειρουργό. 2. Οι ασθενείς που έχουν κάνει απευθείας εισαγωγή στην Κλινική που θα χειρουργηθούν χωρίς προηγούµενη Προαναισθητική Αξιολόγηση στο ΤΕΑΙ: Μπαίνουν στο Πρόγραµµα Τακτικού Χειρουργηείου µόνον εφόσον: (α) έχει περατωθεί ο προεγχειρητικός κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, (β) έχουν συγκεντρωθεί όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων µέσα στον Ιατρικό Φάκελλο του Ασθενούς και (γ) έχει εξασφαλιστεί η απαιτούµενη ποσότητα αίµατος για τις ανάγκες της επέµβασης. 3. Εξωτερικοί ασθενείς που υποβάλλονται σε επεµβάσεις Ηµερήσιας Νοσηλείας προσέρχονται απευθείας την ηµέρα του χειρουργείου τους, µε τις οδηγίες που έχουν λάβει από τους θεράποντες και το Ερωτηµατολόγιο συµπληρωµένο. (ΙV) Πώς γίνεται η Προαναισθητική Αξιολόγηση? 1. Για προγραµµατισµένα περιστατικά µε Νοσηλεία µιας ηµέρας ή Εξωτερικούς Ασθενείς: (α) Η Προαναισθητική Αξιολόγηση γίνεται το πρωϊ της ίδιας ηµέρας της χειρουργικής επέµβασης από τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο. (β) Οι ασθενείς φέρουν µαζί τους: (i) το αντίστοιχο Ερωτηµατολόγιο (επισυνάπτεται στη σελίδα 11) που έχουν παραλάβει από τον θεράποντα γιατρό τους συµπληρωµένο από τους ίδιους ή µε τη βοήθεια κάποιου συγγενή τους (επισυνάπτεται) και (ii) τον ακόλουθο έλεγχο: 1. Καρδιογράφηµα και γραπτή γνωµάτευση από καρδιολόγο. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για άτοµα αυξηµένου καρδιολογικού κινδύνου και η κατάσταση του ασθενούς είναι σταθερή, µπορεί να γίνουν δεκτά και από 3µήνου. 2. Αιµατολογικός έλεγχος: Γενική αίµατος, πηκτικότητα, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, Κ, Να (να γίνουν εντός του τελευταίου 10ηµέρου πριν τη χειρουργική επέµβαση). 3. Σε νοσήµατα θυρεοειδούς: θυρεοειδικές ορµόνες τελευταίου 3µήνου. 4. Καρδιολογικοί ασθενείς: Αν έχει καρδιακό βηµατοδότη ή απινιδωτή, να φέρει µαζί του την κάρτα µε τα στοιχεία της συσκευής και εξετάσεις ή γνωµατεύσεις πρόσφατου καρδιολογικού ελέγχου. Αν λαµβάνει αντιπηκτικά ή αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα να ακολουθήσει µε ακρίβεια τις έγγραφες οδηγίες του θεράποντα γιατρού για την αλλαγή της φαρµακευτικής αγωγής προκειµένου να υποβληθεί στην επέµβαση. Αν έχει υποβληθεί σε καρδιολογική επεµβατική ή καρδιοχειρουργική επέµβαση να

4 4 φέρει απαραίτητα ιατρικό σηµείωµα από το θεράποντα καρδιολόγο ή τον καρδιοχειρουργό του. 2. Για προγραµµατισµένες επεµβάσεις νοσηλείας πλέον της µιας ηµέρας µέσα στο νοσοκοµείο, η Προαναισθητική Αξιολόγηση γίνεται ως εξής: (α) Ασθενείς που ήδη νοσηλεύονται µέσα στο νοσοκοµείο: Τα παραπεµπτικά για Προαναισθητική Αξιολόγηση αποστέλλονται στην Αναισθησιολογική κλινική (γραµµατεία εφόσον υπάρχει ή στον ορισθέντα υπεύθυνο) µετά την εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκοµείο και αφού προηγουµένως έχουν συγκεντρωθεί τα αποτελέσµατα των βασικών εργαστηριακών εξετάσεων και οι γνωµατεύσεις ειδικών και βρίσκονται όλα συγκεντρωµένα µέσα στον ιατρικό φάκελλο του ασθενούς. Η Προαναισθητική Αξιολόγηση γίνεται κατά το πρωϊνό ωράριο, µε βάση τη λίστα που έχει αποσταλλεί από την θεράπουσα κλινική προς την Αναισθησιολογική Κλινική/Τµήµα ως εξής: (1) για τους περιπατητικούς ασθενείς, στο πρωινό Τακτικό Εξωτ. Ιατρείο Αναισθησιολογίας κατόπιν τηλεφωνικής κλήσεως του υπεύθυνου αναισθησιολόγου προς την προϊσταµένη της αντίστοιχης κλινικής και (2) για τους µη περιπατητικούς ασθενείς, επί κλίνης στο θάλαµό τους. (β) Ασθενείς που βρίσκονται σε λίστα αναµονής και δεν έχουν εισαχθεί ακόµη στο νοσοκοµείο: Η Προαναισθητική Αξιολόγηση µπορεί να γίνεται στο Τακτικό Εξωτ. Ιατρείο Αναισθησιολογίας. 3. Για τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (καταστάσεις που απειλούν άµεσα τη ζωή του ασθενούς), αποστέλλεται παραπεµπτικό µε την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» και επιπλέον, ενηµερώνεται και προφορικώς ο υπεύθυνος/εφηµερεύων αναισθησιολόγος για την αµεσότητα και το χρονικό προσδιορισµό της επέµβασης. Η προαναισθητική αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή γίνεται επί κλίνης στο θάλαµο του ασθενούς ή σε βαρύτατα περιστατικά στην Ανάνηψη/ Μονάδα Μετ-Αναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ) όπου µπορεί να γίνεται και η προεγχειρητική βελτιστοποίηση του ασθενούς. EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (i) Ο υπεύθυνος αναισθησιολόγος που θα χορηγήσει αναισθησία στους συγκεκριµένους ασθενείς, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Αναισθ/γικής Κλινικής/Τµήµατος, επανεκτιµά τους ασθενείς του κατά την παραµονή της επέµβασης, µε βάση το Πρόγραµµα Τακτικού Χειρουργείου. (ii) ιαβητικοί ινσουλινοεξαρτώµενοι, ασθ. µε σοβαρό καρδιαγγειακό ή αναπνευστικό νόσηµα, αιµοκαθαιρόµενοι νεφροπαθείς, ασθ. µε µεγάλες ανάγκες µετάγγισης αίµατος, πολύωρες επεµβάσεις διάρκειας >3ωρών και µικρά παιδιά µπαίνουν µε προτεραιότητα στο τακτικό Πρόγραµµα Χειρουργείου. (iii) Μεταβολές του Τακτικού Προγράµµατος Χειρουργείων που έχει ήδη κατατεθεί, γίνονται µόνον για απόλυτα σοβαρούς λόγους και κατόπιν έγγραφης και προφορικής ενηµέρωσης του Συντονιστή/ εφηµερεύοντος επικεφαλής αναισθησιολόγου. (iv) Οι ασθενείς που συµπεριλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Τακτικών Χειρουργείων της επόµενης ηµέρας, δεν αποµακρύνονται από το θάλαµό τους µέχρι να εξετασθούν από τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο, ενώ τα Σάββατα/Κυριακές/αργίες δεν αποµακρύνονται από το νοσοκοµείο άνευ ειδικής αδείας υπογεγραµµένης από τον /ντή ή τον υπεύθυνο

5 5 εφηµερίας της θεράπουσας Κλινικής και κατόπιν ενηµέρωσης του εφηµερεύοντα Αναισθησιολόγου. (V) Ποιός είναι ο υποχρεωτικός εργαστηριακός έλεγχος για µεσαίες και µείζονες χειρ. επεµβάσεις µε νοσηλεία περισσότερο της µιας ηµέρας? 1. ΗΚΓφηµα γνωµατευµένο από Καρδιολόγο. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για άτοµα αυξηµένου καρδιολογικού κινδύνου και η κατάσταση του ασθενούς είναι σταθερή µπορεί να γίνει δεκτό ΗΚΓφηµα και από 3µήνου. 2. Ακτινογραφία θώρακος και επιπλέον, σε ασθ. που υποβάλλονται σε επέµβαση για όγκο τραχήλου ή θυρεοειδούς ή µε προηγηθείσα επέµβαση στον τράχηλο ή µε προφανή δύσκολο αεραγωγό, γίνεται και ακτινογραφία τραχήλου face+profile. 3. Προσδιορισµός οµάδας/παρ. Rhesus και διασταύρωση του απαιτούµενου αίµατος 4. Γενική αίµατος 5. Βασικός έλεγχος πηκτικότητας (PT/INR, APTT, ινωδογόνο) 6. Βασικός Βιοχηµικός έλεγχος αίµατος (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, Κ, Να, τρανσαµινάσες, χολερυθρίνη) 7. Ιολογικός έλεγχος για HCV και HBV είναι υποχρεωτικός µόνον σε άτοµα υψηλού κινδύνου (κίρρωση, ηπατίτιδα, τοξικοµανείς, κλπ), ενώ για HIV µόνον κατόπιν συγκατάθεσης του ασθενούς. 8. Ειδικός εργαστηριακός έλεγχος και γνωµάτευση από ειδικό γίνεται ανάλογα µε την περίπτωση* 9. Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε καρδιολογική επεµβατική ή καρδιοχειρουργική επέµβαση να φέρουν µαζί τους απαραίτητα ιατρικό σηµείωµα από το θεράποντα καρδιολόγο ή τον καρδιοχειρουργό τους, που να αναφέρει το είδος και το χρόνο της επέµβασης, καθώς και τον τύπο του υλικού (βαλβίδας, stent, κλπ). *(VI) Πότε ζητάµε γνωµάτευση από ειδικό? (α) Εφόσον πρόκειται για νοσηλευόµενο του νοσοκοµείου, αυτή γίνεται από ειδικευµένο γιατρό του νοσοκοµείου µας της αντίστοιχης ή της πλησιέστερης ειδικότητας (π.χ παθολόγο, εφόσον δεν υπάρχει στο νοσοκοµείο καρδιολόγος, ενδοκρινολόγος, νεφρολόγος ή πνευµονολόγος, κ.λπ.). (β) Εφόσον πρόκειται για εξωτερικό ασθενή ή για ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε προγραµµατισµένο χειρουργείο ή ιατρική πράξη υπό αναισθησία/καταστολή, ο εργαστηριακός έλεγχος και η γνωµάτευση υπό ειδικού µπορεί να γίνει και από ΘΕΡΆΠΟΝΤΑ ειδικευµένο εξωνοσοκοµειακό γιατρό ή γιατρό του ασφαλιστικού ταµείου του ασθενούς. Στη γνωµάτευση που θα προσκοµίζει ο ασθενής, θα πρέπει υποχρεωτικώς να αναγράφονται ευκρινώς η ηµεροµηνία εξέτασης, τα στοιχεία του γιατρού (ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα, θέση και το τηλέφωνο άµεσης επικοινωνίας) και να είναι του τελευταίου τριµήνου. Ασφαλώς, ο υπεύθυνος αναισθησιολόγος µπορεί να ζητήσει επανεκτίµηση του ασθενούς ή επανάληψη εργαστηριακών, κατά την κρίση του. Ειδικότερα:

6 6 ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Στα πλαίσια του κλινικοεργαστηριακού προεγχειρητικού ελέγχου γίνεται λήψη πλήρους ΗΚΓφήµατος γνωµατευµένου από καρδιολόγο. Ο ασθενής παραπέµπεται προεγχειρητικά από τον υπεύθυνο χειρουργό για Καρδιολογική Εξέταση από Ειδικευµένο Καρδιολόγο στις περιπτώσεις του Πίνακα 1, µε έγγραφο παραπεµπτικό στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά η αιτιολογία της παραποµπής. Πίνακας 1. Καρδιολογική εξέταση από Ειδικευµένο Καρδιολόγο (γνωµάτευση υπό ειδικού) απαιτείται σε ασθενείς που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 1. Ιστορικό καρδιολογικού νοσήµατος 2. Παθολογικά ευρήµατα στο ΗΚΓφηµα. 3. Αρρύθµιστη Υπέρταση 4. Στοιχεία από το ιστορικό που συνηγορούν για πιθανό καρδιαγγειακό νόσηµα (π.χ. δύσπνοια αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, οιδήµατα κάτω άκρων, κλπ) 5. Παιδιά ή νεαρά άτοµα µε ιστορικό αιφνίδιας απώλειας συνειδήσεως ή λιποθυµικού επεισοδίου 6. Αλκοολικοί ή χρήστες τοξικών ουσιών 7. Χρόνια αναπνευστικά νοσήµατα (βαρείς καπνιστές, εµφύσηµα, άσθµα, ΧΑΠ, κυφοσκολίωση). 8. Συγγενείς διαµαρτίες 9. Κακοήθης παχυσαρκία (ΒΜΙ >42) 10. Εγκυµονούσες >4 µήνα 11. Επαγγελµατίες αθλητές (µε πιθανή χρήση αναβολικών) 12. Ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη ή άλλα µεταβολικά νοσήµατα, νοσήµατα κολλαγόνου, ή µε σοβαρές λοιµώξεις 13. Πολυτραυµατίες ή µε κάκωση θώρακος 14. Καρκινοπαθείς που λαµβάνουν χηµειοθεραπεία 15. Ασθενείς που έχουν λάβει καρδιοτοξικά φάρµακα (π.χ. καρκινοπαθείς υπό χηµειοθεραπεία µε καρδιοτοξικά φάρµακα, όπως η αδριαµυκίνη). 16. Ασθενείς µε µεταµόσχευση οργάνου και χρόνια λήψη ανοσοκατασταλτικών 17. Ιστορικό γνωστής/διαγνωσµένης καρδιαγγειακής νόσου, εµφράγµατος µυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, στηθάγχης, µυοκαρδιοπάθειας, πνευµονικής υπέρτασης, βαλβιδοπάθειας, καρδιακής ανεπάρκειας, µε αρρυθµίες, φυσήµατα, λιποθυµικά επεισόδια, συγγενή καρδιαγγειακά νοσήµατα ή νοσήµατα που µπορούν να επιπλέξουν το καρδιαγγειακό σύστηµα. 18. Μετά από καρδιοχειρουργική επέµβαση ή αγγειοπλαστική στεφανιαίων. 19. Όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοχειρουργική (πλην κιρσών), καρδιοχειρουργική, θωρακοχειρουργική ή νευροχειρουργική επέµβαση ή εκτεταµένη και πολύωρη επέµβαση οποιασδήποτε ειδικότητας. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ? ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΣ (α) Οι ασθενείς µε αγγειοπλαστική, εµφυτευµένο βηµατοδότη ή απινιδωτή πρέπει να φέρουν ιατρικό σηµείωµα µε τα στοιχεία του εµφυτεύµατος (τύπος, ηµερ/νία τοποθέτησης, πρόσφατος έλεγχος καλής λειτουργίας), ενώ οι ασθ. µε καρδιοχειρουργική επέµβαση να φέρουν ενηµερωτικό σηµείωµα από τον

7 7 καρδιοχειρουργό τους µε τον τύπο/χρόνο της επέµβασης, όπου να αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, ειδικότητα και τηλέφωνο άµεσης επικοινωνίας) του θεράποντος γιατρού. (β) Οι ασθενείς που λαµβάνουν αντιαιµοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρµακα θα πρέπει να έχουν από τον υπεύθυνο καρδιολόγο έγγραφες σαφείς οδηγίες για την περιεγχειρητική ρύθµιση των φαρµάκων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ασθενείς µε φαρµακοεκλυτικές ενδοπροθέσεις στεφανιαίων (drug-eluting stents). (γ) Ειδικός Εργαστηριακός Έλεγχος Καρδιαγγειακού: Γίνεται σύµφωνα µε σύσταση του καρδιολόγου (U/S, TEE, Triplex, στεφανιαιογραφία, δοκιµασία κόπωσης, κλπ) ή του καρδιοχειρουργού σε περιπτώσεις καρδιοχειρουργικών περιστατικών. (δ) Προεγχειρητική υπερηχοκαρδιογραφία: είναι χρήσιµη για τον Αναισθησιολόγο στις εξής περιπτώσεις: (1) υποψία σοβαρού βαθµού στένωσης αορτικής ή µιτροειδούς βαλβίδας, (2) σοβαρή αριστερή καρδιακή δυσλειτουργία, (3) αποκλεισµό αριστερού σκέλους, (4) καρδιοµεγαλία (>60% Κ Θ δείκτη) στην α/α θώρακος, (5) ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, µυοκαρδιοπάθειας ή σοβαρής δύσπνοιας άγνωστης αιτιολογίας, (6) λήψη καρδιοτοξικών φαρµάκων (π.χ. αδριαµυκίνη), (7) επί υπάρξεως φυσήµατος γνωστού από το ιστορικό του ασθενούς. ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ανά 4ωρο µέτρηση της αρτηριακής πίεσης και συνέχιση της αντιϋπερτασικής αγωγής. Αν συµπτωµατικά κατά την εισαγωγή στο νοσοκοµείο διαπιστωθεί ΑΠσυστ >180 mmhg και ΑΠδιαστ >110 mmhg, τότε πρέπει να γίνεται αναβολή της προγραµµατισµένης χειρουργικής επέµβασης και παραποµπή στο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Υπέρτασης ή στον οικογενειακό γιατρό για ρύθµιση της ΑΠ, σταθεροποίηση της φαρµακευτικής αγωγής για 2-4 εβδοµάδες και επανεκτίµηση από τον Αναισθησιολόγο στο ΤΕΑΙ. ΑΣΤΑΘΗΣ ή ΣΟΒΑΡΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗ*** Όλοι αυτοί οι ασθενείς πρέπει να λαµβάνουν β-αναστολείς ή αναστολείς διαύλων ασβεστίου (βεραπαµίλη, διλτιαζέµη, κλπ) σύµφωνα µε τις οδηγίες του θεράποντα. Για κάθε χειρουργική επέµβαση ρουτίνας, παραπέµπονται προηγουµένως στον Καρδιολόγο. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Ασθενείς που απαιτούν προεγχειρητική µετάγγιση για διόρθωση αναιµίας, αυτή το ιδανικό είναι να γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χειρουργείο. Κάθε αναιµία πριν από το χειρουργείο πρέπει να ερευνάται, εφόσον δεν συνδέεται µε τη χειρουργική πάθηση. Πότε πρέπει να γίνεται η ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ? (α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (β) ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Για τα επείγοντα χειρουργικά περιστατικά στον όροφο, στα ΤΕΠ, στο Χειρουργείο,

8 8 στη ΜΕΘ ή στη Μονάδα Μετ-Αναισθητικής Φροντίδας (Ανάνηψη), αποστέλλεται παραπεµπτικό για Καρδιολογική Εξέταση µε την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», την αιτιολογία της παραποµπής (Πίνακας 1), την ώρα παραποµπής και ενηµερώνεται προφορικώς ο υπεύθυνος/εφηµερεύων ειδικευµένος Καρδιολόγος. Η γνωµάτευση είναι πάντοτε έγγραφη και ενυπόγραφη από ειδικευµένο Καρδιολόγο. 2. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: Απαιτείται σε ασθενείς που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 1. Ηλικία >70 ετών. 2. Βαρείς καπνιστές 3. Κακοήθης παχυσαρκία (ΒΜΙ >42) 4. Καρδιοθωρακική επέµβαση 5. Βρογχικό άσθµα 6. Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια 7. Σύνδροµο άπνοιας στον ύπνο 8. Άλλη γνωστή/διαγνωσµένη αναπνευστική πάθηση (όπως διάµεσες πνευµονοπάθειες, κυφοσκολίωση, κυστική ίνωση, επαγγελµατικά νοσήµατα των πνευµόνων, φυµατίωση, βρογχεκτασίες, αναπνευστική ανεπάρκεια, συστηµατικά νοσήµατα µε προσβολή του αναπνευστικού). 9. Ασθενείς µε πρόσφατη λοίµωξη αναπνευστικού ή υποτροπιάζουσες λοιµώξεις αναπνευστικού. 10. Με σηµειολογία από το αναπνευστικό (π.χ. ταχύπνοια, δύσπνοια, κυάνωση, ακροαστικά ευρήµατα). 11. Με παθολογικά ευρήµατα στην ακτινογραφία θώρακος. 12. ιάρκεια χειρ. επέµβασης πάνω από 4 ώρες. 13. Σε εργαζόµενους σε περιβάλλον µε βλαπτικές ουσίες για το αναπνευστικό (καθαριστήρια ρούχων, µεταλλεία, χρυσοχοεία, ορυχεία, χώρους εξόρυξης/επεξεργασίας µαρµάρου, αµιάντου, κλπ). 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Όλοι οι πάσχοντες από γνωστό/διαγνωσµένο αιµατολογικό οξύ ή χρόνιο νόσηµα, αιµορραγία, θροµβοεµβολικό επεισόδιο ή ασθ. µε ύποπτο ιστορικό για παρουσία τέτοιου νοσήµατος (π.χ. ασθ. µε νεοπλασίες, πετέχειες, αιµατώµατα, πνευµονική εµβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο) και έγκυες µε προεκλαµψία ή ασθ. µε παθολογικά ευρήµατα από τη γενική αίµατος ή τον βασικό έλεγχο πηκτικότητας. 4. ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Eίναι αναγκαία σε ασθ. µε γνωστό/διαγνωσµένο ενδοκρινολογικό νόσηµα και µε ή χωρίς λήψη φαρµάκων, µε χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών (µεταµοσχευµένοι, µε νοσήµατα κολλαγόνου, κλπ), µετά από χειρουργική επέµβαση θυρεοειδούς, επινεφριδίων ή υπόφυσης ή µε κλινική σηµειολογία ενδοκρινοπάθειας. Όλοι οι ασθενείς µε φαιοχρωµοκύττωµα ή ΜΕΝ υποβάλλονται σε ενδοκρινολογική εκτίµηση προεγχειρητικά ανεξαρτήτως επέµβασης. Ποιός είναι ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ? Θυρεοειδής Προσδιορισµός Τ3, Τ4, TSH: γίνεται δεκτός εφόσον έχει γίνει µέχρι και πριν από 3 µήνες (και εφόσον το άτοµο εµφανίζεται κλινικά ευθυρεοειδικό). Σε περιπτώσεις µεταβολής των επιπέδων λευκωµάτων του ορού, κύησης, ή λήψης ορισµένων φαρµάκων (π.χ. κορτικοειδή) επιπλέον να προσδιορίζονται τα ελεύθερα κλάσµατα (ft3, ft4). Αν ο/η ασθενής λαµβάνει υποκατάσταση µε θυροξίνη, σκόπιµο είναι την ηµέρα της αιµοληψίας, η λήψη του φαρµάκου να γίνει κατόπιν αυτής. Εάν έχει γίνει πρόσφατα τροποποίηση της φαρµακευτικής αγωγής υποκατάστασης καλό είναι να υπάρχουν τιµές θυρεοειδικών ορµονών µετά από τη σταθεροποίηση της φαρµακευτικής αγωγής. Επινεφρίδια Προσδιορισµός κορτιζόλης, ACTH ορού.

9 9 Έλεγχος υποφυσιοεπινεφριδιακού άξονα κατά περίπτωση µε σύσταση του ενδοκρινολόγου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν υπάρχει ανεπάρκεια των επινεφριδίων ή µακρόχρονη λήψη κορτικοειδών για οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει περιεγχειρητικά να αυξηθεί η δόση του χορηγούµενου κορτικοειδούς (είδος και δοσολογία πρέπει να εξατοµικεύονται µετά από συνεννόηση µε την Ενδοκρινολογική Μονάδα της Β Π.Π.Κ). Σακχαρώδης ιαβήτης Επιθυµητά επίπεδα γλυκόζης αίµατος περιεγχειρητικά: mg/dl (στους µη διαβητικούς είναι: mg/dl). Εφόσον η χειρουργική επέµβαση χαρακτηρίζεται ως ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ, αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανεξαρτήτως επιπέδων γλυκόζης, αλλά µετά από κατάλληλη αντιµετώπιση τυχόν συνυπάρχουσας διαταραχής της οξεοβασικής ισορροπίας. 5. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Σε ασθ. µε παθολογικές τιµές κρεατινίνης ορρού (ενήλικες άρρενες >1.7 και θήλεις>1.6), µετά από παρατεταµένη υπόταση ή καταπληξία, µε µεταµόσχευση νεφρού, υπό εξωνεφρική κάθαρση (αιµοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή αιµοδιήθηση), έγκυες µε προεκλαµψία ή άτοµα µε ύποπτο ιστορικό για νεφρολογική νόσο (διαταραχές ηλεκτρολυτών, διαβητικοί, νοσήµατα κολλαγόνου, λοίµωξη ουροποιητικού, νεοπλασία νεφρού, κ.λπ.). Προσοχή: (α) Περιεγχειρητικώς, να αποφεύγονται τα νεφροτοξικά φάρµακα (πχ αναλγητικά µη στεροειδή) σε ασθενείς µε επηρεασµένη τη νεφρική λειτουργία. (β) Οι Αιµοκαθαιρόµενοι µπαίνουν σε προγραµµατισµένο χειρουργείο πρωινή ώρα, περίπου 2 ώρες µετά από το τέλος της συνεδρίας αιµοκάθαρσης και αφού προηγουµένως µετρηθεί το κάλιο του αίµατος. Απαιτούν προσεκτική εκτίµηση του ισοζυγίου υγρών τους. 6. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Aσθενείς µε γνωστό/διαγνωσµένο οξύ ή χρόνιο νευρολογικό νόσηµα, µε ή χωρίς λήψη αντιεπιληπτικών ή αντιπαρκινσονικών κ.λπ. φαρµάκων νευρολογίας, έγκυες µε προεκλαµψία, ασθ. µε ιστορικό κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης ή χειρ. επέµβασης στο κεντρικό ή το περιφερικό νευρικό σύστηµα, µε ιστορικό συχνής και έντονης κεφαλαλγίας ή µε παθολογικά ευρήµατα σε εργαστηριακό έλεγχο (CT, MRI, ΗΕΓ). 7. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ασθενείς µε γνωστό/διαγνωσµένο οξύ ή χρόνιο ψυχιατρικό νόσηµα, υπό ή χωρίς φαρµακευτική αγωγή, µε οργανικό ψυχοσύνδροµο ή σοβαρές διαταραχές συµπεριφοράς. 8. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Σε ασθενείς µε γνωστή σοβαρή φαρµακευτική ή τροφική αλλεργία, µε ιστορικό σοβαρού επεισοδίου: αναφυλαξίας, κνίδωσης, ρινίτιδας ή δερµατικού εξανθήµατος. 9. Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Υποχρεωτικά σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιοχειρουργική επέµβαση ή µεταµόσχευση οργάνου. Χρήσιµη είναι σε διαβητικούς ή σε άτοµα οποιασδήποτε ηλικίας µε κινητά ή κατεστραµµένα δόντια. Πηγές ηλεκτρονικής πληροφόρησης:

10 10 Τόπος, ηµεροµηνία /./.. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Για εξωτερικούς ασθενείς µε νοσηλεία µιας ηµέρας Συµπληρώνεται µε ευθύνη του ασθενούς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΑΜ: ΚΠ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΕΠΕΜΒ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟ ΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Αν το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από συνοδό) ΗΛΙΚΙΑ ΥΨΟΣ ΒΑΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. ΕΙ ΟΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΕΠΕΜΒ. ΚΛΙΝΙΚΗ. Έχετε (ή είχατε παλαιότερα) κάποια από τα παρακάτω προβλήµατα; Αν ναι, εξηγείστε στα παρακάτω κενά. ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ (πότε διαγνώστηκε;) έχετε νοσηλευτεί σε νοσοκοµείο για καρδιολογικό πρόβληµα; έµφραγµα µυοκαρδίου (πότε;) στηθάγχη (πόσο συχνά;) καρδιακή ανεπάρκεια αρρυθµίες φυσήµατα Με πόσα µαξιλάρια κοιµάστε? Πόσα σκαλοπάτια µπορείτε να ανεβείτε µε τα πόδια? ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ( άσθµα, βρογχίτιδα, εµφύσηµα, πνευµονία, δύσπνοια, άλλο) (αν ναι, υπογραµµίστε ανάλογα) έχετε νοσηλευτεί σε νοσοκοµείο για αναπνευστικό πρόβληµα; ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ λαµβάνετε ινσουλίνη; όση & ώρα λαµβάνετε αντιδιαβητικά δισκία; ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ (νεφρολιθίαση, λοίµωξη, νεφρική ανεπάρκεια, άλλο)

11 11 (αν ναι, υπογραµµίστε ανάλογα) αιµοκάθαρση Πότε θα έχετε την τελευταία συνεδρία στον τεχνητό νεφρό πριν την επέµβαση; ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ (ηπατίτιδα, ίκτερος, άλλο) (αν ναι, υπογραµµίστε ανάλογα) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Προβλήµατα αιµόστασης (κάνετε εύκολα µελανιές, αιµοφιλία, διαταραχές αιµοπεταλίων, άλλο) αναιµία µεσογειακή αναιµία δρεπανοκυτταρική αναιµία ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σπασµοί, επιληψία, κεφαλαλγία, άλλο) (αν ναι, υπογραµµίστε ανάλογα) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΥΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ / ΚΑΡΚΙΝΟΣ Τύπος Χηµειοθεραπεία έτος Ακτινοθεραπεία έτος Είστε άρρωστος τώρα ή είσασταν πρόσφατα άρρωστος; (κρυολόγηµα, βήχας, πυρετός, ρίγη, γρίππη, άλλο) (αν ναι, υπογραµµίστε ανάλογα) έχετε λάβει ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙ Η τους τελευταίους 12 µήνες; (κορτιζόνη, πρεδνιζόνη, δεξαµεθαζόνη) ΆΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (παρακαλώ γράψτε και εξηγήστε)

12 12 έχετε τεχνητές οδοντοστοιχίες, µη σταθερά δόντια ή θήκες; δυσκολεύεστε να ανοίξετε το στόµα σας, να καταπιείτε ή να αναπνεύσετε τη νύχτα; ΚΑΠΝΙΣΜΑ Πόσα χρόνια καπνίζετε; Πόσα πακέτα/ηµέρα; Καπνίζατε στο παρελθόν; Αν ναι, πότε διακόψατε; καταναλώνετε ΑΛΚΟΟΛ συχνά; (τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα) Πόσα ποτήρια/ηµέρα; Κρασί Μπύρα άλλο χρήση ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ουσιών Έχετε εσείς ή συγγενής σας µυασθένεια; είχατε εσείς ή συγγενής σας εµφανίσει προηγούµενες επιπλοκές από αναισθητικά φάρµακα; Αν ΝΑΙ ποιές ; είχατε εµφανίσει προηγούµενες επιπλοκές από φάρµακο για τοπική αναισθησία στον Οδοντίατρο; Αν ΝΑΙ ποιές ; Λαµβάνετε ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ; Αν ΝΑΙ, συµπληρώστε τα φάρµακα & δόσεις (συµπεριλαµβάνεται και η ασπιρίνη) Εµφανίσατε ποτέ ΑΛΛΕΡΓΙΑ σε τρόφιµα ή φάρµακα ή αντίδραση σε φάρµακα; Αν ΝΑΙ σε ποιά ; Τι είδους αλλεργική αντίδραση; Έχετε υποβληθεί σε οποιαδήποτε χειρουργική επέµβαση στο παρελθόν; (αν

13 13 ναι, αναφέρετε ποιες χειρουργικές επεµβάσεις και πότε) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ Εντός του τελευταίου 10ηµέρου πριν τη χειρουργική επέµβαση θα πρέπει να έχουν γίνει: 1. Καρδιογράφηµα και γραπτή γνωµάτευση από καρδιολόγο. 2. Αιµατολογικός έλεγχος: Γενική αίµατος, πηκτικότητα, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, Κ, Να. 3. Σε νοσήµατα θυρεοειδούς: θυρεοειδικές ορµόνες τελευταίου τριµήνου. 4. Καρδιολογικοί ασθενείς: Αν έχετε καρδιακό βηµατοδότη ή stent, να έχετε µαζί σας την κάρτα µε τα στοιχεία του Βηµατοδότη ή του είδους του stent. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: ΝΑ ΜΗ ΛΑΒΕΤΕ ΤΡΟΦΗ ή ΥΓΡΑ από το στόµα µέχρι 6 ώρες πριν από τη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΕΦΟΣΟΝ ΒΓΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ, ΝΑ ΜΗΝ Ο ΗΓΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ή ΙΚΥΚΛΟ. ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΥΓΙΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΥΓΓΕΝΗ κατά την αναχώρησή σας από το Νοσοκοµείο.

14 14 Μέρος 2 ο. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ Η προαναισθητική εκτίµηση έχει σαν στόχο την αξιολόγηση για το κάθε παιδί ξεχωριστά της σχέσης µεταξύ «του κινδύνου που σχετίζεται µε τη χορήγηση αναισθησίας προς το αναµενόµενο όφελος από τη συγκεκριµένη χειρουργική επέµβαση», καθώς και των πιθανών συνεπειών που προκύπτουν από την επιτέλεση ή την αναβολή της επέµβασης (1-8). Η προαναισθητική εκτίµηση βοηθά στην πληρέστερη ενηµέρωση του περιβάλλοντος, στη λήψη της έγγραφης συγκατάθεσης και κυρίως στην καλύτερη προετοιµασία των παιδιών και στο σχεδιασµό του αναισθησιολογικού πλάνου µε στόχο τη βελτιστοποίηση της αναισθησιολογικής διαχείρισης. Η προαναισθητική εκτίµηση περιλαµβάνει τη λήψη του ιατρικού ιστορικού του παιδιού, την κλινική φυσική εξέταση, τον έλεγχο των απαιτούµενων κατά περίπτωση εργαστηριακών ή παρακλινικών εξετάσεων και την πιθανή εκτίµηση των παιδιών από άλλες ειδικότητες. Στόχος των κατωτέρω κατευθυντηρίων οδηγιών είναι η διευκόλυνση του ιατρού και του παιδιού ή των γονέων του στη λήψη αποφάσεων σε θέµατα υγείας, ενώ υφίστανται αναθεώρηση βάσει των νέων δεδοµένων που προκύπτουν από τις εξελίξεις της επιστήµης. Οι κατωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν βασικές συστάσεις όσον αφορά την προαναισθητική εκτίµηση των παιδιών και δεν περιορίζουν τη δηµιουργία πρωτοκόλλων λειτουργίας των διαφόρων αναισθησιολογικών τµηµάτων. Ο απαιτούµενος προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος στα παιδιά αποτελεί σηµείο διαµάχης και επιστηµονικής έρευνας, δεδοµένου ότι η σχέση µεταξύ «κόστους και αποτελεσµατικότητας» δεν έχει τεκµηριωθεί. Εντούτοις, είναι τεκµηριωµένο ότι η λήψη ενός λεπτοµερούς ιστορικού και η προσεκτική κλινική εξέταση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της προαναισθητικής εκτίµησης των παιδιών (1, 2, 3, 17, 47, 48). Ι. ΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Η λήψη του ιατρικού ιστορικού περιλαµβάνει τη συλλογή πληροφοριών από το παιδί και το περιβάλλον του που αφορούν τα κάτωθι: Περιγεννητικό Ιστορικό Βάρος Σώµατος κατά τη γέννηση Φυσιολογικός οµαλός τοκετός, εργώδης τοκετός µε χρήση εργαλείων ή καισαρική τοµή Τελειόµηνο ή πρόωρο Εβδοµάδες κύησης Περιγεννητική περίοδος (Apgar test, περιγεννητική ασφυξία, χορήγηση οξυγόνου, αναπνευστική δυσχέρεια, ίκτερος, φωτοθεραπεία, νοσηλεία σε Μονάδα Νεογνών ) Προωρότητα Άπνοια, βραδυκαρδία, διασωλήνωση, µηχανική υποστήριξη της αναπνοής (είδος, διάρκεια), βρογχοπνευµονική δυσπλασία, αµφιβληστροειδοπάθεια των προώρων, άλλα προβλήµατα. Κυκλοφορικό σύστηµα Αρρυθµίες Φυσήµατα

15 15 Προκάρδιοι παλµοί Υπέρταση Συγγενείς καρδιοπάθειες Νόσοι του κολλαγόνου Καρδιοτοξικά φάρµακα (αδριαµυκίνη, ) Αναπνευστικό σύστηµα - Αεραγωγός Λαρυγγίτιδα (συχνότητα επεισοδίων, βαρύτητα, αγωγή) Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθµα (συχνότητα επεισοδίων, βαρύτητα, αγωγή, κληρονοµικότητα) (9, 10, 11) Πνευµονία Πρόσφατο κρυολόγηµα (συµπτώµατα, χρόνος έναρξης και πορεία) Ωτίτιδες, αµυγδαλίτιδες Υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις ή αµυγδαλές Αποφρακτική άπνοια στον ύπνο Ινοκυστική νόσος (12 13) Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός Λοιµώδη (φυµατίωση, ) Τραχειοστοµία Λαρυγγοµαλακία υσπλασίες του θώρακα Νόσοι του κολλαγόνου Ενεργητικό κάπνισµα (έφηβοι) Παθητικό κάπνισµα (14) Άλλα Ουρογεννητικό σύστηµα Νεφρική ανεπάρκεια Ουρολοιµώξεις Κυστεοουρική παλινδρόµηση Συγγενείς δυσπλασίες (Μονήρης νεφρός, έκτοπος νεφρός, πεταλοειδής νεφρός, άλλα) Νόσοι του κολλαγόνου Σε έφηβες θα πρέπει να ελέγχεται η ηµεροµηνία τελευταίας έµµηνου ρήσης και η πιθανότητα εγκυµοσύνης Αιµοποιητικό σύστηµα Έλλειψη G6PD Αναιµία ρεπανοκυτταρική αναιµία Μεσογειακή αναιµία ιαταραχές πηκτικότητας Λευχαιµία Λέµφωµα Προηγούµενες µεταγγίσεις (είδος, αριθµός, αναφερόµενες αντιδράσεις) Σιδηροθεραπεία, χορήγηση ερυθροποιητίνης, άλλα Γαστρεντερικό σύστηµα Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση ιάρροια Έµετος ΗΠΑΡ Ίκτερος Ηπατίτιδα Παθήσεις του ήπατος

16 16 Νευρικό σύστηµα Πυρετικοί σπασµοί Επιληψία (έναρξη, αγωγή, πορεία) Υδροκέφαλος Ενδοκράνια αιµορραγία Κεφαλαλγία Ηµικρανία Μυελοδυσπλασία Εγκεφαλική παράλυση Άλλα Μυοσκελετικό σύστηµα Μυοπάθειες Υποτονία Μυϊκή δυστροφία Σκολίωση Αρθρογρύπωση Αρθρίτιδα Κατάγµατα υσπλασίες Άλλα Ενδοκρινείς / Μεταβολικά Νοσήµατα Παχυσαρκία ιαβήτης Νόσοι Θυρεοειδούς Νόσοι επινεφριδίων Συστηµατική λήψη κορτικοειδών Μεταβολικά νοσήµατα Χειρουργικό και Αναισθησιολογικό ιστορικό Προηγούµενες επεµβάσεις Προηγούµενη αναισθησία [είδος, µετεγχειρητική ναυτία και έµετος, συµβάµατα/ επιπλοκές, οικογενειακό ιστορικό προβληµάτων σχετιζόµενων µε την αναισθησία] Ατοµικό ή οικογενειακό ιστορικό κακοήθους υπερπυρεξίας Επιπλέον, πρέπει να ελέγχεται: το ιστορικό αλλεργίας [αίτια (φάρµακα, τροφές, latex, άλλα), βαρύτητα, θεραπευτική αντιµετώπιση, κληρονοµικότητα] φάρµακα, βότανα (15, 16), συµπληρώµατα διατροφής που λαµβάνει το παιδί τα εµβόλια [πλήρης ή όχι εµβολιασµός, πρόσφατος εµβολιασµός] παιδικές ασθένειες [ποια, πότε] προηγούµενες νοσηλείες η νοητική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού [διαταραχές µάθησης, νοητική καθυστέρηση, άγχος, φοβίες, κατάθλιψη, αυτισµός,...] ΙΙ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Καταγράφεται το Βάρος Σώµατος του παιδιού, το ύψος του και υπολογίζεται ο BMI. Απαιτείται λεπτοµερειακή κατά συστήµατα κλινική εξέταση (1, 2, 3). Ελέγχεται: Πρόσωπο [δυσµορφίες, πτώση βλεφάρων, συνδροµικό προσωπείο ] Όραση, ακοή Αεραγωγός (άνοιγµα στόµατος, µακρογλωσσία, Mallampati score)

17 17 Ύπαρξη κινητών οδόντων (µόνιµοι, νεογιλοί) Τράχηλος [Επισκόπηση/ ψηλάφηση, κινητικότητα αυχένα] Αναπνευστικό σύστηµα [παρίσθµια, βράγχος φωνής, εκκρίσεις ορώδεις ή βλεννοπυώδεις, ποιότητα βήχα, επισκόπηση θώρακα, ακρόαση πνευµόνων.] Κυκλοφορικό σύστηµα [καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση, φύσηµα, τόνοι, ρυθµός, κυάνωση, χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης ] έρµα [θερµοκρασία, χροιά, αιµαγγειώµατα, ερύθηµα, έκζεµα, πετέχειες, εκχυµώσεις, σπίλοι ] Κοιλιά [επισκόπηση, ψηλάφηση, όρια ήπατος/σπληνός.] Άκρα / σπονδυλική στήλη [κινητικότητα, συµµετρία, δυσπλασίες ] Νευρικό σύστηµα [πάρεση, υποτονία, υπερτονία, υδροκεφαλία.] ΙΙΙ. ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο απαιτούµενος προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος καθορίζεται από (2, 3, 4, 17): την ηλικία τη φυσική κατάσταση του παιδιού τις συνυπάρχουσες νόσους τη χειρουργική του νόσο τη βαρύτητα της χειρουργικής επέµβασης Συνεπώς, πρέπει να λαµβάνεται υπ όψιν η κατά ASA κατηγοριοποίηση των παιδιατρικών ασθενών και να συνυπολογίζεται και η κατηγοριοποίηση της χειρουργικής βαρύτητας (πίνακας). Κλίµακα Χειρουργικής Βαρύτητας Παράδειγµα Grade 1 (ελάχιστη) Αφαίρεση βλαβών του δέρµατος, είσφρηση όνυχος, ενδαρθρική έγχυση φαρµάκων Grade 2 (ενδιάµεση) Βουβωνοκήλη, αδενοτοµή/αµυγδαλεκτοµή, αρθροσκόπηση γόνατος Grade 3 (µεγάλη) Θυρεοειδεκτοµή, σκωληκοειδεκτοµή, λαπαροσκοπικές επεµβάσεις, οστεοτοµίες Grade 4 (µεγάλη+) Σκολίωση, επεµβάσεις πνευµόνων, κολεκτοµή Νευροχειρουργικές - επεµβάσεις Καρδιοχειρουργικές - επεµβάσεις Αιµοσφαιρίνη /Αιµατοκρίτης Ο έλεγχος της αιµοσφαιρίνης αποτελεί την πιο συχνά αιτούµενη προεγχειρητική εξέταση στα παιδιά. Σε υγιή παιδιά (ASΑ Ι) που θα λάβουν αναισθησία για επεµβάσεις ελάχιστης βαρύτητας (Grade 1) δεν απαιτείται προεγχειρητικός έλεγχος της αιµοσφαιρίνης. Αντίθετα, απαιτείται προσδιορισµός της αιµοσφαιρίνης σε παιδιά µε χρόνιο νόσηµα ή σε παιδιά που θα υποβληθούν σε µέτριες (Grade 2) ή σοβαρές επεµβάσεις (Grade 3) που συνοδεύονται από απώλεια αίµατος (2, 17-20). Επίσης, απαιτείται προεγχειρητικός έλεγχος της αιµοσφαιρίνης στα πρόωρα, διότι

18 18 τιµές Hb<10 g/dl συνδέονται µε αυξηµένη συχνότητα µετεγχειρητικής άπνοιας των προώρων και σε βρέφη µικρότερα των 6 µηνών (διορθωµένη ηλικία= εβδοµάδες κύησης + ηλικία µετά τη γέννηση), διότι η φυσιολογική ελαχιστοποίηση της παραγωγής ερυθροκυττάρων, που συµβαίνει σε αυτή την ηλικία, µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αναιµία (2). Γενική αίµατος Συνιστάται να γίνεται γενική αίµατος προεγχειρητικά (2, 4): Σε παιδιά που θα υποβληθούν σε επεµβάσεις µεγάλης βαρύτητας (Grade 3ή 3+) Στις νευροχειρουργικές επεµβάσεις Στις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις Σε παιδιά µε κακοήθεια, µε χρόνια νοσήµατα, µε αιµατολογικές νόσους ή που λαµβάνουν φάρµακα που καταστέλλουν το µυελό [χηµειοθεραπεία, βαλπροικό οξύ (21), άλλα]. Επίσης, συνιστάται να εξετάζεται η γενική αίµατος σε παιδιά µε λοίµωξη του ανώτερου αεραγωγού, προκειµένου να προσδιορισθεί ο αριθµός των λευκοκυττάρων. Εάν ο αριθµός των λευκοκυττάρων είναι >10.000/cu mm, τότε πιθανολογείται βακτηριακή λοίµωξη και συνιστάται χορήγηση αντιβιοτικών προεγχειρητικά. Έλεγχος της αιµόστασης Συνιστάται ο έλεγχος της πηκτικότητας (χρόνος προθροµβίνης - INR, χρόνος µερικής θροµβοπλαστίνης, αριθµός αιµοπεταλίων) προεγχειρητικά (2, 4): Σε παιδιά που θα υποβληθούν σε επεµβάσεις µε πολύ µεγάλη αναµενόµενη διεγχειρητική ή µετεγχειρητική απώλεια αίµατος (σκολίωση, γναθοπροσωπικές χειρουργικές επεµβάσεις ) Στις νευροχειρουργικές επεµβάσεις Στις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις Σε επεµβάσεις κατά τις οποίες η σοβαρή αιµορραγία απειλεί τον αεραγωγό (αδενοτοµή, αµυγδαλεκτοµή) Σε παιδιά µε γνωστή αιµατολογική νόσο ή διαταραχή της πηκτικότητας (θροµβοπενία, von Willebrand), µε παθήσεις του ήπατος, µε υπερσπληνισµό Σε παιδιά που λαµβάνουν χηµειοθεραπεία, αντιπηκτικά φάρµακα ή φάρµακα που επιδρούν στην αιµοποίηση όπως το βαλπροικό οξύ (21) Σε παιδιά µε ιστορικό αιµορραγικής διάθεσης (επίσταξη, εκχυµώσεις, πετέχιες, ουλορραγία, ) Όταν πρόκειται να εφαρµοσθούν κεντρικοί νευρικοί αποκλεισµοί Βιοχηµικός έλεγχος Ο προεγχειρητικός βιοχηµικός έλεγχος (ουρία, κρεατινίνη, ιοντόγραµµα, γλυκόζη αίµατος) συνιστάται: Σε παιδιά µε παθήσεις που συνοδεύονται από διαταραχές των ηλεκτρολυτών [νεφρική ανεπάρκεια, νόσοι των επινεφριδίων, σακχαρώδης διαβήτης (22), διάρροιες, έµετοι.] Σε παιδιά µε χειρουργικές παθήσεις που συνοδεύονται από διαταραχές των ηλεκτρολυτών (υπερτροφική πυλωρική στένωση, περιτονίτιδα ) Σε παιδιά που λαµβάνουν παρεντερική διατροφή Σε παιδιά που λαµβάνουν διγοξίνη, διουρητικά, αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης

19 19 Σε παιδιά που λαµβάνουν χηµειοθεραπεία (αδριαµυκίνη, βινκριστίνη, µπλεοµυκίνη, κισπλατίνη, κορτικοστεροειδή...) Στις επεµβάσεις µεγάλης βαρύτητας (Grade 3 ή Grade 3+) Στις νευροχειρουργικές επεµβάσεις Στις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις Οι προεγχειρητικές Ηπατικές οκιµασίες ενδείκνυνται σε παιδιά: µε νόσο του ήπατος µε ιστορικό ηπατίτιδας που λαµβάνουν ηπατοτοξικά φάρµακα Έλεγχος θυρεοειδικών ορµονών Σε παιδιά µε νόσο του θυρεοειδούς συνιστάται πρόσφατος έλεγχος των θυρεοειδικών ορµονών (2). Γενική ούρων Η γενική ούρων δεν συνιστάται σαν έλεγχος ρουτίνας προεγχειρητικά. Ενδείκνυται: Σε παιδιά µε νεφρική νόσο ή νόσο της ουροδόχου κύστης Σε ουρολογικές επεµβάσεις Στις επεµβάσεις µεγάλης βαρύτητας (Grade 3ή 3+) Στις νευροχειρουργικές επεµβάσεις Στις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις Test κυήσεως To test κυήσεως συνιστάται να γίνεται προεγχειρητικά σε έφηβες που υποβάλλονται σε εκλεκτικές προγραµµατισµένες επεµβάσεις (0,5% -1.2% συχνότητα εγκυµοσύνης προεγχειρητικά σε έφηβες) (23-26). Η συγκατάθεση της εφήβου αποτελεί βασική προϋπόθεση (4). Επίπεδα φαρµάκων Σε παιδιά µε ιστορικό επιληψίας συνιστάται να υπάρχει πρόσφατος (τελευταίου εξάµηνου) προεγχειρητικός έλεγχος των επιπέδων των αντιεπιληπτικών φαρµάκων, ώστε να επιβεβαιώνεται εάν κυµαίνονται σε θεραπευτικά επίπεδα (2). Σε παιδιά µε καρδιαγγειακή νόσο που λαµβάνουν διγοξίνη συνιστάται προεγχειρητικός έλεγχος των επιπέδων της διγοξίνης (2). Ακτινογραφία θώρακος Στα παιδιά δεν ενδείκνυται να γίνονται προεγχειρητικά ακτινογραφίες θώρακος σαν έλεγχος ρουτίνας (2, 27). Το American College of Radiology συνιστά «η προεγχειρητική ακτινογραφία του θώρακα να γίνεται µόνον όταν υπάρχουν συµπτώµατα από την καρδιά ή το αναπνευστικό ή όταν υπάρχει σηµαντική πιθανότητα θωρακικής παθολογίας που θα µπορούσε να επηρεάσει την περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα» (28). Γενικότερα, στα παιδιά ενδείκνυται η προεγχειρητική ακτινογραφία θώρακος σε: Καρδιοθωρακικές επεµβάσεις (4) Σε παιδιά µε ιστορικό χρόνιας εισρόφησης (2) Νόσο του κατώτερου αναπνευστικού (2) Ακτινογραφία της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) Η προεγχειρητική ακτινογραφία της ΑΜΣΣ ενδείκνυται:

20 20 Σε παιδιά µε αποφρακτικές βλάβες του αεραγωγού (π.χ. αιµαγγειώµατα τραχείας) Η προεγχειρητική ακτινογραφία αυχενικής µοίρας (σε κάµψη/έκταση) ενδείκνυται σε παιδιά µε σύνδροµο Down µόνον όταν από το ιστορικό ή τη φυσική εξέταση υπάρχουν συµπιεστικά συµπτώµατα της ΑΜΣΣ, όπως αδυναµία ή παραισθησία των άνω άκρων. Καρδιολογική εξέταση Συνιστάται ο προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος σε παιδιά µε: Συγγενή καρδιοπάθεια Φυσήµατα Αρρυθµίες Σύνδροµα ή µε συγγενείς διαµαρτίες Αποφρακτική άπνοια στον ύπνο (πνευµονική καρδία) (29, 30) Σοβαρού βαθµού σκολίωση (2) Λήψη καρδιοτοξικών φαρµάκων (πχ αδριαµυκίνη) Μυοπάθειες Μεταβολικά νοσήµατα Υποθυρεοειδισµό που συνοδεύεται από βραδυκαρδία (2) Στις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις (4) Πνευµονολογικές δοκιµασίες Ο προεγχειρητικός έλεγχος της αναπνευστικής επάρκειας (FVC, FEV1) ενδείκνυται σε παιδιά µε: σοβαρή πνευµονική νόσο που πρόκειται να υποβληθούν σε επεµβάσεις θώρακος ή κοιλίας βρογχικό άσθµα (κυρίως ελέγχεται η απάντηση στα βρογχοδιασταλτικά µε στόχο τη βελτιστοποίηση της πνευµονικής λειτουργίας) (11, 31) δυσµορφίες θώρακα ή σπονδυλικής στήλης (σκολίωση) κακοήθη παχυσαρκία (32, 33) δρεπανοκυτταρική αναιµία µε εκδηλώσεις από το αναπνευστικό (34, 35) σε παιδιά που πρόκειται να υποβληθούν σε πνευµονεκτοµή Βεβαίως, η επιτέλεση των πνευµονικών δοκιµασιών προϋποθέτει συνεργασία του ασθενή, συνεπώς είναι δύσκολη η εφαρµογή τους σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (2). Επίµαχα ζητήµατα κατά την προαναισθητική εκτίµηση των παιδιών Λοίµωξη του αναπνευστικού συστήµατος Σε παιδιά µε πρόσφατη ή ενεργό βακτηριακή λοίµωξη του αναπνευστικού (πυρετός, ευρήµατα από το κατώτερο αναπνευστικό) συνιστάται αναβολή των προγραµµατισµένων εκλεκτικών επεµβάσεων για 4-6 εβδοµάδες, λόγω του αυξηµένου κινδύνου περιεγχειρητικών επιπλοκών από το αναπνευστικό σύστηµα (36-44). Αντίθετα, παιδιά µε εποχιακή ή ιογενή ρινίτιδα, που δεν παρουσιάζουν πυρετό και συµπτώµατα από το κατώτερο αναπνευστικό, µπορούν να λάβουν αναισθησία σε επιλεκτικές καταστάσεις. Επαφίεται στην κρίση του αναισθησιολόγου και στον υπολογισµό της σχέσης «όφελος / κέρδος» για κάθε περίπτωση ξεχωριστά (2, 3). Πρόσφατος Εµβολιασµός Παρόλο που δεν έχει τεκµηριωθεί η επίδραση της αναισθησίας και του χειρουργείου στην αποτελεσµατικότητα και τη νοσηρότητα των εµβολίων, εντούτοις υφίσταται ένας θεωρητικός κίνδυνος, για αυτό και συνιστάται στα παιδιά που πρόκειται να υποβληθούν σε εκλεκτικές προγραµµατισµένες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Β Εκδοση Σεπέμβριος 2010 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΕΓΕΙΑ Η ΕΛΕΓΕΙΑ, παρ όλες τις αντίξοες συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ Εξ Υπογυίου ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ ΟΙ Α ΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Έκδοση Α.ROMERO Εισαγωγή Κατά την εξάχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 2010 1 Περιεχόµενα Πρόλογος.. Περιεχόµενα Το Τµήµα Νοσηλευτικής Πρόγραµµα Σπουδών. Μαθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα