ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 22/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Αριθ. Πρωτ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδ.Υπαλ.: Γ. Κυριακόπουλος Τηλ: FAX: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Διεθνούς Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ, με την υπ αριθμ. 693/ απόφαση της οικονομικής επιτροπής μετατέθηκε - λόγω της γενικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ ΓΣΕΕ στις 27/11/ η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, για την Πέμπτη και ώρα 10.30π.μ. (έναρξη παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή) και έως ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παραλαβής των προσφορών). Ο διαγωνισμός είναι Διεθνής Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης, ανάμεσα στους διαγωνιζομένους που οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων υλικών θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στo Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των κάδων ανέρχεται στο ποσό των πλέον Φ.Π.Α. 23% ,98 δηλ. σύνολο ,98 και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό 2014 (Ανταποδοτικοί Πόροι, Κ.Α , , ) μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ και το υπερβάλλον από τον Προϋπολογισμό 2015, και πιο αναλυτικά: ΟΜΑΔΑ Α : ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ (κωδ. προϋπ. 2014: μέχρι ποσού ,00 ευρώ, το υπερβάλλον από προϋπολογισμό 2015) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 23% ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ , ,30

2 ΟΜΑΔΑ Β : ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 250 ΛΙΤΡΩΝ (κωδ. προϋπ. 2014: μέχρι ποσού ,00 ευρώ, το υπερβάλλον από προϋπολογισμό 2015) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 250 ΛΙΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 23% , ,43 ΟΜΑΔΑ Γ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ (κωδ. προϋπ. 2014: ) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΠΛΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ,00 ΔΙΠΛΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 5.606,25 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,25 ΟΜΑΔΑ Δ : ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (κωδ. προϋπ. 2014: ) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 23% ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ,00 Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σε χώρους που θα υποδεικνύονται από τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου Πατρέων εντός των διοικητικών του ορίων συνολικά ή τμηματικά, κατόπιν έγγραφης εντολής. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα έξι (6) μηνών, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Σε περίπτωση που εντός 12 μηνών δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της Σύμβασης και εφόσον ο Δήμος το κρίνει επωφελές η Σύμβαση μπορεί να παραταθεί κατά (12) μήνες. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 27 της εν λόγω διακήρυξης. Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις: α) του ΕΚΠΟΤΑ β) του Ν.2286/95 γ) του Ν.3463/2006 δ) την Π1/750/ , απόφαση ΓΓ Εμπορίου, ΕΠΠ 2014 (εντάξεις στο ΕΠΠ 2014). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Προμηθευτών. Κάθε προμηθευτής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του, τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής (γραμμάτιο του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% χωρίς ΦΠΑ του συνόλου ή των ομάδων της προμήθειας τις οποίες αφορά η προσφορά, και με χρόνο ισχύος τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος που ζητά η διακήρυξη. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συντεταγμένα αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές

3 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον μειοδότη. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Πληροφορίες για τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πατρέων (αρμόδιος: Κυριακόπουλος Γεώργιος - Μαιζώνος ος όροφοςτηλ: , FAX: ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην υπ αριθμ. 9/2014 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας ανακύκλωσης και μηχανολογικού εξοπλισμού. Αρχική ημ/νία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 29/09/2014 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς Ημ/νία αποστολής της γνωστοποίησης για την μετάθεση της ημ/νίας διενέργειας του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19/12/2014 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς: ID: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ Να δημοσιευθεί μία φορά 1. Σε δύο οικονομικές εφημερίδες στις: 24/12/ Σε τρεις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες στις : 24/12/ Σε μία τοπική εβδομαδιαία στις 24/12/ Στο ΦΕΚ στις 24/12/ Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19/12/2014 με αριθμό εσωτερικής αναφοράς ID:

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης» Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Προϋπολογισμός Προσφοράς 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη 6. Τεχνικές Προδιαγραφές Αριθμ. Μελέτης : 9 / 2014 Προϋπολογισμός : ,00 Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% & Στρογγ/ση : ,98 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : ,98 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ : / 07 / 2014

5 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφόρα στην προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης. Οι κάδοι και τα δοχεία ως προς το είδος και τις ποσότητες θα είναι αυτοί που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης. Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου σημειώνονται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των κάδων ανέρχεται στο ποσό των πλέον Φ.Π.Α. 23% ,98 δηλ. σύνολο ,98 και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό 2014 (Ανταποδοτικοί Πόροι, Κ.Α , , ) μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ και το υπερβάλλον από τον Προϋπολογισμό ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Πάτρα, / 07 / 2014 Πάτρα, / 07 / 2014 Πάτρα, / 07 / 2014 Ο Συντάξας Η Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΓΑΤΟΥ ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Μ/Η Μηχανικός Β β

6 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΟΜΑΔΑ Α ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ (κωδ. προϋπ. 2014: μέχρι ποσού ,00 ευρώ, το υπερβάλλον από προϋπολογισμό 2015) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 23% ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ , ,30 ΟΜΑΔΑ Β ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 250 ΛΙΤΡΩΝ (κωδ. προϋπ. 2014: μέχρι ποσού ,00 ευρώ, το υπερβάλλον από προϋπολογισμό 2015) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 23% ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 250 ΛΙΤΡΩΝ , ,43

7 ΟΜΑΔΑ Γ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ (κωδ. προϋπ. 2014: ) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΠΛΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ,00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΠΛΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 5.606,25 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,25 ΟΜΑΔΑ Δ ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (κωδ. προϋπ. 2014: ) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 23% ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΠΑ 23% ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ Α , ,30 ΟΜΑΔΑ Β , ,43 ΟΜΑΔΑ Γ , ,25 ΟΜΑΔΑ Δ , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,98 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Πάτρα, / 07 / 2014 Πάτρα, / 07 / 2014 Πάτρα, / 07 / 2014 Ο Συντάξας Η Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΓΑΤΟΥ ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Μ/Η Μηχανικός Β β

8 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1038 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ Β ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 250 ΛΙΤΡΩΝ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΤΡΟΧΟΙ 29 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 250 ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ Γ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΠΛΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ 120 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΠΛΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 105 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

9 ΟΜΑΔΑ Δ ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΔΟΙ 162 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΤΡΑ, / / 201 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

10 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης» Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Αρθρο 1ο Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης του Δήμου Πατρέων του Ν. Αχαΐας. Αρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68 / ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη του Ν.3801/ (ΦΕΚ A 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» 5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 και ΥΠ.ΕΣ. 163/ και Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 1/Δ11δ/520/5/ και Ενιαία Αν. Αρχή Δημ. Συμβ. 110/ σχετικά με τον πίνακα ορίων ανάθεσης προμηθειών και Δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ. 7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 8. Τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 9. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων» 10. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και ειδικότερα την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 107 (9-5-13) «καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει.

11 12. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 13. Την υπ αριθμ. 4167/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ412/B/ ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 14. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) στο οποίο καθορίζονται οι υποχρεωτικές εγγυήσεις. 15. Την Π1/750/ , απόφαση ΓΓ Εμπορίου, ΕΠΠ 2014 (εντάξεις στο ΕΠΠ 2014). 16. Την Π1/797/ , έγγραφο της ΓΓΕ σχετικά με την Έρευνα Αγοράς και Απόψεις επί των τεχνικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια είδη. Αρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Αρθρο 4ο Ανακοίνωση αποτελέσματος Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αρθρο 5ο Σύμβαση Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Αρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την προσωρινή παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. Αρθρο 7ο Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

12 Αρθρο 8ο Πλημμελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή και τη χρήση των υλικών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Αρθρο 9ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. Αρθρο 10ο Παραλαβή Υλικών Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Αρθρο 11ο Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να παραδοθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς, στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ή σε άλλες απαιτήσεις απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Πάτρα, / 07 / 2014 Πάτρα, / 07 / 2014 Πάτρα, / 07 / 2014 Ο Συντάξας Η Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΓΑΤΟΥ ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Μ/Η Μηχανικός Β β

13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι και να έχουν κατασκευαστεί το πολύ 12 μήνες πριν από την παράδοσή τους. Πρέπει να ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. Η χωρητικότητα των κάδων πρέπει να είναι λίτρα με αποδεκτή απόκλιση το πολύ +5% αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840. Το ωφέλιμο φορτίο του κάδου πρέπει να είναι τουλάχιστο 440 κιλά σύμφωνα με το ΕΝ 840. Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που θα χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου πρέπει να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. Ο κάδος επίσης πρέπει να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τους παραδώσουν με όλα τα εξαρτήματα και έτοιμους προς χρήση, καθώς επίσης και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την παράδοση των κάδων. 2. ΕΙΔΙΚΑ Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι ακέραια (μονομπλόκ) και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα, συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα. Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό ( ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση). Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες -5 έως 50 βαθμών Κελσίου, σε κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. Το υλικό κατασκευής πρέπει να έχει ομοιόμορφη και σταθερή πυκνότητα σ' όλα τα σημεία του κάδου. Το βάρος του πλήρους κάδου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 50 κιλά και το πάχος του σώματος πρέπει να είναι τουλάχιστο 4 χιλιοστά. 3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό. Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερες πλευρές (τοιχώματα) του, θα πρέπει να φέρει ειδικά στοιχεία ενίσχυσης (νευρώσεις) ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερες πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των

14 πλευρών αυτών. Οι κατάλληλες ενισχύσεις αφορούν και σε όλα τα σημεία στήριξης των βραχιόνων ανύψωσης, στήριξης των τροχών, πυθμένα, κ.λ.π. Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένες υποδοχές κατάλληλες να δεχτούν ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ ευθείας και σταθερά στο σώμα. Αποκλείονται διανοίξεις οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι όσο το δυνατό μεγαλύτεροι, έτσι ώστε οι δυνάμεις καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 4. ΤΡΟΧΟΙ Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό για αθόρυβη κύλιση. Ο κάθε τροχός ανεξάρτητα πρέπει να έχει ικανότητα περιστροφής περί κατακόρυφο άξονα κατά 360 μοίρες έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι. 5. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα. 6. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ Το καπάκι πρέπει να είναι επίπεδο ή καμπυλωτό και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης πρέπει να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή και νευρώσεις για ενίσχυση για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων μεντεσέδων που θα περιλαμβάνουν κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής. Αποκλείονται διανοίξεις οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. Το καπάκι θα πρέπει να ανοίγει επίσης και με ειδικό ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο μέταλλο για την μακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση. Ο ποδομοχλός επί ποινή αποκλεισμού θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καμία περίπτωση στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος. Ο ποδομοχλός πρέπει να διαθέτει και μηχανισμό απόσβεσηςανάσχεσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το αργό, ομαλό και χωρίς θόρυβο κλείσιμο μετά την άφεση. 7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. Στα σημεία στήριξης των μηχανολογικών εξαρτημάτων να έχουν πρόσθετη ενίσχυση (ποδομοχλός, ρόδες κλπ). Οι κάδοι θα πρέπει να συνοδεύονται με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. 8. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου.

15 Β. ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΚΑΔΟΙ 250 ΛΙΤΡΩΝ Οι κάδοι πρέπει να φέρουν 2 τροχούς για εύκολη μετακίνηση, να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι και να έχουν κατασκευαστεί το πολύ 12 μήνες πριν από την παράδοσή τους. Πρέπει να ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ Η χωρητικότητα των κάδων πρέπει να είναι 200 έως 300 λίτρα. Το συνολικό ύψος δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 0,85 μέτρων. Το συνολικό βάρος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 22 κιλών και το πάχος του σώματος πρέπει να είναι τουλάχιστο 2 χιλιοστά. Η πρώτη ύλη κατασκευής πρέπει να είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα για να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας και τις χημικές επιδράσεις. Τα όποια μεταλλικά τμήματα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και να διαθέτουν αντιοξειδωτική προστασία. Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι για εκκένωση από όλους του ανυψωτικούς μηχανισμούς απορριμματοφόρων. Το σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό. Ο κάδος επίσης πρέπει να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. Στον πυθμένα του κάδου πρέπει να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό πώμα έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τους παραδώσουν με όλα τα εξαρτήματα και έτοιμους προς χρήση, καθώς επίσης και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την παράδοση των κάδων. Οι κάδοι θα πρέπει να συνοδεύονται με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. Επίσης απαιτούνται και τα εξής: α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου. Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι προσφερόμενοι απορριμματοδέκτες με τους αντίστοιχους ιστούς πρέπει να είναι καινούργιοι, εντελώς αμεταχείριστοι και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι προς προμήθεια μεταλλικοί επίστυλοι απορριματοδέκτες πρέπει να έχουν κατασκευαστεί το πολύ 12 μήνες πριν από την παράδοσή τους. Πρέπει να είναι καλαίσθητοι και ανθεκτικοί στις διάφορες καταπονήσεις. Πρέπει να είναι λειτουργικοί, εύχρηστοι και να καθαρίζονται εύκολα. Πρέπει να συνοδεύονται με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τους παραδώσουν με όλα τα εξαρτήματα και έτοιμους προς χρήση, καθώς επίσης και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την παράδοση των απορριμματοδεκτών. 2. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι προσφερόμενοι απορριμματοδέκτες πρέπει να έχουν χωρητικότητα λίτρων και να είναι ανθεκτικοί στις μηχανικές καταπονήσεις και καλαίσθητοι. Οι απορριμματοδέκτες πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν σε διακοσμητικό στυλίσκο μεμονωμένα ή κατά ζεύγη. Οι απορριμματοδέκτες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 0,8 χιλιοστών για το κυρίως σώμα και για τον πυθμένα τους. Το κυρίως σώμα τους πρέπει να είναι κυλινδρικό και θα φέρει περιμετρικά ενισχυτικές ραβδονευρώσεις και διακοσμητικό σχέδιο με διατρήσεις. Οι απορριμματοδέκτες πρέπει να είναι ανοικτοί στο επάνω μέρος τους για άνετη ρίψη των μικρών απορριμμάτων από τους πεζούς. Το επάνω μέρος (χείλος) του απορριμματοδέκτη πρέπει να απέχει από το έδαφος από 0,80 μέτρα έως 1,30 μέτρα. Ο πυθμένας τους θα πρέπει να φέρει οπές διαφυγής για αποστράγγιση των κάθε είδους υγρών που θα εισέρχονται μέσα στους απορριμματοδέκτες. Ο διακοσμητικός στυλίσκος στήριξης πρέπει να είναι αρκετά στιβαρός ώστε να φέρει με ασφάλεια

16 έναν ή δύο απορριμματοδέκτες. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλιοστών. Ο στυλίσκος στήριξης πρέπει να έχει κυκλική διατομή. Το συνολικό του ύψος πρέπει να είναι μέχρι 1,45 μέτρα. Πρέπει να φέρει μεταλλική καλαίσθητη σφαίρα ή άλλη στρογγυλεμένη επιφάνεια χωρίς ακμές ή κορυφές στο άνω άκρο του, και δίσκο στερέωσης στο κάτω άκρο του. Ο δίσκος πρέπει να φέρει τουλάχιστο 3 οπές για την στερέωση του στυλίσκου στο έδαφος. Μεταξύ του στυλίσκου στήριξης και του απορριμματοδέκτη πρέπει να υπάρχει ειδική διακοσμητική βάση (βραχίονας) κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών. Αυτή η βάση πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να επιτρέπει την ανατροπή του κάδου κατά τουλάχιστο 150 μοίρες, καθώς και την απομάκρυνσή του κάδου από την βάση για να είναι δυνατός ο καθαρισμός και το πλύσιμο του κάδου καθώς επίσης και η αντικατάσταση του από άλλο κάδο σε περίπτωση που αυτός έχει υποστεί ζημιές και χρήζει αλλαγής. Οι επίστυλοι απορριμματοδέκτες θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρώμα επιλογής του Δήμου. Πιθανόν να βαφεί σε διαφορετικό χρώμα ο απορριμματοδέκτης από τον στυλίσκο στήριξης. Δεν πρέπει να φέρουν κανένα πλαστικό μέρος. Οι απορριμματοδέκτες θα φέρουν στερεωμένη επάνω στο σώμα του κάδου στρογγυλή πινακίδα από αλουμίνιο διαμέτρου 10 εκατοστών με την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ», το κεφάλι του ιδρυτού της πόλεως των Πατρών και περίφημου μυθικού ήρωα Πατρέως, διακοσμητικό σχέδιο και το έτος προμήθειας. Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι κάδοι πρέπει να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι και να έχουν κατασκευαστεί το πολύ 12 μήνες πριν από την παράδοσή τους. Οι κάδοι οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων θα πρέπει επίσης: 1. Να είναι κατάλληλοι για την ταχεία ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων, όπως φλούδες από φρούτα και λαχανικά, κομμένα κλαδιά, φυτά, χόρτα, κουρεμένο γρασίδι, φύλλα κ.λπ., 2. Να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 300 λίτρων και να είναι κατάλληλοι για οικιακή κομποστοποίηση. 3. Θα είναι τύπου «κήπου», δηλαδή αερόβιας λιπασματοποίησης χωρίς την ανάγκη προσθήκης ειδικών σκευασμάτων αναερόβιας ζύμωσης σε υγρή ή στερεά μορφή. 2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι πολυαιθυλένιο, υψηλού μοριακού βάρους και πιέσεως, φυσιολογικά αβλαβές, ανθεκτικό στη σήψη και τη διάβρωση, στις ακραίες θερμοκρασίες και την υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και ανθεκτικό στα οξέα και τις χημικές ουσίες. Η διάμετρος ή διαγώνιος (σε κάτοψη, ανάλογα με το σχήμα) των κάδων, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 μέτρο και το ύψος τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,20 μέτρα. Θα διαθέτουν σύστημα οπών κατάλληλο για επαρκή αερισμό, αλλά παράλληλα όχι υπερβολικό ώστε να μειώνει την υγρασία και να καθυστερεί την διαδικασία της λιπασματοποίησης. Το σύστημα οπών θα είναι τέτοιο ώστε να αποτρέπει την είσοδο εντόμων και τρωκτικών. Τα τοιχώματα θα πρέπει να λειτουργούν μονωτικά για αποφυγή πολύ χαμηλών ή πολύ υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό του κάδου. Το καπάκι πρέπει να ανασηκώνεται εύκολα για την απόρριψη των οργανικών απορριμμάτων και να ανοίγει κατά τρόπο που να επιτρέπει την άνετη ρίψη των υλικών. Πρέπει στο κάτω μέρος του κυρίου σώματος των κάδων, να υπάρχει άνοιγμα, με θυρίδα για την αφαίρεση των αποσυντεθειμένων οργανικών απορριμμάτων. Η θυρίδα πρέπει να ανοίγει εύκολα, ενώ το άνοιγμα θα πρέπει να έχει μέγιστο πλάτος τουλάχιστον 30 cm και ύψος 25 cm, για την διευκόλυνση της εξαγωγής του ετοίμου λιπάσματος. Η βάση των κάδων πρέπει να είναι συμπαγής, διάτρητη και αποσπώμενη. Πρέπει να διαθέτει στενά ανοίγματα που να ευνοούν την είσοδο των μικροοργανισμών και να αποτρέπουν την είσοδο μικρών και κατοικίδιων ζώων.

17 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα είδη θα παραδοθούν με όλο τους τον εξοπλισμό, έτοιμα για χρήση. Πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης και ενδεχομένως κατάλογο ανταλλακτικών, όλα απαραιτήτως και στα ελληνικά. Στα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να υπάρχει ευανάγνωστη επιγραφή με τα στοιχεία που θα παράσχει κατόπιν συνεννοήσεως ο Δήμος Πατρέων. Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν σκούρο χρώμα για καλύτερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και διατήρηση υψηλότερων θερμοκρασιών που διευκολύνουν την διαδικασία της κομποστοποίησης. Οι κάδοι θα πρέπει να συνοδεύονται με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Πάτρα, / 07 / 2014 Πάτρα, / 07 / 2014 Πάτρα, / 07 / 2014 Ο Συντάξας Η Τμηματάρχης Ο Διευθυντής Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΓΑΤΟΥ ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Μ/Η Μηχανικός Β β

18 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Γ. Κυριακόπουλος Τηλ.: FAX: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης» ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Φ.Π.Α. 23% : ,98 ΣΥΝΟΛΟ : ,98 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Πατρέων έχοντας υπόψη τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης. ΆΡΘΡΟ 1 ο Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68 / ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη του Ν.3801/ (ΦΕΚ A 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» 5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 και ΥΠ.ΕΣ. 163/ και Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 1/Δ11δ/520/5/ και Ενιαία Αν. Αρχή Δημ. Συμβ. 110/ σχετικά με τον πίνακα ορίων ανάθεσης προμηθειών και Δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ. 7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 8. Τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 9. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων» 10. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και ειδικότερα την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 107 (9-5-13) «καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

19 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει. 12. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 13. Την υπ αριθμ. 4167/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ412/B/ ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 14. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) στο οποίο καθορίζονται οι υποχρεωτικές εγγυήσεις. 15. Την Π1/750/ , απόφαση ΓΓ Εμπορίου, ΕΠΠ 2014 (εντάξεις στο ΕΠΠ 2014). 16. Την Π1/797/ , έγγραφο της ΓΓΕ σχετικά με την Έρευνα Αγοράς και Απόψεις επί των τεχνικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια είδη. 17. Την με αριθμό 460/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων σχετικά με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης» για τις ανάγκες του Δήμου. 18. Την υπ αριθ. 556/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ψηφίστηκε η πίστωση. ΑΡΘΡΟ 2 ο Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι : α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού β. Η προσφορά του μειοδότη γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ. Οι τεχνικές προδιαγραφές ΑΡΘΡΟ 3 ο Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση της προμήθειας α. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των ,00 συν 23% ΦΠΑ ήτοι ,98 δηλ. σύνολο ,98. β. Η δαπάνη για την προμήθεια προέρχεται από τον Προϋπολογισμό 2014 (Ανταποδοτικοί Πόροι, Κ.Α , , ) μέχρι του ποσού των ευρώ και το υπερβάλλον από τον Προϋπολογισμό ΆΡΘΡΟ 4 ο Όργανο, Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 4.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) 4.2 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κτήριο που στεγάζεται το τμήμα Προμηθειών του Δήμου από την Αρμόδια Επιτροπή την 4.3 Ώρα παραλαβής προσφορών από π.μ. έως π.μ. ΑΡΘΡΟ 5 ο Πληροφορίες 5.1 Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 5.2 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται η παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 5.3 Πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το τμήμα προμηθειών του Δήμου τηλ , Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν έγγραφα του διαγωνισμού δίνονται από το Τμήμα προμηθειών του Δήμου. ΆΡΘΡΟ 6 ο

20 Δεκτοί στον Διαγωνισμό 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές. β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. γ. Συνεταιρισμοί. δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια: α. Την φερεγγυότητά τους. β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. γ. Την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση. δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. ΆΡΘΡΟ 7 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό 1. Κάθε προμηθευτής Έλληνας πολίτης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού: α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., του συνόλου ή του μέρους της προμήθειας στο οποίο αφορά η προσφορά, και με χρόνο ισχύος τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος που ζητά η διακήρυξη. β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης το πολύ τρεις μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Για τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της συμμετεχούσης εταιρίας, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, και σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οι διαχειριστές αυτών. γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής η Διοικητικής Αρχής με ημερομηνία έκδοσης το πολύ τρεις μήνες πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού από τα οποία να προκύπτει ότι : - Δεν τελούν σε: -πτώχευση -εκκαθάριση -αναγκαστική διαχείριση η πτωχευτικό συμβιβασμό - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε: -πτώχευση -έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης -αναγκαστικής διαχείρισης η πτωχευτικού συμβιβασμού. δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή της επαγγελματικής οργάνωσης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος τούτου από Δημόσια Αρχή που να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. ε. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή που να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., κλπ, για τις ατομικές επιχειρήσεις να αποδεικνύεται ότι δεν απασχολείται επιπλέον προσωπικό). στ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή που να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού. ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, των συγγραφών υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων της μελέτης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται τα σημεία της διακήρυξης τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται (Παραγ. 5 άρθρου 12 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). η. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα, νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών (Άρθρο 9 παρ. 1α της ΥΑ 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). θ. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Άρθρο 9 παρ. 1β της ΥΑ 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). ι. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

21 ια. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τον κατασκευαστή του υπό προμήθεια υλικού καθώς και ότι το προσφερόμενο υλικό πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, και να ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η φορολογική ενημερότητα πρέπει να είναι οπωσδήποτε πρωτότυπη. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται και ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, όπου θα αναφέρονται τα αδικήματα στα οποία αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο, έτσι ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν αυτά σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 2. Στις κατωτέρω περιπτώσεις προμηθευτών υποβάλλονται δικαιολογητικά ως εξής: α) Οι αλλοδαποί: I. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. III. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ), (ε) και (στ) της παραγράφου 1. IV. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. β) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. 1 και 2α. γ) Οι συνεταιρισμοί: I. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. II. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. III. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ), (ε) και (στ) της παραγράφου 1. δ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: I. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. II. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 6. Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. ΆΡΘΡΟ 8 ο

22 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 2. Οι προσφορές κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Τις προσφορές νομικών προσώπων υποβάλλουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών. 3. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και παραλαμβάνονται με απόδειξη. 4. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. ΆΡΘΡΟ 9 ο Τιμές Προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: α) την τιμή των προσφερομένων υλικών με όλες τις επιβαρύνσεις χωρίς Φ.Π.Α. β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) και το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει. 2. Η τιμή πρέπει να δίδεται στο ενιαίο έντυπο προσφοράς της μελέτης. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς που αφορά μόνο σε κάποια ή κάποιες από τις ομάδες υλικών. 3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ειδών κάποιας ομάδας στην οποία αφορά, θα απορρίπτεται κατά το μέρος που αφορά στη συγκεκριμένη ομάδα. ΆΡΘΡΟ 10 ο Ισχύς Προσφορών Ισχύς Σύμβασης 1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν τη λήξη της κατά έξι (6) το πολύ μήνες. 4. Οι παραγγελίες για προμήθεια μέρους ή του συνόλου των ειδών θα γίνονται εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα ισχύουν χωρίς καμιά αλλαγή οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου. 5. Ο Δήμος, χωρίς καμία αποζημίωση του αναδόχου, μπορεί τελικά να προμηθευτεί μικρότερη ποσότητα υλικών από αυτή που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 6. Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. Σε περίπτωση που εντός 12 μηνών δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της Σύμβασης και εφόσον ο Δήμος το κρίνει επωφελές η Σύμβαση μπορεί να παραταθεί κατά (12) μήνες. ΆΡΘΡΟ 11 ο Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συντεταγμένα αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα. ΆΡΘΡΟ 12 ο

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 16REQ005549552 2016-12-11 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά 28/04/2014 Αρ.Πρωτ: 11671/2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμάτων 1.100 lt Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2017

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2017 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 30/ 2017 Προϋπολογισμός: 39.878,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ KA: 20.7135.0002 CPV: 34928480-6 [Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων] 1 Αρ. Μελ. 30 /2017 CPV: 34928480-6 [Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης :31 /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.941,40 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14PROC002313763 2014-09-30 ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προμήθεια 127 τροχήλατων πλαστικών. κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 lt

Θέμα: Προμήθεια 127 τροχήλατων πλαστικών. κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 lt ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελ. : 16 /2016 Προϋπολογισμός 29.999,94 Θέμα: Προμήθεια 127 τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 lt ΧΑΪΔΑΡΙ 14 / 06 / 2016

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 13 / 6 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 7848 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : Προµήθεια κάδων απορριµµάτων NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 50.122,50 euro (µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : Προµήθεια κάδων απορριµµάτων NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 50.122,50 euro (µε Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν σε συνέχεια του υπ. αριθµ. 11706/28.6.2011 εγγράφου του γραφείου προµηθειών για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗ0-Χ5Λ. Δασκαλόπουλος Δημήτριος Παντούδης Ιωάννης Συροπούλου Δέσποινα Κατσιαούνης Ευάγγελος Ίφου Μαρία...

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗ0-Χ5Λ. Δασκαλόπουλος Δημήτριος Παντούδης Ιωάννης Συροπούλου Δέσποινα Κατσιαούνης Ευάγγελος Ίφου Μαρία... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 7581/04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/30-03-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 223/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00

16REQ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Α. ΜΕΛΕΣΗ 11 / 2016 ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.400,00 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Σεχνικές Προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100LT& ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2016 Πλαστικών καπακιών υφιστάμενων πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Α.Μ. 62/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ Σκύρος, 03/04/ 2014 ΤΗΛ: 22223 50319 FAX: 22220 91716 Αρ. Πρωτ. 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 14PROC001965600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΣΙΣΜΟΥ : ,20 Ευρώ (µε το Φ.Π.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείµενο της προµήθειας Η συγγρ

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΣΙΣΜΟΥ : ,20 Ευρώ (µε το Φ.Π.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείµενο της προµήθειας Η συγγρ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 69.415,20 Ευρώ (µε το Φ.Π.Α.) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 20-7135.002 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 4.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» και θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Α.Μ. : Π 93/2012 ΠΡΟYΠ: 14.944,50 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ/ΣΗΣ 1.100 λίτρων. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 3 / 9 / 2015 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003445324 2015-12-07

15REQ003445324 2015-12-07 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» του Δήμου Καρπενησίου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 5.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια Ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα: Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τίτλος: Προμήθεια πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 05/12/2014 Αρ. πρωτ. : 2358 ΤΙΤΛΟΣ : Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος πόσιμου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων και 1100 Λίτρων)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων και 1100 Λίτρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 08/07/2016 Αρ. πρωτ.: 1243 ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης και εξαρτημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 50/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:128274 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 4. 2015 Αριθ. Πρωτ. 1613 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 26/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 15 /12/2016 Αρ. πρωτ.: 39071 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 Γενικές Απαιτήσεις 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 1.2 Οι κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Tίτλος Μελέτης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προϋπολογισμός:6.359,10 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση : Εσοδα ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ.21689 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 26.08.2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 051653 «Προμήθεια εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π51/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.981,40

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια 160 τροχήλατων πλαστικών. κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 1100 lt

Θέµα: Προµήθεια 160 τροχήλατων πλαστικών. κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 1100 lt ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ. : 20 /2017 Προϋπολογισµός: 39.997,44 Θέµα: Προµήθεια 160 τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια Κάδων ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ.21687 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 5 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.:3791 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 766 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 766 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 4/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 47514 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 Για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προυπολογιζόμενη δαπάνη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα